FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2013 og 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2013 og 2014"

Transkript

1 1 FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2013 og 2014

2 2 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Forligsmænd: Fhv. højesteretsdommer Asbjørn Jensen (formand for Forligsinstitutionen) Vicepræsident i Sø- og Handelsretten Mette Christensen Rigsadvokat Ole Hasselgaard Kommitteret Torsten Hesselbjerg Mæglingsmænd: Landsdommer Bent A. Østerborg Landsdommer Ejler Bruun Advokat Ole Stig Andersen Adm. dommer Jørn Andersen Ankechef Lisbet Jensen Dommer Sanne Bager Landsdommer Tine Vuust Statsadvokat Lennart Linblom Sekretærer: Fhv. ankechef Birger Stein Christensen (Ledende sekretær) Fuldmægtig Anders Østergaard Chefkonsulent Birgitte Kjelgaard Andersen

3 3 1. Indledning Overenskomstforhandlingerne er traditionelt opdelt i følgende hovedområder: LO/DA overenskomsterne på det private arbejdsmarked Det offentlige område (staten, regionerne og kommunerne) Det grønne område (landbruget, gartnerierne, skovbruget og mejerierne) Herudover er der en række forhandlinger af enkelte brancheoverenskomster og enkeltstående overenskomster, der forhandles særskilt inden for ovennævnte hovedområder. I 2013 blev der fornyet overenskomster på det offentlige område og det grønne område, medens overenskomstsituationen i 2014 omfattede overenskomsterne under Landsorganisationen i Danmark (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) på det private arbejdsmarked (omkring 600 landsdækkende overenskomster og virksomhedsoverenskomster). Fornyelsen af overenskomsterne i afspejlede den økonomiske krise. Danmark havde siden finanskrisen mistet op mod arbejdspladser i den private sektor, herunder ca i industrien. Der blev derfor aftalt historisk lave lønstigninger. Forud for forhandlingerne i 2014 kunne der konstateres, at der var sket en delvis genopretning af lønkonkurrenceevnen i Danmark. Regeringen skønnede i sin økonomiske redegørelse i august 2013 en stigning i 2014 i bruttonationalproduktet på 1,6 %. Der blev skønnet en inflation på 1 % i 2013 og 1,5 % i Samlet var der et forsigtigt bud fra regeringen på lidt bedre økonomiske tider efter flere år med krise. Fra arbejdsgiverside blev det fremført, at der var sket forbedringer af konkurrenceevnen, men at det var vigtigt at holde en fast kurs, så forbedringerne ikke blev sat over styr men udbygget. Fra fagbevægelsen var der en forventning om forbedringer, så det var muligt at holde reallønnen, og der var ønsker om bedre efteruddannelse og bedre regler mod social dumping. 2. Det offentlige område (2013) Den økonomiske krise har medført en fortsat stram økonomisk politik i Danmark. Den offentlige lønudvikling har på trods heraf været større end lønudviklingen i den private sektor grundet meget lav vækst i den private lønudvikling. Samtidig har de offentlige arbejdsgivere længe ønsket at ændre arbejdstidsreglerne i overenskomsterne på undervisningsområdet, der hidtil har indeholdt tidsnormer for lærernes forberedelsestid. Hverken under overenskomstforhandlingerne i 2008 eller 2011 blev arbejdstidsreglerne imidlertid ændret. Som følge af regeringens udspil til en reform af folkeskolen i december 2012, hvorefter der skulle leveres og præsteres flere undervisningstimer i folkeskolen, blev de offentlige arbejdsgiveres krav til en ændring af arbejdstidsreglerne på undervisningsområdet sat på spidsen. På statens område blev der indgået forlig om fornyelse af overenskomster for ca statsansatte uden inddragelse af forligsmanden. Aftalen indeholdt en generel lønstigning på

4 4 1,62 % over to år fordelt på 0,82 % i 2013 og 0,80 % i Reguleringsordningen, der sikrer de offentligt ansatte en sammenhæng med lønudviklingen på det private arbejdsmarked, udmøntede -0,82 % i 2013, da der havde været en meget lav lønudvikling i den private sektor. Dette modregnedes i den aftalte lønstigning således, at lønstigningen på statens område i 2013 blev 0 %. Forliget indeholdt desuden en ændring af gymnasie- og erhvervsskolelærernes arbejdstid med indførelse af en årsnorm på timer inkl. ferie og helligdage, og dermed en ugentlig gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer, samt bortfald af aldersreduktion (nedsat arbejdstid fra 60 år). Samtidig erstattedes en række eksisterende undervisningstillæg m.v. med nye og højere tillæg som kompensation for ændring af arbejdstidsreglerne og bortfald af aldersreduktion. Repræsentantskabet for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) stemte med et lille flertal nej til aftalen, men grundet forhandlingsaftalen med de øvrige akademikerorganisationer, der stemte aftalen hjem, var GL bundet af forliget. På det kommunale område blev der - ligeledes uden inddragelse af forligsmanden - indgået forlig om fornyelse af overenskomster for mere end kommunalt ansatte. Aftalerne indeholdt generelle lønforhøjelser på henholdsvis 0,70 i 2013 og 1,21 % i 2014 samt 0,25 % udmøntning ved de særlige organisationsforhandlinger. På det regionale område blev der indgået forlig uden forligsmandens medvirken for ca læger, sygeplejersker og andre ansatte. Forliget indeholdt generelle lønstigninger på 1,10 % i 2013 og 0,87 % i Hertil kom 0,25 % til øvrige forbedringer. Lockout og lovindgreb på folkeskoleområdet m.m. Det lykkedes hverken for stat, regioner eller kommuner at forny overenskomsterne for lærere ved folkeskole m.v. Stridsspørgsmålet var arbejdsgivernes ønske om en ny arbejdstidsaftale uden tidsnormer for lærernes forberedelsestid svarende til den aftale, som staten havde indgået med gymnasielærerne. Efter nytteløse forhandlinger i Forligsinstitutionen fra 1. marts 2013 måtte forligsmanden meddele sammenbrud på henholdsvis det kommunale/regionale område den 22. marts 2013 og på det statslige område den 25. marts Der var ikke udsigt til, at parterne kunne opnå enighed for fornyelse af overenskomsterne, og forligsmanden fandt derfor ikke anledning til at gøre brug af den lovhjemlede adgang til at udsætte den varslede lockout. Den 1. april 2013 trådte lockouten i kraft. Lockouten omfattede ca kommunalt ansatte skolelærere, ca. 100 regionalt ansatte lærere og ca statsansatte lærere. Over elever og kursister på flere end skoler og uddannelsesinstitutioner var berørt af konflikten. Efter 25 dages lockout greb regeringen ind og fremsatte lovforslag om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster på de konfliktramte områder. Loven blev hastebehandlet i Folketinget, vedtaget og trådte i kraft den 27. april Lærerne fik samme lønstigninger som medarbejderne på de øvrige kommunale, regionale og statslige områder. Arbejdstiden på undervisningsområdet blev baseret på de arbejdstidsregler, der er aftalt for tjenestemænd og overenskomstansatte i staten dog således, at årsnormen for beregning og opgørelse af arbejdstiden fastholdes. Samtidig udfasedes de særlige regler om aldersreduktion for ansatte over 60 år mod en delvis generel lønkompensation. Med henblik på at betrygge

5 5 lærerne i, at deres arbejdstid holdes inden for rimelige rammer, indførtes en række værnsregler, bl. a om at arbejdet normalt tilrettelægges på hverdage i dagtimerne, og at den daglige arbejdstid så vidt muligt skal være samlet. De nye arbejdstidsregler trådte i kraft den 1. august Forligsmand: Mette Christensen Sekretær: Anders Østergaard. 3. Det grønne område (2013) Forhandlingerne omhandlede overenskomsterne inden for dels gartnerier, landbruget og skovbruget dels mejerier. Arbejdsgiverne inden for gartnerier, landbruget og skovbruget (GLS-A) indgik forlig med de respektive fagforbund om en toårig fornyelse af overenskomsterne uden Forligsinstitutionens deltagelse. Forligsmanden på det grønne område blev inddraget i fornyelsen af overenskomsterne under Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, der havde meldt sig ind i Dansk Industri. Der blev indgået forlig hos forligsmanden, og der blev tale om en fornyelse af overenskomsterne for kun 11. måneder, så overenskomsterne fra og med 2014 kunne indgå under forhandlingerne af marts-overenskomsterne på det private arbejdsmarked. For hele området var der tale om forlig, der holdt sig inden for den ramme, der var resultatet af overenskomstsituationen i 2012 på det private arbejdsmarked for LO og DA overenskomster. Forligsmand: Ole Hasselgaard Sekretær: Birger Stein Christensen 4. LO/DA overenskomsterne på det private arbejdsmarked (2014) Der er tale om ca. 600 overenskomster på det private arbejdsmarked. Langt de fleste af overenskomsterne er indgået mellem parter, der begge hører under hovedorganisationerne LO og DA. For en del overenskomsters vedkommende er det kun den ene part, der hører under LO eller DA, medens nogle få overenskomster er indgået mellem parter, der begge står udenfor LO/DA. LO og DA havde også ved denne overenskomstsituation indgået en klimaaftale om forhandlingsforløbet - bl.a. om at det skulle tilstræbes, at parterne anvendte samme statistiske materiale som grundlag for forhandlingerne. Alle overenskomster blev opsagt med virkning fra den 1. marts Det er DA's krav til forhandlingerne, som er accepteret af LO, at de første forlig under de samlede forhandlinger om fornyelse af marts-overenskomsterne er Industriens Overenskomst (mindstelønsoverenskomst for faglærte og ikke - faglærte) og Industriens Funktionæroverenskomst. Disse to overenskomster gælder for ca virksomheder og

6 lønmodtagere. På arbejdsgiverside er Dansk Industri overenskomstpart, medens forhandlingerne på lønmodtagersiden foregår i et forhandlingsfællesskab CO-Industri. Aftalen på Industriens Overenskomst giver en ramme for, hvad der kan forventes aftalt på alle minimalløns- og mindstebetalingsoverenskomster. Alle overenskomstforlig bliver fra arbejdsgiverside indgået med forbehold for forligets godkendelse i Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse, hvor Dansk Industri har et flertal af stemmerne. I den forbindelse vurderes det, om de forelagte forlig holder sig inden for rammen fra industriforligene. På normallønsområdet, der for tiden omfatter ca.18 % af de omfattede lønmodtagere, er det en af chaufføroverenskomsterne, der traditionelt lægger rammerne for, hvad der kan forventes aftalt på normallønsoverenskomsterne. Denne overenskomst er indgået med Dansk Industri og med 3F Transport på lønmodtagersiden. Fra lønmodtagerside var et af hovedkravene - udover lønstigninger - efteruddannelse. Endvidere et udbygget værn mod social dumping eller løndumping, der især anses for et problem på byggeområdet og transportområdet. Fra arbejdsgiverside var det afgørende, at der blev tale om stort set uændrede overenskomster, så de skete forbedringer af konkurrenceevnen kunne udbygges. Den 9. februar 2014 blev der indgået forlig på Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst, og der var herefter lagt rammerne for de andre overenskomster på minimalløns- og mindstebetalingsområderne. Forliget blev indgået uden Forligsinstitutionens medvirken. Forliget var treårigt, og det blev alle senere forlig af martsoverenskomster tilsvarende. Den reelle løndannelse på disse områder sker ved årlige forhandlinger ude på den enkelte virksomhed. På Industriens Overenskomst er der mindstebetalingssatser, og der sker lønforhandlinger på den enkelte virksomhed med tillidsmænd. Mindstebetalingssatserne blev forhøjet med 1,50 kr. i 2014, 1,65 kr. i 2015 og 1,80 kr. i Det er et lidt højere niveau end i forliget i 2012, hvor der årligt var tale om en stigning på 1,35 kr. Funktionæroverenskomsten indeholder ikke lønsatser - her sker løndannelsen ved individuelle aftaler mellem virksomheden og den enkelte funktionær. En afskediget medarbejder kan nu i opsigelsesperioden få to timer med løn til en samtale i fagforeningen/arbejdsløshedskassen om uddannelse og hjælp til at få et nyt job. I opsigelsesperioden kan der også gives 1 uges uddannelse betalt af uddannelsesfond. Lønmodtagerne har i dag en såkaldt fritvalgskonto, hvor der hensættes 1 % af lønnen, som lønmodtageren efter eget valg kan bruge til at købe frihed, som ekstra pensionsindbetaling eller til en seniorordning. Denne konto tilføres i løbet af de næste 3 år yderligere 1 % af lønnen, så kontoen hvert år tilføres i alt 2 % af lønnen. Der blev aftalt forbedringer af tillidsvalgtes mulighed for at sikre, at ansættelse af vikarer ikke misbruges. Den 26. februar 2012 blev der indgået et normallønsforlig på den toneangivende chaufføroverenskomst mellem Dansk Industri og 3F Transport. Forbundet havde krav vedrørende

7 7 arbejdsgiveres ansættelse af udenlandske vikarer, og her blev der aftalt dels det samme som inden for industrien dels en aftale om, at procedurerne vedrørende ikkeoverenskomstdækkede underleverandører også skal gælde for ikke-overenskomstdækkede vikarbureauer. Timelønnen stiger med 2,1 kr. i år, 2,25 kr. i 2015 og 2,4 kr. i Samlet blev forliget udmeldt af LO til at ville koste 5,95 % i de kommende tre år. DA havde beregnet den samlede stigning til 5,14 %. Denne forskel gav efterfølgende problemer i forhandlingen af andre normallønsoverenskomster, da forliget skulle overføres til de andre områder. Forskellen skyldes, at DA havde beregnet stigningen i forhold til den samlede løn på chaufføroverenskomsten, hvor der blev taget højde for, at mange chauffører får personlige tillæg, selv om der var tale om en normallønsoverenskomst. LO havde beregnet stigningen på baggrund af overenskomstens lønninger. Herefter var rammerne lagt for de øvrige normallønsoverenskomster. I malerbranchen indgik Danske Malermestre og Malerforbundet et forlig, der bl.a. medførte, at arbejdet skulle være overenskomstdækket, hvis det blev givet videre til en underentreprenør altså en slags kædeansvar. Dette var forbundets ønske til gengæld havde arbejdsgiverne fået indrømmelser på deres krav. Denne aftale blev underkendt af DA's hovedbestyrelse. Forligsmanden blev inddraget, men måtte opgive at få parterne til at genoptage forhandlingerne. I 2012 fik malerbranchen underkendt et forlig om at indføre et ID-kort for hele malerbranchen for at få styr på ansættelser og arbejdsforhold vedrørende østeuropæiske entreprenører og medarbejdere. DA kunne ikke acceptere obligatoriske ordninger herom. Der blev i øvrigt i juni 2014 indgået et politisk forlig mellem regeringen og dens parlamentariske grundlag om indførelse af id-kort fra 2015 for alle byggearbejdere på danske byggepladser. På det øvrige byggeområde havde 3F's Byggegruppe som i 2012 et hovedkrav om at få bedre værn mod social dumping. Dette skulle ske ved et kædeansvar, hvor danske entreprenører skulle have ansvaret for, at ansatte hos deres underentreprenører blev aflønnet efter den danske overenskomst. Endvidere blev det krævet, at der skulle indføres et tillæg, som skulle forhindre, at arbejdsgiverne spekulerede i udnyttelse af overenskomstens mindstebetalingssats, når udlændinge skulle aflønnes. Det lykkedes denne gang at indgå en aftale om udenlandsk arbejdskrav. I forliget er der enighed om, at der er tale om et bevægeligt lønsystem, hvor der kan og skal ske afvigelser af overenskomstens mindstebetalingssats under hensyn til lønmodtagerens erfaring, uddannelse mv. Der er endvidere enighed om at modvirke omgåelser af overenskomsten, og der er opregnet eksempler på, hvad der kan være omgåelse. I begge situationer skal spørgsmålet afklares via det fagretlige system. Forbundet fik altså ikke kædeansvar eller et akkord-afsavnstillæg, men aftalen er på begge områder et skridt i den retning, forbundet ønsker. Forligsinstitutionen var ikke inddraget. 3F's Byggegruppe har også en byggeoverenskomst med Dansk Industri omfattende en række byggeentreprenører, der omfatter en mindre del af de beskæftigede i branchen.

8 8 Dansk Industri var ikke indstillet på at underskrive en aftale om udenlandsk arbejdskraft, der svarede til den, Dansk Byggeri havde accepteret. Forligsmanden blev inddraget i disse forhandlinger, og det lykkedes forligsmanden at opnå forlig med en lidt ændret tekst end byggeforligets. PÅ VVS-området mellem arbejdsgiverforeningen Tekniq og forbundet Blik og Rør var det som i 2012 et ultimativt krav fra arbejdsgiverne at få ændret de såkaldte værnebestemmelser i overenskomsten. Bestemmelserne giver forbundet adgang til selv at lave en kontrolopmåling af et stykke akkordarbejde, hvis medarbejderen hævder, at arbejdet er sat af arbejdsgiveren til en pris, der er væsentlig billigere, end det bør efter prislisterne. Dette kan udløse efterbetaling. Arbejdsgiverne ønsker mulighed i overenskomsten for lokalt at aftale en anden form for akkord (enkeltmandsakkord), så der bliver større fleksibilitet. Forbundet ville ikke ændre reglerne, som man også så som en garant mod social dumping på området. Denne uenighed medførte, at arbejdsgiverne som i 2012 ikke ville acceptere en justering af satserne i den såkaldte Rørprisliste. Forligsmanden var inddraget i forhandlingerne i to omgange, men det lykkedes ikke at opnå forlig. Under de senere drøftelser hos forligsmanden om indholdet i et mæglingsforslag for de områder, hvor der ikke var opnået enighed, ønskede LO for at få indsat en bestemmelse om regulering af Rørprislisten. Der er imidlertid en fast tradition for, at prislister i mindstebetalingsoverenskomster ikke reguleres via mæglingsforslaget, når der ikke er forlig mellem parterne. Satserne blev ikke justeret. På overenskomsten for hotel-, restaurant- og turistområdet mellem HORESTA og 3F blev der indgået forlig om en mere fleksibel overenskomst uden forligsmandens inddragelse. Her blev det et problem, at en række større hotelkæder i 2013 havde valgt at forlade HORESTA og melde sig ind i Dansk Erhverv med det formål at få bedre overenskomster. Forligsmanden blev inddraget. 3F fastholdt, at hotellerne skulle have samme ændringer som i det nye forlig med HORESTA. Der blev ikke forlig. Dansk Erhverv mener, at overenskomsten for hotelkæderne herefter er den tidligere HORESTA-overenskomst med de ændringer, der fremgår af forligsmandens mæglingsforslag for områder uden enighed. HORESTA finder, at hotellerne i Dansk Erhverv skal følge den nye HORESTA - overenskomst, og sagen er efterfølgende indbragt for faglig voldgift. På slagteriområdet mellem Dansk Industri og NNF havde forbundets medlemmer i 2013 stemt nej til et forslag fra Danish Crown - slagterierne og tillidsmændene om at afgive lønkroner mv. til investering i produktion af slagtesvin i Danmark. En stadig større del af de producerede svin i Danmark bliver transporteret til slagtning på især Danish Crown-slagterier i Tyskland, hvor landmændene får en bedre pris. Det medfører en reduktion af medarbejderne i Danmark. Arbejdsgiverne ønskede indrømmelser for at få begrænset lønomkostningerne på slagteriområdet, medens forbundet ønskede samme forbedringer som i forliget på industrioverenskomsten. Forligsmanden var inddraget i et langt forhandlingsforløb, og der

9 9 blev forsøgt forskellige modeller, men der blev ikke opnået enighed om fornyelse af slagterioverenskomsten. Derimod indgik parterne forlig på den såkaldte fødevareindustrielle overenskomst. Forligsmanden rådførte sig løbende med LO og DA under forløbet med de decentrale lønforhandlinger, og det var på baggrund af denne rådførsel, at forligsmanden relativt længe nøjedes med at opfordre parter, der ikke kunne blive enige, til at fortsætte bestræbelserne selv og alene indkaldte de parter, der direkte anmodede om forligsmandens hjælp. Først den 4. marts 2014 blev det udmeldt, at alle forhandlinger foregik i Forligsinstitutionens regi og inden for forligsmandslovens rammer. Parterne havde afgivet konfliktvarsler til den 1. marts Den 27. februar 2014 udsatte Forligsmanden konflikten i 14 dage. Først primo marts blev forligsmanden inddraget direkte i forhandlinger af en række overenskomster. Udover de allerede nævnte kan bl.a. nævnes journalistoverenskomsten mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund, hvor der efter langvarige forhandlinger blev indgået forlig hos forligsmanden den 11. marts Ved udløbet af udsættelsesperioden var der endnu ikke indledt forhandlinger om en mæglingsskitse, og forligsmanden udsatte derfor den 11. marts 2014 konflikten i yderligere 2 uger efter forinden - som krævet i forligsmandsloven - at have rådført sig med de øvrige forligsmænd. Forligsmanden inddrog under forløbet 7 mæglingsmænd og de øvrige forligsmænd til at mægle i en række overenskomster under de decentrale forhandlinger. Den 13. marts 2014 indledte forligsmanden centrale forhandlinger med LO og DA om mulighederne for fremsættelse af et mæglingsforslag med vilkårene for de overenskomstområder, hvor der ikke var blevet opnået enighed ved de decentrale forhandlinger. Den 17. marts 2014 om morgenen sagde LO og DA ja til en mæglingsskitse fra forligsmanden. Det var lykkedes at opnå forlig om fornyelse af overenskomster, der omfattede ca. 92 % af de berørte lønmodtagere. Skitsen indeholdt bl.a. følgende for de områder, hvor der ikke var opnået enighed: Lønstigninger svarende til stigningerne på de indgåede forlig. Forøgelse af barselsorlov med 2 uger og frihed i 2 timer til vejledning ved afskedigelse som for indgåede forlig. Umiddelbart efter fremsættelsen af mæglingsskitsen indkaldte Forligsinstitutionen en lang række parter til forhandlinger i de følgende dage, dvs. den 19. og 20. marts 2014, hvor mæglingsforslag skulle fremsættes. Det drejede sig om en lang række virksomhedsoverenskomster, hvor virksomhederne ikke var medlemmer af en organisation

10 10 under Dansk Arbejdsgiverforening. Endvidere drejede det sig om enkelte landsdækkende overenskomster. De fik alle mailet og postfremsendt den fremlagte skitse, og de skulle nu forholde sig til, om de kunne acceptere skitsens bestemmelser for de ikke forligte overenskomster, eller om de ønskede at forhandle en anden løsning i Forligsinstitutionen. Mæglingsforslaget blev herefter fremsat den 21. marts 2014 og sendt til afstemning. Der var tale om et sammenkædet mæglingsforslag, hvor alle overenskomstfornyelser sendes til afstemning under ét, og hvor det er det samlede resultat, der gælder for alle, uanset om enkelte områder stemmer anderledes end det samlede resultat. Mæglingsforslaget omhandlede således alle de indgåede forlig ved decentrale forhandlinger samt bestemmelser for forlængelse af de overenskomster, hvor der ikke blev opnået forlig. Afstemningsforslaget forelå den 11. april Resultatet blev vedtaget med 77 % ja stemmer af lønmodtagerne. På arbejdsgiversiden var det 100 %, der stemte ja. Kun 4 gange siden 1956 har der været en højere ja-procent hos lønmodtagerne. Det var kun Malerforbundet og Blik og Rør, der havde anbefalet deres medlemmer at stemme nej. Her var der kun henholdsvis 17 og 8 af medlemmerne, der stemte ja. Stemmeprocenten var denne gang 37,7 % I 2012 var stemmeprocenten kun 29 %, så der er tale om en markant forbedring. Det er den største stemmedeltagelse siden år Forligsmand: Asbjørn Jensen Sekretær: Birger Stein Christensen 5. Bankerne (2014) Overenskomstforhandlingerne på finansområdet mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FF) og Finansforbundet brød sammen den 18. februar 2014, og forligsmanden blev inddraget i de videre forhandlinger, der pågik sideløbende med forhandlingerne af marts-overenskomsterne på det private arbejdsmarked. Området omfatter ca medarbejdere, og der er tale om en apriloverenskomst. Der blev 7. marts 2014 varslet konflikt til ikrafttræden den 1. april Ved forligsmandens hjælp blev der den 13. marts 2014 indgået forlig på området. Forligsmand: Ole Hasselgaard Sekretær: Anders Østergaard 6. Norwegian (2014)

11 11 Den 14. april 2014 blev den danske forligsinstitution orienteret af det norske forbund Parat om, at der var varslet konflikt, da forhandlingerne mellem NHO Luftfart/Norwegian Air Shuttle ASA (NSA) og Parat/Norsk Kabinforening (NK) om en fornyelse af overenskomsten var brudt sammen. Det blev oplyst, at overenskomsten udløb den 31. marts 2014, og at Parat havde afbrudt forhandlingerne den 28. marts 2014, hvor kabinepersonalet med base i Danmark ved virksomhedsoverdragelse var blevet til Cabin Services Denmark ApS. Det blev oplyst, at den varslede arbejdskonflikt (pladsopsigelse) omfattede 1230 kabineansatte i Norwegian og dets datterselskaber Cabin Services Norway AS og Cabin Services Denmark ApS, og at 229 af disse havde arbejdssted i Kastrup Lufthavn i København. Arbejdskonflikten blev varslet iværksat til den 30. april Parat orienterede herefter om, at den norske Riksmekler havde indkaldt til tvungen mægling i konflikten den 28. og 29. april og anmodede om, at Forligsinstitutionen ikke indkaldte til parallel forhandling. Forligsinstitutionen rådførte sig med den norske Riksmekler, der umiddelbart var af den opfattelse, at den norske institution ikke skulle indkalde til forhandling af en overenskomst for medarbejdere, der arbejdede for et dansk selskab i Danmark. Forligsinstitutionen indkaldte herefter Parat/NK og det danske selskab til forhandling den 25. april 2014 og orienterede om de danske regler. Efter forhandlingen blev der sendt en orientering til den norske Riksmekler. Det danske selskab ønskede en overenskomst alene for det danske selskabs medarbejdere og omfattet af det danske arbejdsretlige system. Det skulle være på samme økonomiske vilkår, som blev aftalt for det norske personale, men således, at overenskomstens regler om sygeløn blev tilpasset de danske retsregler herom. Fagforeningen ønskede en fortsat samlet overenskomst for de ansatte i Danmark og Norge nu i de to nye datterselskaber og omfattet af det norske arbejdsretlige system. De danske og norske varslingsregler er forskellige. Efter de norske regler forudsatte en konflikt den 30. april, at fagforeningen den 25. april sendte pladsopsigelse med angivelse af omfang og berørte personer i konflikten. Efter de danske regler var der varslet konflikt til den 30. april Forligsmanden meddelte derfor parterne, at overenskomsten med Cabin Services Norway AS, som omfattede de fleste af medarbejderne, burde søges løst først, og at det herunder måtte afklares, om parterne kunne blive enige om at indgå en samlet overenskomst, eller om fagforeningen accepterede, at der indgås fornyelse af den danske overenskomst med det danske selskab. Parterne blev endvidere orienteret om, at når den norske Riksmekler havde orienteret om resultatet af den tvungne mægling, så ville forligsmanden beslutte, om der var grundlag for at udsætte den danske del af konflikten i 14 dage regnet fra den 30. april Fagforeningen havde under forhandlingerne i København oplyst, at det var afgørende for den, at medarbejderne i København og Oslo kunne indlede konflikt samtidig. Den 29. april 2014 erfarede Forligsinstitutionen via medierne, at forbundet havde udmeldt, at strejken var udsat, da der ikke den 25. april 2014 var sendt et sidste strejkevarsel med oplysning om omfang og berørte personer. På den baggrund udsatte forligsmanden den 29. april 2014 den varslede konflikt i Cabin Services Denmark ApS i 2 uger.

12 12 Den 2. maj 2014 udmeldte Parat, at strejke/pladsfratrædelse ville ske fra den 6. maj 2014 kl , og at strejken omfattede 229 medarbejdere, heraf 228 medarbejdere med arbejdssted i Kastrup. Forligsmanden udmeldte herefter med henvisning til udsættelsen den 29. april 2014, at de to ugers udsættelse skulle regnes fra den 6. maj 2014 kl Strejken i Danmark ville herefter kunne påbegyndes på femtedagen efter udløbet af de to uger, dvs. den 25. maj 2014 kl. 00. Der var en fortsat løbende kontakt til den norske Riksmekler. Den danske arbejdsgiver orienterede samtidig den 12. maj 2014 om, at der var indledt lokale forhandlinger i Norge vedrørende de ansatte i Cabin Services Norway AS, og at arbejdsgiveren fandt det uhensigtsmæssigt, at der foregik sideløbende forhandlinger i Danmark. Der var herefter daglig kontakt med det danske selskab, der var til stede i Norge under de lokale forhandlinger der. Forhandlingerne resulterede i, at der den 19. maj 2014 blev indgået en aftale om fornyelse, der også omfattede det danske selskab. Forligsmand: Asbjørn Jensen Sekretær: Birger Stein Christensen 7. Danmarks Radio (2014) I maj måned varslede Danmarks Radio lockout af alle medarbejdergrupper (11 overenskomster) fra den 1. juni Fra arbejdsgiverside var der fremsat krav om dels lavere lønstigninger end det private arbejdsmarked havde fået i foråret dels ophævelse af særlige personalegoder for journalister og dele af det tekniske personale. Forhandlingerne var brudt sammen, og forligsmanden fortsatte forhandlingerne. Konflikten blev udsat i 2 uger. Der blev forhandlet i perioden 26/5 til 11/ Det endte med forlig i de 10 af overenskomsterne og et mæglingsforslag for den sidste af overenskomsterne. Forligsmand Ole Hasselgaard Sekretær: Birgitte Kjelgaard Andersen/Birger Stein Christensen 8. DHS/3F a. Forhandling 19/2 og 25/ b. Efterfølgende forlig. c. Forligsmand: Ole Hasselgaard Sekretær: Birger Stein Christensen. 9. Aalborg Taxa/ HKPrivat a. Forhandling 19/2 2013

13 13 b. Forlig. c. Forligsmand: Torsten Hesselbjerg Sekretær: Birgitte Kjelgaard Andersen 10. FRS Ship Management/3F a. forhandling 27/ b. Sammenbrud. c. Torsten Hesselbjerg Sekretær: Birgitte Kjelgaard Andersen 11. PLA/ HK Privat (lægesekretærer) a. Forhandling 6/ b. Forlig. c. Forligsmand: Ole Hasselgaard Sekretær: Birger Stein Christensen 12. GLS-A/Danske Inseminører a. Forhandling 10/ b. Ikke forlig c. Forligsmand: Ole Hasselgaard Sekretær: Anders Østergaard 13. Danske Slagtermestre/NNF industrioverenskomst a. Forhandling 27/ b. Forlig c. Forligsmand: Ole Hasselgaard

14 14 Sekretær: Anders Østergaard 14. Danske Slagtermestre/NNF Butiksoverenskomst a. Forhandling 7/ b. Forlig c. Forligsmand: Ole Hasselgaard Sekretær: Anders Østergaard 15. BUPL/HK, DJØF m.fl a. Forhandling 7/ b. Forlig c. Forligsmand: Torsten Hesselbjerg Sekretær: Birgitte Kjelgaard Andersen 16. Divisionsforeningen/Spillerforeningen a. Forhandling 26/6, 30/6, 3/7, 17/7, 11-15/ b. Forlig c. Forligsmand: Ole Hasselgaard/Asbjørn Jensen Sekretær: Birger Stein Christensen/Birgitte Kjelgaard Andersen 17. Rederiforeningen/3F (Hamlet A/S) a. Forhandling 30/ b. Sammenbrud c. Forligsmand: Mette Christensen Sekretær: Birgitte Kjelgaard Andersen 18. PLA/DSR og Danske Bioanalytikere

15 15 a. Forhandling 24/6, 16/9 og 13/11 b. Ikke forlig c. Forligsmand: Ole Hasselgaard Sekretær: Birger Stein Christensen 19. 3F-Frederiksværk/Frederikssund HKPrivat a. Forhandling 24/ b. Forlig c. Forligsmand: Torsten Hesselbjerg Sekretær: Birgitte Kjelgaard Andersen

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2011 og 2012

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2011 og 2012 STATENS FORLIGSINSTITUTION i ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2011 og 2012 1 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Forligsmænd: Højesteretsdommer Asbjørn Jensen (formand for Forligsinstitutionen) Vicepræsident

Læs mere

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2006 2008

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2006 2008 STATENS FORLIGSINSTITUTION i ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2006 2008 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer... 1. Indledning... 2. Martsoverenskomsterne på det private arbejdsmarked... 3. Det offentlige

Læs mere

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2009 og 2010

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2009 og 2010 STATENS FORLIGSINSTITUTION i ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2009 og 2010 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer... 2 1. Indledning... 3 2. Martsoverenskomsterne på det private område... 3 3. PLA/DSR...

Læs mere

Forligsinstitution og den offentlige sektor

Forligsinstitution og den offentlige sektor Forligsinstitution og den offentlige sektor FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Mikkel Mailand Reglerne for Forligsinstitutionen har siden 1910 været fastsat ved lov. Denne lov er revideret mange

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger Minihåndbog om overenskomstforhandlinger 1. Indledning Formålet med denne minihåndbog er at give kredsene et materiale om overenskomstforhandlingssystemet. Minihåndbogen er tænkt til at give baggrund for,

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN 11. april 2008: Urafstemningen om mæglingsforslaget om fornyelsen af overenskomsten mellem 3F s Grønne Gruppe

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2012

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2012 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2012 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2012 omfatter ca. 585.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

Forligsinstitution og konflikt i den offentlige sektor

Forligsinstitution og konflikt i den offentlige sektor Forligsinstitution og konflikt i den offentlige sektor FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN Med de generelle aftaler, dels på det statslige område mellem CFU og finansministeren, dels på det kommunale

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

5.2 Aftaler på DA/LO-området

5.2 Aftaler på DA/LO-området 5.2 Aftaler på DA/LO-området På DA/LO-området forhandles og indgås branchevise overenskomster mellem brancheorganisationerne og fagforbund eller karteller inden for LO. Overenskomsterne regulerer rammerne

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

OK 2007: Resumé af forhandlingsforløbet

OK 2007: Resumé af forhandlingsforløbet OK 2007: Resumé af forhandlingsforløbet FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN 30. april: Kl. godt 16 mandag den 30. april trådte forligsmand Asbjørn Jensen sammen med LO s formand Hans Jensen og

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0030 Den Til Folketingets Skatteudvalg L130 - Forslag til Lov om Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 27, 30 og 56 af 7. december

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen

Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen De nyetablerede vandforsyningsselskaber står overfor en række udfordringer. Et helt centralt spørgsmål er, hvordan medarbejdernes ansættelsesvilkår

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

Vejen ud af krisen. Søren Kaj Andersen & Christian Lyhne Ibsen

Vejen ud af krisen. Søren Kaj Andersen & Christian Lyhne Ibsen 138 OK 2014 Vejen ud af krisen I overenskomstfornyelsen 2014 på det private arbejdsmarked kom alle store forhandlingsområder i mål med aftaler, og på lønmodtagersiden kom det største ja til aftalerne siden

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund)

Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund) Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af 2007 overenskomst

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Tina Feldt Jessing, Moderniseringsstyrelsen Møder om arbejdstid Danmarks Privatskoleforening, december 2013 1 Dagsorden OK13 baggrund og proces Hvad siger

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010

ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 ABAF-NYT 13/2010, 25. marts 2010 Nye satser pr. 1. marts 2010 Lønsatser m.m. er nu forhandlet på plads med Dansk Metal, ligesom ABAF har forhandlet overenskomst med HK/Privat. Forliget med Dansk Metal

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E

F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Urafstemning om den nye overenskomst 2012-2014 Urafstemning om overenskomsterne 2012-2014 er en oplysningspjece, som er sendt til alle stemmeberettigede, privatansatte medlemmer

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 22. marts 2012 Samtlige de mellem Dansk Arbejdsgiverforening og organisationer og virksomheder under Dansk Arbejdsgiverforening på den ene side og Landsorganisationen

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

Der var fremlagt klageskrift, svarskrift, replik og duplik med bilag 1-5 og A-G.

Der var fremlagt klageskrift, svarskrift, replik og duplik med bilag 1-5 og A-G. Den 11. marts 2011 kl. 13 blev parternes overenskomstudvalg sat i Arbejdsmarkedets Hus af faglig sekretær Liselotte Højer og faglig sekretær Charlotte Meyer, udpeget af klager, samt advokat Helle Sønderskov

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Det er din og min hverdag, der er til forhandling.

Det er din og min hverdag, der er til forhandling. Bestyrelsens overvejelser om OK18 Det er din og min hverdag, der er til forhandling. Offentlige Chefers repræsentantskab Tænk længere 2 // Bestyrelsens forslag til krav Offentlige Chefer i Djøf Repæsentantskabsmøde

Læs mere

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse.

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse. PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVLSE meddelt 4. november 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) Tvisten Under denne

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013 Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013 FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, Nana Wesley Hansen & Mikkel Mailand Optakten til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område starter

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

TR NYT udgives af: I dette nummer: Nummer 2 juni 2014. Redaktion: Kære tillidsrepræsentant. Julie Johnsen

TR NYT udgives af: I dette nummer: Nummer 2 juni 2014. Redaktion: Kære tillidsrepræsentant. Julie Johnsen Nummer 2 juni 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Konflikt. Politikerne står parat i kulissen

Konflikt. Politikerne står parat i kulissen Konflikt. Politikerne står parat i kulissen ANALYSE Politiken 22. marts JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN Den danske aftalemodel bygger på princippet om overenskomstparternes selvregulering, men samtidig

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere