STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2006 2008"

Transkript

1 STATENS FORLIGSINSTITUTION i ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Indledning Martsoverenskomsterne på det private arbejdsmarked Det offentlige område Det grønne område Motion og Trivsel/Dansk Funktionærforbund Søfartsstyrelsen/Dansk Sø-Restaurationsforening Nordisk Film Biografer/HK-Privat Sun Air/Dansk Funktionærforbund Sterling Airways/ Dansk Funktionærforbund SAS/CAU Arkitektforbundet/HK Service Star Air/ Star Air Cockpitforening Scanbase/DSR FM/PLO Personalestyrelsen/SKAF Sterling Airways/DFF-Sterling Pilot Falck/3F og Chaufførernes Fagforening... 1

2 18. Danske Fysioterapeuter/HK-Privat Bilfærgernes Rederiforening/3F Bilfærgernes Rederiforening/ Søfartens Ledere og Maskinmestrenes Forening My Travel Airways/My Travel Cabin Union Sun Air/DFF Piloter KL/DFF Dansk Erhverv/DFF Dansk Apotekerforening/Farmakonomforeningen... Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Forligsmænd: Højesteretsdommer Asbjørn Jensen (formand for Forligsinstitutionen) Vicepræsident i Sø- og Handelsretten Mette Christensen Landsdommer Kaspar Linkis Rigspolitichef Torsten Hesselbjerg Mæglingsmænd: Landsdommer Hans Martin Blinkenberg Landsdommer Lars Lindencrone Petersen Landsdommer Bent A. Østerborg Landsdommer Ejler Bruun Advokat Ole Stig Andersen Adm. dommer Jørn Andersen Statsadvokat Erik Merlung Sekretærer: Regionschef Birger Stein Christensen Fuldmægtig Anders Østergaard Specialkonsulent Lotte Bjergaard Nielsen Fuldmægtig Anne Marie Jensen Fuldmægtig Elsebeth Foged (-2006) Fuldmægtig Peter Leier (-2006) Specialkonsulent Jael Magurten (-2008) 2

3 1. Indledning Overenskomstforhandlingerne i Danmark er traditionelt opdelt i hovedområderne: Martsoverenskomsterne på det private arbejdsmarked Det offentlige område og Landbrugsområdet. I 2006 var der ikke forhandlinger på de tre hovedområder, men alene en række overenskomstforhandlinger på enkeltområder. Overenskomstsituationen i 2007 omfattede martsoverenskomsterne på det private arbejdsmarked. I 2008 var der forhandlinger på det offentlige område og det grønne område. 2. Martsoverenskomsterne på det private arbejdsmarked 2.1. Overenskomstsituationen i foråret 2007 omfattede alle martsoverenskomster mellem forbund og foreninger under Landsorganisationen i Danmark (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Endvidere omfattede den en række overenskomster, hvor kun den ene overenskomstpart er medlem af LO/DA samt nogle få overenskomster, hvor ingen af parterne er medlem af LO/DA. Der var tale om flere end 600 overenskomster Forligsmanden blev 13. februar 2007 orienteret af DA og LO om overenskomstsituationen, hvor forhandlingerne foregik decentralt og uden for Forligsinstitutionen. Dansk Arbejdsgiverforening tilkendegav, at Dansk Industri og COI burde gives lejlighed til at afslutte og indgå forlig, som det første område og dermed at lægge niveauet. Der var endnu ikke opnået et sådant forlig på industriområdet. Forligsmanden indkaldte derfor industriparterne med henblik på en orientering. Herefter forhandlede parterne videre på egen hånd Den 18. februar 2007 besluttede forligsmanden, at alle martsoverenskomsterne fra den 20. februar 2007 skulle videreføres i Forligsinstitutionens regi - og dermed inden for forligsmandslovens rammer - direkte mellem overenskomstparterne og om hele overenskomststoffet Industriforlig Den 25. februar 2007 blev der indgået forlig på de 2 største overenskomster inden for Dansk Industri (industrioverenskomsten og funktionæroverenskomsten). Der var tale om en 3-årig forlængelse. Dansk Industri beregnede omkostningsstigningen over de 3 år til 8,2 %. Industrioverenskomsten er en mindstelønsoverenskomst, mens funktionæroverenskomsten ikke indeholder lønsatser. 3

4 På industrioverenskomstens område aftales lønnen 1 gang om året på den enkelte virksomhed ved forhandlinger mellem tillidsmænd og arbejdsgiver, mens lønnen aftales individuelt på funktionæroverenskomsten. De 8,2 % var altså stigningen før de lokale, årlige forhandlinger. Ved den forrige overenskomstforhandling i 2004 blev der giver 7,2 % - dvs. 1 % mindre end i Udover stigningen i mindstesatser og tillæg blev der indført en fritvalgsordning, hvor 1 % af lønnen kunne anvendes til forhøjelse af ydelsen på enten ferie og søgnehelligdage eller som forøget pensionsbidrag. Der blev givet yderligere 9 ugers forældreorlov efter barsel med 3 uger til hver af forældrene og 3 uger til enten den ene eller den anden af forældrene. Endvidere blev der indført en kompetenceudviklingsfond, der skal betale lønmodtagere under op til 2 ugers selvvalgt uddannelse Øvrige større mindste- og minimallønsoverenskomster Efter industriforliget blev alle de øvrige områder anmodet om at forhandle selv om hele overenskomststoffet med henblik på at opnå forlig. I de følgende dage blev der indgået forlig på andre større mindste- og minimallønsoverenskomster: Dansk Erhverv (butikker mv.) 27. februar 2007, Bygge- og anlægsoverenskomsterne 28. februar 2007, Hotel- og restaurationsområdet 2. marts 2007, El-faget 2. marts 2007 og VVS-området 5. marts Normallønsområdet På normallønsområdet er der tradition for, at en af chaufføroverenskomsterne ( fællesoverenskomsten ) under Handel, Transport og Service (HTS) afslutter først og dermed lægger niveauet. Det lykkedes ikke parterne selv at indgå forlig. LO-forbundene afgav herefter konfliktvarsler, således at konflikt kunne bryde ud den 10. marts Forligsmanden indledte forhandlinger om fællesoverenskomsten den 3. marts Det blev et meget vanskeligt og langvarigt forhandlingsforløb. Fagforbundet 3F stod længe fast på et krav om 15 % lønstigning over en 3-årig periode, blandt andet under henvisning til, at der lokalt i industrien blev aftalt store lønstigninger som opfølgning på industriforliget. Arbejdsgiverne stod lige så fast på kun at ville give 12,1 %. Et af 3Fs centrale argumenter var, at der på en normallønsoverenskomst ikke var mulighed for andre forhøjelser end det, der blev aftalt i overenskomsten. Forligsmanden undersøgte under forløbet, om dette argument var helt dækkende for de virkelige forhold på virksomhederne. Undersøgelsen synes at vise, at ca % af den samlede 4

5 lønstigning til ansatte under fællesoverenskomsten må skyldes lokale stigninger ud over det, der er aftalt i overenskomsten. Først den 24. marts 2007 blev der opnået forlig, der samlet medførte 12,9 % i omkostningsstigning på normalløsområdet Udsættelser Det langstrakte forløb af forhandlingerne på normallønsområdet gjorde det nødvendigt at anvende forligsmandslovens muligheder for at udsætte varslede konflikter. Den første udsættelse fra 10. til 24. marts 2007 blev besluttet af forligsmanden (Asbjørn Jensen) alene, mens den anden udsættelse fra 25. marts til 7. april 2007 i henhold til loven blev besluttet af forligsmanden efter rådførsel med de øvrige forligsmænd Øvrige områder under DA/LO Under forhandlingen på øvrige normallønsområder opstod der vanskeligheder med at få resultatet på 12,9 % på fællesoverenskomsten for chauffører overført til de andre normallønsområder. Arbejdsgivernes udmeldinger om værdien af dele af de 12,9 % afveg fra det oplyste under forhandlingerne på fællesoverenskomsten, og her fastholdt forligsmanden, at der var givet tilsagn om 12,9 % på fællesoverenskomsten. Endvidere deltog forligsmanden i forhandling af en række større og mindre overenskomster, herunder slagteriområdet, hvor forhandlingerne pågik næsten uafbrudt i perioden 27. marts til 4. april Mæglingsskitse Sideløbende med de fastsatte decentrale forhandlinger af de resterende overenskomster indledte forligsmanden den 1. april 2007 forhandlinger med DA og LO om, hvad der skulle gælde af vilkår for de områder, hvor der ikke måtte blive indgået forlig. Den 4. april 2007 fremlagde forligsmanden en skitse til et mæglingsforslag, som parterne tilsluttede sig. Mæglingsskitsen indeholdt følgende punkter i en 3-årig forlængelse af overenskomsterne: Forhøjelse af minimal- og mindstelønsatsen med 3 kr., 2,50 kr. og 2,50 kr. Forhøjelse af normallønssatsen med 3,50 kr., 3 kr. og 3 kr. og endvidere et generelt tillæg til denne gruppe på 3x1,65 kr. Forhøjelse af genetillæg med 3x3 % Forhøjelse af pensionsbidrag med 0,3 % 1. juli 2007 og 0,9 % 1. juli Ved overenskomstperiodens udløb udgør det samlede bidrag 12 % Forlængelse af betalt barselsorlov med 9 uger, hvoraf 3 uger gives til hver af forældrene og 3 uger gives til enten faderen eller moderen Etablering af kompetenceudviklingsfond. Ansatte med 9 måneders anciennitet har ret til 2 ugers frikøb med betaling fra fonden til selvvalgt efter- og videreuddannelse Særlig opsparing af 1 % af lønsummen, der kan vælges til betaling under ferie mv. eller til indbetaling af ekstra pensionsbidrag. 5

6 2.10. Overenskomster uden for enten DA eller LO Sideløbende med forhandling af DA/LO-overenskomster pågik der i Forligsinstitutionen forhandling af en række overenskomster, hvor kun den ene part var medlem af enten DA eller LO. Der blev undervejs indgået en række forlig. Efter DAs og LOs accept af skitsen til et mæglingsforslag og inden mæglingsforslaget kunne fremsættes, blev der indkaldt til forhandlinger på de områder uden for DA/LO, hvor forlig endnu ikke var indgået. Det drejede sig bl.a. om en række SAS-overenskomster, PROSAs overenskomster med CSC, 21 taxaselskaber og et større antal restaurationer, cafeer og vikarbureauer. Mange af disse overenskomster adskilte sig på væsentlige punkter fra DA/LO-overenskomsterne, og overenskomstparterne kunne ofte ikke direkte overføre DA/LO-resultater til deres overenskomster.. Opgaven for forligsmanden var således enten at få forlig mellem parterne eller at udarbejde særskilte mæglingsforslag, så lønmodtagerne opnåede nogle ændringer, hvis værdi svarede til forligene på DA/LO-området. De fleste af disse overenskomster havde været forhandlet i Forligsinstitutionen forud for skitsen, men for en stor gruppe restauranter, cafeer og små vikarbureauer i plejesektoren var dette ikke tilfældet. Sidstnævnte blev den 4. april 2007 indkaldt til forhandlinger 5. april Det drejede sig om overenskomster med enkeltstående virksomheder (tiltrædelsesoverenskomster), som fagforbundene ønskede medtaget som sammenkædet i mæglingsforslaget. Det skulle ved indkaldelsen afklares, om der havde været forudgående forhandlinger mellem parterne, og undersøges om arbejdsgiverne eventuelt havde frigjort sig fra overenskomsten, før forligsmanden kunne tage stilling til, om overenskomsten skulle fornyes ved en medtagelse i mæglingsforslaget. Spørgsmålet om eventuel frigørelse indgik også i overenskomsten for 3 frisørkæder, omfattende ca. 40 frisørforretninger. De fik Arbejdsrettens afklaring af, at arbejdsgiveren ikke havde frigjort sig for overenskomsten, men fagforeningen havde ikke opsagt overenskomsterne. Overenskomsterne blev derfor ikke medtaget Mæglingsforslag Mæglingsforslag blev fremsat 6. april Vedtagelsen Afstemningsresultatet forelå den 30. april Det blev vedtaget med ca. 55 % af stemmerne. Det største forbund, 3F, havde dog et stort flertal af nej-stemmer, hvilket måneden efter resulterede i en konflikt i FALCK (ambulancer og brandbiler), da arbejdsgiverne tilbød samme stigninger som i mæglingsforslaget Forligsinstitutionens deltagelse 6

7 Forligsmand: Asbjørn Jensen Under forhandlingerne bistod de øvrige forligsmænd, som mæglingsmænd på udvalget områder, ligesom mæglingsmændene løste delopgaver under forhandlingerne om indholdet af knap 100 direkte forhandlede overenskomster Sekretær. Birger Stein Christensen 3. Det offentlige område Under folketingsvalget i efteråret 2007 var et af temaerne lønnen til social- og sundhedsassistenter og lønnen til kvindefag i den offentlige sektor, og der blev givet løfter om ekstra penge til forhandlingerne af overenskomster inden for den offentlige sektor i foråret Disse forhandlinger resulterede i langvarig konflikt på sygehuse, i børneinstitutioner og i ældreplejen. Overenskomsterne var opsagt til udløb med udgangen af marts måned Forhandlingerne foregår på det statslige område mellem CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) AC (Akademikernes Centralorganisation) og Personalestyrelsen. På det kommunale område mellem KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomst-ansatte) og KL, og mellem RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og FTF, herunder de forhandlingsberettigede organisationer i Sundhedskartellet samt KTO. FOA udtrådte af KTO s forhandlingsaftale den 26. februar 2008, og BUPL udtrådte af KTO s forhandlingsaftale den 6. marts Begge organisationer var forsat medlem af KTO. Forhandlingerne på det offentlige område blev først afsluttet på det statslige område med en 3- årig overenskomst med en lønramme på 12,8 %. Herefter indgik Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner aftaler med samme varighed og samme lønramme med en række lønmodtagerorganisationer. Under forhandlingerne havde FOA, der er medlem af KTO, forladt forhandlingerne, idet FOA mente, at lønrammen var for lille. De forhandlingsberettigede organisationer i Sundhedskartellet, som er en selvstændig forhandlingsorganisation, havde ligeledes meddelt, at rammen var for lille, og havde krævet en ramme på 15 %. BUPL s forhandlere havde accepteret forhandlingsresultatet, men BUPL s hovedbestyrelse stemte imod. BUPL afgav herefter også strejkevarsel. Tre arbejdstagerorganisationer (BUPL, FOA og Sundhedskartellet) havde således ikke opnået aftaler med arbejdsgiverne KL og Danske Regioner. De tre organisationer havde varslet konflikt den 1. april 2008, hvor overenskomsterne for perioden 1. april marts 2008 udløb. Det var første gang, at Danske Regioner var med i overenskomstforhandlingerne efter kommunalreformen var trådt i kraft 1. januar

8 Alle parter blev indkaldt til møder i Forligsinstitutionen (forligsmand Mette Christensen) den 11. marts Arbejdsgiverne fastholdt en lønramme på 12,8 %, svarende til forliget med alle øvrige organisationer. De forhandlingsberettigede organisationer i Sundhedskartellet havde stillet et præcist lønkrav på 15 %, idet de mente at have et lønefterslæb på 27 % i forhold til det private. Derudover var der et ønske om nedsættelse af en ligelønskommission inspireret af Ligelønskommissionens rapport i Norge. FOA havde to hovedkrav; en markant lønstigning til alle, og mandeløn til kvindefag. BUPL s hovedkrav var ligeledes en markant lønstigning til alle. Onsdag den 19. marts 2008 blev FOA, KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn igen indkaldt til forhandling/møde. Onsdag den 26. marts 2008 udsatte forligsmanden konflikten til den 19. april 2008, idet parterne fortsat forhandlede for at opnå delresultater. Efter yderligere møder i Forligsinstitutionen måtte forligsmanden den 11. april 2008 konstatere, at det ikke var muligt at opnå en aftale mellem parterne eller fremsætte mæglingsforslag, ligesom der ikke var udsigt til, at parterne ville ændre standpunkt under en yderligere udsættelse af konflikten. Årsagen hertil var den fastlåste situation på rammen, idet arbejdsgiverne fastholdt 12,8 %, hvilket Sundhedskartellet og FOA ikke kunne acceptere. Strejken på disse områder trådte herefter i kraft den 16. april FOA indgik forlig med KL den 5. maj og forliget blev stemt hjem den 29. maj Den 23. maj 2008 indgik FOA forlig med Danske Regioner, og dette forlig blev stemt hjem den 6. juni Ved forhandling mellem BUPL og KL var der skabt grundlag for, at forligsmanden kunne fremsætte et mæglingsforslag. Den 13. maj 2008 indkom resultatet af urafstemningen på forliget mellem BUPL og KL, og da dette var 61,1 % nej-stemmer og 38, 9 % ja-stemmer var konflikten en realitet for BUPL og KL. Den 16. maj 2008 varslede KL lockout af pædagogerne i alle kommuner til den 17. juni 2008, medmindre der kunne indgås forlig forinden, Den 19. maj 2008 gik pædagogerne i de 15 udvalgte kommuner i strejke. BUPL indgik forlig med KL den 13. juni Ved forliget blev rammen forøget med 30 mio. kr. Afstemningsresultatet forelå den 25. juni 2008,og resultatet blev, at BUPL s medlemmer stemte ja til forliget. 8

9 De forhandlingsberettigede organisationer i Sundhedskartellet indgik forlig med Danske Regioner og KL den 13. juni 2008 med en ramme på 13,3 %. Afstemningsresultatet forelå den 25. juni 2008, og resultatet blev her, at Sundhedskartellets medlemmer stemte ja til forliget. Forligsmand: Mette Christensen Sekretær Jael Magurten 4. Det grønne område Det grønne område omfatter gartnerier, landbrug, skovbrug og mejerier samt grovvarevirksomheder, maskinstationer, maskinhandlere og andre jordbrugsrelaterede forsynings-, forarbejdnings- og servicevirksomheder. Arbejdsgiverne på det grønne område har traditionelt været organiseret i Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgivere (SALA), men SALA s andel af det samlede overenskomstsystem har været vigende gennem de seneste år. I 2002 blev Slagteriernes Arbejdsgiverforening overenskomstmæssigt en del af DA-området, og i oktober 2006 overgik Danske Anlægsgartnere til DA. Der var i 2008 godt fuldtidsbeskæftigede under SALA. Lønmodtagerne på det grønne område er først og fremmest organiseret under LO med 3F s grønne gruppe som den største enkeltorganisation. Uden for LO har FTF og LH overenskomster på det grønne område. De toneangivende overenskomster på det grønne område er overenskomsterne mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og 3F s grønne gruppe. Parterne kunne under forhandlingerne i 2008 ikke nå til enighed om fornyelse af overenskomsterne, og GLS-A anmodede derfor om Forligsinstitutionens bistand. Efter flere langvarige forhandlinger i Forligsinstitutionen måtte forligsmanden (Kaspar Linkis) udsætte den varslede strejke i 14 dage. Forhandlingerne fortsatte, og efter et 30 timer langt forløb uden at parterne selv nærmede sig et forlig fremsatte forligsmanden en mæglingsskitse. Parterne accepterede det fremsatte mæglingsforslag, som efter urafstemning blandt 3F s medlemmer og afstemning i GLS-A s kompetente forsamling blev vedtaget. De øvrige overenskomster var forinden blevet fornyet ved forlig uden Forligsinstitutionens medvirken. Danske Anlægsgartneres overenskomst med 3F blev 2-årig for herved at komme på linje med det store DA/LO-område. Forligsmand: Kaspar Linkis Sekretær: Anders Østergaard 5. Motion og Trivsel/Dansk Funktionærforbund a. Forhandling 18. januar b. Forhandling. c. Foligsmand: Kaspar Linkis Sekretær: Peter Leier 9

10 6. Søfartsstyrelsen/Dansk Sø-Restaurationsforening a. Forhandling 19. januar c. Forligsmand: Mette Christensen Sekretær: Peer Leier. 7. Nordisk Film Biografer/HK-Privat a. Forhandling 20. februar b. Forhandling. c. Forligsmand: Asbjørn Jensen Sekretær: Birger Stein Christensen. 8. Sun Air/Dansk Funktionærforbund a. Forhandling 21. juli c. Forligsmand Mette Christensen. Sekretær: Peter Leier. 9. Sterling Airways/ Dansk Funktionærforbund a. Forhandling 31. august, 8. og 14. september c. Forligsmand: Asbjørn Jensen Sekretær: Peer Leier. 10. SAS/CAU a. Forhandling 6., 8., 14., 18. og 21. oktober c. Forligsmand: Asbjørn Jensen Sekretær: Birger Stein Christensen. 11. Arkitektforbundet/HK Service a. Forhandling 1. november b. Forhandling. c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Anne Marie Jensen. 12. Star Air/ Star Air Cockpitforening a. Forhandling 9. november b. Sammenbrud. 10

11 c. Forligsmand: Kaspar Linkis. Sekretær: Elsebeth Foged. 13. Scanbase/DSR a. Forhandling 29. november c. Forligsmand: Mette Christensen Sekretær: Elsebeth Foged. 14. FM/PLO a. Forhandling 26. februar b. Mægling opgivet. c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Elsebeth Foged. 15. Personalestyrelsen/SKAF a. Forhandling 26. marts b. Mægling opgivet. c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Anders Østergaard. 16. Sterling Airways/DFF-Sterling Pilot a. Forhandling16 april, 8.og 15.maj c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Anne Marie Jensen. 17. Falck/3F og Chaufførernes Fagforening a. Forhandling 30. april, 10., 12., 13., 14., 16., 21., 22. og 24. maj b. Mægling opgivet. c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Anne Marie Jensen. 18. Danske Fysioterapeuter/HK-Privat a. Forhandling 2. maj 2007 b. Sammenbrud. c. Forligsmand: Kaspar Linkis Sekretær: Anders Østergaard. 11

12 19. Bilfærgernes Rederiforening/3F a. Forhandling 10.og 31. maj c. Forligsmand: Mette Christensen. 20. Bilfærgernes Rederiforening/ Søfartens Ledere og Maskinmestrenes Forening a. Forhandling 2. oktober c. Torsten Hesselbjerg. Sekretær: Anders Østergaard. 21. My Travel Airways/My Travel Cabin Union a. Forhandling 18. december b. Forhandling. c. Forligsmand: Torsten Hesselbjerg. Sekretær: Anders Østergaard. 22. Sun Air/DFF Piloter a. Forhandling 4. og 7. april c. Forligsmand: Torsten Hesselbjerg. Sekretær: Mikkel F. Christensen. 23. KL/DFF a. Forhandling 13. maj c. Forligsmand: Asbjørn Jensen. Sekretær: Birger Stein Christensen. 24. Dansk Erhverv/DFF a. Forhandling 14. maj c. Forligsmand: Kaspar Linkis. Sekretær: Anders Østergaard. 25. Dansk Apotekerforening/Farmakonomforeningen a. Forhandling 9. og 15. juni b. Mæglingsforslag vedtaget. c. Forligsmand: Asbjørn Jensen. Sekretær Jael Magurten. 12

13 13

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2011 og 2012

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2011 og 2012 STATENS FORLIGSINSTITUTION i ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2011 og 2012 1 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Forligsmænd: Højesteretsdommer Asbjørn Jensen (formand for Forligsinstitutionen) Vicepræsident

Læs mere

FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2013 og 2014

FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2013 og 2014 1 FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2013 og 2014 2 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Forligsmænd: Fhv. højesteretsdommer Asbjørn Jensen (formand for Forligsinstitutionen) Vicepræsident

Læs mere

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN 11. april 2008: Urafstemningen om mæglingsforslaget om fornyelsen af overenskomsten mellem 3F s Grønne Gruppe

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

FORORD 3 FORHANDLINGERNE 4 URAFSTEMNING 5

FORORD 3 FORHANDLINGERNE 4 URAFSTEMNING 5 Konfliktvejledning i forbindelse med overenskomstfornyelsen 2007 FORORD 3 FORHANDLINGERNE 4 HVORNÅR KAN ET FORHANDLINGSRESULTAT FORELIGGE? 4 FOLKETINGSINDGREB 4 HVAD SKAL DER SKE, NÅR ET FORHANDLINGSRESULTAT/MÆGLINGSFORSLAG

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 22. marts 2012 Samtlige de mellem Dansk Arbejdsgiverforening og organisationer og virksomheder under Dansk Arbejdsgiverforening på den ene side og Landsorganisationen

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 21. marts 2014 Indholdsfortegnelse Overenskomster der fornys.... 3 A. Aftaler indgået i Forligsinstitutionens regi... 4 B. Aftaler indgået uden for Forligsinstitutionen...

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

ABAF NYT NR. 19/2012. Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag.

ABAF NYT NR. 19/2012. Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag. ABAF NYT NR. 19/2012 Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag. Forligsmanden vil i de kommende dage færdiggøre mæglingsskitsen og vil herefter fremsætte

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentanter

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentanter Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet Kære tillidsrepræsentanter

Læs mere

TR NYT udgives af: I dette nummer: Nummer 2 juni 2014. Redaktion: Kære tillidsrepræsentant. Julie Johnsen

TR NYT udgives af: I dette nummer: Nummer 2 juni 2014. Redaktion: Kære tillidsrepræsentant. Julie Johnsen Nummer 2 juni 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet

Læs mere

Kære tillidsrepræsentanter

Kære tillidsrepræsentanter Nummer 2a 2011 Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet I

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 6. APRIL 2007 Samtlige de mellem Dansk Arbejdsgiverforening og organisationer og virksomheder under Dansk Arbejdsgiverforening på den ene side og Landsorganisationen i

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp,

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp, Overenskomstforhandlingerne 2014 Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under SOS Dansk Autohjælp, der er lnedlenllller af DTLs ar lejdsgiverforening I)TLs arbejdsgiverforening Nedennævnte parter

Læs mere

Baggrund 29. maj 2015 SEG

Baggrund 29. maj 2015 SEG Til redaktionerne: Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør siden 1996, Jørn Neergaard Larsen, har i dag meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde sin stilling. Bestyrelsen har taget beslutningen

Læs mere

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL I Danmark er det op til lønmodtagerne og arbejdsgiverne selv at blive enige om, hvordan vilkårene på arbejdsmarkedet skal være. Den måde

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 22. januar 2008 HEB Sagsnr.: 716.30 Vedr.: OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Efteruddannelse Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Morten Gass, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks uddannelsesindsats Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF: Mejeribrugets

Læs mere

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

M Æ G L I N G S S K I T S E. I de overenskomstforhold, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Fællesbestemmelser

M Æ G L I N G S S K I T S E. I de overenskomstforhold, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Fællesbestemmelser M Æ G L I N G S S K I T S E I de overenskomstforhold, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C. I Fællesbestemmelser De under 1a), 2a), 2d), 3 og 4 nævnte forhøjelser får virkning fra

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Landsrapport 2013 2014, Island

Landsrapport 2013 2014, Island Landsrapport 2013 2014, Island Universitetslærernes fagforening (UF) Baggrunden for overenskomstforhandlingerne Helt fra arbejdsårets start stod det klart, at 2013 2014 ville stå i overenskomstforhandlingernes

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Urafstemning Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Mange gode facetter i de nye overenskomster Side 2 Forventningerne har næppe nogensinde været så store som op til dette forårs overenskomstforhandlinger.

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område 1. udgave - Juni 2009 Forord Er du omfattet af en overenskomst med tilknytning til en af de kompetenceudviklingsfonde, der er etableret indenfor det maritime

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere