Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november"

Transkript

1 Til LBR Syddjurs Bugtrupvej Kolind Tel Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: tilstede: Marianne Als, Michael Udsen, Flemming E. Andreasen, Lars Ørgaard, Vagn Udengaard, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes, Knud Erik Jensen, Kurt Friis, Anders Nørgård, Hanne Beyer, Lars Bundgaard og Helle Dueholm 1. (fast punkt) Velkomst til repræsentanterne for lokale foreninger. Kurt Friis, LO a-kasserne på Djursland Anders Nørgård, Syddjurs erhvervsforening Medlemsliste fremsendt med dagsordenen Medlemmerne og sekretariatet orienterer : Velkomst til nye medlemmer og præsentationsrunde 2. Status for Jobcenteret (fast punkt) Aktuelle ledighedstal Jobcenteret præsenterer de seneste opgørelser af ledighed. Status for driften Jobcenteret fremlægger status for ministerens 3 mål, samt opgørelse af rettidighed i beskæftigelsesindsatsen. Nye tiltag Nye tiltag i jobcenteret præsenteres. Ledelsesinformationsrapport, Jobcenter Syddjurs, oktober 2010 fremsendt med dagsordenen Resultater og indsats, Jobcenter Syddjurs aug/sep 2010 fremsendt med dagsordenen Indstillinger: Beskæftigelseschefen indstiller til orientering. : givet. Ingen yderligere spørgsmål 3. Virksomhedsstrategi Ny virksomhedsstrategi for Jobcenterets virksomhedsservice Jobcenter Syddjurs har i vinteren 2009/2010 udviklet et servicekoncept og strategi for styrket samarbejde med virksomhederne i Syddjurs. Projektet er gennemført i samarbejde med Raabo Kommunikation og med økonomisk støtte fra LBR. 1

2 Virksomhedsstrategien er udformet på baggrund af interviewundersøgelse med 46 virksomheder, ligesom der er afholdt workshop med deltagelse af virksomhedsledere og jobcenterets arbejdsmarkedskonsulenter. Dette indledende arbejde har afdækket nogle af jobcenterets styrker og peget på mulige udviklingsområder. Jobcenterets styrke er først og fremmest et positivt omdømme blandt de virksomheder, som jobcenteret har kontakt til. Der er overvejende tilfredshed med det konkrete samarbejde og virksomhederne har et positivt syn på jobkonsulenternes kompetencer. Jobkonsulenterne har i løbet af ét år ca personlige møder med virksomhedsledere. Udviklingsmulighederne findes i en bedre branding af jobcenterets service og mere synlighed og tilgængelighed. Med udgangspunkt i ovenstående er der udarbejdet en virksomhedsstrategi med tre hjørnesten. Jobkonsulenterne skal kunne fungere som ambassadører for hele Jobcenter Syddjurs Jobcenteret skal være synligt overfor en bredere kreds af virksomheder Jobcenteret skal anvende et bredt spektrum af moderne kommunikationskanaler Virksomhedsstrategien udmøntes i fire konkrete aktiviteter Kampagner (eks. Voksenlærlingekampagne og Virksomhedscenterkampagnen) Mediestrategi / omtale (eks. Nyhedsbrevet på Hjemmeside - Partnerskabsaftaler (skabelon er udarbejdet) Jobcentret er pt. i gang med at konkretisere virksomhedsstrategien i handleplaner, så strategiens mål omkring ambassadørfunktion og bedre kommunikation mellem jobcenter og virksomheder kan føres ud i livet. Beskæftigelseschefen indstiller til orientering. Afdelingsleder Lasse Bundgaard orienterer om ny virksomhedsstrategi. : givet. Virksomhedsstrategien er ved at blive implementeret i jobcenteret. Hjemmesiden er et væsentligt omdrejningspunkt i strategien. 100 personer har nu tilmeldt sig nyhedsbrevet og der er 4000 besøgende på hjemmesiden hver måned, heraf knap en tredjedel jobcenterets egen brug af hjemmesiden. Jobcenteret undersøger, om det er muligt at lave statistik på, hvilke emner der søges mest på hjemmesiden. Virksomhedsstrategien udleveret på mødet. 2

3 4. Finanslovsaftaler En aktiv beskæftigelsesindsats, der virker: Refusionssystemet justeres og nedsættes - høj refusionssats 50% og lav sats 30%. Høj refusion til sygedagpengemodtagere - delvis raskmeldt, virksomhedspraktik, løntilskud eller i ordinær uddannelse. Lav refusion ved øvrig vejledning og opkvalificering (bl.a. kurser og kommunale projekter) samt passive perioder. - refusion for virksomhedsrevalidering med revalideringsydelse er fortsat 65% refusion. Refusion for timer i aktive tilbud. Dette gælder ikke pt. men aftalepartierne vil på et senere tidspunkt drøfte mulighederne for, at der indføres en automatisk time-for-time beregning. Der etableres ét fælles driftsloft for driftsudgifter til aktivering på kr. pr. helårsperson for følgende målgrupper: revalidender, kontant- og starthjælpsmodtagere, forsikrede ledige, sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere samt deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunerne kan ikke længere hjemtage refusion for andre aktørers administrationsudgifter. Træder i kraft 1. januar 2011 Nye ramme for sygefraværsindsats: Refusionssystemet justeres og nedsættes - høj refusionssats 50% og lav sats 30%. Høj refusion til sygedagpengemodtagere - delvis raskmeldt, virksomhedspraktik, løntilskud eller i ordinær uddannelse. Lav refusion ved øvrig vejledning og opkvalificering (bl.a. kurser og kommunale projekter) samt passive perioder. Grupper af syge fritages fra aktive tilbud og samtaler 1. Aktive tilbud kan kun gives, hvis det tjener tilbavende til arbejdet 2. De mindst syge skal ikke have aktive tilbud 3. Fritagelse/standby for de mest syge 4. Ikke krav om samtale ved fremmøde, hvis snarlig tilbagevenden til job 5. Ikke krav om samtale ved fremmøde, hvis der ventes på operation. 6. Præcisering af at gradvis tilbagevenden altid går forud for aktive tilbud 7. Fleksibel kontakt til arbejdsgivere i tilknytning til første opfølgning. 8. Inspirationsmateriale til god kommunikation til sygemeldte. 9. Information til jobcentrene om standby-ordningen. 10 Oplysningsskema skal give information om alvorlig sygdom. 11. Et forbedret samarbejde med lægerne vil styrke jobcentrenes opfølgning. Træder i kraft i løbet af 2011 En aktiv beskæftigelsesindsats, der virker fremsendt med dagsordenen Nye rammer for sygefraværsindsatsen fremsendt med dagsordenen 3

4 Beskæftigelseschefen orienterer : givet. Finanslovsaftalen får indflydelse på økonomien på beskæftigelsesområdet og budgettet vil blive justeret. Køb af aktiveringstilbud i 2011 revurderes lige nu. 5. Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 vedtaget Beskæftigelsesplan 2011 er vedtaget på byrådsmøde den 14. oktober Tillæg 3 Som led i aftalen Stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed er der for perioden afsat en pulje til ansættelse af flere virksomhedsrettede jobkonsulenter i jobcentrene. Jobcenter Syddjurs har 3. september fået bevilliget midler fra pulje til bekæmpelse af langtidsledigheden via ansættelse af én ekstra jobkonsulent. Denne indsats skal medvirke til dels en tættere kontakt med langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed, dels en bedre service til virksomhederne. I forlængelse heraf stilles der krav om, at Beskæftigelsesplanen udbygges med et tillæg 3, som beskriver strategien og resultatmål for bekæmpelse af langtidsledigheden. Grundet den sene bevilling er der intet krav om, at tillægget til beskæftigelsesplan 2011 skal i høring i LBR, men derimod skal tillægget drøftes med beskæftigelsesregionen inden udgangen af Budget Budget 2011 er vedtaget på byrådsmødet den 14. oktober og nu indskrevet i Beskæftigelsesplan Bevilling til det lokale beskæftigelsesråd 2011 Der er udmeldt en foreløbig bevilling til LBR 2011 på kr Beskæftigelsesplan 2011 fremsendt med dagsordenen Fordeling af bevilling til lokale beskæftigelsesråd for år 2011 fremsendt med dagsordenen Beskæftigelseschefen orienterer. : Budgettet blev vedtaget på byrådsmøde i oktober, men kommer i en ny version. I forlængelse af bevilling fra puljen til bekæmpelse af langtidsledigheden er der pr ansat én ekstra jobkonsulent i jobcenteret. 6. Møde- og procesplan 2011 Møde- og procesplan 2011 Planlægning med 4 ordinære møder, herunder et fællesmøde med drøftelse af Beskæftigelsesplan 2012 med det politiske udvalg. 4

5 Beslutning Udkast til møde- og procesplan 2011 fremsendt med dagsordenen Beskæftigelseschefen indstiller, at mødeplan 2011vedtages. Beslutning: Møde- og procesplan 2011 blev vedtaget 7. LBR samarbejde i Østjylland LBR samarbejde i Østjylland LBR sekretariaterne i Østjylland mødtes til erfaringsudveksling den 1. oktober Sigtet var at afklare interessen for og mulighederne i et samarbejde på tværs af kommunegrænser i Østjylland. Alle deltagere var interesseret i at fortsætte og udvikle samarbejdet. Interessen samler sig om to hovedområder: At udveksle generelle erfaringer på sekretariatsniveau At opnå synergi gennem fælles initiativer (LBR-niveau) Der blev peget på følgende områder, hvor der kunne være basis for LBRinitiativer på tværs af kommunegrænser: Projekter rettet mod kommende demografiske udfordringer, dvs. projekter som har fokus på at sikre, at der er en veluddannet arbejdsstyrke, når der igen bliver mangel på arbejdskraft. Ungeindsatsen, bl.a. praktikpladser Konsekvenser af ændring i dagpengeperiode samt regler for optjening af dagpengeret - kan der udvikles LBR-projekter, som forebygger langtidsledighed? Fælles opfordring til Beskæftigelsesregionen om i højere grad at understøtte serviceringen af LBR erne. Referat af møde for LBR-sekretariater i Østjylland fremsendt med dagsordenen Beskæftigelseschefen indstiller til orientering. Sekretariatet orienterer. : blev givet. LBR Syddjurs har ikke aktuelt input til møderne eller til et eventuelt udvidet samarbejde, men finder initiativet positiv. 8. Afsluttede projekter (fast punkt) Ingen projekter evalueres 5

6 Beslutning: 9. Igangværende projekter, status (fast punkt) Vækstambassadør I forbindelse med gennemførelse af projektet nedsættes der jf. projektbeskrivelsen et rådgivende organ med repræsentation fra Syddjurs kommune, Jobcenter Syddjurs, Syddjurs erhvervsforening og LBR Syddjurs. Syddjurs erhvervsforening har udpeget arkitekt Kurt Flinker. LBR Syddjurs udpeger på mødet en repræsentant til det rådgivende organ. : Der blevet på mødet orienteret om, at Jobcenterets repræsentant bliver afdelingsleder, Lars Bundgaard og repræsentant for Syddjurs kommune bliver formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Gunnar Sørensen. LBR Syddjurs pegede på mødet Vagn Udengaard som repræsentant for LBR 10. Ansøgninger (fast punkt) Beslutning 1. JOBDjursland Unge i Job og Uddannelse, Akantus Formål Formålet er at sikre unge under 30 år på dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse i Syddjurs kommune en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og sikre selvforsørgelse gennem relevante lærepladser, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og job. Målgruppe Målgruppen ledige unge under 30 år er en uhomogen gruppe, hvor der kan være stor forskel på, hvad baggrunden er for den unges ledighed. For at give en forståelse for, at vi tager et individuelt baseret udgangspunkt i den enkeltes situation og behov, har vi valgt at inddele målgruppen i 3 undergrupper. Indhold og metode Empowerment ejerskab Vi lægger stor vægt på, at den unge skal føle ejerskab til den plan, der lægges og til projektet generelt - fordi ejerskab giver ansvar og empowerment. Målet er altid, at den unge får en realistisk uddannelse, kommer i job og bliver selvforsørgende og kompetent til livet. Akantus tager altid udgangspunkt i de unges ressourcer og eventuelle barrierer og styrker viljen til at lykkes. Vi har fokus på at opnå gensidig respekt og tillid og have empati for den enkeltes livssituation. Hos os bliver de unge mødt med positive forventninger og respekt, vi stiller individuelle krav og forventer ansvarlighed. Vi arbejder med tæt opfølgning og fastholdelse 6

7 under uddannelse og ind i jobbet Optagelsessamtale. Formålet med optagelsessamtalen er en overordnet dialog for at afdække den unges baggrund, muligheder og eventuelle barrierer og ikke mindst forventningsafstemning og indledning af jobkontrakten. Målet er altid den korteste vej til realistisk og tilfredsstillende uddannelse eller job, derfor skal hele indsatsen være præget af sund fornuft og fleksibilitet og evalueres undervejs. Hvis den unge allerede har været til 3-partssamtale med Jobcenter Syddjurs og UU, vil der måske være mulighed for koordinering, så vi ikke behøver at analysere det samme. I så fald vil optagelsessamtalen have en anden karakter, men vil stadig være nødvendig. Succeskriterier - effekter og resultater Afklaring af kompetencer, ressourcer og personlige og faglige barrierer Alle deltagerne bliver afklaret i forhold til realistisk mål for uddannelse og job Kompetenceudvikling i forhold til målet med afsæt i empowerment 75 % af deltagerne kommer videre i job, ungdomsuddannelse eller uddannelse Resten flytter sig nærmere selvforsørgelse En målrettet indsats over for relevante virksomheder, både i Djursland og uden for Djursland, for at opnå flest mulige lærepladser og job til målgruppen Opfølgning ind i job eller uddannelse med afsæt i den unges ressourcer for at sikre fastholdelse Evaluering Dokumentation af indsatsen delvist med ekstern evaluering - så resultaterne kan bruges fremadrettet i Syddjurs Kommune De processer, metoder og redskaber, som fører til projektets resultater, evalueres og beskrives i en kortfattet og overskuelig afsluttende rapport med anbefalinger baseret på projektets erfaringer og resultater samt den kvantitative og kvalitative analyse. Følgegruppe For at sikre, at JOBDjursland Unge i Job og Uddannelse forbliver en supplerende del af den samlede indsats over for målgruppen i Syddjurs Kommune, er det vores erfaring, at det er vigtigt at tilknytte en relevant følgegruppe, så der bliver mulighed for løbende justeringer og i det hele taget dialog om projektet. Følgegruppen bør bestå af repræsentanter for Jobcenteret, UU, Uddannelsesinstitutioner, fagforeninger og A kasser, virksomheder og kan suppleres med relevante personer undervejs. Følgegruppen vil medvirke til et innovativt projekt præget af synergi og vil desuden sikre, at projektets erfaringer og resultater bliver spredt til de relevante parter. Varighed og omfang Projektperiode: 18. januar 17. december 2011 svarende til 40 deltager-uger. Perioden kan ændres, og kan eventuelt fordeles på 2 7

8 budgetår f.eks. fra april til april. Perioden bør dog ikke afkortes, fordi der skal en vis volumen til for at udvikle projektet undervejs og opnå nye erfaringer Løbende optagelse af nye deltagere hver anden mandag 20 deltagere løbende ved en gennemsnitlig forløbslængde på 10 uger giver det 80 cpr. numre. Ansøgt beløb: kr. Projektperioden kan eventuelt forskydes over to budget år 2. Rullende rådgivning, Rikke Thorbjørn Formål: Formålet med coachingen er at give borgerne personlig styrke og kompetencer, så de derved kan påbegynde virksomhedspraktik, uddannelse eller andre beskæftigelsesfremmende tiltag. Målgruppe: Overordnet er målgruppen de kontanthjælpsmodtagere, der ikke ved hvilken retning, de skal gå i forhold til arbejde og uddannelse, og som umiddelbart ikke er i stand til at påbegynde virksomhedspraktik eller andre beskæftigelsesfremmende tiltag, dvs. ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Varighed og omfang: For at kunne lave en solid vurdering af resultatet må projektet løbe over 12 mdr. Gerne fra til Ideelt set burde 8 nye borgere kunne starte hver 10. uge. Erfaringen viser dog, at tidsplanen med denne gruppe borgere kan skride, hvorfor der må påregnes en buffer på 1-2 uger. Indhold og metode: Projektet med mobil coaching Rullende Rådgivning, er et pilot-projekt, der med innovative og anderledes redskaber søger at fremme beskæftigelsen blandt de borgere, der befinder sig langt fra det ordinære arbejdsmarked, herunder de unge mennesker, der er faldet fra uddannelse eller aldrig har påbegyndt en sådan. Succeskriterier: I ca. tal er det håbet, at indeværende projekt, med undertegnede som eneste medarbejder, vil kunne bringe 35 borgere langt nærmere det ordinære arbejdsmarked pr. år. Hermed menes, at borgerne vil være parate til at påbegynde virksomhedspraktik, uddannelse eller andre beskæftigelsesfremmende tiltag. Evaluering: Borgerne skal afslutningsvis udfylde evalueringsskemaer, der kan blotlægge deres vurdering af udbyttet. De fleste mennesker, der være sig 8

9 både aktører og projektdeltagere, vil gerne være en del af en god historie og vil gerne være med til at vise fremgang, hvorfor det kan hænde at evalueringsresultater fremstår mere positivt, end de egentlige opnåede resultater. Derfor er det vigtigt at følge borgere gennem et stykke tid efter forløbets afslutning, for dermed at kunne give den rette vurdering af det endelige resultat. Endeligt er det vigtigt, at de visiterende sagsbehandlere vurderer, hvorvidt de oplever, at disse coaching forløb har hjulpet dem i deres arbejde med at bringe borgerne nærmere arbejdsmarkedet. En evaluering skal således bestå af: 1. En kvantitativ analyse, der belyser de direkte tal i form af en komparativ analyse af de implicerede borgere der har modtaget 10 ugers coaching i indeværende projekt, og borgere, der har gennemgået 10 ugers aktivering i kommunes ordinære projekter 2. En kvalitativ analyse på baggrund af borgeres vurderinger 3. En kvalitativ analyse på baggrund af sagsbehandleres vurderinger Ansøgt beløb: ,- kr. excl. moms 3. Basecamp, UU Djursland Formål: Afklare og vejlede/støtte udsatte unge år i overgangen fra ledighed til uddannelse, beskæftigelse eller andet. Samt støtte overgangen fra barn til voksen således at antallet af unge på kontanthjælp reduceres. Målgruppe: årige, som ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller andet. De årige, som er i aktivering, indgår ikke i projektet. ( Hvis det skønnes at enkelte kunne have udbytte af et vejledningsafklaringsforløb, tilbydes dette i projektet). De årige, som afbryder en aktivitet. Varighed og omfang: November/december 2010 arbejdes der på samling af korpset, UU vejleder ansvarlig, samt klargøring til opstart Projektet løber hele 2011, der evalueres midtvejs senest slut juni. Ved udgangen af november foreligger endelig evaluering. Indhold og metode: Det centrale: Vi vil oprette et unge-forum i lokaler evt. projektcentrene. Her placeres et lille korps af kommunale medarbejdere: 1 UU vejleder ½ tid, UU vejledere tilknyttet unge/voksen vejledningen, 1 sagsbehandler for unge på kontanthjælp, 1 jobkonsulent fra Jobcentret, 1 socialrådgiver fra Socialafdelingen, ønskeligt 1 socialrådgiver for årige, samt repræsentant fra Syddjurs Ungdomsskole. Det vil være bemandet 4 ugentlige dage mest af UU, og korpset mødes mindst 1 gang ugentligt, og tager sig så vidt muligt af alle unge årige, som afbryder uddannelse, job eller andet. Hurtigt og akut indsats, ingen ventetid. De unge skal møde i BaseCamp, men skal hurtigst muligt videre i andre 9

10 forløb, f.eks. på produktionsskole, i gang med et særligt tilrettelagt afklaringsforløb på flere uddannelsessteder, i praktik på en virksomhed, nogle måske sideløbende i gang med behandling i Misbrugscentret eller hos en psykolog. Der skal tilbydes mentorordning, og der skal være mulighed for at tilbyde arbejdsdusør. For unge som ikke umiddelbart kommer i aktivitet, aftales der fremmødetider i projektet, hvor de unge deltager i et vejledningsafklaringsforløb. Succeskriterier: Antallet af unge årige, som ikke er i uddannelse, reduceres fra ca. 250 til ca Fødekæden til kontanthjælp reduceres. Antallet af unge årige på kontanthjælp falder fra nuværende 66 til 46. Evaluering: Der evalueres midtvejs senest i slutningen af juni og ved udgangen af november foreligger endelig evaluering. Ansøgt beløb: kr. heraf kr. i Mentornetværk og mentorkurser, Mentor company Baggrund Beskæftigelsesministerens udmelding til LBR for 2011om at afsætte midler til drift af mentornetværk og til kurser for mentorer. Ministeren opfordrer ligeledes til, at LBR udarbejder en konkret handlingsplan for, hvordan LBR vil fremme og støtte virksomhedsmentorer. Formål Målet er, at projektet skal medvirke til at imødegå langtidsledigheden og styrke de lediges vej tilbage til beskæftigelse. Indhold og metode Midlet er virksomhedsmentorer i henhold til indsatsområdet og dette skal ske igennem: o Udarbejdelse af handlingsplan med mål og rammer for anvendelsen, koordination, støtte og opfølgning i forhold til virksomhedsmentorer, mentornetværk - herunder evt. virksomhedscentre o Udmøntning af handlingsplan i 12 måneder med gennemførelse af kursusforløb, netværksmøder og koordinering. Og således at mentornetværket derefter kan indgå i almindelig drift. Målgruppe Projektet målrettes en eller flere af følgende målgrupper, som LBR Syddjurs fokuserer på: o Unge på offentlig forsørgelse målrettet uddannelse eller 10

11 beskæftigelse o Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere o Målgruppe i relation til planerne for virksomhedscentre o Udsatte borgere med stor afstand til arbejdsmarkedet Succeskriterier At der ved projektets afslutning er: Udarbejdet strategi for jobcentrets anvendelse af virksomhedsmentorer og virksomhedscentre og udslusningen af borgere hertil Udarbejdet handlingsplan for jobcentrets anvendelse af virksomhedsmentorer og virksomhedscentre og udslusningen af borgere hertil Udarbejdet handlingsplan for støtte til virksomhedsmentorer den udadvendte indsats i forhold til virksomhederne Implementeret plan over 12 måneder med kurser og netværksmøder for mentorerne At der er etableret 5 virksomhedscentre med 25 uddannede mentorer, som fremadrettet kan anvendes i forhold til beskæftigelsesministerens mål for 2011 Styrket samarbejde mellem mentorerne og jobcentrets medarbejdere. Skal fremme et tættere samarbejde mellem virksomhederne og jobcentret med henblik på at udsluse ledige Evaluering Ved projektets start efter 6 måneder ved projektets afslutning Tidsplan Projektet løber over 12 måneder. Ansøgt beløb Der ansøges om et samlet beløb på kr ,- ekskl. moms* Hvis der er alternative muligheder for kursusafholdelse og forplejning kan denne omkostning reduceres væsentligt. De enkelte elementer kan tileller fravælges ud fra jobcentrets konkrete situation og udgangspunkt. 5. Mentornetværk og fastholdelseskonsulenter til unge på erhvervsuddannelserne, CV2 Formål Hovedformålet med dette projekt er at bringe unge kontanthjælpsmodtagere fra passiv forsørgelse til uddannelse på normale vilkår, om end med særlige socialpædagogiske foranstaltninger. Målgruppe Målgruppen er ikke umiddelbart uddannelsesparate unge, som ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse uden ekstra hjælp. 11

12 Indhold og metode Viden Djurs har i flere år arbejdet med mentorer og uddannelsescoaches, og også med gode resultater, men det viser sig, at for at opnå de ønskede mål, er det nødvendigt med yderligere foranstaltninger. Viden Djurs søger derfor om midler til gennemførelse af nedenstående aktiviteter: a) Udvikling og testning af fastholdelseskonsulentfunktion i 3 af Viden Djurs afdelinger (CV2, teknisk skole, handelsskole). b) Udvikling og testning af øget mentorsamarbejde på tværs af ungdomsuddannelserne. c) Udvikling og testning af task force, der sættes ind ved tegn på frafald hos en elev. d) Øget praktikpladsindsats/virksomhedskontakt for Viden Djurs elever. Alle de udviklede funktioner i projektet implementeres på Viden Djurs. CV2, Viden Djurs vil i dette projekt fortsætte sit nære samarbejde med Jobcentrenes sagsbehandlere, UU-Djursland, Grenaa Produktionsskole, Ungdomsskolen, Kalø Økologiske Landbrugsskole, SOSU Randers, øvrige relevante erhvervsskoler og Misbrugscentret. Varighed og omfang Målgruppen er unge kontanthjælpsmodtagere fra Norddjurs og Syddjurs Kommuner, der ikke uden særlig støtte kan komme videre i deres liv med enten job eller uddannelse, men som samtidig ikke har en diagnose, der gør, at de er berettiget til særlig støtte. 120 unge kontanthjælpsmodtagere forventes involveret i projektet i løbet af Januar til december Succeskriterier Som målbart kriterium for vores ansøgning er at 68 % af de visiterede unge skal i gang med en erhvervsuddannelse og 10 % skal visiteres videre til anden uddannelse eller beskæftigelse, så i alt 78 % går fra offentlig forsørgelse til egenforsørgelse. Målet er opsat på basis af vore erfaringer med arbejdet med målgruppen. Evaluering Ved hver af de ovennævnte 4 aktiviteter vil der være løbende delevalueringer. Det vil sige, at der evalueres efter konceptudvikling, afprøvning og justering, og hver gang er det de relevante brugere og interessenter, der vil blive involveret i evalueringen. Projektets resultater vil også blive beskrevet på Viden Djurs hjemmeside, og der vil ved projektets afslutning blive arrangeret et fyraftensmøde, hvor alle interessenter og øvrige involverede herunder også virksomhederne vil blive inviteret, og hvor projektets resultater præsenteres. Endvidere vil projektets interessenter løbende blive inddraget i projektet, da de vil blive involveret dels i udviklingen og dels i testningen af projektets resultater. Projektets resultater vil endvidere blive beskrevet i projektets slutrapport. 12

13 Ansøgt beløb kr. JOBDjursland Unge i Job og Uddannelse fremsendt med dagsordenen Ansøgning om LBR midler, Rullende rådgivning fremsendt med dagsordenen Ansøgning om støtte til projekt: Basecamp fremsendt med dagsordenen Ansøgning til LBR Syddjurs indsatsområde: Mentornetværk og mentorkurser fremsendt med dagsordenen Ansøgning til det lokale beskæftigelsesråd i nord- og syddjurs kommune Mentornetværk og fastholdelseskonsulenter til unge på erhvervsuddannelse fremsendt med dagsordenen Oversigt over anvendte midler siden 2007 fremsendt med dagsordenen Indstillinger: 1. Beskæftigelseschefen indstiller til bevilling 2. Beskæftigelseschefen indstiller projektet Rullende rådgivning til afslag 3. Beskæftigelseschefen indstiller projektet Basecamp til bevilling 4. Beskæftigelseschefen indstiller projektet Mentornetværk og mentorkurser til afslag 5. Beskæftigelseschefen indstiller projektet Mentornetværk og fastholdelseskonsulenter til unge på erhvervsuddannelse til bevilling Beslutning: 1) LBR beder sekretariatet tage kontakt til ansøgeren, Akantus for nærmere forhandling med henblik på eventuelt at genbehandle ansøgning på mødet i februar. 2) LBR giver afslag på ansøgningen Rullende rådgivning. Afslaget er begrundet i, at dette projekt ikke i tilstrækkelig grad er nyskabende i forhold til den allerede iværksatte indsats overfor målgruppen. 3) LBR bevilliger det ansøgte tilskud til projektet Basecamp under forudsætning af, at det lykkes at tilvejebringe de beskrevne vilkår for tværfaglig indsats. 4) LBR giver afslag på ansøgning fra Mentor Company. Afslaget er begrundet i, at der ikke aktuelt er et behov for denne indsats. 5) LBR bevilliger det ansøgte beløb til CV2s projekt Mentornetværk og fastholdelseskonsulenter til unge på erhvervsuddannelse. 11. Partnerskab i sygedagpengeindsatsen Partnerskab i sygedagpengeindsatsen Syddjurs Kommune har sat kraftigt ind for at optimere indsatsen på sygedagpengeområdet og for at optimere service overfor borgerne og reducere udgifterne til sygedagpenge. Den igangsatte proces har haft meget positive resultater, hvilket har vist, at det kan betale sig at arbejde fokuseret med området, have ledelsesmæssig opmærksomhed og arbejde med medarbejdernes faglighed. For at opnå yderligere besparelsespotentiale på området, blev det besluttet, at det var nødvendigt at tænke nyt, iværksætte forskellige initiativer og foretage diverse investeringer i forhold til at optimere sygedagpengeindsatsen. Det er i relation hertil besluttet, at indgå i et servicepartnerskab med Institut for Serviceudvikling og Varda Jobservice. Servicepartnerskabet 13

14 begyndte pr. 1. september Formål Det helt overordnede formål med at indgå en servicepartnerskabsaftale er, at fremtidssikre driften i Syddjurs Kommune på sygedagpengeområdet på en sådan måde, at der blandt medarbejdere og ledelse opnås en mere effektiv drift og en ny viden baseret på de behov, der kan fastlægges blandt politikere, ledere, medarbejdere og borgere på området. Der er tale om en dynamisk proces, en samarbejdsform, der bygger på, at de private og offentlige parter sammen udvikler fælles mål for løsningen af den konkrete opgave, som bakkes op af økonomiske incitamenter. Formålet med aftalen er at sikre en optimal servicering af sygedagpengemodtagere, reducere antallet af borgere, der modtager sygedagpenge og at minimere udgifterne til sygedagpenge over en periode på 3 år. Ved indgåelse af Servicepartnerskabet over en periode på 3 år skal der være fokus på: Udvikling af en bæredygtig organisation fremadrettet på sygedagpengeområdet. Faglig udvikling af medarbejdere. Udvikling af optimale sagsgange, der sikrer hurtigere sagsflow og højere målopfyldelse med henblik på hurtigere at få sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet eller i fremadrettede ordninger. Udvikling af modeller for, hvorledes sygemeldte kommer hurtigt gennem afklaring og i gang i fremadrettede tiltag. Iværksættelse af tiltag der styrker økonomien på sygedagpengeområdet. Bemanding I forhold til et succesfyldt servicepartnerskab er det vurderet vigtigt, at der i det daglige er medarbejdere fra ISU/Varda Jobservice i Jobcentret. Der er 6 konsulenter tilknyttet til Jobcentret, heraf sidder 2 sagsbehandlere, 1 konsulent samt 1 faglig koordinator til dagligt i Jobcentret. Derudover kan indsatsen suppleres ved at gøre brug af ISU/Varda Jobservice s tværfaglige team af læger, psykologer, ergoterapeuter og fysioterapeuter, samt eksterne konsulenter/undervisere. Organisation Servicepartnerskabet fokuserer på sygedagpengeområdet men området skal naturligvis ses i en helhed ved inddragelse af den sekundære samarbejdsflade. Projektet har en styregruppe og det er planen at der er en løbende afrapportering af fremdriften til styregruppen. I organisationsdiagrammet er ISU/Varda Jobservice en del af jobcentret, og bevidst holdt som en cirkel for at indikere at der er tale om en rådgivende karakter. Der er tale om sparring, coaching og udvikling i forhold til sagsbehandlere og ledelse. (se bilag 1) I forbindelse med samarbejdsmodellen er det en absolut grundforudsætning, at myndighedsopgaven alene kan ligge hos Syddjurs Kommune. Overordnet faseinddeling For at udvikle sygedagpengeområdet i Syddjurs må der nødvendigvis 14

15 være tale om fleksible og dynamiske forløb/faser. Dette illustreres i overordnede faseinddelinger i et tre-årigt perspektiv med beskrivelse af de udviklingstiltag som vil finde sted. Udviklingstiltagene vil naturligvis være til løbende diskussion og fastlæggelse. Der er i den nedenstående fasebeskrivelse sat fokus på nogle områder og temaer, der ville kunne komme i spil. Det er centralt at fremhæve, at servicepartnerskabet grundlæggende det første år vil lave væsentlige aktiviteter i Jobcentret, der så og sige i år 2 og 3 vil være i drift. (se bilag 2 vedr. faser i projektet). På mødet deltager fra Varda Jobservice, Jens Mygind. Faseplan for servicepartnerskab fremsendt med dagsordenen Organisationsplan for servicepartnerskab fremsendt med dagsordenen Beskæftigelseschefen indstiller til orientering. : blev givet. Siden servicepartnerskabets start i september 2010 er der gennemført en række aktiviteter: Motivationsundersøgelse blandt medarbejderne Undersøgelse af medarbejdernes profil Undersøgelse af omfanget og karakteren af henvendelser til sygedagpenge-teamet og i forlængelse heraf er udarbejdet nyt informationsmateriale. Kompetenceudvikling for medarbejderne Baggrunden for servicepartnerskabet var en iagttagelse af stigning i sygedagpengesagerne og en investering i området var under hensyn til servicerammen. Servicepartnerskabet tilfører: Ledelsesmæssigt fokus Medarbejder ressourcer Opkvalificering af medarbejderne 12. Presse 13. Eventuelt Evt. pressemeddelelse efter mødet Beskæftigelsesregion Midtjyllands publikation Hvem har ansvaret for ungeindsatsen? en oversigt blev udleveret på mødet. 15

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs onsdag den 21. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs onsdag den 21. oktober 1 Bugtrupvej 31 8560 Kolind Til LBR Syddjurs Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 26.10.2009 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 30. august

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 30. august Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 30. august Tilstede: Marianne Als Nielsen, Michael Udsen, Flemming Andreasen, Lars Ørgaard, Jens Rasmussen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes, Knud

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012 Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 8.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 9 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 2 BE Opfølgning

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 26. januar kl. 15 17.

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 26. januar kl. 15 17. Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.2.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 19. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 19. maj Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 25.5.2009 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011)

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Formålet med indsatsplanen er at konkretisere strategien i Beskæftigelsesplan 2011. Jobcentret har valgt at udarbejde en indsatsplan

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Dato 09. maj.2011 Dok.nr. 928726 Sagsnr. 880061 Ref. Pepe/kias Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Der er indgået aftale på Christiansborg om ændrede rammevilkår for den beskæftigelsesrettede indsats.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 028. Godkendelse af dagsorden 40 029. Godkendelse af referat 41 030. Velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 kl 14.00 i Jobcenter Struer Afbud/fraværende: Martin Munkebo, Mona Rask, Grethe Riksted, Poul Kjær Nielsen, Iben Kollemorten og Annelise Knudsen (suppleant). 1)

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Unge Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde. Antallet af unge ledige under 25 år

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE

INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE Ledige på dagpenge skal hurtigere i arbejde via en intensiv indsats med hyppige jobrettede samtaler først i ledighedsperioden 29. november 2016

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer 1) Meddelelser 2) Orientering a. Opfølgning på mål fra Beskæftigelsesplan 2009 Den stigende ledighed har betydet, at der i første

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Kommune samt Det Lokale Beskæftigelsesråd i Syddjurs Kommune Ansøger Djurslands Erhvervsskoler, N.P. Josiassensvej 44, 8500 Grenaa. Viceforstander,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

SERVICEPARTNERSKAB. Syddjurs Kommune og ISU/Varda. Et servicepartnerskab mellem Syddjurs kommune og ISU/Varda

SERVICEPARTNERSKAB. Syddjurs Kommune og ISU/Varda. Et servicepartnerskab mellem Syddjurs kommune og ISU/Varda Syddjurs Kommune og ISU/Varda Baggrund for Servicepartnerskabet Optimering af indsatsen på sygedagpengeområdet. Arbejde med medarbejdernes faglighed. At tænke nyt, iværksætte forskellige initiativer og

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 070. Godkendelse af dagsorden 95 071. Godkendelse af referat 96 072. Orientering om konsekvenserne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere