Samarbejde og koordination i selvgroede arbejdsmarkedsnetværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde og koordination i selvgroede arbejdsmarkedsnetværk"

Transkript

1 CENTER FOR ARBEJDSMARKEDSFORSKNING (CARMA), INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB, AALBORG UNIVERSITET Samarbejde og koordination i selvgroede arbejdsmarkedsnetværk Projektbeskrivelse og tidsplan Projekthaver: Institut for Statskundskab, AAU Projektleder: Mads Peter Klindt, adjunkt, CARMA, AAU Projektet er finansieret af LO, 3F og Dansk Metal Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet har modtaget kr i støtte til gennemførsel af forskningsprojekt om samarbejde og koordination i selvgroede arbejdsmarkedsnetværk. Projektet skal belyse hvorledes lokale samarbejdsnetværk kan understøtte den offentlige beskæftigelsesindsats i forhold til skaffe kvalificeret arbejdskraft til virksomheder indenfor industri og byggeri samt hvorledes netværk kan bidrage til at hjælpe ledige i job gennem effektive opkvalificerings- eller omskolingsforløb med konkret jobsigte. 1

2 Formål Det første formål med dette forskningsprojekt er at undersøge og beskrive hvorledes en række selvgroede og selvregulerende netværk sammensat af forskellige aktører på arbejdsmarkedet bidrager til at tackle lokale eller regionale arbejdsmarkedsrelaterede problemstillinger (f.eks. mangel på kvalificeret arbejdskraft i særlige brancher eller høj arbejdsløshed indenfor enkelte faggrupper) gennem forskellige koordinerede indsatser. Dernæst er det formålet at analysere erfaringerne fra udvalgte netværk og gennem konkrete cases illustrere hvorledes samarbejde mellem forskellige arbejdsmarkedspolitiske aktører kan bidrage til en mere effektiv implementering af den offentlige beskæftigelsesindsats. Projektet sigter blandt andet på at kunne opstille konkrete policy-anbefalinger omhandlende hvorledes jobcentre, a- kasser, fagforeninger, voksenuddannelsesinstitutioner og erhvervsråd via samarbejde og innovation kan bidrage til at sikre rettidig og tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft i forbindelse med en række offentlige infrastrukturinvesteringer i perioden frem til Projektet vil på den måde bidrage til at konkretisere Leo Larsen-udvalgets anbefaling 6.2 omkring øget samordning og koordination i beskæftigelsesregionerne (Ekspertudvalget vedrørende infrastruktur-investeringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov, 2013, s. 90). Projektet vil forskningsmæssigt blive anvendt til at teste forskellige teoretiske antagelser omkring hvorfor og hvorledes styringsnetværk opstår. Baggrund Baggrunden for projektet er en række empiriske observationer, der peger på, at særlige lokale eller regionale beskæftigelsespolitiske udfordringer ofte giver anledning til dannelsen af netværk med deltagere fra en bred kreds af lokale arbejdsmarkedspolitiske aktører, herunder fagforbund og a-kasser, arbejdsgiverforeninger, erhvervsråd, offentlige VEU-udbydere, jobcentre m.fl. Netværkenes aktiviteter og indsatser spænder bredt, men de fleste indsatser kan siges at falde indenfor det arbejdsmarkedspolitiske genstandsfelt. Eksempler på netværksindsatser er: Tilvejebringelse og anvisning af arbejdskraft til vækstbrancher Koordinering af omskolingsforløb for ledige, der ønsker at skifte branche, herunder vejledning ift. branchevalg Udvikling af nye AMU-forløb, der matcher aktuelle og kommende behov på arbejdsmarkedet Tilvejebringelse af ekstraordinære økonomiske ressourcer der kan muliggøre længerevarende afklarings- og uddannelsesforløb Sammenstykning af forskellige rettigheder (6-ugers selvvalgt uddannelse, overenskomstrettigheder, varslingspuljemidler til uddannelse, m.fl.), således der kan etableres længerevarende uddannelsesforløb 2

3 Udvikling af ideer og metoder, der kan gøre beskæftigelsesindsatsen mere effektiv (f.eks. metoder til at etablere jobrotation i private virksomheder) Informationsudveksling vedrørende arbejdsmarkedet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) ved Aalborg Universitet har i løbet af 2013 lavet et antal pilotstudier af sådanne netværk (se Klindt, 2013), hvoraf tre vil blive yderligere belyst gennem dette forskningsprojekt. Det første netværk er centreret omkring 3Fs transportafdeling i Esbjerg. Netværket består foruden 3F af forskellige rekrutteringsfirmaer samt vestjyske jobcentre og VEU-skoler. Netværket, der har eksisteret en længere årrække, arbejder primært med at rekruttere og omskole ledige 3F ere fra bygge-/anlægssektoren og fiskeribranchen til offshore-industrien, hvor man aktuelt og i de kommende år vil få brug for mere arbejdskraft i både dansk og norsk sektor. Det drejer sig f.eks. om isolatører, overfladebehandlere, stilladsarbejdere og riggere. Netværket koordinerer en række aktiviteter herunder kontaktskabelse til og screening og vejledning af ledige. Screeningen af de lediges sociale kompetencer er vigtig, da offshore-branchen er præget af arbejdsvilkår, der fordrer en særlig robusthed. Dernæst planlægger netværket omskolingsforløb og koordinerer den indsats, der skal til, for at sikre tilstrækkelig finansiering. Omskolingsforløb til offshore-branchen indeholder typisk både faglige kurser og sikkerhedskurser. Den anden case byggeboom-netværket er geografisk er placeret i Region Midtjylland. Netværket består af repræsentanter fra VEU-center MidtVest og MidtØst, Erhvervsråd Herning & Ikast, Viborg Erhvervsråd, 3F, LO, Dansk Byggeri, samt otte af regionens jobcentre. Netværket er forankret hos uddannelsesinstitutionen Mercantec i Viborg, der en del af VEU-center MidtØst. Netværket har eksisteret i ca. 1½ år. Netværket er dannet med henblik på at koordinere en række indsatser, så man i fællesskab kan sikre, at der er tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til rådighed når de kommende store sygehus- og infrastrukturprojekter i Region Midtjylland (f.eks. nyt sygehus ved Gødstrup) går i gang om få år. En af netværkets store udfordringer er således, at man forventer et byggeboom indenfor en mellemlang tidshorisont, mens man aktuelt slås med høj ledighed i flere grupper indenfor branchen. Netværket griber indsatsen an få flere måder: Gennem løbende analysearbejde søger man at få viden om det kommende arbejdskraftbehov. Den viden anvendes på erhvervsskolerne til at præge eleverne til at vælge de linjer, hvor der vil være den største efterspørgsel, men også af jobcentrene så de kan understøtte opkvalificering for ledige indenfor områder med størst mulige jobchancer. Netværket deler også information omkring midlertidige alternative beskæftigelsesmuligheder, f.eks. i Norge eller Slesvig-Holstein, hvor der er akut mangel på arbejdskraft indenfor byggeri. Endelig udveksles erfaringer og udvikles metoder til at gøre beskæftigelsesindsatsen mere effektiv, det er f.eks. metoder til at få etableret flere jobrotationsforløb i private byggefirmaer. Den tredje case er et netværk bestående arbejdsmarkedsaktører på Nord- og Østfyn dannet i forbindelse med lukningen af Lindø-værftet Netværkets omdrejningspunkt har været 3

4 at tage hånd om den store gruppe af ledige metalarbejdere og ufaglærte værftsarbejdere, som lukningen medførte. Indsatsen var i første omgang rettet mod at hjælpe arbejderne videre til ny beskæftigelse, uddannelse eller opstart af egen virksomhed. Som grundlag for indsatsen ansøgte og modtog netværket en større bevilling fra den europæiske globaliseringsfond (EGF), der gjorde det muligt at foranstalte en indsats med massiv fokus på afklaring (realkompetencevurdering) og opkvalificering, der ikke havde kunnet lade sig gøre indenfor de kommunale økonomiske rammer i hverken Odense, Nyborg eller Kerteminde Kommuner. Netværket har også understøttet brancheskifte til offshore-branchen i både Danmark og Norge. Netværket eksisterer fortsat og er involveret i udbygningen af Lindø Industripark, der er anlagt i de gamle værftsfaciliteter. Ved siden af de tre nævnte netværk vil projektet også inddrage andre eksempler på netværkssamarbejder, hvor lokale fagforeningsrepræsentanter bidrager til koordinering af arbejdskraftens opkvalificering og arbejdsformidling. Projektets problemstillinger og videnoutput De præsenterede netværkseksempler er på hver sin måde udtryk for, at der i dag i Danmark foranstaltes en række koordinerede tiltag ved siden af eller i tillæg til de indsatser, der gøres fra henholdsvis det beskæftigelsespolitiske systems side og fra uddannelsessystemet. De selvgroede netværk vidner om en tiltagende proaktiv samarbejdskultur mellem offentlige og private organisationer, og både rejser og giver svar på en række aktuelle politiske, forvaltningsmæssige og forskningsmæssige problemstillinger. For det første er det interessant, at der i Danmark hvor vi forvejen har en vidtrækkende beskæftigelses- og efteruddannelsesindsats med en række formaliserede samarbejdsarenaer er grobund for skabelsen af yderligere kontaktflader mellem aktørerne. Udviklingen kan tyde på, at de eksisterende formelle samarbejdsinstitutioner og -fora ikke har den fleksibilitet eller det handlerum, der er påkrævet i forbindelse med store arbejdsmarkedsrelaterede udfordringer. Grundlæggende er der således behov for at undersøge, hvorfor netværkene opstår, og hvordan de supplerer eksisterende samarbejdsstrukturer. For det andet kan viden om de selvgroede netværk bidrage til at nuancere den til tider polariserede politiske debat, der handler om hvorvidt brug af opkvalificering som aktiveringsredskab er hensigtsmæssig (se f.eks. Sletting og Hansen, 2013). Netværksaktørerne peger på, at opkvalificering kan være nyttigt, men at nogle indsatser skal være koordineret med arbejdsgivere for at de kan føre til beskæftigelse. Samtidig skal tilbud om uddannelse skabe progression for ledige; bygge på realkompetencevurdering og kan nogen gange med fordel integreres med virksomhedsrettede forløb f.eks. virksomhedspraktik. Netværksdeltagere peger også på, at det er vigtigt at sikre større koordination på tværs af de kommunale grænser, da afviklingen af f.eks. AMU-forløb kræver et vist minimum af deltagere. 4

5 Netværkene sætter for det tredje lup over spørgsmålet, der handler om, hvordan man kan foranstalte en moderne effektiv arbejdsformidling. I de senere år har det været en tendens til, at jobcentrene i medierne er blevet skældt ud for at have for ringe virksomhedskontakt og lave for lidt jobformidling. Jobcentrene har svaret, at formidlingsindsatsen ikke længere ligger i deres opgaveportefølje; virksomheder og ledige skal finde hinanden på (Friis og Dyrberg, 2013). Dette netværksprojekt vil kunne bruges til at kvalificere denne debat. Aktørerne i ovennævnte netværk peger på, at der i realiteten sker en formidlingsindsats men at den er ad hocstyret, præget af en masse uformelle kontaktflader og et produkt af mange aktørers virke. De private virksomheders annoncering og rekruttering af arbejdskraft er meget varieret og mange virksomheder opererer med meget korte tidshorisonter. Derfor er det nyttigt, at jobcentre, fagforeninger og erhvervsråd løbende mødes og udveksler erfaringer, da dette giver dem alle et langt bedre overblik over aktuelle og kommende jobåbninger på arbejdsmarkeder. Netværkene er også med til at sætte fokus på, at der generelt er behov for, at arbejdskraften inden for byggebranchen bliver mere geografisk mobil. En sidste problemstilling netværkene er med til at kaste lys på er behovet for øget samordning af forskellige regelkomplekser. På arbejdsmarkedsområdet er der i de senere år blevet et stadigt større overlap mellem forskellige institutionelle felter (beskæftigelsespolitikken, overenskomstreglerne, VEU-reglerne, EU s social- og strukturfonde m.m.) og overenskomstmæssige og politiske rammeaftaler kræver i stigende grad, at lokale aktører agerer for at nye muligheder aktiveres. Det gælder f.eks. kompetencefonde på arbejdsmarkedet, regeringens akutpakker, lediges ret til seks ugers selvvalgt uddannelse m.fl. Ved at undersøge erfaringerne fra ovennævnte samarbejdsnetværk er det sigtet, at kunne give eksempler på hvorledes rammeaftaler og regler kan udnyttes effektivt og omsættes til forløb med klart jobsigte. Teoretiske tilgange og bidrag til den eksisterende forskning Fra en forskningsmæssig synsvinkel falder observationerne bag denne projektskitse i tråd med den velkendte historie om udviklingen fra government til governance, der er beskrevet af en række internationale (March og Olsen, 1995; Rhodes, 1997; Jessop, 1998) og danske forskere (Bogason, 1995; Torfing og Sørensen, 2005; 2007) igennem de sidste to årtier. Den såkaldte Governancelitteratur koncentrerer sig dels om at analysere årsagerne til at mere og mere politik fastlægges i forskellige typer af styringsnetværk, dels om at undersøge de økonomiske potentialer og demokratiske implikationer, der følger af udviklingen. Endelig er der er også øget interesse for, hvordan offentlige myndigheder kan opnå større indflydelse på de beslutninger, der træffes i forskellige styringsnetværk (dvs. metastyring af styringsnetværk). I Danmark er mere konkrete studier af netværksdannelser og styringsnetværk på arbejdsmarkedsområdet også velkendte. I 1990erne og begyndelsen af 2000erne blev netværksbegrebet især forbundet med de lokale koordinationsudvalg og regionale 5

6 arbejdsmarkedsråd, og governance-metaforen blev især brugt om den delegering af beslutningskompetence, der skete til disse fora. Se f.eks. Torfing og Andersen (2003) eller Torfing og Damgaard (2010). Et andet eksempel er fra Kristensen og Lilja (2011), der har beskrevet en række cases, hvor netværk mellem virksomheder, jobcentre og AMU-skoler koordinerede opkvalificering af ufaglærte, så de blev i stand til at matche nye kvalifikationskrav i virksomhederne. Projektet her har således en velkendt og omfangsrig litteratur at referere til men vil kunne bidrage med beskrivelser af nye eksempler på hvordan netværk dannes, og på hvordan netværk initierer og implementerer politik. De skitserede samarbejdsnetværk i denne ansøgning adskiller sig fra mange af de styringsnetværk som Torfing og Andersen (Ibid.) har beskrevet, fordi de i hovedsagen er selvregulerende, opstået fra neden, og fordi de i et vist omfang virker ved siden af det etablerede beskæftigelsessystem. Dette er substantielt forskelligt fra den netværksstyring, der foregik på arbejdsmarkedsområdet i 1990erne, hvor netværkene var en institutionaliseret del af forvaltningen og dermed underlagt et vist niveau af demokratisk kontrol. Teoretisk set er der flere bud på, hvorfor styringsnetværk dannes, og hvad deres potentialer og implikationer er, og projektet vil derfor kunne opbygge en teoretisk forklaringsmodel med flere hypoteser. To af teorierne, interdependensteori og governabilityteori, kan kort skitseres her: Interdependensteorien anskuer netværksaktører som rationelle og nyttemaksimerende; fagforeninger, arbejdsgivere, m.fl. forfølger bestemte interesser, men i disse bestræbelser er de afhængige af hinanden, hvorfor de danner netværk, der kan rammesætte interaktionen og forhandlingerne imellem dem. Når antallet af styringsnetværk er i vækst i dag hænger det ifølge interdependensteori sammen med, at new public management-reformer (NPM) har bidraget til at fragmentere den offentlige sektor og til at skabe en udpræget grad af systemrationalitet i de enkelte offentlige organisationer (det kunne f.eks. være kommunal aktivering med henblik på at opnå størst mulig statsrefusion eller taxameterstyring af VEU-skolerne, der kan være en barriere for udvikling af nye kursusforløb (EVA, 2012)). Systemrationaliteten i den offentlige sektor betyder, at forskellige offentlige indsatser ikke længere koordineres, hvorfor den offentlige sektors interessenter f.eks. arbejdsgiverforeningerne og fagforbundene bliver nødt til at kompensere herfor ved at opbygge netværk, der har kapacitet til at overtage dele af koordinationsopgaverne (f.eks. planlægning og finansiering af uddannelse til ledige, så de efterfølgende kan ansættes af en given virksomhed). Governabilityteorien har også et rationelt aktørsyn men er mere funktionalistisk i sin forståelse af, hvorfor der opstår flere selvgroede styringsnetværk. Netværksorganisationer er i denne teoris optik ikke så meget et udtryk for et for et opgør med NPM. Snarere skal de ses som nye styringsorganisationer, der er nødvendiggjort som følge af at samfundet slet og ret er blevet sværere at styre. Den verden vi lever er blevet stadig mere kompleks, dynamisk og mangfoldig 6

7 (Torfing og Sørensen, 2005, s. 69), og styringen af den kan ikke længere håndteres med traditionelle bureaukratiske metoder eller af markedet for den sags skyld. Derfor er der gradvist lanceret nye måder at føre politik på, og derfor er der også behov for nye implementeringsorganisationer f.eks. netværk der kan matche udviklingen. De nævnte akutpakker, der skulle hjælpe udfaldstruede dagpengemodtagere, er et godt eksempel på ny politik, der ligger et sted mellem gammeldags hard law og ren markedsstyring og derfor overskrider stat/marked-distinktionen. Akutpakkerne reserverede økonomiske midler til en række initiativer, men midlerne blev ikke udløst af sig selv. På samme måde skal aftaler om jobrotation implementeres af en flerhed aktørerne i det beskæftigelsespolitiske system (arbejdsgivere, veuskoler, a-kasser, jobcentre m.fl.), og derfor bliver disse aktører nødt til at danne netværk for at koordinere deres aktiviteter. I denne sammenhæng er governabilityteorien særlig oplagt, da den indeholder et klart fokus på at præcisere og forklare hvilke variable der er afgørende for, hvorfor koordinerende netværk enten er succesfulde eller mislykkedes med at engagere rationelle aktører omkring konkrete opgaver (Scharpf, 1997). Forskningsmetode Projektet gennemføres som et multipelt case-studie. Der vil blive anvendt forskellige former for interviews (enkeltmand og fokus-gruppe) og observationsstudier. Formidling af projektets resultater Projektet vil blive afrapporteret gennem en hovedrapport, der vil indeholde uddybende casebeskrivelser samt en række policy-anbefalinger. Hovedrapportn vil efterfølgende blive omskrevet til en BFI-givende publikation. Derudover vil projektets resultater blive formidlet til et videnskabeligt publikum gennem en artikel til et internationalt tidsskrift. Endelig vil udvalgte delresultater blive formidlet gennem flere artikler til dagblade og/eller relevante fagmagasiner. Bemanding Projektet bemandes af adjunkt Mads Peter Klindt (som projektleder) og forskningsassistent Laust Høgedahl samt Michael Friis og Rasmus som studentermedhjælp. 7

8 Tidsplan Projektet løber i Hovedrapport afleveres med udgangen af Budget Der er bevilget til gennemførelse af forskningsprojektet. Bevillingsgivere er LO, 3F og Dansk Metal. 8

9 Henvisninger: Bogason, P. (red.) New Modes of Local Organizing: Local Government Fragmentation in Scandinavia. New York: Nova Science Publishers, Inc. Ekspertudvalget vedrørende infrastruktur-investeringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov, 2013) Ekspertudvalget vedrørende infrastruktur-investeringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige. EVA (2012) Evaluering af VEU-centrene. Vurdering af styreform, samarbejde og resultater. Danmarks Evalueringsinstitut. Friis, S.E. og Dyrberg, R. (2013) Jobcentre: Mette F. aner ikke hvad vi laver, i Avisen.dk, 4. februar Jessop, B. (1998) The rise of governance and the risk of failure: The cause of economic development, in International Social Science Journal, 55(155): Klindt, M.P. (2013) Selvgroet. Regionale netværk styrker jobindsats, i Politiken, 19. juni Kristensen, P. H. & Lilja, K. (red.) Nordic Capitalisms and Globalization. Oxford: Oxford University Press. March, J. G. & Olsen, J. P. (1995) Democratic Governance. New York: The Free Press. Larsen, F. (2009) Kommunal Beskæftigelsespolitik. Kommunale jobcentre mellem statslig styring og kommunal autonomi. København: Frydenlund Academic OECD (2009) Designing Local Skill Strategies. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development. Rhodes, R. (1997) Understanding Governance. Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. Buckingham: Open University Press. Scharpf, F. (1997) Games Real Actors Play. Actor-Centered Institutionalism in Policy Research. Boulder, Colorado: Westview Press. Sletting, L.J. & Hansen, M.B. (2013) Eksperterne advarer mod uddannelse af ledige, i Agenda, 22. august 2013, Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Sørensen, E. & Torfing, J. (2005) Netværksstyring fra government til governance, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. Sørensen, E. & Torfing, J. (red.) Theories of Democratic Network Governance. Basingstoke: Palgrave MacMillan. 9

10 Torfing, J. & Andersen, J. (2003) Netværksstyring af kommunernes arbejdsmarkedsrettede indsats, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Torfing, J. & Damgaard, B. (2010) Network governance of active employment policy: the Danish experience, in Journal of European Social Policy, Vol. 20(3),

11 Ansøger: Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, v. institutleder Morten Lassen Projektansvarlig: Mads Peter Klindt, adjunkt ved CARMA, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet 11

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

SAMARBEJDE OG KOORDINATION I SELVGROEDE ARBEJDSMARKEDSNETVÆRK

SAMARBEJDE OG KOORDINATION I SELVGROEDE ARBEJDSMARKEDSNETVÆRK SAMARBEJDE OG KOORDINATION I SELVGROEDE ARBEJDSMARKEDSNETVÆRK HVEM ER JEG? Michael Friis Larsen Chefkonsulent ved Rambøll Management Consulting I beskæftigelsesafdelingen Tidligere tilknyttet CARMA på

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 Temaer og metoder i følgeforskningen Kick-off konference, Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning

KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 Temaer og metoder i følgeforskningen Kick-off konference, Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 Temaer og metoder i følgeforskningen Kick-off konference, Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012 VEU-center Aalborg/Himmerland Onsdag d. 21. november 2012 VEU-Center Aalborg/Himmerland organisation Bestyrelse AMU Nordjyllands bestyrelse Centerråd Bestyrelsesmedlemmer fra skolerne VEU-udvalg Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Aktivitet 2.1: Organisering af netværk Præsentation ved SkanKomp slut-konferencen i Marstrand 28-5-13

Aktivitet 2.1: Organisering af netværk Præsentation ved SkanKomp slut-konferencen i Marstrand 28-5-13 Aktivitet 2.1: Organisering af netværk Præsentation ved SkanKomp slut-konferencen i Marstrand 28-5-13 Mads Peter Klindt, adjunkt, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for Statskundskab

Læs mere

Workshop 1. april Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet. 1. april Beskæftigelsesregion Nordjylland

Workshop 1. april Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet. 1. april Beskæftigelsesregion Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland Workshop 1. april 2014 Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet 1. april 2014 1 Beskæftigelsesregion Nordjylland Agenda Udfordringen hvilken indsats

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Argumenter for fortsat lokal/regional sekretariatsbetjening af de

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

M E TA S T Y R I NG A F N E T VÆ R K, A K TØ R E R O G PRO C E S S E R. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

M E TA S T Y R I NG A F N E T VÆ R K, A K TØ R E R O G PRO C E S S E R. Jurist- og Økonomforbundets Forlag M E TA S T Y R I NG A F N E T VÆ R K, A K TØ R E R O G PRO C E S S E R Jurist- og Økonomforbundets Forlag Styr på beskæftigelsespolitikken Metastyring af netværk, aktører og processer Bodil Damgaard &

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet Baggrund Flere af de fynske byggerier er nu i gang. Den positive udvikling på de store byggepladser og bygge- og anlægsbranchen generelt

Læs mere

Virksomhedssamarbejde. Det gode parløb. Virksomhedsnetværk CABI

Virksomhedssamarbejde. Det gode parløb. Virksomhedsnetværk CABI Virksomhedssamarbejde Det gode parløb Virksomhedsnetværk CABI 20.05.14 Præsentation Beskæftigelseschef i Jammerbugt Kommune Baggrund - 4 andre nordjyske kommuner - samt en række nationale Dette giver grundlag

Læs mere

Nyt i beskæftigelsespolitikken

Nyt i beskæftigelsespolitikken Nyt i beskæftigelsespolitikken v. Karl Schmidt, direktør, Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Dagens program 09.00 09.30 Nyt i beskæftigelsespolitikken udfordringer og indsatser

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Kommissorium for frafaldsanalysen

Kommissorium for frafaldsanalysen Kommissorium for frafaldsanalysen Baggrund for undersøgelsen Region Nordjylland (RN), University College Nordjylland (UCN) og SOSU Nord har en fælles interesse i at sikre uddannelse af kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt.

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt. Fredericia Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Gothersgade 7000 Fredericia Att: Mogens Bak Hansen 27. aug. 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Høringssvar fra Fredericia Erhvervsforening Fredericia Erhvervsforening

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Susanne Jensen, adjunkt Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Læs mere

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde -MØDE DEN 14. NOVEMBER 2014 FORMÅL MED OPLÆGGET Fortælle om den nye beskæftigelsesreform som fra 2015 vender op og ned på beskæftigelsessystemet, som

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov Dette notat er en forkortet udgave, af ekspertudvalgets analyse, omhandlende de områder, der har med Middelfart

Læs mere

Alle personer med et forsørgelsesbehov skal vurderes efter de samme principper og efter samme visitationsmodel.

Alle personer med et forsørgelsesbehov skal vurderes efter de samme principper og efter samme visitationsmodel. /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN 'DQVN$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJ 3HMOHP UNHUIRUEHVN IWLJHOVHVLQGVDWVHQL5$5 Med Flere i arbejde er der lagt op til store udfordringer og flere frihedsgrader for den regionale og lokale

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? KØBENHAVN D. 8. OKTOBER 2014 Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi A r b e j d s m a r k e d s o m r å d e t Udkast til Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 87 59 10 00 www.norddjurs.dk Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Læs mere

6. Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag

6. Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag 89 6. Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag Det fremgår af kommissoriet, at Ekspertudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan uddannelsesindsatsen over for ledige inden for den afsatte økonomiske

Læs mere

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Michael Jacobsen LO LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Udviklingen i arbejdsløsheden. Kan vi ånde lettet op! Arbejdsløshedstal skal fortolkes med forsigtighed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Den 16. oktober 2014 Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. LO og FTF kvitterer for modtagelsen af udkastet til forslag til lov

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Orientering om Byg i Nord.

Orientering om Byg i Nord. Punkt 5. Orientering om Byg i Nord. 2014-39861. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Byg i Nord Sagsbeskrivelse I en rapport udarbejdet af COWI

Læs mere

Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland

Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland Faxe Etablerede 1/1-2015 et nyt forum. Det kom dog aldrig i gang da visse fagforbund ikke ville deltage, hvis

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere