Samarbejde og koordination i selvgroede arbejdsmarkedsnetværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde og koordination i selvgroede arbejdsmarkedsnetværk"

Transkript

1 CENTER FOR ARBEJDSMARKEDSFORSKNING (CARMA), INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB, AALBORG UNIVERSITET Samarbejde og koordination i selvgroede arbejdsmarkedsnetværk Projektbeskrivelse og tidsplan Projekthaver: Institut for Statskundskab, AAU Projektleder: Mads Peter Klindt, adjunkt, CARMA, AAU Projektet er finansieret af LO, 3F og Dansk Metal Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet har modtaget kr i støtte til gennemførsel af forskningsprojekt om samarbejde og koordination i selvgroede arbejdsmarkedsnetværk. Projektet skal belyse hvorledes lokale samarbejdsnetværk kan understøtte den offentlige beskæftigelsesindsats i forhold til skaffe kvalificeret arbejdskraft til virksomheder indenfor industri og byggeri samt hvorledes netværk kan bidrage til at hjælpe ledige i job gennem effektive opkvalificerings- eller omskolingsforløb med konkret jobsigte. 1

2 Formål Det første formål med dette forskningsprojekt er at undersøge og beskrive hvorledes en række selvgroede og selvregulerende netværk sammensat af forskellige aktører på arbejdsmarkedet bidrager til at tackle lokale eller regionale arbejdsmarkedsrelaterede problemstillinger (f.eks. mangel på kvalificeret arbejdskraft i særlige brancher eller høj arbejdsløshed indenfor enkelte faggrupper) gennem forskellige koordinerede indsatser. Dernæst er det formålet at analysere erfaringerne fra udvalgte netværk og gennem konkrete cases illustrere hvorledes samarbejde mellem forskellige arbejdsmarkedspolitiske aktører kan bidrage til en mere effektiv implementering af den offentlige beskæftigelsesindsats. Projektet sigter blandt andet på at kunne opstille konkrete policy-anbefalinger omhandlende hvorledes jobcentre, a- kasser, fagforeninger, voksenuddannelsesinstitutioner og erhvervsråd via samarbejde og innovation kan bidrage til at sikre rettidig og tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft i forbindelse med en række offentlige infrastrukturinvesteringer i perioden frem til Projektet vil på den måde bidrage til at konkretisere Leo Larsen-udvalgets anbefaling 6.2 omkring øget samordning og koordination i beskæftigelsesregionerne (Ekspertudvalget vedrørende infrastruktur-investeringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov, 2013, s. 90). Projektet vil forskningsmæssigt blive anvendt til at teste forskellige teoretiske antagelser omkring hvorfor og hvorledes styringsnetværk opstår. Baggrund Baggrunden for projektet er en række empiriske observationer, der peger på, at særlige lokale eller regionale beskæftigelsespolitiske udfordringer ofte giver anledning til dannelsen af netværk med deltagere fra en bred kreds af lokale arbejdsmarkedspolitiske aktører, herunder fagforbund og a-kasser, arbejdsgiverforeninger, erhvervsråd, offentlige VEU-udbydere, jobcentre m.fl. Netværkenes aktiviteter og indsatser spænder bredt, men de fleste indsatser kan siges at falde indenfor det arbejdsmarkedspolitiske genstandsfelt. Eksempler på netværksindsatser er: Tilvejebringelse og anvisning af arbejdskraft til vækstbrancher Koordinering af omskolingsforløb for ledige, der ønsker at skifte branche, herunder vejledning ift. branchevalg Udvikling af nye AMU-forløb, der matcher aktuelle og kommende behov på arbejdsmarkedet Tilvejebringelse af ekstraordinære økonomiske ressourcer der kan muliggøre længerevarende afklarings- og uddannelsesforløb Sammenstykning af forskellige rettigheder (6-ugers selvvalgt uddannelse, overenskomstrettigheder, varslingspuljemidler til uddannelse, m.fl.), således der kan etableres længerevarende uddannelsesforløb 2

3 Udvikling af ideer og metoder, der kan gøre beskæftigelsesindsatsen mere effektiv (f.eks. metoder til at etablere jobrotation i private virksomheder) Informationsudveksling vedrørende arbejdsmarkedet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) ved Aalborg Universitet har i løbet af 2013 lavet et antal pilotstudier af sådanne netværk (se Klindt, 2013), hvoraf tre vil blive yderligere belyst gennem dette forskningsprojekt. Det første netværk er centreret omkring 3Fs transportafdeling i Esbjerg. Netværket består foruden 3F af forskellige rekrutteringsfirmaer samt vestjyske jobcentre og VEU-skoler. Netværket, der har eksisteret en længere årrække, arbejder primært med at rekruttere og omskole ledige 3F ere fra bygge-/anlægssektoren og fiskeribranchen til offshore-industrien, hvor man aktuelt og i de kommende år vil få brug for mere arbejdskraft i både dansk og norsk sektor. Det drejer sig f.eks. om isolatører, overfladebehandlere, stilladsarbejdere og riggere. Netværket koordinerer en række aktiviteter herunder kontaktskabelse til og screening og vejledning af ledige. Screeningen af de lediges sociale kompetencer er vigtig, da offshore-branchen er præget af arbejdsvilkår, der fordrer en særlig robusthed. Dernæst planlægger netværket omskolingsforløb og koordinerer den indsats, der skal til, for at sikre tilstrækkelig finansiering. Omskolingsforløb til offshore-branchen indeholder typisk både faglige kurser og sikkerhedskurser. Den anden case byggeboom-netværket er geografisk er placeret i Region Midtjylland. Netværket består af repræsentanter fra VEU-center MidtVest og MidtØst, Erhvervsråd Herning & Ikast, Viborg Erhvervsråd, 3F, LO, Dansk Byggeri, samt otte af regionens jobcentre. Netværket er forankret hos uddannelsesinstitutionen Mercantec i Viborg, der en del af VEU-center MidtØst. Netværket har eksisteret i ca. 1½ år. Netværket er dannet med henblik på at koordinere en række indsatser, så man i fællesskab kan sikre, at der er tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til rådighed når de kommende store sygehus- og infrastrukturprojekter i Region Midtjylland (f.eks. nyt sygehus ved Gødstrup) går i gang om få år. En af netværkets store udfordringer er således, at man forventer et byggeboom indenfor en mellemlang tidshorisont, mens man aktuelt slås med høj ledighed i flere grupper indenfor branchen. Netværket griber indsatsen an få flere måder: Gennem løbende analysearbejde søger man at få viden om det kommende arbejdskraftbehov. Den viden anvendes på erhvervsskolerne til at præge eleverne til at vælge de linjer, hvor der vil være den største efterspørgsel, men også af jobcentrene så de kan understøtte opkvalificering for ledige indenfor områder med størst mulige jobchancer. Netværket deler også information omkring midlertidige alternative beskæftigelsesmuligheder, f.eks. i Norge eller Slesvig-Holstein, hvor der er akut mangel på arbejdskraft indenfor byggeri. Endelig udveksles erfaringer og udvikles metoder til at gøre beskæftigelsesindsatsen mere effektiv, det er f.eks. metoder til at få etableret flere jobrotationsforløb i private byggefirmaer. Den tredje case er et netværk bestående arbejdsmarkedsaktører på Nord- og Østfyn dannet i forbindelse med lukningen af Lindø-værftet Netværkets omdrejningspunkt har været 3

4 at tage hånd om den store gruppe af ledige metalarbejdere og ufaglærte værftsarbejdere, som lukningen medførte. Indsatsen var i første omgang rettet mod at hjælpe arbejderne videre til ny beskæftigelse, uddannelse eller opstart af egen virksomhed. Som grundlag for indsatsen ansøgte og modtog netværket en større bevilling fra den europæiske globaliseringsfond (EGF), der gjorde det muligt at foranstalte en indsats med massiv fokus på afklaring (realkompetencevurdering) og opkvalificering, der ikke havde kunnet lade sig gøre indenfor de kommunale økonomiske rammer i hverken Odense, Nyborg eller Kerteminde Kommuner. Netværket har også understøttet brancheskifte til offshore-branchen i både Danmark og Norge. Netværket eksisterer fortsat og er involveret i udbygningen af Lindø Industripark, der er anlagt i de gamle værftsfaciliteter. Ved siden af de tre nævnte netværk vil projektet også inddrage andre eksempler på netværkssamarbejder, hvor lokale fagforeningsrepræsentanter bidrager til koordinering af arbejdskraftens opkvalificering og arbejdsformidling. Projektets problemstillinger og videnoutput De præsenterede netværkseksempler er på hver sin måde udtryk for, at der i dag i Danmark foranstaltes en række koordinerede tiltag ved siden af eller i tillæg til de indsatser, der gøres fra henholdsvis det beskæftigelsespolitiske systems side og fra uddannelsessystemet. De selvgroede netværk vidner om en tiltagende proaktiv samarbejdskultur mellem offentlige og private organisationer, og både rejser og giver svar på en række aktuelle politiske, forvaltningsmæssige og forskningsmæssige problemstillinger. For det første er det interessant, at der i Danmark hvor vi forvejen har en vidtrækkende beskæftigelses- og efteruddannelsesindsats med en række formaliserede samarbejdsarenaer er grobund for skabelsen af yderligere kontaktflader mellem aktørerne. Udviklingen kan tyde på, at de eksisterende formelle samarbejdsinstitutioner og -fora ikke har den fleksibilitet eller det handlerum, der er påkrævet i forbindelse med store arbejdsmarkedsrelaterede udfordringer. Grundlæggende er der således behov for at undersøge, hvorfor netværkene opstår, og hvordan de supplerer eksisterende samarbejdsstrukturer. For det andet kan viden om de selvgroede netværk bidrage til at nuancere den til tider polariserede politiske debat, der handler om hvorvidt brug af opkvalificering som aktiveringsredskab er hensigtsmæssig (se f.eks. Sletting og Hansen, 2013). Netværksaktørerne peger på, at opkvalificering kan være nyttigt, men at nogle indsatser skal være koordineret med arbejdsgivere for at de kan føre til beskæftigelse. Samtidig skal tilbud om uddannelse skabe progression for ledige; bygge på realkompetencevurdering og kan nogen gange med fordel integreres med virksomhedsrettede forløb f.eks. virksomhedspraktik. Netværksdeltagere peger også på, at det er vigtigt at sikre større koordination på tværs af de kommunale grænser, da afviklingen af f.eks. AMU-forløb kræver et vist minimum af deltagere. 4

5 Netværkene sætter for det tredje lup over spørgsmålet, der handler om, hvordan man kan foranstalte en moderne effektiv arbejdsformidling. I de senere år har det været en tendens til, at jobcentrene i medierne er blevet skældt ud for at have for ringe virksomhedskontakt og lave for lidt jobformidling. Jobcentrene har svaret, at formidlingsindsatsen ikke længere ligger i deres opgaveportefølje; virksomheder og ledige skal finde hinanden på (Friis og Dyrberg, 2013). Dette netværksprojekt vil kunne bruges til at kvalificere denne debat. Aktørerne i ovennævnte netværk peger på, at der i realiteten sker en formidlingsindsats men at den er ad hocstyret, præget af en masse uformelle kontaktflader og et produkt af mange aktørers virke. De private virksomheders annoncering og rekruttering af arbejdskraft er meget varieret og mange virksomheder opererer med meget korte tidshorisonter. Derfor er det nyttigt, at jobcentre, fagforeninger og erhvervsråd løbende mødes og udveksler erfaringer, da dette giver dem alle et langt bedre overblik over aktuelle og kommende jobåbninger på arbejdsmarkeder. Netværkene er også med til at sætte fokus på, at der generelt er behov for, at arbejdskraften inden for byggebranchen bliver mere geografisk mobil. En sidste problemstilling netværkene er med til at kaste lys på er behovet for øget samordning af forskellige regelkomplekser. På arbejdsmarkedsområdet er der i de senere år blevet et stadigt større overlap mellem forskellige institutionelle felter (beskæftigelsespolitikken, overenskomstreglerne, VEU-reglerne, EU s social- og strukturfonde m.m.) og overenskomstmæssige og politiske rammeaftaler kræver i stigende grad, at lokale aktører agerer for at nye muligheder aktiveres. Det gælder f.eks. kompetencefonde på arbejdsmarkedet, regeringens akutpakker, lediges ret til seks ugers selvvalgt uddannelse m.fl. Ved at undersøge erfaringerne fra ovennævnte samarbejdsnetværk er det sigtet, at kunne give eksempler på hvorledes rammeaftaler og regler kan udnyttes effektivt og omsættes til forløb med klart jobsigte. Teoretiske tilgange og bidrag til den eksisterende forskning Fra en forskningsmæssig synsvinkel falder observationerne bag denne projektskitse i tråd med den velkendte historie om udviklingen fra government til governance, der er beskrevet af en række internationale (March og Olsen, 1995; Rhodes, 1997; Jessop, 1998) og danske forskere (Bogason, 1995; Torfing og Sørensen, 2005; 2007) igennem de sidste to årtier. Den såkaldte Governancelitteratur koncentrerer sig dels om at analysere årsagerne til at mere og mere politik fastlægges i forskellige typer af styringsnetværk, dels om at undersøge de økonomiske potentialer og demokratiske implikationer, der følger af udviklingen. Endelig er der er også øget interesse for, hvordan offentlige myndigheder kan opnå større indflydelse på de beslutninger, der træffes i forskellige styringsnetværk (dvs. metastyring af styringsnetværk). I Danmark er mere konkrete studier af netværksdannelser og styringsnetværk på arbejdsmarkedsområdet også velkendte. I 1990erne og begyndelsen af 2000erne blev netværksbegrebet især forbundet med de lokale koordinationsudvalg og regionale 5

6 arbejdsmarkedsråd, og governance-metaforen blev især brugt om den delegering af beslutningskompetence, der skete til disse fora. Se f.eks. Torfing og Andersen (2003) eller Torfing og Damgaard (2010). Et andet eksempel er fra Kristensen og Lilja (2011), der har beskrevet en række cases, hvor netværk mellem virksomheder, jobcentre og AMU-skoler koordinerede opkvalificering af ufaglærte, så de blev i stand til at matche nye kvalifikationskrav i virksomhederne. Projektet her har således en velkendt og omfangsrig litteratur at referere til men vil kunne bidrage med beskrivelser af nye eksempler på hvordan netværk dannes, og på hvordan netværk initierer og implementerer politik. De skitserede samarbejdsnetværk i denne ansøgning adskiller sig fra mange af de styringsnetværk som Torfing og Andersen (Ibid.) har beskrevet, fordi de i hovedsagen er selvregulerende, opstået fra neden, og fordi de i et vist omfang virker ved siden af det etablerede beskæftigelsessystem. Dette er substantielt forskelligt fra den netværksstyring, der foregik på arbejdsmarkedsområdet i 1990erne, hvor netværkene var en institutionaliseret del af forvaltningen og dermed underlagt et vist niveau af demokratisk kontrol. Teoretisk set er der flere bud på, hvorfor styringsnetværk dannes, og hvad deres potentialer og implikationer er, og projektet vil derfor kunne opbygge en teoretisk forklaringsmodel med flere hypoteser. To af teorierne, interdependensteori og governabilityteori, kan kort skitseres her: Interdependensteorien anskuer netværksaktører som rationelle og nyttemaksimerende; fagforeninger, arbejdsgivere, m.fl. forfølger bestemte interesser, men i disse bestræbelser er de afhængige af hinanden, hvorfor de danner netværk, der kan rammesætte interaktionen og forhandlingerne imellem dem. Når antallet af styringsnetværk er i vækst i dag hænger det ifølge interdependensteori sammen med, at new public management-reformer (NPM) har bidraget til at fragmentere den offentlige sektor og til at skabe en udpræget grad af systemrationalitet i de enkelte offentlige organisationer (det kunne f.eks. være kommunal aktivering med henblik på at opnå størst mulig statsrefusion eller taxameterstyring af VEU-skolerne, der kan være en barriere for udvikling af nye kursusforløb (EVA, 2012)). Systemrationaliteten i den offentlige sektor betyder, at forskellige offentlige indsatser ikke længere koordineres, hvorfor den offentlige sektors interessenter f.eks. arbejdsgiverforeningerne og fagforbundene bliver nødt til at kompensere herfor ved at opbygge netværk, der har kapacitet til at overtage dele af koordinationsopgaverne (f.eks. planlægning og finansiering af uddannelse til ledige, så de efterfølgende kan ansættes af en given virksomhed). Governabilityteorien har også et rationelt aktørsyn men er mere funktionalistisk i sin forståelse af, hvorfor der opstår flere selvgroede styringsnetværk. Netværksorganisationer er i denne teoris optik ikke så meget et udtryk for et for et opgør med NPM. Snarere skal de ses som nye styringsorganisationer, der er nødvendiggjort som følge af at samfundet slet og ret er blevet sværere at styre. Den verden vi lever er blevet stadig mere kompleks, dynamisk og mangfoldig 6

7 (Torfing og Sørensen, 2005, s. 69), og styringen af den kan ikke længere håndteres med traditionelle bureaukratiske metoder eller af markedet for den sags skyld. Derfor er der gradvist lanceret nye måder at føre politik på, og derfor er der også behov for nye implementeringsorganisationer f.eks. netværk der kan matche udviklingen. De nævnte akutpakker, der skulle hjælpe udfaldstruede dagpengemodtagere, er et godt eksempel på ny politik, der ligger et sted mellem gammeldags hard law og ren markedsstyring og derfor overskrider stat/marked-distinktionen. Akutpakkerne reserverede økonomiske midler til en række initiativer, men midlerne blev ikke udløst af sig selv. På samme måde skal aftaler om jobrotation implementeres af en flerhed aktørerne i det beskæftigelsespolitiske system (arbejdsgivere, veuskoler, a-kasser, jobcentre m.fl.), og derfor bliver disse aktører nødt til at danne netværk for at koordinere deres aktiviteter. I denne sammenhæng er governabilityteorien særlig oplagt, da den indeholder et klart fokus på at præcisere og forklare hvilke variable der er afgørende for, hvorfor koordinerende netværk enten er succesfulde eller mislykkedes med at engagere rationelle aktører omkring konkrete opgaver (Scharpf, 1997). Forskningsmetode Projektet gennemføres som et multipelt case-studie. Der vil blive anvendt forskellige former for interviews (enkeltmand og fokus-gruppe) og observationsstudier. Formidling af projektets resultater Projektet vil blive afrapporteret gennem en hovedrapport, der vil indeholde uddybende casebeskrivelser samt en række policy-anbefalinger. Hovedrapportn vil efterfølgende blive omskrevet til en BFI-givende publikation. Derudover vil projektets resultater blive formidlet til et videnskabeligt publikum gennem en artikel til et internationalt tidsskrift. Endelig vil udvalgte delresultater blive formidlet gennem flere artikler til dagblade og/eller relevante fagmagasiner. Bemanding Projektet bemandes af adjunkt Mads Peter Klindt (som projektleder) og forskningsassistent Laust Høgedahl samt Michael Friis og Rasmus som studentermedhjælp. 7

8 Tidsplan Projektet løber i Hovedrapport afleveres med udgangen af Budget Der er bevilget til gennemførelse af forskningsprojektet. Bevillingsgivere er LO, 3F og Dansk Metal. 8

9 Henvisninger: Bogason, P. (red.) New Modes of Local Organizing: Local Government Fragmentation in Scandinavia. New York: Nova Science Publishers, Inc. Ekspertudvalget vedrørende infrastruktur-investeringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov, 2013) Ekspertudvalget vedrørende infrastruktur-investeringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige. EVA (2012) Evaluering af VEU-centrene. Vurdering af styreform, samarbejde og resultater. Danmarks Evalueringsinstitut. Friis, S.E. og Dyrberg, R. (2013) Jobcentre: Mette F. aner ikke hvad vi laver, i Avisen.dk, 4. februar Jessop, B. (1998) The rise of governance and the risk of failure: The cause of economic development, in International Social Science Journal, 55(155): Klindt, M.P. (2013) Selvgroet. Regionale netværk styrker jobindsats, i Politiken, 19. juni Kristensen, P. H. & Lilja, K. (red.) Nordic Capitalisms and Globalization. Oxford: Oxford University Press. March, J. G. & Olsen, J. P. (1995) Democratic Governance. New York: The Free Press. Larsen, F. (2009) Kommunal Beskæftigelsespolitik. Kommunale jobcentre mellem statslig styring og kommunal autonomi. København: Frydenlund Academic OECD (2009) Designing Local Skill Strategies. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development. Rhodes, R. (1997) Understanding Governance. Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. Buckingham: Open University Press. Scharpf, F. (1997) Games Real Actors Play. Actor-Centered Institutionalism in Policy Research. Boulder, Colorado: Westview Press. Sletting, L.J. & Hansen, M.B. (2013) Eksperterne advarer mod uddannelse af ledige, i Agenda, 22. august 2013, Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Sørensen, E. & Torfing, J. (2005) Netværksstyring fra government til governance, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. Sørensen, E. & Torfing, J. (red.) Theories of Democratic Network Governance. Basingstoke: Palgrave MacMillan. 9

10 Torfing, J. & Andersen, J. (2003) Netværksstyring af kommunernes arbejdsmarkedsrettede indsats, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Torfing, J. & Damgaard, B. (2010) Network governance of active employment policy: the Danish experience, in Journal of European Social Policy, Vol. 20(3),

11 Ansøger: Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, v. institutleder Morten Lassen Projektansvarlig: Mads Peter Klindt, adjunkt ved CARMA, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet 11

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarkedsservice

Fremtidens arbejdsmarkedsservice Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fremtidens arbejdsmarkedsservice Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf.: 35 24 60 00 December

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

LÆRINGSNETVÆRK JOBCENTRE OG A-KASSER RYKKER TÆTTERE SAMMEN!

LÆRINGSNETVÆRK JOBCENTRE OG A-KASSER RYKKER TÆTTERE SAMMEN! LÆRINGSNETVÆRK JOBCENTRE OG A-KASSER RYKKER TÆTTERE SAMMEN! MOD FÆLLES MÅL Jobcentre og a-kasser er to systemer med ét fælles mål - at få den ledige hurtigst muligt i arbejde. For at lykkes kræver det

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesindsats i 2013

Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesindsats i 2013 Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere match 1 Udbyder Tilbud Kontrakt Pladser Enkeltpladskøb Køb af uddannelsesforløb til den ledige, f.eks. AMU-kurser m.m. Erstatter i de fleste tilfælde ret & pligt

Læs mere

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Virksomhedsworkshop. Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Virksomhedsworkshop Chefkonsulent Dia Wolffhechel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemføres af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Projektet er støttet af INTEGRATIONSMINISTERIET og REGION SYDDANMARK Opgaver

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

-vejen til den næste medarbejder

-vejen til den næste medarbejder 3F Jobformidling -vejen til den næste medarbejder I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde Udgivet af 3F Kampmannsgade

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet

Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet KORA Temadag d. 8. maj 2014 Mariagerfjord Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet Pipfugle-kurser eller aktivering der virker? Et bredt samarbejde gør forskellen! Partnerskabsaftale - aftale indgået

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde. VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014

Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde. VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014 Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014 2 Hvad sker fra centralt hold Leo Larsen: Offensiv virksomhedsservice 3 Formålet med det koordinerede

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i International

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere