STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2011 og 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2011 og 2012"

Transkript

1 STATENS FORLIGSINSTITUTION i ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2011 og

2 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Forligsmænd: Højesteretsdommer Asbjørn Jensen (formand for Forligsinstitutionen) Vicepræsident i Sø- og Handelsretten Mette Christensen Rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen Kommitteret Torsten Hesselbjerg Mæglingsmænd: Landsdommer Hans Martin Blinkenberg Landsdommer Bent A. Østerborg Landsdommer Ejler Bruun Advokat Ole Stig Andersen Adm. dommer Jørn Andersen Ankechef Lisbet Jensen Dommer Sanne Bager Landsdommer Tine Vuust Sekretærer: Ledende sekretær Birger Stein Christensen Fuldmægtig Anders Østergaard Chefkonsulent Birgitte Kjelgaard Andersen Specialkonsulent Lotte Bjergaard Nielsen Fuldmægtig Sara Petrycer Hansen 1. Indledning 2

3 I 2011 blev der fornyet overenskomster på det offentlige område og det grønne område, medens overenskomstsituationen i 2012 omfattede overenskomsterne under Landsorganisationen i Danmark (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) på det private arbejdsmarked (omkring 600 overenskomster). Fornyelsen af overenskomsterne afspejlede den økonomiske krise. Danmark havde siden finanskrisen mistet op mod arbejdspladser i den private sektor, herunder ca i industrien. Som i 2010 ønskede arbejdsgiverne på det private arbejdsmarked derfor ved overenskomstfornyelsen i 2012 at få forbedret konkurrenceevnen gennem løntilbageholdenhed og øget produktivitet. Den administrerende direktør i DA udtalte forud for forhandlingerne bl.a.: Der er en stigende forståelse for, at fremstillingserhverv, videnserhverv og serviceerhverv går hånd i hånd, og at det tab af erhvervsevne, vi har haft gennem det seneste årti, ikke alene må stoppes men vindes tilbage. Det vil kræve, at vi i en lang periode udviser ansvarlighed og hele tiden har fokus på at genvinde konkurrenceevnen.. I oktober 2011 udmeldte den nye regering, at den som et led i arbejdet med genopretning af dansk økonomi ønskede trepartsforhandlinger mellem fagbevægelse, arbejdsgiverforeninger og regeringen. Det var på baggrund af valgkampen en forventning, at et af hovedtemaerne under trepartsforhandlingerne ville blive udbuddet af arbejdskraft. Dansk Arbejdsgiverforening ønskede først at medvirke til disse forhandlinger, når overenskomsterne var blevet fornyet i foråret Stat, regioner og kommuner (2011) På det offentlige område blev der indgået forlig om overenskomstfornyelse uden inddragelse af forligsmanden på det offentlige område. På statens område blev der aftalt fornyelse med en økonomisk ramme på 3,15 pct. fordelt over 2 år. I 2011 skulle 1,48 pct. bruges til afbetale den gæld, lønmodtagerne skyldte på grund af den særlige reguleringsordning., og resten - 1,67 pct. - skulle gives i På det kommunale område blev der efterfølgende aftalt en fornyelse, der i 2011 gav en uændret løn, og som i 2012 indebar en generel lønstigning på 2,65 pct. Endelig blev der indgået forlig på regionernes område, som svarede til lønstigningerne på det kommunale område. Forligsmand: Mette Christensen 3. Det grønne område (2011) 3

4 Forhandlingerne omhandlede overenskomsterne inden for dels gartnerier, landbruget og skovbruget dels mejerier. Arbejdsgiverne inden for gartnerier, landbruget og skovbruget (GLS-A) havde pr. 1. april 2011 meldt sig ud af SALA (Sammenslutningen af landbrugets arbejdsgiverorganisationer). Forligsmanden på det grønne område blev inddraget i fornyelsen af de største af de 13 overenskomster på GLS-A - området. Det blev nødvendigt at udskyde konflikt i 2 uger. Resultatet blev forlig ved forligsmandens bord på GLS-A overenskomst med 3F og et mæglingsforslag på overenskomsten med HK. Alle overenskomster blev godkendt ved efterfølgende afstemninger. Endvidere deltog forligsmanden i forhandlingen af den største overenskomst på mejeriområdet. Resultatet blev et forlig, der blev godkendt ved efterfølgende afstemning. For hele området var der tale om forlig, der holdt sig inden for den ramme, der var resultatet af overenskomstsituationen i 2010 på det private arbejdsmarked for LO og DA overenskomster. Forligsmand: Jørgen Steen Sørensen Sekretær: Birger Stein Christensen 4. CSC (2011) I 2011 blev Forligsinstitutionen i flere omgange inddraget i forhandlingerne om overenskomstfornyelse mellem CSC og PROSA. Forligsinstitutionen havde også i efteråret 2009 været inddraget i forhandlingerne. CSC krævede en markant billiggørelse af overenskomsten. CSC varslede lockout af en større gruppe medarbejdere med henblik på at blive frigjort for overenskomsten. PROSA varslede senere strejke for en del medarbejdere. CSC havde også en IT overenskomst med HK. CSC tilbød, at medarbejderne kunne indgå en PROSA overenskomst på vilkår, der svarede til HK overenskomsten og med overgangsbestemmelser om, at ingen kunne gå ned i løn i de følgende to år. Ved et medarbejdermøde stemte et lille flertal af de fremmødte nej til dette tilbud. PROSA havde for Arbejdsretten indbragt spørgsmålet, om CSC med en begrænset lockout kunne frigøre sig for overenskomsten. Umiddelbart før en kraftig udvidelse af konflikten brød ud, fremlagde forligsmanden en skitse til en løsning. CSC og PROSA forbundet (landsforbundet) var sammen med deres hovedorganisation FTF enige i skitsen, medens virksomhedens lokale PROSA forening var imod. Forligsmanden fremsatte herefter mæglingsforslag. 4

5 Efter rådførsel med parterne besluttede forligsmanden, at den varslede udvidelse af konflikten kunne iværksættes som varslet uanset den igangværende afstemning om mæglingsforslaget. Mæglingsforslaget blev nedstemt med en meget snæver majoritet. Arbejdsretten accepterede i en dom nogle dage senere, at CSC under de givne vilkår kunne frigøre sig for overenskomsten. CSC var herefter frigjort for overenskomsten, og medarbejderne blev tilbudt at overgå til HKoverenskomsten med HK som overenskomstpart. Forligsmand: Asbjørn Jensen Sekretær: Birger Stein Christensen 5. Martsoverenskomsterne på det private arbejdsmarked Der er tale om ca. 600 overenskomster på det private arbejdsmarked. Langt de fleste af overenskomsterne er indgået mellem parter, der begge hører under hovedorganisationerne LO og DA. For en del overenskomsters vedkommende er det kun den ene part, der hører under LO eller DA, medens nogle få overenskomster er indgået mellem parter, der begge står udenfor LO og DA. LO og DA havde også ved denne overenskomstsituation indgået en klimaaftale om forhandlingsforløbet - bl.a. om at det skulle tilstræbes, at parterne anvendte samme statistiske materiale som grundlag for forhandlingerne. Den 10. februar 2012 blev alle overenskomsterne opsagt med virkning fra den 1. marts Der er enighed/forståelse mellem DA og LO om, at de første forlig under de samlede forhandlinger om fornyelse af martsoverenskomsterne skal være Industriens Overenskomst for faglærte og ikke - faglærte og Industriens Funktionæroverenskomst. Disse to overenskomster gælder for ca virksomheder og lønmodtagere. På arbejdsgiverside er Dansk Industri overenskomstpart, medens forhandlingerne på lønmodtagersiden foregår i forhandlingsfællesskabet CO-Industri. Aftalen på Industriens Overenskomst giver en ramme for, hvad der kan forventes aftalt på alle minimalløns- og mindstebetalingsoverenskomster. Alle overenskomstforlig bliver fra arbejdsgiverside indgået med forbehold for forligets godkendelse i Dansk Arbejdsgiverforenings bestyrelse, hvor Dansk Industri har et stort flertal af stemmerne. I den forbindelse vurderes det, om de forelagte forlig holder sig inden for rammen fra industriforligene. På normallønsområdet, der for tiden omfatter ca. 15 pct. af de omfattede lønmodtagere, er det den tonegivende chaufføroverenskomst Fællesoverenskomsten, der traditionelt lægger rammerne for, hvad der kan forventes aftalt på normallønsoverenskomsterne. Denne overenskomst er også 5

6 indgået med Dansk Industri. Fra lønmodtagerside var et af hovedkravene et fortsat og helst udbygget værn mod social dumping eller løndumping. Endvidere tryghed i ansættelsen. I forbindelse med finansloven for 2012 blev der afsat penge til at skærpe indsatsen mod social dumping - bl.a. gennem en forbedret myndighedsindsats over for udenlandske virksomheder. Fra HKPrivat var der også ved denne overenskomstsituation rejst krav om fjernelse af den såkaldte 50 pct. regel, hvorefter medarbejdere på en virksomhed først er omfattet af overenskomsten, når HK kan dokumentere, at mindst 50 pct. af de ansatte på virksomheden er medlemmer af HK. Arbejdsgiverne afviste som tidligere ophævelsen. Fra arbejdsgiverside var det afgørende, at der blev tale om stort set uændrede overenskomster, så konkurrenceevnen kunne blive forbedret Den 13. februar 2012 blev der indgået forlig på Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. Her var lagt rammerne for de andre overenskomster på minimalløns- og mindstebetalingsområderne. Forliget blev indgået uden Forligsinstitutionens medvirken. Den reelle løndannelse på disse områder sker ved årlige forhandlinger ude på den enkelte virksomhed. På Industriens Overenskomst er der mindstebetalingssatser, og der sker lønforhandlinger på den enkelte virksomhed med tillidsmænd. Mindstebetalingssatserne blev forhøjet hvert af de to år med 1,35 kr., hvilket svarer til satsstigninger på 1,3 pct. om året. Funktionæroverenskomsten indeholder ikke lønsatser - her sker løndannelsen ved individuelle aftaler mellem virksomheden og den enkelte funktionær. HK fik ikke fjernet 50 pct. reglen, men de fik udvidet deres faglige område og fik indført en mulighed for HK-talsmænd i virksomheder, hvor overenskomsten ikke var gældende. HK ville herefter anbefale medlemmerne at stemme ja til forligene. Det var LOs vurdering, at forligenes økonomiske ramme for begge forlig var 0,3 pct. samlet for de to år. Hertil kommer så, hvad der lokalt kan forhandles af lønstigninger på den enkelte virksomhed. Parterne var enige om, at det var et kriseforlig, og at det gav mulighed for, at virksomhederne kunne forbedre deres konkurrenceevne. Til illustration blev det nævnt, at der i december 2011 blev indgået aftale for metalarbejderne i Sverige om en lønstigning frem til april 2013 på 3 pct Den 23. februar 2012 blev der indgået et normallønsforlig på Fællesoverenskomsten. Der blev aftalt en udbygning af tidligere aftale om løndumping. Samlet blev forliget udmeldt af LO til at ville koste 3 pct. i de kommende to år, hvoraf de 2,6 pct. vedrørte lønstigninger. Også her blev forliget indgået uden Forligsinstitutionens medvirken. Herefter var rammerne lagt for de øvrige nornallønsoverenskomster. 6

7 5.4. I malerbranchen indgik Danske Malermestre og Malerforbundet aftale om at indføre et ID - kort for hele malerbranchen for at få styr på ansættelser og arbejdsforhold vedrørende østeuropæiske entreprenører og medarbejdere. Denne aftale blev underkendt af DA, der ikke kunne acceptere obligatoriske ordninger herom. Forliget var et forsøg på at modvirke social dumping/løndumping. På det øvrige byggeområde havde 3F (Fagligt Fælles Forbund) rejst krav om kædeansvar, hvor danske entreprenører skulle have ansvaret for, at ansatte hos deres underentreprenører blev aflønnet efter den danske overenskomst. Endvidere blev det foreslået, at der skulle indføres et tillæg, som skulle forhindre, at arbejdsgiverne spekulerede i udnyttelse af overenskomstens mindstebetalingssatser. Dansk Byggeri afviste kategorisk disse krav, og resultatet blev et forlig, hvor det ikke lykkedes at opnå enighed hverken om 3Fs nye krav vedrørende social dumping. Der blev alene enighed om at overføre de samme ændringer, som netop var blevet aftalt i industriforliget. Formanden for 3F anbefalede medlemmerne at stemme ja, men gav samtidig udtryk for, at Dansk Byggeri ikke havde levet op til sit ansvar. Forligsmanden havde bortset fra nogle orienterende møder ikke været inddraget i forhandlingerne Forligsmanden rådførte sig løbende med LO og DA under forløbet med de decentrale lønforhandlinger, og det var på baggrund af denne rådførsel, at forligsmanden relativt længe nøjedes med at opfordre parter, der ikke kunne blive enige, til at fortsætte bestræbelserne selv, og alene indkaldte de parter, der direkte anmodede om forligsmandens hjælp. Først den 27. februar 2012 blev det udmeldt, at alle forhandlinger foregik i Forligsinstitutionens regi og inden for forligsmandslovens rammer Første udsættelse Parterne havde afgivet konfliktvarsler til den 1. marts Den 28. februar 2912 udsatte Forligsmanden konflikten i 14 dage Forligsmanden blev inddraget i et meget langstrakt forhandlingsforløb mellem SAS og den danske kabinepersonaleforening CAU frem til den 11. marts SAS havde (på ny) udmeldt store besparelseskrav til alle de nordiske fagforbund. De fleste fagforbund havde underskrevet en hensigtserklæring herom. Dette gjaldt dog ikke CAU, der ikke på forhånd kunne acceptere at skulle levere den krævede andel af de samlede besparelser. SAS havde udmeldt kravet som gældende for 2012 og Under forhandlingerne lykkedes det at få CAU til at fremlægge en pakke af besparelsesforslag, der samlet gav det besparelsestal, som SAS havde udmeldt. SAS afviste pakken, da det kun var enkelte af besparelserne, der var varige, dvs. rakte ud over Varige besparelser blev nu udmeldt som afgørende for SAS. Forhandlingerne var besværliggjort af, at der foregik forhandlinger sideløbende i andre nordiske lande, og at der ikke var indgået forlig endnu med andre kabinepersonaleforbund. Forligsmanden standsede herefter forhandlingerne, men erklærede sig villig til at genoptage forhandlingerne, hvis der fremkom ønske herom. Forligsmanden bestemte samtidig, at fornyelsen af overenskomsten ikke ville blive medtaget (sammenkædet) i det samlede mæglingsforslag. og 7

8 5.8. Primo marts blev forligsmanden inddraget i forhandlinger af en række overenskomster. Det gjaldt f.eks. TDC, Teknisk Landsforbunds overenskomster, frisøroverenskomsten, overenskomsten på VVS-området og de såkaldte isoleringsoverenskomster. PÅ VVS-området var det primære problem, om satserne i den såkaldte Rørprisliste skulle justeres. Arbejdsgiverne tilkendegav, at virksomhederne havde problemer med at kunne konkurrere med den gældende aftale, der efter arbejdsgivernes opfattelse var for dyr og ufleksibel. Derfor ønskede man en ændring af listen med større mulighed for lokale aftaler om enkeltmandsakkorder - frem for en satsjustering. Blik- og Rørarbejderforbundet krævede, at rørprislisten generelt blev hævet. Der blev forhandlet i flere omgange, men der blev ikke opnået enighed om en fornyelse af overenskomsten. Der opstod et særligt problem med alle overenskomster mellem DA-medlemmer og Teknisk Landsforbund - bortset fra Industriens Funktionæroverenskomst. Problemet hidrørte fra forliget om forlængelse af Industriens Funktionæroverenskomst. Her var det aftalt, at pensionsbidraget fremover skulle beregnes af den skattepligtige løn. Efter LOs opfattelse betød dette en merudgift for Dansk Industris medlemmer på 0,2 pct. om året. De øvrige overenskomster med Teknisk Landsforbund havde allerede en sådan ordning, og Teknisk Landsforbund ønskede derfor forbedringer på andre områder, svarende til de 0,2 pct.. Der var tale om overenskomster med individuel løn, så der blev rejst forslag om fx. øget fridage. Under forhandlinger med TEKNIQ havde arbejdsgiverne være positive for drøftelser, men der blev ikke indgået forlig, og de positive holdninger var ikke til stede under de efterfølgende forhandlinger. Der var mellem parterne ikke enighed om, hvor detaljeret industriforliget kunne kræves overført eller om værdien af ændringen af pensionsberegningsgrundlaget på 0,2 pct.. Alle de omhandlede overenskomster blev forhandlet enkeltvis - nogle i flere omgange. Resultatet blev, at der ikke kunne opnås enighed om fornyelse af overenskomsterne. På lageroverenskomsten mellem 3F og Dansk Erhverv syntes problemet at være, at der var en næsten tilsvarende overenskomst mellem forbundet og Dansk Industri. Der blev indgået foreløbige aftaler om alle protokollater, men arbejdsgiverne fastholdt ønsket om en ændring, der ville stille dem bedre end arbejdsgiverne under Dansk Industris overenskomst. Forbundet ønskede ikke at medvirke hertil og ønskede tilsvarende ordninger for begge overenskomster. Der blev derfor ikke opnået enighed Anden udsættelse Ved udløbet af udsættelsesperioden var der endnu ikke indledt forhandlinger om en mæglingsskitse, og forligsmanden udsatte derfor den 13. marts 2012 konflikten i yderligere 2 uger efter forinden i overensstemmelse med forligsmandsloven - at have rådført sig med de øvrige forligsmænd I anden og sidste udsættelsesperiode indkaldte forligsmanden en række af de forbund, der ikke havde opnået enighed, til forhandlinger - herunder også en række af de overenskomster, hvor forligsmanden tidligere havde deltaget i forhandlinger. 8

9 Forligsmanden deltog selv i en række forhandlinger, og der blev indgået en del forlig, medens enkelte fastholdt deres uenighed. Endvidere inddrog forligsmanden 7 mæglingsmænd og de øvrige forligsmænd til at mægle i en række overenskomster under de decentrale forhandlinger. Disse forhandlinger pågik til den 16. marts 2012, hvor forligsmanden indledte forhandlinger med LO og DA om mulighederne for fremsættelse af et mæglingsforslag med vilkårene for de overenskomstområder, hvor der ikke var blevet opnået enighed ved de decentrale forhandlinger Mæglingsskitse Efter 2 døgns intense forhandlinger sagde LO og DA den 18. marts 2012 ja til en mæglingsskitse fra forligsmanden. I skitsen var der gældende for alle omfattede overenskomster indsat en bestemmelse, hvorefter LO og DA er enige om en fortsættelse og udbygning af samarbejdet om at modvirke social dumping. De to hovedorganisationer har lavet en fælles handlings- og aktivitetsplan, der bl.a. vedrører aktiviteter i den kommende overenskomstperiode. E ndvidere indeholdt skitsen bl.a. følgende for de områder, hvor der ikke var opnået enighed:. Lønstigninger svarende til sti gningerne på de indgåede forlig. Udvidelse af beregningsgrundlaget for pensionsbidrag Øvrige områder Umiddelbart efter fremsættelsen af mæglingsskitsen indkaldte Forligsinstitutionen en lang række parter til forhandlinger i de følgende dage, dvs. den 19. til den 22. marts 2012, hvor mæglingsforslag skulle fremsættes. Det drejede sig om en lang række virksomhedsoverenskomster, hvor virksomhederne ikke var medlemmer af en organisation under Dansk Arbejdsgiverforening. De fik alle mailet og postfremsendt den fremlagte skitse, og de skulle nu forholde sig til, om de kunne acceptere skitsens bestemmelser for de ikke forligte overenskomster, eller om de ønskede at forhandle en anden løsning i Forligsinstitutionen. En særlig problemstilling vedrørte en række virksomheder inden for restaurationsbranchen, der havde udtrykt ønske om at blive frigjort for den overenskomst, de havde med 3F. For en række af disse virksomheder frafaldt forbundet ønsket om at få virksomheden indkaldt til forhandling, men de øvrige (17) blev indkaldt. Resultatet blev under forhandlingerne med hver enkelt virksomhed, at forligsmanden måtte konstatere, at virksomheden havde gennemført et frigørelsesforløb efter reglerne, og der blev herefter forsøgt at opnå et forlig om en ny overenskomst mellem parterne. Forbundet tilbød en mere fleksibel ordning end efter den hidtidige overenskomst, men der blev ikke opnået enighed. Forligsmanden erklærede herefter, at de hidtidige virksomhedsoverenskomster ikke ville blive forlænget gennem optagelse i mæglingsforslaget Mæglingsforslag Mæglingsforslaget blev herefter fremsat den 22. marts 2012 og sendt til afstemning. 9

10 Der var, som det er praksis i Danmark, tale om et sammenkædet mæglingsforslag, hvor alle overenskomstfornyelser sendes til afstemning under ét, og hvor det er det samlede resultat, der gælder for alle, uanset om enkelte områder stemmer anderledes end det samlede resultat. Mæglingsforslaget omhandlede således alle de indgåede forlig ved decentrale forhandlinger samt bestemmelser for forlængelse af de overenskomster, hvor der ikke blev opnået forlig. Afstemningsforslaget skulle foreligge den 17. april Afstemningsresultat Resultatet blev vedtaget med 69 pct. ja stemmer af lønmodtagerne. På arbejdsgiversiden var det 100 pct., der stemte ja. Manglen på enighed om værn mod social dumping inden for byggeriet medførte et nej-flertal blandt byggearbejderne, men samlet var der også et flertal i 3F, som byggearbejderne er en del af. I Blik- og Rørarbejderforbundet stemte flere end 90 pct. af medlemmer nej. Det var det eneste LO-forbund med et samlet nej flertal, og det var også det eneste forbund, der havde anbefalet medlemmerne at stemme nej. Dette betød dog ikke, at de pågældende overenskomster ikke blev fornyet, da der var tale om sammenkædede mæglingsforslag. Stemmeprocenten var 29,3. Forligsmand: Asbjørn Jensen Sekretær: Birger Stein Christensen 6. Air Greenland/ Serviceforbundet a. Forhandling 6. og 8/ b. Sammenbrud. c. Forligsmand: Asbjørn Jensen Sekretær: Lotte Bjergaard Nielsen. 7. LN Eurocom/HK Privat a. Indkaldt til forhandling 13. januar b. Forhandling opgivet. 1

11 Sekretær: Lotte Bjergaard Nielsen. 8. FA/Finansforbundet a. Forhandling 25. og 28/ c. Forligsmand: Mette Christensen Sekretær: Lotte Bjergaard Nielsen. 9. Danmarks Apotekerforening/Farmakonomforeningen a. Forhandling 30/ Sekretær: Anders Østergaard. 10. Danske Arlitekter/Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund a. Forhandling 31/ Sekretær: Anders Østergaard. 11. Danmarks Apotekerforening/Pharma Danmark a. Forhandling 6/ c. Forligsmand: Torsten Hesselbjerg Sekretær: Anders Østergaard 12. Bilfærgernes Rederiforening/Søfartens Ledere og Maskinmesterforeningen a. Forhandling 11/ c. Forligsmand: Jørgen Steen Sørensen. Sekretær: Birger Stein Christensen. 13. BUPL Hovedstaden/HKPrivat a. Forhandling 7/7, 13/9 0g 10/ b. Sammenbrud. 1

12 c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Anders Østergaard. 14. Nordisk Film/3F a. Forhandling 29/ Sekretær: Anders Østergaard. 15. BUPL Midtvestsjælland/HKPrivat a. Forhandling 24/ c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Anders Østergaard. 16. DMF/HKPrivat a. Forhandling 10/10 og 11/ b. Sammenbrud. c. Forligsmand: Jørgen Steen Sørensen. Sekretær: Anders Østergaard. 17. PLA/DSR og DB a. Forhandling 24/ Sekretær: Birgitte Kjelgaard Andersen. 18. DL/HK a. Forhandling 21/2 og 4/ b. Sammenbrud. c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Sara Petrycer Hansen. 19. SAS/CAU a. Forhandling 2/3, 4/3,5/3, 6/3, 8/3, 9/3 og 11/

13 b. Forhandlinger. c. Forligsmand: Asbjørn Jensen. Sekretær: Birger Stein Christensen. 20. Grønlands Hjemmestyre/IMAK a. Forhandling 24. og 25/ b. Sammenbrud. c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Sara Petrycer Hansen. 21. BOA(Shell)/Serviceforbundet a. Forhandling 23/ Sekretær: Birgitte Kjelgaard Andersen. 22. Air France og KLM/ HKLuftfart a. Forhandling 23/4 og 2/ c. Forligsmand: Asbjørn Jensen. Sekretær: Birger Stein Christensen. 23. DR/ Medieforbundet, 3F, Metal, LPSF, HK og AC-forbund a. Forhandling 29/5, 30/5, 31/5, 1/6, 7/6 og 8/ b. Mæglingsforslag. c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær Sara Petrycer Hansen. 24. Mano Crew/3F a. Forhandling 6/ b. Forhandling, der efterfølgende resulterede i forlig. Sekretær: Birger Stein Christensen. 25. Air Greenland/Sereviceforbundet a. Forhandling 19/

14 c. Forligsmand: Asbjørn Jensen. Sekretær: Birger Stein Christensen. 26. Sygeplejerskernes Vikarbureau/HK a. Forhandling 15/ Sekretær: Birgitte Kjelgaard Andersen. 27. Bilfærgernes Rederiforening/3F a. Forhandling 23/10 og 30/ c. Forligsmand: Asbjørn Jensen. Sekretær: Birger Stein Christensen. 28. STA Travel/ HKService a. Forhandling 13/ c. Forligsmand: Asbjørn Jensen Sekretær: Birgitte Kjelgaard Andersen 1

FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2013 og 2014

FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2013 og 2014 1 FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2013 og 2014 2 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Forligsmænd: Fhv. højesteretsdommer Asbjørn Jensen (formand for Forligsinstitutionen) Vicepræsident

Læs mere

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2006 2008

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2006 2008 STATENS FORLIGSINSTITUTION i ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2006 2008 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer... 1. Indledning... 2. Martsoverenskomsterne på det private arbejdsmarked... 3. Det offentlige

Læs mere

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN 11. april 2008: Urafstemningen om mæglingsforslaget om fornyelsen af overenskomsten mellem 3F s Grønne Gruppe

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 22. marts 2012 Samtlige de mellem Dansk Arbejdsgiverforening og organisationer og virksomheder under Dansk Arbejdsgiverforening på den ene side og Landsorganisationen

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

ABAF NYT NR. 19/2012. Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag.

ABAF NYT NR. 19/2012. Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag. ABAF NYT NR. 19/2012 Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag. Forligsmanden vil i de kommende dage færdiggøre mæglingsskitsen og vil herefter fremsætte

Læs mere

FORORD 3 FORHANDLINGERNE 4 URAFSTEMNING 5

FORORD 3 FORHANDLINGERNE 4 URAFSTEMNING 5 Konfliktvejledning i forbindelse med overenskomstfornyelsen 2007 FORORD 3 FORHANDLINGERNE 4 HVORNÅR KAN ET FORHANDLINGSRESULTAT FORELIGGE? 4 FOLKETINGSINDGREB 4 HVAD SKAL DER SKE, NÅR ET FORHANDLINGSRESULTAT/MÆGLINGSFORSLAG

Læs mere

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse.

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse. PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVLSE meddelt 4. november 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) Tvisten Under denne

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 Nye satser pr. 1. marts 2010 Lønsatser m.m. er nu forhandlet på plads med Dansk Metal, ligesom ABAF har forhandlet overenskomst med HK/Privat. Forliget med Dansk Metal

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

OK 2000: Feriefridage og pension forudsætning for forlig

OK 2000: Feriefridage og pension forudsætning for forlig OK 2000: Feriefridage og pension forudsætning for forlig Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området har bedre udsigter til en fredelig løsning end OK98, men konfliktscenariet spøger i kulissen - Parallel

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL I Danmark er det op til lønmodtagerne og arbejdsgiverne selv at blive enige om, hvordan vilkårene på arbejdsmarkedet skal være. Den måde

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

TR NYT udgives af: I dette nummer: Nummer 2 juni 2014. Redaktion: Kære tillidsrepræsentant. Julie Johnsen

TR NYT udgives af: I dette nummer: Nummer 2 juni 2014. Redaktion: Kære tillidsrepræsentant. Julie Johnsen Nummer 2 juni 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 21. marts 2014 Indholdsfortegnelse Overenskomster der fornys.... 3 A. Aftaler indgået i Forligsinstitutionens regi... 4 B. Aftaler indgået uden for Forligsinstitutionen...

Læs mere

Kære tillidsrepræsentanter

Kære tillidsrepræsentanter Nummer 2a 2011 Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet I

Læs mere

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentanter

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentanter Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet Kære tillidsrepræsentanter

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne Protokol mellem TDC A/S og Dansk Metal teleafdelingerne over forhandling om anvendelse af de i aftale af 31. januar 2004 "Ad Særaftale 2 - pension" nævnte midler til bl.a. at gøre løndele pensionsgivende

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

M Æ G L I N G S S K I T S E. I de overenskomstforhold, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Fællesbestemmelser

M Æ G L I N G S S K I T S E. I de overenskomstforhold, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Fællesbestemmelser M Æ G L I N G S S K I T S E I de overenskomstforhold, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C. I Fællesbestemmelser De under 1a), 2a), 2d), 3 og 4 nævnte forhøjelser får virkning fra

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Landsrapport 2013 2014, Island

Landsrapport 2013 2014, Island Landsrapport 2013 2014, Island Universitetslærernes fagforening (UF) Baggrunden for overenskomstforhandlingerne Helt fra arbejdsårets start stod det klart, at 2013 2014 ville stå i overenskomstforhandlingernes

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding)

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Tvist om gyldighed af konfliktvarsel 2 1. Uoverensstemmelsen og parternes

Læs mere

Beretning for året 2009/2010

Beretning for året 2009/2010 Dansk Metal Tele Afdeling Øst Beretning for året 2009/2010 8. JUNI 2010 DEMONSTRATION I FÆLLESSKAB VIL VI GØRE EN FORSKEL! Mod Regeringens og Dansk Folkepartis genopretningspakke og for en øget indsats

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere