Anmodning om tilbud på gennemførelse af boringsregistrering og synkronpejling i kortlægningsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmodning om tilbud på gennemførelse af boringsregistrering og synkronpejling i kortlægningsområde"

Transkript

1 Anmodning om tilbud på gennemførelse af boringsregistrering og synkronpejling i kortlægningsområde Formål og baggrund Vedrørende kortlægning af grundvandsressourcen i området og skal data anvendes til potentialekort og / eller grundvandsmodel. Er der ønske om registrering af et fast antal boringer, en boringstæthed eller fokus på dele af kortlægningsområdet for at afdække særlige problemstillinger. Opgavens gennemførelse Opgaven beskrives i bilagene 2 og 3 samt i diverse vejledninger. Udformning og levering Alle rapporter, både foreløbige notater, og de endelige rapporter, skal leveres som PDF-filer samt i et antal udskrevne eksemplarer. MC anvender ArcMap ver og koordinater og referenceniveau. Rådgiver skal kunne levere koordinater og kort, så de lever op til disse formater. Ydelsesbeskrivelser for MC og rådgiver Detaljeret ydelsesbeskrivelse fremgår af bilag 2 og 3. Tidsplan Tegning af kontrakt med den valgte tilbudsgiver senest dato. Det forventes, at der kan afholdes formøde med rådgiver dato, og feltarbejdet kan igangsættes umiddelbart herefter. Evt. formulering af forventninger om arbejdets tidshorisont. Der holdes løbende kontakt med MC om fremdriften i feltarbejdet. Derudover må det påregnes, at der afholdes 2 midtvejsmøder under feltarbejdet mellem rådgiver og MC bl.a. med henblik på at aftale de endelige tidsfrister for aflevering af opgaven. Bemanding Rådgiver skal i tilbuddet angive bemandingen af opgaverne, herunder også angivelse af den projektansvarlige medarbejder samt feltarbejdere. Der skal medsendes CV for alle medarbejdere, og der bliver lagt stor vægt på feltarbejderes praktiske erfaring med boringer. Aftalegrundlag Bl.a ABR89

2 Tilbud Tilbuddet skal være udspecificeret på de ydelser, der fremgår af bilag 2 og 3. Prisen for registrering og pejling af boringer anføres på vedlagte tilbudsskema, bilag 4. Det er vigtigt, at vejledningen til skemaet følges nøje. Rådgiver sender et adviseringsbrev til lodsejerne på baggrund af en liste, MC fremstiller. Brevet, der kan ses i udkast på bilag 7, skal inden udsendelse godkendes af MC. Der må påregnes tid til at besvare de henvendelser, der måtte komme efter at brevene er sendt ud. Der skal desuden angives en timepris for montørarbejde i forbindelse med tekniske indgreb. Montøren skal være autoriseret vvs-montør. Bilag Bilag l: Kort over kortlægningsområdet Bilag 2: Boringsregistrering ydelsesbeskrivelse Bilag 3: Arbejdsbeskrivelse for udførelse af Boringsregistrering for MC med brug af ARBI Bilag 4: Tilbudsskema - boringsregistrering og synkronpejling Bilag 7: Forslag til adviseringsbrev til boringsejere Bilag 8: Forslag til opfølgende kontakt til boringsejere

3

4 BILAG 2 - Ydelsesbeskrivelse Indledning Boringsregistrering i kortlægningsområde I forbindelse med udarbejdelsen af grundlaget for indsatsplanlægningen i kortlægningsområdet (se bilag 1), ønskes en registrering af boringer i området, herunder pejling af grundvandspotentialet. MC s ydelser I forbindelse med påbegyndelsen af opgaven stiller MC følgende data til rådighed: 1. Liste og oversigtskort over boringer, som MC ønsker pejlet 2. Kopi af lokaliseringsskemaer og boreprofiler for udvalgte boringer 3. Liste over adresser på boringsejere, i det omfang MC har kendskab hertil 4. Kopi af annoncering 5. ARBI-database på bærbar PC til brug ved feltregistrering 6. Database (evt. lokal), så fundne boringer kan identificeres, hvis de ikke eksisterer i den udleverede ARBI-database 7. ArcView Shape-filer med alle boringer i området samt boringer til registrering. 8. Arbejdsbeskrivelse for Boringsregistrering i MC 9. ARBI-manual Lodsejerkontakt MC sørger for den indledende kontakt til grundejerne før arbejdet igangsættes i form af en offentlig annoncering om det forestående pejleprogram. Orientering af kommuner MC orienterer de involverede kommuner med henblik på samarbejde omkring boringsoplysninger, ejerforhold, adresser mm. Etablering af pejlemulighed Hvis rådgiver registrerer boringer, der af tekniske årsager ikke er pejlbare, tages kontakt til MC, som afgør, om boringen skal gøres pejlbar. I givet fald skal rådgiver kunne stille autoriseret vvsmontør eller brøndborer til rådighed. Hvis boringer skal gøres pejlbare, udføres dette som en samlet runde, der prissættes i form af en tillægskontrakt. Opstartsmøde MC holder teknisk opstartsmøde med feltpersonalet for instruktion i praktisk anvendelse af Boringsregistreringssystemet samt krav og vejledning til feltarbejdet. Rådgivers ydelser Rådgivers ydelser er beskrevet i arbejdsbeskrivelse for boringsregistrering (Bilag 3).

5 BILAG 3 - Arbejdsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelse for udførelse af Boringsregistrering for MC med brug af ARBI Formål og hensigter med Boringsregistreringssystemet MC ønsker, at nye data, der indsamles i forbindelse med kortlægningen af OSD, skal have en høj kvalitet. Der skal være en sammenhæng med eksisterende data i databaserne, således at eksisterende data forbedres, og nye data gøres tilgængelige sammen med eksisterende data til anvendelse i fremtidige undersøgelser. Introduktion til Boringsregistreringssystemet MC udleverer til rådgiver en bærbar PC indeholdende ARBI (Applikation til Registrering af BoringsInformation) til brug ved registrering i felten. I ARBI er indlæst boringsoplysninger for de boringer i MC s databaser, der skønnes relevante at opsøge i forbindelse med løsningen af opgaven. Feltregistreringsprogrammet tager dermed udgangspunkt i boringer, der er kendt i forvejen. Under feltarbejdet registreres alle indsamlede oplysninger i programmet, ligesom der foretages en on site kvalitetssikring af GPS-indmålinger i forhold til et veldefineret kortgrundlag, som MC har lagt i ARBIs kortfacilitet. I felten optages desuden mindst 2 digitale fotos af boringen: Lokaliseringsfoto i forhold til omgivelser samt foto af installationen, visende pejlemålepunkt og placering af boringsfixpunkt. En boring, der ikke findes i ARBI, kan oprettes heri som en ny post, uanset om der kendes DGU-nr. eller ej. Hos rådgiver sker der en efterbehandling af billeder samt skanning af skitser og en systematisk navngivning af billed- og skitsefiler med henblik på tilgang til disse i ARBIs billedfacilitet. Endvidere foretager rådgiver en kvalitetssikring af de registrerede data ved at sammenholde det registrerede med billeder, skitser og kort.

6 Forskellige vilkår om felt-pc, indmåling mm. MC stiller en bærbar pc til rådighed for rådgiver. Herpå findes ARBI-database til brug for registreringen. Der er tilknyttet et kortgrundlag i form af T0-temaer el.lign. Det er obligatorisk at benytte disse til kontrol af en borings indmåling efter indtastning af X- og Y-koordinater fra GPS. Det er ligeledes obligatorisk, at registrering skal ske i kortdatum EUREF89 (UTM Zone 32, Jylland), DVR-90. For kontrol af Z-koordinaten skal der med GPS-udstyret foretages en daglig indmåling af det samme punkt (fx et KMS kotefixpunkt). På pc en er desuden lagt ARBI-brugervejledning, nærværende arbejdsbeskrivelse, PDF-oversigtskort mm. Der findes et fuldstændig identisk image af pc ens indhold ved projektets start hos MC. Indholdet er desuden medleveret på cd-rom. Pc en er bestykket med et 1 GB Compact Flash kort. Der kan således løbende gemmes en sikkerhedskopi af den aktuelt opdaterede ARBI-database. Desuden er den bestykket med cd-rw-drev, så der jævnligt kan gemmes en hård backup af det registrerede. MC har en ekstra felt-pc, som kan udleveres i tilfælde af nedbrud, så driften hurtigt kan genetableres. Rådgiver skal i egen interesse sørge for at udnytte backup-faciliteterne, så indsamlede data ikke mistes i tilfælde af nedbrud og reparation. Rådgiver har ansvaret for computeren i forhold til tyveri, mishandling eller hændelige beskadigelser, mens den er i firmaets varetægt. Beskrivelse af arbejdets forløb Der holdes opstarts- og instruktionsmøde mellem MC og feltfolkene for informationer om forhold til lodsejere, arkivoplysninger fra MC o.a. I ARBI er indlæst boringsoplysninger for de boringer i MC databaser, der skønnes relevante at opsøge i forbindelse med løsningen af opgaven. Der er således sket en frasortering af boringer, der vides sløjfede eller ikke-filtersatte. Desuden er vedlagt en liste over boringer, som er obligatoriske, som fx GRUMOboringer, pejleboringer eller andre vigtige boringer. Der holdes løbende kontakt med MC om fremdriften i feltarbejdet. Med henblik på at få gjort ikke-pejlbare boringer pejlbare mens feltarbejdet pågår, tager feltfolkene telefonisk kontakt med MC, hvis der ikke findes andre brugelige boringer i nærheden. Hvis boringen skal gøres pejlbar, rekvirerer MC et vvs-firma eller brøndborer hertil.

7 Beskrivelse af feltarbejdet Boringen identificeres og MC s kotemærkat, hvorpå boringens DGU-nr. er angivet, påsættes. Sammen med mærkaten påmonteres et boringsfixpunkt, som koten indmåles til. Dette boringsfixpunkt er ikke nødvendigvis pejlemålepunktet. Indmåling med GPS Indmåling foretages ved hjælp af et af rådgiver nærmere specificeret differentielt GPS-udstyr. Måleusikkerheden på de udførte målinger må ikke overstige 5 cm på hver af parametrene X, Y og Z. Z-koordinaten er her koten til det monterede boringsfixpunkt. Terrænkoten ved boringen måles herfra ind med en tommestok el. lign. efter en vurdering af boringens omgivelser. Ved boringer, hvor der ikke kan opnås ordentlige GPS-målinger pga. bygninger eller træer, nivelleres og indmåles fra et GPS-punkt ind til boringen på traditionel vis. Der anvendes indtil 1 time på manuel indmåling. MC kan kræve dokumentation for de usikkerheder, der er på den manuelle indmåling. Yderligere tidsforbrug til manuel indmåling afregnes efter medgået tid. Der udpeges et pejlemålepunkt, som indmåles ud fra boringsfixpunktet. Nedstik til grundvandsspejlet pejles. Bund af boringen pejles for om muligt at bekræfte identifikationen. Digital fotooptagelse af boringen med næromgivelser, med henblik på senere genfinding, samt fotos og skitser af boringsinstallationen med angivelse af fix- og pejlemålepunkt, terræn og deres indbyrdes højdeforhold. DGU-nr. og dato indfotograferes på alle optagelser ved brug af f.eks. en skriveplade. Der skal anvendes en sort plade med hvid skrift (fx tavle og kridt). Mulighed for udtagning af råvandsprøver skal beskrives, herunder om boringen er i regelmæssig drift, samt om råvandshane findes eller kan monteres simpelt. Fotos (skitse) af boringens indretning bør belyse dette. Boringers utilgængelighed registreres efter følgende retningslinjer: 1. En ikke-pejlbar boring er en boring, der er fundet og indmålt, men af tekniske årsager er den pt. ikke pejlbar. 2. En sløjfet boring er en ikke fundet boring, som positivt vides afblændet. 3. En ikke-lokaliseret boring er en boring, der ikke er fundet efter 1/2 times søgning på lokaliteten. Efter indtastning af indmålte koordinater kontrolleres vha. ARBIs kortfacilitet (T0- korttemaer), at boringen er korrekt placeret i forhold til bygninger, brugsgrænser,

8 Kvalitetssikring vejmidter eller lignende. ARBI udfyldes også med en post for ikke-pejlbare, men indmålte boringer, og for sløjfede eller ikke-fundne boringer. I felten foretager feltfolkene en on site kvalitetssikring af den indmålte position i forhold til omgivelserne. Det vil sige, X- og Y-koordinaterne vurderes i forhold til f.eks. en eksisterende bygning og Z vurderes i forhold til højdekurver på et medbragt 4-cm-kort. Hos rådgiver undersøges, om der findes fotos og skitser til hver boring, og der udføres et generelt check af både fotos og skitser. Der foretages en generel kvalitetssikring af indtastede data i ARBI. Det checkes, om de forskellige poster er udfyldt, f.eks. om adresse er med, rigtig stavet mv. Der udføres en mere specifik og grundig gennemgang af: Boringsfixpunktet i forhold til fotos og skitse. Boringsfixpunktets beliggenhed over/under terræn i forhold til fotos og skitse. Pejlemålepunktet Pejlemålepunktets beliggenhed over/under boringsfixpunktet og i forhold til fotos og skitse. Beskrivelse af projektets aflevering Afrapportering består af en rapport i ringbind og på cd-rom, samt returnering af felt-pc med den opdaterede ARBI-database. Rapporten skal indeholde en metodebeskrivelse samt forløbet af feltarbejdet. Desuden en oversigt over samtlige boringer, registreret i ARBI med status for registreringen. Det anvendte GPS-udstyr skal kort beskrives. Der skal være en angivelse af den faktisk opnåede præcision ud fra gentagne indmålinger af et referencepunkt, samt en kommentering af den opnåede præcision. GPS ens logfil skal sikres og afleveres på cd-rommen. Der skal fremstilles 3 oversigtskort over det undersøgte område: 1. Et kort med de indmålte og pejlede boringer samt de indmålte, men ikkepejlbare boringer. 2. Et kort, visende lokaliteter for sløjfede og ikke-fundne boringer. 3. Desuden optegnes et simpelt grundvandspotentialekort. Cd-rom skal indeholde rapporten som pdf-fil, samt ARBI-database med alle tabeller, data, fotos og skitser fra projektet.

9 BILAG 4 - TILBUDSSKEMA Boringsregistrering og synkronpejlerunde kortlægningsområde Ydelse Enhed Enhedspris [dk kr.] Programoplæg, arbejdsbeskrivelse 1. Timer koordinering Anslået antal enheder disponeret Sum ekskl. moms [dk kr.] 2. Opstartsmøde med MC Stk. 1 Fuld boringsregistrering med GPS 3. Stk. 400 og pejling Boringsregistrering, kun indmåling 4. Stk. 100 med GPS (ikke pejlbar) 5. Boring sløjfet eller ikke fundet Stk GPS verifikation Timer Synkronpejlerunde af boringer med 7. Stk. 450 fuld registrering, pr. boring 8. Efterbehandling af billeder Timer 9. Kvalitetssikring af data Timer 10. Projektleder, diverse Timer Udarbejdelse af simpelt 11. Timer potentialekort 12. Rapport Timer 13. Adviseringsbreve Timer 14. Midtvejsmøder med MC Stk. 2 Total ekskl. moms Kr. Afregning af boringsregistrering og synkronpejlerunde sker efter de faktisk modtagne ydelser og forbrug ud fra de i tilbudsskemaets angivne enhedspriser. Der skal faktureres i forhold til de priser, der fremgår af tilbudsskemaet.

10 Vejledning til udfyldelse af tilbudsskema 1. Anslået antal disponerede timer til projektleders programoplæg, arbejdsbeskrivelse og koordinering. Benyt projektleders timepris. 2. Enhedspris for opstartsmøde for projektleder og feltmedarbejdere (holdledere). 3. Enhedspris for fuld boringsregistrering skal omfatte tidsforbrug til lokalisering, kontakt med boringsejer, kørsel, GPS-måling eller manuel indmåling og pejling, samt alle udgifter, der måtte være til eks. pejl, GPS, telefon og øvrigt udstyr. 4. Enhedspris for boringsregistrering uden pejling skal omfatte tidsforbrug til lokalisering, kontakt med boringsejer, kørsel og GPS-måling eller manuel indmåling, samt alle udgifter, der måtte være til eks. GPS, telefon og øvrigt udstyr. 5. Enhedspris for sløjfet eller ikke-funden boring skal omfatte tidsforbrug til lokalisering, kørsel og kontakt med boringsejer, samt alle udgifter, der måtte være til eks. telefon og øvrigt udstyr. 6. Anslået antal disponerede timer til verifikation af GPS-udstyr. Benyt timepris for disponeret medarbejder. 7. Enhedspris for synkronpejling af boring. 8. Anslået antal disponerede timer til efterbehandling af billeder. Benyt timepris for disponeret medarbejder. 9. Anslået antal disponerede timer til kvalitetssikring af data, herunder GPS-data, og 2 ARBIdatabaser. Benyt timepris for disponeret medarbejder. 10. Projektleder, diverse. Fx orientering og telefon i forhold til MC og lodsejere. Ikke intern kommunikation og koordinering hos rådgiver. Benyt projektleders timepris. 11. Anslået antal disponerede timer til udarbejdelse af simpelt potentialekort. Benyt timepris for disponeret medarbejder. 12. Anslået antal disponerede timer til udarbejdelse af rapport. Benyt timepris for disponeret medarbejder. 13. Anslået antal disponerede timer til udsendelse af adviseringsbreve, som foreslået i bilag 7-8. Benyt timepris for disponeret medarbejder. 14. Enhedspris for projektleders midtvejsmøder med MC.

11 Bilag 7: Forslag til adviseringsbrev til boringsejere «Ejer» «Adresse_1» «Post_nr» «By» Dato Boringsregistrering MC har planlagt at gennemføre en registrering og måling af grundvandsstanden i udvalgte boringer i kortlægningsområde. MC indsamler oplysningerne i forbindelse med kortlægningen af grundvandsressourcen. Arbejdet har været annonceret dato i de lokale husstandsomdelte ugeaviser. MC har desuden orienteret kommunen og de lokale landbrugsorganisationer. Kopi af annoncen er trykt på bagsiden af dette brev. Rådgivers navn har fået til opgave at gennemføre arbejdet for MC. I den forbindelse vil vi gerne i kontakt med Dem, da der eventuelt ligger en boring eller brønd på Deres ejendom, som kan bidrage med nyttig viden om grundvandet. Vi vil kontakte Dem telefonisk for at lave en aftale. Vi gør opmærksom på, at det kan blive nødvendigt, at besøge Deres boring flere gange. Har De spørgsmål vedrørende vores henvendelse, er De velkommen til at kontakte os på telefon Projektleders telefonnr. Med venlig hilsen Rådgivers navn Projektleders navn

12 Bilag 8: Forslag til opfølgende kontakt til boringsejere Til boringsejer Dato Boringsregistrering Vi har forsøgt at kontakte Dem vedrørende boringsregistrering og måling af grundvandsstanden i Deres boring. MC er i gang med at kortlægge grundvandsressourcen og udfører i denne forbindelse registrering af boringer og måling af grundvandsstanden. Rådgivers Navn har fået til opgave at gennemføre arbejdet for MC. Vi har tidligere fremsendt et brev til Dem om arbejdet. Kopi af brevet er vedlagt til orientering. Vi håber De vil ringe os op på telefon: Feltarbejders mobilnr. (Feltarbejders navn) Har De spørgsmål vedrørende vores henvendelse, er De velkommen til at kontakte os på telefon Projektleders telefonnr. Med venlig hilsen Rådgivers navn Projektleders navn

Miniudbud om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning

Miniudbud om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning Udbudsbrev Miniudbud J.nr. 0044-00 Ref. Tofha/Oldje Den 05.07.2012 Miniudbud om udførelsen af opgaver vedr. den afgiftsfinansierede del af den nationale grundvandskortlægning Reference: Rammeaftale om

Læs mere

Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling.

Kontraktbilag 3. Opgavebeskrivelse. EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Regional Udvikling. Kontraktbilag 3 Opgavebeskrivelse EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Regional Udvikling Miljø Indholdsfortegnelse 1 Organisering ved opgaveløsning...

Læs mere

Potentialekortlægning

Potentialekortlægning Potentialekortlægning Vejledning i udarbejdelse af potentialekort Susie Mielby, Claus Ditlefsen og Henrik Olesen GEO-VEJLEDNING 4 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND MINISTERIET

Læs mere

Kortlægning og registrering

Kortlægning og registrering Kortlægning og registrering Teknik og Administration Nr. 5 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Krav til kortlægnings- og registreringsundersøgelser... 9 3.1 Kortlægning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

V1-processen i Region Midtjylland

V1-processen i Region Midtjylland V1-processen i Region Midtjylland 2007-2011 Regional Udvikling Miljø Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår 2012 Titel Redaktion Fotos

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Side 1/35 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Fællesudbud af laboratorieydelser

Fællesudbud af laboratorieydelser Fællesudbud af laboratorieydelser Udbudsbetingelser 30. januar 2015 Udarbejdet af: EnviDan A/S Stine Lundbøl Vestergaard & Peter Emil Blok E-mail: pxb@envidan.dk Projektnavn: Fællesudbud af laboratorieydelser

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser

Læs mere

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse Indhold Introduktion... 4 Formålet med konceptbeskrivelsen... 5 Sådan læses konceptbeskrivelsen... 5 Hvad er flextrafik?.... 6 Flextrafik og lovgivningen.... 6 Lov om trafikselskaber...

Læs mere

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Redegørelse for de tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved etablering af en offentligt tilgængelig database med uredigerede domme fra de overordnede

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Erfaringer med udbud i henhold til EU's tjenesteydelsesdirektiv. Kommenteret materialesamling

Erfaringer med udbud i henhold til EU's tjenesteydelsesdirektiv. Kommenteret materialesamling Erfaringer med udbud i henhold til EU's tjenesteydelsesdirektiv Kommenteret materialesamling Teknik og Administration Nr. 8 2004 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Baggrund og formål 4 1.2 Materialesamlingen

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser. 19. august 2013. IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal. Udbud iht. tilbudsloven

Udbudsbetingelser. 19. august 2013. IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal. Udbud iht. tilbudsloven Udbudsbetingelser Udbud iht. tilbudsloven 19. august 2013 IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 1 / 21 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede

Læs mere