Miniudbud om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miniudbud om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning"

Transkript

1 Udbudsbrev Miniudbud J.nr Ref. Tofha/Oldje Den Miniudbud om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning Reference: Rammeaftale om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning for Miljøministeriets miljøcentre. Rammeaftalen er indgået på baggrund af EU-udbud nr.: 2009/S Nærværende miniudbud vedrører delaftale 28 til: Naturstyrelsen Aarhus Lyseng Allé Højbjerg Att.: Tom Hagensen & Ole Dyrsø Jensen & Juli 2012

2 Indhold 1 Indledning 3 2 Afgivelse af tilbud 3 3 Optioner 3 4 Tildelingskriterium og delkriterier med tilhørende vægtning 3 5 Annullation 4 6 Forbehold 5 7 Spørgsmål 5 8 Frist for tilbudsafgivelse 5 9 Tidsplan 6 Bilag 1: Specifikke vilkår og præciseringer 8 Bilag 2: Leveranceaftale Tillæg til rammeaftalen 33 Bilag 3: Tilbudsliste 34 2

3 1 Indledning Med henvisning til rammeaftalen om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning for Miljøministeriets enheder indgået på baggrund af EU-udbud nr.: 2009/S anmodes hermed om tilbud på udførelse af udvalgte kortlægningsopgaver for en række kortlægningsområder under delaftale 28. Opgaven udføres for Naturstyrelsen i henhold til rammeaftalens vilkår omkring miniudbud. Tilbud skal afgives i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i rammeaftalen. Nærværende henvendelse foretages til samtlige de leverandører, der er antaget på den angivne delaftale. Under delaftale 28 ønskes et samlet tilbud på: Modelafgrænsning Delaftale 19 Arealanvendelse Delaftale 21 Punktkilder Delaftale 22 Trin 1 Delaftale 3 Boringsregistrering Delaftale 4 Vandprøvetagning Delaftale 18 Optioner Ressourceperson - Delaftale 1 og 2 Opgavens vilkår og præciseringer er nærmere beskrevet i bilag 1. Der henvises endvidere til rammeaftalens bilag 3 og 4. 2 Afgivelse af tilbud Miniudbuddet gennemføres på grundlag af rammeaftalen. Tilbudsgiver skal derfor afgive tilbud i henhold til vilkårene i rammeaftalen. Alle krav, betingelser mv., der er stillet i udbudsmaterialet, kontrakten mv. for rammeaftalen er uændrede, og der er forbud mod at foretage væsentlige ændringer i aftalevilkårene. Tilbuddet skal afgives ud fra de vilkår, der er specifikke for den enkelte NST enhed. Disse vilkår og præciseringer er anført i bilag 1. 3 Optioner Der ønskes optioner på delaftale 1 (faglig ressourceperson) og delaftale 2 (teknisk ressourceperson), jf. bilag 1. 4 Tildelingskriterium og delkriterier med tilhørende vægtning De indkomne tilbud danner grundlag for indgåelse af aftale med én leverandør. Ligesom ved udbuddet af rammeaftalen vil evalueringen af de indkomne tilbud ved dette miniudbud blive foretaget ud fra tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud med anvendelse af de nedenfor angivne delkriterier: 3

4 1. Opgaveløsning 30 % Beskrivelse af fremgangsmåde, metodebeskrivelse og planlægning af gennemførelsen af den konkrete opgave. Det skal fremgå, hvilke personer, der løser de specifikke opgaver under de enkelte hovedmilepæle (delaftalerne 3 og 4). De enkelte personers andel i opgaveløsningen angives i procent på hovedmilepælsniveau, se eksempel bilag 1. Beskrivelsen kan være i form af en specifik henvisning til tilbudsgivers beskrivelse af fremgangsmåde, metodebeskrivelse og planlægning afleveret på rammeaftalen, suppleret med beskrivelser i forhold til de nye vilkår og præciseringer i henhold til bilag Pris 20 % Der afgives en samlet fast pris på opgaven, dvs. beløbet skal dække alle elementer, som fremgår af pkt. 1. Foruden angivelse af pris og det samlede antal konsulenttimer i tilbudslisten skal der endvidere foreligge en specificering af prisen på konsulentkategori med angivelse af timepris. De afgivne timepriser må ikke overstige de timepriser, der blev afgivet på rammeaftalen. 3. Personalemæssige kvalifikationer 30 % Faglige kompetencer og relevante erfaringer hos de medarbejdere, som bliver ansvarlige for løsningen af de specifikke delopgaver. Især erfaringer med sammenlignelige opgaver bedes uddybet. Projektorganisationen beskrives. Projektlederens kompetencer og relevante erfaringer med ledelse af lignende projekter samt projektlederens faglige kompetencer i forhold til den udbudte opgave. CV ere vedlægges som dokumentation, eller der kan henvises til navngivne CV ere, afleveret på rammeaftalen. CV ere skal indeholde uddannelse, erfaring, ansættelser, arbejdsområde, relevante kurser, samt publikationsliste. 4. Kvalitetssikring 10 % Specifik beskrivelse af hvordan kvaliteten af den konkrete opgave sikres og dokumenteres i overensstemmelse med de specifikke krav, der er anført for opgaven. Beskrivelsen kan være i form af en specifik henvisning til tilbudsgivers beskrivelse af kvalitetssikring, afleveret på rammeaftalen, suppleret med beskrivelser i forhold til de nye vilkår og præciseringer i henhold til bilag Tidsplan 10 % Detaljeret tidsplan, der dokumenterer en realistisk arbejds- og tidsplan med milepæle og evt. arbejdsmøder. Opstart af projektet forventes at kunne ske den Deadline for endelig afslutning af opgaven er Annullation Naturstyrelsen forbeholder sig ret til, indtil udbudsforretningen er afsluttet med indgåelse af leveranceaftale, at annullere miniudbuddet og herefter evt. gennemføre nyt miniudbud, såfremt der foreligger en 4

5 saglig begrundelse for at annullere. En evt. annullation vil blive ledsaget af et brev til alle tilbudsgiverne indeholdende årsagen til annullationen. 6 Forbehold Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage væsentlige forbehold vedrørende grundlæggende elementer i nærværende materiale samt til det samlede kontraktgrundlag. Forbeholdenes væsentlighed vurderes af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen er forpligtet til at se bort fra tilbud, der indeholder væsentlige forbehold for grundlæggende elementer. Disse tilbud betragtes som ukonditionsmæssige. Forbehold for tidsplaner vil altid betragtes som et væsentligt forbehold. Eventuelle forbehold, som ikke vedrører grundlæggende elementer i nærværende materiale eller det samlede kontraktgrundlag, vil blive prissat af Naturstyrelsen og denne pris lagt til tilbudsgivers tilbudspris. Naturstyrelsen har ret til ikke at tage disse tilbud i betragtning. Eventuelle forbehold skal tydeligt angives. Såfremt tilbudsgiver opfatter elementer i materialet som uklare eller uhensigtsmæssige, opfordres tilbudsgiver til at stille begrundende spørgsmål jf. nedenfor. 7 Spørgsmål Eventuelle spørgsmål kan rettes skriftligt pr. til begge for miniudbuddet anførte kontaktpersoner. Spørgsmål kan stilles til og med tirsdag den 21. august Spørgsmål, der stilles efter denne dato, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt pr. , og såvel spørgsmål som svar vil i anonymiseret form blive sendt til alle leverandører antaget på den pågældende delaftale. 8 Frist for tilbudsafgivelse Alle leverandører opfordres til at aflevere tilbud på opgaven. Tilbuddet skal sendes pr. til de nedenfor angivne adresser. Hvis tilbudsmaterialet er for stort til at sende pr. , skal tilbuddet sendes til nedenstående adresse i en elektronisk udgave på USB/DVD. Tilbuddet skal være Naturstyrelsen i hænde senest tirsdag den 4. september 2012 kl for at komme i betragtning ved vurderingen af de indkomne tilbud. Tilbuddet bedes fremsendt pr. til: & Naturstyrelsen Lyseng Allé Højbjerg Kontaktpersoner: Tom Hagensen & Ole Dyrsø Jensen. Tilbuddet skal være mærket: Miniudbud vedr. delaftale 28 Trin 1 5

6 9 Tidsplan Udsendelse af miniudbud Frist for modtagelse af skriftlige spørgsmål Frist for Naturstyrelsens besvarelse af skriftlige spørgsmål kl Tilbudsfrist Uge 37 Uge 37 Uge 37 Frist for underretning om valg af leverandører Opstartsmøde Underskrivelse af leveranceaftale Aftalens ikrafttræden 6

7 Bilag Bilag 1: Specifikke vilkår og præciseringer Bilag 2: Leveranceaftale Tillæg til rammeaftalen Bilag 3: Tilbudsliste 7

8 Bilag 1: Specifikke vilkår og præciseringer Tilbud skal afgives i overensstemmelse med de krav, der er anført i rammeaftalen. Nærværende bilag skal ses som et supplement eller uddybning og præcisering af disse krav vedrørende delaftale 28. De specifikke vilkår og præciseringer: Der ønskes et samlet tilbud på de 8 nedenstående delopgaver dog udspecificeret på hver enkelt delopgave (Milepæl A, B, C, D, E, F, Gf og Gt). Delopgaver Milepæl Delaftale Blokke Geologisk Model A 19 1 Arealanvendelse B 21 1, 2, 3 og 4 Punktkilder C 22 1, 2 og 3 Trin 1 D 3 1, 2, 3 og 4 Boringsregistrering E 4 1, 2, 3 og 4 Vandprøvetagning F 18 1 Option Faglig Ressourceperson Gf 1 1, 4, 5 og 8 Faglig assistance Option Teknisk Ressourceperson Gt 2 1 Teknisk assistance Tabel 1. Oversigt over de delaftaler, som ønskes udført. Oversigten kan danne udgangspunkt for tilbudsgivningen. Baggrund Naturstyrelsen ønsker at udbyde en samlet opgave, der indebærer indsamling og analyse af eksisterende data (Trin 1) inden for en række af kortlægningsområder, som i vid udstrækning består af separate OSD ere (figur 1). Som det fremgår af figur 1, er der foretaget en aggregering af disse områder, hvorved er fremkommet i alt 6 kortlægningsområder, som her er anført i den forventede, prioriterede rækkefølge: Silkeborg (nord og syd), Hammel, Hedensted Vest, Djurs Vest og Randers Syd. Trin 1-kortlægningerne skal udføres i de områder, der udgør de hydrostratigrafiske modelområder for OSD erne. Derfor er det nødvendigt, at der som det første, udarbejdes et modelområde for hvert kortlægningsområde. Derved gives et første bud på grundvandsmodelområderne. Generelt De stiplede kortlægningsområder i figur 1 skal justeres til modelområder bl.a. på basis af potentialeforhold, hydrologiske grænser og boringer, og vil danne udgangspunkt for de efterfølgende boringsregistreringer og synkronpejlerunder. Resultaterne af de udførte boringsregistreringer og de foretagne synkronpejlinger kan herefter resultere i nye justeringer af modelområderne. Som det fremgår af tabel 2 er arealerne af de stiplede kortlægningsområder noget større end selve OSD erne. Arealerne af OSD inden for hvert kortlægningsområde fremgår af tabel 2. Nærværende opgave skal således udføres inden for de af rådgiver udarbejdede modelområder, der dermed erstatter de med stiplet markerede kortlægningsområder. Arealerne for de stiplede områder er således blot en guideline for tilbudsgivningen. Vær opmærksom på, at der ikke foretages en prisjustering i forhold til eventuelle, ændrede arealer. 8

9 Opgaveløsning Naturstyrelsen ønsker, at tilbudsgiver i sit tilbud gør rede for logistikken inden for det samlede opgavekompleks (rækkefølge af og overlap ved udførelse af delopgaver), dels for at udnytte viden fra eksisterende data, dels for at udnytte viden fra de forskellige delopgaver i en iterativ proces og dels for at opgaveudarbejdningen kan være så rationel som mulig. Der stilles således krav om, at de af rådgiveren udpegede projektmedarbejdere arbejder tæt sammen på tværs af de enkelte delopgaver og tilegner sig et indgående kendskab til projektets øvrige delopgaver og resultater og anvender disse i en samtolkning af delopgaverne. I forbindelse med løsning af projektets delopgaver og samtolkning af delopgaverne forudsættes det, at rådgiver inddrager alle relevante oplysninger. Naturstyrelsen forventer, at tilbudsgiver i forbindelse med prissætningen tager højde for, at data, som skal indgå i de enkelte delopgaver, allerede kan være udarbejdet/indsamlet i forbindelse med tidligere undersøgelser. Tilsvarende vil der blive stillet krav om, at der foretages den fornødne kvalitetssikring under hver delopgave for sig og for den samlede opgave, omfattende kontrol af samhørighed/overensstemmelse mellem resultater og konklusioner for projektets enkelte delaftaler/delopgaver. Naturstyrelsen vil endvidere føre en løbende og tæt dialog med projektmedarbejdere under opgavens løsning. Ved opstartsmødet skal det afklares, hvordan den interne og eksterne kommunikation skal finde sted. 9

10 Figur 1. Kortlægningsområderne (i alt ca km 2 ): Randers Syd (ca. 255 km 2 ), Djurs Vest (ca. 700 km 2 ), Hammel (ca. 200 km 2 ), Silkeborg Nord (ca. 475 km 2 ), Silkeborg Syd (ca. 280 km 2 ) og Hedensted Vest (ca. 340 km 2 ). Tidsplan Naturstyrelsen forventer, at tilbuddet indeholder en detaljeret og realistisk tidsplan præsenteret overskueligt med aktiviteter, milepæle og møder for alle delopgaver. Naturstyrelsen har som udgangspunkt følgende prioriterede rækkefølge af kortlægningsområderne: 1) Silkeborg (Nord og Syd); 2) Hammel; 3) Hedensted Vest; 4) Djurs Vest; 5) Randers Syd. I samråd med rådgiver kan der i særlige tilfælde ændres i rækkefølgen. Det er op til rådgiver at give et bud på tidsplanen, men Naturstyrelsen ønsker så vidt det er muligt, at områderne ikke færdiggøres samtidig. Det vil således være en fordel for den videre kortlægnings planlægning, hvis områderne færdiggøres successivt. Rådgiver må forvente, at Naturstyrelsen kan få behov for at anvende opgavens resulterende kort og konklusioner inden afrapporteringen er afsluttet for de enkelte kortlægningsområder, jf. den ovenfor angivne foretrukne rækkefølge. 10

11 Det er Naturstyrelsen bekendt, at nogle kort, udregninger og beskrivelser med fordel vil kunne udarbejdes fælles for alle områder samtidigt. Derfor er det ikke et krav, at et kortlægningsområde færdiggøres inden det næste påbegyndes. Opgaven forventes at opstarte den 1. oktober 2012 og afsluttes senest den 31. marts Det er af stor vigtighed i opgaveløsningen, at aftalte deadlines overholdes og, at afslutningen af den samlede opgave ikke forsinkes. Pristilbud Der skal afgives et samlet tilbud på opgaven, men der skal udspecificeres på de 7 hovedmilepæle A, B, C, D, E, F og G, se tilbudslisten, bilag 3. I den udfyldte tilbudsliste er møder taget ud af de enkelte hovedmilepæle og har fået et afsnit for sig. Ud over møderne, der knytter sig til de enkelte hovedmilepæle, skal der afholdes ét opstartsmøde og et afslutningsmøde med relevante deltagere fra rådgiver. Der skal skelnes mellem milepælsmøder, som afholdes hos Naturstyrelsen med typisk to deltagere fra rådgiver og arbejdsmøder/seminarer, som afholdes hos rådgiver med typisk 2-3 deltagere (kan variere yderligere) fra tilbudsgiver. Rådgiver angiver i sit tilbud, om et møde er et milepælsmøde eller et arbejdsmøde. Som udgangspunkt skriver rådgiver referat af alle møder umiddelbart efter afholdelse. Naturstyrelsen skal godkende alle referater. Der må påregnes mulighed for ekstra møder, og der afregnes i forhold til det faktiske antal afholdte møder. Eventuelle udlæg og andre omkostninger, f.eks. udgifter i forbindelse med underleverandører, indkøb af materialer, kørsel, overnatning mm. skal være inkluderet i stykpriserne. Ud over udfyldelse af tilbudslisten, bedes tilbudsgiver oplyse timepriser for alle projektorganisationens medarbejdere. Projektledelse og opgavefordeling Da denne opgave er sammensat af mange delopgaver, er det vigtigt, at de enkelte delopgaver udføres i en logisk rækkefølge eller med et fornuftigt overlap. Derfor opfatter Naturstyrelsen projektlederens rolle som meget vigtig og helt afgørende for et gnidningsløst projektforløb. Det forventes således, at tilbudsgiver beskriver, hvorledes man i denne konkrete opgave vil tilrettelægge den tilbudte opgaveløsning, foretage den nødvendige koordinering og kommunikation (intern/ekstern) og sikre overholdelse af tidsplan og pris hele vejen frem til endelig aflevering og indrapportering. En gennemgående projektleder (referenceperson) for det samlede projekt er således et krav for den samlede opgaves løsning, herunder kommunikationen med Naturstyrelsen. Eventuelle forsinkelser og budgetoverskridelser tolereres ikke. Hvis sådanne alligevel skulle forekomme, skal tilbudsgiver i så god tid som muligt skriftligt meddele dette til Naturstyrelsen, så der kan foretages en afklaring af problemstillingen, og der kan findes en løsning. Eventuelle tids- og budgetoverskridelser skal under alle omstændigheder godkendes forud af Naturstyrelsen. De enkelte personers andel i opgaveløsningen angives i procent på hovedmilepælsniveau. Nedenfor er vist et tænkt eksempel på angivelse af nøglepersonernes andel af opgaveløsningen. Et sådant skema bedes udarbejdet i tilbuddet. 11

12 E K S E M P E L Delaftaler Hovedmilepæle Personer Titel Andel i tid på opgaven (%) 19 A Anne Villy Geolog/Projektleder Hydrolog B Anne Grete Villy Geolog/Projektleder Geolog Hydrolog C Karen Anne Rune Villy Ingeniør Geolog/Projektleder GIS medarbejder Hydrolog Fakturering sker efter afslutning af de enkelte hovedmilepæle. Dog kan boringsregistrerings-opgaven faktureres efter forbrug. Der skal månedligt fremsendes en status over hidtil udført arbejde og en let overskuelig økonomisk oversigt. Indholdet af denne oversigt aftales nærmere på opstartsmødet, men det skal være noget i retning af et regneark, som har et indhold svarende til tilbudslisten, og som kan udspecificeres på de enkelte kortlægningsområder. Projektorganisationen er op til rådgiver at beskrive, men der må gerne nedsættes flere projektgrupper med hver sin projektleder. F.eks. 1 gruppe til Trin 1-opgaven, og 1 gruppe til dataindsamlings-opgaven eller lignende. Afrapportering og indrapportering af rapporter og data De endelige rapporter (indeholdende de enkelte hovedmilepæle) leveres på USB/DVD med digitalt materiale. Indrapportering til relevante databaser skal være afsluttet senest 14 dage efter endelig godkendelse. Hvis dette er problematisk, skal slutdato for indrapporteringen aftales. Foreløbige rapporter sendes udelukkende i elektronisk form. Der skal udarbejdes 1 digital rapport for hvert kortlægningsområde, dvs. 6 rapporter i alt. Hver rapport skal som minimum indeholde følgende kapitler / hovedoverskrifter: Områdeafgrænsning Trin 1 (inkl. Arealkortlægning og punktkilder) Boringsregistrering Vandprøvetagning De producerede rapporter lægges i Rapportdatabasen, og alle producerede feltdata indlæses i Jupiter. Anvendte rapporter, der ikke allerede findes i Rapportdatabasen, lægges i denne. Producerede eller anvendte geofysiske data, der ikke allerede findes i GERDA-databasen, lægges om muligt ind i denne. Alt anvendt litteratur afleveres digitalt, hvilket dog ikke gælder deciderede lærebøger m.v. Indhentet, relevant litteratur, der ikke er på digital form scannes forinden aflevering. Samtlige digitale data, der produceres i opgaveløsningen, skal afrapporteres i originalformat (excel, surfer mv.), og alle GIS-data skal ligeledes afleveres digitalt, således at kort og bilag umiddelbart kan åbnes. Kortmateriale afleveres på GIS-formatet ArcMap. 12

13 Referencer /1/ Lokaliseringsvejledning, GEUS, 2005: /2/ Lokaliseringsskema, GEUS: /3/ Boringsmærkater kan udskrives fra /4/ Vejledning i registrering med boringsfiks- og pejlepunkter, GEUS, 2005: /5/ Geo-Vejledning 3: Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering. Jørgensen, F., Kristensen, M., Højbjerg, A. L., Klint, K. E. S., Hansen, C, Jordt, B. E., Richardt, N. & Sandersen, P. GEUS /6/ Geo-Vejledning 2: Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1). Iversen, C. H., Lauritsen, L. U. Nyholm, T. & Kürstein, J. GEUS /7/ Trin 1 for Nim, 2008 (BLST) (Nim udgør en del af Hedensted Vest), /8/ Teknisk anvisning for Grundvandsovervågningen (vandprøvetagning), GEUS, (version 4, 17. august 2004), /9/ Zoneringsvejledningen, Vejledning nr. 3, Miljøstyrelsen, 2000, /10/ Potentialekortlægning vejledning ved udarbejdelse af potentialekort, Geovejledning 4, 2009, Susie Mielby, Claus Ditlefsen og Henrik Olesen, /11/ Vejledning i indberetning og kvalitetssikring af lokaliseringsdata, GEUS, /12/ Vejledning i indberetning af pejledata, GEUS, 13

14 De enkelte delaftaler Milepæl A Geologisk model (områdeafgrænsning) Under delaftale 19 ønsker Naturstyrelsen tilbud på blok 1a. De nedenfor anførte specifikationer er uddrag fra og supplement til delaftale 19.1.a, og de skal ses som erstatning for rammeaftalens øvrige krav vedrørende delaftale 19: Geologiske modeller. Der er således hovedsagelig tale om, at der skal udarbejdes modelafgrænsninger for hydrostratigrafiske modeller og grundvandsmodeller for de områder, der er vist med røde stiplede polygoner på figur 2. Der angives en pris, som omfatter nedenstående ydelser. Vær opmærksom på, at der i uddybningen herunder er omfattet dele, som helt eller delvist udelades af delaftale 19, blok 1a. Formål På sigt at opstille grundvandsmodeller for områderne. At definere formål med den geologiske modellering, herunder hvilke nøjagtighedskrav, der stilles og hvilke begrænsninger, der kan være med hensyn til modellens anvendelse f.eks. på grund af detaljeringsgrad. At klarlægge modelområdet omtrentlige afgrænsning og størrelse. Krav til arbejdsgang Opgaven skal løses i overensstemmelse med geovejledning 3, 2008, kapitel 1, kapitel (afsnit Modelafgrænsning) samt kapitel 3.18 (med eventuelle senere opdateringer). Leverance Digital udgave af modelområderne - grundvandsmodelområder, der omslutter OSD og tilsvarende hydrostratigrafiske modelområder, der omslutter grundvandsmodelområderne. Notat, som indeholder: Formål og anvendelse af det geologiske modelarbejde samt vurdering af datagrundlaget. Milepæl B - Arealkortlægning Under delaftale 21 ønsker Naturstyrelsen tilbud på blok 1-4: Arealanvendelse og planmæssige forhold (Blok 1) Landbrugets forureningskilder (Blok 2) Øvrige forureningskilder (Blok 3) Afrapportering (Blok 4) Der angives en pris for hele opgaven, som omfatter delaftale 21 (blok 1-4) samt nedenstående supplement. De nedenfor anførte krav skal ses som supplement til rammeaftalens krav vedrørende delaftale 21. Med hensyn til blok 2, delaftale 21, afsnit 2.2, ønskes alle de beskrevne korttemaer fra listen a. i. udarbejdet og beskrevet. Potentiel nitratudvaskning skal vises som middelværdier for en årrække ved brug af udtræk som Naturstyrelsen leverer. Med hensyn til blok 4 i delaftale 21, er det ikke nødvendigt med en selvstændig rapport for arealkortlægningen. Arealkortlægningen ønskes afrapporteret som et kapitel i hver af de 6 udvidede Trin 1 14

15 rapporter. Når kapitlet er færdigt og kvalitetssikret af rådgiver, sendes det til godkendelse hos Naturstyrelsen. Arealkortlægningen skal kunne bruges i det videre arbejde med udpegning af sårbare områder (herunder udpegning af Indsatsområder med hensyn til nitrat) og udarbejdelsen af anbefalinger til indsatser til kommunen. Milepæl C - Punktkilder Under delaftale 22 ønsker Naturstyrelsen tilbud på blok 1-3: Indsamling af data og litteraturgennemgang (Blok 1) Sammenstilling og prioritering (Blok 2) Rapport (Blok 3) Der angives en pris for hele opgaven, som omfatter delaftale 22 (blok 1-3) samt nedenstående supplement. De nedenfor anførte krav skal ses som supplement til rammeaftalens krav vedrørende delaftale 22. Med hensyn til blok 3 i delaftale 22, er det ikke nødvendigt med en selvstændig rapport for Punktkilder. Punktkilder ønskes afrapporteret som et afsnit i hver af de 6 udvidede Trin 1 rapporter. Når kapitlet er færdigt og kvalitetssikret af rådgiver, sendes det til godkendelse hos Naturstyrelsen. Der afholdes møder i forbindelse med Trin 1 kortlægningen, og derfor vurderes det ikke nødvendigt med andre møder i forbindelse med delaftale 22. Milepæl D Trin 1 Denne opgave vedrører delaftale 3, blok 1-4. De nedenfor anførte krav skal ses som supplement og uddybning til rammeaftalens krav vedrørende delaftale 3: Indsamling og analyse af eksisterende data. Der angives en pris for hele opgaven, som omfatter delaftale 3 (blok 1-4) samt nedenstående supplement. Der ønskes en stykpris pr. Trin 1-kortlægning, da det overordnet vurderes, at opgaverne i de 6 kortlægningsområder er sammenlignelige i omfang og arbejdsbelastning. Dataindsamling 1 (blok 1) Dataindsamling 2 (blok 2) Sammenstilling af data (blok 3) Rapport og afslutning (blok 4) Der skal udføres Trin 1 inden for de i milepæl A udpegede hydrostratigrafiske modelområder. Samlet set anslås det, at der skal udføres trin 1-kortlægning i områder, svarende til ca. 758 km 2 OSD. Kortlægningsområde OSD-navn Areal Trin 1 Borreg Vilstrup 23,7 X Randers Syd Tebbestrup 8,98 X ca. 255 km 2 Væth 23,08 X 15

16 Djurs Vest ca. 700 km 2 Nørager 56,16 X X Fjellerup 37,63 X X Nimtofte 53,53 X X Ramten 45,78 X X Ørsted 11,17 X X Mørke 11,35 X X Hornslet 24,82 X X Skødstrup 35,56 X X Hammel, ca. 200 km 2 Hammel 70,71 X Klovborg 50,54 X X Hedensted Vest Hvirring 18,94 X X ca. 340 km 2 Nim 32,34 X X Uldum 28,18 X X Ans 22,23 X X Nord Thorning-Kjellerup 53,23 X X ca. 480 Kragelund 33,87 X X km 2 Grauballe 12,23 X X Silkeborg 6,7 X X Silkeborg Syd ca. 280 km 2 Asklev 29,78 X X Them 2,63 X X Hjøllund 33,23 X X Bryrup 10,97 X X Gammel Rye 6,36 X X Ry Vest 14,39 X X Sum Ca km2 Tabel 2: Arealfordeling inden for hvert kortlægningsområde og OSD. Arealerne under hvert kortlægningsområde svarer til polygonerne med de stiplede linjer på figur 1. Generelt Det forudsættes, at rådgiver i forbindelse med opgavens løsning inddrager alle relevante oplysninger og sikrer, at disse er så opdaterede som muligt. Dette kan bl.a. sikres ved en nødvendig kontakt til de berørte kommuner. Rådgiver skal så tidligt som muligt for hvert kortlægningsområde opstarte et Geoscene3D-projekt, som løbende skal opdateres. Trin 1 opgaveløsningen foretages uden udarbejdelse af kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder i henhold til delaftale 3, da disse aktiviteter udgøres af selvstændige delaftaler, henholdsvis delaftale 21 og 22. De frembragte boringsdata skal ligeledes danne et udgangspunkt for boringsregistreringen og den efterfølgende vandprøvetagning samt områdeafgrænsningen for det kommende modelarbejde. Der stilles krav om, at de af rådgiveren udpegede projektmedarbejdere arbejder tæt sammen på tværs af de enkelte delopgaver og derved tilegner sig et indgående kendskab til projektets øvrige delopgaver og resultater, hvilket vil give det bedste grundlag for samtolkninger. Der stilles ligeledes krav om, at 16

17 kvalitetssikringen for den samlede opgave omfatter en tilstrækkelig kontrol af samhørigheden mellem resultater og konklusioner fra de enkelte delopgaver. Naturstyrelsen vil føre en tæt dialog med rådgiverens projektleder og nøglepersoner på delopgaverne under opgavens løsning. Nedenfor er nogle af punkterne i trin 1-kortlægningen beskrevet mere konkret. Den fulde trin1- kortlægning er beskrevet i rammeaftalens bilag 3, og nærværende beskrivelse er således et supplement til bilag 3 og erstatter ikke denne. Blok 1, delopgave a, b Arealanvendelse Dette punkt erstattes af delaftale 21. I afrapporteringen af Trin 1 anvendes notatet fra delaftale 21 i kapitlet omhandlende arealanvendelse. Forureningskilder / punktkilder Dette punkt erstattes af delaftale 22. I afrapporteringen af Trin 1 anvendes notatet fra delaftale 22 i kapitlet omhandlende forureningskilder / punktkilder. GeoScene3D Naturstyrelsen ønsker et GeoScene3D-projekt for hvert af de 6 hydrostratigrafiske modelområder. I projekterne skal der indlæses alle relevante data, såsom terrænflade, Jupiter database, Gerda database med alt geofysik, fences, der afgrænser indvindingsoplande og OSD, potentialekort, redoxkort (hvor det eksisterer), samt f.eks. prækvartæroverflade, top kalk flade og tolkningspunkter fra Miocæn 3D modellen. Der forventes ikke at være mere end nogle få andre kort udover de nævnte. Efter endt boringsregistrering for de enkelte områder, opdateres GeoScene3D-projekterne løbende med data fra synkronpejlerunden. Blok 3, a, b, c, d Vandindvindingsforhold Rådgiver beskriver forhold af grundvandsmæssig betydning for alle almene vandværker og eventuelle industrier, som har en stor grundvandsindvinding i de hydrostratigrafiske modelområder. For vandværkernes vedkommende beskrives: Deres forsyningsområde Nuværende og tidligere boringer, deres placering og DGU-nr. (på kortudsnit), alder, nuværende status og tilstand (hvis denne kendes), filterkoter og dybder samt terrænkote. Tidsserie for oppumpet vandmængde samt nuværende fordeling af indvindingen i m 3 og % pr. boring. Dette sammenholdes med den gældende indvindingstilladelse. Vandværkets indvindingsstrategi, herunder fordeling af indvindingen mellem boringer pr. døgn, måned og år. Arbejdet udføres indledningsvist ved gennemgang af de i del 1 indsamlede data. Efterfølgende indsamles oplysninger fra kommunerne. Hos kommunen indhentes bl.a. oplysninger om enkeltindvindere. Denne oplysning anvendes også til planlægningen af boringsregistreringen, under udpegning af boringer til boringsregistrering. 17

18 For hvert vandværk udarbejdes et dataark, hvor resultaterne præsenteres. Endelig ønskes en opgørelse over den totale vandindvindingstilladelse i områderne. Opgørelsen præsenteres overskueligt på kort med angivelse af størrelse og indvindingsformål. Geologi og landskabsanalyse Rådgiver skal foretage en landskabsanalyse, give en kort sammenfattende beskrivelse for hvert af de 6 kortlægningsområders geologiske dannelseshistorie (herunder aflejringstyper og dannelsesmiljø) med fokus på grundvandsmagasiner og dæklagsforhold. Indvindingsoplande Der optegnes realistiske analytiske indvindingsoplande for vandværker, hvor dette ikke allerede findes. Jf. figur 2 vil det primært være inden for OSD, der skal optegnes indvindingsoplande. Oplandene skal bruges i den videre kortlægning. Oplandene optegnes på baggrund af Geovejledning 2, /6/. Som udgangspunkt skal indvindingsoplande uden for OSD, som ligger inden for de hydrostratigrafiske modelområder, bestemt under milepæl A, inkluderes i Trin 1-kortlægningen. Det afklares i samarbejde med Naturstyrelsen og kommunerne, hvilke kildepladser, der endeligt skal inkluderes og danne grundlag for de endelige indvindingsoplande. Rådgiver sørger for kontakten med kommunerne i denne forbindelse. Grundvandskemi Der ønskes en beskrivelse af stofferne nitrat, sulfat, jern, mangan, aggressiv kuldioxid, klorid, natrium, kalium, fluorid, bor, nikkel, arsen, aluminium, barium, organiske sporstoffer, methan, sulfid, fosfor, ammonium, NVOC, pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Derudover beregnes og beskrives vandtyper (jf. zoneringsvejledningen, /9/), forvitringsgrad, ionbytningsgrad og kalkmætningsgrad. Endelig beskrives også ph. Findes der ved gennemgang af analyserne andre stoffer, der optræder i koncentrationer over kvalitetskriteriet, beskrives disse også. Ovenstående stoffer og beregninger tænkes beskrevet således: Arealudbredelse af nyeste fund. Kriterier for definition af nyeste fund beskrives. Intervalinddelingerne skal tage hensyn til detektionsgrænser, kvalitetskriterier, størrelsen af fundene, mm. Ved optegnelsen af kortene kan data fra anvendes. Tidsserier for råvand pr. boring (kun for parametre der ligger nær eller over grænseværdien for drikkevand, eller som har en tidslig udvikling i indhold) Tidsserier for rentvand pr. vandværk (kun for parametre der ligger nær eller over grænseværdien for drikkevand, eller som har en tidslig udvikling i indhold) Det kan være begrænset, hvad der findes af råvandsanalyser til tidsserier. Det vil derfor være nødvendigt at inddrage rentvandsanalyserne som støtte til tolkning af råvandsanalyserne for at få så meget ud af materialet som muligt. I de vandkemiske tolkninger inddrages informationer om variation i vandindvinding, pejletidsserier, jordforurening og geologi. 18

19 Vandtype og tidsserier for nitrat, sulfat og klorid i det enkelte vandværks vand (rentvand) præsenteres endvidere på dataarket. Er der tidsserier for stoffer, hvor indholdet er over kvalitetskriteriet vises de ligeledes. Figur 2: Kort over indvindingsoplande. Som det ses, er der primært tale om indvindingsoplande uden for OSD. Blok 4, a, b Der udarbejdes ikke en resumerapport. Milepæl E Boringsregistrering og pejlinger Tilbud skal afgives i overensstemmelse med de krav, som er anført i rammeaftalen. Denne opgave vedrører delaftale 4, blok 1-5. De nedenfor anførte krav skal ses som supplement til rammeaftalens krav vedrørende delaftale 4. Der angives én pris pr. boring for hele boringsregistreringsopgaven, som omfatter hele delaftale 4 samt nedenstående supplement og en samlet pris for hele delaftalens udførelse. 19

20 Det skal præciseres, at alt udført arbejde i forbindelse med boringsregistreringen, som ikke hidrører boringsregistreringen af den enkelte boring, som fx projektledelse, etablering af pejleloggere og indberetning af data fra pejleloggere, er inkluderet i stykprisen for boringsregistreringen. Der skal udføres boringsregistrering og pejlinger inden for de i milepæl A udpegede hydrostratigrafiske modelområder. Samlet set skal der udføres boringsregistrering og pejlinger i områder, svarende til ca. 650 km 2 OSD. Inden for OSD skal der om muligt være en større datatæthed end uden for OSD. Områdenavn OSD-navn Areal [km2] Trin 1 Boringsregistrering Vilstrup 23,7 X Randers Syd Tebbestrup 8,98 X ca. 255 km 2 Væth 23,08 X Nørager 56,16 X X Fjellerup 37,63 X X Nimtofte 53,53 X X Djurs Vest Ramten 45,78 X X ca. 700 km 2 Ørsted 11,17 X X Mørke 11,35 X X Hornslet 24,82 X X Skødstrup 35,56 X X Hammel, ca. 200 km 2 Hammel 70,71 X Ca. 1/3 Klovborg 50,54 X X Hedensted Vest Hvirring 18,94 X X ca. 340 km 2 Nim 32,34 X X Uldum 28,18 X X Ans 22,23 X X Nord Thorning-Kjellerup 53,23 X X ca. 480 Kragelund 33,87 X X km 2 Grauballe 12,23 X X Silkeborg 6,7 X X Silkeborg Syd ca. 280 km 2 Asklev 29,78 X X Them 2,63 X X Hjøllund 33,23 X X Bryrup 10,97 X X Gammel Rye 6,36 X X Ry Vest 14,39 X X Sum Ca km2 Ca. 650 km2 km2 Tabel 3: Oversigt over de områder os OSD, hvor der skal foretages henholdsvis Trin 1 og Boringsregistrering. Generelt Der skal udvælges boringer, som repræsenterer alle vigtige grundvandsmagasiner, både kvartære sandlag (DS/DG) og miocænt sand (KS/GS) samt kalk, hvor dette findes. 20

Anmodning om tilbud på gennemførelse af boringsregistrering og synkronpejling i kortlægningsområde

Anmodning om tilbud på gennemførelse af boringsregistrering og synkronpejling i kortlægningsområde Anmodning om tilbud på gennemførelse af boringsregistrering og synkronpejling i kortlægningsområde Formål og baggrund Vedrørende kortlægning af grundvandsressourcen i området og skal data anvendes til

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

Til de berørte kommuner

Til de berørte kommuner Til de berørte kommuner Naturstyrelsen har netop opstartet et stort kortlægningsprojekt, som indeholder en række kortlægningselementer (delaftaler) inden for i alt 6 store kortlægningsområder (se skema).

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015

Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI 26-05-2015 1 Resultaterne af 10 års grundvandskortlægning Anders Refsgaard, COWI Agenda for præsentationen Konklusioner. Baggrund for grundvandskortlægningen Elementer i grundvandskortlægningen Kommunernes (og andre

Læs mere

Generel kravspecifikation

Generel kravspecifikation Bilag 4a: Generel kravspecifikation Generel kravspecifikation I dette bilag beskrives en række generelle krav, som gælder for samtlige delaftaler. Hvis der er skærpede krav til løsning af den enkelte delaftale,

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Boringsregistrering og synkronpejling OSD Samsø Syd

Boringsregistrering og synkronpejling OSD Samsø Syd Viden der bringer mennesker videre--- Viden der bringer menneske Miljøcenter Århus Boringsregistrering og synkronpejling OSD Samsø Syd 2007/2008 Miljøcenter Århus Boringsregistrering og synkronpejling

Læs mere

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Generelle vilkår Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Indhold 0 Indledning/generelle forhold 0.1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service 0.1.1 Simpelt Mini-udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Thilde Fruergaard Astrup 6. juli 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten 1 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten EU-udbudsnummer Referencenummer 2013-050435 Region

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004.

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Prækvalifikation af EU-udbud Indledende forureningsundersøgelser i henhold til Jordforureningsloven Regional Udvikling Kontaktperson: Rikke Sparsø Pedersen Jordforurening@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk april 2015 Nuuk, 30. april 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende anskaffelse;

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Boringer 2 3. Vandindvinding 3 3.1 Hydrologi 3 4. Arealanvendelse 5 5. Vandkvalitet

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Hovedtemaerne fra sidste år

Hovedtemaerne fra sidste år Hovedtemaerne fra sidste år Organisering af Den nationale grundvandskortlægning Centrale faglige emner Nitratsårbarhed Indvindingsoplande ERFA-samarbejdet Interessentinddragelse Administrationsgrundlag

Læs mere

Opstartsmøde i projektgruppe om geovejledning i kemisk kortlægning d. 17. april 2008 fra ca. 13-16 hos GEUS, Århus

Opstartsmøde i projektgruppe om geovejledning i kemisk kortlægning d. 17. april 2008 fra ca. 13-16 hos GEUS, Århus Referat Opstartsmøde i projektgruppe om geovejledning i kemisk kortlægning d. 17. april 2008 fra ca. 13-16 hos GEUS, Århus 14. maj 2008 J.nr. GEUS Ref. BGH Deltagere: Afbud: Vibeke Erntsen (VE), GEUS Claus

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4c: Leveranceaftale til brug ved miniudbud Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Miniudbud vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Opgave

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

SÅRBARHED HVAD ER DET?

SÅRBARHED HVAD ER DET? SÅRBARHED HVAD ER DET? Team- og ekspertisechef, Ph.d., civilingeniør Jacob Birk Jensen NIRAS A/S Naturgeograf Signe Krogh NIRAS A/S ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Efter 1/1 2007 vil alle data vedrørende kommunernes forvaltning på grundvandsområdet findes i PC Jupiter XL samt på Danmarks Miljøportal.

Efter 1/1 2007 vil alle data vedrørende kommunernes forvaltning på grundvandsområdet findes i PC Jupiter XL samt på Danmarks Miljøportal. NOTAT Oplæg om grundvand. Af Carsten Christiansen, konsulent, Kontoret for teknik og miljø, KL Kommunerne får efter 1/1 2007 en række nye opgaver på grundvandsområdet med forvaltning efter vandforsyningsloven,

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune

Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune Disposition Definition på områder Baggrund for udpegninger tidligere

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Indledning Temadag 16. dec Procedurer og anbefalinger ved udarbejdelse af potentialekort udarbejdelse af potentialekort - Ny Geovejledning

Indledning Temadag 16. dec Procedurer og anbefalinger ved udarbejdelse af potentialekort udarbejdelse af potentialekort - Ny Geovejledning Indledning Temadag 16. dec. 2009 Procedurer og anbefalinger ved udarbejdelse af potentialekort udarbejdelse af potentialekort - Ny Geovejledning Indledende overvejelser - geologiske og hydrologiske forhold

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

HVAD BETYDER EN LOKALISERING FOR BRUGEN AF BOREDATA?

HVAD BETYDER EN LOKALISERING FOR BRUGEN AF BOREDATA? FORMÅLET MED LOKALISERING Formålet med en lokalisering er at få en entydig beskrivelse af boringens beliggenhed i terrænet, en beskrivelse af dens tekniske indretning og en beskrivelse af den praktiske

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen 1 1 MENU Indledning Organisering af grundvandskortlægningen Udpegninger

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

har dags dato indgået aftale om rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af ovennævnte sag.

har dags dato indgået aftale om rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af ovennævnte sag. Aftale om teknisk rådgivning og bistand ved indsamling af historiske oplysninger om ca. 945 adresser i Sønderjylland til brug for V1-kortlægning i Region Syddanmark 1 Aftalens parter Undertegnede: Region

Læs mere

Fra grundvandskortlægning til drikkevandsproduktion i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S

Fra grundvandskortlægning til drikkevandsproduktion i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S Statens grundvandskortlægning data

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Laboratorieanalyser 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Laboratorieanalyser 2016+ om EU udbudsbekendtgørelse: 2016/S 027-042986 Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Aftalens omfang...

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1. Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale

Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1. Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1 Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 2 Indhold 1. Aftalens parter... 3 2. Projektledelse... 3 3. Aftalegrundlaget...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens. SOSU Nord

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens. SOSU Nord Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet... 3 4. Udbudsform... 4

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Fejl, faldgruber og datavask

Fejl, faldgruber og datavask Fejl, faldgruber og datavask Program Lidt baggrundshistorie til Jupiter 1. DEL: Eksisterende og nye data: Stemmer databasen overens med virkeligheden? 2. DEL: Udtræk af Jupiter-data: Hvilke faldgruber

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde

NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde NYHEDSBREV Grundvandskortlægning i Hadsten kortlægningsområde INDLEDNING Det er nu et godt stykke tid siden, vi mødtes til følgegruppemøde i Kulturhuset InSide, Hammel. Miljøcenter Århus har sammen med

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere