HOVEDSTADEN STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD. December Strategi- og udviklingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDSTADEN STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD. December Strategi- og udviklingsplan"

Transkript

1 Strategi- og udviklingsplan December 2015 DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD HOVEDSTADEN STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN ARBEJDSMARKEDSKONTOR ØST 1

2 RAR HOVEDSTADEN Indhold Forord 3 1. Udfordringer på Hovedstadens arbejdsmarked 6 2. Rekrutteringsindsatsen 10 I. Indsatsområder og anbefalinger til rådets samarbejdspartnere 10 II. RAR Hovedstadens initiativer/aktiviteter ift. rekrutteringsindsatsen Opkvalificeringsindsatsen 12 I. Indsatsområder og anbefalinger til rådets samarbejdspartnere 12 II. RAR Hovedstadens initiativer/aktiviteter ift. opkvalificeringsindsatsen Indsatsen for udsatte grupper af ledige 14 I. Indsatsområder og anbefalinger til rådets samarbejdspartnere 14 II. RAR Hovedstadens initiativer/aktiviteter ift. indsatsen for de udsatte grupper af ledige RAR Hovedstadens tværgående initiativer Om Det regionale Arbejdsmarkedsråd 18 2

3 Strategi- og udviklingsplan Forord Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Hovedstaden giver med denne strategi- og udviklingsplan et bud på udfordringer og indsatser inden for tre centrale områder i beskæftigelsesindsatsen de kommende år. De tre områder er: Rekrutteringsindsatsen Opkvalificeringsindsatsen Indsatsen for udsatte grupper af ledige Indenfor hvert af de tre områder har rådet besluttet en række anbefalinger til indsatsen i kommunerne, a-kasserne og relevante aktører inden for de tilstødende politikområder, fx uddannelsesog erhvervspolitikken. Og på tværs af de tre indsatsområder beskriver strategiog udviklingsplanen RAR Hovedstadens rolle og understøttende aktiviteter. Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden vil medvirke til at skabe et velfungerende og sammenhængende arbejdsmarked i Hovedstaden, hvor indsatsen sikrer et effektivt match mellem arbejdskraften og virksomhedernes behov, både på kort og langt sigt, bl.a. via fokus på uddannelse af de unge og målrettet opkvalificering af de ledige, og hvor de udsatte grupper bringes tættere på arbejdsmarkedet 3

4 RAR HOVEDSTADEN Med udgangspunkt i de opgaver, som er tillagt rådet i lovgivningen, vil rådet arbejde efter ovenstående vision ved at: Sætte fokus på samspillet mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsespolitikken med udgangspunkt i en beskæftigelsespolitisk tilgang, Fremme samarbejdet mellem aktører med opgaver i relation til beskæftigelsesområdet: Kommuner, a-kasser og uddannelsesinstitutioner. Fremme det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet. Sætte fokus på tæt kontakt og samarbejde med virksomhederne. Arbejde for en reduktion i antallet af forgæves rekrutteringer, og for at de ledige kommer i arbejde, Sikre at den regionale positivliste indeholder uddannelsesmuligheder for ledige målrettet områder med aktuel og forventet mangel på arbejdskraft og af vigtighed for væksten i Hovedstadsregionen. Vi ser frem til et godt samarbejde i de kommende år, så vi sammen kan bidrage til fortsat positiv udvikling i Hovedstaden. På vegne af Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden Leif Elken John Westhausen Ole Bjørstorp Formand Næstformand Næstformand 4

5 Strategi- og udviklingsplan

6 RAR HOVEDSTADEN 1. Udfordringer på Hovedstadens arbejdsmarked Med Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra august 2015 forventes fortsat stigende vækst med en stigning i beskæftigelsen i Region Hovedstaden på 2,5 % de næste 2 år. De positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet gælder generelt for hele landet, men i særdeleshed for Hovedstaden. I det seneste år er beskæftigelsen steget og ledigheden faldet. Samtidig er befolkningen og arbejdsstyrken steget, og en del af beskæftigelsesstigningen er derfor båret af en stigende arbejdsstyrke. Ledigheden er derfor også faldet mindre end beskæftigelsen er steget. Hovedtendenser på arbejdsmarkedet i Hovedstaden 1 : 1. Der forventes stigende arbejdsstyrke i perioden Beskæftigelsen forventes at stige med i alt fra slutningen af 2014 til slutningen af 2016, svarende til en vækst på 2,5 %. Væksten vil primært ske i privat service samt bygge- og anlægsbranchen. 3. Der forventes at komme til at mangle ca faglærte i Hovedstadsområdet frem mod 2020 men samtidig blive overskud af ufaglærte Fremover forventes ledigheden fortsat at falde. I perioden 4. kvartal forventes ledigheden at falde med godt ledige (-8,2 %). 5. Udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen viser en moderat stigning fra maj 2014 til maj 2015 på 1,3 %, svarende til en stigning på knap personer. 6. De største stigninger i beskæftigelsen i perioden maj 2014-maj 2015 har været inden for bygge- og anlæg, erhvervsservice samt 6

7 Strategi- og udviklingsplan Til trods for at hovedstaden udgør et samlet arbejdsmarked, er der forskelle på de udfordringer, de enkelte områder står over for. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Hovedstaden giver en række udfordringer, som adresseres i denne strategi- og udviklingsplan. Fx har Vestegnens kommuner relativt mange borgere på langvarig offentlig forsørgelse. København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby og de nærmeste nordlige omegnskommuner har bl.a. udfordringer ift. akademiker- og dimittendledighed. Københavns Kommune har relativt set en overledighed. Den nordlige del af regionen har gunstige rammevilkår, men risikerer i stigende grad sammen med det øvrige arbejdsmarked - at opleve mangel på arbejdskraft. industrien. Der ses et mindre fald i to brancher: Offentlig administration mv samt kultur, fritid og anden service. 7. Jobomsætningen er støt stigende og udgør i 2014 ca jobåbninger. 8. I Hovedstaden ses stigende udfordringer med at rekruttere arbejdskraft. Det seneste år har der samlet set været forgæves rekrutteringer, svarende til 0,6 pct. af de beskæftigede. 9. Ledigheden er faldet med 10 % det seneste år (september 14 september 15). Bruttoledighedsprocenten ligger nu på 4,6 % 3 1. Nøgletal for arbejdsmarkedet i Hovedstaden, september De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter. COWI, maj

8 RAR HOVEDSTADEN 8

9 Strategi- og udviklingsplan Sammenhæng til Vækststrategien i Hovedstaden Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden fokuserer i deres regionale vækst- og udviklingsstrategi på 2 rammevilkår, som den fremtidige vækst i Hovedstaden skal bygge på: 1. Effektiv og bæredygtig mobilitet 2. Kompetent arbejdskraft og internationalisering Rådet vil understøtte denne langsigtede vækststrategi ved at fokusere på nødvendige beskæftigelsesindsatser på kort og mellemlangt sigt. Dette kræver bl.a. fokus på: Opkvalificering af arbejdsstyrken, dvs. Unge skal gennemføre en uddannelse Ufaglærte skal opkvalificeres til faglærte Arbejdstagere med uddannelse skal bygge oven på deres nuværende uddannelsesniveau (dobbelt uddannelsesløft) Ledige a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere skal som udgangspunkt opkvalificeres til områder med aktuel og forventet mangel på arbejdskraft. En effektiv rekrutteringsindsats med Samarbejde på tværs af kommunerne og mellem jobcentre og a-kasser Samarbejde med RAR Sjælland med fokus på bl.a. AC ledigheden Tæt kontakt til virksomhederne Fokus på at dimittender skal hurtigst muligt i arbejde med deres nyerhvervede kvalifikationer En langsigtet indsats for udsatte grupper af ledige, 4 der skal bringe dem tættere på arbejdsmarkedet, herunder En helhedsorienteret indsats, hvor tilbud på tværs af social-, arbejdsmarkeds- og sundhedsområdet går hånd i hånd Fokus på en virksomhedsrettet indsats, der bringer dem tættere på job eller uddannelse 4. Primært aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager og personer i ressourceforløb 9

10 RAR HOVEDSTADEN 2. Rekrutteringsindsatsen Forventningen om stigende beskæftigelse i Hovedstaden de kommende år stiller krav til, at der kan leveres arbejdskraft, der matcher virksomhedernes behov. Der er risiko for stigende mangel på arbejdskraft, og antallet af forgæves rekrutteringer risikerer derfor at stige de kommende år. For at undgå dette er der brug for gennemsigtighed på arbejdsmarkedet, så de arbejdssøgende ved, hvad virksomhederne efterspørger og så virksomhederne kan få information om de lediges kompetencer og muligheder for opkvalificering. Den målrettede opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen skal fokuseres mod de områder, hvor der forventes stigende beskæftigelse og mangel på kompetent arbejdskraft. Indsatsområder og anbefalinger til rådets samarbejdspartnere Jobservice Danmark skal sikre, at virksomhederne har én indgang til beskæftigelsessystemet, og at formidling af ledig arbejdskraft sker på tværs af kommunegrænser. Hovedstadens Rekrutteringsservice, Nordsjællands Rekrutteringsservice og Jobcentrenes Rekrutteringssamarbejde Sjælland, skal ligeledes understøtte rekruttering til virksomhederne. Rådet finder dette meget positivt og opfordrer til, at kommunerne fortsat udvikler, konsoliderer og professionaliserer dette samarbejde. Kommunerne opfordres til samarbejde på tværs af Øresund ift. rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Jobcentre og a-kasser bør arbejde tæt sammen og bruge hinandens styrker i rekrutteringsindsatsen. Al viden skal bringes i spil ift. de lediges kvalifikationer og virksomhedernes kvalifikationsbehov for at skabe det gode match. Viden fra uddannelsesinstitutionernes og erhvervsfremmeaktørernes virksomhedsopsøgende arbejde bør indtænkes i beskæftigelsessystemets rekrutteringsindsats. Bl.a. skal erfaringerne fra Akademikerkampagnen anvendes til at skabe flere nye jobs i mindre virksomheder 10

11 Strategi- og udviklingsplan Både offentlige og private virksomheder opfordres til at oprette praktik- og lærepladser. For unge på kontanthjælp og dagpenge, der allerede har en kompetencegivende uddannelse, opfordres jobcentrene til gennem deres virksomhedskontakt at åbne døre til virksomhederne, så de unge får mulighed for at anvende deres erhvervede kompetencer. Jobcentrene bør i deres virksomhedskontakt informere om de handicapkompenserende ordninger for at understøtte fastholdelse og ansættelse af personer med særlige behov. Sygedagpengereformens intentioner om en tidlig indsats (fast track-ordningen) er en vigtig del af indsatsen for at fastholde sygemeldte medarbejdere og undgå opsigelse. Jobcentrene opfordres til større fokus på dette. RAR Hovedstadens initiativer/aktiviteter ift. rekrutteringsindsatsen Rådet følger, at indsatsen i Jobservice Danmark, Hovedstadens og Nordsjællands Rekrutteringsservice fører til en effektiv tværkommunal rekrutteringsindsats, der medvirker til at nedbringe antallet af forgæves rekrutteringer. Rådet følger udviklingen i antal forgæves rekrutteringer og drøfter bl.a. på hvert møde status for meldinger i medierne vedr. forgæves rekrutteringer og virksomhedernes signaler om mangel på arbejdskraft. Rådet lægger vægt på, at Arbejdsmarkedskontoret og Jobcentrene sætter aktivt ind over for situationen med forgæves rekrutteringer. Rådet vil prioritere, at den regionale positivliste målrettes områder med aktuel og kommende mangel på arbejdskraft, hvor stillingsbetegnelser så vidt muligt suppleres med specialkompetencer indenfor stillingsbetegnelser. Rådet vil opsamle og videreformidle viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, behov for arbejdskraft mv. Rådet vil på baggrund af data om arbejdsmarkedsudviklingen og status på indsatsen invitere udvalgte jobcentre til rådsmøder med henblik på dialog om indsatsen og udbredelse af de gode erfaringer. Rådet vil følge udviklingen i ledigheden for de grupper, der er særlig berørt af udflytning af statslige arbejdspladser og i samarbejde med KKR og Vækstforum overveje eventuelle initiativer. Rådet vil i den forbindelse tage initiativ til drøftelse med RAR Sjælland for at inddrage beskæftigelsesmuligheder i hele Østdanmark. Rådet vil opfordre til styrket samarbejde mellem jobcentre og specialfunktionen Job og Handicap. Rådet vil arrangere en temadrøftelse med fokus på flygtningesituationen og overveje eventuelle beskæftigelsesmæssige initiativer i forlængelse heraf. 11

12 RAR HOVEDSTADEN 3. Opkvalificeringsindsatsen Uddannelse og opkvalificering som led i den aktive beskæftigelsesindsats skal understøtte et effektivt match mellem efterspørgsel på arbejdskraft og arbejdsudbuddets kompetencer. Beskæftigelsesreformen forbedrer mulighederne for opkvalificering af dagpengemodtagere, men behovet for uddannelsesløft gælder også de jobparate kontanthjælpsmodtagere samt borgere med handicap, som mangler efterspurgte kvalifikationer. De ikke-jobparate borgere udgør en del af arbejdskraftreserven. Udfordringen er at få dem i spil ift. de mange jobåbninger. Flere unge skal have en uddannelse, og især er der brug for, at flere får en erhvervsuddannelse. Opkvalificeringsindsatsen, herunder motivation og forberedelse til uddannelse, retter sig således bredt mod jobcentrets målgrupper. Indsatsområder og anbefalinger til rådets samarbejdspartnere Beskæftigelsesreformens muligheder for opkvalificering af dagpengemodtagerne skal være en central del af jobcentrenes og a-kassernes indsats. Det gælder, bl.a.: Puljen til Uddannelsesløft, som giver mulighed for, at ufaglærte ledige eller faglærte ledige med en forældet uddannelse, der er fyldt 30 år, kan påbegynde en erhvervsuddannelse allerede i starten af deres ledighedsperiode. Brug af voksenlærlingeordningen Kurser under den regionale uddannelsespulje (positivlisten) Brug af realkompetencevurdering Jobrotation Opkvalificering af jobparate kontanthjælpsmodtagere skal opprioriteres, så gruppen også kommer 12

13 Strategi- og udviklingsplan i spil til jobåbningerne, især i servicefagene. Også andre midler (fx fra Vækstforum) til opkvalificering af ledige målrettes de aktuelle mangelområder De unge skal motiveres til uddannelse, og de skal vejledes og forberedes til det rigtige uddannelsesvalg, bl.a. gennem brobygningsforløb. De unge skal sættes i stand til at klare optagelseskravene til en erhvervsuddannelse. Der er behov for særlig fokus på dimittender og vedligehold af deres kompetencer gennem tidlig entré på en arbejdsplads. Opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen skal ses i sammenhæng med opkvalificering af arbejdsstyrken generelt der er behov for dialog med virksomhederne om opkvalificering af deres ansatte, bl.a. ved i højere grad at udnytte AMU-kurser eller andre efteruddannelsestilbud. Jobcentrene og virksomhederne opfordres til at italesætte og etablere fritidsjob til skoleelever og unge uden uddannelse. Fritidsjob er en god vej ind i uddannelsessystemet og videre i job. RAR Hovedstadens initiativer/aktiviteter ift. opkvalificeringsindsatsen Rådet vil løbende drøfte udviklingen på arbejdsmarkedet, så uddannelsesindsatsen målrettes behovene både på kort og lang sigt. Rådet vil følge indsatsen i de 2 uddannelsesfora 5, herunder arbejdet med at koordinere uddannelseskøb på tværs af jobcentre. Rådet opfordrer til tæt samarbejde mellem jobcentre og a-kasser om opkvalificering af de ledige og vil følge op på udviklingen i samarbejdet, bl.a. via temadrøftelser på rådsmøder og dialog med repræsentanter fra a-kasser og jobcentre. Midlerne i den regionale uddannelsespulje skal bruges fuldt ud, og rådet vil på hvert rådsmøde følge op på anvendelsen. Rådet vil afholde et årligt møde med uddannelsesinstitutioner og repræsentanter for vejlederne. Rådet vil arbejde på at videreudvikle samarbejdet med Vækstforum Hovedstaden med udgangspunkt i en revision af den nuværende samarbejdsaftale, herunder arbejde for konkrete fælles tiltag sammen med Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden på udvalgte områder. 5. Uddannelsesforum Hovedstaden & Bornholm samt Uddannelsesforum Nordsjælland 13

14 RAR HOVEDSTADEN 4. Indsatsen for de udsatte grupper af ledige De udsatte grupper af ledige udgør en stor gruppe af forskelligartede målgrupper med forskellige problemstillinger og dermed behov for en differentieret indsats. Der er tale om personer, der som følge af mis-match mellem deres kvalifikationer og virksomhedernes behov for arbejdskraft har svært ved at få/genfinde fodfæste på arbejdsmarkedet og dermed enten er langtidsledige eller i risiko for at blive det. Men det er også personer, der har andre problemer, fx af helbredsmæssig eller social karakter. For at indsatsen for de udsatte grupper skal lykkes, er der behov for en tværfaglig beskæftigelsesrettet indsats med udgangspunkt i borgerens individuelle behov og ønsker. Indsatsen skal være beskæftigelsesrettet, selvom vejen kan være lang for nogle af grupperne og bestå af en række trin med veldefinerede mål. Det handler derfor om at iværksætte indsatser, der løbende bygger ovenpå hinanden og om at bringe de ledige tættere på arbejdsmarkedet skridt for skridt. Indsatsområder og anbefalinger til rådets samarbejdspartnere Kommunerne bør tilrettelægge en tværfaglig indsats med beskæftigelsesrettede elementer afpasset ud fra borgerens ønsker og forudsætninger. Inkludering på en arbejdsplads er afgørende for de udsatte grupper. Virksomhederne bør stille pladser til rådighed for de udsatte ledige med henblik på at inkludere dem i et arbejdsfællesskab. Der bør være fokus på, at virksomhederne motiveres og støttes i at udvikle kompetencer 14

15 Strategi- og udviklingsplan

16 RAR HOVEDSTADEN eller kompenseres via støtte fra jobcentret til at håndtere en virksomhedsforlagt indsats. Og jobcentrene skal sætte fokus på at matche pladser og borgere. Erfaringsmæssigt giver uddannelse mindre risiko for ledighed, og derfor bør aktivering af udsatte borgere så vidt muligt også inkludere uddannelsesperspektivet. Især skal de aktivitetsparate unge sikres en indsats, der afklarer og motiverer til uddannelse. Indhold og kvalitet i ressourceforløb er afgørende i en forebyggende indsats mod, at borgere ender på førtidspension. Fokus på etablering af fleksjob, der særligt kan tilgodese udsatte borgere, og hvor virksomhederne medvirker i, at fleksjobbere kan få flere timer, når de magter det. Fokus på de handicapkompenserende ordninger med henblik på at øge beskæftigelsesmulighederne for personer med handicap. Mentor bør forsat bruges, og anvendelsen målrettes og tilpasses den enkelte. Socialfondsmidler målrettes udvikling af de udsatte grupper med henblik på at kvalificere dem til job og/eller uddannelse. RAR Hovedstadens initiativer/aktiviteter ift. indsatsen for de udsatte grupper af ledige Rådet vil drøfte og dagsordensætte indsatsen for personer med handicap, personer med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser og fleksjobvisiterede. Rådet vil sætte fokus på udviklingen i antallet af ledige på langvarig offentlig forsørgelse. Med udgangspunkt i den enkelte, og hvor det giver mening, skal alle ledige tilbydes en indsats, der bringer dem tættere på uddannelse eller arbejde, og ingen må lades i stikken. Rådet vil sætte fokus på indsatsen for de aktivitetsparate unge. Der skal kunne aflæses en effekt af indsatsen for de aktivitetsparate unge i form af afgang til job eller uddannelse. 16

17 Strategi- og udviklingsplan RAR Hovedstadens tværgående initiativer På tværs af rådets 3 opmærksomhedspunkter vil rådet: Hvert forår anbefale særlige fokuspunkter til kommunernes arbejde med deres beskæftigelsesplaner. Drøfte rekrutterings- og opkvalificeringsindsatsen samt indsatsen for udsatte ledige med KKR. Drøfte udfordringerne på Hovedstadens arbejdsmarked med Vækstforum Løbende henvende sig til kommunerne om aktuelle opmærksomhedspunkter fra rådets drøftelser, gode eksempler på indsatser og projekter samt viden om arbejdsmarkedet. 17

18 RAR HOVEDSTADEN 5. Om Det regionale Arbejdsmarkedsråd Rådets rolle er at bidrage til at opbygge et fælles vidensgrundlag og understøtte dialogen på tværs af aktører og interessenter ved at: Formidle viden om arbejdsmarkedet i RAR området, herunder sætte spot på særlige problemstillinger eller gode eksempler. Pege på løsningsmuligheder og fokusområder for de udførende enheder især kommuner og a-kasser. Være samarbejdsskabende, dvs. opfordre aktørerne til at samarbejde der, hvor de bedste løsninger kræver et tværgående samarbejde. Rådets dialog partnere er bl.a. KKR Hovedstaden og kommunernes politiske ledelse. Vækstforum Hovedstaden. Greater Copenhagen Repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og vejledere. Repræsentanter for a-kasser Virksomhedsledere og brancheorganisationer RAR Sjælland og RAR Bornholm Specialfunktionen Job & Handicap 18

19 Strategi- og udviklingsplan Rådets kommunikation og formidling Drøftelser af relevante analyser og data på rådsmøderne. Anbefalinger til fokusområder og indsatser i kommuner og a-kasser på baggrund af analyser og data. Henvendelser til kommunerne med opmærksomhedspunkter, anbefalinger, forespørgsler m.m. på baggrund af drøftelser i rådet. Ad hoc møder med aktører om aktuelle problemstillinger bl.a. ved at invitere repræsentanter for aktørerne til dialog med rådet på rådsmøder, fx som optakt til temadrøftelser. Årligt møde med beskæftigelsesministeren og Beskæftigelsesrådets formandskab. Medvirken på konferencer, seminarer mv. med oplæg. Samarbejde med andre aktører om fælles konferencer og lignende. Åbenhed om Rådets arbejde via rådets hjemmeside Rådets medlemmer er individuelle ambassadører for rådets politik. 19

20 ARBEJDSMARKEDSKONTOR ØST Følg os på

RAR Hovedstaden Status på strategi- og udviklingsplan

RAR Hovedstaden Status på strategi- og udviklingsplan N o v e m b e r 2017 RAR Hovedstaden Status på strategi- og udviklingsplan 2016-2018 Initiativer tager udgangspunkt i RARs strategi- og udviklingsplan samt RAR strategiseminar den 31/10-16 RAR Hovedstadens

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

RAR Sjælland Strategi- og udviklingsplan 2016-2018

RAR Sjælland Strategi- og udviklingsplan 2016-2018 RAR-møde 10/12-15 Bilag til pkt. 6 40 RAR Sjælland Strategi- og udviklingsplan 2016-2018 3. udkast December 2015 41 Indhold 1 RAR Sjællands fokusområder RAR s tværgående initiativer Opfølgning på strategi-

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSKONTOR ØST

STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSKONTOR ØST STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN 2016 2018 DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD SJÆLLAND December 2015 ARBEJDSMARKEDSKONTOR ØST INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1. RAR SJÆLLANDS FOKUSOMRÅDER 4 RAR S TVÆRGÅENDE INITIATIVER

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK I Fokusområder og anbefalinger DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK I Fokusområder og anbefalinger DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK I 2015 DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2017

Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2017 Center for Familie, Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2017 Faxe Kommune September 2016 Vision og mission Beskæftigelsesplanen sætter rammen for beskæftigelsesindsatsen i 2017. Planen fremsætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Veje til et styrket arbejdsmarked i Østdanmark

Veje til et styrket arbejdsmarked i Østdanmark Veje til et styrket arbejdsmarked i Østdanmark Implementeringsplan 2013 Januar 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf.: 7222 3400. Email: brhs@ams.dk www.brhovedstadensjaelland.dk

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Sønderborg Kommune 2016

Sønderborg Kommune 2016 Beskæftigelsesplan Sønderborg Kommune 2016 Indhold 1. Forord... 2 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 3 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016... 4 4. Nøgletal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3 Oktober 2016, version 3 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål... 4 3. Udfordringer i beskæftigelsesindsatsen... 5 1. Ungeindsatsen... 5 2. Kontanthjælpsmodtagere... 5 3. Integrationsborgere...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 17-11-2015 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Fremdriftsskema til opfølgning på justerede anbefalinger til tværgående samarbejder i KKR Hovedstaden i 2016 og 2017.

Fremdriftsskema til opfølgning på justerede anbefalinger til tværgående samarbejder i KKR Hovedstaden i 2016 og 2017. Fremdriftsskema til opfølgning på justerede anbefalinger til tværgående samarbejder i KKR Hovedstaden i 2016 og 2017. Virksomhedsrettede indsatser /gul/rød Bemærkninger Alle kommuner skal aktivt medvirke

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere