Lokalplan nr. 77A for et område til aktivitetscenter ved Bundsbæk Mølle og Bundsbæk Møllegård i Dejbjergområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 77A for et område til aktivitetscenter ved Bundsbæk Mølle og Bundsbæk Møllegård i Dejbjergområdet."

Transkript

1

2 LOKALPLAN NR. 77A Lokalplan nr. 77A for et område til aktivitetscenter ved Bundsbæk Mølle og Bundsbæk Møllegård i Dejbjergområdet. Udarbejdet i december 2002 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplanens formål... side Område- og zonestatus samt landzonetilladelse (Bonus)... side Områdets anvendelse... side Udstykning... side Vej-, sti- og parkeringsforhold... side Ledningsanlæg m.m.... side Bebyggelsens omfang og placering... side Bebyggelsens ydre fremtræden... side Ubebyggede arealer... side Bevaring af bebyggelse og anlæg...side Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse... side Servitutter / deklarationer... side Lokalplanens retsvirkninger...side Ophævelse af lokalplan... side Vedtagelsespåtegning... side 14 LOKALPLANENS KORT Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 15 Kort nr. 2 Eksisterende forhold og områdeinddeling... side 17 Kort nr. 3 Eksisterende bebyggelse i delområde I... side 19 Kort nr. 4 Situationsplan...side 21 Kort nr. 5 Bygningsbevaring...side 23 Kort nr. 6 Illustrationsskitse...side 25 LOKALPLANENS REDEGØRELSE Bilag A Beskrivelse af lokalplanens indhold... side 27 Bilag B Lokalplanens forhold til anden planlægning... side 29 Bilag C Nødvendige tilladelser fra forskellige myndigheder...side 31 1

3 LOKALPLAN 77A BESTEMMELSER I henhold til Bekendtgørelse af lov om planlægning, Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000 fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i afsnit nævnte område: LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er - at sikre mulighed for at opbygge et øko-historisk aktivitets- og museumscenter, der har til formål at belyse sammenhængen mellem landskab, miljø og mennesker og samtidig at skabe et besøgsmål, der er baseret på kultur, natur og turisme i balance. - at sikre, at bebyggelse, anlæg og aktiviteter indpasses i området under behørig hensyntagen til de landskabs- og naturværdier, som omgiver området, fredningskendelser både inden for området og i de tilstødende områder samt militære interesser inden for området. - at fastlægge bestemmelser om bevaring af nærmere bestemte eksisterende bygninger inden for området. - at sikre, at der ved om-, til- og nybyggeri inden for området tages skyldigt hensyn til den eksisterende, bevaringsværdige bebyggelse, samt at bebyggelse og anlæg fremstår som harmoniske helheder. - at sikre forsvarlige adgangs- og parkeringsforhold til bebyggelsen, anlæggene og aktiviteterne inden for området OMRÅDE- OG ZONESTATUS SAMT LANDZONETILLADELSE (BONUS) Lokalplanens område afgrænses som vist på kort nr. 1 og omfatter følgende matrikelnumre: 6e og del af 1d, Sandager by, Dejbjerg, 18a, 18b, 18c, 18d, 18g, 18h, 1d, Dejbjerglund Hovedgaard, Dejbjerg, 3a, 3b og 3c Letagergaard, Dejbjerg samt del af vejlitra a Lokalplanområdet er og forbliver i landzone Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II, III, IV og V som vist på kort nr Lokalplanen erstatter landzonetilladelse efter planlovens 35 for så vidt angår: Den under punkt angivne anvendelse. Den under punkt angivne udstykning. Den under punkt angivne bebyggelse. De under punkt 5.08 angivne anlæg. De under afsnit 9.00 angivne anlæg OMRÅDETS ANVENDELSE Lokalplanområdet må kun anvendes til øko-historisk aktivitets- og museumscenter, der har til formål at belyse sammenhængen mellem landskab, miljø og mennesker og samtidig at skabe et besøgsmål, der er baseret på kultur, natur og turisme i balance Aktivitetscenteret må omfatte økomuseum og i tilknytning hertil følgende funktioner og aktiviteter: Museum, museumsadministration, arbejdende værksteder og aktivitetsværksteder, landbrugsmæssig 2

4 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 77A drift (jordbrug og dyrehold), naturpleje, friluftsaktiviteter, udstillings- og informationsvirksomhed, undervisnings- og kursusvirksomhed, restaurationsvirksomhed, souvenirsalg, og mulighed for overnatning og ferieophold. Delområde I Delområde I må anvendes til økomuseum og museum samt informations- og udstillingsvirksomhed, undervisnings- og kursusvirksomhed. I tilknytning hertil må der etableres Energi- og miljøkontor og naturskole Historiske og fremtidsorienterede værksteder og aktivitetsværksteder Restaurant, cafe, cafeteria samt salg af souvenirs Værelser og hytter til overnatning for kursister og turister, (se bilag C) Toilet-, bade- og vaskefaciliteter for lokalplanområdets campister og overnattende turturister Dyrehold bestående af husdyr De småbygninger, som naturligt knytter sig til aktivitetscenterets virke og drift som for eksempel læskure til udegående dyr og småbygninger til centerets almindelige tekniske forsyning De udendørsanlæg, som naturligt knytter sig til aktivitetscenterets virke og drift som for eksempel udendørs udstilling, markedsplads og dyrefold De anlæg til alternativ energiforsyning, som naturligt knytter sig til lokalplanområdets virke og drift Inden for delområde I må der opføres bebyggelse og anlæg til de under punkt nævnte formål med en placering og i et omfang som anført under punkt , 9.08, 9.8.2, og Inden for delområdet må der etableres fællesparkering for hele aktivitetscenteret som anført under punkt 5.09 og Delområde II Delområde II må anvendes til campingplads. Desuden må delområdet anvendes til udendørs udstilling og udendørsaktiviteter i forbindelse med energi- og miljøarrangementer, der knytter sig til det naturlige virkefelt for det energi- og miljøkontor, der jfr. punkt må etableres inden for delområde I Campingpladsen må omfatte højst 10 campingenheder, der kun må benyttes til telte Inden for delområdet må der ikke opføres bebyggelse. Delområde III Delområde III må anvendes til rekonstruktion og levendegørelse af et jernaldermiljø omkring jernaldergårde. Delområdet må endvidere anvendes til informations- og udstillingsvirksomhed Inden for delområdet må der opføres 2 rekonstruerede jernaldergårde samt 2 økohistoriske informationsog udstillingshuse med en placering og i et omfang som anført under og Inden for delområdet må der desuden etableres de småbygninger og udendørsanlæg og finde de aktiviteter sted, som naturligt knytter sig til rekonstruktionen og levendegørelse af jernaldermiljøet, herunder for eksempel jernalderlandbrug med dyr og dyrkede arealer, læskure til udegående dyr, jernaldergraveplads, indvinding af jern og ler, jernudsmeltning og milebrænding. Endvidere må der anlægges plads til udendørs udstillinger. 3

5 LOKALPLAN 77A BESTEMMELSER Småbygninger og udendørsanlæg må opføres med en placering og i et omfang som anført under punkt og 9.12, og Inden for delområdet må der endvidere etableres fællesparkering for hele centeret med en placering og i et omfang som anført under punkt 5.08 og Delområde IV Delområde IV må anvendes til økomuseum, museum, nutidigt og historisk naturområde, nutidig og historisk pleje og brug af naturen samt friluftsliv i form af færdsel til fods, til hest og med hestevogn eller lignende Inden for delområdet må der på tomten af Rakkerhuset opføres en rekonstruktion af huset. Inden for delområdet må der desuden etableres småbygninger i form af læ- og foderskure til udegående dyr med en placering og i et omfang som anført under punkt Inden for delområdet må der endvidere etableres de udendørsomgivelser i form af bevoksning og anlæg, som historisk knytter sig til Bundsbæk Mølle og Rakkerhuset, jvr. punkt Til delområdets anvendelse til friluftsliv må der etableres stier og mindre opholds-/hvilepladser med bænke og lignende. Delområde V Delområde V må anvendes til nutidig og historisk landbrugsdrift, nutidigt og historisk naturområde, nutidig og historisk pleje og brug af naturen, naturskole samt friluftsliv i form af færdsel til fods, til hest og med hestevogn eller lignende Inden for delområdet må der opføres bebyggelse med en placering og i et omfang som anført under punkt og Inden for delområdet må der desuden etableres de for delområdets virke og drift nødvendige småbygninger som for eksempel læ- og foderskure til udegående dyr samt nødvendige småbygninger til aktivitetscenterets almindelige tekniske forsyning. Småbygninger må opføres med en placering og i et omfang som anført under punkt Udendørsarealer inden for delområdet må anlægges som rekonstruktion af historisk, egnstypisk landbrugsdrift, rekonstruktion af historisk, stedlig natur, nutidig landbrugsdrift eller henligge som nutidigt naturområde. Jfr. punkt Til delområdets anvendelse til friluftsliv må der etableres stier og mindre opholds-/hvilepladser med bænke og lignende. jf. dog punkt Inden for delområdet må der etableres 1 helårsbolig for den person, som varetager den landbrugsmæssige drift eller for en person, der er tilknyttet og fører tilsyn med aktivitetscenteret som sådan I den helårsbolig, der jvf. punkt 3.16 må etableres, må der etableres bondegårdsferie eller lignende ferieophold i privat hjem, hvor værtsfamilien rykker sammen se bilag C UDSTYKNING Lokalplanområdet må frastykkes de omgivende arealer. 4

6 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 77A Herudover må lokalplanområdet udstykkes i overensstemmelse med områdets opdeling i delområder jfr. kort nr. 2. Yderligere udstykning må ikke finde sted Inden for lokalplanområdet må der foretages sammenlægninger og arealoverførsler VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD Der udlægges areal til offentlig vej Bundsbækvej med et omfang og en beliggenhed som vist på kort nr Vejadgang til lokalplanområdet må kun etableres fra Bundsbækvej Vejadgang til delområder, funktioner og aktiviteter inden for lokalplanområdet må kun etableres via de på kort nr. 4 viste vejtilslutninger Vejadgang til delområde II må kun etableres i form af en fodgængersti fra parkeringsområdet inden for delområde I Inden for lokalplanområdet må der etableres stier til fodgængerfærdsel, færdsel til hest og med hestevogn og lignende samt færdsel med aktivitetscenterets driftskøretøjer. Byggelinier ved veje Langs begge sider af Bundsbækvej pålægges en byggelinie på 10 m fra vejskel. Inden for arealet mellem byggelinien og vejskel må der ikke opføres bebyggelse. Arealet må kun anvendes i overensstemmelse med punkt Parkeringsforhold Der skal anlægges et antal parkeringspladser svarende til mindst det gennemsnitlige parkeringsbehov, som anvendelsen af området jf. afsnit efter Byrådets vurdering - medfører. Desuden skal der sikres mulighed for lejlighedsvis udvidelse af parkeringsmulighederne. Omfanget heraf fastlægges af Byrådet Parkeringspladser (permanente såvel som lejlighedsvise) må kun anlægges inden for de på kort nr. 4 viste parkeringsområder P1 og P2. Dog må der inden for de på kort nr. 4 viste byggeområder inden for delområde I og III etableres enkelte parkeringspladser til brug for centerets personale. Inden for delområde V må der desuden etableres de parkeringspladser, der naturligt knytter sig til beboelsen og ejendommens drift som landbrugsejendom LEDNINGSANLÆG M.M Ledninger til områdets tekniske forsyning må kun fremføres i jorden. 5

7 LOKALPLAN 77A BESTEMMELSER BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Lokalplanområdet Inden for lokalplanområdet må ny bebyggelse kun opføres inden for de på kort nr. 4 viste byggeområder B1, B2, B3, B4 og B5. jf. dog punkt 7.05 og Ny bebyggelse inden for de på kort nr. 4 viste byggeområder skal placeres, så den indgår i en harmonisk helhed med den eksisterende bebyggelse inden for samme byggeområde og underordner sig den jf. kort nr. 5 eksisterende bevaringsværdige bebyggelse inden for byggeområdet Bebyggelse inden for de på kort nr. 4 viste byggeområder må opføres med højst 1 etage plus udnyttelig tagetage Bebyggelse og bygværk inden for de på kort nr. 4 viste byggeområder må have en højde af højst 8,5 m målt fra terræn til højeste bygningsdels overkant. Jf. dog punkt Desuden må enkelte bygningsdele og bygværker opføres med en større højde, når museale hensyn taler særligt for det De småbygninger, som jfr. punkt , 3.11, 3.13 og 3.15 må opføres inden for de enkelte delområder, må opføres uden for de på kort nr. 4 viste byggeområder. Jvf. dog punkt Placeringen af småbygninger, der opføres uden for byggeområderne, skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. (Småbygninger til lokalplanområdets almindelige tekniske forsyning må jvf. afsnit 3.00 kun placeres inden for delområde I og V) De småbygninger, der i henhold til punkt 7.05 opføres uden for de på kort nr. 4 viste byggeområder, må tilsammen omfatte højst 400 m 2 etageareal. Inden for delområde I, III og V må småbygningerne hver især omfatte højst 40 m 2 etageareal. Inden for delområde IV må der opføres højst 3 småbygninger på hver højst 20 m 2 etageareal, jf. dog punkt 7.08, 7.12 og De under punkt 7.05 og 7.06 nævnte småbygninger må opføres med højst 1 etage og må være højst 5 m høje målt fra terræn til højeste bygningsdels overkant. Delområde I Inden for delområdet må bebyggelsesprocenten for delområdet som helhed ikke overstige Inden for delområdets byggeområde B1 og B2 må der opføres højst m 2 etageareal tilsammen De anlæg til alternativ energiforsyning som f.eks. solfangere, der jvf. punkt må etableres inden for delområdet, må kun etableres inden for byggeområde B2. Delområde III De 2 økohistoriske udstillings- og informationshuse, der jvf. punkt må opføres inden for delområdet, må kun placeres inden for delområdets byggeområde B3. De 2 rekonstruerede jernaldergårde, der jfr. punkt 3.09 må opføres inde for delområdet, må kun placeres inden delområdets byggeområde B Inden for delområdet må bebyggelsesprocenten for delområdet som helhed ikke overstige 1,75. 6

8 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 77A Inden for delområdets byggeområde B3 må der opføres højst 300 m 2 etageareal. Inden for delområdets byggeområde B4 må der højst 600 m 2 etageareal. Delområde IV Inden for delområdet må der på tomten af Rakkerhuset opføres en rekonstruktion af huset. Herudover må der kun opføres de under punkt 7.06 nævnte småbygninger inde for delområdet. Delområde V Inden for delområdet må bebyggelsesprocenten for delområdet som helhed ikke overstige 0, Inden for delområdets byggeområde B5 må der opføres højst 800 m 2 etageareal BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Lokalplanområdet Skiltning og reklamering udover almindelig navne- og husnummerskiltning og informationstavler ved og om de enkelte oplevelsessteder må kun finde sted med Byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde Bortset fra 1 hovedantenne må der ikke opsættes antenner og lignende udendørs Inden for lokalplanområdet skal de småbygninger, der jvf. punkt 7.05 må opføres uden for de på kort nr. 4 viste byggeområder, enten fremtræde som rekonstruktioner af historiske bygninger til den pågældende anvendelse, eller tilpasses den nærmest liggende og jvf. kort nr. 5 bevaringsværdige bebyggelses oprindelige arkitektur. Bygningernes ydre udformning, taghældning, udvendige materialer og farveholdning bestemmes heraf. De pågældende småbygninger må dog opføres som økohistorisk bebyggelse, hvor historiske byggetraditioner kombineres med økologisk nutidsbyggeri. Småbygningers ydre fremtræden skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. Delområde I, byggeområde B1 og B Ombygning af eksisterende bevaringsværdig bebyggelse jvf. kort nr. 5 skal udføres i overensstemmelse med bebyggelsens oprindelige arkitektur. Ved ombygning af anden eksisterende bebyggelse og ved nybyggeri skal bebyggelsens ydre fremtræden tilpasses den bevaringsværdige bebyggelse inden for samme byggeområde, så den samlede bebyggelse fremtræder som en harmonisk helhed Bebyggelsens proportionering og ydre detailudformning, taghældning, udvendige materialer og farveholdning skal være i overensstemmelse med ovenstående punkt 8.04 og skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde Inden for byggeområde B2 må bebyggelsen - under iagttagelse af ovenstående punkt 8.04 og opføres med anlæg til økologisk energi- og opvarmningsformer som for eksempel solfangere. Endvidere må der - ligeledes under iagttagelse af ovenstående punkt 8.04 og 8.05 tages særlige økologiske hensyn ved bebyggelsens udformning og ved materialevalg. Delområde III, byggeområde B3 og B Inden for byggeområde B3 må bebyggelsen opføres som økohistorisk bebyggelse, hvor jernalderens byggetraditioner kombineres med økologisk nutidsbyggeri. 7

9 LOKALPLAN 77A BESTEMMELSER De enkelte bygninger såvel som den samlede bebyggelse skal fremstå som en harmonisk helhed Inden for byggeområde B4 skal bebyggelsen fremstå som en rekonstruktion af jernaldergårde. Delområde IV Inden for delområdet skal bebyggelsen fremstå som en rekonstruktion af det Rakkerhus, som tidligere har ligget på tomten, hvor bebyggelsen må opføres. Delområde V, byggeområde B Inden for byggeområde B5 skal ny bebyggelse i proportioner, ydre detailudformning, taghældning, materialer og farveholdning tilpasses den eksisterende bebyggelse, således at den samlede bebyggelse fremtræder som en harmonisk helhed. Ny bebyggelses udformning skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde Bebyggelsen inden for byggeområdet må opføres med anlæg til økologiske energi- og opvarmningsformer som for eksempel solfangere. Endvidere må der tages særlige økologiske hensyn ved bebyggelsens udformning og ved materialevalg UBEBYGGEDE AREALER Lokalplanområdet Kun det udendørs oplag (herunder ikke udendørs udstilling), som indgår i økomuseal sammenhæng som en del af et historisk miljø eller som naturligt knytter sig til landbrugsmæssig drift og naturpleje, må finde sted Ændringer i terrænet må kun finde sted inden for byggeområderne B1, B2 og B5, inden for delområde II i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med indretningen af området med almindelige eller økohistoriske teltpladser samt inden for delområde III i det omfang, det er naturligt eller nødvendigt for rekonstruktionen af et jernaldermiljø og landskab. Inden for delområde III må der således for eksempel indvindes ler og jern af jorden på den måde, der blev gjort i jernalderen Beplantning inden for lokalplanområdet må kun bestå af arter, der historisk eller nutidigt er naturlige for området Arealet mellem byggelinien langs Bundsbækvej og vejskel må henligge som græsareal, vild grøftekant og/eller beplantet med buske og træer, der er naturlige for stedet. Arealet må dog indgå i større, tilstødende parkeringsanlæg og anvendes som disse jvf. punkt , og kort nr Nyanlæg af de ubebyggede arealer uden for byggeområderne i delområde III, IV og V som historisk naturområde eller historisk kulturlandskab skal udformes med stier, der sikrer mulighed for færdsel i områderne Inden for lokalplanområdet må der etableres levende hegn. Desuden må der opsættes hegn af træ og anlægges sten- og jorddiger. Herudover må der opsættes almindeligt elektrisk trådhegn, pigtrådshegn og småmasket hønsetrådshegn uden farve til indhegning af henholdsvis større dyr og smådyr. Inden for byggeområderne B1, B2 og B5 må der endvidere opsættes hegn af mur, der i udseende harmonerer med bebyggelsens ydermure. 8

10 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 77A Andre former for hegn må ikke opsættes. Hegn af træ og mur må være højst 1,8 m højt. Hegn af tråd må være højst 1 m højt Belysning af udendørsarealer må kun udføres som afskærmet parkbelysning. Bortset fra almindelig belysning af indgangsdøre må udendørs belysning kun udføres efter Byrådets nærmere anvisninger. Delområde I Ubebyggede arealer inden for delområdet må henligge som nutidigt naturområde med den på kort nr. 4 viste skærmende beplantning eller anlægges som rekonstruktion af de omgivelser, som historisk knytter sig til Bundsbæk Mølle og Bundsbæk Møllegård. Inden for delområdet må der etableres dyrefold. Herudover må: der inden for det på kortbilag nr. 4 viste parkeringsområde P1 anlægges fælles parkeringsplads for hele aktivitetscenteret Ubebyggede arealer inden for byggeområde B1 og B2 anlægges som gårdsplads med/uden parkering jvf. punkt 5.08, 2. afsnit, have eller lignende Parkeringsområdet P1 og ubebyggede arealer inden for byggeområde B1 og B2 anlægges og benyttes til udendørs udstillinger, marked eller lignende, der naturligt knytter sig til aktivitetscenterets funktioner og aktiviteter jvf. afsnit Uanset punkt må parkeringsområdet P1 dog kun anlægges og anvendes til andre formål end parkering, såfremt dækningen af det permanente og lejlighedsvise parkeringsbehov jvf. punkt 5.07 og 5.08 ikke tilsidesættes derved Arealer inden for parkeringsområde P1, der jvf. punkt og anlægges til permanent udendørs udstilling, skal afskærmes med levende hegn. Delområde II Delområdet må henligge tilsået med græs og omkranset af en skærmende beplantning af buske og træer mod nordvest, vest og sydøst som vist på kort nr. 4. Inden for delområdet må der foretages yderligere beplantning. Delområde III Ubebyggede arealer må henligge som nutidigt naturområde, anlægges som rekonstruktion af historiske naturformer på stedet og/eller anlægges som jernalderligt kulturlandskab med dyrkede arealer, græsningsarealer, jernudsmeltningsplads, milebrænding, m.v. Jernudsmeltning må dog kun finde sted inden for mindre, nærmere afgrænsede arealer, der er godkendt til formålet af Byrådet. Herudover må: der inden for det på kort nr. 4 viste parkeringsområde P2 anlægges fælles parkeringsplads for hele aktivitetscenteret ubebyggede arealer inden for byggeområde B3 anlægges som gårdsplads med/uden parkering jvf. punkt 5.08, 2. afsnit, have eller lignende parkeringsområdet P2 og ubebyggede arealer inden for byggeområde B3 anlægges og benyttes til udendørs udstilling, marked eller lignende, der naturligt knytter sig til aktivitetscenterets funktioner og aktiviteter jvf. afsnit ubebyggede arealer inden for byggeområde B4 anlægges som rekonstruktion af de omgivelser som i øv- 9

11 LOKALPLAN 77A BESTEMMELSER rigt knytter sig historisk til jernaldergårdene. Arealerne må anlægges med/uden parkering jfr. punkt 5.08, 2. afsnit ubebyggede arealer inden for byggeområde B4 desuden anlægges og benyttes til udendørs udstilling, marked eller lignende, der knytter sig særligt til skildringen af jernalderen Uanset punkt må parkeringsområdet P1 dog kun anlægges og anvendes til andre formål end parkering, såfremt dækningen af det permanente og lejlighedsvise parkeringsbehov jvf. punkt 5.07 og 5.08 ikke tilsidesættes derved Arealer inden for parkeringsområde P2, der jvf. punkt 3.11 og anlægges til permanent udendørs udstilling, skal afskærmes med levende hegn. Delområde IV Ubebyggede arealer må henligge som nutidigt naturområde eller anlægges som rekonstruktion af de omgivelser, som historisk knytter sig til Bundsbæk Mølle og Rakkerhuset. Delområde V Ubebyggede arealer inden for delområdet må anlægges som rekonstruktion af historisk, egnstypisk landbrugsdrift, som rekonstruktion af historisk, stedlig natur, til nutidig landbrugsdrift eller henligge som nutidigt naturområde. jf. dog punkt De opholds-/hvilepladser, der jvf. punkt 3.15 må etableres i forbindelse med stier i delområdet, må kun etableres uden for det på kort nr. 2 viste militære sikkerhedsareal BEVARING AF BEBYGGGELSE OG ANLÆG De på kort nr. 5 viste bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres med mindre Byrådet giver tilladelse hertil FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE OG NYE ANLÆG Forinden ny bebyggelse eller nye udendørsanlæg tages i brug skal der være etableret adgangsvej og parkeringsarealer til henholdsvis bebyggelsen og anlæggene efter bestemmelserne under afsnit Forinden ny bebyggelse tages i brug skal godkendte el-, vand- og spildevandsanlæg være etableret Forinden arealerne inden for delområde II tages i brug til campingplads, og forinden arealer inden for parkeringsområderne P1 og P2 tages i brug til permanent udstilling skal der være etableret den under henholdsvis punkt 9.10, 9.11 og 9.14 foreskrevne afskærmning Større solfangeranlæg og lignende på terræn skal inden ibrugtagning være omkranset af en hensigtsmæssig afskærmning i form af beplantning eller jordvolde SERVITUTTER / DEKLARATIONER Følgende servitutter og deklarationer er tinglyst på ejendommen inden for området Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 6e, Sandager vedrørende overfredningsnævnskendelse. Se BILAG C. 10

12 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 77A Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 6e, Sandager vedrørende deklaration om luftsfartshindringer. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 1d, Sandager vedrørende overfredningsnævnskendelse. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 1d, Sandager vedrørende dokument om luftsfartshindringer. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. l8h, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende betingelser for midlertidig ophævelse af landbrugspligten. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18d, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende dokument om luftsfartshindringer. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18c, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende overenskomst om uddybning af grøft. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18c, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende overfredningsnævnskendelse. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18c, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende dokument om luftsfartshindringer. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18c, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende betingelser for midlertidig ophævelse af landbrugspligten. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18b, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende overfredningsnævnskendelse. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18b, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende dokument om luftsfartshindringer. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18g, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende dokument om luftsfartshindringer. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18g, Dejbjerglund Hvdg. Betingelser for midlertidig ophævelse af landbrugspligten. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18a, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende overenskomst om uddybning af grøft. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 18a, Dejbjerglund Hvdg. vedrørende dokument om luftsfartshindringer. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 3a, Letagergård vedrørende overenskomst om uddybning af grøft. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 3a, Letagergård vedrørende overfredningsnævnskendelse. Se BILAG C Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 3a, Letagergård vedrørende dokument om luftsfartshindringer. Se BILAG C Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 3a, Letagergård vedrørende betingelser for midlertidig ophævelse af landbrugspligten. 11

13 LOKALPLAN 77A BESTEMMELSER Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 3b, Letagergård vedrørende fredning af Bundsbæk Mølle. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 3b, Letagergård vedrørende overfredningsnævnskendelse. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 3b, Letagergård vedrørende bygningsfredning. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 3b, Letagergård vedrørende dokument om luftsfartshindringer. Se BILAG C. Den under den tinglyste deklaration på matr. nr. 3b, Letagergård vedrørende dokument om granitstensbro LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Endelige retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet og vedtagelsen er offentliggjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Der kan meddeles dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere omfattende afvigelser kan kun foretages ved at udarbejde en ny lokalplan. En lokalplan medfører ikke handlepligt. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil. Men når ejerne eller brugerne ønsker at ændre forholdene - opføre ny bebyggelse, bygge om m.v. - så skal ændringerne være i overensstemmelse med lokalplanen. Dispensation kan kun meddeles efter forudgående naboorientering, med mindre Byrådet skønner, at en sådan orientering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, der skal orienteres. Som altovervejende hovedregel medfører en lokalplan ikke erstatningspligt for kommunen. Men, hvis en ejendom er udlagt til et offentligt formål i en lokalplan, så kan ejeren under visse forudsætninger forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til planlovens 47, kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. 12

14 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 77A OPHÆVELSE AF LOKALPLAN Den under den af Skjern Byråd vedtagne Lokalplan nr. 77 ophæves. 13

15 LOKALPLAN 77A BESTEMMELSER VEDTAGELSESPÅTEGNING Foreløbigt vedtaget af Skjern Byråd i henhold til 24 i Lov om planlægning, den På Byrådets vegne Viggo Nielsen Borgmester Endeligt vedtaget af Skjern Byråd i henhold til 27 i Lov om planlægning, den På Byrådets vegne Viggo Nielsen Borgmester Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den

16

17

18

19

20

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping Lokalplan nr. 125 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002 Grønnehave Strand Camping 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Forhold til anden planlægning... 5 Forsyningsforhold...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001 ~li 0 ved Norden- Helårsbeboelse huse Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold 5 Forhold til anden planlægning 5 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere