AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som"

Transkript

1 AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som miljøfokusområder i forbindelse med den grønne støtte DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har den 18. september 2014 modtaget en bestilling vedrørende muligheder for anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som miljøfokusområder i forbindelse med den grønne støtte. Nedenstående notat er udarbejdet af seniorforskere Ingrid K. Thomsen, Elly Møller Hansen og Lise Nistrup Jørgensen samt professor Jørgen E. Olesen og professor Jørgen Eriksen, alle fra Institut for Agroøkologi. Med venlig hilsen Susanne Elmholt Seniorforsker DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Susanne Elmholt Seniorforsker Dato: 01. oktober 2014 Direkte tlf.: Fax: Journal nr.: Afs. CVR-nr.: Reference: sel Side 1/1 Kopi til: Center for Innovation DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Aarhus Universitet Blichers Allé Tjele Tlf.: Fax:

2 DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 1. oktober 2014 Anvendelse af kvælstoffikserende afgrøder som miljøfokusområder i forbindelse med den grønne støtte Ingrid K. Thomsen, Elly Møller Hansen, Lise Nistrup Jørgensen, Jørgen E. Olesen og Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi Fra bestillingen: Fra 2015 vil ca. 30 % af den direkte arealstøtte blive afhængig af en række grønne krav. Et af disse krav er, at 5 % af omdriftsarealet skal udlægges med miljøfokusområder (MFO). Der er i februar 2014 indgået aftale mellem Folketingets partier og Regeringen om, hvilke elementer der kan/skal indgå som MFO i den grønne støtte. I første omgang er kvælstofbindende afgrøder ikke medtaget som MFO. Men muligheden genovervejes nu, bl.a. fordi vægtningsfaktoren for disse afgrøder er hævet fra 0,3 til 0,7 samt at de medtages i alle de andre EU-lande som MFO. I den seneste korrespondance bekræfter I konklusionen fra en besvarelsen fra april, der siger, at bælgsæd generelt øger risikoen for udvaskning. De nærmere regler om kvælstoffikserende afgrøder fremgår af forordning nr. 639/2014 af 11. marts Det fremgår af præamblens nr. 57, at medlemsstaterne bør fastsætte regler, der forhindrer, at dyrkningen af kvælstofbindende afgrøder medfører øget kvælstofudvaskning og forringet vandkvalitet, hvilket ikke er foreneligt med målene i direktiv 91/676/EØF og direktiv 2000/60/EF og bringer målet om biodiversitet i fare. Medlemsstaterne bør også udarbejde en liste over kvælstofbindende afgrøder, der anses for at bidrage til forbedring af biodiversiteten. Af forordningens artikel 45, stk. 10, fremgår det direkte, at den enkelte medlemsstat skal udarbejde en liste, der indeholder de kvælstofbindende afgrøder, som den pågældende medlemsstat anser for at bidrage til forbedring af biodiversiteten. Disse afgrøder skal være til stede i vækstperioden. Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvor der må dyrkes kvælstofbindende afgrøder, der kvalificerer sig som miljømæssige fokusområder. Disse regler skal tage hensyn til behovet for at opfylde målsætningerne i direktiv 91/676/EØF og direktiv 2000/60/EF, eftersom kvælstofbindende afgrøder kan øge risikoen for kvælstofudvaskning om efteråret. Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere betingelser navnlig om produktionsmetoder. NaturErhvervstyrelsen anmoder om, at AU i samarbejde med Videncentret for Landbrug (VfL) kommer med et bud på, hvordan kvælstofbindende afgrøder kan medtages som MFO, dels uden at vandmiljøet belastes unødigt(eller den potentielle øgede risiko for udvaskning fra afgrøderne neutraliseres af andre tiltag) og dels så pesticidbelastningen ikke forøges så den har betydende, negativ indflydelse på biodiversiteten. 1

3 NaturErhvervstyrelsen forventer, at der snarest arrangeres et sættemøde, hvor styrelsen deltager. NaturErhvervstyrelsen foreslår, at der i forbindelse med løsningen blandt andet overvejes følgende: Hvilke kvælstofbindende afgrøder vil bidrage mest til forbedring af biodiversiteten? Er der forskel på udvaskningsrisikoen fra forskellige kvælstofbindende afgrøder? I hvilket omfang kan eksisterende efterafgrøder anvendes for at afbøde risiko for forøget kvælstofudvaskning, hvis arealet med kvælstoffikserende afgrøder forøges? Er der andre tiltag end efterafgrøder og/eller vinterafgrøder, der kan anvendes til at mindske udvaskningsrisikoen? Hvilke proteinafgrøder kan med fornuftig dyrkningsmæssig praksis efterfølges af en mellem- eller efterafgrøde (evt. som udlæg i den voksende afgrøde)? Er der forskel på hvor godt forskellige typer efterafgrøder (eller anvendelsen af efterafgrøder) kan rydde op efter en kvælstofbindende afgrøde? Er der dyrkninspraksisser for kvælstofbindende afgrøder, der kan sikre, at anvendelsen af pesticider ikke forøges til et niveau, der har negativ betydning for biodiversiteten set i forhold til dyrkning af andre markafgrøder. I forhold til mulighederne for kontrol er det væsentligt at være opmærksom på, at den direkte arealstøtte principielt er en 1-årig støtteordning. En løsning skal derfor være mulig at kontrollere inden for et støtteår. Besvarelse: Det blev i forbindelse med denne besvarelse afholdt et indledende videolinkmøde fredag den 19. september 2014 med deltagelse af NaturErhvervstyrelsen (NAER), Videncentret for Landbrug (VfL) og Aarhus Universitet (AU), AGRO. På mødet redegjorde NAER for, at hovedfokus med bælgplanter som MFO er todelt. Det drejer sig dels om at øge produktionen af protein og dermed mindske importen dels om at øge biodiversiteten. Desuden blev det oplyst, at bælgplanter i MFO-regi alene omfatter kvælstoffikserende afgrøder dyrket i renbestand. Tirsdag den 30. september blev der igen afholdt et videolinkmøde med samme deltagerkreds. Her blev det aftalt, at NAER sender en oversigt over de afgrøder, der forventes at kunne indgå som MFO. Denne liste er indsat som Bilag 1. Som det fremgår af Bilag 1, indeholder listen over eventuelle fremtidige MFObælgplantearter både bælgsæd, som f.eks. ærter, lupin og hestebønne samt græsmarksbælgplanter som f.eks. lucerne. Hvilke kvælstofbindende afgrøder vil bidrage mest til forbedring af biodiversiteten? Ved en kvalitativ vurdering af de forskellige muligheder for at opfylde kravene til MFO konkluderede Fredshavn & Strandberg (2013), at proteinafgrøder næppe ville bidrage til biodiversiteten men alene til fødesupplement til en række af agerlandets mest almindelige arter som f.eks. hare og rådyr. Olesen et al. (2013) beregnede for en bruttoliste af MFO-elementer effekten på udvaskningsreduktion, fosfor, klima samt biodiversitet og vurderede efterfølgende vægtningen af MFO-elementerne (Olesen, 2013). I begge tilfælde lå Fredshavn & Strandberg (2013) bag vurdering og vægtning i forbindelse med biodiversitet. I en senere redegørelse vedr. biodiversitet blev hestebønne vurderet til at være mere positiv for den biologiske mangfoldighed end markært (Strandberg & Strandberg, 2014). Endelig blev der i juni

4 udarbejdet en prioriteret liste over kvælstoffikserende afgrøder efter deres bidrag til forbedring af biodiversiteten (Strandberg, 2014). Heraf fremgik følgende prioritering: 1. Hvidkløver 2. Andre kløvere 3. Lucerne 4. Serradel 5. Fodervikke 6. Lupin 7. Hestebønne 8. Markært 9. Sojabønner Prioriteringen blev ifølge Strandberg (2014) gennemført ud fra en vægtning af følgende parametre: Dyrkningsform mht. typisk jordbearbejdning Pesticidanvendelse Oplysninger om blomstring Flerårige kulturer blev af Strandberg (2014) vurderet at forbedre biodiversiteten mere end enårige kulturer. Graden af jordbearbejdning i forbindelse med etablering af de enkelte afgrøder havde ligeledes indflydelse på prioriteringen. Sidstnævnte parameter må dog anses for mindre vigtig, da det for langt hovedparten drejer sig om større eller mindre sådybde i en allerede pløjet jord. Er der forskel på udvaskningsrisikoen fra forskellige kvælstofbindende afgrøder? Andersen et al. (1994) viste, at der efter ærter var efterladt mere uorganisk kvælstof i jorden end efter vårbyg. På sandjord drejede det sig om ekstra 19 kg N/ha i cm, mens der på lerjord var 15 kg N/ha i 0-50 cm dybde. Jensen & Haahr (1990) målte tilsvarende et øget indhold af uorganisk N på 30 kg N/ha i cm sammenlignet med havre. Dyrkning af ærter resulterede i både Jensen (1991) og Jensen & Haahr (1990) i en øget kvælstofoptagelse i en efterfølgende afgrøde/efterafgrøde sammenlignet med korn som forfrugt. Således var kvælstofoptagelsen i forskellige efterafgrøder fra ca. 8 til 30 kg N/ha højere efter ærter end efter vårbyg (Jensen, 1991), mens kvælstofoptagelsen om efteråret som gennemsnit af vinterhvede, vinterbyg og vinterraps var 15 kg N/ha højere efter ærter end efter havre (Jensen & Haahr, 1990). Der er målt større kvælstofudvaskning efter ærter end efter vårbyg, og vinterhvede kunne kun i begrænset omfang reducere tabene sammenlignet med ubevokset jord (Kjellerup 1991; Thomsen et al., 2001). Af ovenstående fremgår, at der generelt må forventes en højere udvaskningsrisiko ved dyrkning af bælgplanter sammenlignet med ikke-kvælstoffikserende afgrøder. Af denne grund blev bl.a. ærter karakteriseret som en højrisikoafgrøde (Johnson et al., 2002). Der findes ikke relevante sammenlignende data for udvaskningen fra forskellige bælgplanter i renbestand, hvorfor der alene kan svares ud fra generelle betragtninger. Bælgplanter vil i kraft af deres kvælstoffikserende evne øge jordens indhold af kvælstof sammenlignet med ikke-kvælstoffikserende afgrøder. Ud over at fiksere kvælstof kan bælgplanter også optage uorganisk kvælstof fra jorden og på den 3

5 måde tilbageholde kvælstof. En veludviklet bælgplanteafgrøde vil altså både kunne fiksere frit kvælstof og tilbageholde mineraliseret kvælstof fra jorden. Bælgplanter har generelt et lavt C/N-forhold, og der vil derfor hurtigt kunne frigives mineralsk kvælstof ved omsætning af efterladt plantemateriale (Jensen, 1997). Alt andet lige kan flerårige bælgplanter forventes at fiksere mere kvælstof end enårige bælgplanter i løbet af dyrkningsperioden. Kvælstoffikseringen må også forventes påvirket af væksten, således at f.eks. soja, der under danske forhold må betragtes som værende meget usikker (Pedersen et al., 2009) formentlig har en lavere fiksering og kvælstofoptagelse end bælgplanter, der er bedre tilpasset danske klimaforhold. I tilfælde af at høsten slår fejl, vil risikoen for øget udvaskning være større fra bælgplanter end fra kornafgrøder på grund at det større kvælstofindhold i afgrøden. Selvom bælgplanter generelt øger risikoen for efterfølgende udvaskning, er der forskel på, hvor i landet risikoen er størst. En væsentlig del af lerjordene i Danmark findes i nedbørsfattige områder, hvorfor risikoen for øget udvaskning i disse områder er betydeligt mindre end på sandjord i et nedbørsrigt område. Udvaskningsbegrænsende foranstaltninger efter bælgplanter kan i disse tilfælde betragtes som en slags forsikring, som det også er tilfældet for efterafgrøder (Hansen og Thomsen, 2014). I hvilket omfang kan eksisterende efterafgrøder anvendes for at afbøde risiko for forøget kvælstofudvaskning, hvis arealet med kvælstoffikserende afgrøder forøges? Som det fremgår af Hansen et al. (2014), kan der ikke opstilles krav til dyrkningen, som medfører, at risikoen for merudvaskning efter bælgplanter helt elimineres i forhold til dyrkning af ikkekvælstoffikserende afgrøder. Der kan dog anvises tiltag, som f.eks. anvendelse af efterafgrøder, til at reducere risikoen for merudvaskning. Da de forskellige arter, der evt. vil kunne indgå som MFO-afgrøder (Bilag 1), dyrkes i meget forskellige systemer, kan der imidlertid ikke angives generelle foranstaltninger, der vil gælde for alle arter. Derfor er der her skitseret tiltag for de forskellige grupper af bælgplanter: Markært og ærter til konsum: Det vurderes, at efterafgrøder vil være mere effektive til at minimere kvælstofudvaskningen end vintersæd. Ligeledes forventes tidlig såning af vintersæd at kunne øge kvælstofoptagelsen i forhold til vintersæd sået til normal tid. For vinterhvede er der f.eks. estimeret en øget kvælstofoptagelse på ca. 7 kg N/ha ved at rykke såtidspunktet fra den 23. september til den 7. september, hvilket antages at mindske kvælstofudvaskningen tilsvarende (Thomsen & Hansen, 2014). Ærtehelsæd: Anvendes fortrinsvis til kvægfoder og kan dyrkes alene eller med udlæg af græs eller kløvergræs. Det vurderes, at der ikke kan peges på dyrkningstiltag, der minimerer udvaskningsrisikoen yderligere i forhold til en praksis med græs- eller kløvergræsudlæg. Alternativt vil tidligt sået vintersæd være mere effektivt end vintersæd sået til normal tid. Hestebønne og sødlupin: Høstes ofte senere end ærter, hvilket kan forhindre etablering af tidligt sået vintersæd og forringe etablering og vækst af efterafgrøder. Lucerne: Lucerne dyrkes normalt som flerårig slætafgrøde og henregnes til fodergræs efter de regler, der gælder mht. hensyn til omlægningstidspunkt. Det vil sige, at omlægning ikke må finde sted mellem 1. juni og 1. november (JB 7-9) eller 1. februar, med mindre man omlægger til andet fodergræs eller grønkorn inden 15. august. Hvis lucerne anerkendes som MFO, vurderes det, at der ikke kan opstilles bedre alternativer til minimering af udvaskningsrisiko, end hvad der gælder for den nuværende dyrkning af lucerne mht. tidspunkt for omlægning. Det forventes således, at etablering af en efterafgrøde eller tidlig 4

6 såning af vintersæd ikke vil mindske risikoen for udvaskning i forhold til, at lucerne følger reglerne for omlægning, og dermed efterfølges af vårsæd. Hvidkløverfrø: Hvidkløver til frø etableres ofte i vårsæd året før, og en del af arealet efterfølges af engrapgræs udlagt i afgrøden, mens resten oftest efterfølges af vintersæd. Det vurderes, at der ikke kan opstilles krav, der minimerer udvaskningsrisikoen i forhold til hvidkløver dyrket med engrapgræs i de(t) efterfølgende år. For hvidkløver til frø efterfulgt af vintersæd gælder samme problematik som for ærter, nemlig at efterafgrøder og tidligt sået vintersæd anses for mere effektive til at minimere udvaskningsrisikoen end vintersæd sået til normal tid. Rødkløverfrø: Høstes forholdsvist sent, hvorfor det kan være problematisk at etablere efterafgrøder og tidligt sået vintersæd på arealet. Kløver til slæt: For kløver til slæt vurderes som for lucerne, at det mest effektive mht. at minimere udvaskningsrisikoen er at følge de regler, der er gældende for omlægning af fodergræs. Det vil sige, at omlægning ikke må finde sted mellem 1. juni og 1. november (JB 7-9) eller 1. februar med mindre man omlægger til andet fodergræs eller grønkorn inden 15. august. Øvrige (bl.a. vikke og soja): Der er meget begrænset erfaring med høsttidspunkt for de øvrige bælgplanter nævnt i Bilag 1. Generelt gælder det dog, at en efterfølgende efterafgrøde eller tidlig såning af vintersæd vurderes at være mere effektive til at mindske udvaskningsrisikoen end vintersæd med normalt såtidspunkt. Er der andre tiltag end efterafgrøder og/eller vinterafgrøder, der kan anvendes til at mindske udvaskningsrisikoen? Som det fremgår af ovenstående, vurderes reglerne for omlægningstidspunkt af fodergræs at være det mest effektive mht. at minimere udvaskningsrisikoen for bælgplanter anvendt til slæt. Ligeledes anses dyrkningssystemet med en efterfølgende engrapgræs i hvidkløver til frø ikke at kunne forbedres med andre tiltag. For de øvrige bælgplantearter vurderes, at efterafgrøder, tidlig såning af vintersæd samt vintersæd sået til normal tid at kunne reducere udvaskningen sammenlignet med ubevokset jord. Af de tre tiltag vurderes efterafgrøder at være mest effektive efterfulgt af tidlig såning af vintersæd og dernæst såning af vintersæd til normal tid. Hvilke proteinafgrøder kan med fornuftig dyrkningsmæssig praksis efterfølges af en mellem- eller efterafgrøde (evt. som udlæg i den voksende afgrøde)? Efterafgrøder kan etableres enten som udlæg, ved udspredning af frø i en voksende afgrøde eller ved såning efter høst. Efterafgrøder som korn og græs skal ifølge de nugældende regler etableres inden 1. august, mens korsblomstrede efterafgrøder skal etableres inden 20. august (Anonym, 2014). Etablering ved udlæg om foråret anses generelt for en mere sikker etablering end f.eks. udspredning af frø i en voksende afgrøde. Udlæg af efterafgrøder om foråret er dog kun i ringe omfang undersøgt for bælgsæd. Jensen (1991) konkluderede på baggrund af to års forsøg, at udlæg af italiensk rajgræs og alm. rajgræs var uegnet i ærter, da græsset havde en negativ ved indflydelse på ærteudbyttet, som dog kun var signifikant for italiensk rajgræs. En reduceret udsædsmængde i forhold til de anvendte mængder på hhv. 15 (italiensk 5

7 rajgræs) og 10 (alm. rajgræs) kg/ha i Jensen (1991) og/eller senere såning af alm. rajgræs vil evt. kunne mindske konkurrencen over for ærterne. Såning af efterafgrøder i bælgsæd forventes som for kornafgrøder at kunne etableres ved udspredning før høst og såning efter høst. For begge disse metoder gælder, at effekten af efterafgrøder vil være meget afhængig af høsttidspunktet for hovedafgrøden. Det samme gør sig gældende for kornafgrøder (Thomsen et al., 2013), så hvis høsttidspunktet for bælgsæden generelt er senere end for korn, kan efterafgrøden ikke forventes at have den ønskede effekt. Dette gælder også, hvis efterafgrøderne er etableret inden for rammerne af den nuværende lovgivning. En forårsudlagt efterafgrøde som f.eks. alm. rajgræs vil også påvirkes af høsttidspunktet for hovedafgrøden, men forventes i højere grad at kunne have den forventede udvaskningsreducerende effekt på trods af et sent høsttidspunkt. I dette tilfælde vil den største udfordring formentlig være produktionsmæssig i forhold til konkurrence med hovedafgrøden og evt. høstbesvær. For en enårig afgrøde med sen høst som f.eks. rødkløver til frø, hestebønne og lupin kan det være problematisk at få etableret en velfungerende efterafgrøde eller praktisere tidlig såning af vintersæd. Det skal derfor afklares, hvorvidt man i tilfælde af sen høst kan have efterafgrøder eller tidlig såning i banken til at dække eventuelle krav i forbindelse med MFO-bælgplanter, på tilsvarende måde som almindelige efterafgrøder kan overføres til et efterfølgende år (Anonym, 2014). Det vil have den konsekvens, at jorden efter den aktuelle bælgplanter ikke er plantedækket i det år, den i givet fald skulle tælle som MFO. Mellemafgrøder, der sås senest 20. juli i en voksende afgrøde og tidligst må nedpløjes 20. september før såning af vintersæd (Anonym, 2014), vurderes kun at være relevante i forbindelse med dyrkning af MFOafgrøder, der ikke høstes senere end kornafgrøder. Er der forskel på hvor godt forskellige typer efterafgrøder (eller anvendelsen af efterafgrøder) kan rydde op efter en kvælstofbindende afgrøde? Generelt antages de nuværende godkendte efterafgrøder at have samme effekt inden for en given jordtype og husdyrbelastning (Anonym, 2014), og grundlæggende er der ikke fremkommet data, der indikerer, at dette bør ændres. Dog kan det anføres, at korsblomstrede efterafgrøder generelt ikke er så dyrkningssikre som græsefterafgrøder udlagt forår, mens de korsblomstrede til gengæld har et meget højt vækstpotentiale, som kommer til udtryk under optimale forhold. De korsblomstrede efterafgrøder har potentielt en dybere rodvækst end græsefterafgrøder, hvorfor korsblomstrede arter på jord, der betinger dyb rodvækst, evt. vil være bedre til at rydde op end græsefterafgrøder. Er der dyrkninspraksisser for kvælstofbindende afgrøder, der kan sikre, at anvendelsen af pesticider ikke forøges til et niveau, der har negativ betydning for biodiversiteten set i forhold til dyrkning af andre markafgrøder. Kendskabet til, hvad der aktuelt bruges af pesticider i kvælstofbindende afgrøder, er yderst begrænset, da der for de fleste afgrøder er tale om meget små arealer. Arealerne har hidtil ikke været opgjort specifikt som en del af den officielle pesticidstatistik. Fremadrettet vil informationer fra sprøjtejournaler kunne forbedre dette kendskab. Skønsmæssigt vil de fleste kvælstofbindende afgrøder dog ligge på en pesticidindsats, der ikke overstiger, hvad vi kender fra kornafgrøder. Nedenfor er inkluderet nogle specifikke kommentarer til nogle af afgrøderne. 6

8 Ærter: Dårlig til at konkurrere med ukrudt. Kan angribes af flere skadedyr og sygdomme. Lupin: Dårlig til at konkurrere med ukrudt, men radrensning er en mulighed. Den udsædsbårne sygdom Anthracnose kan give betydelige problemer. Hestebønner: Dårlig til at konkurrerer med ukrudt, men radrensning er en mulighed. Kan angribes kraftigt af bedelus og bladrandbiller, som vil kræve bekæmpelse. Desuden kan den angribes af chocoladeplet og hestebønnebladplet. Lucerne og kløver: Generelt kendt som sunde afgrøder der konkurrerer godt mod ukrudt. Har ikke betydelige sygdoms- og skadedyrsproblemer knyttet til sig. Som frøafgrøde kan der dog være adskillige skadedyr, som bør bekæmpes i hvidkløver for at sikre tilstrækkelig frøsætning. Vikke/Seradel: Ingen specifikke kommentarer. Generelle kommentarer Hvis udvalgte bælgplanter bliver godkendt som MFO-afgrøder, vurderes det alt andet lige at øge risikoen for kvælstofudvaskning i forhold til et sædskifte uden bælgplanter. Det fremgår af bestillingen, at medlemsstaterne bør fastsætte regler, der forhindrer, at dyrkning af kvælstofbindende afgrøder medfører øget kvælstofudvaskning. I besvarelsen er der derfor taget udgangspunkt i, at dyrkningssystemet i videst muligt omfang sikrer, at MFO-bælgplanter bliver udvaskningsmæssigt neutrale i forhold til kornafgrøder. Uden de skitserede tiltag vil det således i endnu højere grad skulle ske en afvejning mellem risiko for øget udvaskning og ønsket om at øge dansk proteinproduktion og biodiversitet. Det vil have store økonomiske konsekvenser for landmanden, hvis en bælgplanteafgrøde ikke godkendes som MFO, fordi eventuelle krav om efterfølgende tiltag til minimering af udvaskningsrisiko ikke kan opfyldes. F.eks. kan sen høst betyde, at der ikke kan etableres efterafgrøder eller tidlig eller normal såning af vintersæd under et fremtidigt MFO-regelsæt. Der skal derfor administrativt tages stilling til, om man kan dække kravet med f.eks. efterafgrøder dyrket på andre arealer, overskud af efterafgrøder fra de foregående år eller tidlig såning praktiseret på andre arealer. Ligeledes kan det overvejes, om en reduktion i kvælstofkvoten i det efterfølgende dyrkningsår kunne være et frivilligt tiltag for at undgå efterafgrøder eller tidlig såning efter bælgplanter eller et alternativ i tilfælde af, at høsttidspunktet ligger sent og forhindrer etablering af disse afgrøder i et givent år. Referencer Andersen, A., Olsen, C.C Såtid, såmængde og kvælstofgødning i forskellige sorter af vinterhvede. Tidsskrift for Planteavl 96, Anonym, Vejledning om gødsknings- og harmoniregler. Planperioden 1. august 2014 til 31. juli Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 163 pp. Fredshavn, J.R., Strandberg, M Kvalitativ vurdering af EFA-arealers effekt på biodiversiteten. Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 11. september pp. Hansen E.M., Thomsen I.K. 20xx. Efterafgrøder: Revurdering af udvaskningsreducerende effekt. Bilag 1. [Det nye virkemiddelkatalog]. Hansen, E.M., Søegaard, K., Børgesen, C.D., Boelt, B., Gislum, R. 20xx. Afgrøder med høj kvælstofoptagelse. [Det nye virkemiddelkatalog]. 7

9 Hansen, E.M., Søegaard, K., Thomsen, I.K Redegørelse for hvilke krav man evt. kan stille til dyrkningen af kvælstoffikserende afgrøder (proteinafgrøder) for at undgå merudvaskning af kvælstof. Notat fra DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 10. april pp. Jensen, E.S Nitrogen accumulation and residual effects of nitrogen catch crops. Acta Agric. Scand. Sect. B 41, Jensen, E.S Nitrogen immobilization and mineralization during initial decomposition of 15 N-labelled pea and barley residues. Biology and Fertility of Soils 24, Jensen, E.S., Haahr, V The effect of cultivation on succeeding winter cereals and winter oilseed rape nitrogen nutrition. Applied Agricultural Research 5, Johnson, P.A., Shepherd, M.A., Hatley, D.J., Smith, P.N Nitrate leaching from shallow limestone soil growing a five course combinable crop rotation: the effects of crop husbandry and nitrogen fertilizer rate on losses from the second complete rotation. Soil Use and Management 18, Kjellerup, V Kvælstofudvaskning efter ærtedyrkning på sandjord. Grøn Viden Landbrug nr. 90, 4 pp. Olesen, J.E Vurdering af vægte for EFA-elementer. Notat fra DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 17. oktober pp. Olesen, J.E., Vinther, F.P., Dalgaard, T., Kristensen, I.T Miljøeffekter af EFA-elementer. Notat fra DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 17. september pp. Pedersen, S.S., Kristensen, E.F., Kristensen, H.O., Petersen, J Dansk, økologisk dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål Resultater Intern Rapport Marbrug nr pp. Strandberg, M.T Prioriteret liste over kvælstoffikserende afgrøder efter disses bidrag til forbedring af biodiversiteten. Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 19. juni pp. Strandberg, M.T., Strandberg, B Biodiversitetseffekter af proteinafgrøder i danske dyrkningssystemer. Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 11. april pp. Thomsen I.K., Hansen E.M Tidlig såning af vintersæd. Bilag 2. [Det nye virkemiddelkatalog]. Thomsen, I.K., Hansen, E.M., Vinther, F.P Evaluering af mellemafgrøders effekt i forhold til efterafgrøder. vol. 34, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. DCA Rapport, no pp. Thomsen, I.K., Kjellerup, V., Christensen, B.T Leaching and plant offtake of N in field pea/cereal cropping sequences with disposal of 15 N-labelled pea harvest residues. Soil Use and Management 17,

10 Bilag 1. Liste over afgrøder der potentielt kan anvendes som kvælstoffikserende afgrøde i MFO reglerne For at en afgrøde ifølge forordningen kan tælle med som MFO-proteinafgrøde, skal det være en kvælstoffiksende afgrøde og den skal dyrkes i ren bestand. Det betyder, at den skal udsås og høstes som en hovedafgrøde. Der må gerne udsås en anden afgrøde som udlæg i den kvælstoffiskerende hovedafgrøde. Der kan i princippet både anvendes afgrøder med kode og uden. Afgrøde nr. Afgrøde Areal, ha (NAER) Bemærkninger 84 Lucerne, (slæt)* 120 Kløverfrø 84 Kløver til slæt 30 Ærter, 424 Ærter til konsum 215 Ærtehelsæd 31 Hestebønner 32 Sødlupiner 25 Sojabønner Vikke Kikærter Grønne bønner Linser Alm. Bukkehorn (Fenugreek) Meter Bønne (Cowpea) Galega 9

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING JØRGEN ERIKSEN, POUL NORDEMANN JENSEN OG BRIAN H. JACOBSEN (REDAKTØRER) DCA RAPPORT NR. 052 DECEMBER 2014 AARHUS AU

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug Hugo Fjelsted Alrøe og Claus Bo Andreasen (Red.) FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug FØJO-rapport

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber

Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber - foreløbig Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Evaluering af pilotprojekt

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL

Oversigt over. Landsforsøgene. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2001 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl LANDBRUGETS

Læs mere

Fortolkning af NDICEA resultater.

Fortolkning af NDICEA resultater. af NDICEA resultater. 1. Forord Af hensyn til organisk stofs egenskaber og dynamik i jorden, udfyldes data for min. 3 år: det aktuelle år og de 2 forudgående år. Procent organisk stof i jorden udfyldes,

Læs mere

Opdatering af Udredningen fra 2003. Karl Tolstrup, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Opdatering af Udredningen fra 2003. Karl Tolstrup, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Supplerende rapport fra Udredningsgruppen vedrørende Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder Opdatering af Udredningen fra 2003 Udarbejdet af Udredningsgruppen:

Læs mere

RUMLIG VARIATION AF N 2 -FIKSERING I ÆRT

RUMLIG VARIATION AF N 2 -FIKSERING I ÆRT RUMLIG VARIATION AF N 2 -FIKSERING I ÆRT Speciale Lars Holdensen L 10202 September 2005 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Institut for Jordbrugsvidenskab Faggruppen for Miljø, Ressourcer og Teknologi

Læs mere

Indholdsfortegnelse TEMA: JORD

Indholdsfortegnelse TEMA: JORD Indholdsfortegnelse TEMA: FRØ 1 Markfrø under nye rammebetingelser René Gislum... 14 2 Dækningsbidrag og betydende faktorer i græsfrøavl på bedriftsniveau Lars Korsholm Hansen... 16 Forsøg med bekæmpelse

Læs mere

FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER. Del II

FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER. Del II Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER Del II December 2003 1 Del II for Arbejdsgruppen for generelle

Læs mere

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Anvendelse af glyphosat før høst i korn Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Titel: Anvendelse af glyphosat før høst i korn Anvendelse af glyphosat før høst i korn Redaktion: Jesper Kjølholt, Cowi

Læs mere

CORE Organic forskning

CORE Organic forskning CORE Organic forskning CORE Organic forskning (2007-2010) Fælles europæisk forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer Økologiske produktionsmetoder kalder på en række udfordringer i udviklingen

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt Regler svækker konkurrencen Så næste års gødning nu Sund konkurrence i køledisken Den økologiske landmand skal følge de samme regler, som den konventionelle landmand. Resultatet er ofte, at den økologiske

Læs mere

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold - 1 - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 08-02-2011 Aarhus Universitet Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold Af lektor Lars Elsgaard Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

Rapport fra udredningsgruppen. vedrørende. Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder.

Rapport fra udredningsgruppen. vedrørende. Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Rapport fra udredningsgruppen vedrørende Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Udarbejdet af: Karl Tolstrup, Danmarks JordbrugsForskning Sven Bode Andersen,

Læs mere

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 2015 ddd Der Der 2 Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Titel: Pilotprojekt for ny målrettet

Læs mere

Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv

Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 625, 2007 Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandramme-direktiv Udredning for udvalg nedsat af Finansministeriet og Miljøministeriet:

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3243 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 15. maj 2013 Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Dagsorden 1. Kommissionens

Læs mere

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10553 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

Energi i økologisk jordbrug

Energi i økologisk jordbrug Energi i økologisk jordbrug Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi Uffe Jørgensen & Tommy Dalgaard (red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Energi i økologisk jordbrug

Læs mere