Åbent Referat. til. Ældrerådet. Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5,6823 Ansager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Ældrerådet. Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5,6823 Ansager"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5,6823 Ansager Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette Mandahl-Barth, Ketty Bundgaard, Elin Østergaard Bertelsen, Aage Meldgaard, Per Bonde Nielsen, Merry Brydsø, Ingrid Lorentzen, Inger Pedersen, Tonny Tarbensen Ingen Else Thorlund

2 Varde Kommune Ældrerådet Indholdsfortegnelse Side 352. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Orientering om Budgetforslag 2014 og budgetoverslag for Varde Kommune Tilretning budget Udvalget for Social og Sundhed Budgetoplæg om renovering af Baunbo, Lunde, og flytning af aktiviteter fra Den gamle Købmandsgård Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev Renovering af hovedbygningen på ældreboligcentret "Thueslund", Alslev Sundhedspolitik for Varde Kommune udkast Eventuelt Bilagsliste Underskriftsblad Side 748

3 Varde Kommune Ældrerådet Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 2744 Sagsid.: 13/1600 Initialer: elth Åben sag Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen Godkendt. Side 749

4 Varde Kommune Ældrerådet Gensidig orientering Dok.nr.: 2745 Sagsid.: 13/1600 Initialer: elth Åben sag Sagsfremstilling Orientering v/formanden Drøftelse af punkter til fællesmøde med Udvalget for Social og Sundhed den 17. september Udvalget har følgende forslag til emner til møde med Ældrerådet: Ældrerådsvalg Status på sundhedspolitikken Rapporten fra hjemmehjælpskommissionen Orientering fra de fem opstillingsmøder til Ældrerådet den 19. august. Orientering fra møde i formandsskabet og bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD. DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference torsdag den 10. oktober i Vingsted. Fra høringspart til medskaber - Borgerinddragelse for alvor? Tilmelding senest den 30. september Orientering v/social- og sundhedsafdelingen Årsberetning for 2012 fra ÆldreForum udleveres til rådets medlemmer på mødet. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen Høringsbrev fra DANSKE ÆLDRERÅD samt link til Hjemmehjælpskommissionens rapport sendes til rådets medlemmer. Program til konference den 10. oktober i Vingsted udsendes. Tilmelding og valg af seminar aftales på rådets møde den 17. september. Formanden oplyser, at DANSKE ÆLDRERÅD vil deltage i folkemødet på Bornholm i Rådet ønsker følgende emner på dagsordenen til mødet med Udvalget for Social og Sundhed den 17. september 2013: Budget 2014 Indlæggelse i eget hjem/forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Fælles medicinkort Frivillige Side 750

5 Varde Kommune Ældrerådet Orientering om Budgetforslag 2014 og budgetoverslag for Varde Kommune Dok.nr.: 2784 Sagsid.: 13/133 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Byrådet har den 27. august behandling af budgetforslag 2014 og budgetoverslag Budgetforslaget tager udgangspunkt i den tidsplan, procedure m.v., som økonomiudvalget godkendte i januar måned. Endvidere er økonomiaftalen for 2014, som regeringen og KL indgik i juni 2013 indarbejdet i budgetforslaget. Økonomiaftalen lægger begrænsninger på de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og skatteudskrivningen i Budgetforslagets hovedtal er følgende: (- = indtægter, + = udgifter) Beløb i mio. kr. Indtægter Skatter ,8 Tilskud og udligning -795,2 Indtægter i alt ,0 Nettodriftsudgifter til service i alt 1.996,3 Nettodriftsudgifter i øvrigt 758,6 Pris- og lønstigninger 36,2 Nettorenter 14,6 Driftsresultat (-=overskud) -110,3 Afdrag på lån 36,0 Låneoptagelse -32,0 Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye -106,3 driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud Tidligere godkendte anlægsudgifter incl. udgifter til 84,3 energibesparende anlægsforanstaltninger Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og -22,0 cirkulæreprogramet, evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar. (Hertil skal lægges et evt. forbrug af kassebeholdningen) - = overskud Hovedoversigten for perioden viser følgende hovedposter: Beløb i mio. kr Indtægter i alt Driftsudgifter (netto) Nettorenter Driftsresultat (- = overskud) Afdrag på lån Optagelse af lån Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud Energibesparende anlægsforanstaltninger er Side 751

6 Varde Kommune Ældrerådet optaget et tilsvarende lånebeløb Tidligere godkendte anlægsudgifter Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet, evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar (Hertil skal lægges et evt. forbrug af kassebeholdningen) - = overskud Byrådet afholder efter 1. behandling af budgetforslaget et budgetseminar, hvor målsætningen er, at Byrådet kan blive enige om et samlet budgetforslag for perioden , herunder at der sker en prioritering af anlægsbudgettet for hele budgetperioden Den 1. oktober 2013 har Byrådet 2. behandling af budgetforslaget. Der er vedhæftet oversigter over udvalgenes nye ønsker til drifts- og anlægsbudgetterne. På mødet vil der blive orienteret om budgetforslaget for 2014 og budgetoverslaget for Retsgrundlag Styrelsesvedtægten Økonomi - Bilag: 1 Åben Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget (udvalgsopdelt) 1. behandling 2 Åben Oversigt over nye ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) 1. behandling 3 Åben Budget Forslag til fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr. 4 Åben Budget Forslag til fordeling af Demografipuljen på Ældreområdet / / / /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning at eventuelle bemærkninger til budgetforslaget fremsendes til Byrådet Beslutning Handicaprådet den Fraværende: John Olesen Orienteringen blev taget til efterretning. Rådet anbefaler udvidelse af Skovlunden i Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen Side 752

7 Varde Kommune Ældrerådet Orienteringen blev taget til efterretning. Rådet har ingen bemærkninger. Side 753

8 Varde Kommune Ældrerådet Tilretning budget Udvalget for Social og Sundhed Dok.nr.: 2753 Sagsid.: 13/5484 Initialer: sopo Åben sag Sagsfremstilling Udvalget har på møde den 18. juni 2013 behandlet budgetforslag for 2013 herunder godkendt en række tekniske ændringer til budgettet. Disse ændringer blev godkendt af byrådet den 2. juli Der er efterfølgende kommet følgende ændringer til budgettet for 2014: 1. Ændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet 2. Tekniske ændringer efter den Der er i økonomiaftalen yderligere afsat 300 mio. kr. til løft på sundhed. Der er lagt op til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser. Ad. 1: Ændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet Kræftplan 3 Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft. Varde Kommune DUTkompenseres med 0,5 mio. kr. i 2014 og 2015, der tilgår medfinansieringsbudgettet. Fælles Udmøntningsplan National handleplan for den ældre medicinske patient. Varde Kommune DUTkompenseres med 0,2 mio. kr. i 2014 og Beløbet tilgår Team Visitation (social og handicapservice) med henblik på at løfte opgaven omkring forløbskoordination. Ad. 2: Tekniske ændringer Medfinansiering regionale sundhedsudgifter Tilpasning af medfinansiering efter KL s udmelding giver en reduktion på 2,8 mio. kr. Rengøring med omtanke: Nulstilling af budget på 0,4 mio. kr. vedr. Projektet Rengøring med omtanke, da projektet er stoppet i Der afsættes fra kr. årligt til indkøb af materialer vedr. integration af rengøring med omtanke i budgettet på fritvalgsområdet. Der vil ved budgetopfølgningen august 2013 ske tilretning af budgettet 2013 for rengøring med omtanke, således at budgettet udgør kr. Fælles Medicinkort Database under Lægemiddelstyrelsen, hvor registrering af borgernes aktuelle medicin fremover vil være samlet. Det fælles Medicinkort skal: Være med til at forbedre sikkerheden og kvaliteten af behandlingen med medicin Sikre at alle der behandler borgeren, har nem og hurtig adgang til opdaterede medicinoplysninger Give mere sikkerhed for korrekt medicinering på tværs af sektorer. Ad 3: Løft af sundhedsområdet. Side 754

9 Varde Kommune Ældrerådet Løftet på sundhedsområdet på 300 mio. kr. giver Varde Kommune et løft på 2,7 mio. kr. Der er i økonomiaftalen aftalt, at beløbet bruges til følgende formål: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser Færre forebyggelige indlæggelser Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene. Til udvalgets orientering er vedhæftet virksomhedernes nye ønsker vedr. drift og anlæg til budget 2014 i samlet udgave, og skemaer der indgår i materialet til budgetseminar. Retsgrundlag Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Økonomi Forslag til tekniske ændringer som følge af lov og cirkulæreprogram udgør kr. i 2014, kr. i 2015 og i Forslag til tekniske ændringer efter den 02, juli 2013 udgør kr. i 2014, i 2015, i 2016 og kr kr. i Ekstra udmøntning af DUT-kompensation vedrørende sundhedsudgifter udgør 2,7 mio. kr. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli /13 2 Åben Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet / Åben Virksomhedernes Budgetønsker /13 4 Åben Oversigt over nye ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) 41561/13 5 Åben Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget (udvalgsopdelt) 41565/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at de foreslåede ændringer vedr. lov og cirkulæreprogram og tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 indregnes i budgetforslaget for 2014, og at det økonomiske løft på 2,7 mio. kr. til sundhedsudgifter prioriteres til finansiering af nye ønsker. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Jan Kjær Anbefalingen blev godkendt. Budgetforslaget fremsendes til Byrådets behandling. Beslutning Handicaprådet den Fraværende: Erik Buhl Nielsen, John Olesen Side 755

10 Varde Kommune Ældrerådet Orienteringen blev taget til efterretning. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 756

11 Varde Kommune Ældrerådet Budgetoplæg om renovering af Baunbo, Lunde, og flytning af aktiviteter fra Den gamle Købmandsgård Dok.nr.: 2754 Sagsid.: 13/1144 Initialer: thpe Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune ejer to matrikler i Lunde med aktiviteter for ældre: Den gamle Købmandsgård, som er et dagcenter med en stor brugergruppe fra en stor del af Varde Kommune, samt ældreboligcentret Baunbo. Baunbos hovedbygning rummer 1) fællesarealer for ældreboliger, 2) personalefaciliteter for en gruppe af Hjemmepleje NordØst samt 3) fire utidssvarende ældreboliger. Udenfor hovedbygningen er der i alt 22 ældreboliger, heraf 14 i forbindelse med en glasgang. Der er således i alt 26 ældreboliger i Lunde. Der har igennem længere tid været problemer med udlejningen af ældreboligerne. I 2012 beløb de kommunale udgifter til tomgangshusleje vedr. ældreboligerne i Lunde sig til kr. Alle boligerne ejes af Blåbjerg Boligselskab og administreres af Domea, men da Varde Kommune har anvisningsret til boligerne, betaler kommunen en eventuel tomgangshusleje til boligselskabet. I forlængelse af borgermøde holdt tidligere på året har en arbejdsgruppe udarbejdet et oplæg om renovering af Baunbo, således at aktiviteterne i Den gamle Købmandsgård kan flyttes til Baunbo. Målet med dette er dels at skabe moderne og tidssvarende faciliteter for aktiviteterne i Den gamle Købmandsgård, dels at skabe et mere attraktivt miljø omkring ældreboligerne og hermed at fremme udlejningen. Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra Domea, sogneforeningen i Lunde, Den gamle Købmandsgård, Brugerrådet for Baunbo og Varde Kommune. I arbejdsgruppen er der enighed om, at hvis oplægget til renovering af Baunbo gennemføres, så vil det være en god idé at flytte aktiviteterne fra Den gamle Købmandsgård til Baunbo. Projektets gennemførelse er afhængig af, at de fire utidssvarende ældreboliger i hovedbygningen nedlægges, således at arealerne kan anvendes til aktivitetsrum for Den gamle Købmandsgård. Domea har i 2010 fremsendt oplæg til Landsbyggefonden bl.a. om nedlæggelse af disse fire ældreboliger. Der foreligger endnu ikke svar fra Landsbyggefonden. Renoveringen af Baunbo anslås at beløbe sig til 2,2 mio. kr., heraf vedr. 0,7 kr. anlæggelse af 30 parkeringspladser. I beløbet indgår ikke køb af jord til parkeringspladser. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at man med det udarbejdede oplæg kan opnå, at aktiviteterne for ældre i Lunde samles i tidssvarende rammer, og at man opnår en bedre udnyttelse af Baunbo. Der er en forhåbning om, at det forhold, at der skabes mere liv i Baunbo, vil fremme udlejningen af ældreboliger og dermed mindske de kommunale udgifter til tomgangshusleje. Retsgrundlag Ingen Side 757

12 Varde Kommune Ældrerådet Økonomi Projektets gennemførelse forudsætter, at der afsættes midler i budgettet. Finansiering af et eventuelt jordkøb forudsættes at komme fra Varde Kommunes budget til jordkøb. Udgifterne til tomgangshusleje ved nedlæggelse af de fire ældreboliger i hovedbygningen vil reducere udgifter til tomgangshusleje med kr. årligt. Realisering af projektet forventes at få en positiv effekt på udlejningen, hvorved udgifterne til tomgangshusleje vil blive realiseret. Der vil for Varde Kommune være en mindre driftsbesparelse ved, at man fremover kun har aktiviteter på én matrikel i Lunde. Høring Ældrerådet høres. Bilag: 1 Åben Budgetønske til budget /13 2 Åben Baunbo i Lunde - Kortfattet beskrivelse pdf 88208/13 3 Åben Baunbo i Lunde - Overslagspriser pdf 88210/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forslaget om renovering af Baunbo indgår i det videre arbejde med budget 2014, og at Den gamle Købmandsgård sælges. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Jan Kjær Anbefalingen blev godkendt. Det indgår i helhedsplanen for Blaabjerg Boligselskab, at de fire boliger i hovedhuset på Baunbo nedlægges. Forslaget indgår i budget med henblik på, at der afsættes et rammebeløb på 2,2 mio i et beløb til køb af det nødvendige jord til anlæg af parkeringspladser. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen Rådet anbefaler, der bevilges midler til renovering af Baunbo og flytning af aktiviteterne fra Den gamle Købmandsgård i 2014 samt anlæg af parkeringspladser. Side 758

13 Varde Kommune Ældrerådet Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev Dok.nr.: 2755 Sagsid.: 12/3607 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling Varde Bolig Administration fremsender forslag til en total renovering og ombygning af 13 almene ældreboliger til 11 almene ældreboliger på Thueslund i Alslev. Endvidere indgår det i forslaget, at 8 fritliggende ældreboliger ved skoven omdannes til almene familieboliger. På grund af en vigende efterspørgsel til de nuværende 21 ældreboliger på og ved Thueslund blev der i 2012 nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra lokalområdet, Varde Bolig Administration og fra Varde Kommune. Projektgruppens opgave var dels at udarbejde forslag til den fremtidige anvendelse af boligarealerne, som ejes af Varde Bolig Administration og dels at udarbejde forslag til den fremtidige anvendelse af servicearealerne, som ejes af Varde Kommune. Nærværende sagsfremstilling omfatter alene boligdelen. Projektgruppen har i samarbejde med Varde Bolig Administration udarbejdet et forslag til renovering af de 13 almene ældreboliger, som er beliggende i umiddelbar forbindelse med hovedbygningen. Disse boliger foreslås total renoveret og ombygget til 11 almene ældreboliger med kommunal anvisning. Der er søgt renoveringsstøtte og Landsbyggefonden har på grundlag af en besigtigelse meddelt, at der kan optages et støttet lån på 4,3 mio. kr. til delvis finansiering af projektet. De 8 fritliggende ældreboliger ved skoven foreslås omdannet til almene familieboliger uden kommunal anvisning og forpligtigelse til at betale tomgangsleje. Projektgruppen har vurderet, at årsagen til at de nuværende ældreboliger ikke efterspørges af målgruppen er, at der ikke er tilstrækkelige køkkenfaciliteter. Endvidere har det været projektgruppens vurdering, at større boliger, hvor der er plads til ægtepar, i større omfang end hidtil, vil blive efterspurgt af målgruppen. Forvaltningens vurdering Der har i de seneste par år været en del tomme boliger på centret. Aktuelt er der 3 boliger på centret, der er udlejet til målgruppen, og 3 af de 8 fritliggende ældreboliger er ledige. Af i alt 21 ældreboliger på og ved Thueslund er der således 10 boliger, der er lejet ud til målgruppen, 4 boliger der anvendes til et midlertidigt botilbud til unge, mens 7 boliger står tomme. Tomgangslejen for 2012 er opgjort til kr. for centerdelen og kr. for de 8 fritliggende boliger. I forbindelse med en total renovering og ombygning af centret bør der både på kort og lang sigt foretages en vurdering og prioritering af målgruppen, herunder om centret tillige skal indeholde botilbud til andre målgrupper end ældre. Direktionen har behandlet sagen den 7. juni 2013 og anbefaler sagen fremsendt til politisk prioritering i forbindelse med budgetlægningen for 2014, herunder til en vurdering af det fremtidige behov for almene ældreboliger i Alslev, den fremtidige Side 759

14 Varde Kommune Ældrerådet husleje, samt i hvilket omfang der skal ydes et kommunalt tilskud/lån til delvis finansiering af projektet. Det eneste realistiske alternativ til en total renovering og ombygning vurderes at være nedlæggelse af de pågældende ældreboliger. Efter forhandling med Varde Bolig Administration og efter godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan de 13 almene ældreboliger nedlægges, og ejendommen afhændes til privat anvendelse. Varde Kommune må i givet fald forvente et nettotab på ca. 4,7 mio. kr. i forbindelse med indfrielse af lån og efter modregning af hensættelser til vedligehold. Da Landsbyggefonden er positiv overfor en totalrenovering, kan dette have betydning i forhold til at opnå ministeriets godkendelse af en nedlæggelse. En nærmere beskrivelse af projektet fremgår af vedlagte bilag. Retsgrundlag Lov om Almene Boliger og Støttebekendtgørelsen Økonomi Projektet indeholder følgende hovedtal: 13 almene ældreboliger totalrenoveres og ombygges til 11 almene ældreboliger. Anskaffelsessummen er opgjort til kr. fordelt med kr. til den støttede del og kr. på den ustøttede del. Anskaffelsen finansieres ved et støttet lån på kr., forbrug af hensættelser med kr. og med et kommunalt lån på kr. Boligarealet for de nye boliger bliver mellem 60 og 92 kvadratmeter Den månedlige husleje bliver mellem kr. og kr. + forbrug, bidrag til antenneforening m.v. I forhold til den nuværende husleje stiger den gennemsnitlige husleje fra kr. til kr. pr. måned + forbrug. Huslejen for de renoverede og ombyggede boliger ligger på niveau med huslejen i de nyeste plejeboliger i Ansager og i Tistrup. Et kommunalt tilskud, der ydes som et rente- og afdragsfrit lån, foreslås finansieret af puljen til nedlæggelse af boliger. Høring Der henvises til projektgruppens anbefalinger. Bilag: 1 Åben Supplerende notat vedrørende den fremtidige anvendelse af 90301/13 ældeboliger på Thueslund 2 Åben Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev /13 3 Åben Thueslund 77920/13 4 Åben Thueslund , 0601 Finansiering af ombygningerne, Thueslund, 11 boliger, skema A til Sune.xlsx 77920/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der træffes principbeslutning om, i hvilket omfang projektgruppens forslag til en total renovering og ombygning fra 13 til 11 almene ældreboliger på Thueslund skal fremmes, og Side 760

15 Varde Kommune Ældrerådet at der træffes principbeslutning om, hvorvidt de 8 fritliggende ældreboliger ved skoven skal søges omdannet til almene familieboliger uden kommunal anvisning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Jan Kjær Projektet indgår i budgetdrøftelserne, idet det er en forudsætning, at de 8 fritliggende ældreboliger omdannes til familieboliger. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen Rådet støtter projektet. Side 761

16 Varde Kommune Ældrerådet Renovering af hovedbygningen på ældreboligcentret "Thueslund", Alslev Dok.nr.: 2756 Sagsid.: 12/3607 Initialer: kamn Åben sag Sagsfremstilling Den 17. april 2012 drøftede Social- og Sundhedsudvalget mulige scenarier for Thueslunds fremtid. Ældreboligcentret Thueslund består af tre dele: - een hovedbygning, som indeholder service- og fællesarealer, som bl.a. benyttes ved fællesarrangementer for beboerne og som aktivitetscenter for foreninger og grupper af ældre i Alslev ældreboliger, som er placeret i fysisk sammenhæng med hovedbygningen og indtil 2010 har været anvendt som plejeboliger. - 8 ældreboliger, som er placeret som selvstændige boligenheder i tilknytning til centret. Den egentlige baggrund for drøftelserne i udvalget var en manglende efterspørgsel efter ældreboligerne, som centret er indrettet på nuværende tidspunkt. Det var konklusionen på drøftelserne, at der skal igangsættes en dialog med interessenterne i Alslev med henblik på en omlægning af det samlede tilbud. Med afsæt heri blev der afholdt et borgermøde i Alslev hvor vennekreds, seniorforening og Udviklingsrådet for Varde Opland indbød sammen med Varde kommune. På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Borgerforeningen i Alslev, Senior- og pensionistforeningen, Vennekredsen, Varde Bolig Administration, Udviklingsrådet for Varde Opland og Varde Kommune. Arbejdsgruppen fik til opgave at komme med forslag til alternativ anvendelse af Hovedbygningen, idet det kunne antages, at der vil komme positivt svar tilbage på ansøgning afsendt af Varde Bolig Administration til Landsbyggefonden om ombygning og reduktion i antal ældreboliger i det samlede kompleks. Arbejdsgruppen skulle tage afsæt i de forslag til fremtidig anvendelse af hovedbygningen, som fremkom på borgermødet. Et af forslagene var, at bygningen blev indrettet som et foreningshotel, så det fleksibelt kan bruges af forskellige foreninger til bl.a. mødevirksomhed m.m. og af dagplejen. Forslaget forudsætter, at det samlede areal bliver rumopdelt i større udstrækning. Et af rummene ønskes anvendt som et aktivitetstilbud til ældre med undervisning i IT. Da kælderen tænkes anvendt som depotrum og værksted til forberedelse af bl.a. rollespil, ønskes der en vareelevator fra loft til kælder til materialer mm. Ideelt set installeres en personelevator, da det vil være svært for ældre og handicappede at tilgå lokalerne på 1. sal. Arkitektfirmaet Grønne og Jessen har udarbejdet en skitse over indretningen af bygningen samt et økonomisk overslag. Udgifterne til renoveringen er anslået til kr. 4,4 mio. I dette beløb er medtaget bl.a. nye lofter, køkken, skydedøre, ovenlys-vinduer, Side 762

17 Varde Kommune Ældrerådet samt nedbrydnings- og malerarbejder. Herudover er der medtaget etablering af ny elevator med 4 stop til et beløb på kr Sagen har været behandlet på direktionsmødet den 7. juni 2014, hvor man besluttede at tilbagesende sagen til nærmere undersøgelser med henblik på overvejelser om overdragelse af bygningen til lokalsamfundet. I forbindelse med budgetdrøftelsen for 2014 har Udvalget for Social og Sundhed i møde den 18. juni 2013 medtaget et ramme-beløb til projektet. I relation til disse overvejelser kan det anføres, - at der på nuværende tidspunkt foreligger et konkret projekt til renovering og gentænkning af hovedbygningen på Thueslund, som er meget dyr at realisere, - at der bør være truffet afgørelse om den fremtidige anvendelse af ældreboligerne i og ved Thueslund forud for beslutninger om den fremtidige anvendelse af hovedbygningen, jfr. anden sagsfremstilling på denne dagsorden. - at det ved en evt. overdragelse af hovedbygningen til lokalsamfundet bør indtænkes, at i dag er et velfungerende lokal dagcentertilbud til ældre medborgere og lokale foreninger fra Alslev med afsæt i lokalerne i hovedbygningen ved Thueslund. Den endelige beslutning om dette bør dog ses i sammenhæng med beslutningen i sagen om ombygning af ældreboliger i Thueslund. Hvis det besluttes, at der fortsat skal være ældreboliger i bygningskomplekset, så må det anses for problematisk at overdrage fælleshuset til lokalsamfundet. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at det vil være nødvendigt at gennemføre en renovering af hovedbygningen, hvis der skal være realisme i at få en større og bredere sammensat fremtidig aktivitet i hovedbygningen. Det er vurderingen, at renoveringen kan gennemføres i etaper, og at det samlede projekt kan reduceres i ressourceforbruget uden, at ambitionen om et løft af bygningen mistes. Endelig bør det undersøges nærmere, om der vil kunne rejses eksterne fondsmidler til delvis finansiering af projektet. Det vil være væsentligt for en indstilling om den fremtidige anvendelse af hovedbygningen, at der er truffet afgørelse om, om der fortsat skal være ældreboliger i Alslev. Retsgrundlag Ingen Økonomi Det anbefales, at der i budget afsættes et rammebeløb til renovering af hovedbygningen Thueslund. Høring Ældrerådet. Side 763

18 Varde Kommune Ældrerådet Anbefaling Forvaltningen indstiller, at renoveringen af hovedbygningen på Thueslund drøftes med henblik på, at der evt. afsættes et rammebeløb i budget Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Jan Kjær Renoveringen/ombygningen af hovedbygningen på Thueslund indgår i budget med henblik på, at der afsættes et rammebeløb på 1 mio kr. i Det undersøges nærmere, om bygningen kan overdrages til lokalsamfundet. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen Rådet støtter, at der afsættes et rammebeløb på 1. mio kr. Side 764

19 Varde Kommune Ældrerådet Sundhedspolitik for Varde Kommune udkast. Dok.nr.: 2757 Sagsid.: 11/921 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Social og Sundhed har på mødet 18. juni 2013 behandlet et første udkast til Sundhedspolitik Forvaltningen har nu revideret udkastet på baggrund af udvalgets ønsker om en skarpere vision samt et konkret forslag til prioritering af indsatserne. Det foreliggende udkast til Sundhedspolitik er drøftet i Direktionen. Det vil blive forelagt programstyregruppen på gruppens møde 6. september Revideret vision: Hverdagen i Varde Kommune giver alle borgere mulighed for et sundt og godt liv. Prioriteringen af indsatserne er sket gennem mere konkrete målsætninger, som er udvalgt på baggrund af udvalgets tidligere drøftelser samt dialogmøder på tværs af forvaltningen omkring prioriteringen af anbefalingerne i de forskellige forebyggelsespakker fra Sundhedsstyrelsen. Uddybet baggrund for prioriteringen af de enkelte målsætninger: Bevægelse: Målsætningen spænder bredt fra eksempelvis gode rammer for aktiv transport til idrætsundervisningens betydning for udviklingen af børns motorik. Fysisk aktivitet kan gavne alle borgere, når der arbejdes med rammer, der gør det sundere valg nemt i hverdagen. Samtidig lægger skolereformen op til øget fysisk aktivitet i folkeskolen. Da skoleområdet således i forvejen skal arbejde med fysisk aktivitet, kan der opnås synergifordele ved at igangsætte en tværgående indsats omkring bevægelse på nuværende tidspunkt. Vi ved, at fysisk aktivitet har en betydelig forebyggende effekt på en række sygdomme, som er hyppigt forekommende i den danske befolkning, samt på for tidlig død. Det drejer sig blandt andet om hjertesygdomme, type 2 diabetes, metabolisk syndrom og tyktarmskræft. (Sundhedsstyrelsen, 2012: Forebyggelsespakke Fysisk aktivitet) Sundere mad og måltider: Både den nationale sundhedsprofil og skolesundhedsprofilerne for Varde Kommune peger på, at kost er et af de steder, hvor Varde Kommune klarer sig dårligere end gennemsnittet i regionen (Den nationale sundhedsprofil, 2010; Skolesundhedsprofilen, 2013). Samtidigt ved vi, at sunde mad- og måltidsvaner har stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred og for at forebygge overvægt, underernæring og livsstilssygdomme som hjerte-kar-sygdomme, type 2 diabetes, visse kræftformer, knogleskørhed, muskel- og skeletsygdomme samt tab af funktionsevne. Derudover spiller sunde mad- og måltidsvaner en central rolle i forhold til tandsundheden. (Sundhedsstyrelsen, 2012: Forebyggelsespakke Mad & Måltider) Hygiejne: Side 765

20 Varde Kommune Ældrerådet Vi ved, at god hygiejne danner grundlag for al øvrig forebyggelse og sygdomsbekæmpelse både strukturelt og i hverdagen. Det gælder for sikring af grundvand, bekæmpelse af rotter, såvel som køkken- og håndhygiejne. Der er således et væsentligt forebyggelsespotentiale i en tværgående indsats for at sikre god hygiejne. Mental sundhed: Mental sundhed er en ofte overset faktor, der ikke desto mindre har stor betydning, da psykisk velbefindende i høj grad påvirker menneskers livskvalitet og også har betydning for fysisk sundhed. Omgivelserne kan påvirke udviklingen af eksempelvis forstyrrelser i adfærd og samspil, nedtrykthed, manglende energi, nervøsitet og anspændthed. En indsats for forbedret mental sundhed og trivsel kan således også være med til at forebygge andre problematikker. (Sundhedsstyrelsen, 2012: Forebyggelsespakke Mental sundhed) Rehabilitering: Gode sammenhængende rehabiliteringsforløb af en høj kvalitet kræver et tværfagligt samarbejde omkring den rehabiliterende indsats. Nye muligheder som telemedicin og velfærdsteknologiske løsninger i hverdagen åbner op for en indsats, hvor borgerne i endnu højere grad selv kan tage ansvar for eget liv. Fremover vil gruppen af ældre i Danmark desuden vokse. Det bør derfor være en prioriteret målsætning at få udarbejdet en tværgående strategi for det rehabiliterende område i Varde Kommune. De fem målsætninger vil efter vedtagelse af sundhedspolitikken blive udfoldet i konkrete strategier og handleplaner. Ansvaret for dette ligger hos programstyregruppen, men de endelige strategier vil blive fremlagt for udvalget til godkendelse. Der er i forvejen udarbejdet en rusmiddelstrategi, en demensstrategi samt en kronikerstrategi under sundhedspolitikken. Implementeringen af disse strategier videreføres under den nye sundhedspolitik. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de valgte målsætninger er udtryk for såvel de politiske som de forvaltningsmæssige ønsker til prioriteringer på sundhedsområdet i den kommende periode. Prioriteringerne vurderes at kunne forbedre sundheden i Varde Kommune. Dette vurderes blandt andet ud fra de lokale forhold i kommunen, som de fremgår af den nationale sundhedsprofil, ligesom prioriteringerne er i tråd med en lang række anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedskonsekvensvurdering Sundhedspolitikken forventes at have en positiv betydning for sundheden blandt kommunens borgere, da sundhedspolitikken er fundamentet for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i kommunen. Det vurderes, at dette arbejde fremmer borgernes livskvalitet samt fysiske og mentale helbred. I forhold til at facilitere sunde nemme valg og dermed skabe sundere vaner er der et særligt potentiale i forhold til børnene i kommunen. Barndommen danner i vidt omfang grundlaget for de sundhedsmæssige vaner, som er sværere at bryde, jo ældre vi bliver. Samtidig har kommunen gennem sine kerneydelser kontakt til alle børn i kommunen. Retsgrundlag Sundhedslovens 119 Side 766

Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014-2017. 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalg 2.139.000 2.122.000 2.122.000 2.122.000

Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014-2017. 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalg 2.139.000 2.122.000 2.122.000 2.122.000 Dok. nr. 129216-1302-10-2013 sag nr. 13-7653 side 1 Udvalg Økonomiudvalg 2.139.000 2.122.000 2.122.000 2.122.000 Udvalg for Plan og Teknik 754.000 1.204.000 1.204.000 1.054.000 Udvalg for Børn og Undervisning

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.3.1, BCV Poul Rosendahl, Erik Buhl Nielsen, Ingvard

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg Nr. 41577-13 13-08-201314:22 side 1 Udvalg Økonomiudvalg 3.394.508 4.537.418 3.677.418 1.077.418 Udvalg for Plan og Teknik -80.000-80.000-80.000-80.000 Udvalg for Børn og Undervisning 0 0 0 0 Udvalg for

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Ældrerådet. Årsberetning 2013. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Ældrerådet. Årsberetning 2013. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Dato 13.02.14 Dok.nr. 19584-14 Sagsnr. 14-835 Ref. elth Ældrerådet Årsberetning 2013 Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale hos Det Danske Madhus Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 20. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Mødelokale 2, Bytoften Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette

Læs mere

Ældrerådet. Årsberetning 2012. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Ældrerådet. Årsberetning 2012. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Dato 13.02.13 Dok.nr. 23986-13 Sagsnr. 13-3221 Ref. elth Ældrerådet Årsberetning 2012 Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 26. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor

Læs mere

Ældrerådet. Årsberetning 2011

Ældrerådet. Årsberetning 2011 Dato 13.04.12 Dok.nr. 1125238 Sagsnr. 1125235 Ref. elth Ældrerådet Årsberetning 2011 Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Åbent referat til. Ældrerådet

Åbent referat til. Ældrerådet Åbent referat til Ældrerådet Mødedato: Fredag den 29. januar 2016 Mødetidspunkt: 9:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Anette Mandahl-

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 14:00-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Anette Mandahl-

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Åbent Referat. til. Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Hoved MED-udvalg Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 9:30-11:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Ulla Rosendahl, Else Matthiesen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Oversigt over nye tiltag til anlægbudget

Oversigt over nye tiltag til anlægbudget Revideret den: 8. august 2016 Oversigt over nye tiltag til anlægbudget 2017-2020 A1 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger 3.087.620 3.087.620 3.087.620 3.087.620 A2 Pulje til investering

Læs mere

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Varde Kommune Åbent referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Mødedato: Torsdag den 18. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00-15:30 Mødested: Deltagere: Næsbjerghus Fra medarbejdersiden: Michael

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed. Total oversigt

Udvalget for Social og Sundhed. Total oversigt Total oversigt Tekst Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) 0 0 0 0 forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) 1.414.616 1.414.616 1.414.616 1.414.616 Diverse lovændringer

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Kombinationsmodeller og mulig pulje Indhold Indledning...3 Stenild Omsorgshjem kombineret med en delvis ældrecenterfunktion...3 Stenild Omsorgshjems perspektiv...3

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet Åbent punkt 7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 00.30.04P05-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 24-06-2015 2 Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 7

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Medborgerhuset, Stor stue, 1. sal Storegade 57, Varde Abder

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 TORSDAG DEN 13. AUGUST 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 13. august 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk Der serveres

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere