2 juni Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Hiv og aids

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 juni 2001. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Hiv og aids"

Transkript

1 2 juni 2001 Tema: Hiv og aids Tidsskrift om forebyggelse

2 Leder... s. 3 Interview: Synlig og mere udfarende Sådan ser den ud ny medicinaldirektør Jens Kristian Gøtrik gerne, at Sundhedsstyrelsens nye profil bliver. Kvalitetsdeklaration ved alle behandlingssteder, opsøgende og mere synligt forebyggelsesarbejde, såsom røgfrie offentlige rum det er nogle af de opgaver, Jens Kristian Gøtrik ser som de væsentligste... s. 4 Tema: Hiv og aids Færre aidsdøde, flere hivsmittede En effektiv behandling forlænger levetiden betydeligt for hivsmittede. Den gruppe, der er hårdest ramt, er stadig mænd, der har sex med mænd. Men også stofmisbrugere, visse grupper af indvandrere og rejsende i udlandet er blandt de hivsmittede... s. 6 Sundhedsstyrelsens oplysningsindsats... s. 9 Smittekæderne kan brydes Tillid er et nøgleord i Tinne Laursens job. Hun er en af Danmarks få professionelle kontaktopsporere, som hjælper hiv-positive med at finde frem til deres tidligere partnere... s. 10 Rådgivning om en livstruende sygdom Sex og sygdom samliv og selvmord skyld og skam: En blandet cocktail med stærke ingredienser er, hvad mange hivsmittede henvender sig til patientforeningen Hiv-Danmark om... s. 11 Angst, uvidenhed og fordomme Mange indvandrere og flygtninge har holdninger til hiv og aids, der ligner danskernes for 15 år siden. Da mange hivsmittede samtidig tilhører etniske minoriteter, gør man idag meget for at informere dem... s Amterne satser på unge De fleste amter retter nu hiv/aids-oplysningen mod unge og mod grupper i risiko. Der er stor forskel på, hvordan arbejdet er organiseret... s. 16 Sikker sex for unge i Nordjylland Hiv og aids er ikke det første man tænker på, når man er forelsket til op over begge ører. Men unge har mange andre spørgsmål om følelser og sex, og det benytter Nordjyllands Amt sig af i sin oplysningsindsats... s. 18 Føl dig frem - og sæt dine grænser Sundhedsstyrelsens debatmateriale Føl dig frem er bygget på unges egne spørgsmål om sex. Blandt 13-14årige i en syvende klasse åbner debatmaterialet op for en fordomsfri diskussion... s. 19 Hivsmitte over grænsen Danskere som arbejder i udlandet risikerer at blive smittet med hiv. Det er baggrunden for gratis aids-kursus for danske u-landsarbejdere... s. 22 Dialog med rejsende Sundhedsstyrelsens rejsekampagne søger at gøre fire grupper i udlandet bevidst om hiv og aids og få dem til at dyrke sex mere sikkert... s. 24 Fokus på metoder: Netværkskommunikation i praksis Netværkskommunikation, netværkskampagner eller netværksstrategier er begreber, der er blevet mere og mere udbredte op gennem 1990erne.. s. 28 Indsatsen mod rygning ind i ny fase Med Tobaksskaderådets nedlæggelse er det statslige tobaksforebyggende arbejde overgået til Center for Forebyggelse i Sundhedsstyrelsen s. 30 NB Læsestof, Nyt, Kalender s. 32 Med andre øjne... s. 36 Tema: Hiv og aids Udgiver: Sundhedsstyrelsen Redaktion: Centerchef Ole Kopp Christensen, ansv. redaktør Fuldmægtig Anne-Marie Borritz, chefredaktør Redaktionssekretariat: Schultz Sekretariatschef Regitze Schrøder Redaktør Tine Lottrup Medlemmer af Vitals redaktionspanel: Afdelingschef Morten Elbæk Petersen, Fyns Amt, Forebyggelseskonsulent Annemarie Knigge, Roskilde Amt Lektor Bjørn Holstein, Panuminstituttet, afd. for socialmedicin Konsulent Ida Husby, Fødevaredirektoratet Informationskonsulent Jørgen Falck, Sundhedsstyrelsen Redaktionens adresse: Vital, Sundhedsstyrelsen Amaliegade 13 Postboks København K. Tlf.: , fax: , e-post: Oplag: Produktion og tryk: Schultz Grafisk Forsidebillede: Mads Madsen. Artikler eller større uddrag må gengives med kildeangivelse og efter aftale med forfatteren. Signerede indlæg står for forfatterens synspunkter og deles ikke nødvendigvis af redaktionen. 11. årgang Udkommer fire gange årligt. Redaktionen afsluttet 31. maj Deadline for næste nummer: 7. august 2001 ISSN Næste tema: Mad og motion 2

3 Leder Styrkelse af samarbejdet Så er det nye Center for Forebyggelse blevet en realitet. Det tidligere Tobaksskaderåd udgør sammen med Sundhedsstyrelsens tidligere 3. kontor grundstammen i det nye center.vi befinder os dog stadig på to adresser, og der mangler endnu at blive ansat en snes medarbejdere - foruden flere andre praktiske fornødenheder. Men vi er et center, der er etableret med det formål at styrke og koordinere indsatsen inden for forebyggelse og sundhedsfremme, og det er vi i fuld gang med at organisere. Et af de væsentlige mål i denne proces er at sikre, at de faglige områder og metoder i højere grad tænkes sammen. Et forebyggelsescenter giver god mulighed for at samtænke indsatserne over for de enkelte målgrupper, hvilket sikrer en mere helhedsorienteret tilgang til arbejdet. Hovedopgaven for den dokumentationsenhed, der skal etableres inden for rammerne af centret, vil blive at sikre opsamling og formidling af sundhedsfaglig dokumentation og metoder. Det er intentionen, at dokumentationsenheden skal være en ressource for alle, der arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme. Etableringen af centret er ikke kun et spørgsmål om indre samling resultatet af en ny organisering af den statslige indsats afhænger af om samarbejdet udadtil også fungerer. Sundhedsstyrelsen har allerede på forebyggelsesområdet gennem mange år taget initiativ til og deltaget i netværk og udvalg i amter og kommuner med eksperter og nøglepersoner. Dette samarbejde skal styrkes, for det er omdrejningspunktet for hele vores virksomhed. Her er det nærliggende at drage en parrallel til hiv/aids-området og på den måde introducere temaet for dette nummer af Vital. Arbejdet i Sundhedsstyrelsen med at forebygge hiv og aids har været præget af dialog og samarbejde med amter, private organisationer, foreninger, fagfolk og frivillige. Opgaven med at forebygge smittespredning er således blevet varetaget bredt, og udviklingen i antal ny-smittede er nogenlunde stagneret. Som det fremgår af artiklerne her i bladet følges udviklingen tæt ikke mindst fordi sygdommen stadig ses som en epidemi globalt set. Blandt målgrupperne i den danske indsats er etniske grupper og danskere, der rejser til udlandet, hvad enten det er for at holde ferie eller arbejde. Sundhedsstyrelsens rejsekampagne er et godt eksempel på målrettet og netværksbaseret kommunikation, hvilket man kan læse mere om i dette nummers metodeartikel. Og dialog, samarbejde og netværk er ikke alene centrale begreber i hiv/aids forebyggelsen - de vil også være det i det nye Center for Forebyggelse. God læsning! Ole Kopp Christensen Centerchef 3

4 Synlig og mere udfarende Sådan ser den ny medicinaldirektør Jens Kristian Gøtrik gerne, at Sundhedsstyrelsens nye profil bliver. Kvalitetsdeklaration ved alle behandlingssteder, opsøgende og mere synligt forebyggelsesarbejde, såsom røgfrie offentlige rum det er nogle af de opgaver, Jens Kristian Gøtrik ser som de væsentligste Af journalist Charlotte Bach Den 56-årige Jens Kristian Gøtrik medbringer en vældig ballast i form af erfaring inden for snart sagt ethvert hjørne af sundhedsvæsnet. Fra speciallæge til administrerende overlæge, fra centerdirektør til cheflæge, fra sundhedsfaglig vicedirektør til øverste chef i Sundhedsstyrelsen fra 16. januar i år. Dertil kommer en halv snes år som næstformand og formand for lægeforeningen og seks år som formand for Kræftens Bekæmpelse. Der er klinisk, administrativ og fagforeningsmæssig erfaring, og der er brugernes synsvinkel fra arbejdet i Kræftens Bekæmpelse. Der er en bred tilgang til stort set alle emner i sundhedssektoren, et godt overblik og et kolossalt personkendskab, hvor Jens Kristian Gøtrik med egne ord så at sige kender sine lus på gangen og kender faldgruberne. Mere udfarende - Ja, jeg har været i berøring med sundhedsvæsnet i mange forskellige sammenhænge, og jeg har været med til at prioritere, til at administrere og løse opgaver på overordnet niveau. Men det har egentlig ikke været specielt planlagt, siger Jens Kristian Gøtrik og spørger selvransagende, om det overhovedet er muligt at få en ny tanke, når man som han er fedtet så grundigt ind i allehånde sundhedsaspekter. Og han svarer på sit eget spørgsmål: - Det gælder stadig om at stille kritiske spørgsmål og være åben over for nye måder at gøre tingene på. Der er jo sjældent én facitliste i sundhedsfaglige problemstillinger det er et spørgsmål om afvejning i forhold til den politiske dagsorden, lægefaglighed og almen viden. Jeg tror, jeg kan bidrage til at gøre Sundhedsstyrelsen mere udfarende med fokus på det sundhedsfremmende og forebyggende samt medvirke til at give Sundhedsstyrelsen et bedre image. Sundhedsstyrelsen har ofte været udskældt. Det mener jeg ikke er helt retfærdigt, for der foregår mange gode ting herinde, men vi fremstår ikke tydeligt nok i offentligheden. Jens Kristian Gøtrik vil gerne give sin styrelse en tydeligere og mindre defensiv profil, hvor man går i en seriøs dialog med sundhedsvæsnet om forskellige problemstillinger. Han nævner som eksempel de forskelle, der findes både regionalt og nationalt på elektrochokbehandling af depression. - Hvorfor bruges denne behandlingsform mere i Danmark end i udlandet? Og hvorfor bruges den mere visse steder i Danmark end andre? Det er ofte blot et spørgsmål om sædvane, og behandlingen er ikke altid velbegrundet.vi bør indsnævre variationsbredden både regionalt og nationalt. Dér har Sundhedsstyrelsen en rolle at spille.vi skal gå foran og være en slags katalysator i den faglige proces, siger Gøtrik og tilføjer, at bivirkningerne af elektrochokbehandlingen er underbelyst og ligeledes ville være et oplagt emne at tage fat på for Sundhedsstyrelsen. Kvalitetsudvikling - Vi skal medvirke til at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle sundhedsvæsnet generelt og agere som formidler og koordinator af de mange synspunkter. Borgerne skal kunne få indsigt i, hvor de faglige kvalifikationer ligger på et givet hospital eller behandlingssted, siger Jens Kristian Gøtrik, der ønsker en kvalitetsdeklaration for alle behandlingssteder. Den skulle indeholde stedets kvalifikationer inden for det faglige, det servicemæssige, det organisatoriske samt informationsniveauet. Deklarationen skulle endvidere indeholde resultaterne af den sidste tilfredshedsundersøgelse. - Jeg så gerne en sådan kvalitetsdeklaration slået op ved hospitalets ind- 4

5 Medicinaldirektør Jens Kristian Gøtrik om det nye forebyggelsescenter i Sundhedsstyrelsen: Det er meget positivt, at vi nu kan samle indsatserne på alle væsentlige områder såsom tobak, alkohol, nakotika, kost og motion og udvikle metoder til at få fat på de grupper, der er vanskelige at få i tale. Foto: Sonja Iskov gang, så det blev helt synligt for brugerne, hvad stedet står for. Fx hvor stort antallet af sårinfektioner er efter operation. Det er en meget god målestok for stedets hygiejnenorm, fastslår Gøtrik. Han ser også en rolle for Sundhedsstyrelsen i at sikre befolkningen mod enkelte fagpersoner i sundhedsvæsnet, der ikke lever op til den faglige standard. For at komme inkompetence til livs skal Sundhedsstyrelsen være mere opsøgende, så fejlene kan rettes op på så hurtigt som muligt stadig med det formål at forebygge. Kraftig fokus på forebyggelse En meget højt prioriteret opgave for Sundhedsstyrelsen bliver ifølge Jens Kristian Gøtrik at fokusere kraftigt på sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, sådan som det klart er blevet udtrykt fra politisk hold gennem regeringens folkesundhedsprogram og det nye Center for Forebyggelse i Sundhedsstyrelsen. - Det er meget positivt, at vi nu kan samle indsatserne på alle væsentlige områder såsom tobak, alkohol, narkotika, kost og motion og udvikle metoder til at få fat på de grupper, der er vanskelige at få i tale. Som supplement til de store, brede kampagner skal vi skræddersy forebyggelsen til den enkelte målgruppe.vi skal efterspørge og udnytte resultater fra adfærds-forskningen, bl.a. forhold omkring social arv, og vi skal have skolerne, arbejdspladserne, hospitalerne og de praktiserende læger endnu mere engagerede i at arbejde med forebyggelse. Fx har det været en rigtig dårlig idé at skære ned på antallet af idrætstimer i folkeskolen, når vi nu ved, hvor vigtigt det er at få grundlagt gode motionsvaner allerede i barndommen, siger Jens Kristian Gøtrik. I dokumentationsenheden i det nye forebyggelsescenter vil der blive indsamlet viden om, hvordan de forskellige projekter hos de forskellige målgrupper har virket. - Også inden for forebyggelse bør vi arbejde med en evidensbaseret indsats, siger Sundhedsstyrelsens direktør. Som eksempel på et oplagt sted at tage fat i forebyggelsesarbejdet nævner han yngre håndværkere, som ryger temmelig meget. - Vi skal finde ud af, hvordan man kan ændre den adfærd. Skrækscenarier har de fået nok af det virker ikke længere.vi må overbevise dem om, at de får det bedre ved at lade være med at ryge. At de kan få langt bedre smags- og lugtesans, at de får bedre kondition, at huden ældes langsommere og bliver sundere i kuløren, at de får en bedre libido og kan overkomme mere i hverdagen. Vi skal frem med plusværdierne. Jeg tror, det kan lade sig gøre. Alkoholkulturen har eksempelvis ændret sig radikalt blandt håndværkere de seneste ti år. Man skal bare ikke give op, understreger Jens Kristian Gøtrik, der gerne den dag i morgen indførte røgfri skoler (også for lærere), røgfri hospitaler og arbejdspladser samt røgfri tog. - Jeg forstår ikke, at DSB holder fast i rygekupéer. I luftfarten har man efterhånden årelang tradition for ikkerygning. Det burde gælde alle offentlige rum, for jo sværere det er at komme til at ryge, jo mindre ryger man, siger Jens Kristian Gøtrik. Han ser i øvrigt gerne, at både stat, amter og kommuner bruger Sundhedsstyrelsen som faglig rådgiver og glæder sig til at gøre styrelsen mere aktiv og opsøgende, således at den ikke kun reagerer på noget, der er sket. - Vi skal være på forkant med de store problemstillinger, siger Jens Kristian Gøtrik. 5

6 Tema: Hiv og aids Man skal ind og påvirke, hvordan man beslutter sig for sikker sex, og hvordan man tager ansvaret for sikker sex. En effektiv behandling forlænger levetiden betydeligt for hivsmittede. Den gruppe, der er hårdest ramt er stadig mænd, der har sex med mænd. Men også stofmisbrugere, visse grupper af indvandrere og rejsende i udlandet er blandt de hivsmittede. Af journalist Charlotte Bach Ide senere år er antallet af mennesker, der er døde af aids, faldet markant. Hvor der i 1995 døde 235 personer af aids, var tallet i Det skyldes, ifølge overlæge Else Smith fra Statens Serum Institut, at man i 1995 begyndte at anvende den såkaldte kombinationsbehandling til hivsmittede. Behandlingen forsinker virusets formeringsevne, så patienten får forlænget sit raske liv betydeligt. Der foregår en stadig spredning af hiv i Danmark og dertil kommer de personer, der rejser ind i landet med smitten. Antallet af hivsmittede ligger nogenlunde konstant med ca. 300 nydiagnosticerede om året. De nye behandlingsmetoder betyder, at der er flere hivsmittede end nogensinde før, nemlig omkring i Danmark. Generelt bevirker behandlingen, at den hivsmittede får det bedre og vil få mere lyst til livet, også sexlivet. Det indebærer en større risiko for spredning af hiv, men det er ikke dokumenteret, at det virker ind på smittespredningen. Foto: Karl-Roland Schröter, BAM. Flere lever med hivsmitte - Eftersom vi først begyndte med kombinationsbehandling for seks år siden, ved vi endnu ikke, hvor lang tid den kan forlænge patientens liv. At leve 20 år med hivvirus er ikke umuligt. En hivsmittet derimod, som ikke

7 Færre aidsdøde, flere hivsmittede modtager behandling, vil gennemsnitligt kunne leve ti til 12 år fra det tidspunkt, hvor personen er smittet, siger Else Smith. Siden begyndelsen af 1980erne, hvor de første tilfælde af aids blev beskrevet, har der i Danmark været et meldesystem, hvor læger har pligt til at anmelde aidstilfælde med både navn og cpr-nummer. Siden august 1990 skal alle hivsmittede også indberettes dog i anonym form. - Siden august 1990 er der i Danmark påvist 3071 hivsmittede, men dette antal afhænger af, om folk lader sig teste.vores beregninger viser, at der i alt lever omkring hivsmittede i Danmark. Kombinationsbehandlingen betyder, at færre dør, men risikoen for at flere bliver smittede med hiv, er blevet større, fordi antallet af smittede stiger, konstaterer Else Smith. Viden blandt bøsser Den hårdest ramte gruppe i Danmark er mænd, der har sex med mænd. Her er fem procent, altså hver 20., smittet med hiv. Det tal finder Else Smith foruroligende højt i betragtning af, hvor hyppig usikker analsex er og at vidensniveauet netop er højt i bøssemiljøet. - Når man kender til risikoen, hvorfor er der så stadig så mange, der dyrker usikker sex?, spørger hun. - Der skal nok mere end en plakat til at forstå og ændre.vi skal ind i miljøet og arbejde mere dialogbaseret.vi er simpelthen nødt til at tænke anderledes, hvad angår denne befolkningsgruppe og bruge tid og kræfter på at finde de behov, vi ikke dækker. I 1980erne så bøsserne deres venner dø i ret stort omfang. Det var en tung faktor, der var med til at øge bevidstheden om sikker sex. I dag dør kun ganske få, så måske opfattes hiv ikke som en dødelig infektion mere, siger Else Smith. Stop Aids og Statens Serum Institut gennemførte i 2000 en sexlivsundersøgelse, der beskriver adfærd, holdning og viden om sex og hiv blandt mænd, der har sex med mænd. Heraf fremgår det, at 98 procent ved, at den sikreste måde at have analsex på er ved at bruge kondom og glidecreme. 27 procent har haft usikker analsex inden for det sidste år, og blandt de hivsmittede drejer det sig om 34 procent. De hivsmittede er mindre bekymrede end de ikke-smittede. I Sundhedsstyrelsen er holdningen også, at der skal arbejdes med andet end viden, eftersom viden alene ikke nødvendigvis medfører adfærdsændring. - Jeg mener man skal ind og påvirke, hvordan man beslutter sig for sikker sex, og hvordan man tager ansvaret for sikker sex, sådan som STOP AIDS også gør det, siger læge Sigrid Poulsen, der arbejder med overvågning af hiv og aids i Sundhedsstyrelsen. - Samtidig kan vi supplere med en bedre opsporing af seksualpartnere og rådgivning sammen med hospitalerne. Den enkelte smittede - og ikke mindst de personer som vedkommende har været sammen med - har brug for rådgivning, fordi de er personer med risikoadfærd. Men vores grundlæggende princip for forebyggelsen er stadig, at den bedst foretages af målgruppen selv. Bøsse- og hivsmittedes organisationer er tættere på målgruppen og har de bedste forudsætninger for at gå i dialog med dem, siger Sigrid Poulsen. Hiv blandt heteroseksuelle De seneste år har antallet af hivsmittede heteroseksuelle i Danmark oversteget antallet af hivsmittede homoseksuelle. Over halvdelen af de hetroseksuelle hivsmittede er indvandrere, primært fra lande i Afrika og Asien, hvor hiv er en folkesygdom. De fleste af dem er formentlig smittet før de kom til Danmark. De hivsmittede indvandrere udgør den næststørste gruppe af hivsmittede i Danmark. Etniske organisationer og hivorganisationerne arbejder sammen om at udvikle oplysnings- og rådgivningstilbud, for her er der virkelig brug for viden. - Der er et stort behov for en organisering af forebyggelsen på det etniske område. Der er behov for både koordinering, formidling og kontakt mellem de etablerede hiv/aids organisationer, behandlingssystemet og de etniske grupper, siger kommunikationsmedarbejder Gudrun Christensen, der arbejder med forebyggelse af hiv og aids i Sundhedsstyrelsen. - Oplysningsarbejdet starter i mange grupper ved at imødegå fordomme og fejlopfattelser om hiv og aids, sådan som det også var i starten af hiv/aids arbejdet for 15 år siden i Danmark. Øvrige risikogrupper Andre der er i risiko for at få hiv er, ifølge Sigrid Poulsen, danskere, der rejser til udlandet, fx for at være udstationeret. 125 danskere er fra smittet i Afrika ad heteroseksuel vej, og 34 danskere er smittet i Thailand i samme periode 72 procent ved heteroseksuel kontakt og 21 procent ved homoseksuel kontakt. I alt er 38 procent af danskfødte heteroseksuelt smittede mænd smittet i udlandet. - Sundhedsstyrelsen har i 1993 og gennemført kampagner henvendt til rejsende. Arbejdet er tilrettelagt i tæt dialog med de rejsendes netværk, fortæller Gudrun Christensen. Intravenøse stofmisbrugere har risiko for hivsmitte både ved at dele sprøjter og ved at have sex med andre misbrugere.af Danmarks ca stofmisbrugere regner man med, at knap fire procent er hivsmittede. De udgør ca. 10 procent af samtlige hivsmittede i Danmark. - Andelen af smittede blandt stofmisbrugere har ligget stabilt i mange år. Forebyggelsen er baseret på oplys- 7

8 Fakta om hiv og aids Den vigtigste målgruppe for forebyggelse af hiv/aids er mænd, der har sex med mænd, indvandrere og danskere, som rejser i udlandet samt intravenøse stofbrugere. ning og uddeling af gratis sprøjter og kanyler. Den varetages af de institutioner og organisationer, der arbejder med stofmisbrugere, siger Gudrun Christensen. Ikke folkesygdom i Danmark For Else Smith er der intet belæg for at kalde aids for en folkesygdom i Danmark. - Og der er heller ikke noget der tyder på, at den nogensinde vil blive det. Men det er væsentligt at slå fast, at der for nogle befolkningsgrupper er en reel risiko. Det gælder mænd, der har sex med mænd, stofmisbrugere, indvandrere fra visse dele af verden og danskere, der rejser ud og har sex i disse områder, siger Else Smith. Sundhedsstyrelsen vurderer, at fremtidens udfordring ligger i at diffentiere budskaberne, så de målrettes de befolkningsgrupper, der har størst behov for information. For unge er der behov for at tale bredt om sex og sexsygdomme, mens det for mænd, der har sex med mænd og indvandrere, stadig er væsentligt at arbejde målrettet med at stoppe hiv-smitten. Der findes endnu ikke en vaccine mod aids, men der arbejdes intenst på det blandt verdens læger og forskere. - Den ultimative kontrol ville være en vaccine, som man kunne bruge både til hivsmittede og til raske, siger Else Smith, der med et forsigtigt gæt skyder på, at en sådan vaccine vil være en realitet om fem til ti år. Modelfoto: Henrik Sørensen, BAM. Aids - erhvervet immun defekt syndrom - blev først set i USA i For at udvikle aids skal man være smittet med hiv - human immun defekt virus. Hivvirus nedbryder immunsystemet, så man bliver sårbar over for infektioner. Hivvirus smitter gennem sæd, skedesekret, blod og modermælk og fører til aids, når patienten får en række forskellige sygdomme, der alle hænger sammen med, at immunforsvaret er svækket. I Danmark er i alt godt døde af aids I 1995 døde 235 af aids I 2000 døde 19 af aids Omkring danskere er i dag smittede med hiv. Det svarer til 0,09 procent af befolkningen. I 1995 drejede det sig om ca Hver 20. mand, der dyrker sex med andre mænd, er hivsmittet. Det svarer til ca mænd Det skønnes, at ca heteroseksuelle er smittede med hiv Det årlige nyfundne antal hivsmittede har igennem 1990erne ligget omkring de 300. De tre fjerdedele er mænd Blandt de nordiske lande har Danmark den højeste forekomst af hiv målt pr. indbygger Læs mere om hiv og aids i Værd at vide om hiv & aids, Sundhedsstyrelsen 1997 eller i EPI-nyt på Serum Instituttets hjemmeside 8

9 Sundhedsstyrelsens oplysningsindsats Af chefredaktør Anne-Marie Borritz, Sundhedsstyrelsen IDanmark har samarbejdet mellem de offentlige myndigheder og de private og frivillige organisationer været en hjørnesten i forebyggelsen af hiv og aids. Sundhedsstyrelsens samarbejde med amterne har været tilrettelagt efter en såkaldt cen-lok-model, hvor Sundhedsstyrelsen som den centrale og nationale myndighed har sat massemediekampagner i gang, som lokalt er fulgt op af aktiviteter i amtsligt regi. Samtidigt har man uddannet nøglepersoner fra forskellige sektorer, som på frivillig basis har informeret og rådgivet om hiv/aids på bl.a. arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Amternes indsatser er tilrettelagt forskelligt, men nogle amter benytter stadig nøglepersonerne i deres forebyggelsesarbejde. Sideløbende har Sundhedsstyrelsens arbejdet tæt sammen med private og frivillige organisationer, der har påtaget sig en del af opgaven, der både omfatter rådgivning, psykosocial støtte og information. - Til forskel fra mange andre landes hiv-forebyggelse har de danske myndigheder arbejdet tæt sammen med det homoseksuelle miljø. Det er her den største smittespredning har været og det har været en afgørende faktor for indsatsens succes, at oplysningen er tilrettelagt tæt på de mennesker, der har brug for den, siger Gudrun Christensen, kommunikationsmedarbejder i Sundhedsstyrelsen. Debatskabende kampagner Når det handler om forebyggelse af hiv og aids, vil mange nok først og fremmest tænke på de store, debatskabende kampagner, der kørte i massemedierne. I slutningen af 1980erne og frem til 1995 stod Sundhedsstyrelsen bag landsdækkende kampagner med det formål at skabe opmærksomhed omkring hiv/aids-problematikken, og at formidle viden til den brede befolkning om hiv og aids. Kampagnerne var meget direkte i sprogbrug og stil, og der blev samtidig lagt klar afstand til skræmmekampagnerne ved at være livsorienterede - og gerne med et humoristisk anstrøg. Tankegangen var, at et budskab om sikker sex skal præsenteres på en måde som gør, at den enkelte vil tænke over det, og om nødvendigt ændre sin adfærd. Altså at fremme forståelsen og virke motiverende, fremfor moraliserende. Sideløbende med disse kampagner har Sundhedsstyrelsen arbejdet med forskellige mål- og risikogrupper, til hvem man har kunnet målrette information og særlig rådgivning. Sundhedsstyrelsen har anvendt en lang række forskellige medier, og har en fast samling af pjecer, som jævnligt er revideret og genoptrykt. To årtier med hiv og aids Målrettet indsats Siden 1998 er den målrettede indsats overfor specifikke målgrupper blevet prioriteret højere end den brede befolkningsrettede information. - Den danske befolkning har generelt en stor viden om hiv og aids. Samtidigt ved vi, at nogle grupper har større smitterisiko på grund af deres adfærd eller fordi de færdes i områder, hvor hiv og aids er meget udbredt, fortæller Gudrun Christensen. - Sundhedsstyrelsen har derfor valgt, at arbejde mere systematisk med information til de grupper, der har behov for støtte til at praktisere en sikker sex-adfærd. Fremover vil oplysningen til unge blive tilrettelagt med et bredere sigte, hvor målet ikke alene vil være at oplyse om hiv, men også andre seksuelt overførte sygdomme. 1983: Det første tilfælde af aids bliver registret i Danmark. Læger skal indberette tilfælde af aids til Sundhedsstyrelsen uden dog at opgive den syges identitet. 1986: I Sundhedsstyrelsen bliver der etableret et aids-sekretariat. Dets opgave er at tage initiativer og koordinere indsatser om hiv og aids samt rådgive Sundhedsministeriet. En omfattende oplysningskampagne, rettet mod hele befolkningen og særlige grupper, sættes i værk. 1986: Al donorblod skal screenes for hivvirus. 1987: Folketinget vedtager principper for indsatsen - frivillighed, anonymitet, åben, direkte og ærlig information, tillid til myndighederne og ønsket om at undgå nogen form for diskriminering. Her understreges den enkeltes ansvar for at undgå at blive smittet og at smitte andre. Samfundet vil gennem oplysning søge at påvirke den seksuelle adfærd, men ikke at gribe ind over for den enkeltes personlige integritet. Registrering med navn og trusler om straf vil skræmme mennesker med risikoadfærd bort fra test og behandling. 1988: Et lovforslag, som vil placere hiv og aids under loven om kønssygdomme, bliver opgivet. Sundhedsstyrelsen udarbejder retningslinjer for forebyggelse mod seksuelt overførte sygdomme, herunder hivsmitte. 1994: Straffeloven bliver ændret. Det bliver gjort strafbart gentagne gange, skødesløst og bevidst at udsætte andre for smitte med en livstruende sygdom som hiv/aids. Enkelte tilfælde af ubeskyttet sex falder ikke ind under de nye bestemmelser, men det gør derimod voldtægt og anden seksuel tvang. Af journalist Karl Jack 9

10 Tillid er et nøgleord i Tinne Laursens job. Hun er en af Danmarks få professionelle kontaktopsporere, som hjælper hiv-positive med at finde frem til deres tidligere partnere Smittekæderne kan brydes Af journalist Lonnie Findal Chok, angst, vrede og sorg - et væld af følelser melder sig, hver gang en patient får at vide, at han eller hun er testet hiv-positiv. Det er følelser, som intet menneske bør stå alene med, og derfor er Tinne Laursen så vidt muligt tilstede på infektionsmedicinsk afdeling, hver gang en patient på Skejby Sygehus får overbragt den rystende besked. Ellers møder hun dem lige efter, og som uddannet psyko-socialrådgiver er hun rustet til at rumme de ofte meget voldsomme følelsesudbrud, der kommer. Hun ved også, at følelserne skal bearbejdes gennem op til flere samtaler, før hun sammen med patienten kan gå i gang med den næste fase: at finde frem til tidligere partnere, så smittekæderne kan blive brudt. Det er et af formålene med hendes arbejde, men det er langtfra det eneste. Den forebyggende rådgivning og kriseinterventionen er mindst lige så vigtig og har været en del af hendes arbejde fra stillingen blev oprettet på Kontaktopsporere i Danmark Der er i alt seks kontaktopsporere herhjemme. Udover Tinne Laursen på det tidligere Marselisborg Hospital, nu Skejby Sygehus, er der ansat fuldtids kontaktopsporere på Bispebjerg Hospital og Odense Universitetshospital. På Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Aalborg Sygehus har kontaktopsporerne desuden andet arbejde, fx som sygeplejerske. det daværende Marselisborg Hospital i Da mange nu bliver testet hos deres egen læge, tilbyder hun desuden alle praktiserende læger i Århus at være tilstede i venteværelset, når de skal fortælle en patient, at han eller hun er testet positiv, så de kan kalde hende ind, hvis patienten ønsker hendes hjælp. - At jeg er ved deres side fra første færd og hjælper dem igennem krisen, er uhyre vigtigt for det videre forløb. I denne fase bygges en tillid op, som er uvurderlig, når vi senere skal til at tale om kontaktopsporing, fortæller hun. Alene sidste år blev der fundet 26 nye hiv-smittede i Århusområdet, og sammen med embedslægen i Århus har hun vedtaget den regel, at ægtefællen altid skal have besked inden fjorten dage efter, en patient er konstateret hiv-positiv. Hvis patienten ikke selv magter det, overbringer hun beskeden. Det sker dog kun sjældent. Det handler om menneskeliv Når en eventuel ægtefælle eller partner er orienteret, følger en grundig vejledning om hiv og smitte, som tilbydes begge parter. Først derefter tilbyder Tinne Laursen hjælp til kontaktopsporing. Det er frivilligt, men det sker anonymt og langt de fleste tager imod tilbuddet. - I praksis foregår det på den måde, at den smittede giver mig alle de oplysninger, han eller hun har om tidligere partnere. Hvis jeg ikke kan få det fulde navn og adressen, beder jeg om fornavn, tidligere adresser og telefonnumre. Jeg spørger også om, hvor de mødtes, og hvordan han eller hun så ud. De oplysninger kan jeg bruge, når jeg senere møder vedkommende og vil sikre mig, at jeg har kontaktet den rette, fortæller hun. Når Tinne Laursen har fundet frem til tidligere partnere, sender hun dem et brev, hvor hun fortæller, at de kan være smittet med en seksuelt overført sygdom og beder dem om at komme til undersøgelse. Først når hun sidder overfor den enkelte, fortæller hun, at det drejer sig om hiv, så hun kan støtte dem igennem den angst, der uvægerligt følger. - Den første reaktion er hyppigt: Hvem er det, der måske har smittet mig? Det spørgsmål besvarer jeg altid med: Det kan jeg ikke fortælle dig, men det er en ansvarsfuld person, som vil dig det godt! Endnu er det aldrig sket, at Tinne Laursen har indkaldt en forkert, og hun har endnu heller aldrig oplevet, at nogen blankt har afvist at blive testet. Enkelte har afvist, fordi de på eget initiativ har fået foretaget en test for nylig eller fordi de er bloddonorer og på den måde er blevet testet. Men da de på et eller andet tidspunkt har haft risikoadfærd, tager hun altid en samtale med dem om, hvordan de fremover kan beskytte sig. Det samme gør hun naturligvis med alle de indkaldte, der bliver testet og fundet hiv-negative. Hvor mange mennesker, hun opsporer eller forsøger at opspore årligt, ved hun ikke. Mange gange ender et spor blindt - det er ofte tilfældet, når det drejer sig om indvandrere eller danskere, som er blevet smittet i udlandet. Men hun anslår, at hun indkalder fem-syv personer hver måned. 10

3 oktober 2002. Tema: Rusmidler og tobak

3 oktober 2002. Tema: Rusmidler og tobak 3 oktober 2002 Tema: Rusmidler og tobak 6 14 20 11 16 30 Leder...s. 3 Tydeligt ansvar i folkesundhedsarbejdet Vi skal satse på den positive motivation og undgå at være dogmatiske, for folkesundheden afhænger

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse. Børns sundhed

Tidsskrift om forebyggelse. Børns sundhed Tidsskrift om forebyggelse Børns sundhed 2 2003 4 15 22 11 Tema: Børns sundhed Færre ryger og færre bliver mobbet Men de 11 til 15årige er ikke gode til at spise frugt og grønt. Og de sidder hellere foran

Læs mere

Forebyggelse i kommunerne

Forebyggelse i kommunerne 2 juni 2002 Tema: Tidsskrift om forebyggelse Forebyggelse i kommunerne 4 15 24 12 Leder...s. 3 Tema: Forebyggelse i kommunerne Tæt på borgerne Kommunerne har ansvaret for en lang række opgaver, der har

Læs mere

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22 Indhold Leder 3 Arbejdsmarkedsundersøgelsen 2001 4 En historie fra arbejdsmarkedet 5 Jeg sætter mig ikke i hver pause og taler om hiv 7 Formandens beretning 2002 8 Etiske retningslinier for samarbejde

Læs mere

4 december 2000. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Store børn og unge

4 december 2000. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Store børn og unge 4 december 2000 Tema: Store børn og unge Tidsskrift om forebyggelse 6 12 18 8 14 20 Tema: Store børn og unge Leder...s. 3 Tema: Store børn og unge Den sundhedsfremmede skole? Børns sundhedsadfærd er ikke

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 2 Juni 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL

Tidsskrift om forebyggelse nr. 2 Juni 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL Tidsskrift om forebyggelse nr. 2 Juni 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL FOLKESUNDHEDS- PROGRAMMET 1999-2008 I N D H O L D L E D E R Tema: Folkesundhedsprogram 1999-2008 Leder Vil fastholde det lange perspektiv

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV August 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV I juli måned lagde Washington DC hus til den 19. internationale hiv-konference. Endnu

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004. Indtryk fra konference. Rejseforbehold. Kvindeliv med hiv

MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004. Indtryk fra konference. Rejseforbehold. Kvindeliv med hiv MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004 Indtryk fra konference i Bangkok Rejseforbehold Kvindeliv med hiv Indhold 4 5 6 7 8»Access for all«af Tina Bruun, projektleder Betragtninger på kvindeliv med hiv Af

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

15 år og fuld fart frem?

15 år og fuld fart frem? Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk Redaktør Signe Ramstedt Bertelsen Indlæg kan sendes til redaktion@notorius.dk 15 år og fuld fart frem? Deadline 11. december December 2007 Næste

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Trods fremskridt inden for behandling og en nærnormal livsprognose i Danmark oplever hivsmittede stadig, at de afvises af forsikringsselskaberne.

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

MAGAZINET STOR NR. 12 DECEMBER 2004

MAGAZINET STOR NR. 12 DECEMBER 2004 MAGAZINET STOR NR. 12 DECEMBER 2004 Ændret fedtfordeling, Gensmitte og resistens & Fussionhæmmer National Kvindedag & Program for World Aids Dag Rygestop & Kom til kræfter -kursus Indhold 4 6 7 8 Bioalcamid

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 1: Tre rejseberetninger... 16 Mary... 16 Fatima... 21 Susan... 24 Forskellige baggrunde, fælles vilkår... 27 2: HIV, AIDS

Læs mere

Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser. Social Fokus. Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat. Farvel til 18-årsgrænsen

Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser. Social Fokus. Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat. Farvel til 18-årsgrænsen Social Fokus udsat marts 2012 Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat Farvel til 18-årsgrænsen Nye veje i Norddjurs fra min stol Henriette Zeeberg Ung,

Læs mere

En tolkning af tilværelsen

En tolkning af tilværelsen Nyhedsbrev om selvmordsforebyggelse INDHOLD Maj 2003 # 1 2 3 4 5 6 7 8 LEDER LANDSFORENING SÆTTER EFTERLADTE I CENTRUM IKKE BARE EN AFHØRING REAKTIONER SKAL FOREBYGGES BEHOV FOR HURTIG OPFØLG- NING EFTER

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006

Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006 Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006 Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006 Tobaksforebyggelse

Læs mere

Tema: Det multietniske hospital

Tema: Det multietniske hospital Amager Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Sct. Hans Hospital NR 1 2006 PSYKIATRI Erik er en ca. 40-årig mand fra København med en dobbelt - dia gnose:

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

nyt Kontrol gennem myte

nyt Kontrol gennem myte nyt OM VOLD MOD KVINDER OG BØRN marts 2014 lokk.dk Særudgave om EtniskUng Råd gives til stadigt flere Stadigt flere henvender sig til LOKKs rådgivning for æresrelaterede konflikter. Teamet for æresrelaterede

Læs mere

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 April 2002 Årgang 2 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt Layout:

Læs mere