Borgerrådgiverens Beretning Lene Weltz Birgit Tjell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerrådgiverens Beretning Lene Weltz Birgit Tjell"

Transkript

1 Borgerrådgiverens Beretning 2014 Lene Weltz Birgit Tjell

2 Indholdsfortegnelse 1) Beretningens indhold a. Forord b. Resumé c. Konklusion 2) Borgerrådgiverens rolle, opgaver og rammer 3) Borgernes vej til borgerrådgiveren 4) Borgerne, som borgerrådgiveren møder 5) Borgernes egne oplevelser 6) Borgerrådgiverens mere konkrete opgaver og redskaber 7) Generelle problemstillinger og hovedkonklusioner i Borgerrådgiverens arbejde ) Anbefaling til indsatsområder til forbedret borgerservice fremadrettet Bilag: 1. Statistikker a. Klageregistrering b. Antal klager pr. direktørområde c. Antal udmøntninger pr. Direktørområde 2. Borgerrådgiverfunktionen Lykke er ikke et mål, vi når for enden af livets vej, det er selve den måde, vi lever vores liv på. Aristoteles

3 1) Beretningens indhold a) Forord Denne beretning er for perioden til Den er udformet, så den kan læses og bruges af alle interesserede. I beretningen skal borgerrådgiver læses som funktionen ikke personen. b) Resumé Borgerrådgiverens funktion i kommunen er helt uafhængig af kommunens administration ansat direkte under byrådet og dermed en uvildig instans for både borgere og medarbejdere i kommunen. Borgerrådgiverens arbejde er en vigtig brik i den styrkede borgerkontakt som en funktion, hvor enhver borger kan møde op med kort varsel og få en uvildig og professionel vejledning og rådgivning om borgerens konkrete kontakt med kommunen. Samtidig gør borgerrådgiverens viden og erfaringer vedkommende til en oplagt sparringspartner for kommunens medarbejdere og ledere i arbejdet med at forbedre de borgerrettede opgaver. For 2014 blev fire indsatsområder udpeget og arbejdet med disse har givet følgende erfaringer for borgerrådgiveren: Borgerens møde med kommunen / den personlige betjening Borgerne har i år haft en varieret vifte af oplevelser. Nogle områder i kommunen har mærkbart forbedret dialogen med borgerne, hvor andre har indført positive, mindre tilpasninger. Helhed og koordinering - særligt i overgangene Ingen større positiv forandring, trods en aktiv indsats fra enkelte centre. Borgerne fortæller, at de ikke oplever, at det interne arbejde i kommunen om deres sag koordineres. Sagsbehandlingstider Desværre er oplevelsen, at sagsbehandlingstiderne er blevet længere end tidligere. Vejledningspligten Borgerrådgiveren mærker, at der er et stort savn hos borgerne efter forståelig og proaktiv adfærd og rådgivning og vejledning. I borgerrådgiverens arbejde har der også i 2014 dannet sig et billede af de problemstillinger, der synes at optræde gentagne gange i kommunens administration. Tankevækkende nok er de fire mest markante problemstillinger de samme som i de tidligere år nemlig de samme som nævnt ovenfor. c) Konklusion Borgerrådgiveren har i som nævnt ovenfor - oplevet, at de problemstillinger borgerne møder er de samme som i de foregående år. Der er ikke så mange forbedringer eller ændringer at spore endnu. Derfor anbefaler borgerrådgiveren, at der i 2015 arbejdes videre med de samme indsatsområder som i Dette er uddybet efterfølgende.

4 Borgerrådgiverens virksomhed i ) Borgerrådgiverens rolle, opgaver og ansvar Overordnet Borgerrådgiveren er ansat direkte under Byrådet og er en rådgivnings- og klageinstans, der er uafhængig af kommunens administration. Det betyder, at borgerrådgiveren ikke har en egentlig myndighed eller forpligtelse i forhold til kommunens administration. Funktionen er rent vejledende og rådgivende både i forhold til kommunens borgere, administration og Byrådet. Se desuden bilag 2, der beskriver det formelle grundlag for borgerrådgiverens virke i Høje-Taastrup Kommune, der blev etableret i 2007 og gjort permanent i Borgeren Borgerrådgiveren er en vigtig del af den gode borgerkontakt, og den fornemste opgave er at bygge bro mellem den enkelte borger og kommunens administration. På den måde bidrager borgerrådgiveren til at styrke den enkelte borgers dialog med kommunen når borgeren har behov for uafhængig rådgivning. Dette gælder i situationer, hvor borgeren har en aktuel sag kørende i kommunen og har brug for et overblik og/eller at vide, hvor man skal henvende sig for at komme videre eller hvor borgeren oplever, at kommunens behandling af ham/hende ikke er god nok. En af borgerrådgiverens funktioner er at rådgive den enkelte borger med udgangspunkt i borgerens person, historie og situation så borgeren oplever at blive respekteret og guidet til at tage ansvar for sin situation. For at kunne løse denne opgave ordentligt, er det nødvendigt, at borgerrådgiveren tager sig tid og sætter sig i borgerens sted, lytter aktivt og spørger grundigt ind til borgerens historik med kommunen og det omgivende system. Borgerrådgiverens værdimæssige fundament er, at enhver borger har kompetencer til at håndtere eget liv, og hvor det er muligt ønsket om at kunne forsørge sig selv helt eller delvist. Samarbejdet med borgeren foregår derfor altid på denne baggrund. Borgeren skal opleve, at forventninger afstemmes fra starten af samarbejdet, så vedkommende klart ved, hvad borgerrådgiveren kan hjælpe med og hvilket ansvar han/hun selv har som borger. Når en borger henvender sig, vurderer borgerrådgiveren, om det er en sag, som borgerrådgiveren kan behandle og samtidig vurderes om der er mulighed for at løse den konkrete sag via mediation/ forlig, hvis der er behov for det. Borgerrådgiverens mere konkrete opgaver er beskrevet senere. Administrationen Hvis sagsbehandlingen på et fagområde i flere situationer giver anledning til bemærkninger eller kritik, giver borgerrådgiveren anbefalinger til ledelsen på området i forhold til, hvad der særligt bør iagttages fremadrettet. Borgerrådgiveren bidrager med forslag til kompetenceudviklings-initiativer i forhold til kommunens sagsbehandling ovenfor administrationen.

5 Der er altså en oplagt mulighed for kommunens ledere og sagsbehandlere for at bruge borgerrådgiveren som værdifuld sparringspartner i forhold til løbende at optimere processer og sagsbehandling. Når dette ønskes kan man finde en åben dør hos borgerrådgiveren med meget kort ventetid. Byrådet Borgerrådgiveren afgiver årligt en beretning til byrådet om borgerrådgiverens erfaringsgrundlag. Heri redegøres for typen af henvendelser klager, hvad der er blevet bedre/er lykkedes siden sidste redegørelse, og hvor der fortsat er udfordringer. Redegørelsen indeholder desuden anbefalinger til, hvad administrationen generelt bør have større eller mindre fokus på. Henning Damgaard-Sørensen; Skyformationer - Vejr, vind og lys giver en konstant skiftende oplevelse for alle borgere, der oplever skulpturen 3) Borgernes vej til borgerrådgiveren Borgerne henvender sig i første omgang næsten altid pr. mail eller telefon. Det fører så til et møde med borgeren. Der er typisk et antal møder med borgeren, da borgerrådgiveren jo ikke overtager sagen, men hjælper borgeren. Det kan være med at få styr på sagen eller at få overblik over sagen (indhold, forløb mm.). Borgerrådgiveren er også med til at sikre borgerens selvopfattelse, der nogen gange kan være påvirket af sagens behandling i kommunens administration. Derfor holder borgerrådgiveren det antal møder, der er nødvendige for at borgeren kan håndtere egen sag. Mange af henvendelserne især de telefoniske kan borgerrådgiveren klare ved at undersøge sagen. Borgeren bliver glad for en hurtig og effektiv måde at få oplevelsen af at sagen igen går godt, og sagsbehandleren bliver glad, når vi alle kan hjælpe borgeren.

6 4) Borgerne som borgerrådgiveren møder Om at hjælpe Når man skal opnå gode resultater som administration i en kommune er det vigtigt som i al anden support for mennesker at man tager udgangspunkt i det menneske, man skal hjælpe. Ingen har beskrevet det bedre end Søren Kierkegaard og det er figurativt godt illustreret i Jørgen Hansens skulptur Fang Bolden : At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynder der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg kunne forstå mere end han men dog vel først og fremmest forstå det han forstår. Når jeg gør det, så hjælper min mere-forståen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min mere-forståen gældende, så er det fordi jeg er forfængelig eller stolt, så jeg i grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham. Men al sand hjælpen begynder med en ydmygelse. Søren Kierkegaard Dette kan oversættes til, at sagsbehandleren, administratoren og borgerrådgiveren må begynde med at sætte sig i borgerens sted. Anerkende og respektere vedkommende som et unikt menneske og ikke alene som en sag oplevet med systemets øjne, eller hvad man vurderer på baggrund af egne tidligere erfaringer og mavefornemmelser. At sætte borgeren i centrum matcher fint de områder, som kommunen har besluttet, at der skal arbejdes med på baggrund af erfaringerne fra nemlig: Borgerens møde med kommunen / den personlige betjening Helhed og koordinering - særligt i overgangene Sagsbehandlingstider Vejledningspligten Alle ovenstående kan jo ændres markant i positiv retning, hvis man lytter ind til den enkelte borgers behov, historie og forventninger og afstemmer forventningerne i det videre samarbejde.

7 Ovenstående områder behandles yderligere senere i rapporten. Alle typer borgere kommer hos borgerrådgiveren Det kunne måske være fristende at tænke, at de, der kommer hos borgerrådgiveren er svage borgere. Borgere uden særlige kompetencer, uddannelse, viden, erfaring eller netværk. Dette er ikke tilfældet. De borgere, der kommer hos borger-rådgiveren, er ganske almindelige mennesker - borgere, der ofte grundet sociale eller helbredsmæssige forhold er kommet i klemme og hvor offentlig og især kommunal administration måske endda har påvirket vedkommendes ressourcer negativt. Børge Jansberg: Ego Spejling Alle mennesker er født med evnen til at kunne spejle andre og forstå deres reaktioner. Spørgsmålet er, om vi vælger at benytte denne evne Borgerne, der henvender sig hos borgerrådgiveren kommer med mange forskellige typer baggrunde og udfordringer. Her kommer borgere med konkrete praktiske problemer som f.eks. mangel på bolig, spørgsmål til - eller uenighed med kommunen om - dagpenge ved ledighed eller sygdom, ligesom anliggender vedrørende børn kan få borgere til at henvende sig. Det samme gælder for borgere med en eller flere psykiske diagnoser eller borgerens pårørende der har behov for hjælp. Også borgere, der alene har brug for viden om systemet og/eller et overblik henvender sig for at få en idé om hvor og hvordan de kan få vejledning og støtte i kommunens administration. Hyppigt henvender borgeren sig fordi vedkommende som netop nævnt har brug for en uafhængig rådgivning og vejledning. Andre typiske grunde til kontakt er når borgeren oplever langstrakte sagsbehandlingsforløb, eller at man ikke kan komme i kontakt med sagsbehandleren. Det kan også være en oplevelse af, at sagsbehandlingen går hen over hovedet på borgeren. En særlig type henvendelser er borgere, der med en eller flere psykiske eller måske en kombination af både fysiske og psykiske diagnoser har særligt mange og komplekse udfordringer at skulle tackle. Disse borgere, der kan beskrives som borgere med særlige forudsætninger, oplever ofte den ekstra forhindring, at sagsbehandlingen foregår uden forståelig sammenhæng og endog uden at sagsbehandleren egentlig kender diagnosen/ diagnoserne til bunds. En grundtese er, at mennesker gør det godt, hvis de kan.så hvis de ikke kan, så må de, der hjælper dem finde ud af hvad der kommer i vejen, så disse mennesker kan hjælpes

8 Endelig oplever en del borgere, at sagsbehandleren ikke synes at have forberedt sig grundigt før mødet med borgeren. Borgerne har ofte forståelse for sagsbehandlernes situation, men bliver alligevel ramt af frustration, da hver især oplever, at netop vedkommendes sag må være særligt vigtig. Dette afspejles i nedenstående, der beskriver: 5) Borgernes egne oplevelser Mange, der henvender sig angiver, at de enten ikke bliver hørt, kan finde rundt i systemet eller er kommet i konflikt med kommunens sagsbehandling/ administration. Deres erfaringer med kommunen er forskellige, men der er nogle oplevelser, der går igen hos borgerne. Dette er direkte citater fra borgere, der har mødt borgerrådgiveren: En sagsbehandler kan ikke tage stilling til noget som helst Sagsbehandleren lytter ikke til hvad vi siger Manglende respekt/respektløs kommunikation Nedladende tale Manglende tillid Optræden og sprogbrug Borgerens ord oversættes på en anden måde end ment af borgeren Sagsbehandleren fortolker selv situationen/sagen Tager ikke borgerens problem seriøst Det er svært af få tingene på skrift Borgeren føler en umenneskelig behandling i en svær situation Lange sagsbehandlingstider/eller bliver glemt svarer ikke på henvendelser Når borgeren møder hos borgerrådgiveren: Borgeren græder Føler sig til grin, umyndiggjort, nedgjort, latterliggjort Er blevet mere sygt af systemet Oplever at det hele er tungt og håbløst Er kommet til et punkt, hvor det ikke er sjovt længere Vil gerne ankendes som et almindeligt menneske og ikke et nummer Borgeren er bange for at komme til kommunen pga. kommunens tilgang til borgeren Kan ikke forstå de trufne afgørelser Det er tankevækkende, at de fleste borgere, der forlader borgerrådgiverens kontor fortæller, at de oplever at det er første gang, at de er blevet mødt og lyttet til. Finn Nielsen: Sammenhold Ved nærvær og et godt samarbejde inden for de givne rammer må man forvente det bedste resultat for både borger og sagsbehandler

9 6) Borgerrådgiverens mere konkrete opgaver og redskaber En af borgerrådgiverens fornemste opgaver er at skabe/ genskabe tilliden til kommunen og dens administration. Dette foregår oftest med fokus på at skabe en god relation, at tage sig tid til at lytte, inddrage og undersøge sagen grundigt og få afstemt eller genafstemt forventningerne til hvad kommunen kan bidrage med både hos borgeren og sagsbehandleren. Når der er behov for det skabes der et overblik - og en forståelse for sagens indhold og forløb for borgeren. Erfaringen er, at det i mange tilfælde i sig selv kan forhindre klager. Samtidig illustreres for borgeren, når det er muligt, hvad der efterfølgende vil ske i sagen, så borgeren er forberedt. I sager, hvor samarbejdet mellem borger og administration er gået i hårdknude, så fungerer borgerrådgiveren som formidler og om nødvendigt som mediator eller mægler, så sagen igen kan komme tilbage i god gænge. Borgerrådgiveren har ofte direkte adgang til den enkelte sagsbehandler. Det betyder, at en sag ved en hurtig reaktion ofte kan komme tilbage på sporet uden at eskalere til en klage eller et langstrakt behandlingsforløb, der koster kommunen mange ressourcer. Med sin opbyggede viden er borgerrådgiveren også som tidligere nævnt i stand til at fungere som sparringspartner for sagsbehandlere og ledere, så der kan skabes læring, synergi og udvikling, når dette ønskes. 7) Generelle problemstillinger og hovedkonklusioner i borgerrådgiverens arbejde i 2014 Borgerne kommer til borgerrådgiveren med mange forskellige typer spørgsmål, udfordringer og klager og fra de forskellige centre på Rådhuset. Fordelingen af henvendelserne er uensartet flere centre har næsten ingen klager, andre har flere og enkelte står for flertallet af klager fra borgerne. Klagerne er angivet i detaljer i bilag 1. Helt generelt kan der siges om borgerrådgiverens erfaringer med borgernes oplevelser i 2014: Borgerne har i år oplevet at nogle områder i kommunen mærkbart har arbejdet med at forbedre dialogen, andre har indført mindre, men positive tilpasninger Borgere med flere og sammensatte diagnoser giver anledning til udfordringer i sagsbehandlingen. (Herunder fokus på forberedelse og håndtering af borgere med særlige forudsætninger) Mødet med borgeren kan stadig forbedres. Borgerne oplever, at de mødes ud fra systemets præmisser i stedet for med udgangspunkt i deres situation. Borgerne savner oplevelsen af, at deres sag behandles i sin helhed. Den enkelte borger er ikke interesseret i kommunens organisatoriske opdeling, men har brug for, at der er en rød tråd og sammenhæng i behandlingen af deres sag i kommunen. Statusinformation om sagen igennem systemet kan med fordel også sendes til borgeren gerne elektronisk, hvor det er muligt. Der er desuden behov for at borgeren får en kvittering for fremsendte informationer.

10 Det tager for lang tid at få behandlet sin sag som borger. Borgerne ved godt, at sagsbehandling tager tid, men oplever at det er svært at få viden om status eller tidshorisonter. Det er svært at få kontakt med medarbejdere og konkret information. Borgerrådgiveren oplever, at mange klager kunne undgås ved grundigere vejledning af borgerne. Som borger kan det være svært at gennemskue hvordan det kommunale system og lovgivning hænger sammen og hvilke rettigheder og pligter, den enkelte har. Der er derfor stadig et stort behov for vejledning til/ af borgerne. Denne vejledning skal i så vidt omfang som muligt være individuel. Sammenfattende kan man gentage, at de af borgerrådgiveren anbefalede indsatsområder for 2014 har givet mærkbare resultater i nogle områder i kommunen, små forbedringer i andre og i et enkelt område oplever borgerne, at der stadig er lige mange udfordringer. Børge Jansberg: Thors Hammer Skulpturen afspejler den omgivende himmel og landskab på same måde som kommunen reflekterer sine borgere og det omgivende samfund 8) Anbefaling til indsatsområder i 2015 til forbedret borgerservice fremadrettet Som ovenstående beretning viser, så er der overordnet set gode muligheder for at styrke borgerkontakten, og dette kan ifølge borgerne, der kommer hos borgerrådgiveren gøres med enkle midler. Vigtigst af alt set i lyset af borgerrådgiverens oplevelser er, at den enkelte sagsbehandler også fremadrettet behandler i ethvert møde med borgeren denne som en ligeværdig

11 Stine Ring Hansen: Konen med æggene Det store æg her symboliserer Drømmen, ifølge kunstneren. I denne sammenhæng en god illustration af drømmen om det optimale samarbejde mellem borger og kommunen indenfor de givne rammer Med baggrund i borgerrådgiverens hovedkonklusioner i 2014 kan anbefales følgende indsatsområder også i 2015: 1) Borgerens møde med Høje-Taastrup Kommune 2) Helhed i borgerens oplevelse af sagsbehandlingen 3) Oplevelsen af sagsbehandlingstider 4) Vejledning af borgerne Der kan knyttes nogle ord til disse fire punkter. Disse med udgangspunkt i de oplevelser, som borgerrådgiveren har haft med borgerne og de konkrete forløb, borgerne har haft. Som helhed er nedenstående tænkt ud fra borgerens synspunkt, hvor borgeren gerne skulle være så tilfreds som overhovedet muligt indenfor de givne rammer. Der er tænkt på, at vilkårene for medarbejderne ikke altid er optimale, så dette er, hvad kan den enkelte gøre med små midler, også når dagene er pressede Der er aktiviteter/adfærd, der er gentaget beskrevet under de enkelte indsatsområder, alene fordi det er relevant at medtage hvert sted. Borgernes møde med Høje-Taastrup Kommune Det vil altid fungere bedst at møde borgeren der, hvor borgeren er fordi der jo er en indbygget ubalance i relationen mellem borger og sagsbehandler med sagsbehandleren som myndighedsperson. En ubalance, der i sig selv bør behandles med respekt! Det næste, der beskrives her, lyder måske banalt men det opleves ikke altid sådan for den enkelte borger. Og for den, der altid lever op til det, skader det nok ikke at høre det igen Vi vil alle gerne mødes med respekt i både ord og adfærd og det føler vi sker, når vi behandles ligeværdigt, uanset vores umiddelbare kompetencer og ressourcer. Dette er måske især, når vi har særlige forudsætninger som

12 sygdom, ledighed eller står i kriser i livet. En måde at gøre det på er at tage ansvar for sin rolle og indflydelse, forberede sig grundigt og at holde aftaler. Når det er muligt, så virker det også godt at beskrive det forløb, som den enkelte borgers sag forventes at få. Undervejs bliver borgeren også glad for at få en løbende opdatering af vedkommendes sag og gerne at sagsbehandleren selv giver denne uden at være opfordret til det. På samme måde husker borgerne tydeligt, når en sagsbehandler af sig selv finder løsninger, der gavner borgerens sag. Det bliver altid oplevet som positivt, når sagsbehandleren er nærværende og for en stund glemmer system og lovgivning, så borgeren oplever sig set og hørt. Dette kan betyde alverden og i bedste fald kan det endda afværge klager! Borgeren har altid en historie, som vedkommende brænder for at fortælle og her gør det en stor forskel, når man lytter aktivt og interesseret og i dialogen, både i selve mødet og efterfølgende i opfølgningen, bruger borgerens egne ord Der er altid nogle rammer, tid og ressourcer, der er givne og som skaber nogle forskellige muligheder. Når disse matches og justeres med borgeren, så kan der skabes nogle fælles afstemte og realistiske forventninger. Som borger kender og/eller forstår man ofte ikke hele det system, som man er omfattet af og alle dets muligheder og begrænsninger. Det er derfor positivt, når man som sagsbehandler er tydelig i beskrivelsen af ret og pligt - og gerne skriftligt, da det kan være svært for både borger og sagsbehandler at huske al mundtlig information efter et møde. Helhed i borgerens oplevelse af sagsbehandlingen Borgeren har det bedst med, at sagsgangen på forhånd er kendt i overordnede trin og at muligheder og forventninger er godt afstemt og at man får udleveret konkret og individuelt materiale på skrift. Det kan være svært at huske al mundtlig information efter et møde uanset om dette har været via telefon eller personligt fremmøde. Oplevelsen af sagsbehandlingstider Som sagsbehandler har man mange sager i sin sagsstamme hvor borgerens egen sag jo for vedkommende fylder 100%. Det er derfor en god idé, at der er god fokus på sagsbehandlingstiderne. Disse skal jo helst set fra den enkelte borgers side - være så korte som muligt, ventetiden føles ofte meget lang. Hvor noget ikke kan gøres på kort tid, så vil borgeren være godt stillet med korte statusser på brev eller mail. Når der er behov for at involvere flere afdelinger, så er borgerne særligt glade, når deres sagsbehandler selv følger op på deres sag, så borgeren ikke oplever, at den bliver glemt. Vigtigst af alt er, at sagsbehandleren hele tiden holder borgeren informeret om sagens gang og status. En længere sagsbehandlingstid (indenfor lovens rammer) kan bedre accepteres, hvis man er orienteret som borger. Vejledning af borgerne Indsigt og viden gør en kæmpe forskel i positiv retning og den offentlige sagsbehandling er ofte en gåde og lukket land for den enkelte borger. Når sagsbehandleren er godt fagligt og menneskeligt klædt på og deler deres viden åbent og ærligt med borgeren også de begrænsninger, der måtte være, der kan påvirke borgerens sag, så har borgerne generelt en bedre oplevelse af sagsbehandlingen også når sagsudfaldet går borgeren imod

13 Der kan gøres meget ved blot at informere og sikre, at der er materiale, der kan refereres til og som evt. kan printes efter behov. Hvor det er muligt, vil borgeren meget gerne have en oversigt over sagens forventede gang, selv om denne blot er i enkel form hvilket giver et overblik og mere forståelse for hvorfor noget tager tid. Det behøver ikke indeholde organisation, blot de forventede arbejdstrin De fleste mennesker accepterer meget bare de er informeret og involveret. Man kan jo blot forestille sig, at man selv er borger med behov for hjælp i et ukendt område/ land. Som K.E.Løgstrup skrev så smukt i Den Etiske Fordring: Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej K.E. Løgstrup, Den etiske fordring For beretningen: Specialkonsulent Lene Weltz og Borgerrådgiver Birgit Tjell

14 Bilag 2 Borgerrådgiverfunktionen: Det formelle grundlag: Byrådet besluttede på møde den 13/ at gøre borgerrådgiverfunktionen permanent og at den videreføres i den aktuelle form. Borgerrådgiverfunktionen i Høje-Taastrup kommune er ved en beslutning i byrådet den 20/ nedsat efter Den kommunale Styrelseslovs 65e. I styrelsesvedtægten for Høje-Taastrup kommune 9: 9 Der er etableret en borgerrådgiverfunktion, som administreres direkte under byrådet. Stk. 2 Borgerrådgiveren bistår Byrådet med dettes tilsyn- og kontrolfunktioner i forhold til udvalg og administrationsområder samt varetager nærmere af Byrådet fastsatte opgaver om borgerrådgivning og borgervejledninger. Stk. 3 Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed. Historik: Byrådet besluttede på møde den 20/3 2007, at etablere en borgerrådgiverfunktion med henblik på at forebygge konflikter mellem borgeren og administrationen og for at kunne garantere en uafhængig klagebehandling. Funktionen oprettes med dispensation fra styrelsesvedtægten for at kunne opnå den ønskede uafhængighed fra det sædvanlige over/underordnelsessystem. Indenrigs- og sundhedsministeriet gav dispensation med følgende formulering i styrelsesvedtægten: Stk. 1. Der etableres en borgerrådgiverfunktion, som administreres direkte under Byrådet. Stk. 2. Borgerrådgiveren skal bistå Byrådet med dettes tilsyns- og kontrolfunktioner i forhold til udvalg og forvaltninger samt varetage nærmere af Byrådet fastsatte opgaver om borgerrådgivning og borgervejledning. Stk. 3. Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed. Styrelsesvedtægtsændringen som følger af etablering af borgerrådgiverfunktionen blev godkendt på møder den 20/ og 24/ Byrådet besluttede på møde den 23/ at fastlægge arbejdsgrundlaget for borgerrådgiverfunktionen. Folketinget vedtog den 19/ som følge af kvalitetsstrategien en lovfæstelse af kommunernes adgang til at etablere en borgerrådgiverfunktion, der administreres af byrådet. Hensigten med loven, som er udmøntet i den kommunale styrelseslov 65 e, er at den kommunale borgerrådgiver skal fungere uafhængigt af den kommunale forvaltning og referer direkte til kommunalbestyrelsen/byrådet. Byrådet besluttede på møde den 20/ , at der oprettes en borgerrådgiverfunktion i overensstemmelse med Den kommunale Styrelseslov 65 e. I forbindelse med sagsfremstillingen til punktet anføres, at borgerrådgiverfunktionen med det aktuelle indhold og aktuelle kompetence (jfr. notat af 3/2 2007) understøtter borgernes retssikkerhed og samtidig er et

15 væsentlig bidrag i forbindelse med generelle bestræbelser på at højne kvaliteten af sagsbehandlingen. Borgerrådgiverens afrapportering udgør et godt værktøj til at identificere problemer m.v. Styrelsesvedtægtsændringen som følge af etablering af borgerrådgiver funktionen efter Den kommunale Styrelseslovs 65 e blev godkendt på møder den 26/ og 16/ Den kommunale styrelseslovs 65 e: 65e. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører under de stående udvalgs eller økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Lederen af borgerrådgiverfunktionen ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Økonomiudvalget skal, for så vidt angår borgerrådgiverfunktionen, varetage de opgaver, som økonomiudvalget er tillagt efter 18 stk. 2-4, 37 og 45 stk. 1 og 2. Stk. 3. Borgerrådgiverfunktionen henhører ikke under borgmesterens øverste daglige ledelse af kommunens administration. Stk. 4. Borgerrådgiverfunktionen kan kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration. Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse, hvis kommunen styres efter reglerne i 64a, 64 b, 65, 65 a eller flere af den nævnte bestemmelser. Borgerrådgiverens arbejdsgrundlag jfr. notat af 3/2 2007: Opgaver (bredt formuleret) Generelt styrke dialogen mellem borgeren og administrationen, og derved styrke respekten for kommunens afgørelser Understøtte at borgerne bliver hørt Behandle klager over sagsbehandlingen i konkrete sager (se begrænsninger) Påtage sig mediatorrollen i konfliktsituationer mellem borgeren og administrationen Vejlede borgerne om klagemuligheder indenfor det offentlige system Udtale sig om sagsbehandlingen både konkret og generelt Udarbejde rapporter og analyser indenfor sit arbejde til Byrådet efter Byrådets nærmere bestemmelser til brug for det politiske og det administrative arbejde med at forbedre borgerbetjeningen Afgrænsninger Kompetencen er begrænset til kommunale forhold, hvor Byrådet (eller et stående udvalg) ifølge lovgivningen er tillagt kompetence til at træffe konkrete eller generelle afgørelser Kan ikke gå ind i sager, hvor der findes en selvstændig klageinstans, men henvise til denne Kan ikke behandle klager over den materielle afgørelse i sager, men henvis til klageinstansen Kan ikke gå ind i sager om ansættelsesforhold Kan ikke gå ind i sager, som er indbragt for Ombudsmanden, Det kommunale Tilsyn eller domstolene Kan ikke gå ind i privatretlige spørgsmål Kan ikke gå ind i klager over politiske vedtagelser

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune..

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. Punkt 13. Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. 2014-8348. Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Historik...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Aktiviteter i 2011...3 Fokusområder og Idéer

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G 0 6. 1 0. 2 0 1 5 Hvad er en borgerrådgiver i Lejre Kommune? Lejre Kommune har haft en borgerrådgiver ansat siden 1/5 2011. Forankring:

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 203 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 203 September 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning

Borgerrådgiverens årsberetning Borgerrådgiverens årsberetning 2016 Årsberetning Den 1. december 2015 ansatte Mariagerfjord Kommune en borgerrådgiver. Denne beretning sammenfatter borgerrådgiverens erfaringer i 2016 og giver et overblik

Læs mere

Lovgivning Det lovmæssige grundlag for en borgerrådgiverfunktion er 65 e i lov om kommunernes styrelse. Her står der:

Lovgivning Det lovmæssige grundlag for en borgerrådgiverfunktion er 65 e i lov om kommunernes styrelse. Her står der: Kommunal borgerrådgiver Administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde forslag til, hvordan en ordning med en borgerrådgiver

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Generelle forhold Sønderborg Kommunes borgerrådgiverfunktion er forankret direkte under kommunaldirektøren, med reference

Læs mere

RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED

RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED Det er vigtigt, at vi som medarbejdere i Holbæk Kommune kender til de rammer for borgerbetjening og retssikkerhed, som vi arbejder indenfor. Hvis vi kender

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Helsingør kommune Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Borgerrådgiver Peter Korsgaard juni 2013 1 Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 1. halvår 2012 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning 1. halvår 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Baggrund...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Generelt om aktiviteterne i første halvdel

Læs mere

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune August 2015 Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservice Direktionen Sendt pr. mail til: Merete.Andersen2@okf.kk.dk 08-02-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-93274 Økonomiforvaltningen/Københavns

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 3. udgave, 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelsen

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Manglende opmærksomhed på almindelige forvaltningsretlige krav til offentlig myndighedsudøvelse, Børne- og Ungdomsforvaltningen Mægling

Læs mere

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvor mange klager? Københavns Kommune modtog i hvert fald 30.628 klager i 2013 Fraregnet parkeringsklager

Læs mere

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Uafhængigheden fremgår blandt andet af styrelsesvedtægtens 24:

Uafhængigheden fremgår blandt andet af styrelsesvedtægtens 24: Borgerrådgiveren NOTAT Dato 18-02-2011 Journalnr. 2011-4842 Notat om Borgerrådgiverens uafhængighed Generelt - formål og hensyn Borgerrådgiverens uafhængighed er en grundsten i Borgerrådgiverens virke

Læs mere

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 Socialforvaltningen Adm. Direktør Til BR-Sekretariatet Dato Sagsnr. 2014-0011537 Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation KLAGE INSTANS Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation FINANSFORBUNDET KLAGEINSTANS Synes du ikke, at din sag har fået en ordentlig behandling i Finansforbundet? Eller mener du,

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Møde med jobcentercheferne 2. december 2010 1 Disposition Baggrunden Formålet og målet med analysen Metode og datagrundlag Resultater Hvad forstås ved kvalitet i aktiveringsindsatsen?

Læs mere

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning 10 SEPTEMBER 2013 Klar RET Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning Vi skal se bredt på den enkelte sag og på borgerens behov ( ). En henvendelse om hjælp skal altså vurderes

Læs mere

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse Københavns Kommune Borgerrepræsentationens Sekretariat Att.: Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen FDH@okf.kk.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4111

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2013 September 2014 1 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2013... 3 2.1 REGISTRERING

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december)

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) 1 Forord Viborg den 11. maj 2015 Først og fremmest vil jeg gerne takke for den gode velkomst, som jeg har fået af borgere, samarbejdsparter og

Læs mere

Her er din borgerrådgiver Januar 2016

Her er din borgerrådgiver Januar 2016 Her er din borgerrådgiver Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse Borgerrådgiveren er til for dig 3 Hvad kan borgerrådgiveren gøre... 3 Hvad kan borgerrådgiveren ikke... 4 Hvem kan klage... 4 Sådan behandler

Læs mere

hjælper dig gennem det kommunale system!

hjælper dig gennem det kommunale system! hjælper dig gennem det kommunale system! Borgerrådgiveren er til for dig: Har du brug for hjælp til at forstå en afgørelse fra Sønderborg Kommune, eller til at finde ud af hvordan du klager over en afgørelse?

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen fra ung til voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Dagsorden Introduktion / kort præsentation Inddragelse af

Læs mere

Fremtidens medlemshvervning

Fremtidens medlemshvervning Fremtidens medlemshvervning De Samvirkende Menighedsplejer Nyborg Strand den 14. april 2012 Stig Fog Fundraising & Kommunikation Præsentation Stig Fog Cand. Scient. Soc. PR Indsamlingsleder Folkekirkens

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget

Til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notatet vedrører 1. måling af en registrering foretaget i såvel Teknikog Miljøforvaltningen som i de øvrige 6 forvaltninger

Læs mere

Studenterambassadørens kvartalsrapport

Studenterambassadørens kvartalsrapport K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterambassadørens kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1. Studenterambassadørens formål og opgaver Studenterambassadøren ved Københavns Universitet er den første

Læs mere

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 279 Offentligt KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 31-05-2013 Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende

Læs mere

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Aftenens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Veteranpolitik i Billund Kommune. - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få

Veteranpolitik i Billund Kommune. - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få Veteranpolitik i Billund Kommune - Anerkendelse af de mange og særlig støtte til de få 0 Forord Veteranpolitikken i Billund Kommune er blevet til med inspiration fra veteraners egne beretninger, input

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

LÆR AT TALE, SÅ FOLK VIL LYTTE (OG LYTTE, SÅ FOLK VIL TALE) EN E-BOG OM EFFEKTIVE MØDER

LÆR AT TALE, SÅ FOLK VIL LYTTE (OG LYTTE, SÅ FOLK VIL TALE) EN E-BOG OM EFFEKTIVE MØDER LÆR AT TALE, SÅ FOLK VIL LYTTE (OG LYTTE, SÅ FOLK VIL TALE) EN E-BOG OM EFFEKTIVE MØDER ATTRACTORKURSER ER RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTINGS AFDELING FOR KURSER OG UDDANNELSER. HER SKABER VI BÆREDYGTIGE LÆRINGSFORLØB

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Borgerrådgiver Hvidovre & Ishøj Kommuner

Borgerrådgiver Hvidovre & Ishøj Kommuner Borgerrådgiver Hvidovre & Ishøj Kommuner Kjerulf & Partnere, august 2016 Lykke Pedersen 2 Indledning Denne job- og personprofil er udarbejdet i forbindelse med rekruttering af en fælles borgerrådgiver

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

Borgerrådgiverens årsrapport 2013

Borgerrådgiverens årsrapport 2013 Borgerrådgiverens årsrapport 2013 FORORD Borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune åbnede dørene pr. 1. august 2011 og funktionen har således været tilgængelig for borgere, brugere og erhvervsdrivendes

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i perioden maj december 2013 April 2014 1 Indhold 1 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN... 3 1.1 REGISTRERING

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

Mobning. Forbedringsafdelingen. Håndtering af mobning på Rigshospitalet

Mobning. Forbedringsafdelingen. Håndtering af mobning på Rigshospitalet Mobning Forbedringsafdelingen Håndtering af mobning på Rigshospitalet Læsevejledning Denne vejledning er lavet som støtte til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på Rigshospitalet,

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 20 Evaluering af arbejdsprøvning i eget regi 443867 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af arbejdsprøvningsprojektet til efterretning,

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Helhedssyn i sociale sager

Helhedssyn i sociale sager Helhedssyn i sociale sager En kæmpe ambition - og kan det overhovedet lade sig gøre? DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Hvad er sociale sager? Det er fx sager om: Social rådgivning og vejledning

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Nærdemokrati - politik for borger- og brugerinddragelse

Nærdemokrati - politik for borger- og brugerinddragelse Nærdemokrati - politik for borger- og brugerinddragelse Strategi og Ledelse Forord Byrådet besluttede i februar 2007 en vision for vores kommune: Fredensborg Kommune tilfredse borgere. Skal Fredensborg

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 204 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...3 2. HENVENDELSER

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere