Miniudbud om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miniudbud om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning"

Transkript

1 Udbudsbrev Miniudbud J.nr Ref. Tofha/Oldje Den Miniudbud om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning Reference: Rammeaftale om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning for Miljøministeriets miljøcentre. Rammeaftalen er indgået på baggrund af EU-udbud nr.: 2009/S Nærværende miniudbud vedrører delaftale 28 til: Naturstyrelsen Aarhus Lyseng Allé Højbjerg Att.: Tom Hagensen & Ole Dyrsø Jensen & Juli 2012

2 Indhold 1 Indledning 3 2 Afgivelse af tilbud 3 3 Optioner 3 4 Tildelingskriterium og delkriterier med tilhørende vægtning 3 5 Annullation 4 6 Forbehold 5 7 Spørgsmål 5 8 Frist for tilbudsafgivelse 5 9 Tidsplan 6 Bilag 1: Specifikke vilkår og præciseringer 8 Bilag 2: Leveranceaftale Tillæg til rammeaftalen 33 Bilag 3: Tilbudsliste 34 2

3 1 Indledning Med henvisning til rammeaftalen om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning for Miljøministeriets enheder indgået på baggrund af EU-udbud nr.: 2009/S anmodes hermed om tilbud på udførelse af udvalgte kortlægningsopgaver for en række kortlægningsområder under delaftale 28. Opgaven udføres for Naturstyrelsen i henhold til rammeaftalens vilkår omkring miniudbud. Tilbud skal afgives i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i rammeaftalen. Nærværende henvendelse foretages til samtlige de leverandører, der er antaget på den angivne delaftale. Under delaftale 28 ønskes et samlet tilbud på: Modelafgrænsning Delaftale 19 Arealanvendelse Delaftale 21 Punktkilder Delaftale 22 Trin 1 Delaftale 3 Boringsregistrering Delaftale 4 Vandprøvetagning Delaftale 18 Optioner Ressourceperson - Delaftale 1 og 2 Opgavens vilkår og præciseringer er nærmere beskrevet i bilag 1. Der henvises endvidere til rammeaftalens bilag 3 og 4. 2 Afgivelse af tilbud Miniudbuddet gennemføres på grundlag af rammeaftalen. Tilbudsgiver skal derfor afgive tilbud i henhold til vilkårene i rammeaftalen. Alle krav, betingelser mv., der er stillet i udbudsmaterialet, kontrakten mv. for rammeaftalen er uændrede, og der er forbud mod at foretage væsentlige ændringer i aftalevilkårene. Tilbuddet skal afgives ud fra de vilkår, der er specifikke for den enkelte NST enhed. Disse vilkår og præciseringer er anført i bilag 1. 3 Optioner Der ønskes optioner på delaftale 1 (faglig ressourceperson) og delaftale 2 (teknisk ressourceperson), jf. bilag 1. 4 Tildelingskriterium og delkriterier med tilhørende vægtning De indkomne tilbud danner grundlag for indgåelse af aftale med én leverandør. Ligesom ved udbuddet af rammeaftalen vil evalueringen af de indkomne tilbud ved dette miniudbud blive foretaget ud fra tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud med anvendelse af de nedenfor angivne delkriterier: 3

4 1. Opgaveløsning 30 % Beskrivelse af fremgangsmåde, metodebeskrivelse og planlægning af gennemførelsen af den konkrete opgave. Det skal fremgå, hvilke personer, der løser de specifikke opgaver under de enkelte hovedmilepæle (delaftalerne 3 og 4). De enkelte personers andel i opgaveløsningen angives i procent på hovedmilepælsniveau, se eksempel bilag 1. Beskrivelsen kan være i form af en specifik henvisning til tilbudsgivers beskrivelse af fremgangsmåde, metodebeskrivelse og planlægning afleveret på rammeaftalen, suppleret med beskrivelser i forhold til de nye vilkår og præciseringer i henhold til bilag Pris 20 % Der afgives en samlet fast pris på opgaven, dvs. beløbet skal dække alle elementer, som fremgår af pkt. 1. Foruden angivelse af pris og det samlede antal konsulenttimer i tilbudslisten skal der endvidere foreligge en specificering af prisen på konsulentkategori med angivelse af timepris. De afgivne timepriser må ikke overstige de timepriser, der blev afgivet på rammeaftalen. 3. Personalemæssige kvalifikationer 30 % Faglige kompetencer og relevante erfaringer hos de medarbejdere, som bliver ansvarlige for løsningen af de specifikke delopgaver. Især erfaringer med sammenlignelige opgaver bedes uddybet. Projektorganisationen beskrives. Projektlederens kompetencer og relevante erfaringer med ledelse af lignende projekter samt projektlederens faglige kompetencer i forhold til den udbudte opgave. CV ere vedlægges som dokumentation, eller der kan henvises til navngivne CV ere, afleveret på rammeaftalen. CV ere skal indeholde uddannelse, erfaring, ansættelser, arbejdsområde, relevante kurser, samt publikationsliste. 4. Kvalitetssikring 10 % Specifik beskrivelse af hvordan kvaliteten af den konkrete opgave sikres og dokumenteres i overensstemmelse med de specifikke krav, der er anført for opgaven. Beskrivelsen kan være i form af en specifik henvisning til tilbudsgivers beskrivelse af kvalitetssikring, afleveret på rammeaftalen, suppleret med beskrivelser i forhold til de nye vilkår og præciseringer i henhold til bilag Tidsplan 10 % Detaljeret tidsplan, der dokumenterer en realistisk arbejds- og tidsplan med milepæle og evt. arbejdsmøder. Opstart af projektet forventes at kunne ske den Deadline for endelig afslutning af opgaven er Annullation Naturstyrelsen forbeholder sig ret til, indtil udbudsforretningen er afsluttet med indgåelse af leveranceaftale, at annullere miniudbuddet og herefter evt. gennemføre nyt miniudbud, såfremt der foreligger en 4

5 saglig begrundelse for at annullere. En evt. annullation vil blive ledsaget af et brev til alle tilbudsgiverne indeholdende årsagen til annullationen. 6 Forbehold Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage væsentlige forbehold vedrørende grundlæggende elementer i nærværende materiale samt til det samlede kontraktgrundlag. Forbeholdenes væsentlighed vurderes af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen er forpligtet til at se bort fra tilbud, der indeholder væsentlige forbehold for grundlæggende elementer. Disse tilbud betragtes som ukonditionsmæssige. Forbehold for tidsplaner vil altid betragtes som et væsentligt forbehold. Eventuelle forbehold, som ikke vedrører grundlæggende elementer i nærværende materiale eller det samlede kontraktgrundlag, vil blive prissat af Naturstyrelsen og denne pris lagt til tilbudsgivers tilbudspris. Naturstyrelsen har ret til ikke at tage disse tilbud i betragtning. Eventuelle forbehold skal tydeligt angives. Såfremt tilbudsgiver opfatter elementer i materialet som uklare eller uhensigtsmæssige, opfordres tilbudsgiver til at stille begrundende spørgsmål jf. nedenfor. 7 Spørgsmål Eventuelle spørgsmål kan rettes skriftligt pr. til begge for miniudbuddet anførte kontaktpersoner. Spørgsmål kan stilles til og med tirsdag den 21. august Spørgsmål, der stilles efter denne dato, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt pr. , og såvel spørgsmål som svar vil i anonymiseret form blive sendt til alle leverandører antaget på den pågældende delaftale. 8 Frist for tilbudsafgivelse Alle leverandører opfordres til at aflevere tilbud på opgaven. Tilbuddet skal sendes pr. til de nedenfor angivne adresser. Hvis tilbudsmaterialet er for stort til at sende pr. , skal tilbuddet sendes til nedenstående adresse i en elektronisk udgave på USB/DVD. Tilbuddet skal være Naturstyrelsen i hænde senest tirsdag den 4. september 2012 kl for at komme i betragtning ved vurderingen af de indkomne tilbud. Tilbuddet bedes fremsendt pr. til: & Naturstyrelsen Lyseng Allé Højbjerg Kontaktpersoner: Tom Hagensen & Ole Dyrsø Jensen. Tilbuddet skal være mærket: Miniudbud vedr. delaftale 28 Trin 1 5

6 9 Tidsplan Udsendelse af miniudbud Frist for modtagelse af skriftlige spørgsmål Frist for Naturstyrelsens besvarelse af skriftlige spørgsmål kl Tilbudsfrist Uge 37 Uge 37 Uge 37 Frist for underretning om valg af leverandører Opstartsmøde Underskrivelse af leveranceaftale Aftalens ikrafttræden 6

7 Bilag Bilag 1: Specifikke vilkår og præciseringer Bilag 2: Leveranceaftale Tillæg til rammeaftalen Bilag 3: Tilbudsliste 7

8 Bilag 1: Specifikke vilkår og præciseringer Tilbud skal afgives i overensstemmelse med de krav, der er anført i rammeaftalen. Nærværende bilag skal ses som et supplement eller uddybning og præcisering af disse krav vedrørende delaftale 28. De specifikke vilkår og præciseringer: Der ønskes et samlet tilbud på de 8 nedenstående delopgaver dog udspecificeret på hver enkelt delopgave (Milepæl A, B, C, D, E, F, Gf og Gt). Delopgaver Milepæl Delaftale Blokke Geologisk Model A 19 1 Arealanvendelse B 21 1, 2, 3 og 4 Punktkilder C 22 1, 2 og 3 Trin 1 D 3 1, 2, 3 og 4 Boringsregistrering E 4 1, 2, 3 og 4 Vandprøvetagning F 18 1 Option Faglig Ressourceperson Gf 1 1, 4, 5 og 8 Faglig assistance Option Teknisk Ressourceperson Gt 2 1 Teknisk assistance Tabel 1. Oversigt over de delaftaler, som ønskes udført. Oversigten kan danne udgangspunkt for tilbudsgivningen. Baggrund Naturstyrelsen ønsker at udbyde en samlet opgave, der indebærer indsamling og analyse af eksisterende data (Trin 1) inden for en række af kortlægningsområder, som i vid udstrækning består af separate OSD ere (figur 1). Som det fremgår af figur 1, er der foretaget en aggregering af disse områder, hvorved er fremkommet i alt 6 kortlægningsområder, som her er anført i den forventede, prioriterede rækkefølge: Silkeborg (nord og syd), Hammel, Hedensted Vest, Djurs Vest og Randers Syd. Trin 1-kortlægningerne skal udføres i de områder, der udgør de hydrostratigrafiske modelområder for OSD erne. Derfor er det nødvendigt, at der som det første, udarbejdes et modelområde for hvert kortlægningsområde. Derved gives et første bud på grundvandsmodelområderne. Generelt De stiplede kortlægningsområder i figur 1 skal justeres til modelområder bl.a. på basis af potentialeforhold, hydrologiske grænser og boringer, og vil danne udgangspunkt for de efterfølgende boringsregistreringer og synkronpejlerunder. Resultaterne af de udførte boringsregistreringer og de foretagne synkronpejlinger kan herefter resultere i nye justeringer af modelområderne. Som det fremgår af tabel 2 er arealerne af de stiplede kortlægningsområder noget større end selve OSD erne. Arealerne af OSD inden for hvert kortlægningsområde fremgår af tabel 2. Nærværende opgave skal således udføres inden for de af rådgiver udarbejdede modelområder, der dermed erstatter de med stiplet markerede kortlægningsområder. Arealerne for de stiplede områder er således blot en guideline for tilbudsgivningen. Vær opmærksom på, at der ikke foretages en prisjustering i forhold til eventuelle, ændrede arealer. 8

9 Opgaveløsning Naturstyrelsen ønsker, at tilbudsgiver i sit tilbud gør rede for logistikken inden for det samlede opgavekompleks (rækkefølge af og overlap ved udførelse af delopgaver), dels for at udnytte viden fra eksisterende data, dels for at udnytte viden fra de forskellige delopgaver i en iterativ proces og dels for at opgaveudarbejdningen kan være så rationel som mulig. Der stilles således krav om, at de af rådgiveren udpegede projektmedarbejdere arbejder tæt sammen på tværs af de enkelte delopgaver og tilegner sig et indgående kendskab til projektets øvrige delopgaver og resultater og anvender disse i en samtolkning af delopgaverne. I forbindelse med løsning af projektets delopgaver og samtolkning af delopgaverne forudsættes det, at rådgiver inddrager alle relevante oplysninger. Naturstyrelsen forventer, at tilbudsgiver i forbindelse med prissætningen tager højde for, at data, som skal indgå i de enkelte delopgaver, allerede kan være udarbejdet/indsamlet i forbindelse med tidligere undersøgelser. Tilsvarende vil der blive stillet krav om, at der foretages den fornødne kvalitetssikring under hver delopgave for sig og for den samlede opgave, omfattende kontrol af samhørighed/overensstemmelse mellem resultater og konklusioner for projektets enkelte delaftaler/delopgaver. Naturstyrelsen vil endvidere føre en løbende og tæt dialog med projektmedarbejdere under opgavens løsning. Ved opstartsmødet skal det afklares, hvordan den interne og eksterne kommunikation skal finde sted. 9

10 Figur 1. Kortlægningsområderne (i alt ca km 2 ): Randers Syd (ca. 255 km 2 ), Djurs Vest (ca. 700 km 2 ), Hammel (ca. 200 km 2 ), Silkeborg Nord (ca. 475 km 2 ), Silkeborg Syd (ca. 280 km 2 ) og Hedensted Vest (ca. 340 km 2 ). Tidsplan Naturstyrelsen forventer, at tilbuddet indeholder en detaljeret og realistisk tidsplan præsenteret overskueligt med aktiviteter, milepæle og møder for alle delopgaver. Naturstyrelsen har som udgangspunkt følgende prioriterede rækkefølge af kortlægningsområderne: 1) Silkeborg (Nord og Syd); 2) Hammel; 3) Hedensted Vest; 4) Djurs Vest; 5) Randers Syd. I samråd med rådgiver kan der i særlige tilfælde ændres i rækkefølgen. Det er op til rådgiver at give et bud på tidsplanen, men Naturstyrelsen ønsker så vidt det er muligt, at områderne ikke færdiggøres samtidig. Det vil således være en fordel for den videre kortlægnings planlægning, hvis områderne færdiggøres successivt. Rådgiver må forvente, at Naturstyrelsen kan få behov for at anvende opgavens resulterende kort og konklusioner inden afrapporteringen er afsluttet for de enkelte kortlægningsområder, jf. den ovenfor angivne foretrukne rækkefølge. 10

11 Det er Naturstyrelsen bekendt, at nogle kort, udregninger og beskrivelser med fordel vil kunne udarbejdes fælles for alle områder samtidigt. Derfor er det ikke et krav, at et kortlægningsområde færdiggøres inden det næste påbegyndes. Opgaven forventes at opstarte den 1. oktober 2012 og afsluttes senest den 31. marts Det er af stor vigtighed i opgaveløsningen, at aftalte deadlines overholdes og, at afslutningen af den samlede opgave ikke forsinkes. Pristilbud Der skal afgives et samlet tilbud på opgaven, men der skal udspecificeres på de 7 hovedmilepæle A, B, C, D, E, F og G, se tilbudslisten, bilag 3. I den udfyldte tilbudsliste er møder taget ud af de enkelte hovedmilepæle og har fået et afsnit for sig. Ud over møderne, der knytter sig til de enkelte hovedmilepæle, skal der afholdes ét opstartsmøde og et afslutningsmøde med relevante deltagere fra rådgiver. Der skal skelnes mellem milepælsmøder, som afholdes hos Naturstyrelsen med typisk to deltagere fra rådgiver og arbejdsmøder/seminarer, som afholdes hos rådgiver med typisk 2-3 deltagere (kan variere yderligere) fra tilbudsgiver. Rådgiver angiver i sit tilbud, om et møde er et milepælsmøde eller et arbejdsmøde. Som udgangspunkt skriver rådgiver referat af alle møder umiddelbart efter afholdelse. Naturstyrelsen skal godkende alle referater. Der må påregnes mulighed for ekstra møder, og der afregnes i forhold til det faktiske antal afholdte møder. Eventuelle udlæg og andre omkostninger, f.eks. udgifter i forbindelse med underleverandører, indkøb af materialer, kørsel, overnatning mm. skal være inkluderet i stykpriserne. Ud over udfyldelse af tilbudslisten, bedes tilbudsgiver oplyse timepriser for alle projektorganisationens medarbejdere. Projektledelse og opgavefordeling Da denne opgave er sammensat af mange delopgaver, er det vigtigt, at de enkelte delopgaver udføres i en logisk rækkefølge eller med et fornuftigt overlap. Derfor opfatter Naturstyrelsen projektlederens rolle som meget vigtig og helt afgørende for et gnidningsløst projektforløb. Det forventes således, at tilbudsgiver beskriver, hvorledes man i denne konkrete opgave vil tilrettelægge den tilbudte opgaveløsning, foretage den nødvendige koordinering og kommunikation (intern/ekstern) og sikre overholdelse af tidsplan og pris hele vejen frem til endelig aflevering og indrapportering. En gennemgående projektleder (referenceperson) for det samlede projekt er således et krav for den samlede opgaves løsning, herunder kommunikationen med Naturstyrelsen. Eventuelle forsinkelser og budgetoverskridelser tolereres ikke. Hvis sådanne alligevel skulle forekomme, skal tilbudsgiver i så god tid som muligt skriftligt meddele dette til Naturstyrelsen, så der kan foretages en afklaring af problemstillingen, og der kan findes en løsning. Eventuelle tids- og budgetoverskridelser skal under alle omstændigheder godkendes forud af Naturstyrelsen. De enkelte personers andel i opgaveløsningen angives i procent på hovedmilepælsniveau. Nedenfor er vist et tænkt eksempel på angivelse af nøglepersonernes andel af opgaveløsningen. Et sådant skema bedes udarbejdet i tilbuddet. 11

12 E K S E M P E L Delaftaler Hovedmilepæle Personer Titel Andel i tid på opgaven (%) 19 A Anne Villy Geolog/Projektleder Hydrolog B Anne Grete Villy Geolog/Projektleder Geolog Hydrolog C Karen Anne Rune Villy Ingeniør Geolog/Projektleder GIS medarbejder Hydrolog Fakturering sker efter afslutning af de enkelte hovedmilepæle. Dog kan boringsregistrerings-opgaven faktureres efter forbrug. Der skal månedligt fremsendes en status over hidtil udført arbejde og en let overskuelig økonomisk oversigt. Indholdet af denne oversigt aftales nærmere på opstartsmødet, men det skal være noget i retning af et regneark, som har et indhold svarende til tilbudslisten, og som kan udspecificeres på de enkelte kortlægningsområder. Projektorganisationen er op til rådgiver at beskrive, men der må gerne nedsættes flere projektgrupper med hver sin projektleder. F.eks. 1 gruppe til Trin 1-opgaven, og 1 gruppe til dataindsamlings-opgaven eller lignende. Afrapportering og indrapportering af rapporter og data De endelige rapporter (indeholdende de enkelte hovedmilepæle) leveres på USB/DVD med digitalt materiale. Indrapportering til relevante databaser skal være afsluttet senest 14 dage efter endelig godkendelse. Hvis dette er problematisk, skal slutdato for indrapporteringen aftales. Foreløbige rapporter sendes udelukkende i elektronisk form. Der skal udarbejdes 1 digital rapport for hvert kortlægningsområde, dvs. 6 rapporter i alt. Hver rapport skal som minimum indeholde følgende kapitler / hovedoverskrifter: Områdeafgrænsning Trin 1 (inkl. Arealkortlægning og punktkilder) Boringsregistrering Vandprøvetagning De producerede rapporter lægges i Rapportdatabasen, og alle producerede feltdata indlæses i Jupiter. Anvendte rapporter, der ikke allerede findes i Rapportdatabasen, lægges i denne. Producerede eller anvendte geofysiske data, der ikke allerede findes i GERDA-databasen, lægges om muligt ind i denne. Alt anvendt litteratur afleveres digitalt, hvilket dog ikke gælder deciderede lærebøger m.v. Indhentet, relevant litteratur, der ikke er på digital form scannes forinden aflevering. Samtlige digitale data, der produceres i opgaveløsningen, skal afrapporteres i originalformat (excel, surfer mv.), og alle GIS-data skal ligeledes afleveres digitalt, således at kort og bilag umiddelbart kan åbnes. Kortmateriale afleveres på GIS-formatet ArcMap. 12

13 Referencer /1/ Lokaliseringsvejledning, GEUS, 2005: /2/ Lokaliseringsskema, GEUS: /3/ Boringsmærkater kan udskrives fra /4/ Vejledning i registrering med boringsfiks- og pejlepunkter, GEUS, 2005: /5/ Geo-Vejledning 3: Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering. Jørgensen, F., Kristensen, M., Højbjerg, A. L., Klint, K. E. S., Hansen, C, Jordt, B. E., Richardt, N. & Sandersen, P. GEUS /6/ Geo-Vejledning 2: Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1). Iversen, C. H., Lauritsen, L. U. Nyholm, T. & Kürstein, J. GEUS /7/ Trin 1 for Nim, 2008 (BLST) (Nim udgør en del af Hedensted Vest), /8/ Teknisk anvisning for Grundvandsovervågningen (vandprøvetagning), GEUS, (version 4, 17. august 2004), /9/ Zoneringsvejledningen, Vejledning nr. 3, Miljøstyrelsen, 2000, /10/ Potentialekortlægning vejledning ved udarbejdelse af potentialekort, Geovejledning 4, 2009, Susie Mielby, Claus Ditlefsen og Henrik Olesen, /11/ Vejledning i indberetning og kvalitetssikring af lokaliseringsdata, GEUS, /12/ Vejledning i indberetning af pejledata, GEUS, 13

14 De enkelte delaftaler Milepæl A Geologisk model (områdeafgrænsning) Under delaftale 19 ønsker Naturstyrelsen tilbud på blok 1a. De nedenfor anførte specifikationer er uddrag fra og supplement til delaftale 19.1.a, og de skal ses som erstatning for rammeaftalens øvrige krav vedrørende delaftale 19: Geologiske modeller. Der er således hovedsagelig tale om, at der skal udarbejdes modelafgrænsninger for hydrostratigrafiske modeller og grundvandsmodeller for de områder, der er vist med røde stiplede polygoner på figur 2. Der angives en pris, som omfatter nedenstående ydelser. Vær opmærksom på, at der i uddybningen herunder er omfattet dele, som helt eller delvist udelades af delaftale 19, blok 1a. Formål På sigt at opstille grundvandsmodeller for områderne. At definere formål med den geologiske modellering, herunder hvilke nøjagtighedskrav, der stilles og hvilke begrænsninger, der kan være med hensyn til modellens anvendelse f.eks. på grund af detaljeringsgrad. At klarlægge modelområdet omtrentlige afgrænsning og størrelse. Krav til arbejdsgang Opgaven skal løses i overensstemmelse med geovejledning 3, 2008, kapitel 1, kapitel (afsnit Modelafgrænsning) samt kapitel 3.18 (med eventuelle senere opdateringer). Leverance Digital udgave af modelområderne - grundvandsmodelområder, der omslutter OSD og tilsvarende hydrostratigrafiske modelområder, der omslutter grundvandsmodelområderne. Notat, som indeholder: Formål og anvendelse af det geologiske modelarbejde samt vurdering af datagrundlaget. Milepæl B - Arealkortlægning Under delaftale 21 ønsker Naturstyrelsen tilbud på blok 1-4: Arealanvendelse og planmæssige forhold (Blok 1) Landbrugets forureningskilder (Blok 2) Øvrige forureningskilder (Blok 3) Afrapportering (Blok 4) Der angives en pris for hele opgaven, som omfatter delaftale 21 (blok 1-4) samt nedenstående supplement. De nedenfor anførte krav skal ses som supplement til rammeaftalens krav vedrørende delaftale 21. Med hensyn til blok 2, delaftale 21, afsnit 2.2, ønskes alle de beskrevne korttemaer fra listen a. i. udarbejdet og beskrevet. Potentiel nitratudvaskning skal vises som middelværdier for en årrække ved brug af udtræk som Naturstyrelsen leverer. Med hensyn til blok 4 i delaftale 21, er det ikke nødvendigt med en selvstændig rapport for arealkortlægningen. Arealkortlægningen ønskes afrapporteret som et kapitel i hver af de 6 udvidede Trin 1 14

15 rapporter. Når kapitlet er færdigt og kvalitetssikret af rådgiver, sendes det til godkendelse hos Naturstyrelsen. Arealkortlægningen skal kunne bruges i det videre arbejde med udpegning af sårbare områder (herunder udpegning af Indsatsområder med hensyn til nitrat) og udarbejdelsen af anbefalinger til indsatser til kommunen. Milepæl C - Punktkilder Under delaftale 22 ønsker Naturstyrelsen tilbud på blok 1-3: Indsamling af data og litteraturgennemgang (Blok 1) Sammenstilling og prioritering (Blok 2) Rapport (Blok 3) Der angives en pris for hele opgaven, som omfatter delaftale 22 (blok 1-3) samt nedenstående supplement. De nedenfor anførte krav skal ses som supplement til rammeaftalens krav vedrørende delaftale 22. Med hensyn til blok 3 i delaftale 22, er det ikke nødvendigt med en selvstændig rapport for Punktkilder. Punktkilder ønskes afrapporteret som et afsnit i hver af de 6 udvidede Trin 1 rapporter. Når kapitlet er færdigt og kvalitetssikret af rådgiver, sendes det til godkendelse hos Naturstyrelsen. Der afholdes møder i forbindelse med Trin 1 kortlægningen, og derfor vurderes det ikke nødvendigt med andre møder i forbindelse med delaftale 22. Milepæl D Trin 1 Denne opgave vedrører delaftale 3, blok 1-4. De nedenfor anførte krav skal ses som supplement og uddybning til rammeaftalens krav vedrørende delaftale 3: Indsamling og analyse af eksisterende data. Der angives en pris for hele opgaven, som omfatter delaftale 3 (blok 1-4) samt nedenstående supplement. Der ønskes en stykpris pr. Trin 1-kortlægning, da det overordnet vurderes, at opgaverne i de 6 kortlægningsområder er sammenlignelige i omfang og arbejdsbelastning. Dataindsamling 1 (blok 1) Dataindsamling 2 (blok 2) Sammenstilling af data (blok 3) Rapport og afslutning (blok 4) Der skal udføres Trin 1 inden for de i milepæl A udpegede hydrostratigrafiske modelområder. Samlet set anslås det, at der skal udføres trin 1-kortlægning i områder, svarende til ca. 758 km 2 OSD. Kortlægningsområde OSD-navn Areal Trin 1 Borreg Vilstrup 23,7 X Randers Syd Tebbestrup 8,98 X ca. 255 km 2 Væth 23,08 X 15

16 Djurs Vest ca. 700 km 2 Nørager 56,16 X X Fjellerup 37,63 X X Nimtofte 53,53 X X Ramten 45,78 X X Ørsted 11,17 X X Mørke 11,35 X X Hornslet 24,82 X X Skødstrup 35,56 X X Hammel, ca. 200 km 2 Hammel 70,71 X Klovborg 50,54 X X Hedensted Vest Hvirring 18,94 X X ca. 340 km 2 Nim 32,34 X X Uldum 28,18 X X Ans 22,23 X X Nord Thorning-Kjellerup 53,23 X X ca. 480 Kragelund 33,87 X X km 2 Grauballe 12,23 X X Silkeborg 6,7 X X Silkeborg Syd ca. 280 km 2 Asklev 29,78 X X Them 2,63 X X Hjøllund 33,23 X X Bryrup 10,97 X X Gammel Rye 6,36 X X Ry Vest 14,39 X X Sum Ca km2 Tabel 2: Arealfordeling inden for hvert kortlægningsområde og OSD. Arealerne under hvert kortlægningsområde svarer til polygonerne med de stiplede linjer på figur 1. Generelt Det forudsættes, at rådgiver i forbindelse med opgavens løsning inddrager alle relevante oplysninger og sikrer, at disse er så opdaterede som muligt. Dette kan bl.a. sikres ved en nødvendig kontakt til de berørte kommuner. Rådgiver skal så tidligt som muligt for hvert kortlægningsområde opstarte et Geoscene3D-projekt, som løbende skal opdateres. Trin 1 opgaveløsningen foretages uden udarbejdelse af kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder i henhold til delaftale 3, da disse aktiviteter udgøres af selvstændige delaftaler, henholdsvis delaftale 21 og 22. De frembragte boringsdata skal ligeledes danne et udgangspunkt for boringsregistreringen og den efterfølgende vandprøvetagning samt områdeafgrænsningen for det kommende modelarbejde. Der stilles krav om, at de af rådgiveren udpegede projektmedarbejdere arbejder tæt sammen på tværs af de enkelte delopgaver og derved tilegner sig et indgående kendskab til projektets øvrige delopgaver og resultater, hvilket vil give det bedste grundlag for samtolkninger. Der stilles ligeledes krav om, at 16

17 kvalitetssikringen for den samlede opgave omfatter en tilstrækkelig kontrol af samhørigheden mellem resultater og konklusioner fra de enkelte delopgaver. Naturstyrelsen vil føre en tæt dialog med rådgiverens projektleder og nøglepersoner på delopgaverne under opgavens løsning. Nedenfor er nogle af punkterne i trin 1-kortlægningen beskrevet mere konkret. Den fulde trin1- kortlægning er beskrevet i rammeaftalens bilag 3, og nærværende beskrivelse er således et supplement til bilag 3 og erstatter ikke denne. Blok 1, delopgave a, b Arealanvendelse Dette punkt erstattes af delaftale 21. I afrapporteringen af Trin 1 anvendes notatet fra delaftale 21 i kapitlet omhandlende arealanvendelse. Forureningskilder / punktkilder Dette punkt erstattes af delaftale 22. I afrapporteringen af Trin 1 anvendes notatet fra delaftale 22 i kapitlet omhandlende forureningskilder / punktkilder. GeoScene3D Naturstyrelsen ønsker et GeoScene3D-projekt for hvert af de 6 hydrostratigrafiske modelområder. I projekterne skal der indlæses alle relevante data, såsom terrænflade, Jupiter database, Gerda database med alt geofysik, fences, der afgrænser indvindingsoplande og OSD, potentialekort, redoxkort (hvor det eksisterer), samt f.eks. prækvartæroverflade, top kalk flade og tolkningspunkter fra Miocæn 3D modellen. Der forventes ikke at være mere end nogle få andre kort udover de nævnte. Efter endt boringsregistrering for de enkelte områder, opdateres GeoScene3D-projekterne løbende med data fra synkronpejlerunden. Blok 3, a, b, c, d Vandindvindingsforhold Rådgiver beskriver forhold af grundvandsmæssig betydning for alle almene vandværker og eventuelle industrier, som har en stor grundvandsindvinding i de hydrostratigrafiske modelområder. For vandværkernes vedkommende beskrives: Deres forsyningsområde Nuværende og tidligere boringer, deres placering og DGU-nr. (på kortudsnit), alder, nuværende status og tilstand (hvis denne kendes), filterkoter og dybder samt terrænkote. Tidsserie for oppumpet vandmængde samt nuværende fordeling af indvindingen i m 3 og % pr. boring. Dette sammenholdes med den gældende indvindingstilladelse. Vandværkets indvindingsstrategi, herunder fordeling af indvindingen mellem boringer pr. døgn, måned og år. Arbejdet udføres indledningsvist ved gennemgang af de i del 1 indsamlede data. Efterfølgende indsamles oplysninger fra kommunerne. Hos kommunen indhentes bl.a. oplysninger om enkeltindvindere. Denne oplysning anvendes også til planlægningen af boringsregistreringen, under udpegning af boringer til boringsregistrering. 17

18 For hvert vandværk udarbejdes et dataark, hvor resultaterne præsenteres. Endelig ønskes en opgørelse over den totale vandindvindingstilladelse i områderne. Opgørelsen præsenteres overskueligt på kort med angivelse af størrelse og indvindingsformål. Geologi og landskabsanalyse Rådgiver skal foretage en landskabsanalyse, give en kort sammenfattende beskrivelse for hvert af de 6 kortlægningsområders geologiske dannelseshistorie (herunder aflejringstyper og dannelsesmiljø) med fokus på grundvandsmagasiner og dæklagsforhold. Indvindingsoplande Der optegnes realistiske analytiske indvindingsoplande for vandværker, hvor dette ikke allerede findes. Jf. figur 2 vil det primært være inden for OSD, der skal optegnes indvindingsoplande. Oplandene skal bruges i den videre kortlægning. Oplandene optegnes på baggrund af Geovejledning 2, /6/. Som udgangspunkt skal indvindingsoplande uden for OSD, som ligger inden for de hydrostratigrafiske modelområder, bestemt under milepæl A, inkluderes i Trin 1-kortlægningen. Det afklares i samarbejde med Naturstyrelsen og kommunerne, hvilke kildepladser, der endeligt skal inkluderes og danne grundlag for de endelige indvindingsoplande. Rådgiver sørger for kontakten med kommunerne i denne forbindelse. Grundvandskemi Der ønskes en beskrivelse af stofferne nitrat, sulfat, jern, mangan, aggressiv kuldioxid, klorid, natrium, kalium, fluorid, bor, nikkel, arsen, aluminium, barium, organiske sporstoffer, methan, sulfid, fosfor, ammonium, NVOC, pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Derudover beregnes og beskrives vandtyper (jf. zoneringsvejledningen, /9/), forvitringsgrad, ionbytningsgrad og kalkmætningsgrad. Endelig beskrives også ph. Findes der ved gennemgang af analyserne andre stoffer, der optræder i koncentrationer over kvalitetskriteriet, beskrives disse også. Ovenstående stoffer og beregninger tænkes beskrevet således: Arealudbredelse af nyeste fund. Kriterier for definition af nyeste fund beskrives. Intervalinddelingerne skal tage hensyn til detektionsgrænser, kvalitetskriterier, størrelsen af fundene, mm. Ved optegnelsen af kortene kan data fra anvendes. Tidsserier for råvand pr. boring (kun for parametre der ligger nær eller over grænseværdien for drikkevand, eller som har en tidslig udvikling i indhold) Tidsserier for rentvand pr. vandværk (kun for parametre der ligger nær eller over grænseværdien for drikkevand, eller som har en tidslig udvikling i indhold) Det kan være begrænset, hvad der findes af råvandsanalyser til tidsserier. Det vil derfor være nødvendigt at inddrage rentvandsanalyserne som støtte til tolkning af råvandsanalyserne for at få så meget ud af materialet som muligt. I de vandkemiske tolkninger inddrages informationer om variation i vandindvinding, pejletidsserier, jordforurening og geologi. 18

19 Vandtype og tidsserier for nitrat, sulfat og klorid i det enkelte vandværks vand (rentvand) præsenteres endvidere på dataarket. Er der tidsserier for stoffer, hvor indholdet er over kvalitetskriteriet vises de ligeledes. Figur 2: Kort over indvindingsoplande. Som det ses, er der primært tale om indvindingsoplande uden for OSD. Blok 4, a, b Der udarbejdes ikke en resumerapport. Milepæl E Boringsregistrering og pejlinger Tilbud skal afgives i overensstemmelse med de krav, som er anført i rammeaftalen. Denne opgave vedrører delaftale 4, blok 1-5. De nedenfor anførte krav skal ses som supplement til rammeaftalens krav vedrørende delaftale 4. Der angives én pris pr. boring for hele boringsregistreringsopgaven, som omfatter hele delaftale 4 samt nedenstående supplement og en samlet pris for hele delaftalens udførelse. 19

20 Det skal præciseres, at alt udført arbejde i forbindelse med boringsregistreringen, som ikke hidrører boringsregistreringen af den enkelte boring, som fx projektledelse, etablering af pejleloggere og indberetning af data fra pejleloggere, er inkluderet i stykprisen for boringsregistreringen. Der skal udføres boringsregistrering og pejlinger inden for de i milepæl A udpegede hydrostratigrafiske modelområder. Samlet set skal der udføres boringsregistrering og pejlinger i områder, svarende til ca. 650 km 2 OSD. Inden for OSD skal der om muligt være en større datatæthed end uden for OSD. Områdenavn OSD-navn Areal [km2] Trin 1 Boringsregistrering Vilstrup 23,7 X Randers Syd Tebbestrup 8,98 X ca. 255 km 2 Væth 23,08 X Nørager 56,16 X X Fjellerup 37,63 X X Nimtofte 53,53 X X Djurs Vest Ramten 45,78 X X ca. 700 km 2 Ørsted 11,17 X X Mørke 11,35 X X Hornslet 24,82 X X Skødstrup 35,56 X X Hammel, ca. 200 km 2 Hammel 70,71 X Ca. 1/3 Klovborg 50,54 X X Hedensted Vest Hvirring 18,94 X X ca. 340 km 2 Nim 32,34 X X Uldum 28,18 X X Ans 22,23 X X Nord Thorning-Kjellerup 53,23 X X ca. 480 Kragelund 33,87 X X km 2 Grauballe 12,23 X X Silkeborg 6,7 X X Silkeborg Syd ca. 280 km 2 Asklev 29,78 X X Them 2,63 X X Hjøllund 33,23 X X Bryrup 10,97 X X Gammel Rye 6,36 X X Ry Vest 14,39 X X Sum Ca km2 Ca. 650 km2 km2 Tabel 3: Oversigt over de områder os OSD, hvor der skal foretages henholdsvis Trin 1 og Boringsregistrering. Generelt Der skal udvælges boringer, som repræsenterer alle vigtige grundvandsmagasiner, både kvartære sandlag (DS/DG) og miocænt sand (KS/GS) samt kalk, hvor dette findes. 20

Anmodning om tilbud på gennemførelse af boringsregistrering og synkronpejling i kortlægningsområde

Anmodning om tilbud på gennemførelse af boringsregistrering og synkronpejling i kortlægningsområde Anmodning om tilbud på gennemførelse af boringsregistrering og synkronpejling i kortlægningsområde Formål og baggrund Vedrørende kortlægning af grundvandsressourcen i området og skal data anvendes til

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

HVAD BETYDER EN LOKALISERING FOR BRUGEN AF BOREDATA?

HVAD BETYDER EN LOKALISERING FOR BRUGEN AF BOREDATA? FORMÅLET MED LOKALISERING Formålet med en lokalisering er at få en entydig beskrivelse af boringens beliggenhed i terrænet, en beskrivelse af dens tekniske indretning og en beskrivelse af den praktiske

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk april 2015 Nuuk, 30. april 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende anskaffelse;

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning

Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning G E U S Grundvandskortlægning Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning Introduktion Nærværende inspirationspapir er tænkt som oplæg til udarbejdelse af udbudsmateriale for trin 1 af grundvandskortlægningen.

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune

Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune Disposition Definition på områder Baggrund for udpegninger tidligere

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø Forsyning Juridisk rådgivning og bistand ifm. etablering af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg.

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Potentialekortlægning

Potentialekortlægning Potentialekortlægning Vejledning i udarbejdelse af potentialekort Susie Mielby, Claus Ditlefsen og Henrik Olesen GEO-VEJLEDNING 4 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND MINISTERIET

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Udbud af opgave Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Der udbydes en opgave vedrørende kortlægning af initiativer, etablering

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere