STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2006 2008"

Transkript

1 STATENS FORLIGSINSTITUTION i ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Indledning Martsoverenskomsterne på det private arbejdsmarked Det offentlige område Det grønne område Motion og Trivsel/Dansk Funktionærforbund Søfartsstyrelsen/Dansk Sø-Restaurationsforening Nordisk Film Biografer/HK-Privat Sun Air/Dansk Funktionærforbund Sterling Airways/ Dansk Funktionærforbund SAS/CAU Arkitektforbundet/HK Service Star Air/ Star Air Cockpitforening Scanbase/DSR FM/PLO Personalestyrelsen/SKAF Sterling Airways/DFF-Sterling Pilot Falck/3F og Chaufførernes Fagforening... 1

2 18. Danske Fysioterapeuter/HK-Privat Bilfærgernes Rederiforening/3F Bilfærgernes Rederiforening/ Søfartens Ledere og Maskinmestrenes Forening My Travel Airways/My Travel Cabin Union Sun Air/DFF Piloter KL/DFF Dansk Erhverv/DFF Dansk Apotekerforening/Farmakonomforeningen... Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Forligsmænd: Højesteretsdommer Asbjørn Jensen (formand for Forligsinstitutionen) Vicepræsident i Sø- og Handelsretten Mette Christensen Landsdommer Kaspar Linkis Rigspolitichef Torsten Hesselbjerg Mæglingsmænd: Landsdommer Hans Martin Blinkenberg Landsdommer Lars Lindencrone Petersen Landsdommer Bent A. Østerborg Landsdommer Ejler Bruun Advokat Ole Stig Andersen Adm. dommer Jørn Andersen Statsadvokat Erik Merlung Sekretærer: Regionschef Birger Stein Christensen Fuldmægtig Anders Østergaard Specialkonsulent Lotte Bjergaard Nielsen Fuldmægtig Anne Marie Jensen Fuldmægtig Elsebeth Foged (-2006) Fuldmægtig Peter Leier (-2006) Specialkonsulent Jael Magurten (-2008) 2

3 1. Indledning Overenskomstforhandlingerne i Danmark er traditionelt opdelt i hovedområderne: Martsoverenskomsterne på det private arbejdsmarked Det offentlige område og Landbrugsområdet. I 2006 var der ikke forhandlinger på de tre hovedområder, men alene en række overenskomstforhandlinger på enkeltområder. Overenskomstsituationen i 2007 omfattede martsoverenskomsterne på det private arbejdsmarked. I 2008 var der forhandlinger på det offentlige område og det grønne område. 2. Martsoverenskomsterne på det private arbejdsmarked 2.1. Overenskomstsituationen i foråret 2007 omfattede alle martsoverenskomster mellem forbund og foreninger under Landsorganisationen i Danmark (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Endvidere omfattede den en række overenskomster, hvor kun den ene overenskomstpart er medlem af LO/DA samt nogle få overenskomster, hvor ingen af parterne er medlem af LO/DA. Der var tale om flere end 600 overenskomster Forligsmanden blev 13. februar 2007 orienteret af DA og LO om overenskomstsituationen, hvor forhandlingerne foregik decentralt og uden for Forligsinstitutionen. Dansk Arbejdsgiverforening tilkendegav, at Dansk Industri og COI burde gives lejlighed til at afslutte og indgå forlig, som det første område og dermed at lægge niveauet. Der var endnu ikke opnået et sådant forlig på industriområdet. Forligsmanden indkaldte derfor industriparterne med henblik på en orientering. Herefter forhandlede parterne videre på egen hånd Den 18. februar 2007 besluttede forligsmanden, at alle martsoverenskomsterne fra den 20. februar 2007 skulle videreføres i Forligsinstitutionens regi - og dermed inden for forligsmandslovens rammer - direkte mellem overenskomstparterne og om hele overenskomststoffet Industriforlig Den 25. februar 2007 blev der indgået forlig på de 2 største overenskomster inden for Dansk Industri (industrioverenskomsten og funktionæroverenskomsten). Der var tale om en 3-årig forlængelse. Dansk Industri beregnede omkostningsstigningen over de 3 år til 8,2 %. Industrioverenskomsten er en mindstelønsoverenskomst, mens funktionæroverenskomsten ikke indeholder lønsatser. 3

4 På industrioverenskomstens område aftales lønnen 1 gang om året på den enkelte virksomhed ved forhandlinger mellem tillidsmænd og arbejdsgiver, mens lønnen aftales individuelt på funktionæroverenskomsten. De 8,2 % var altså stigningen før de lokale, årlige forhandlinger. Ved den forrige overenskomstforhandling i 2004 blev der giver 7,2 % - dvs. 1 % mindre end i Udover stigningen i mindstesatser og tillæg blev der indført en fritvalgsordning, hvor 1 % af lønnen kunne anvendes til forhøjelse af ydelsen på enten ferie og søgnehelligdage eller som forøget pensionsbidrag. Der blev givet yderligere 9 ugers forældreorlov efter barsel med 3 uger til hver af forældrene og 3 uger til enten den ene eller den anden af forældrene. Endvidere blev der indført en kompetenceudviklingsfond, der skal betale lønmodtagere under op til 2 ugers selvvalgt uddannelse Øvrige større mindste- og minimallønsoverenskomster Efter industriforliget blev alle de øvrige områder anmodet om at forhandle selv om hele overenskomststoffet med henblik på at opnå forlig. I de følgende dage blev der indgået forlig på andre større mindste- og minimallønsoverenskomster: Dansk Erhverv (butikker mv.) 27. februar 2007, Bygge- og anlægsoverenskomsterne 28. februar 2007, Hotel- og restaurationsområdet 2. marts 2007, El-faget 2. marts 2007 og VVS-området 5. marts Normallønsområdet På normallønsområdet er der tradition for, at en af chaufføroverenskomsterne ( fællesoverenskomsten ) under Handel, Transport og Service (HTS) afslutter først og dermed lægger niveauet. Det lykkedes ikke parterne selv at indgå forlig. LO-forbundene afgav herefter konfliktvarsler, således at konflikt kunne bryde ud den 10. marts Forligsmanden indledte forhandlinger om fællesoverenskomsten den 3. marts Det blev et meget vanskeligt og langvarigt forhandlingsforløb. Fagforbundet 3F stod længe fast på et krav om 15 % lønstigning over en 3-årig periode, blandt andet under henvisning til, at der lokalt i industrien blev aftalt store lønstigninger som opfølgning på industriforliget. Arbejdsgiverne stod lige så fast på kun at ville give 12,1 %. Et af 3Fs centrale argumenter var, at der på en normallønsoverenskomst ikke var mulighed for andre forhøjelser end det, der blev aftalt i overenskomsten. Forligsmanden undersøgte under forløbet, om dette argument var helt dækkende for de virkelige forhold på virksomhederne. Undersøgelsen synes at vise, at ca % af den samlede 4

5 lønstigning til ansatte under fællesoverenskomsten må skyldes lokale stigninger ud over det, der er aftalt i overenskomsten. Først den 24. marts 2007 blev der opnået forlig, der samlet medførte 12,9 % i omkostningsstigning på normalløsområdet Udsættelser Det langstrakte forløb af forhandlingerne på normallønsområdet gjorde det nødvendigt at anvende forligsmandslovens muligheder for at udsætte varslede konflikter. Den første udsættelse fra 10. til 24. marts 2007 blev besluttet af forligsmanden (Asbjørn Jensen) alene, mens den anden udsættelse fra 25. marts til 7. april 2007 i henhold til loven blev besluttet af forligsmanden efter rådførsel med de øvrige forligsmænd Øvrige områder under DA/LO Under forhandlingen på øvrige normallønsområder opstod der vanskeligheder med at få resultatet på 12,9 % på fællesoverenskomsten for chauffører overført til de andre normallønsområder. Arbejdsgivernes udmeldinger om værdien af dele af de 12,9 % afveg fra det oplyste under forhandlingerne på fællesoverenskomsten, og her fastholdt forligsmanden, at der var givet tilsagn om 12,9 % på fællesoverenskomsten. Endvidere deltog forligsmanden i forhandling af en række større og mindre overenskomster, herunder slagteriområdet, hvor forhandlingerne pågik næsten uafbrudt i perioden 27. marts til 4. april Mæglingsskitse Sideløbende med de fastsatte decentrale forhandlinger af de resterende overenskomster indledte forligsmanden den 1. april 2007 forhandlinger med DA og LO om, hvad der skulle gælde af vilkår for de områder, hvor der ikke måtte blive indgået forlig. Den 4. april 2007 fremlagde forligsmanden en skitse til et mæglingsforslag, som parterne tilsluttede sig. Mæglingsskitsen indeholdt følgende punkter i en 3-årig forlængelse af overenskomsterne: Forhøjelse af minimal- og mindstelønsatsen med 3 kr., 2,50 kr. og 2,50 kr. Forhøjelse af normallønssatsen med 3,50 kr., 3 kr. og 3 kr. og endvidere et generelt tillæg til denne gruppe på 3x1,65 kr. Forhøjelse af genetillæg med 3x3 % Forhøjelse af pensionsbidrag med 0,3 % 1. juli 2007 og 0,9 % 1. juli Ved overenskomstperiodens udløb udgør det samlede bidrag 12 % Forlængelse af betalt barselsorlov med 9 uger, hvoraf 3 uger gives til hver af forældrene og 3 uger gives til enten faderen eller moderen Etablering af kompetenceudviklingsfond. Ansatte med 9 måneders anciennitet har ret til 2 ugers frikøb med betaling fra fonden til selvvalgt efter- og videreuddannelse Særlig opsparing af 1 % af lønsummen, der kan vælges til betaling under ferie mv. eller til indbetaling af ekstra pensionsbidrag. 5

6 2.10. Overenskomster uden for enten DA eller LO Sideløbende med forhandling af DA/LO-overenskomster pågik der i Forligsinstitutionen forhandling af en række overenskomster, hvor kun den ene part var medlem af enten DA eller LO. Der blev undervejs indgået en række forlig. Efter DAs og LOs accept af skitsen til et mæglingsforslag og inden mæglingsforslaget kunne fremsættes, blev der indkaldt til forhandlinger på de områder uden for DA/LO, hvor forlig endnu ikke var indgået. Det drejede sig bl.a. om en række SAS-overenskomster, PROSAs overenskomster med CSC, 21 taxaselskaber og et større antal restaurationer, cafeer og vikarbureauer. Mange af disse overenskomster adskilte sig på væsentlige punkter fra DA/LO-overenskomsterne, og overenskomstparterne kunne ofte ikke direkte overføre DA/LO-resultater til deres overenskomster.. Opgaven for forligsmanden var således enten at få forlig mellem parterne eller at udarbejde særskilte mæglingsforslag, så lønmodtagerne opnåede nogle ændringer, hvis værdi svarede til forligene på DA/LO-området. De fleste af disse overenskomster havde været forhandlet i Forligsinstitutionen forud for skitsen, men for en stor gruppe restauranter, cafeer og små vikarbureauer i plejesektoren var dette ikke tilfældet. Sidstnævnte blev den 4. april 2007 indkaldt til forhandlinger 5. april Det drejede sig om overenskomster med enkeltstående virksomheder (tiltrædelsesoverenskomster), som fagforbundene ønskede medtaget som sammenkædet i mæglingsforslaget. Det skulle ved indkaldelsen afklares, om der havde været forudgående forhandlinger mellem parterne, og undersøges om arbejdsgiverne eventuelt havde frigjort sig fra overenskomsten, før forligsmanden kunne tage stilling til, om overenskomsten skulle fornyes ved en medtagelse i mæglingsforslaget. Spørgsmålet om eventuel frigørelse indgik også i overenskomsten for 3 frisørkæder, omfattende ca. 40 frisørforretninger. De fik Arbejdsrettens afklaring af, at arbejdsgiveren ikke havde frigjort sig for overenskomsten, men fagforeningen havde ikke opsagt overenskomsterne. Overenskomsterne blev derfor ikke medtaget Mæglingsforslag Mæglingsforslag blev fremsat 6. april Vedtagelsen Afstemningsresultatet forelå den 30. april Det blev vedtaget med ca. 55 % af stemmerne. Det største forbund, 3F, havde dog et stort flertal af nej-stemmer, hvilket måneden efter resulterede i en konflikt i FALCK (ambulancer og brandbiler), da arbejdsgiverne tilbød samme stigninger som i mæglingsforslaget Forligsinstitutionens deltagelse 6

7 Forligsmand: Asbjørn Jensen Under forhandlingerne bistod de øvrige forligsmænd, som mæglingsmænd på udvalget områder, ligesom mæglingsmændene løste delopgaver under forhandlingerne om indholdet af knap 100 direkte forhandlede overenskomster Sekretær. Birger Stein Christensen 3. Det offentlige område Under folketingsvalget i efteråret 2007 var et af temaerne lønnen til social- og sundhedsassistenter og lønnen til kvindefag i den offentlige sektor, og der blev givet løfter om ekstra penge til forhandlingerne af overenskomster inden for den offentlige sektor i foråret Disse forhandlinger resulterede i langvarig konflikt på sygehuse, i børneinstitutioner og i ældreplejen. Overenskomsterne var opsagt til udløb med udgangen af marts måned Forhandlingerne foregår på det statslige område mellem CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) AC (Akademikernes Centralorganisation) og Personalestyrelsen. På det kommunale område mellem KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomst-ansatte) og KL, og mellem RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og FTF, herunder de forhandlingsberettigede organisationer i Sundhedskartellet samt KTO. FOA udtrådte af KTO s forhandlingsaftale den 26. februar 2008, og BUPL udtrådte af KTO s forhandlingsaftale den 6. marts Begge organisationer var forsat medlem af KTO. Forhandlingerne på det offentlige område blev først afsluttet på det statslige område med en 3- årig overenskomst med en lønramme på 12,8 %. Herefter indgik Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner aftaler med samme varighed og samme lønramme med en række lønmodtagerorganisationer. Under forhandlingerne havde FOA, der er medlem af KTO, forladt forhandlingerne, idet FOA mente, at lønrammen var for lille. De forhandlingsberettigede organisationer i Sundhedskartellet, som er en selvstændig forhandlingsorganisation, havde ligeledes meddelt, at rammen var for lille, og havde krævet en ramme på 15 %. BUPL s forhandlere havde accepteret forhandlingsresultatet, men BUPL s hovedbestyrelse stemte imod. BUPL afgav herefter også strejkevarsel. Tre arbejdstagerorganisationer (BUPL, FOA og Sundhedskartellet) havde således ikke opnået aftaler med arbejdsgiverne KL og Danske Regioner. De tre organisationer havde varslet konflikt den 1. april 2008, hvor overenskomsterne for perioden 1. april marts 2008 udløb. Det var første gang, at Danske Regioner var med i overenskomstforhandlingerne efter kommunalreformen var trådt i kraft 1. januar

8 Alle parter blev indkaldt til møder i Forligsinstitutionen (forligsmand Mette Christensen) den 11. marts Arbejdsgiverne fastholdt en lønramme på 12,8 %, svarende til forliget med alle øvrige organisationer. De forhandlingsberettigede organisationer i Sundhedskartellet havde stillet et præcist lønkrav på 15 %, idet de mente at have et lønefterslæb på 27 % i forhold til det private. Derudover var der et ønske om nedsættelse af en ligelønskommission inspireret af Ligelønskommissionens rapport i Norge. FOA havde to hovedkrav; en markant lønstigning til alle, og mandeløn til kvindefag. BUPL s hovedkrav var ligeledes en markant lønstigning til alle. Onsdag den 19. marts 2008 blev FOA, KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn igen indkaldt til forhandling/møde. Onsdag den 26. marts 2008 udsatte forligsmanden konflikten til den 19. april 2008, idet parterne fortsat forhandlede for at opnå delresultater. Efter yderligere møder i Forligsinstitutionen måtte forligsmanden den 11. april 2008 konstatere, at det ikke var muligt at opnå en aftale mellem parterne eller fremsætte mæglingsforslag, ligesom der ikke var udsigt til, at parterne ville ændre standpunkt under en yderligere udsættelse af konflikten. Årsagen hertil var den fastlåste situation på rammen, idet arbejdsgiverne fastholdt 12,8 %, hvilket Sundhedskartellet og FOA ikke kunne acceptere. Strejken på disse områder trådte herefter i kraft den 16. april FOA indgik forlig med KL den 5. maj og forliget blev stemt hjem den 29. maj Den 23. maj 2008 indgik FOA forlig med Danske Regioner, og dette forlig blev stemt hjem den 6. juni Ved forhandling mellem BUPL og KL var der skabt grundlag for, at forligsmanden kunne fremsætte et mæglingsforslag. Den 13. maj 2008 indkom resultatet af urafstemningen på forliget mellem BUPL og KL, og da dette var 61,1 % nej-stemmer og 38, 9 % ja-stemmer var konflikten en realitet for BUPL og KL. Den 16. maj 2008 varslede KL lockout af pædagogerne i alle kommuner til den 17. juni 2008, medmindre der kunne indgås forlig forinden, Den 19. maj 2008 gik pædagogerne i de 15 udvalgte kommuner i strejke. BUPL indgik forlig med KL den 13. juni Ved forliget blev rammen forøget med 30 mio. kr. Afstemningsresultatet forelå den 25. juni 2008,og resultatet blev, at BUPL s medlemmer stemte ja til forliget. 8

9 De forhandlingsberettigede organisationer i Sundhedskartellet indgik forlig med Danske Regioner og KL den 13. juni 2008 med en ramme på 13,3 %. Afstemningsresultatet forelå den 25. juni 2008, og resultatet blev her, at Sundhedskartellets medlemmer stemte ja til forliget. Forligsmand: Mette Christensen Sekretær Jael Magurten 4. Det grønne område Det grønne område omfatter gartnerier, landbrug, skovbrug og mejerier samt grovvarevirksomheder, maskinstationer, maskinhandlere og andre jordbrugsrelaterede forsynings-, forarbejdnings- og servicevirksomheder. Arbejdsgiverne på det grønne område har traditionelt været organiseret i Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgivere (SALA), men SALA s andel af det samlede overenskomstsystem har været vigende gennem de seneste år. I 2002 blev Slagteriernes Arbejdsgiverforening overenskomstmæssigt en del af DA-området, og i oktober 2006 overgik Danske Anlægsgartnere til DA. Der var i 2008 godt fuldtidsbeskæftigede under SALA. Lønmodtagerne på det grønne område er først og fremmest organiseret under LO med 3F s grønne gruppe som den største enkeltorganisation. Uden for LO har FTF og LH overenskomster på det grønne område. De toneangivende overenskomster på det grønne område er overenskomsterne mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og 3F s grønne gruppe. Parterne kunne under forhandlingerne i 2008 ikke nå til enighed om fornyelse af overenskomsterne, og GLS-A anmodede derfor om Forligsinstitutionens bistand. Efter flere langvarige forhandlinger i Forligsinstitutionen måtte forligsmanden (Kaspar Linkis) udsætte den varslede strejke i 14 dage. Forhandlingerne fortsatte, og efter et 30 timer langt forløb uden at parterne selv nærmede sig et forlig fremsatte forligsmanden en mæglingsskitse. Parterne accepterede det fremsatte mæglingsforslag, som efter urafstemning blandt 3F s medlemmer og afstemning i GLS-A s kompetente forsamling blev vedtaget. De øvrige overenskomster var forinden blevet fornyet ved forlig uden Forligsinstitutionens medvirken. Danske Anlægsgartneres overenskomst med 3F blev 2-årig for herved at komme på linje med det store DA/LO-område. Forligsmand: Kaspar Linkis Sekretær: Anders Østergaard 5. Motion og Trivsel/Dansk Funktionærforbund a. Forhandling 18. januar b. Forhandling. c. Foligsmand: Kaspar Linkis Sekretær: Peter Leier 9

10 6. Søfartsstyrelsen/Dansk Sø-Restaurationsforening a. Forhandling 19. januar c. Forligsmand: Mette Christensen Sekretær: Peer Leier. 7. Nordisk Film Biografer/HK-Privat a. Forhandling 20. februar b. Forhandling. c. Forligsmand: Asbjørn Jensen Sekretær: Birger Stein Christensen. 8. Sun Air/Dansk Funktionærforbund a. Forhandling 21. juli c. Forligsmand Mette Christensen. Sekretær: Peter Leier. 9. Sterling Airways/ Dansk Funktionærforbund a. Forhandling 31. august, 8. og 14. september c. Forligsmand: Asbjørn Jensen Sekretær: Peer Leier. 10. SAS/CAU a. Forhandling 6., 8., 14., 18. og 21. oktober c. Forligsmand: Asbjørn Jensen Sekretær: Birger Stein Christensen. 11. Arkitektforbundet/HK Service a. Forhandling 1. november b. Forhandling. c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Anne Marie Jensen. 12. Star Air/ Star Air Cockpitforening a. Forhandling 9. november b. Sammenbrud. 10

11 c. Forligsmand: Kaspar Linkis. Sekretær: Elsebeth Foged. 13. Scanbase/DSR a. Forhandling 29. november c. Forligsmand: Mette Christensen Sekretær: Elsebeth Foged. 14. FM/PLO a. Forhandling 26. februar b. Mægling opgivet. c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Elsebeth Foged. 15. Personalestyrelsen/SKAF a. Forhandling 26. marts b. Mægling opgivet. c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Anders Østergaard. 16. Sterling Airways/DFF-Sterling Pilot a. Forhandling16 april, 8.og 15.maj c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Anne Marie Jensen. 17. Falck/3F og Chaufførernes Fagforening a. Forhandling 30. april, 10., 12., 13., 14., 16., 21., 22. og 24. maj b. Mægling opgivet. c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Anne Marie Jensen. 18. Danske Fysioterapeuter/HK-Privat a. Forhandling 2. maj 2007 b. Sammenbrud. c. Forligsmand: Kaspar Linkis Sekretær: Anders Østergaard. 11

12 19. Bilfærgernes Rederiforening/3F a. Forhandling 10.og 31. maj c. Forligsmand: Mette Christensen. 20. Bilfærgernes Rederiforening/ Søfartens Ledere og Maskinmestrenes Forening a. Forhandling 2. oktober c. Torsten Hesselbjerg. Sekretær: Anders Østergaard. 21. My Travel Airways/My Travel Cabin Union a. Forhandling 18. december b. Forhandling. c. Forligsmand: Torsten Hesselbjerg. Sekretær: Anders Østergaard. 22. Sun Air/DFF Piloter a. Forhandling 4. og 7. april c. Forligsmand: Torsten Hesselbjerg. Sekretær: Mikkel F. Christensen. 23. KL/DFF a. Forhandling 13. maj c. Forligsmand: Asbjørn Jensen. Sekretær: Birger Stein Christensen. 24. Dansk Erhverv/DFF a. Forhandling 14. maj c. Forligsmand: Kaspar Linkis. Sekretær: Anders Østergaard. 25. Dansk Apotekerforening/Farmakonomforeningen a. Forhandling 9. og 15. juni b. Mæglingsforslag vedtaget. c. Forligsmand: Asbjørn Jensen. Sekretær Jael Magurten. 12

13 13

FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2013 og 2014

FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2013 og 2014 1 FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2013 og 2014 2 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Forligsmænd: Fhv. højesteretsdommer Asbjørn Jensen (formand for Forligsinstitutionen) Vicepræsident

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 1 Indhold Forord 4 1. Arbejdsretten 5 1.1. Kompetence 5 1.2. Sammensætning 5 1.2.1. Regelsættet 5 1.2.2. Arbejdsrettens formandskab 6 1.2.3.

Læs mere

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning BERETNING KONGRES 2012 Indhold Hovedbestyrelsens indledning 2 TL s politiske struktur 6 Medlemsudvikling 8 Personale og organisation

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 21. marts 2014 Indholdsfortegnelse Overenskomster der fornys.... 3 A. Aftaler indgået i Forligsinstitutionens regi... 4 B. Aftaler indgået uden for Forligsinstitutionen...

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

for få midler til lokal løndannelse, hvilket fører til for få og for små tillæg

for få midler til lokal løndannelse, hvilket fører til for få og for små tillæg )UD1\O QWLOORNDOO QGDQQHOVH" $QDO\VHDIHUIDULQJHUPHG1\O QLGHQRIIHQWOLJHVHNWRURJ1\O QVVN EQHXQGHUGH LJDQJY UHQGHRYHUHQVNRPVWIRUKDQGOLQJHUSnGHWRIIHQWOLJHDUEHMGVPDUNHG $IOHNWRU)OHPPLQJ,EVHQ&$50$$DOERUJ8QLYHUVLWHWIRU8JHEUHYHW$

Læs mere

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Av t a lt s p i l l 314 Jesper Due og Jørgen Steen Madsen Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Strøget i København 1994. Foto: Erik Sagflaat/Arbark. I en sammenligning med både

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10

FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10 BETÆNKNING OM FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10 Afgivet af det af arbejdsministeriet den 20. maj 1964 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 513 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Side Indledning.

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OVERBLIK 5 KAPITEL 2 DET OFFENTLIGE OG PRIVATE OVERENSKOMSTSYSTEM 7 2.1 Forskelle på det offentlige og private overenskomstsystem 8 2.2 Den historiske

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S -----------

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- Afsagt den 28. april 2008 Der er mellem klageren, Dansk funktionærforbund,

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95 67

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse side Fællesoverenskomsten.... 5 Berlingske... 23 Politiken og Ekstra Bladet....

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere