HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland"

Transkript

1 Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet på baggrund af Beskæftigelsesregionens anmodning om, at Herning Kommune bidrager med viden om erfaringer og ideer til rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse formålet er at videregive gode erfaringer til de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd. Indledende bemærkninger De beskæftigelsespolitiske aktører i Herning kommune har igennem de seneste år iværksat en række initiativer, som skal bidrage til at sikre, at virksomhederne har rettidig adgang til de rette kompetencer. Initiativerne er dels et resultat af et tæt, koordineret samarbejde imellem Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd om at sikre fælles fodslag i bestræbelserne på at sikre arbejde til Herningenserne og de rette kompetencer til virksomhederne. Dels har Jobcentret iværksat en række tiltag, som styrker den løbende inddragelse af og dialogen med de lokale virksomheder. 1. Hvordan afdækker I virksomhedernes behov for arbejdskraft både aktuelt og fremadrettet? Bestræbelserne på at afdække virksomhedernes behov for arbejdskraft bygger på en 3-strenget strategi: A. Brugen af konkrete overvågningsredskaber Dels alment tilgængelige overvågningsredskaber og dels særligt udviklede redskaber, som retter sig specifikt imod overvågning af udviklingen på det lokale arbejdsmarked B. Særligt nedsatte samarbejdsfora Løbende videndeling, sparring og dialog med deltagelse af virksomheder, faglige organisationer og a-kasser, uddannelsesinstitutioner, Erhvervsrådet m.fl. C. Det daglige samarbejde Den løbende dialog med virksomhederne igennem det daglige samarbejde - 1 -

2 1A. Brugen af konkrete overvågningsredskaber Ud over brugen af de alment tilgængelige statistiske analyseredskaber herunder bl.a. Danmarks Statistik og Beskæftigelsesregion Midtjyllands analyser benytter Herning Kommune sig af to særligt udviklede redskaber, som retter sig specifikt imod overvågning af udviklingen på det lokale arbejdsmarked. Prognoseværktøjet - løbende overvågning på lokalt niveau Jobcentret har med støtte fra Det Lokale Beskæftigelsesråd udviklet det lokale overvågningsredskab Prognoseværktøjet. Med Prognoseværktøjet er der indgået aftale ca. 200 lokale virksomheder om, at disse 4 gange årligt registrerer forventningerne til udviklingen i beskæftigelsen på hhv. 3 og 12 mdr. sigt. Registreringen sker på faggruppeniveau. Prognoseredskabets resultater anvendes som følger: Jobcentret tilbyder assistance til de virksomheder, som forventer markante ændringer i beskæftigelsen Den indsamlede viden indgår i vejledningen og i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen Der udsendes fakta-ark med en oversigt over de forventninger og tendenser. Fakta-arket sendes til de deltagende virksomheder, medarbejderne i Beskæftigelsesafdelingen, medlemmerne af Beskæftigelsesudvalget, medlemmerne af LBR, samarbejdspartnere m.fl. Resultaterne videreformidles, drøftes og kvalificeres af Prognosepanelet jf. nedenstående beskrivelse I regi af prognoseværktøjet er der gennemført særlige temaundersøgelser, som kortlægger virksomhedernes vurdering af de modtagne ydelser hos de kommunale aktører på beskæftigelsesområdet. Der er aktuelt gennemført 3 temaundersøgelser. Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med den tekniske kvalitet i Jobnet.dk samt Jobcentrets tilbudte support vedr. Jobnet.dk - 2 -

3 Undersøgelse af virksomhedernes generelle vurdering af den hjælp, som virksomhederne har modtaget hos de kommunale aktører på beskæftigelsesområdet Særlig temaundersøgelse, som kortlagde virksomhedernes vurdering af det aktuelle kompetenceniveau og de fremtidige kompetencekrav i forhold til den ufaglærte arbejdskraft. Temaundersøgelsen blev iværksat på opfordring fra Prognosepanelet. Prognoseværktøjet udgør et godt redskab, idet redskabet giver indikationer på den kommende udvikling i beskæftigelsen særligt i forhold til udviklingen på kort sigt har redskabet vist sig meget anvendeligt. Erfaringerne viser endvidere, at der skal lægge forholdsvist mange ressourcer i at rekruttere virksomhederne til at deltage i redskabet. Byggeinformation tidlig viden om kommende større projekter Jobcentret gør brug af overvågningsredskabet Byggeinformation. Med brugen af Byggeinformation overvåger Jobcentret udbudsprocesserne omkring lokale bygge- og anlægsprojekter. Redskabet sikrer Jobcentret kendskab til kommende byggeprojekter på et meget tidligt tidspunkt, og Jobcentret får hermed også mulighed for at tage en tidlig dialog med virksomhederne omkring rekrutteringsbehov, kompetencekrav samt mulighederne for at gøre brug af beskæftigelsessystemets serviceydelser herunder jobformidling, ansættelse med løntilskud, brugen af praktik mv. 1B. Særligt nedsatte samarbejdsfora Den løbende dialog med samarbejdspartnerne er en afgørende kilde til ny viden både i forhold til at sikre ny viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, men også i forhold til kvalificere eksisterende viden om tendenser på arbejdsmarkedet. Prognosepanelet dialog og kvalificering af viden Beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune har etableret et Prognosepanel med deltagelse 35 omkring repræsentanter fra de lokale virksomheder, Jobcentrene, a-kasser og faglige - 3 -

4 organisationer, Erhvervsrådet, Uddannelsesinstitutioner og Herning og Ikast-Brande Kommuner. Prognosepanelet har følgende opgaver: Panelet præsenteres for viden om aktuelle udviklingstendenser på arbejdsmarkedet lokalt, regionalt og centralt og bidrager med indspark til at perspektivere denne viden Panelet indgår i dialog om, hvilke udfordringer der fortjener særlig opmærksomhed og om, hvordan Prognoseværktøjet anvendes bedst muligt i denne sammenhæng Panelet drøfter, hvordan aktørerne på beskæftigelsesområdet bedst muligt omsætter den indsamlede viden til konkrete handlinger, som kan understøtte en gunstig udvikling på det lokale arbejdsmarked Drøftelserne i regi af Prognosepanelet bidrager således til at kvalificere og perspektivere viden om udviklingen på arbejdsmarkedet herunder kendskabet til potentielle flaskehalsproblemer, særlige branchebehov, handlingsmuligheder mv. Prognosepanelet mødes 2 gange årligt. Jobcentrets dialoggruppe med virksomhederne dialog og sparring om små og store udfordringer Jobcentret har etableret en dialoggruppe med 14 repræsentanter fra offentlige og private virksomheder. Formålet er at sikre en tæt dialog imellem Jobcentret og virksomhederne med henblik på at opnå forventningsafstemning og fælles forståelse i forhold til udfordringerne i det daglige samarbejde. Dialoggruppen præsenteres ligeledes for resultaterne fra Prognoseværktøjet, og gruppen bidrager med sparring omkring de vigtigste udfordringer og handlingsmuligheder. Dialoggruppen mødes 3 4 gange årligt. Erfaringerne viser, at Dialoggruppen er særdeles velegnet i forhold til at sikre inddragelsen af de lokale virksomheder i forhold til små og store udfordringer

5 Byggeboom et samarbejde på tværs af jobcentrene Jobcenter Herning deltager i samarbejdsprojektet Byggeboom et samarbejde imellem blandt andre de 8 Jobcentre i Vest. I regi af samarbejdet i Byggeboom drøftes udfordringer og handlingsmuligheder, og Byggeboom koordinerer nye initiativer dels initiativer målrettet ledige og dels uddannelsesaktiviteter for de konsulenter, som arbejder med rekruttering af arbejdskraft til Bygge og Anlægssektoren. 1C. Dialogen med virksomhederne i det daglige samarbejde Dialogen i kraft af det daglige samarbejde imellem Jobcentret og virksomhederne er ligeledes en vigtig kilde til viden om virksomhedernes nuværende og kommende efterspørgsel efter arbejdskraft. Jobcentret er i løbende dialog med en lang række virksomheder i Herning Kommune, både i kraft af den bistand, som Jobcentret yder i forbindelse med rekrutteringer, og via den konkrete sagsbehandling i forbindelse med fastholdelse af allerede ansatte. Dialogen pågår også i form af den udadvendte og opsøgende kontakt fra Beskæftigelsesafdelingens enheder; Jobcentret, Kompetencecentret, Projektenheden og CEB (Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse). Endelig er der ansat en Jobrotationsmedarbejder, som varetager det opsøgende arbejde i forhold til virksomhederne også dette samarbejde er en vigtig kilde til viden om virksomhedernes behov for arbejdskraft. I 2015 vil Herning Kommune fortsat gøre brug af de ovenfor beskrevne overvågningsredskaber, og der vil være afgørende fokus på at fastholde, vedligeholde og videreudvikle de etablerede samarbejdsfora og netværksrelationer, som er iværksat. Herudover iværksætter Herning Kommune i 2015 yderligere tiltag, idet Jobcentret gennemfører 3 nye brancherettede initiativer, som skal styrke dialog og samarbejde med de lokale virksomheder

6 2. Sådan søger Herning Kommune at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft. Jobcentrets hotline virksomhedernes direkte kontakt Jobcentret har etableret en Hotline til virksomhederne: Direkte hotline med 2 faste medarbejdere etableret marts 2012 Udlevering af CV ere til virksomhederne - virksomhederne sorterer og opsøger 400 info-mails til lokale virksomheder god presseomtale af hotline I perioden fra januar til oktober 2014 er der formidlet 1559 ordinære jobs - i 2014 forventes i alt formidlet 2000 jobs via hotline Aktuelt 50 nye jobordrer pr. uge Servicekonceptet for hotline Virksomhedernes opkald besvares straks JC sendere CV til virksomhederne samme dag hvis muligt og senest dagen efter Jobcentret udsøger kandidater udelukkende ud fra kvalifikationer uden hensyntagen til forsørgelsesgrundlaget Jobcenter foretager altid forventningsafstemning med virksomheden Virksomheden kontakter selv relevante kandidater Jobcentret tilbyder gratis opslag på Jobnet.dk, såfremt efterspørgslen ikke umiddelbart kan imødekommes Samarbejdet på tværs af jobcentrene Jobcentret har et gensidigt samarbejde med Jobcentrene i alle kommuner i region Midt dette benyttes såfremt stillingerne ikke umiddelbart kan besættes med lokal arbejdskraft Jobcentret har via hotlinen modtaget flere end ordinære jobordrer fordelt på ca. 15 kommuner Herudover deltager Jobcentret i samarbejdsprojektet Byggeboom på tværs af aktører og Jobcentret der henvises til særskilt beskrivelse af projekt Byggeboom i ovenstående

7 3. Herning Kommunes initiativer på områder, hvor det umiddelbart og/ eller på længere sigt er vanskeligt at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft I Herning Kommune gennemføres en række initiativer, som skal imødegå risikoen for, at der opstår egentlige flaskehalsproblemer initiativer, som også skal være med til at sikre, at også ledige får gavn af den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Målrettet aktiverings- og vejledningsindsats Jobcentrets tilrettelæggelse af aktiverings- og vejledningsindsats over for de ledige tager udgangspunkt i jobcentermedarbejdernes konkrete viden om aktuelle jobåbninger og kompetencekrav. Denne viden indkommer ad mange veje, herunder: Ved medarbejdernes kontakt med virksomhederne i forbindelse med jobformidling, brugen af ansættelse med løntilskud og praktik, assistance ved sygefravær, iværksættelse jobrotationsforløb mv. Ved virksomhedskontakten i forbindelse med opfølgning på virksomhedernes registreringer i Prognoseværktøjet Via sambesøg på virksomhederne med deltagelse af Jobcentret og Herningsholm Erhvervsskole Via kendskabet til resultaterne fra Prognoseværktøjet samtlige medarbejdere orienteres om virksomhedernes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen på 3 og 12 mdr. sigt Bygge og anlæg - Virksomhedsbesøg efterfulgt af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb I 2014 har Jobcentret i samarbejde med 3F og Herningsholm Erhvervsskole arrangeret virksomhedsbesøg, hvor ledige har fået et styrket kendskab til mulighederne indenfor bygge og anlæg. Efterfølgende er der iværksat et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb murerarbejdsmand med henblik på efterfølgende jobs inden for bygge og anlæg

8 Ledige med en ny fremtid som industriteknikere Jobcenter Herning har i perioden fra september 2013 til august 2014 deltaget i projektet "Koordineret indsats i fem kommuner i MidtVest". Projektets formål har været følgende: At styrke samarbejdet mellem beskæftigelsessystemet og uddannelsessystemet At bidrage til regional vækst gennem fokus på jobområder, hvor analyser påviser at der er behov for tilførsel af kvalificeret arbejdskraft At indsluse ledige i uddannelse eller job gennem fokus på kompetencegivende uddannelse Forløbet indledtes med et 3 dages Individuelt kompetencevurderingsforløb (IKV), hvor efter deltagerne påbegyndte et 12 ugers kompetenceudviklingsforløb på Herningsholm Erhvervsskole efterfulgt af 4 ugers praktikforløb i lokale virksomheder. Under hele forløbet har Jobcentret været i tæt dialog med deltagerne omkring vejledning/coaching, jobsøgning, motivationsfastholdelse, individuelle problemstillinger mv. Projektet har resulteret i, at 82,4 % af deltagerne har opnået voksenlæreplads eller ansættelse/ ansættelse med løntilskud, og projektets resultater må således betegnes som særdeles tilfredsstillende. Styrket indsats på Jobrotationsområdet Med virkning fra marts 2013 har Jobcentret forstærket indsatsen på jobrotationsområdet, og der er ansat en Jobrotationsmedarbejder, som varetager det opsøgende arbejde i forhold til virksomhederne, minimerer virksomhedernes adm. opgaver og sikrer et smidigt og driftssikkert forløb samt sikrer koordineringen med de øvrige involverede aktører herunder faglige organisationer, a-kasser og uddannelsesinstitutioner. I foråret 2013 afholdtes jobrotationskonference med deltagelse af lokale virksomheder

9 I maj måned 2014 var der aktuelt 55 igangværende jobrotationsforløb med deltagelse af i alt 433 personer heraf 312 beskæftigede og 121 ledige. I 2015 forventes iværksat jobrotationsprojekter med deltagelse af minimum 300 ledige og beskæftigede. Projekt Industrien som karrierevej flere unge i industriuddannelserne Det Lokale Beskæftigelsesråd afholdt i februar 2013 konferencen "Industrien - en karrierevej for unge" med deltagelse af erhvervsledere, erhvervsskoler, uddannelsesvejledere, politikere og andre nøglepersoner med indflydelse på unges valg af uddannelse. På konferencen blev der foreslået en lang række idéer til indsatser, som efterfølgende er samlet i opsamlingsnotat Industrien en karrierevej for unge. Udfordringer, aktører og handlingsmuligheder. Anbefalingerne fra konferencen er videreformidlet til de deltagende virksomheder, virksomhederne som registrerer i Prognoseværktøjet, deltagerne i Prognosepanelet m.fl. Herning Kommune har efterfølgende ansat en projektleder til 3-årigt projekt på tværs af aktører inden for beskæftigelse, uddannelse og erhverv. Projektlederen arbejder bredt på tværs af de beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitiske aktører med følgende mål for øje: Flere unge skal ind på erhvervsuddannelserne Flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse Flere kompetente unge skal vælge industrien Flere unge skal vælge rigtigt første gang Projektet skal således åbne de unges øjne for karriemulighederne inden for industrien, og herigennem bidrage til at imødegå truende flaskehalsproblemer. Den fremadrettede indsats Som beskrevet i ovenstående har Beskæftigelsesafdelingen iværksat rigtigt mange initiativer med henblik på at styrke dialogen og samarbejdet med de lokale virksomheder. De iværksatte initiativer involverer et stort antal aktører, og opretholdelsen af de etablerede samarbejdsrelationer forudsætter, at disse vedholdende plejes og vedligeholdes

10 I 2015 vil der i høj grad være fokus på at fastholde, vedligeholde og videreudvikle de etablerede samarbejdsfora og netværksrelationer, som er iværksat med henblik på at kvalitetssikre service og tilbud til virksomheder og borgere. Beskæftigelsesråd i Herning Kommune også efter Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesrådet i Herning kommune Den løbende inddragelse af arbejdsmarkedets parter er særdeles vigtig både i forhold til at identificere de vigtigste udfordringer på det lokale arbejdsmarked, men også med henblik på at sikre fælles fodslaw i forhold til konkrete initiativer. Beskæftigelsesudvalget i Herning Kommune ønsker at fastholde og styrke det meget velfungerende samarbejde med arbejdsmarkedets parter, som er skabt i regi Det Lokale Beskæftigelsesråd, og på baggrund heraf har Beskæftigelsesudvalget inviteret repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, Erhvervsrådet og Herningsholm Erhvervsskole til at deltage i et kommende samarbejde i regi af Beskæftigelsesrådet i Herning kommune

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg 1 Beskæftigelsesplan Jobcenter Silkeborg 2008 Indhold. Side Indledning 3 Kapitel 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere