Lokalplan nr. 77A for et område til aktivitetscenter ved Bundsbæk Mølle og Bundsbæk Møllegård i Dejbjergområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 77A for et område til aktivitetscenter ved Bundsbæk Mølle og Bundsbæk Møllegård i Dejbjergområdet."

Transkript

1

2 LOKALPLAN NR. 77A Lokalplan nr. 77A for et område til aktivitetscenter ved Bundsbæk Mølle og Bundsbæk Møllegård i Dejbjergområdet. Udarbejdet i december 2002 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplanens formål... side Område- og zonestatus samt landzonetilladelse (Bonus)... side Områdets anvendelse... side Udstykning... side Vej-, sti- og parkeringsforhold... side Ledningsanlæg m.m.... side Bebyggelsens omfang og placering... side Bebyggelsens ydre fremtræden... side Ubebyggede arealer... side Bevaring af bebyggelse og anlæg...side Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse... side Servitutter / deklarationer... side Lokalplanens retsvirkninger...side Ophævelse af lokalplan... side Vedtagelsespåtegning... side 14 LOKALPLANENS KORT Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 15 Kort nr. 2 Eksisterende forhold og områdeinddeling... side 17 Kort nr. 3 Eksisterende bebyggelse i delområde I... side 19 Kort nr. 4 Situationsplan...side 21 Kort nr. 5 Bygningsbevaring...side 23 Kort nr. 6 Illustrationsskitse...side 25 LOKALPLANENS REDEGØRELSE Bilag A Beskrivelse af lokalplanens indhold... side 27 Bilag B Lokalplanens forhold til anden planlægning... side 29 Bilag C Nødvendige tilladelser fra forskellige myndigheder...side 31 1

3 LOKALPLAN 77A BESTEMMELSER I henhold til Bekendtgørelse af lov om planlægning, Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000 fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i afsnit nævnte område: LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er - at sikre mulighed for at opbygge et øko-historisk aktivitets- og museumscenter, der har til formål at belyse sammenhængen mellem landskab, miljø og mennesker og samtidig at skabe et besøgsmål, der er baseret på kultur, natur og turisme i balance. - at sikre, at bebyggelse, anlæg og aktiviteter indpasses i området under behørig hensyntagen til de landskabs- og naturværdier, som omgiver området, fredningskendelser både inden for området og i de tilstødende områder samt militære interesser inden for området. - at fastlægge bestemmelser om bevaring af nærmere bestemte eksisterende bygninger inden for området. - at sikre, at der ved om-, til- og nybyggeri inden for området tages skyldigt hensyn til den eksisterende, bevaringsværdige bebyggelse, samt at bebyggelse og anlæg fremstår som harmoniske helheder. - at sikre forsvarlige adgangs- og parkeringsforhold til bebyggelsen, anlæggene og aktiviteterne inden for området OMRÅDE- OG ZONESTATUS SAMT LANDZONETILLADELSE (BONUS) Lokalplanens område afgrænses som vist på kort nr. 1 og omfatter følgende matrikelnumre: 6e og del af 1d, Sandager by, Dejbjerg, 18a, 18b, 18c, 18d, 18g, 18h, 1d, Dejbjerglund Hovedgaard, Dejbjerg, 3a, 3b og 3c Letagergaard, Dejbjerg samt del af vejlitra a Lokalplanområdet er og forbliver i landzone Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II, III, IV og V som vist på kort nr Lokalplanen erstatter landzonetilladelse efter planlovens 35 for så vidt angår: Den under punkt angivne anvendelse. Den under punkt angivne udstykning. Den under punkt angivne bebyggelse. De under punkt 5.08 angivne anlæg. De under afsnit 9.00 angivne anlæg OMRÅDETS ANVENDELSE Lokalplanområdet må kun anvendes til øko-historisk aktivitets- og museumscenter, der har til formål at belyse sammenhængen mellem landskab, miljø og mennesker og samtidig at skabe et besøgsmål, der er baseret på kultur, natur og turisme i balance Aktivitetscenteret må omfatte økomuseum og i tilknytning hertil følgende funktioner og aktiviteter: Museum, museumsadministration, arbejdende værksteder og aktivitetsværksteder, landbrugsmæssig 2

4 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 77A drift (jordbrug og dyrehold), naturpleje, friluftsaktiviteter, udstillings- og informationsvirksomhed, undervisnings- og kursusvirksomhed, restaurationsvirksomhed, souvenirsalg, og mulighed for overnatning og ferieophold. Delområde I Delområde I må anvendes til økomuseum og museum samt informations- og udstillingsvirksomhed, undervisnings- og kursusvirksomhed. I tilknytning hertil må der etableres Energi- og miljøkontor og naturskole Historiske og fremtidsorienterede værksteder og aktivitetsværksteder Restaurant, cafe, cafeteria samt salg af souvenirs Værelser og hytter til overnatning for kursister og turister, (se bilag C) Toilet-, bade- og vaskefaciliteter for lokalplanområdets campister og overnattende turturister Dyrehold bestående af husdyr De småbygninger, som naturligt knytter sig til aktivitetscenterets virke og drift som for eksempel læskure til udegående dyr og småbygninger til centerets almindelige tekniske forsyning De udendørsanlæg, som naturligt knytter sig til aktivitetscenterets virke og drift som for eksempel udendørs udstilling, markedsplads og dyrefold De anlæg til alternativ energiforsyning, som naturligt knytter sig til lokalplanområdets virke og drift Inden for delområde I må der opføres bebyggelse og anlæg til de under punkt nævnte formål med en placering og i et omfang som anført under punkt , 9.08, 9.8.2, og Inden for delområdet må der etableres fællesparkering for hele aktivitetscenteret som anført under punkt 5.09 og Delområde II Delområde II må anvendes til campingplads. Desuden må delområdet anvendes til udendørs udstilling og udendørsaktiviteter i forbindelse med energi- og miljøarrangementer, der knytter sig til det naturlige virkefelt for det energi- og miljøkontor, der jfr. punkt må etableres inden for delområde I Campingpladsen må omfatte højst 10 campingenheder, der kun må benyttes til telte Inden for delområdet må der ikke opføres bebyggelse. Delområde III Delområde III må anvendes til rekonstruktion og levendegørelse af et jernaldermiljø omkring jernaldergårde. Delområdet må endvidere anvendes til informations- og udstillingsvirksomhed Inden for delområdet må der opføres 2 rekonstruerede jernaldergårde samt 2 økohistoriske informationsog udstillingshuse med en placering og i et omfang som anført under og Inden for delområdet må der desuden etableres de småbygninger og udendørsanlæg og finde de aktiviteter sted, som naturligt knytter sig til rekonstruktionen og levendegørelse af jernaldermiljøet, herunder for eksempel jernalderlandbrug med dyr og dyrkede arealer, læskure til udegående dyr, jernaldergraveplads, indvinding af jern og ler, jernudsmeltning og milebrænding. Endvidere må der anlægges plads til udendørs udstillinger. 3

5 LOKALPLAN 77A BESTEMMELSER Småbygninger og udendørsanlæg må opføres med en placering og i et omfang som anført under punkt og 9.12, og Inden for delområdet må der endvidere etableres fællesparkering for hele centeret med en placering og i et omfang som anført under punkt 5.08 og Delområde IV Delområde IV må anvendes til økomuseum, museum, nutidigt og historisk naturområde, nutidig og historisk pleje og brug af naturen samt friluftsliv i form af færdsel til fods, til hest og med hestevogn eller lignende Inden for delområdet må der på tomten af Rakkerhuset opføres en rekonstruktion af huset. Inden for delområdet må der desuden etableres småbygninger i form af læ- og foderskure til udegående dyr med en placering og i et omfang som anført under punkt Inden for delområdet må der endvidere etableres de udendørsomgivelser i form af bevoksning og anlæg, som historisk knytter sig til Bundsbæk Mølle og Rakkerhuset, jvr. punkt Til delområdets anvendelse til friluftsliv må der etableres stier og mindre opholds-/hvilepladser med bænke og lignende. Delområde V Delområde V må anvendes til nutidig og historisk landbrugsdrift, nutidigt og historisk naturområde, nutidig og historisk pleje og brug af naturen, naturskole samt friluftsliv i form af færdsel til fods, til hest og med hestevogn eller lignende Inden for delområdet må der opføres bebyggelse med en placering og i et omfang som anført under punkt og Inden for delområdet må der desuden etableres de for delområdets virke og drift nødvendige småbygninger som for eksempel læ- og foderskure til udegående dyr samt nødvendige småbygninger til aktivitetscenterets almindelige tekniske forsyning. Småbygninger må opføres med en placering og i et omfang som anført under punkt Udendørsarealer inden for delområdet må anlægges som rekonstruktion af historisk, egnstypisk landbrugsdrift, rekonstruktion af historisk, stedlig natur, nutidig landbrugsdrift eller henligge som nutidigt naturområde. Jfr. punkt Til delområdets anvendelse til friluftsliv må der etableres stier og mindre opholds-/hvilepladser med bænke og lignende. jf. dog punkt Inden for delområdet må der etableres 1 helårsbolig for den person, som varetager den landbrugsmæssige drift eller for en person, der er tilknyttet og fører tilsyn med aktivitetscenteret som sådan I den helårsbolig, der jvf. punkt 3.16 må etableres, må der etableres bondegårdsferie eller lignende ferieophold i privat hjem, hvor værtsfamilien rykker sammen se bilag C UDSTYKNING Lokalplanområdet må frastykkes de omgivende arealer. 4

6 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 77A Herudover må lokalplanområdet udstykkes i overensstemmelse med områdets opdeling i delområder jfr. kort nr. 2. Yderligere udstykning må ikke finde sted Inden for lokalplanområdet må der foretages sammenlægninger og arealoverførsler VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD Der udlægges areal til offentlig vej Bundsbækvej med et omfang og en beliggenhed som vist på kort nr Vejadgang til lokalplanområdet må kun etableres fra Bundsbækvej Vejadgang til delområder, funktioner og aktiviteter inden for lokalplanområdet må kun etableres via de på kort nr. 4 viste vejtilslutninger Vejadgang til delområde II må kun etableres i form af en fodgængersti fra parkeringsområdet inden for delområde I Inden for lokalplanområdet må der etableres stier til fodgængerfærdsel, færdsel til hest og med hestevogn og lignende samt færdsel med aktivitetscenterets driftskøretøjer. Byggelinier ved veje Langs begge sider af Bundsbækvej pålægges en byggelinie på 10 m fra vejskel. Inden for arealet mellem byggelinien og vejskel må der ikke opføres bebyggelse. Arealet må kun anvendes i overensstemmelse med punkt Parkeringsforhold Der skal anlægges et antal parkeringspladser svarende til mindst det gennemsnitlige parkeringsbehov, som anvendelsen af området jf. afsnit efter Byrådets vurdering - medfører. Desuden skal der sikres mulighed for lejlighedsvis udvidelse af parkeringsmulighederne. Omfanget heraf fastlægges af Byrådet Parkeringspladser (permanente såvel som lejlighedsvise) må kun anlægges inden for de på kort nr. 4 viste parkeringsområder P1 og P2. Dog må der inden for de på kort nr. 4 viste byggeområder inden for delområde I og III etableres enkelte parkeringspladser til brug for centerets personale. Inden for delområde V må der desuden etableres de parkeringspladser, der naturligt knytter sig til beboelsen og ejendommens drift som landbrugsejendom LEDNINGSANLÆG M.M Ledninger til områdets tekniske forsyning må kun fremføres i jorden. 5

7 LOKALPLAN 77A BESTEMMELSER BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Lokalplanområdet Inden for lokalplanområdet må ny bebyggelse kun opføres inden for de på kort nr. 4 viste byggeområder B1, B2, B3, B4 og B5. jf. dog punkt 7.05 og Ny bebyggelse inden for de på kort nr. 4 viste byggeområder skal placeres, så den indgår i en harmonisk helhed med den eksisterende bebyggelse inden for samme byggeområde og underordner sig den jf. kort nr. 5 eksisterende bevaringsværdige bebyggelse inden for byggeområdet Bebyggelse inden for de på kort nr. 4 viste byggeområder må opføres med højst 1 etage plus udnyttelig tagetage Bebyggelse og bygværk inden for de på kort nr. 4 viste byggeområder må have en højde af højst 8,5 m målt fra terræn til højeste bygningsdels overkant. Jf. dog punkt Desuden må enkelte bygningsdele og bygværker opføres med en større højde, når museale hensyn taler særligt for det De småbygninger, som jfr. punkt , 3.11, 3.13 og 3.15 må opføres inden for de enkelte delområder, må opføres uden for de på kort nr. 4 viste byggeområder. Jvf. dog punkt Placeringen af småbygninger, der opføres uden for byggeområderne, skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. (Småbygninger til lokalplanområdets almindelige tekniske forsyning må jvf. afsnit 3.00 kun placeres inden for delområde I og V) De småbygninger, der i henhold til punkt 7.05 opføres uden for de på kort nr. 4 viste byggeområder, må tilsammen omfatte højst 400 m 2 etageareal. Inden for delområde I, III og V må småbygningerne hver især omfatte højst 40 m 2 etageareal. Inden for delområde IV må der opføres højst 3 småbygninger på hver højst 20 m 2 etageareal, jf. dog punkt 7.08, 7.12 og De under punkt 7.05 og 7.06 nævnte småbygninger må opføres med højst 1 etage og må være højst 5 m høje målt fra terræn til højeste bygningsdels overkant. Delområde I Inden for delområdet må bebyggelsesprocenten for delområdet som helhed ikke overstige Inden for delområdets byggeområde B1 og B2 må der opføres højst m 2 etageareal tilsammen De anlæg til alternativ energiforsyning som f.eks. solfangere, der jvf. punkt må etableres inden for delområdet, må kun etableres inden for byggeområde B2. Delområde III De 2 økohistoriske udstillings- og informationshuse, der jvf. punkt må opføres inden for delområdet, må kun placeres inden for delområdets byggeområde B3. De 2 rekonstruerede jernaldergårde, der jfr. punkt 3.09 må opføres inde for delområdet, må kun placeres inden delområdets byggeområde B Inden for delområdet må bebyggelsesprocenten for delområdet som helhed ikke overstige 1,75. 6

8 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 77A Inden for delområdets byggeområde B3 må der opføres højst 300 m 2 etageareal. Inden for delområdets byggeområde B4 må der højst 600 m 2 etageareal. Delområde IV Inden for delområdet må der på tomten af Rakkerhuset opføres en rekonstruktion af huset. Herudover må der kun opføres de under punkt 7.06 nævnte småbygninger inde for delområdet. Delområde V Inden for delområdet må bebyggelsesprocenten for delområdet som helhed ikke overstige 0, Inden for delområdets byggeområde B5 må der opføres højst 800 m 2 etageareal BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Lokalplanområdet Skiltning og reklamering udover almindelig navne- og husnummerskiltning og informationstavler ved og om de enkelte oplevelsessteder må kun finde sted med Byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde Bortset fra 1 hovedantenne må der ikke opsættes antenner og lignende udendørs Inden for lokalplanområdet skal de småbygninger, der jvf. punkt 7.05 må opføres uden for de på kort nr. 4 viste byggeområder, enten fremtræde som rekonstruktioner af historiske bygninger til den pågældende anvendelse, eller tilpasses den nærmest liggende og jvf. kort nr. 5 bevaringsværdige bebyggelses oprindelige arkitektur. Bygningernes ydre udformning, taghældning, udvendige materialer og farveholdning bestemmes heraf. De pågældende småbygninger må dog opføres som økohistorisk bebyggelse, hvor historiske byggetraditioner kombineres med økologisk nutidsbyggeri. Småbygningers ydre fremtræden skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. Delområde I, byggeområde B1 og B Ombygning af eksisterende bevaringsværdig bebyggelse jvf. kort nr. 5 skal udføres i overensstemmelse med bebyggelsens oprindelige arkitektur. Ved ombygning af anden eksisterende bebyggelse og ved nybyggeri skal bebyggelsens ydre fremtræden tilpasses den bevaringsværdige bebyggelse inden for samme byggeområde, så den samlede bebyggelse fremtræder som en harmonisk helhed Bebyggelsens proportionering og ydre detailudformning, taghældning, udvendige materialer og farveholdning skal være i overensstemmelse med ovenstående punkt 8.04 og skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde Inden for byggeområde B2 må bebyggelsen - under iagttagelse af ovenstående punkt 8.04 og opføres med anlæg til økologisk energi- og opvarmningsformer som for eksempel solfangere. Endvidere må der - ligeledes under iagttagelse af ovenstående punkt 8.04 og 8.05 tages særlige økologiske hensyn ved bebyggelsens udformning og ved materialevalg. Delområde III, byggeområde B3 og B Inden for byggeområde B3 må bebyggelsen opføres som økohistorisk bebyggelse, hvor jernalderens byggetraditioner kombineres med økologisk nutidsbyggeri. 7

9 LOKALPLAN 77A BESTEMMELSER De enkelte bygninger såvel som den samlede bebyggelse skal fremstå som en harmonisk helhed Inden for byggeområde B4 skal bebyggelsen fremstå som en rekonstruktion af jernaldergårde. Delområde IV Inden for delområdet skal bebyggelsen fremstå som en rekonstruktion af det Rakkerhus, som tidligere har ligget på tomten, hvor bebyggelsen må opføres. Delområde V, byggeområde B Inden for byggeområde B5 skal ny bebyggelse i proportioner, ydre detailudformning, taghældning, materialer og farveholdning tilpasses den eksisterende bebyggelse, således at den samlede bebyggelse fremtræder som en harmonisk helhed. Ny bebyggelses udformning skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde Bebyggelsen inden for byggeområdet må opføres med anlæg til økologiske energi- og opvarmningsformer som for eksempel solfangere. Endvidere må der tages særlige økologiske hensyn ved bebyggelsens udformning og ved materialevalg UBEBYGGEDE AREALER Lokalplanområdet Kun det udendørs oplag (herunder ikke udendørs udstilling), som indgår i økomuseal sammenhæng som en del af et historisk miljø eller som naturligt knytter sig til landbrugsmæssig drift og naturpleje, må finde sted Ændringer i terrænet må kun finde sted inden for byggeområderne B1, B2 og B5, inden for delområde II i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med indretningen af området med almindelige eller økohistoriske teltpladser samt inden for delområde III i det omfang, det er naturligt eller nødvendigt for rekonstruktionen af et jernaldermiljø og landskab. Inden for delområde III må der således for eksempel indvindes ler og jern af jorden på den måde, der blev gjort i jernalderen Beplantning inden for lokalplanområdet må kun bestå af arter, der historisk eller nutidigt er naturlige for området Arealet mellem byggelinien langs Bundsbækvej og vejskel må henligge som græsareal, vild grøftekant og/eller beplantet med buske og træer, der er naturlige for stedet. Arealet må dog indgå i større, tilstødende parkeringsanlæg og anvendes som disse jvf. punkt , og kort nr Nyanlæg af de ubebyggede arealer uden for byggeområderne i delområde III, IV og V som historisk naturområde eller historisk kulturlandskab skal udformes med stier, der sikrer mulighed for færdsel i områderne Inden for lokalplanområdet må der etableres levende hegn. Desuden må der opsættes hegn af træ og anlægges sten- og jorddiger. Herudover må der opsættes almindeligt elektrisk trådhegn, pigtrådshegn og småmasket hønsetrådshegn uden farve til indhegning af henholdsvis større dyr og smådyr. Inden for byggeområderne B1, B2 og B5 må der endvidere opsættes hegn af mur, der i udseende harmonerer med bebyggelsens ydermure. 8

10 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 77A Andre former for hegn må ikke opsættes. Hegn af træ og mur må være højst 1,8 m højt. Hegn af tråd må være højst 1 m højt Belysning af udendørsarealer må kun udføres som afskærmet parkbelysning. Bortset fra almindelig belysning af indgangsdøre må udendørs belysning kun udføres efter Byrådets nærmere anvisninger. Delområde I Ubebyggede arealer inden for delområdet må henligge som nutidigt naturområde med den på kort nr. 4 viste skærmende beplantning eller anlægges som rekonstruktion af de omgivelser, som historisk knytter sig til Bundsbæk Mølle og Bundsbæk Møllegård. Inden for delområdet må der etableres dyrefold. Herudover må: der inden for det på kortbilag nr. 4 viste parkeringsområde P1 anlægges fælles parkeringsplads for hele aktivitetscenteret Ubebyggede arealer inden for byggeområde B1 og B2 anlægges som gårdsplads med/uden parkering jvf. punkt 5.08, 2. afsnit, have eller lignende Parkeringsområdet P1 og ubebyggede arealer inden for byggeområde B1 og B2 anlægges og benyttes til udendørs udstillinger, marked eller lignende, der naturligt knytter sig til aktivitetscenterets funktioner og aktiviteter jvf. afsnit Uanset punkt må parkeringsområdet P1 dog kun anlægges og anvendes til andre formål end parkering, såfremt dækningen af det permanente og lejlighedsvise parkeringsbehov jvf. punkt 5.07 og 5.08 ikke tilsidesættes derved Arealer inden for parkeringsområde P1, der jvf. punkt og anlægges til permanent udendørs udstilling, skal afskærmes med levende hegn. Delområde II Delområdet må henligge tilsået med græs og omkranset af en skærmende beplantning af buske og træer mod nordvest, vest og sydøst som vist på kort nr. 4. Inden for delområdet må der foretages yderligere beplantning. Delområde III Ubebyggede arealer må henligge som nutidigt naturområde, anlægges som rekonstruktion af historiske naturformer på stedet og/eller anlægges som jernalderligt kulturlandskab med dyrkede arealer, græsningsarealer, jernudsmeltningsplads, milebrænding, m.v. Jernudsmeltning må dog kun finde sted inden for mindre, nærmere afgrænsede arealer, der er godkendt til formålet af Byrådet. Herudover må: der inden for det på kort nr. 4 viste parkeringsområde P2 anlægges fælles parkeringsplads for hele aktivitetscenteret ubebyggede arealer inden for byggeområde B3 anlægges som gårdsplads med/uden parkering jvf. punkt 5.08, 2. afsnit, have eller lignende parkeringsområdet P2 og ubebyggede arealer inden for byggeområde B3 anlægges og benyttes til udendørs udstilling, marked eller lignende, der naturligt knytter sig til aktivitetscenterets funktioner og aktiviteter jvf. afsnit ubebyggede arealer inden for byggeområde B4 anlægges som rekonstruktion af de omgivelser som i øv- 9

11 LOKALPLAN 77A BESTEMMELSER rigt knytter sig historisk til jernaldergårdene. Arealerne må anlægges med/uden parkering jfr. punkt 5.08, 2. afsnit ubebyggede arealer inden for byggeområde B4 desuden anlægges og benyttes til udendørs udstilling, marked eller lignende, der knytter sig særligt til skildringen af jernalderen Uanset punkt må parkeringsområdet P1 dog kun anlægges og anvendes til andre formål end parkering, såfremt dækningen af det permanente og lejlighedsvise parkeringsbehov jvf. punkt 5.07 og 5.08 ikke tilsidesættes derved Arealer inden for parkeringsområde P2, der jvf. punkt 3.11 og anlægges til permanent udendørs udstilling, skal afskærmes med levende hegn. Delområde IV Ubebyggede arealer må henligge som nutidigt naturområde eller anlægges som rekonstruktion af de omgivelser, som historisk knytter sig til Bundsbæk Mølle og Rakkerhuset. Delområde V Ubebyggede arealer inden for delområdet må anlægges som rekonstruktion af historisk, egnstypisk landbrugsdrift, som rekonstruktion af historisk, stedlig natur, til nutidig landbrugsdrift eller henligge som nutidigt naturområde. jf. dog punkt De opholds-/hvilepladser, der jvf. punkt 3.15 må etableres i forbindelse med stier i delområdet, må kun etableres uden for det på kort nr. 2 viste militære sikkerhedsareal BEVARING AF BEBYGGGELSE OG ANLÆG De på kort nr. 5 viste bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres med mindre Byrådet giver tilladelse hertil FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE OG NYE ANLÆG Forinden ny bebyggelse eller nye udendørsanlæg tages i brug skal der være etableret adgangsvej og parkeringsarealer til henholdsvis bebyggelsen og anlæggene efter bestemmelserne under afsnit Forinden ny bebyggelse tages i brug skal godkendte el-, vand- og spildevandsanlæg være etableret Forinden arealerne inden for delområde II tages i brug til campingplads, og forinden arealer inden for parkeringsområderne P1 og P2 tages i brug til permanent udstilling skal der være etableret den under henholdsvis punkt 9.10, 9.11 og 9.14 foreskrevne afskærmning Større solfangeranlæg og lignende på terræn skal inden ibrugtagning være omkranset af en hensigtsmæssig afskærmning i form af beplantning eller jordvolde SERVITUTTER / DEKLARATIONER Følgende servitutter og deklarationer er tinglyst på ejendommen inden for området Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 6e, Sandager vedrørende overfredningsnævnskendelse. Se BILAG C. 10

12 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 77A Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 6e, Sandager vedrørende deklaration om luftsfartshindringer. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 1d, Sandager vedrørende overfredningsnævnskendelse. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 1d, Sandager vedrørende dokument om luftsfartshindringer. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. l8h, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende betingelser for midlertidig ophævelse af landbrugspligten. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18d, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende dokument om luftsfartshindringer. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18c, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende overenskomst om uddybning af grøft. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18c, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende overfredningsnævnskendelse. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18c, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende dokument om luftsfartshindringer. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18c, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende betingelser for midlertidig ophævelse af landbrugspligten. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18b, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende overfredningsnævnskendelse. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18b, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende dokument om luftsfartshindringer. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18g, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende dokument om luftsfartshindringer. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18g, Dejbjerglund Hvdg. Betingelser for midlertidig ophævelse af landbrugspligten. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18a, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende overenskomst om uddybning af grøft. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18a, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende dokument om luftsfartshindringer. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 3a, Letagergård vedrørende overenskomst om uddybning af grøft. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 3a, Letagergård vedrørende overfredningsnævnskendelse. Se BILAG C Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 3a, Letagergård vedrørende dokument om luftsfartshindringer. Se BILAG C Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 3a, Letagergård vedrørende betingelser for midlertidig ophævelse af landbrugspligten. 11

13 LOKALPLAN 77A BESTEMMELSER Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 3b, Letagergård vedrørende fredning af Bundsbæk Mølle. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 3b, Letagergård vedrørende overfredningsnævnskendelse. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 3b, Letagergård vedrørende bygningsfredning. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 3b, Letagergård vedrørende dokument om luftsfartshindringer. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 3b, Letagergård vedrørende dokument om granitstensbro LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Endelige retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet og vedtagelsen er offentliggjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Der kan meddeles dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere omfattende afvigelser kan kun foretages ved at udarbejde en ny lokalplan. En lokalplan medfører ikke handlepligt. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil. Men når ejerne eller brugerne ønsker at ændre forholdene - opføre ny bebyggelse, bygge om m.v. - så skal ændringerne være i overensstemmelse med lokalplanen. Dispensation kan kun meddeles efter forudgående naboorientering, med mindre Byrådet skønner, at en sådan orientering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, der skal orienteres. Som altovervejende hovedregel medfører en lokalplan ikke erstatningspligt for kommunen. Men, hvis en ejendom er udlagt til et offentligt formål i en lokalplan, så kan ejeren under visse forudsætninger forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til planlovens 47, kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. 12

14 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 77A OPHÆVELSE AF LOKALPLAN Den under den af Skjern Byråd vedtagne Lokalplan nr. 77 ophæves. 13

15 LOKALPLAN 77A BESTEMMELSER VEDTAGELSESPÅTEGNING Foreløbigt vedtaget af Skjern Byråd i henhold til 24 i Lov om planlægning, den På Byrådets vegne Viggo Nielsen Borgmester Endeligt vedtaget af Skjern Byråd i henhold til 27 i Lov om planlægning, den På Byrådets vegne Viggo Nielsen Borgmester Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den

16

17

18

19

20

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

1 : lo.od0 KOMMUNE NR. 5017 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV

1 : lo.od0 KOMMUNE NR. 5017 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV 1 : lo.od0 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5017 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5017 Lokalplan for et område til campingplads beliggende ved Spøttrup

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76 LOKALPLAN NR. 76 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLEPARK VED GESTENGE I STAUNING ~TUFT~PN WflMMTTMT~ i LOKALPLAN NR. 76 Lokalplan for et område til vindmøllepark ved Gestenge i Stauning. Udarbejdet i oktober 1994

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr. 27-11-58 Rev. i oktober 1991. NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 9 til Videbæk Kommuneplan. Lokalplan nr, 58 for et område ved det gamle

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby REDEGØRELSE Samsø er af Energiministeriet udnævnt til Danmarks Vedvarende EneriØ i 1997. Målsætningen er, at Samsø på sigt skal blive selvforsynende

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere