Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november"

Transkript

1 Til LBR Syddjurs Bugtrupvej Kolind Tel Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: tilstede: Marianne Als, Michael Udsen, Flemming E. Andreasen, Lars Ørgaard, Vagn Udengaard, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes, Knud Erik Jensen, Kurt Friis, Anders Nørgård, Hanne Beyer, Lars Bundgaard og Helle Dueholm 1. (fast punkt) Velkomst til repræsentanterne for lokale foreninger. Kurt Friis, LO a-kasserne på Djursland Anders Nørgård, Syddjurs erhvervsforening Medlemsliste fremsendt med dagsordenen Medlemmerne og sekretariatet orienterer : Velkomst til nye medlemmer og præsentationsrunde 2. Status for Jobcenteret (fast punkt) Aktuelle ledighedstal Jobcenteret præsenterer de seneste opgørelser af ledighed. Status for driften Jobcenteret fremlægger status for ministerens 3 mål, samt opgørelse af rettidighed i beskæftigelsesindsatsen. Nye tiltag Nye tiltag i jobcenteret præsenteres. Ledelsesinformationsrapport, Jobcenter Syddjurs, oktober 2010 fremsendt med dagsordenen Resultater og indsats, Jobcenter Syddjurs aug/sep 2010 fremsendt med dagsordenen Indstillinger: Beskæftigelseschefen indstiller til orientering. : givet. Ingen yderligere spørgsmål 3. Virksomhedsstrategi Ny virksomhedsstrategi for Jobcenterets virksomhedsservice Jobcenter Syddjurs har i vinteren 2009/2010 udviklet et servicekoncept og strategi for styrket samarbejde med virksomhederne i Syddjurs. Projektet er gennemført i samarbejde med Raabo Kommunikation og med økonomisk støtte fra LBR. 1

2 Virksomhedsstrategien er udformet på baggrund af interviewundersøgelse med 46 virksomheder, ligesom der er afholdt workshop med deltagelse af virksomhedsledere og jobcenterets arbejdsmarkedskonsulenter. Dette indledende arbejde har afdækket nogle af jobcenterets styrker og peget på mulige udviklingsområder. Jobcenterets styrke er først og fremmest et positivt omdømme blandt de virksomheder, som jobcenteret har kontakt til. Der er overvejende tilfredshed med det konkrete samarbejde og virksomhederne har et positivt syn på jobkonsulenternes kompetencer. Jobkonsulenterne har i løbet af ét år ca personlige møder med virksomhedsledere. Udviklingsmulighederne findes i en bedre branding af jobcenterets service og mere synlighed og tilgængelighed. Med udgangspunkt i ovenstående er der udarbejdet en virksomhedsstrategi med tre hjørnesten. Jobkonsulenterne skal kunne fungere som ambassadører for hele Jobcenter Syddjurs Jobcenteret skal være synligt overfor en bredere kreds af virksomheder Jobcenteret skal anvende et bredt spektrum af moderne kommunikationskanaler Virksomhedsstrategien udmøntes i fire konkrete aktiviteter Kampagner (eks. Voksenlærlingekampagne og Virksomhedscenterkampagnen) Mediestrategi / omtale (eks. Nyhedsbrevet på Hjemmeside - Partnerskabsaftaler (skabelon er udarbejdet) Jobcentret er pt. i gang med at konkretisere virksomhedsstrategien i handleplaner, så strategiens mål omkring ambassadørfunktion og bedre kommunikation mellem jobcenter og virksomheder kan føres ud i livet. Beskæftigelseschefen indstiller til orientering. Afdelingsleder Lasse Bundgaard orienterer om ny virksomhedsstrategi. : givet. Virksomhedsstrategien er ved at blive implementeret i jobcenteret. Hjemmesiden er et væsentligt omdrejningspunkt i strategien. 100 personer har nu tilmeldt sig nyhedsbrevet og der er 4000 besøgende på hjemmesiden hver måned, heraf knap en tredjedel jobcenterets egen brug af hjemmesiden. Jobcenteret undersøger, om det er muligt at lave statistik på, hvilke emner der søges mest på hjemmesiden. Virksomhedsstrategien udleveret på mødet. 2

3 4. Finanslovsaftaler En aktiv beskæftigelsesindsats, der virker: Refusionssystemet justeres og nedsættes - høj refusionssats 50% og lav sats 30%. Høj refusion til sygedagpengemodtagere - delvis raskmeldt, virksomhedspraktik, løntilskud eller i ordinær uddannelse. Lav refusion ved øvrig vejledning og opkvalificering (bl.a. kurser og kommunale projekter) samt passive perioder. - refusion for virksomhedsrevalidering med revalideringsydelse er fortsat 65% refusion. Refusion for timer i aktive tilbud. Dette gælder ikke pt. men aftalepartierne vil på et senere tidspunkt drøfte mulighederne for, at der indføres en automatisk time-for-time beregning. Der etableres ét fælles driftsloft for driftsudgifter til aktivering på kr. pr. helårsperson for følgende målgrupper: revalidender, kontant- og starthjælpsmodtagere, forsikrede ledige, sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere samt deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunerne kan ikke længere hjemtage refusion for andre aktørers administrationsudgifter. Træder i kraft 1. januar 2011 Nye ramme for sygefraværsindsats: Refusionssystemet justeres og nedsættes - høj refusionssats 50% og lav sats 30%. Høj refusion til sygedagpengemodtagere - delvis raskmeldt, virksomhedspraktik, løntilskud eller i ordinær uddannelse. Lav refusion ved øvrig vejledning og opkvalificering (bl.a. kurser og kommunale projekter) samt passive perioder. Grupper af syge fritages fra aktive tilbud og samtaler 1. Aktive tilbud kan kun gives, hvis det tjener tilbavende til arbejdet 2. De mindst syge skal ikke have aktive tilbud 3. Fritagelse/standby for de mest syge 4. Ikke krav om samtale ved fremmøde, hvis snarlig tilbagevenden til job 5. Ikke krav om samtale ved fremmøde, hvis der ventes på operation. 6. Præcisering af at gradvis tilbagevenden altid går forud for aktive tilbud 7. Fleksibel kontakt til arbejdsgivere i tilknytning til første opfølgning. 8. Inspirationsmateriale til god kommunikation til sygemeldte. 9. Information til jobcentrene om standby-ordningen. 10 Oplysningsskema skal give information om alvorlig sygdom. 11. Et forbedret samarbejde med lægerne vil styrke jobcentrenes opfølgning. Træder i kraft i løbet af 2011 En aktiv beskæftigelsesindsats, der virker fremsendt med dagsordenen Nye rammer for sygefraværsindsatsen fremsendt med dagsordenen 3

4 Beskæftigelseschefen orienterer : givet. Finanslovsaftalen får indflydelse på økonomien på beskæftigelsesområdet og budgettet vil blive justeret. Køb af aktiveringstilbud i 2011 revurderes lige nu. 5. Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 vedtaget Beskæftigelsesplan 2011 er vedtaget på byrådsmøde den 14. oktober Tillæg 3 Som led i aftalen Stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed er der for perioden afsat en pulje til ansættelse af flere virksomhedsrettede jobkonsulenter i jobcentrene. Jobcenter Syddjurs har 3. september fået bevilliget midler fra pulje til bekæmpelse af langtidsledigheden via ansættelse af én ekstra jobkonsulent. Denne indsats skal medvirke til dels en tættere kontakt med langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed, dels en bedre service til virksomhederne. I forlængelse heraf stilles der krav om, at Beskæftigelsesplanen udbygges med et tillæg 3, som beskriver strategien og resultatmål for bekæmpelse af langtidsledigheden. Grundet den sene bevilling er der intet krav om, at tillægget til beskæftigelsesplan 2011 skal i høring i LBR, men derimod skal tillægget drøftes med beskæftigelsesregionen inden udgangen af Budget Budget 2011 er vedtaget på byrådsmødet den 14. oktober og nu indskrevet i Beskæftigelsesplan Bevilling til det lokale beskæftigelsesråd 2011 Der er udmeldt en foreløbig bevilling til LBR 2011 på kr Beskæftigelsesplan 2011 fremsendt med dagsordenen Fordeling af bevilling til lokale beskæftigelsesråd for år 2011 fremsendt med dagsordenen Beskæftigelseschefen orienterer. : Budgettet blev vedtaget på byrådsmøde i oktober, men kommer i en ny version. I forlængelse af bevilling fra puljen til bekæmpelse af langtidsledigheden er der pr ansat én ekstra jobkonsulent i jobcenteret. 6. Møde- og procesplan 2011 Møde- og procesplan 2011 Planlægning med 4 ordinære møder, herunder et fællesmøde med drøftelse af Beskæftigelsesplan 2012 med det politiske udvalg. 4

5 Beslutning Udkast til møde- og procesplan 2011 fremsendt med dagsordenen Beskæftigelseschefen indstiller, at mødeplan 2011vedtages. Beslutning: Møde- og procesplan 2011 blev vedtaget 7. LBR samarbejde i Østjylland LBR samarbejde i Østjylland LBR sekretariaterne i Østjylland mødtes til erfaringsudveksling den 1. oktober Sigtet var at afklare interessen for og mulighederne i et samarbejde på tværs af kommunegrænser i Østjylland. Alle deltagere var interesseret i at fortsætte og udvikle samarbejdet. Interessen samler sig om to hovedområder: At udveksle generelle erfaringer på sekretariatsniveau At opnå synergi gennem fælles initiativer (LBR-niveau) Der blev peget på følgende områder, hvor der kunne være basis for LBRinitiativer på tværs af kommunegrænser: Projekter rettet mod kommende demografiske udfordringer, dvs. projekter som har fokus på at sikre, at der er en veluddannet arbejdsstyrke, når der igen bliver mangel på arbejdskraft. Ungeindsatsen, bl.a. praktikpladser Konsekvenser af ændring i dagpengeperiode samt regler for optjening af dagpengeret - kan der udvikles LBR-projekter, som forebygger langtidsledighed? Fælles opfordring til Beskæftigelsesregionen om i højere grad at understøtte serviceringen af LBR erne. Referat af møde for LBR-sekretariater i Østjylland fremsendt med dagsordenen Beskæftigelseschefen indstiller til orientering. Sekretariatet orienterer. : blev givet. LBR Syddjurs har ikke aktuelt input til møderne eller til et eventuelt udvidet samarbejde, men finder initiativet positiv. 8. Afsluttede projekter (fast punkt) Ingen projekter evalueres 5

6 Beslutning: 9. Igangværende projekter, status (fast punkt) Vækstambassadør I forbindelse med gennemførelse af projektet nedsættes der jf. projektbeskrivelsen et rådgivende organ med repræsentation fra Syddjurs kommune, Jobcenter Syddjurs, Syddjurs erhvervsforening og LBR Syddjurs. Syddjurs erhvervsforening har udpeget arkitekt Kurt Flinker. LBR Syddjurs udpeger på mødet en repræsentant til det rådgivende organ. : Der blevet på mødet orienteret om, at Jobcenterets repræsentant bliver afdelingsleder, Lars Bundgaard og repræsentant for Syddjurs kommune bliver formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Gunnar Sørensen. LBR Syddjurs pegede på mødet Vagn Udengaard som repræsentant for LBR 10. Ansøgninger (fast punkt) Beslutning 1. JOBDjursland Unge i Job og Uddannelse, Akantus Formål Formålet er at sikre unge under 30 år på dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse i Syddjurs kommune en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og sikre selvforsørgelse gennem relevante lærepladser, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og job. Målgruppe Målgruppen ledige unge under 30 år er en uhomogen gruppe, hvor der kan være stor forskel på, hvad baggrunden er for den unges ledighed. For at give en forståelse for, at vi tager et individuelt baseret udgangspunkt i den enkeltes situation og behov, har vi valgt at inddele målgruppen i 3 undergrupper. Indhold og metode Empowerment ejerskab Vi lægger stor vægt på, at den unge skal føle ejerskab til den plan, der lægges og til projektet generelt - fordi ejerskab giver ansvar og empowerment. Målet er altid, at den unge får en realistisk uddannelse, kommer i job og bliver selvforsørgende og kompetent til livet. Akantus tager altid udgangspunkt i de unges ressourcer og eventuelle barrierer og styrker viljen til at lykkes. Vi har fokus på at opnå gensidig respekt og tillid og have empati for den enkeltes livssituation. Hos os bliver de unge mødt med positive forventninger og respekt, vi stiller individuelle krav og forventer ansvarlighed. Vi arbejder med tæt opfølgning og fastholdelse 6

7 under uddannelse og ind i jobbet Optagelsessamtale. Formålet med optagelsessamtalen er en overordnet dialog for at afdække den unges baggrund, muligheder og eventuelle barrierer og ikke mindst forventningsafstemning og indledning af jobkontrakten. Målet er altid den korteste vej til realistisk og tilfredsstillende uddannelse eller job, derfor skal hele indsatsen være præget af sund fornuft og fleksibilitet og evalueres undervejs. Hvis den unge allerede har været til 3-partssamtale med Jobcenter Syddjurs og UU, vil der måske være mulighed for koordinering, så vi ikke behøver at analysere det samme. I så fald vil optagelsessamtalen have en anden karakter, men vil stadig være nødvendig. Succeskriterier - effekter og resultater Afklaring af kompetencer, ressourcer og personlige og faglige barrierer Alle deltagerne bliver afklaret i forhold til realistisk mål for uddannelse og job Kompetenceudvikling i forhold til målet med afsæt i empowerment 75 % af deltagerne kommer videre i job, ungdomsuddannelse eller uddannelse Resten flytter sig nærmere selvforsørgelse En målrettet indsats over for relevante virksomheder, både i Djursland og uden for Djursland, for at opnå flest mulige lærepladser og job til målgruppen Opfølgning ind i job eller uddannelse med afsæt i den unges ressourcer for at sikre fastholdelse Evaluering Dokumentation af indsatsen delvist med ekstern evaluering - så resultaterne kan bruges fremadrettet i Syddjurs Kommune De processer, metoder og redskaber, som fører til projektets resultater, evalueres og beskrives i en kortfattet og overskuelig afsluttende rapport med anbefalinger baseret på projektets erfaringer og resultater samt den kvantitative og kvalitative analyse. Følgegruppe For at sikre, at JOBDjursland Unge i Job og Uddannelse forbliver en supplerende del af den samlede indsats over for målgruppen i Syddjurs Kommune, er det vores erfaring, at det er vigtigt at tilknytte en relevant følgegruppe, så der bliver mulighed for løbende justeringer og i det hele taget dialog om projektet. Følgegruppen bør bestå af repræsentanter for Jobcenteret, UU, Uddannelsesinstitutioner, fagforeninger og A kasser, virksomheder og kan suppleres med relevante personer undervejs. Følgegruppen vil medvirke til et innovativt projekt præget af synergi og vil desuden sikre, at projektets erfaringer og resultater bliver spredt til de relevante parter. Varighed og omfang Projektperiode: 18. januar 17. december 2011 svarende til 40 deltager-uger. Perioden kan ændres, og kan eventuelt fordeles på 2 7

8 budgetår f.eks. fra april til april. Perioden bør dog ikke afkortes, fordi der skal en vis volumen til for at udvikle projektet undervejs og opnå nye erfaringer Løbende optagelse af nye deltagere hver anden mandag 20 deltagere løbende ved en gennemsnitlig forløbslængde på 10 uger giver det 80 cpr. numre. Ansøgt beløb: kr. Projektperioden kan eventuelt forskydes over to budget år 2. Rullende rådgivning, Rikke Thorbjørn Formål: Formålet med coachingen er at give borgerne personlig styrke og kompetencer, så de derved kan påbegynde virksomhedspraktik, uddannelse eller andre beskæftigelsesfremmende tiltag. Målgruppe: Overordnet er målgruppen de kontanthjælpsmodtagere, der ikke ved hvilken retning, de skal gå i forhold til arbejde og uddannelse, og som umiddelbart ikke er i stand til at påbegynde virksomhedspraktik eller andre beskæftigelsesfremmende tiltag, dvs. ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Varighed og omfang: For at kunne lave en solid vurdering af resultatet må projektet løbe over 12 mdr. Gerne fra til Ideelt set burde 8 nye borgere kunne starte hver 10. uge. Erfaringen viser dog, at tidsplanen med denne gruppe borgere kan skride, hvorfor der må påregnes en buffer på 1-2 uger. Indhold og metode: Projektet med mobil coaching Rullende Rådgivning, er et pilot-projekt, der med innovative og anderledes redskaber søger at fremme beskæftigelsen blandt de borgere, der befinder sig langt fra det ordinære arbejdsmarked, herunder de unge mennesker, der er faldet fra uddannelse eller aldrig har påbegyndt en sådan. Succeskriterier: I ca. tal er det håbet, at indeværende projekt, med undertegnede som eneste medarbejder, vil kunne bringe 35 borgere langt nærmere det ordinære arbejdsmarked pr. år. Hermed menes, at borgerne vil være parate til at påbegynde virksomhedspraktik, uddannelse eller andre beskæftigelsesfremmende tiltag. Evaluering: Borgerne skal afslutningsvis udfylde evalueringsskemaer, der kan blotlægge deres vurdering af udbyttet. De fleste mennesker, der være sig 8

9 både aktører og projektdeltagere, vil gerne være en del af en god historie og vil gerne være med til at vise fremgang, hvorfor det kan hænde at evalueringsresultater fremstår mere positivt, end de egentlige opnåede resultater. Derfor er det vigtigt at følge borgere gennem et stykke tid efter forløbets afslutning, for dermed at kunne give den rette vurdering af det endelige resultat. Endeligt er det vigtigt, at de visiterende sagsbehandlere vurderer, hvorvidt de oplever, at disse coaching forløb har hjulpet dem i deres arbejde med at bringe borgerne nærmere arbejdsmarkedet. En evaluering skal således bestå af: 1. En kvantitativ analyse, der belyser de direkte tal i form af en komparativ analyse af de implicerede borgere der har modtaget 10 ugers coaching i indeværende projekt, og borgere, der har gennemgået 10 ugers aktivering i kommunes ordinære projekter 2. En kvalitativ analyse på baggrund af borgeres vurderinger 3. En kvalitativ analyse på baggrund af sagsbehandleres vurderinger Ansøgt beløb: ,- kr. excl. moms 3. Basecamp, UU Djursland Formål: Afklare og vejlede/støtte udsatte unge år i overgangen fra ledighed til uddannelse, beskæftigelse eller andet. Samt støtte overgangen fra barn til voksen således at antallet af unge på kontanthjælp reduceres. Målgruppe: årige, som ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller andet. De årige, som er i aktivering, indgår ikke i projektet. ( Hvis det skønnes at enkelte kunne have udbytte af et vejledningsafklaringsforløb, tilbydes dette i projektet). De årige, som afbryder en aktivitet. Varighed og omfang: November/december 2010 arbejdes der på samling af korpset, UU vejleder ansvarlig, samt klargøring til opstart Projektet løber hele 2011, der evalueres midtvejs senest slut juni. Ved udgangen af november foreligger endelig evaluering. Indhold og metode: Det centrale: Vi vil oprette et unge-forum i lokaler evt. projektcentrene. Her placeres et lille korps af kommunale medarbejdere: 1 UU vejleder ½ tid, UU vejledere tilknyttet unge/voksen vejledningen, 1 sagsbehandler for unge på kontanthjælp, 1 jobkonsulent fra Jobcentret, 1 socialrådgiver fra Socialafdelingen, ønskeligt 1 socialrådgiver for årige, samt repræsentant fra Syddjurs Ungdomsskole. Det vil være bemandet 4 ugentlige dage mest af UU, og korpset mødes mindst 1 gang ugentligt, og tager sig så vidt muligt af alle unge årige, som afbryder uddannelse, job eller andet. Hurtigt og akut indsats, ingen ventetid. De unge skal møde i BaseCamp, men skal hurtigst muligt videre i andre 9

10 forløb, f.eks. på produktionsskole, i gang med et særligt tilrettelagt afklaringsforløb på flere uddannelsessteder, i praktik på en virksomhed, nogle måske sideløbende i gang med behandling i Misbrugscentret eller hos en psykolog. Der skal tilbydes mentorordning, og der skal være mulighed for at tilbyde arbejdsdusør. For unge som ikke umiddelbart kommer i aktivitet, aftales der fremmødetider i projektet, hvor de unge deltager i et vejledningsafklaringsforløb. Succeskriterier: Antallet af unge årige, som ikke er i uddannelse, reduceres fra ca. 250 til ca Fødekæden til kontanthjælp reduceres. Antallet af unge årige på kontanthjælp falder fra nuværende 66 til 46. Evaluering: Der evalueres midtvejs senest i slutningen af juni og ved udgangen af november foreligger endelig evaluering. Ansøgt beløb: kr. heraf kr. i Mentornetværk og mentorkurser, Mentor company Baggrund Beskæftigelsesministerens udmelding til LBR for 2011om at afsætte midler til drift af mentornetværk og til kurser for mentorer. Ministeren opfordrer ligeledes til, at LBR udarbejder en konkret handlingsplan for, hvordan LBR vil fremme og støtte virksomhedsmentorer. Formål Målet er, at projektet skal medvirke til at imødegå langtidsledigheden og styrke de lediges vej tilbage til beskæftigelse. Indhold og metode Midlet er virksomhedsmentorer i henhold til indsatsområdet og dette skal ske igennem: o Udarbejdelse af handlingsplan med mål og rammer for anvendelsen, koordination, støtte og opfølgning i forhold til virksomhedsmentorer, mentornetværk - herunder evt. virksomhedscentre o Udmøntning af handlingsplan i 12 måneder med gennemførelse af kursusforløb, netværksmøder og koordinering. Og således at mentornetværket derefter kan indgå i almindelig drift. Målgruppe Projektet målrettes en eller flere af følgende målgrupper, som LBR Syddjurs fokuserer på: o Unge på offentlig forsørgelse målrettet uddannelse eller 10

11 beskæftigelse o Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere o Målgruppe i relation til planerne for virksomhedscentre o Udsatte borgere med stor afstand til arbejdsmarkedet Succeskriterier At der ved projektets afslutning er: Udarbejdet strategi for jobcentrets anvendelse af virksomhedsmentorer og virksomhedscentre og udslusningen af borgere hertil Udarbejdet handlingsplan for jobcentrets anvendelse af virksomhedsmentorer og virksomhedscentre og udslusningen af borgere hertil Udarbejdet handlingsplan for støtte til virksomhedsmentorer den udadvendte indsats i forhold til virksomhederne Implementeret plan over 12 måneder med kurser og netværksmøder for mentorerne At der er etableret 5 virksomhedscentre med 25 uddannede mentorer, som fremadrettet kan anvendes i forhold til beskæftigelsesministerens mål for 2011 Styrket samarbejde mellem mentorerne og jobcentrets medarbejdere. Skal fremme et tættere samarbejde mellem virksomhederne og jobcentret med henblik på at udsluse ledige Evaluering Ved projektets start efter 6 måneder ved projektets afslutning Tidsplan Projektet løber over 12 måneder. Ansøgt beløb Der ansøges om et samlet beløb på kr ,- ekskl. moms* Hvis der er alternative muligheder for kursusafholdelse og forplejning kan denne omkostning reduceres væsentligt. De enkelte elementer kan tileller fravælges ud fra jobcentrets konkrete situation og udgangspunkt. 5. Mentornetværk og fastholdelseskonsulenter til unge på erhvervsuddannelserne, CV2 Formål Hovedformålet med dette projekt er at bringe unge kontanthjælpsmodtagere fra passiv forsørgelse til uddannelse på normale vilkår, om end med særlige socialpædagogiske foranstaltninger. Målgruppe Målgruppen er ikke umiddelbart uddannelsesparate unge, som ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse uden ekstra hjælp. 11

12 Indhold og metode Viden Djurs har i flere år arbejdet med mentorer og uddannelsescoaches, og også med gode resultater, men det viser sig, at for at opnå de ønskede mål, er det nødvendigt med yderligere foranstaltninger. Viden Djurs søger derfor om midler til gennemførelse af nedenstående aktiviteter: a) Udvikling og testning af fastholdelseskonsulentfunktion i 3 af Viden Djurs afdelinger (CV2, teknisk skole, handelsskole). b) Udvikling og testning af øget mentorsamarbejde på tværs af ungdomsuddannelserne. c) Udvikling og testning af task force, der sættes ind ved tegn på frafald hos en elev. d) Øget praktikpladsindsats/virksomhedskontakt for Viden Djurs elever. Alle de udviklede funktioner i projektet implementeres på Viden Djurs. CV2, Viden Djurs vil i dette projekt fortsætte sit nære samarbejde med Jobcentrenes sagsbehandlere, UU-Djursland, Grenaa Produktionsskole, Ungdomsskolen, Kalø Økologiske Landbrugsskole, SOSU Randers, øvrige relevante erhvervsskoler og Misbrugscentret. Varighed og omfang Målgruppen er unge kontanthjælpsmodtagere fra Norddjurs og Syddjurs Kommuner, der ikke uden særlig støtte kan komme videre i deres liv med enten job eller uddannelse, men som samtidig ikke har en diagnose, der gør, at de er berettiget til særlig støtte. 120 unge kontanthjælpsmodtagere forventes involveret i projektet i løbet af Januar til december Succeskriterier Som målbart kriterium for vores ansøgning er at 68 % af de visiterede unge skal i gang med en erhvervsuddannelse og 10 % skal visiteres videre til anden uddannelse eller beskæftigelse, så i alt 78 % går fra offentlig forsørgelse til egenforsørgelse. Målet er opsat på basis af vore erfaringer med arbejdet med målgruppen. Evaluering Ved hver af de ovennævnte 4 aktiviteter vil der være løbende delevalueringer. Det vil sige, at der evalueres efter konceptudvikling, afprøvning og justering, og hver gang er det de relevante brugere og interessenter, der vil blive involveret i evalueringen. Projektets resultater vil også blive beskrevet på Viden Djurs hjemmeside, og der vil ved projektets afslutning blive arrangeret et fyraftensmøde, hvor alle interessenter og øvrige involverede herunder også virksomhederne vil blive inviteret, og hvor projektets resultater præsenteres. Endvidere vil projektets interessenter løbende blive inddraget i projektet, da de vil blive involveret dels i udviklingen og dels i testningen af projektets resultater. Projektets resultater vil endvidere blive beskrevet i projektets slutrapport. 12

13 Ansøgt beløb kr. JOBDjursland Unge i Job og Uddannelse fremsendt med dagsordenen Ansøgning om LBR midler, Rullende rådgivning fremsendt med dagsordenen Ansøgning om støtte til projekt: Basecamp fremsendt med dagsordenen Ansøgning til LBR Syddjurs indsatsområde: Mentornetværk og mentorkurser fremsendt med dagsordenen Ansøgning til det lokale beskæftigelsesråd i nord- og syddjurs kommune Mentornetværk og fastholdelseskonsulenter til unge på erhvervsuddannelse fremsendt med dagsordenen Oversigt over anvendte midler siden 2007 fremsendt med dagsordenen Indstillinger: 1. Beskæftigelseschefen indstiller til bevilling 2. Beskæftigelseschefen indstiller projektet Rullende rådgivning til afslag 3. Beskæftigelseschefen indstiller projektet Basecamp til bevilling 4. Beskæftigelseschefen indstiller projektet Mentornetværk og mentorkurser til afslag 5. Beskæftigelseschefen indstiller projektet Mentornetværk og fastholdelseskonsulenter til unge på erhvervsuddannelse til bevilling Beslutning: 1) LBR beder sekretariatet tage kontakt til ansøgeren, Akantus for nærmere forhandling med henblik på eventuelt at genbehandle ansøgning på mødet i februar. 2) LBR giver afslag på ansøgningen Rullende rådgivning. Afslaget er begrundet i, at dette projekt ikke i tilstrækkelig grad er nyskabende i forhold til den allerede iværksatte indsats overfor målgruppen. 3) LBR bevilliger det ansøgte tilskud til projektet Basecamp under forudsætning af, at det lykkes at tilvejebringe de beskrevne vilkår for tværfaglig indsats. 4) LBR giver afslag på ansøgning fra Mentor Company. Afslaget er begrundet i, at der ikke aktuelt er et behov for denne indsats. 5) LBR bevilliger det ansøgte beløb til CV2s projekt Mentornetværk og fastholdelseskonsulenter til unge på erhvervsuddannelse. 11. Partnerskab i sygedagpengeindsatsen Partnerskab i sygedagpengeindsatsen Syddjurs Kommune har sat kraftigt ind for at optimere indsatsen på sygedagpengeområdet og for at optimere service overfor borgerne og reducere udgifterne til sygedagpenge. Den igangsatte proces har haft meget positive resultater, hvilket har vist, at det kan betale sig at arbejde fokuseret med området, have ledelsesmæssig opmærksomhed og arbejde med medarbejdernes faglighed. For at opnå yderligere besparelsespotentiale på området, blev det besluttet, at det var nødvendigt at tænke nyt, iværksætte forskellige initiativer og foretage diverse investeringer i forhold til at optimere sygedagpengeindsatsen. Det er i relation hertil besluttet, at indgå i et servicepartnerskab med Institut for Serviceudvikling og Varda Jobservice. Servicepartnerskabet 13

14 begyndte pr. 1. september Formål Det helt overordnede formål med at indgå en servicepartnerskabsaftale er, at fremtidssikre driften i Syddjurs Kommune på sygedagpengeområdet på en sådan måde, at der blandt medarbejdere og ledelse opnås en mere effektiv drift og en ny viden baseret på de behov, der kan fastlægges blandt politikere, ledere, medarbejdere og borgere på området. Der er tale om en dynamisk proces, en samarbejdsform, der bygger på, at de private og offentlige parter sammen udvikler fælles mål for løsningen af den konkrete opgave, som bakkes op af økonomiske incitamenter. Formålet med aftalen er at sikre en optimal servicering af sygedagpengemodtagere, reducere antallet af borgere, der modtager sygedagpenge og at minimere udgifterne til sygedagpenge over en periode på 3 år. Ved indgåelse af Servicepartnerskabet over en periode på 3 år skal der være fokus på: Udvikling af en bæredygtig organisation fremadrettet på sygedagpengeområdet. Faglig udvikling af medarbejdere. Udvikling af optimale sagsgange, der sikrer hurtigere sagsflow og højere målopfyldelse med henblik på hurtigere at få sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet eller i fremadrettede ordninger. Udvikling af modeller for, hvorledes sygemeldte kommer hurtigt gennem afklaring og i gang i fremadrettede tiltag. Iværksættelse af tiltag der styrker økonomien på sygedagpengeområdet. Bemanding I forhold til et succesfyldt servicepartnerskab er det vurderet vigtigt, at der i det daglige er medarbejdere fra ISU/Varda Jobservice i Jobcentret. Der er 6 konsulenter tilknyttet til Jobcentret, heraf sidder 2 sagsbehandlere, 1 konsulent samt 1 faglig koordinator til dagligt i Jobcentret. Derudover kan indsatsen suppleres ved at gøre brug af ISU/Varda Jobservice s tværfaglige team af læger, psykologer, ergoterapeuter og fysioterapeuter, samt eksterne konsulenter/undervisere. Organisation Servicepartnerskabet fokuserer på sygedagpengeområdet men området skal naturligvis ses i en helhed ved inddragelse af den sekundære samarbejdsflade. Projektet har en styregruppe og det er planen at der er en løbende afrapportering af fremdriften til styregruppen. I organisationsdiagrammet er ISU/Varda Jobservice en del af jobcentret, og bevidst holdt som en cirkel for at indikere at der er tale om en rådgivende karakter. Der er tale om sparring, coaching og udvikling i forhold til sagsbehandlere og ledelse. (se bilag 1) I forbindelse med samarbejdsmodellen er det en absolut grundforudsætning, at myndighedsopgaven alene kan ligge hos Syddjurs Kommune. Overordnet faseinddeling For at udvikle sygedagpengeområdet i Syddjurs må der nødvendigvis 14

15 være tale om fleksible og dynamiske forløb/faser. Dette illustreres i overordnede faseinddelinger i et tre-årigt perspektiv med beskrivelse af de udviklingstiltag som vil finde sted. Udviklingstiltagene vil naturligvis være til løbende diskussion og fastlæggelse. Der er i den nedenstående fasebeskrivelse sat fokus på nogle områder og temaer, der ville kunne komme i spil. Det er centralt at fremhæve, at servicepartnerskabet grundlæggende det første år vil lave væsentlige aktiviteter i Jobcentret, der så og sige i år 2 og 3 vil være i drift. (se bilag 2 vedr. faser i projektet). På mødet deltager fra Varda Jobservice, Jens Mygind. Faseplan for servicepartnerskab fremsendt med dagsordenen Organisationsplan for servicepartnerskab fremsendt med dagsordenen Beskæftigelseschefen indstiller til orientering. : blev givet. Siden servicepartnerskabets start i september 2010 er der gennemført en række aktiviteter: Motivationsundersøgelse blandt medarbejderne Undersøgelse af medarbejdernes profil Undersøgelse af omfanget og karakteren af henvendelser til sygedagpenge-teamet og i forlængelse heraf er udarbejdet nyt informationsmateriale. Kompetenceudvikling for medarbejderne Baggrunden for servicepartnerskabet var en iagttagelse af stigning i sygedagpengesagerne og en investering i området var under hensyn til servicerammen. Servicepartnerskabet tilfører: Ledelsesmæssigt fokus Medarbejder ressourcer Opkvalificering af medarbejderne 12. Presse 13. Eventuelt Evt. pressemeddelelse efter mødet Beskæftigelsesregion Midtjyllands publikation Hvem har ansvaret for ungeindsatsen? en oversigt blev udleveret på mødet. 15

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012 Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 8.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder 2014 1 Indhold INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 8 DEN BORGERRETTEDE INDSATS... 10 Reform af førtidspensions-

Læs mere