Miniudbud om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miniudbud om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning"

Transkript

1 Udbudsbrev Miniudbud J.nr Ref. Tofha/Oldje Den Miniudbud om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning Reference: Rammeaftale om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning for Miljøministeriets miljøcentre. Rammeaftalen er indgået på baggrund af EU-udbud nr.: 2009/S Nærværende miniudbud vedrører delaftale 28 til: Naturstyrelsen Aarhus Lyseng Allé Højbjerg Att.: Tom Hagensen & Ole Dyrsø Jensen & Juli 2012

2 Indhold 1 Indledning 3 2 Afgivelse af tilbud 3 3 Optioner 3 4 Tildelingskriterium og delkriterier med tilhørende vægtning 3 5 Annullation 4 6 Forbehold 5 7 Spørgsmål 5 8 Frist for tilbudsafgivelse 5 9 Tidsplan 6 Bilag 1: Specifikke vilkår og præciseringer 8 Bilag 2: Leveranceaftale Tillæg til rammeaftalen 33 Bilag 3: Tilbudsliste 34 2

3 1 Indledning Med henvisning til rammeaftalen om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning for Miljøministeriets enheder indgået på baggrund af EU-udbud nr.: 2009/S anmodes hermed om tilbud på udførelse af udvalgte kortlægningsopgaver for en række kortlægningsområder under delaftale 28. Opgaven udføres for Naturstyrelsen i henhold til rammeaftalens vilkår omkring miniudbud. Tilbud skal afgives i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i rammeaftalen. Nærværende henvendelse foretages til samtlige de leverandører, der er antaget på den angivne delaftale. Under delaftale 28 ønskes et samlet tilbud på: Modelafgrænsning Delaftale 19 Arealanvendelse Delaftale 21 Punktkilder Delaftale 22 Trin 1 Delaftale 3 Boringsregistrering Delaftale 4 Vandprøvetagning Delaftale 18 Optioner Ressourceperson - Delaftale 1 og 2 Opgavens vilkår og præciseringer er nærmere beskrevet i bilag 1. Der henvises endvidere til rammeaftalens bilag 3 og 4. 2 Afgivelse af tilbud Miniudbuddet gennemføres på grundlag af rammeaftalen. Tilbudsgiver skal derfor afgive tilbud i henhold til vilkårene i rammeaftalen. Alle krav, betingelser mv., der er stillet i udbudsmaterialet, kontrakten mv. for rammeaftalen er uændrede, og der er forbud mod at foretage væsentlige ændringer i aftalevilkårene. Tilbuddet skal afgives ud fra de vilkår, der er specifikke for den enkelte NST enhed. Disse vilkår og præciseringer er anført i bilag 1. 3 Optioner Der ønskes optioner på delaftale 1 (faglig ressourceperson) og delaftale 2 (teknisk ressourceperson), jf. bilag 1. 4 Tildelingskriterium og delkriterier med tilhørende vægtning De indkomne tilbud danner grundlag for indgåelse af aftale med én leverandør. Ligesom ved udbuddet af rammeaftalen vil evalueringen af de indkomne tilbud ved dette miniudbud blive foretaget ud fra tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud med anvendelse af de nedenfor angivne delkriterier: 3

4 1. Opgaveløsning 30 % Beskrivelse af fremgangsmåde, metodebeskrivelse og planlægning af gennemførelsen af den konkrete opgave. Det skal fremgå, hvilke personer, der løser de specifikke opgaver under de enkelte hovedmilepæle (delaftalerne 3 og 4). De enkelte personers andel i opgaveløsningen angives i procent på hovedmilepælsniveau, se eksempel bilag 1. Beskrivelsen kan være i form af en specifik henvisning til tilbudsgivers beskrivelse af fremgangsmåde, metodebeskrivelse og planlægning afleveret på rammeaftalen, suppleret med beskrivelser i forhold til de nye vilkår og præciseringer i henhold til bilag Pris 20 % Der afgives en samlet fast pris på opgaven, dvs. beløbet skal dække alle elementer, som fremgår af pkt. 1. Foruden angivelse af pris og det samlede antal konsulenttimer i tilbudslisten skal der endvidere foreligge en specificering af prisen på konsulentkategori med angivelse af timepris. De afgivne timepriser må ikke overstige de timepriser, der blev afgivet på rammeaftalen. 3. Personalemæssige kvalifikationer 30 % Faglige kompetencer og relevante erfaringer hos de medarbejdere, som bliver ansvarlige for løsningen af de specifikke delopgaver. Især erfaringer med sammenlignelige opgaver bedes uddybet. Projektorganisationen beskrives. Projektlederens kompetencer og relevante erfaringer med ledelse af lignende projekter samt projektlederens faglige kompetencer i forhold til den udbudte opgave. CV ere vedlægges som dokumentation, eller der kan henvises til navngivne CV ere, afleveret på rammeaftalen. CV ere skal indeholde uddannelse, erfaring, ansættelser, arbejdsområde, relevante kurser, samt publikationsliste. 4. Kvalitetssikring 10 % Specifik beskrivelse af hvordan kvaliteten af den konkrete opgave sikres og dokumenteres i overensstemmelse med de specifikke krav, der er anført for opgaven. Beskrivelsen kan være i form af en specifik henvisning til tilbudsgivers beskrivelse af kvalitetssikring, afleveret på rammeaftalen, suppleret med beskrivelser i forhold til de nye vilkår og præciseringer i henhold til bilag Tidsplan 10 % Detaljeret tidsplan, der dokumenterer en realistisk arbejds- og tidsplan med milepæle og evt. arbejdsmøder. Opstart af projektet forventes at kunne ske den Deadline for endelig afslutning af opgaven er Annullation Naturstyrelsen forbeholder sig ret til, indtil udbudsforretningen er afsluttet med indgåelse af leveranceaftale, at annullere miniudbuddet og herefter evt. gennemføre nyt miniudbud, såfremt der foreligger en 4

5 saglig begrundelse for at annullere. En evt. annullation vil blive ledsaget af et brev til alle tilbudsgiverne indeholdende årsagen til annullationen. 6 Forbehold Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage væsentlige forbehold vedrørende grundlæggende elementer i nærværende materiale samt til det samlede kontraktgrundlag. Forbeholdenes væsentlighed vurderes af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen er forpligtet til at se bort fra tilbud, der indeholder væsentlige forbehold for grundlæggende elementer. Disse tilbud betragtes som ukonditionsmæssige. Forbehold for tidsplaner vil altid betragtes som et væsentligt forbehold. Eventuelle forbehold, som ikke vedrører grundlæggende elementer i nærværende materiale eller det samlede kontraktgrundlag, vil blive prissat af Naturstyrelsen og denne pris lagt til tilbudsgivers tilbudspris. Naturstyrelsen har ret til ikke at tage disse tilbud i betragtning. Eventuelle forbehold skal tydeligt angives. Såfremt tilbudsgiver opfatter elementer i materialet som uklare eller uhensigtsmæssige, opfordres tilbudsgiver til at stille begrundende spørgsmål jf. nedenfor. 7 Spørgsmål Eventuelle spørgsmål kan rettes skriftligt pr. til begge for miniudbuddet anførte kontaktpersoner. Spørgsmål kan stilles til og med tirsdag den 21. august Spørgsmål, der stilles efter denne dato, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt pr. , og såvel spørgsmål som svar vil i anonymiseret form blive sendt til alle leverandører antaget på den pågældende delaftale. 8 Frist for tilbudsafgivelse Alle leverandører opfordres til at aflevere tilbud på opgaven. Tilbuddet skal sendes pr. til de nedenfor angivne adresser. Hvis tilbudsmaterialet er for stort til at sende pr. , skal tilbuddet sendes til nedenstående adresse i en elektronisk udgave på USB/DVD. Tilbuddet skal være Naturstyrelsen i hænde senest tirsdag den 4. september 2012 kl for at komme i betragtning ved vurderingen af de indkomne tilbud. Tilbuddet bedes fremsendt pr. til: & Naturstyrelsen Lyseng Allé Højbjerg Kontaktpersoner: Tom Hagensen & Ole Dyrsø Jensen. Tilbuddet skal være mærket: Miniudbud vedr. delaftale 28 Trin 1 5

6 9 Tidsplan Udsendelse af miniudbud Frist for modtagelse af skriftlige spørgsmål Frist for Naturstyrelsens besvarelse af skriftlige spørgsmål kl Tilbudsfrist Uge 37 Uge 37 Uge 37 Frist for underretning om valg af leverandører Opstartsmøde Underskrivelse af leveranceaftale Aftalens ikrafttræden 6

7 Bilag Bilag 1: Specifikke vilkår og præciseringer Bilag 2: Leveranceaftale Tillæg til rammeaftalen Bilag 3: Tilbudsliste 7

8 Bilag 1: Specifikke vilkår og præciseringer Tilbud skal afgives i overensstemmelse med de krav, der er anført i rammeaftalen. Nærværende bilag skal ses som et supplement eller uddybning og præcisering af disse krav vedrørende delaftale 28. De specifikke vilkår og præciseringer: Der ønskes et samlet tilbud på de 8 nedenstående delopgaver dog udspecificeret på hver enkelt delopgave (Milepæl A, B, C, D, E, F, Gf og Gt). Delopgaver Milepæl Delaftale Blokke Geologisk Model A 19 1 Arealanvendelse B 21 1, 2, 3 og 4 Punktkilder C 22 1, 2 og 3 Trin 1 D 3 1, 2, 3 og 4 Boringsregistrering E 4 1, 2, 3 og 4 Vandprøvetagning F 18 1 Option Faglig Ressourceperson Gf 1 1, 4, 5 og 8 Faglig assistance Option Teknisk Ressourceperson Gt 2 1 Teknisk assistance Tabel 1. Oversigt over de delaftaler, som ønskes udført. Oversigten kan danne udgangspunkt for tilbudsgivningen. Baggrund Naturstyrelsen ønsker at udbyde en samlet opgave, der indebærer indsamling og analyse af eksisterende data (Trin 1) inden for en række af kortlægningsområder, som i vid udstrækning består af separate OSD ere (figur 1). Som det fremgår af figur 1, er der foretaget en aggregering af disse områder, hvorved er fremkommet i alt 6 kortlægningsområder, som her er anført i den forventede, prioriterede rækkefølge: Silkeborg (nord og syd), Hammel, Hedensted Vest, Djurs Vest og Randers Syd. Trin 1-kortlægningerne skal udføres i de områder, der udgør de hydrostratigrafiske modelområder for OSD erne. Derfor er det nødvendigt, at der som det første, udarbejdes et modelområde for hvert kortlægningsområde. Derved gives et første bud på grundvandsmodelområderne. Generelt De stiplede kortlægningsområder i figur 1 skal justeres til modelområder bl.a. på basis af potentialeforhold, hydrologiske grænser og boringer, og vil danne udgangspunkt for de efterfølgende boringsregistreringer og synkronpejlerunder. Resultaterne af de udførte boringsregistreringer og de foretagne synkronpejlinger kan herefter resultere i nye justeringer af modelområderne. Som det fremgår af tabel 2 er arealerne af de stiplede kortlægningsområder noget større end selve OSD erne. Arealerne af OSD inden for hvert kortlægningsområde fremgår af tabel 2. Nærværende opgave skal således udføres inden for de af rådgiver udarbejdede modelområder, der dermed erstatter de med stiplet markerede kortlægningsområder. Arealerne for de stiplede områder er således blot en guideline for tilbudsgivningen. Vær opmærksom på, at der ikke foretages en prisjustering i forhold til eventuelle, ændrede arealer. 8

9 Opgaveløsning Naturstyrelsen ønsker, at tilbudsgiver i sit tilbud gør rede for logistikken inden for det samlede opgavekompleks (rækkefølge af og overlap ved udførelse af delopgaver), dels for at udnytte viden fra eksisterende data, dels for at udnytte viden fra de forskellige delopgaver i en iterativ proces og dels for at opgaveudarbejdningen kan være så rationel som mulig. Der stilles således krav om, at de af rådgiveren udpegede projektmedarbejdere arbejder tæt sammen på tværs af de enkelte delopgaver og tilegner sig et indgående kendskab til projektets øvrige delopgaver og resultater og anvender disse i en samtolkning af delopgaverne. I forbindelse med løsning af projektets delopgaver og samtolkning af delopgaverne forudsættes det, at rådgiver inddrager alle relevante oplysninger. Naturstyrelsen forventer, at tilbudsgiver i forbindelse med prissætningen tager højde for, at data, som skal indgå i de enkelte delopgaver, allerede kan være udarbejdet/indsamlet i forbindelse med tidligere undersøgelser. Tilsvarende vil der blive stillet krav om, at der foretages den fornødne kvalitetssikring under hver delopgave for sig og for den samlede opgave, omfattende kontrol af samhørighed/overensstemmelse mellem resultater og konklusioner for projektets enkelte delaftaler/delopgaver. Naturstyrelsen vil endvidere føre en løbende og tæt dialog med projektmedarbejdere under opgavens løsning. Ved opstartsmødet skal det afklares, hvordan den interne og eksterne kommunikation skal finde sted. 9

10 Figur 1. Kortlægningsområderne (i alt ca km 2 ): Randers Syd (ca. 255 km 2 ), Djurs Vest (ca. 700 km 2 ), Hammel (ca. 200 km 2 ), Silkeborg Nord (ca. 475 km 2 ), Silkeborg Syd (ca. 280 km 2 ) og Hedensted Vest (ca. 340 km 2 ). Tidsplan Naturstyrelsen forventer, at tilbuddet indeholder en detaljeret og realistisk tidsplan præsenteret overskueligt med aktiviteter, milepæle og møder for alle delopgaver. Naturstyrelsen har som udgangspunkt følgende prioriterede rækkefølge af kortlægningsområderne: 1) Silkeborg (Nord og Syd); 2) Hammel; 3) Hedensted Vest; 4) Djurs Vest; 5) Randers Syd. I samråd med rådgiver kan der i særlige tilfælde ændres i rækkefølgen. Det er op til rådgiver at give et bud på tidsplanen, men Naturstyrelsen ønsker så vidt det er muligt, at områderne ikke færdiggøres samtidig. Det vil således være en fordel for den videre kortlægnings planlægning, hvis områderne færdiggøres successivt. Rådgiver må forvente, at Naturstyrelsen kan få behov for at anvende opgavens resulterende kort og konklusioner inden afrapporteringen er afsluttet for de enkelte kortlægningsområder, jf. den ovenfor angivne foretrukne rækkefølge. 10

11 Det er Naturstyrelsen bekendt, at nogle kort, udregninger og beskrivelser med fordel vil kunne udarbejdes fælles for alle områder samtidigt. Derfor er det ikke et krav, at et kortlægningsområde færdiggøres inden det næste påbegyndes. Opgaven forventes at opstarte den 1. oktober 2012 og afsluttes senest den 31. marts Det er af stor vigtighed i opgaveløsningen, at aftalte deadlines overholdes og, at afslutningen af den samlede opgave ikke forsinkes. Pristilbud Der skal afgives et samlet tilbud på opgaven, men der skal udspecificeres på de 7 hovedmilepæle A, B, C, D, E, F og G, se tilbudslisten, bilag 3. I den udfyldte tilbudsliste er møder taget ud af de enkelte hovedmilepæle og har fået et afsnit for sig. Ud over møderne, der knytter sig til de enkelte hovedmilepæle, skal der afholdes ét opstartsmøde og et afslutningsmøde med relevante deltagere fra rådgiver. Der skal skelnes mellem milepælsmøder, som afholdes hos Naturstyrelsen med typisk to deltagere fra rådgiver og arbejdsmøder/seminarer, som afholdes hos rådgiver med typisk 2-3 deltagere (kan variere yderligere) fra tilbudsgiver. Rådgiver angiver i sit tilbud, om et møde er et milepælsmøde eller et arbejdsmøde. Som udgangspunkt skriver rådgiver referat af alle møder umiddelbart efter afholdelse. Naturstyrelsen skal godkende alle referater. Der må påregnes mulighed for ekstra møder, og der afregnes i forhold til det faktiske antal afholdte møder. Eventuelle udlæg og andre omkostninger, f.eks. udgifter i forbindelse med underleverandører, indkøb af materialer, kørsel, overnatning mm. skal være inkluderet i stykpriserne. Ud over udfyldelse af tilbudslisten, bedes tilbudsgiver oplyse timepriser for alle projektorganisationens medarbejdere. Projektledelse og opgavefordeling Da denne opgave er sammensat af mange delopgaver, er det vigtigt, at de enkelte delopgaver udføres i en logisk rækkefølge eller med et fornuftigt overlap. Derfor opfatter Naturstyrelsen projektlederens rolle som meget vigtig og helt afgørende for et gnidningsløst projektforløb. Det forventes således, at tilbudsgiver beskriver, hvorledes man i denne konkrete opgave vil tilrettelægge den tilbudte opgaveløsning, foretage den nødvendige koordinering og kommunikation (intern/ekstern) og sikre overholdelse af tidsplan og pris hele vejen frem til endelig aflevering og indrapportering. En gennemgående projektleder (referenceperson) for det samlede projekt er således et krav for den samlede opgaves løsning, herunder kommunikationen med Naturstyrelsen. Eventuelle forsinkelser og budgetoverskridelser tolereres ikke. Hvis sådanne alligevel skulle forekomme, skal tilbudsgiver i så god tid som muligt skriftligt meddele dette til Naturstyrelsen, så der kan foretages en afklaring af problemstillingen, og der kan findes en løsning. Eventuelle tids- og budgetoverskridelser skal under alle omstændigheder godkendes forud af Naturstyrelsen. De enkelte personers andel i opgaveløsningen angives i procent på hovedmilepælsniveau. Nedenfor er vist et tænkt eksempel på angivelse af nøglepersonernes andel af opgaveløsningen. Et sådant skema bedes udarbejdet i tilbuddet. 11

12 E K S E M P E L Delaftaler Hovedmilepæle Personer Titel Andel i tid på opgaven (%) 19 A Anne Villy Geolog/Projektleder Hydrolog B Anne Grete Villy Geolog/Projektleder Geolog Hydrolog C Karen Anne Rune Villy Ingeniør Geolog/Projektleder GIS medarbejder Hydrolog Fakturering sker efter afslutning af de enkelte hovedmilepæle. Dog kan boringsregistrerings-opgaven faktureres efter forbrug. Der skal månedligt fremsendes en status over hidtil udført arbejde og en let overskuelig økonomisk oversigt. Indholdet af denne oversigt aftales nærmere på opstartsmødet, men det skal være noget i retning af et regneark, som har et indhold svarende til tilbudslisten, og som kan udspecificeres på de enkelte kortlægningsområder. Projektorganisationen er op til rådgiver at beskrive, men der må gerne nedsættes flere projektgrupper med hver sin projektleder. F.eks. 1 gruppe til Trin 1-opgaven, og 1 gruppe til dataindsamlings-opgaven eller lignende. Afrapportering og indrapportering af rapporter og data De endelige rapporter (indeholdende de enkelte hovedmilepæle) leveres på USB/DVD med digitalt materiale. Indrapportering til relevante databaser skal være afsluttet senest 14 dage efter endelig godkendelse. Hvis dette er problematisk, skal slutdato for indrapporteringen aftales. Foreløbige rapporter sendes udelukkende i elektronisk form. Der skal udarbejdes 1 digital rapport for hvert kortlægningsområde, dvs. 6 rapporter i alt. Hver rapport skal som minimum indeholde følgende kapitler / hovedoverskrifter: Områdeafgrænsning Trin 1 (inkl. Arealkortlægning og punktkilder) Boringsregistrering Vandprøvetagning De producerede rapporter lægges i Rapportdatabasen, og alle producerede feltdata indlæses i Jupiter. Anvendte rapporter, der ikke allerede findes i Rapportdatabasen, lægges i denne. Producerede eller anvendte geofysiske data, der ikke allerede findes i GERDA-databasen, lægges om muligt ind i denne. Alt anvendt litteratur afleveres digitalt, hvilket dog ikke gælder deciderede lærebøger m.v. Indhentet, relevant litteratur, der ikke er på digital form scannes forinden aflevering. Samtlige digitale data, der produceres i opgaveløsningen, skal afrapporteres i originalformat (excel, surfer mv.), og alle GIS-data skal ligeledes afleveres digitalt, således at kort og bilag umiddelbart kan åbnes. Kortmateriale afleveres på GIS-formatet ArcMap. 12

13 Referencer /1/ Lokaliseringsvejledning, GEUS, 2005: /2/ Lokaliseringsskema, GEUS: /3/ Boringsmærkater kan udskrives fra /4/ Vejledning i registrering med boringsfiks- og pejlepunkter, GEUS, 2005: /5/ Geo-Vejledning 3: Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering. Jørgensen, F., Kristensen, M., Højbjerg, A. L., Klint, K. E. S., Hansen, C, Jordt, B. E., Richardt, N. & Sandersen, P. GEUS /6/ Geo-Vejledning 2: Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1). Iversen, C. H., Lauritsen, L. U. Nyholm, T. & Kürstein, J. GEUS /7/ Trin 1 for Nim, 2008 (BLST) (Nim udgør en del af Hedensted Vest), /8/ Teknisk anvisning for Grundvandsovervågningen (vandprøvetagning), GEUS, (version 4, 17. august 2004), /9/ Zoneringsvejledningen, Vejledning nr. 3, Miljøstyrelsen, 2000, /10/ Potentialekortlægning vejledning ved udarbejdelse af potentialekort, Geovejledning 4, 2009, Susie Mielby, Claus Ditlefsen og Henrik Olesen, /11/ Vejledning i indberetning og kvalitetssikring af lokaliseringsdata, GEUS, /12/ Vejledning i indberetning af pejledata, GEUS, 13

14 De enkelte delaftaler Milepæl A Geologisk model (områdeafgrænsning) Under delaftale 19 ønsker Naturstyrelsen tilbud på blok 1a. De nedenfor anførte specifikationer er uddrag fra og supplement til delaftale 19.1.a, og de skal ses som erstatning for rammeaftalens øvrige krav vedrørende delaftale 19: Geologiske modeller. Der er således hovedsagelig tale om, at der skal udarbejdes modelafgrænsninger for hydrostratigrafiske modeller og grundvandsmodeller for de områder, der er vist med røde stiplede polygoner på figur 2. Der angives en pris, som omfatter nedenstående ydelser. Vær opmærksom på, at der i uddybningen herunder er omfattet dele, som helt eller delvist udelades af delaftale 19, blok 1a. Formål På sigt at opstille grundvandsmodeller for områderne. At definere formål med den geologiske modellering, herunder hvilke nøjagtighedskrav, der stilles og hvilke begrænsninger, der kan være med hensyn til modellens anvendelse f.eks. på grund af detaljeringsgrad. At klarlægge modelområdet omtrentlige afgrænsning og størrelse. Krav til arbejdsgang Opgaven skal løses i overensstemmelse med geovejledning 3, 2008, kapitel 1, kapitel (afsnit Modelafgrænsning) samt kapitel 3.18 (med eventuelle senere opdateringer). Leverance Digital udgave af modelområderne - grundvandsmodelområder, der omslutter OSD og tilsvarende hydrostratigrafiske modelområder, der omslutter grundvandsmodelområderne. Notat, som indeholder: Formål og anvendelse af det geologiske modelarbejde samt vurdering af datagrundlaget. Milepæl B - Arealkortlægning Under delaftale 21 ønsker Naturstyrelsen tilbud på blok 1-4: Arealanvendelse og planmæssige forhold (Blok 1) Landbrugets forureningskilder (Blok 2) Øvrige forureningskilder (Blok 3) Afrapportering (Blok 4) Der angives en pris for hele opgaven, som omfatter delaftale 21 (blok 1-4) samt nedenstående supplement. De nedenfor anførte krav skal ses som supplement til rammeaftalens krav vedrørende delaftale 21. Med hensyn til blok 2, delaftale 21, afsnit 2.2, ønskes alle de beskrevne korttemaer fra listen a. i. udarbejdet og beskrevet. Potentiel nitratudvaskning skal vises som middelværdier for en årrække ved brug af udtræk som Naturstyrelsen leverer. Med hensyn til blok 4 i delaftale 21, er det ikke nødvendigt med en selvstændig rapport for arealkortlægningen. Arealkortlægningen ønskes afrapporteret som et kapitel i hver af de 6 udvidede Trin 1 14

15 rapporter. Når kapitlet er færdigt og kvalitetssikret af rådgiver, sendes det til godkendelse hos Naturstyrelsen. Arealkortlægningen skal kunne bruges i det videre arbejde med udpegning af sårbare områder (herunder udpegning af Indsatsområder med hensyn til nitrat) og udarbejdelsen af anbefalinger til indsatser til kommunen. Milepæl C - Punktkilder Under delaftale 22 ønsker Naturstyrelsen tilbud på blok 1-3: Indsamling af data og litteraturgennemgang (Blok 1) Sammenstilling og prioritering (Blok 2) Rapport (Blok 3) Der angives en pris for hele opgaven, som omfatter delaftale 22 (blok 1-3) samt nedenstående supplement. De nedenfor anførte krav skal ses som supplement til rammeaftalens krav vedrørende delaftale 22. Med hensyn til blok 3 i delaftale 22, er det ikke nødvendigt med en selvstændig rapport for Punktkilder. Punktkilder ønskes afrapporteret som et afsnit i hver af de 6 udvidede Trin 1 rapporter. Når kapitlet er færdigt og kvalitetssikret af rådgiver, sendes det til godkendelse hos Naturstyrelsen. Der afholdes møder i forbindelse med Trin 1 kortlægningen, og derfor vurderes det ikke nødvendigt med andre møder i forbindelse med delaftale 22. Milepæl D Trin 1 Denne opgave vedrører delaftale 3, blok 1-4. De nedenfor anførte krav skal ses som supplement og uddybning til rammeaftalens krav vedrørende delaftale 3: Indsamling og analyse af eksisterende data. Der angives en pris for hele opgaven, som omfatter delaftale 3 (blok 1-4) samt nedenstående supplement. Der ønskes en stykpris pr. Trin 1-kortlægning, da det overordnet vurderes, at opgaverne i de 6 kortlægningsområder er sammenlignelige i omfang og arbejdsbelastning. Dataindsamling 1 (blok 1) Dataindsamling 2 (blok 2) Sammenstilling af data (blok 3) Rapport og afslutning (blok 4) Der skal udføres Trin 1 inden for de i milepæl A udpegede hydrostratigrafiske modelområder. Samlet set anslås det, at der skal udføres trin 1-kortlægning i områder, svarende til ca. 758 km 2 OSD. Kortlægningsområde OSD-navn Areal Trin 1 Borreg Vilstrup 23,7 X Randers Syd Tebbestrup 8,98 X ca. 255 km 2 Væth 23,08 X 15

16 Djurs Vest ca. 700 km 2 Nørager 56,16 X X Fjellerup 37,63 X X Nimtofte 53,53 X X Ramten 45,78 X X Ørsted 11,17 X X Mørke 11,35 X X Hornslet 24,82 X X Skødstrup 35,56 X X Hammel, ca. 200 km 2 Hammel 70,71 X Klovborg 50,54 X X Hedensted Vest Hvirring 18,94 X X ca. 340 km 2 Nim 32,34 X X Uldum 28,18 X X Ans 22,23 X X Nord Thorning-Kjellerup 53,23 X X ca. 480 Kragelund 33,87 X X km 2 Grauballe 12,23 X X Silkeborg 6,7 X X Silkeborg Syd ca. 280 km 2 Asklev 29,78 X X Them 2,63 X X Hjøllund 33,23 X X Bryrup 10,97 X X Gammel Rye 6,36 X X Ry Vest 14,39 X X Sum Ca km2 Tabel 2: Arealfordeling inden for hvert kortlægningsområde og OSD. Arealerne under hvert kortlægningsområde svarer til polygonerne med de stiplede linjer på figur 1. Generelt Det forudsættes, at rådgiver i forbindelse med opgavens løsning inddrager alle relevante oplysninger og sikrer, at disse er så opdaterede som muligt. Dette kan bl.a. sikres ved en nødvendig kontakt til de berørte kommuner. Rådgiver skal så tidligt som muligt for hvert kortlægningsområde opstarte et Geoscene3D-projekt, som løbende skal opdateres. Trin 1 opgaveløsningen foretages uden udarbejdelse af kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder i henhold til delaftale 3, da disse aktiviteter udgøres af selvstændige delaftaler, henholdsvis delaftale 21 og 22. De frembragte boringsdata skal ligeledes danne et udgangspunkt for boringsregistreringen og den efterfølgende vandprøvetagning samt områdeafgrænsningen for det kommende modelarbejde. Der stilles krav om, at de af rådgiveren udpegede projektmedarbejdere arbejder tæt sammen på tværs af de enkelte delopgaver og derved tilegner sig et indgående kendskab til projektets øvrige delopgaver og resultater, hvilket vil give det bedste grundlag for samtolkninger. Der stilles ligeledes krav om, at 16

17 kvalitetssikringen for den samlede opgave omfatter en tilstrækkelig kontrol af samhørigheden mellem resultater og konklusioner fra de enkelte delopgaver. Naturstyrelsen vil føre en tæt dialog med rådgiverens projektleder og nøglepersoner på delopgaverne under opgavens løsning. Nedenfor er nogle af punkterne i trin 1-kortlægningen beskrevet mere konkret. Den fulde trin1- kortlægning er beskrevet i rammeaftalens bilag 3, og nærværende beskrivelse er således et supplement til bilag 3 og erstatter ikke denne. Blok 1, delopgave a, b Arealanvendelse Dette punkt erstattes af delaftale 21. I afrapporteringen af Trin 1 anvendes notatet fra delaftale 21 i kapitlet omhandlende arealanvendelse. Forureningskilder / punktkilder Dette punkt erstattes af delaftale 22. I afrapporteringen af Trin 1 anvendes notatet fra delaftale 22 i kapitlet omhandlende forureningskilder / punktkilder. GeoScene3D Naturstyrelsen ønsker et GeoScene3D-projekt for hvert af de 6 hydrostratigrafiske modelområder. I projekterne skal der indlæses alle relevante data, såsom terrænflade, Jupiter database, Gerda database med alt geofysik, fences, der afgrænser indvindingsoplande og OSD, potentialekort, redoxkort (hvor det eksisterer), samt f.eks. prækvartæroverflade, top kalk flade og tolkningspunkter fra Miocæn 3D modellen. Der forventes ikke at være mere end nogle få andre kort udover de nævnte. Efter endt boringsregistrering for de enkelte områder, opdateres GeoScene3D-projekterne løbende med data fra synkronpejlerunden. Blok 3, a, b, c, d Vandindvindingsforhold Rådgiver beskriver forhold af grundvandsmæssig betydning for alle almene vandværker og eventuelle industrier, som har en stor grundvandsindvinding i de hydrostratigrafiske modelområder. For vandværkernes vedkommende beskrives: Deres forsyningsområde Nuværende og tidligere boringer, deres placering og DGU-nr. (på kortudsnit), alder, nuværende status og tilstand (hvis denne kendes), filterkoter og dybder samt terrænkote. Tidsserie for oppumpet vandmængde samt nuværende fordeling af indvindingen i m 3 og % pr. boring. Dette sammenholdes med den gældende indvindingstilladelse. Vandværkets indvindingsstrategi, herunder fordeling af indvindingen mellem boringer pr. døgn, måned og år. Arbejdet udføres indledningsvist ved gennemgang af de i del 1 indsamlede data. Efterfølgende indsamles oplysninger fra kommunerne. Hos kommunen indhentes bl.a. oplysninger om enkeltindvindere. Denne oplysning anvendes også til planlægningen af boringsregistreringen, under udpegning af boringer til boringsregistrering. 17

18 For hvert vandværk udarbejdes et dataark, hvor resultaterne præsenteres. Endelig ønskes en opgørelse over den totale vandindvindingstilladelse i områderne. Opgørelsen præsenteres overskueligt på kort med angivelse af størrelse og indvindingsformål. Geologi og landskabsanalyse Rådgiver skal foretage en landskabsanalyse, give en kort sammenfattende beskrivelse for hvert af de 6 kortlægningsområders geologiske dannelseshistorie (herunder aflejringstyper og dannelsesmiljø) med fokus på grundvandsmagasiner og dæklagsforhold. Indvindingsoplande Der optegnes realistiske analytiske indvindingsoplande for vandværker, hvor dette ikke allerede findes. Jf. figur 2 vil det primært være inden for OSD, der skal optegnes indvindingsoplande. Oplandene skal bruges i den videre kortlægning. Oplandene optegnes på baggrund af Geovejledning 2, /6/. Som udgangspunkt skal indvindingsoplande uden for OSD, som ligger inden for de hydrostratigrafiske modelområder, bestemt under milepæl A, inkluderes i Trin 1-kortlægningen. Det afklares i samarbejde med Naturstyrelsen og kommunerne, hvilke kildepladser, der endeligt skal inkluderes og danne grundlag for de endelige indvindingsoplande. Rådgiver sørger for kontakten med kommunerne i denne forbindelse. Grundvandskemi Der ønskes en beskrivelse af stofferne nitrat, sulfat, jern, mangan, aggressiv kuldioxid, klorid, natrium, kalium, fluorid, bor, nikkel, arsen, aluminium, barium, organiske sporstoffer, methan, sulfid, fosfor, ammonium, NVOC, pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Derudover beregnes og beskrives vandtyper (jf. zoneringsvejledningen, /9/), forvitringsgrad, ionbytningsgrad og kalkmætningsgrad. Endelig beskrives også ph. Findes der ved gennemgang af analyserne andre stoffer, der optræder i koncentrationer over kvalitetskriteriet, beskrives disse også. Ovenstående stoffer og beregninger tænkes beskrevet således: Arealudbredelse af nyeste fund. Kriterier for definition af nyeste fund beskrives. Intervalinddelingerne skal tage hensyn til detektionsgrænser, kvalitetskriterier, størrelsen af fundene, mm. Ved optegnelsen af kortene kan data fra anvendes. Tidsserier for råvand pr. boring (kun for parametre der ligger nær eller over grænseværdien for drikkevand, eller som har en tidslig udvikling i indhold) Tidsserier for rentvand pr. vandværk (kun for parametre der ligger nær eller over grænseværdien for drikkevand, eller som har en tidslig udvikling i indhold) Det kan være begrænset, hvad der findes af råvandsanalyser til tidsserier. Det vil derfor være nødvendigt at inddrage rentvandsanalyserne som støtte til tolkning af råvandsanalyserne for at få så meget ud af materialet som muligt. I de vandkemiske tolkninger inddrages informationer om variation i vandindvinding, pejletidsserier, jordforurening og geologi. 18

19 Vandtype og tidsserier for nitrat, sulfat og klorid i det enkelte vandværks vand (rentvand) præsenteres endvidere på dataarket. Er der tidsserier for stoffer, hvor indholdet er over kvalitetskriteriet vises de ligeledes. Figur 2: Kort over indvindingsoplande. Som det ses, er der primært tale om indvindingsoplande uden for OSD. Blok 4, a, b Der udarbejdes ikke en resumerapport. Milepæl E Boringsregistrering og pejlinger Tilbud skal afgives i overensstemmelse med de krav, som er anført i rammeaftalen. Denne opgave vedrører delaftale 4, blok 1-5. De nedenfor anførte krav skal ses som supplement til rammeaftalens krav vedrørende delaftale 4. Der angives én pris pr. boring for hele boringsregistreringsopgaven, som omfatter hele delaftale 4 samt nedenstående supplement og en samlet pris for hele delaftalens udførelse. 19

20 Det skal præciseres, at alt udført arbejde i forbindelse med boringsregistreringen, som ikke hidrører boringsregistreringen af den enkelte boring, som fx projektledelse, etablering af pejleloggere og indberetning af data fra pejleloggere, er inkluderet i stykprisen for boringsregistreringen. Der skal udføres boringsregistrering og pejlinger inden for de i milepæl A udpegede hydrostratigrafiske modelområder. Samlet set skal der udføres boringsregistrering og pejlinger i områder, svarende til ca. 650 km 2 OSD. Inden for OSD skal der om muligt være en større datatæthed end uden for OSD. Områdenavn OSD-navn Areal [km2] Trin 1 Boringsregistrering Vilstrup 23,7 X Randers Syd Tebbestrup 8,98 X ca. 255 km 2 Væth 23,08 X Nørager 56,16 X X Fjellerup 37,63 X X Nimtofte 53,53 X X Djurs Vest Ramten 45,78 X X ca. 700 km 2 Ørsted 11,17 X X Mørke 11,35 X X Hornslet 24,82 X X Skødstrup 35,56 X X Hammel, ca. 200 km 2 Hammel 70,71 X Ca. 1/3 Klovborg 50,54 X X Hedensted Vest Hvirring 18,94 X X ca. 340 km 2 Nim 32,34 X X Uldum 28,18 X X Ans 22,23 X X Nord Thorning-Kjellerup 53,23 X X ca. 480 Kragelund 33,87 X X km 2 Grauballe 12,23 X X Silkeborg 6,7 X X Silkeborg Syd ca. 280 km 2 Asklev 29,78 X X Them 2,63 X X Hjøllund 33,23 X X Bryrup 10,97 X X Gammel Rye 6,36 X X Ry Vest 14,39 X X Sum Ca km2 Ca. 650 km2 km2 Tabel 3: Oversigt over de områder os OSD, hvor der skal foretages henholdsvis Trin 1 og Boringsregistrering. Generelt Der skal udvælges boringer, som repræsenterer alle vigtige grundvandsmagasiner, både kvartære sandlag (DS/DG) og miocænt sand (KS/GS) samt kalk, hvor dette findes. 20

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling.

Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling. Kontraktbilag 3 Opgavebeskrivelse EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Regional Udvikling Miljø Indholdsfortegnelse 1 Organisering ved opgaveløsning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning

Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning G E U S Grundvandskortlægning Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning Introduktion Nærværende inspirationspapir er tænkt som oplæg til udarbejdelse af udbudsmateriale for trin 1 af grundvandskortlægningen.

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Fællesudbud af laboratorieydelser

Fællesudbud af laboratorieydelser Fællesudbud af laboratorieydelser Udbudsbetingelser 30. januar 2015 Udarbejdet af: EnviDan A/S Stine Lundbøl Vestergaard & Peter Emil Blok E-mail: pxb@envidan.dk Projektnavn: Fællesudbud af laboratorieydelser

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

V1-processen i Region Midtjylland

V1-processen i Region Midtjylland V1-processen i Region Midtjylland 2007-2011 Regional Udvikling Miljø Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår 2012 Titel Redaktion Fotos

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune Udbudsmateriale 392714-2014 Offentligt udbud Aarhus Kommune Udbud vedrørende udførelse af kloakservice Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Indkøb og Udbud 11.2014 Udbudsmateriale 14.11.2014 Aarhus Kommune

Læs mere

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juni 2013 13/13560 MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Juni

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Kortlægning og registrering

Kortlægning og registrering Kortlægning og registrering Teknik og Administration Nr. 5 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Krav til kortlægnings- og registreringsundersøgelser... 9 3.1 Kortlægning...

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Udbudsmateriale. for. Vedligeholdelse af kommunale vandløb i. Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019

Udbudsmateriale. for. Vedligeholdelse af kommunale vandløb i. Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019 Udbudsmateriale for Vedligeholdelse af kommunale vandløb i Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019 19. FEBRUAR 2015 v. 8 Afleveringsfrist: Mandag den 18. marts 2015 kl. 10.00 på Holstebro Rådhus

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere