STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2011 og 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2011 og 2012"

Transkript

1 STATENS FORLIGSINSTITUTION i ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2011 og

2 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Forligsmænd: Højesteretsdommer Asbjørn Jensen (formand for Forligsinstitutionen) Vicepræsident i Sø- og Handelsretten Mette Christensen Rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen Kommitteret Torsten Hesselbjerg Mæglingsmænd: Landsdommer Hans Martin Blinkenberg Landsdommer Bent A. Østerborg Landsdommer Ejler Bruun Advokat Ole Stig Andersen Adm. dommer Jørn Andersen Ankechef Lisbet Jensen Dommer Sanne Bager Landsdommer Tine Vuust Sekretærer: Ledende sekretær Birger Stein Christensen Fuldmægtig Anders Østergaard Chefkonsulent Birgitte Kjelgaard Andersen Specialkonsulent Lotte Bjergaard Nielsen Fuldmægtig Sara Petrycer Hansen 1. Indledning 2

3 I 2011 blev der fornyet overenskomster på det offentlige område og det grønne område, medens overenskomstsituationen i 2012 omfattede overenskomsterne under Landsorganisationen i Danmark (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) på det private arbejdsmarked (omkring 600 overenskomster). Fornyelsen af overenskomsterne afspejlede den økonomiske krise. Danmark havde siden finanskrisen mistet op mod arbejdspladser i den private sektor, herunder ca i industrien. Som i 2010 ønskede arbejdsgiverne på det private arbejdsmarked derfor ved overenskomstfornyelsen i 2012 at få forbedret konkurrenceevnen gennem løntilbageholdenhed og øget produktivitet. Den administrerende direktør i DA udtalte forud for forhandlingerne bl.a.: Der er en stigende forståelse for, at fremstillingserhverv, videnserhverv og serviceerhverv går hånd i hånd, og at det tab af erhvervsevne, vi har haft gennem det seneste årti, ikke alene må stoppes men vindes tilbage. Det vil kræve, at vi i en lang periode udviser ansvarlighed og hele tiden har fokus på at genvinde konkurrenceevnen.. I oktober 2011 udmeldte den nye regering, at den som et led i arbejdet med genopretning af dansk økonomi ønskede trepartsforhandlinger mellem fagbevægelse, arbejdsgiverforeninger og regeringen. Det var på baggrund af valgkampen en forventning, at et af hovedtemaerne under trepartsforhandlingerne ville blive udbuddet af arbejdskraft. Dansk Arbejdsgiverforening ønskede først at medvirke til disse forhandlinger, når overenskomsterne var blevet fornyet i foråret Stat, regioner og kommuner (2011) På det offentlige område blev der indgået forlig om overenskomstfornyelse uden inddragelse af forligsmanden på det offentlige område. På statens område blev der aftalt fornyelse med en økonomisk ramme på 3,15 pct. fordelt over 2 år. I 2011 skulle 1,48 pct. bruges til afbetale den gæld, lønmodtagerne skyldte på grund af den særlige reguleringsordning., og resten - 1,67 pct. - skulle gives i På det kommunale område blev der efterfølgende aftalt en fornyelse, der i 2011 gav en uændret løn, og som i 2012 indebar en generel lønstigning på 2,65 pct. Endelig blev der indgået forlig på regionernes område, som svarede til lønstigningerne på det kommunale område. Forligsmand: Mette Christensen 3. Det grønne område (2011) 3

4 Forhandlingerne omhandlede overenskomsterne inden for dels gartnerier, landbruget og skovbruget dels mejerier. Arbejdsgiverne inden for gartnerier, landbruget og skovbruget (GLS-A) havde pr. 1. april 2011 meldt sig ud af SALA (Sammenslutningen af landbrugets arbejdsgiverorganisationer). Forligsmanden på det grønne område blev inddraget i fornyelsen af de største af de 13 overenskomster på GLS-A - området. Det blev nødvendigt at udskyde konflikt i 2 uger. Resultatet blev forlig ved forligsmandens bord på GLS-A overenskomst med 3F og et mæglingsforslag på overenskomsten med HK. Alle overenskomster blev godkendt ved efterfølgende afstemninger. Endvidere deltog forligsmanden i forhandlingen af den største overenskomst på mejeriområdet. Resultatet blev et forlig, der blev godkendt ved efterfølgende afstemning. For hele området var der tale om forlig, der holdt sig inden for den ramme, der var resultatet af overenskomstsituationen i 2010 på det private arbejdsmarked for LO og DA overenskomster. Forligsmand: Jørgen Steen Sørensen Sekretær: Birger Stein Christensen 4. CSC (2011) I 2011 blev Forligsinstitutionen i flere omgange inddraget i forhandlingerne om overenskomstfornyelse mellem CSC og PROSA. Forligsinstitutionen havde også i efteråret 2009 været inddraget i forhandlingerne. CSC krævede en markant billiggørelse af overenskomsten. CSC varslede lockout af en større gruppe medarbejdere med henblik på at blive frigjort for overenskomsten. PROSA varslede senere strejke for en del medarbejdere. CSC havde også en IT overenskomst med HK. CSC tilbød, at medarbejderne kunne indgå en PROSA overenskomst på vilkår, der svarede til HK overenskomsten og med overgangsbestemmelser om, at ingen kunne gå ned i løn i de følgende to år. Ved et medarbejdermøde stemte et lille flertal af de fremmødte nej til dette tilbud. PROSA havde for Arbejdsretten indbragt spørgsmålet, om CSC med en begrænset lockout kunne frigøre sig for overenskomsten. Umiddelbart før en kraftig udvidelse af konflikten brød ud, fremlagde forligsmanden en skitse til en løsning. CSC og PROSA forbundet (landsforbundet) var sammen med deres hovedorganisation FTF enige i skitsen, medens virksomhedens lokale PROSA forening var imod. Forligsmanden fremsatte herefter mæglingsforslag. 4

5 Efter rådførsel med parterne besluttede forligsmanden, at den varslede udvidelse af konflikten kunne iværksættes som varslet uanset den igangværende afstemning om mæglingsforslaget. Mæglingsforslaget blev nedstemt med en meget snæver majoritet. Arbejdsretten accepterede i en dom nogle dage senere, at CSC under de givne vilkår kunne frigøre sig for overenskomsten. CSC var herefter frigjort for overenskomsten, og medarbejderne blev tilbudt at overgå til HKoverenskomsten med HK som overenskomstpart. Forligsmand: Asbjørn Jensen Sekretær: Birger Stein Christensen 5. Martsoverenskomsterne på det private arbejdsmarked Der er tale om ca. 600 overenskomster på det private arbejdsmarked. Langt de fleste af overenskomsterne er indgået mellem parter, der begge hører under hovedorganisationerne LO og DA. For en del overenskomsters vedkommende er det kun den ene part, der hører under LO eller DA, medens nogle få overenskomster er indgået mellem parter, der begge står udenfor LO og DA. LO og DA havde også ved denne overenskomstsituation indgået en klimaaftale om forhandlingsforløbet - bl.a. om at det skulle tilstræbes, at parterne anvendte samme statistiske materiale som grundlag for forhandlingerne. Den 10. februar 2012 blev alle overenskomsterne opsagt med virkning fra den 1. marts Der er enighed/forståelse mellem DA og LO om, at de første forlig under de samlede forhandlinger om fornyelse af martsoverenskomsterne skal være Industriens Overenskomst for faglærte og ikke - faglærte og Industriens Funktionæroverenskomst. Disse to overenskomster gælder for ca virksomheder og lønmodtagere. På arbejdsgiverside er Dansk Industri overenskomstpart, medens forhandlingerne på lønmodtagersiden foregår i forhandlingsfællesskabet CO-Industri. Aftalen på Industriens Overenskomst giver en ramme for, hvad der kan forventes aftalt på alle minimalløns- og mindstebetalingsoverenskomster. Alle overenskomstforlig bliver fra arbejdsgiverside indgået med forbehold for forligets godkendelse i Dansk Arbejdsgiverforenings bestyrelse, hvor Dansk Industri har et stort flertal af stemmerne. I den forbindelse vurderes det, om de forelagte forlig holder sig inden for rammen fra industriforligene. På normallønsområdet, der for tiden omfatter ca. 15 pct. af de omfattede lønmodtagere, er det den tonegivende chaufføroverenskomst Fællesoverenskomsten, der traditionelt lægger rammerne for, hvad der kan forventes aftalt på normallønsoverenskomsterne. Denne overenskomst er også 5

6 indgået med Dansk Industri. Fra lønmodtagerside var et af hovedkravene et fortsat og helst udbygget værn mod social dumping eller løndumping. Endvidere tryghed i ansættelsen. I forbindelse med finansloven for 2012 blev der afsat penge til at skærpe indsatsen mod social dumping - bl.a. gennem en forbedret myndighedsindsats over for udenlandske virksomheder. Fra HKPrivat var der også ved denne overenskomstsituation rejst krav om fjernelse af den såkaldte 50 pct. regel, hvorefter medarbejdere på en virksomhed først er omfattet af overenskomsten, når HK kan dokumentere, at mindst 50 pct. af de ansatte på virksomheden er medlemmer af HK. Arbejdsgiverne afviste som tidligere ophævelsen. Fra arbejdsgiverside var det afgørende, at der blev tale om stort set uændrede overenskomster, så konkurrenceevnen kunne blive forbedret Den 13. februar 2012 blev der indgået forlig på Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. Her var lagt rammerne for de andre overenskomster på minimalløns- og mindstebetalingsområderne. Forliget blev indgået uden Forligsinstitutionens medvirken. Den reelle løndannelse på disse områder sker ved årlige forhandlinger ude på den enkelte virksomhed. På Industriens Overenskomst er der mindstebetalingssatser, og der sker lønforhandlinger på den enkelte virksomhed med tillidsmænd. Mindstebetalingssatserne blev forhøjet hvert af de to år med 1,35 kr., hvilket svarer til satsstigninger på 1,3 pct. om året. Funktionæroverenskomsten indeholder ikke lønsatser - her sker løndannelsen ved individuelle aftaler mellem virksomheden og den enkelte funktionær. HK fik ikke fjernet 50 pct. reglen, men de fik udvidet deres faglige område og fik indført en mulighed for HK-talsmænd i virksomheder, hvor overenskomsten ikke var gældende. HK ville herefter anbefale medlemmerne at stemme ja til forligene. Det var LOs vurdering, at forligenes økonomiske ramme for begge forlig var 0,3 pct. samlet for de to år. Hertil kommer så, hvad der lokalt kan forhandles af lønstigninger på den enkelte virksomhed. Parterne var enige om, at det var et kriseforlig, og at det gav mulighed for, at virksomhederne kunne forbedre deres konkurrenceevne. Til illustration blev det nævnt, at der i december 2011 blev indgået aftale for metalarbejderne i Sverige om en lønstigning frem til april 2013 på 3 pct Den 23. februar 2012 blev der indgået et normallønsforlig på Fællesoverenskomsten. Der blev aftalt en udbygning af tidligere aftale om løndumping. Samlet blev forliget udmeldt af LO til at ville koste 3 pct. i de kommende to år, hvoraf de 2,6 pct. vedrørte lønstigninger. Også her blev forliget indgået uden Forligsinstitutionens medvirken. Herefter var rammerne lagt for de øvrige nornallønsoverenskomster. 6

7 5.4. I malerbranchen indgik Danske Malermestre og Malerforbundet aftale om at indføre et ID - kort for hele malerbranchen for at få styr på ansættelser og arbejdsforhold vedrørende østeuropæiske entreprenører og medarbejdere. Denne aftale blev underkendt af DA, der ikke kunne acceptere obligatoriske ordninger herom. Forliget var et forsøg på at modvirke social dumping/løndumping. På det øvrige byggeområde havde 3F (Fagligt Fælles Forbund) rejst krav om kædeansvar, hvor danske entreprenører skulle have ansvaret for, at ansatte hos deres underentreprenører blev aflønnet efter den danske overenskomst. Endvidere blev det foreslået, at der skulle indføres et tillæg, som skulle forhindre, at arbejdsgiverne spekulerede i udnyttelse af overenskomstens mindstebetalingssatser. Dansk Byggeri afviste kategorisk disse krav, og resultatet blev et forlig, hvor det ikke lykkedes at opnå enighed hverken om 3Fs nye krav vedrørende social dumping. Der blev alene enighed om at overføre de samme ændringer, som netop var blevet aftalt i industriforliget. Formanden for 3F anbefalede medlemmerne at stemme ja, men gav samtidig udtryk for, at Dansk Byggeri ikke havde levet op til sit ansvar. Forligsmanden havde bortset fra nogle orienterende møder ikke været inddraget i forhandlingerne Forligsmanden rådførte sig løbende med LO og DA under forløbet med de decentrale lønforhandlinger, og det var på baggrund af denne rådførsel, at forligsmanden relativt længe nøjedes med at opfordre parter, der ikke kunne blive enige, til at fortsætte bestræbelserne selv, og alene indkaldte de parter, der direkte anmodede om forligsmandens hjælp. Først den 27. februar 2012 blev det udmeldt, at alle forhandlinger foregik i Forligsinstitutionens regi og inden for forligsmandslovens rammer Første udsættelse Parterne havde afgivet konfliktvarsler til den 1. marts Den 28. februar 2912 udsatte Forligsmanden konflikten i 14 dage Forligsmanden blev inddraget i et meget langstrakt forhandlingsforløb mellem SAS og den danske kabinepersonaleforening CAU frem til den 11. marts SAS havde (på ny) udmeldt store besparelseskrav til alle de nordiske fagforbund. De fleste fagforbund havde underskrevet en hensigtserklæring herom. Dette gjaldt dog ikke CAU, der ikke på forhånd kunne acceptere at skulle levere den krævede andel af de samlede besparelser. SAS havde udmeldt kravet som gældende for 2012 og Under forhandlingerne lykkedes det at få CAU til at fremlægge en pakke af besparelsesforslag, der samlet gav det besparelsestal, som SAS havde udmeldt. SAS afviste pakken, da det kun var enkelte af besparelserne, der var varige, dvs. rakte ud over Varige besparelser blev nu udmeldt som afgørende for SAS. Forhandlingerne var besværliggjort af, at der foregik forhandlinger sideløbende i andre nordiske lande, og at der ikke var indgået forlig endnu med andre kabinepersonaleforbund. Forligsmanden standsede herefter forhandlingerne, men erklærede sig villig til at genoptage forhandlingerne, hvis der fremkom ønske herom. Forligsmanden bestemte samtidig, at fornyelsen af overenskomsten ikke ville blive medtaget (sammenkædet) i det samlede mæglingsforslag. og 7

8 5.8. Primo marts blev forligsmanden inddraget i forhandlinger af en række overenskomster. Det gjaldt f.eks. TDC, Teknisk Landsforbunds overenskomster, frisøroverenskomsten, overenskomsten på VVS-området og de såkaldte isoleringsoverenskomster. PÅ VVS-området var det primære problem, om satserne i den såkaldte Rørprisliste skulle justeres. Arbejdsgiverne tilkendegav, at virksomhederne havde problemer med at kunne konkurrere med den gældende aftale, der efter arbejdsgivernes opfattelse var for dyr og ufleksibel. Derfor ønskede man en ændring af listen med større mulighed for lokale aftaler om enkeltmandsakkorder - frem for en satsjustering. Blik- og Rørarbejderforbundet krævede, at rørprislisten generelt blev hævet. Der blev forhandlet i flere omgange, men der blev ikke opnået enighed om en fornyelse af overenskomsten. Der opstod et særligt problem med alle overenskomster mellem DA-medlemmer og Teknisk Landsforbund - bortset fra Industriens Funktionæroverenskomst. Problemet hidrørte fra forliget om forlængelse af Industriens Funktionæroverenskomst. Her var det aftalt, at pensionsbidraget fremover skulle beregnes af den skattepligtige løn. Efter LOs opfattelse betød dette en merudgift for Dansk Industris medlemmer på 0,2 pct. om året. De øvrige overenskomster med Teknisk Landsforbund havde allerede en sådan ordning, og Teknisk Landsforbund ønskede derfor forbedringer på andre områder, svarende til de 0,2 pct.. Der var tale om overenskomster med individuel løn, så der blev rejst forslag om fx. øget fridage. Under forhandlinger med TEKNIQ havde arbejdsgiverne være positive for drøftelser, men der blev ikke indgået forlig, og de positive holdninger var ikke til stede under de efterfølgende forhandlinger. Der var mellem parterne ikke enighed om, hvor detaljeret industriforliget kunne kræves overført eller om værdien af ændringen af pensionsberegningsgrundlaget på 0,2 pct.. Alle de omhandlede overenskomster blev forhandlet enkeltvis - nogle i flere omgange. Resultatet blev, at der ikke kunne opnås enighed om fornyelse af overenskomsterne. På lageroverenskomsten mellem 3F og Dansk Erhverv syntes problemet at være, at der var en næsten tilsvarende overenskomst mellem forbundet og Dansk Industri. Der blev indgået foreløbige aftaler om alle protokollater, men arbejdsgiverne fastholdt ønsket om en ændring, der ville stille dem bedre end arbejdsgiverne under Dansk Industris overenskomst. Forbundet ønskede ikke at medvirke hertil og ønskede tilsvarende ordninger for begge overenskomster. Der blev derfor ikke opnået enighed Anden udsættelse Ved udløbet af udsættelsesperioden var der endnu ikke indledt forhandlinger om en mæglingsskitse, og forligsmanden udsatte derfor den 13. marts 2012 konflikten i yderligere 2 uger efter forinden i overensstemmelse med forligsmandsloven - at have rådført sig med de øvrige forligsmænd I anden og sidste udsættelsesperiode indkaldte forligsmanden en række af de forbund, der ikke havde opnået enighed, til forhandlinger - herunder også en række af de overenskomster, hvor forligsmanden tidligere havde deltaget i forhandlinger. 8

9 Forligsmanden deltog selv i en række forhandlinger, og der blev indgået en del forlig, medens enkelte fastholdt deres uenighed. Endvidere inddrog forligsmanden 7 mæglingsmænd og de øvrige forligsmænd til at mægle i en række overenskomster under de decentrale forhandlinger. Disse forhandlinger pågik til den 16. marts 2012, hvor forligsmanden indledte forhandlinger med LO og DA om mulighederne for fremsættelse af et mæglingsforslag med vilkårene for de overenskomstområder, hvor der ikke var blevet opnået enighed ved de decentrale forhandlinger Mæglingsskitse Efter 2 døgns intense forhandlinger sagde LO og DA den 18. marts 2012 ja til en mæglingsskitse fra forligsmanden. I skitsen var der gældende for alle omfattede overenskomster indsat en bestemmelse, hvorefter LO og DA er enige om en fortsættelse og udbygning af samarbejdet om at modvirke social dumping. De to hovedorganisationer har lavet en fælles handlings- og aktivitetsplan, der bl.a. vedrører aktiviteter i den kommende overenskomstperiode. E ndvidere indeholdt skitsen bl.a. følgende for de områder, hvor der ikke var opnået enighed:. Lønstigninger svarende til sti gningerne på de indgåede forlig. Udvidelse af beregningsgrundlaget for pensionsbidrag Øvrige områder Umiddelbart efter fremsættelsen af mæglingsskitsen indkaldte Forligsinstitutionen en lang række parter til forhandlinger i de følgende dage, dvs. den 19. til den 22. marts 2012, hvor mæglingsforslag skulle fremsættes. Det drejede sig om en lang række virksomhedsoverenskomster, hvor virksomhederne ikke var medlemmer af en organisation under Dansk Arbejdsgiverforening. De fik alle mailet og postfremsendt den fremlagte skitse, og de skulle nu forholde sig til, om de kunne acceptere skitsens bestemmelser for de ikke forligte overenskomster, eller om de ønskede at forhandle en anden løsning i Forligsinstitutionen. En særlig problemstilling vedrørte en række virksomheder inden for restaurationsbranchen, der havde udtrykt ønske om at blive frigjort for den overenskomst, de havde med 3F. For en række af disse virksomheder frafaldt forbundet ønsket om at få virksomheden indkaldt til forhandling, men de øvrige (17) blev indkaldt. Resultatet blev under forhandlingerne med hver enkelt virksomhed, at forligsmanden måtte konstatere, at virksomheden havde gennemført et frigørelsesforløb efter reglerne, og der blev herefter forsøgt at opnå et forlig om en ny overenskomst mellem parterne. Forbundet tilbød en mere fleksibel ordning end efter den hidtidige overenskomst, men der blev ikke opnået enighed. Forligsmanden erklærede herefter, at de hidtidige virksomhedsoverenskomster ikke ville blive forlænget gennem optagelse i mæglingsforslaget Mæglingsforslag Mæglingsforslaget blev herefter fremsat den 22. marts 2012 og sendt til afstemning. 9

10 Der var, som det er praksis i Danmark, tale om et sammenkædet mæglingsforslag, hvor alle overenskomstfornyelser sendes til afstemning under ét, og hvor det er det samlede resultat, der gælder for alle, uanset om enkelte områder stemmer anderledes end det samlede resultat. Mæglingsforslaget omhandlede således alle de indgåede forlig ved decentrale forhandlinger samt bestemmelser for forlængelse af de overenskomster, hvor der ikke blev opnået forlig. Afstemningsforslaget skulle foreligge den 17. april Afstemningsresultat Resultatet blev vedtaget med 69 pct. ja stemmer af lønmodtagerne. På arbejdsgiversiden var det 100 pct., der stemte ja. Manglen på enighed om værn mod social dumping inden for byggeriet medførte et nej-flertal blandt byggearbejderne, men samlet var der også et flertal i 3F, som byggearbejderne er en del af. I Blik- og Rørarbejderforbundet stemte flere end 90 pct. af medlemmer nej. Det var det eneste LO-forbund med et samlet nej flertal, og det var også det eneste forbund, der havde anbefalet medlemmerne at stemme nej. Dette betød dog ikke, at de pågældende overenskomster ikke blev fornyet, da der var tale om sammenkædede mæglingsforslag. Stemmeprocenten var 29,3. Forligsmand: Asbjørn Jensen Sekretær: Birger Stein Christensen 6. Air Greenland/ Serviceforbundet a. Forhandling 6. og 8/ b. Sammenbrud. c. Forligsmand: Asbjørn Jensen Sekretær: Lotte Bjergaard Nielsen. 7. LN Eurocom/HK Privat a. Indkaldt til forhandling 13. januar b. Forhandling opgivet. 1

11 Sekretær: Lotte Bjergaard Nielsen. 8. FA/Finansforbundet a. Forhandling 25. og 28/ c. Forligsmand: Mette Christensen Sekretær: Lotte Bjergaard Nielsen. 9. Danmarks Apotekerforening/Farmakonomforeningen a. Forhandling 30/ Sekretær: Anders Østergaard. 10. Danske Arlitekter/Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund a. Forhandling 31/ Sekretær: Anders Østergaard. 11. Danmarks Apotekerforening/Pharma Danmark a. Forhandling 6/ c. Forligsmand: Torsten Hesselbjerg Sekretær: Anders Østergaard 12. Bilfærgernes Rederiforening/Søfartens Ledere og Maskinmesterforeningen a. Forhandling 11/ c. Forligsmand: Jørgen Steen Sørensen. Sekretær: Birger Stein Christensen. 13. BUPL Hovedstaden/HKPrivat a. Forhandling 7/7, 13/9 0g 10/ b. Sammenbrud. 1

12 c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Anders Østergaard. 14. Nordisk Film/3F a. Forhandling 29/ Sekretær: Anders Østergaard. 15. BUPL Midtvestsjælland/HKPrivat a. Forhandling 24/ c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Anders Østergaard. 16. DMF/HKPrivat a. Forhandling 10/10 og 11/ b. Sammenbrud. c. Forligsmand: Jørgen Steen Sørensen. Sekretær: Anders Østergaard. 17. PLA/DSR og DB a. Forhandling 24/ Sekretær: Birgitte Kjelgaard Andersen. 18. DL/HK a. Forhandling 21/2 og 4/ b. Sammenbrud. c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Sara Petrycer Hansen. 19. SAS/CAU a. Forhandling 2/3, 4/3,5/3, 6/3, 8/3, 9/3 og 11/

13 b. Forhandlinger. c. Forligsmand: Asbjørn Jensen. Sekretær: Birger Stein Christensen. 20. Grønlands Hjemmestyre/IMAK a. Forhandling 24. og 25/ b. Sammenbrud. c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Sara Petrycer Hansen. 21. BOA(Shell)/Serviceforbundet a. Forhandling 23/ Sekretær: Birgitte Kjelgaard Andersen. 22. Air France og KLM/ HKLuftfart a. Forhandling 23/4 og 2/ c. Forligsmand: Asbjørn Jensen. Sekretær: Birger Stein Christensen. 23. DR/ Medieforbundet, 3F, Metal, LPSF, HK og AC-forbund a. Forhandling 29/5, 30/5, 31/5, 1/6, 7/6 og 8/ b. Mæglingsforslag. c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær Sara Petrycer Hansen. 24. Mano Crew/3F a. Forhandling 6/ b. Forhandling, der efterfølgende resulterede i forlig. Sekretær: Birger Stein Christensen. 25. Air Greenland/Sereviceforbundet a. Forhandling 19/

14 c. Forligsmand: Asbjørn Jensen. Sekretær: Birger Stein Christensen. 26. Sygeplejerskernes Vikarbureau/HK a. Forhandling 15/ Sekretær: Birgitte Kjelgaard Andersen. 27. Bilfærgernes Rederiforening/3F a. Forhandling 23/10 og 30/ c. Forligsmand: Asbjørn Jensen. Sekretær: Birger Stein Christensen. 28. STA Travel/ HKService a. Forhandling 13/ c. Forligsmand: Asbjørn Jensen Sekretær: Birgitte Kjelgaard Andersen 1

FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2013 og 2014

FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2013 og 2014 1 FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2013 og 2014 2 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Forligsmænd: Fhv. højesteretsdommer Asbjørn Jensen (formand for Forligsinstitutionen) Vicepræsident

Læs mere

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2006 2008

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2006 2008 STATENS FORLIGSINSTITUTION i ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2006 2008 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer... 1. Indledning... 2. Martsoverenskomsterne på det private arbejdsmarked... 3. Det offentlige

Læs mere

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2009 og 2010

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2009 og 2010 STATENS FORLIGSINSTITUTION i ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2009 og 2010 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer... 2 1. Indledning... 3 2. Martsoverenskomsterne på det private område... 3 3. PLA/DSR...

Læs mere

Forligsinstitution og den offentlige sektor

Forligsinstitution og den offentlige sektor Forligsinstitution og den offentlige sektor FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Mikkel Mailand Reglerne for Forligsinstitutionen har siden 1910 været fastsat ved lov. Denne lov er revideret mange

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN 11. april 2008: Urafstemningen om mæglingsforslaget om fornyelsen af overenskomsten mellem 3F s Grønne Gruppe

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2012

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2012 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2012 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2012 omfatter ca. 585.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

Forligsinstitution og konflikt i den offentlige sektor

Forligsinstitution og konflikt i den offentlige sektor Forligsinstitution og konflikt i den offentlige sektor FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN Med de generelle aftaler, dels på det statslige område mellem CFU og finansministeren, dels på det kommunale

Læs mere

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger Minihåndbog om overenskomstforhandlinger 1. Indledning Formålet med denne minihåndbog er at give kredsene et materiale om overenskomstforhandlingssystemet. Minihåndbogen er tænkt til at give baggrund for,

Læs mere

OK 2007: Resumé af forhandlingsforløbet

OK 2007: Resumé af forhandlingsforløbet OK 2007: Resumé af forhandlingsforløbet FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN 30. april: Kl. godt 16 mandag den 30. april trådte forligsmand Asbjørn Jensen sammen med LO s formand Hans Jensen og

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

5.2 Aftaler på DA/LO-området

5.2 Aftaler på DA/LO-området 5.2 Aftaler på DA/LO-området På DA/LO-området forhandles og indgås branchevise overenskomster mellem brancheorganisationerne og fagforbund eller karteller inden for LO. Overenskomsterne regulerer rammerne

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 22. marts 2012 Samtlige de mellem Dansk Arbejdsgiverforening og organisationer og virksomheder under Dansk Arbejdsgiverforening på den ene side og Landsorganisationen

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet 5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet Det danske arbejdsmarked er præget af en høj organisationsgrad. På arbejdsgiversiden er den enkelte virksomhed som hovedregel organiseret i en brancheorganisation,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Konflikt. Politikerne står parat i kulissen

Konflikt. Politikerne står parat i kulissen Konflikt. Politikerne står parat i kulissen ANALYSE Politiken 22. marts JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN Den danske aftalemodel bygger på princippet om overenskomstparternes selvregulering, men samtidig

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Der var fremlagt klageskrift, svarskrift, replik og duplik med bilag 1-5 og A-G.

Der var fremlagt klageskrift, svarskrift, replik og duplik med bilag 1-5 og A-G. Den 11. marts 2011 kl. 13 blev parternes overenskomstudvalg sat i Arbejdsmarkedets Hus af faglig sekretær Liselotte Højer og faglig sekretær Charlotte Meyer, udpeget af klager, samt advokat Helle Sønderskov

Læs mere

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA OK18 Fagbevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Mandag den 11. december 2017 Der skal oprettes en pulje til at løfte

Læs mere

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse.

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse. PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVLSE meddelt 4. november 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) Tvisten Under denne

Læs mere

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013 Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013 FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, Nana Wesley Hansen & Mikkel Mailand Optakten til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område starter

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 Nye satser pr. 1. marts 2010 Lønsatser m.m. er nu forhandlet på plads med Dansk Metal, ligesom ABAF har forhandlet overenskomst med HK/Privat. Forliget med Dansk Metal

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Mæglingsskitse 18. marts 2012

Mæglingsskitse 18. marts 2012 Mæglingsskitse 18. marts 2012 Samtlige de mellem Dansk Arbejdsgiverforening og organisationer og virksomheder under Dansk Arbejdsgiverforening på den ene side og Landsorganisationen i Danmark og organisationer

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 29. september 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016.0003): CO-industri for HK (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for JKS A/S (advokat Birgitte Dember)

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011 Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011 FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen & Nana Wesley Hansen Optakten til overenskomstforhandlingerne startede i foråret 2010, hvor kravene til de nye

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E

F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Urafstemning om den nye overenskomst 2012-2014 Urafstemning om overenskomsterne 2012-2014 er en oplysningspjece, som er sendt til alle stemmeberettigede, privatansatte medlemmer

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen

Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen De nyetablerede vandforsyningsselskaber står overfor en række udfordringer. Et helt centralt spørgsmål er, hvordan medarbejdernes ansættelsesvilkår

Læs mere

OK2010: Opgaven er ikke løst

OK2010: Opgaven er ikke løst En artikel fra KRITISK DEBAT OK2010: Opgaven er ikke løst Skrevet af: Finn Sørensen Offentliggjort: 14. april 2010 Overenskomstforhandlingerne 2010 er slut. Forligsmanden fremsatte d. 26. marts et mæglingsforslag.

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

ABAF NYT NR. 19/2012. Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag.

ABAF NYT NR. 19/2012. Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag. ABAF NYT NR. 19/2012 Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag. Forligsmanden vil i de kommende dage færdiggøre mæglingsskitsen og vil herefter fremsætte

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) 26. april 2006 Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO)

Læs mere

Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse Herved fastsættes forretningsorden for de 8 paritetiske nævn (Nævn) i henhold til bestemmelserne om interessetvister

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund)

Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund) Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af 2007 overenskomst

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det samfundsvidenskabelige Fakultet Eks. termin: Forår 2000 Juridisk Kandidateksamen Ordning: Ny

A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det samfundsvidenskabelige Fakultet Eks. termin: Forår 2000 Juridisk Kandidateksamen Ordning: Ny Formular II = side 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det samfundsvidenskabelige Fakultet Eks. termin: Forår 2000 Juridisk Kandidateksamen Ordning: Ny Del/delprøve/fase: 1. år af grunduddannelsen Fag:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 I sag nr. AR2011.0365: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod FTF for PROSA for PROSA CSC-DK og PROSA

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst 4. februar 2014 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen 3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst Udenlandske medarbejdere på DA-området er omfattet af en kollektiv overenskomst i omtrent samme omfang som deres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Industriens Overenskomst Industriens Funktionæroverenskomst

Industriens Overenskomst Industriens Funktionæroverenskomst Overenskomsterne 2010 26. feb. 10 Industriens Overenskomst 2010-2012 Industriens Funktionæroverenskomst 2010-2012 underdirektør Anders De to største overenskomster Industriens Funktionæroverenskomst 21%

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Urafstemning 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1 Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere