STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2006 2008"

Transkript

1 STATENS FORLIGSINSTITUTION i ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Indledning Martsoverenskomsterne på det private arbejdsmarked Det offentlige område Det grønne område Motion og Trivsel/Dansk Funktionærforbund Søfartsstyrelsen/Dansk Sø-Restaurationsforening Nordisk Film Biografer/HK-Privat Sun Air/Dansk Funktionærforbund Sterling Airways/ Dansk Funktionærforbund SAS/CAU Arkitektforbundet/HK Service Star Air/ Star Air Cockpitforening Scanbase/DSR FM/PLO Personalestyrelsen/SKAF Sterling Airways/DFF-Sterling Pilot Falck/3F og Chaufførernes Fagforening... 1

2 18. Danske Fysioterapeuter/HK-Privat Bilfærgernes Rederiforening/3F Bilfærgernes Rederiforening/ Søfartens Ledere og Maskinmestrenes Forening My Travel Airways/My Travel Cabin Union Sun Air/DFF Piloter KL/DFF Dansk Erhverv/DFF Dansk Apotekerforening/Farmakonomforeningen... Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Forligsmænd: Højesteretsdommer Asbjørn Jensen (formand for Forligsinstitutionen) Vicepræsident i Sø- og Handelsretten Mette Christensen Landsdommer Kaspar Linkis Rigspolitichef Torsten Hesselbjerg Mæglingsmænd: Landsdommer Hans Martin Blinkenberg Landsdommer Lars Lindencrone Petersen Landsdommer Bent A. Østerborg Landsdommer Ejler Bruun Advokat Ole Stig Andersen Adm. dommer Jørn Andersen Statsadvokat Erik Merlung Sekretærer: Regionschef Birger Stein Christensen Fuldmægtig Anders Østergaard Specialkonsulent Lotte Bjergaard Nielsen Fuldmægtig Anne Marie Jensen Fuldmægtig Elsebeth Foged (-2006) Fuldmægtig Peter Leier (-2006) Specialkonsulent Jael Magurten (-2008) 2

3 1. Indledning Overenskomstforhandlingerne i Danmark er traditionelt opdelt i hovedområderne: Martsoverenskomsterne på det private arbejdsmarked Det offentlige område og Landbrugsområdet. I 2006 var der ikke forhandlinger på de tre hovedområder, men alene en række overenskomstforhandlinger på enkeltområder. Overenskomstsituationen i 2007 omfattede martsoverenskomsterne på det private arbejdsmarked. I 2008 var der forhandlinger på det offentlige område og det grønne område. 2. Martsoverenskomsterne på det private arbejdsmarked 2.1. Overenskomstsituationen i foråret 2007 omfattede alle martsoverenskomster mellem forbund og foreninger under Landsorganisationen i Danmark (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Endvidere omfattede den en række overenskomster, hvor kun den ene overenskomstpart er medlem af LO/DA samt nogle få overenskomster, hvor ingen af parterne er medlem af LO/DA. Der var tale om flere end 600 overenskomster Forligsmanden blev 13. februar 2007 orienteret af DA og LO om overenskomstsituationen, hvor forhandlingerne foregik decentralt og uden for Forligsinstitutionen. Dansk Arbejdsgiverforening tilkendegav, at Dansk Industri og COI burde gives lejlighed til at afslutte og indgå forlig, som det første område og dermed at lægge niveauet. Der var endnu ikke opnået et sådant forlig på industriområdet. Forligsmanden indkaldte derfor industriparterne med henblik på en orientering. Herefter forhandlede parterne videre på egen hånd Den 18. februar 2007 besluttede forligsmanden, at alle martsoverenskomsterne fra den 20. februar 2007 skulle videreføres i Forligsinstitutionens regi - og dermed inden for forligsmandslovens rammer - direkte mellem overenskomstparterne og om hele overenskomststoffet Industriforlig Den 25. februar 2007 blev der indgået forlig på de 2 største overenskomster inden for Dansk Industri (industrioverenskomsten og funktionæroverenskomsten). Der var tale om en 3-årig forlængelse. Dansk Industri beregnede omkostningsstigningen over de 3 år til 8,2 %. Industrioverenskomsten er en mindstelønsoverenskomst, mens funktionæroverenskomsten ikke indeholder lønsatser. 3

4 På industrioverenskomstens område aftales lønnen 1 gang om året på den enkelte virksomhed ved forhandlinger mellem tillidsmænd og arbejdsgiver, mens lønnen aftales individuelt på funktionæroverenskomsten. De 8,2 % var altså stigningen før de lokale, årlige forhandlinger. Ved den forrige overenskomstforhandling i 2004 blev der giver 7,2 % - dvs. 1 % mindre end i Udover stigningen i mindstesatser og tillæg blev der indført en fritvalgsordning, hvor 1 % af lønnen kunne anvendes til forhøjelse af ydelsen på enten ferie og søgnehelligdage eller som forøget pensionsbidrag. Der blev givet yderligere 9 ugers forældreorlov efter barsel med 3 uger til hver af forældrene og 3 uger til enten den ene eller den anden af forældrene. Endvidere blev der indført en kompetenceudviklingsfond, der skal betale lønmodtagere under op til 2 ugers selvvalgt uddannelse Øvrige større mindste- og minimallønsoverenskomster Efter industriforliget blev alle de øvrige områder anmodet om at forhandle selv om hele overenskomststoffet med henblik på at opnå forlig. I de følgende dage blev der indgået forlig på andre større mindste- og minimallønsoverenskomster: Dansk Erhverv (butikker mv.) 27. februar 2007, Bygge- og anlægsoverenskomsterne 28. februar 2007, Hotel- og restaurationsområdet 2. marts 2007, El-faget 2. marts 2007 og VVS-området 5. marts Normallønsområdet På normallønsområdet er der tradition for, at en af chaufføroverenskomsterne ( fællesoverenskomsten ) under Handel, Transport og Service (HTS) afslutter først og dermed lægger niveauet. Det lykkedes ikke parterne selv at indgå forlig. LO-forbundene afgav herefter konfliktvarsler, således at konflikt kunne bryde ud den 10. marts Forligsmanden indledte forhandlinger om fællesoverenskomsten den 3. marts Det blev et meget vanskeligt og langvarigt forhandlingsforløb. Fagforbundet 3F stod længe fast på et krav om 15 % lønstigning over en 3-årig periode, blandt andet under henvisning til, at der lokalt i industrien blev aftalt store lønstigninger som opfølgning på industriforliget. Arbejdsgiverne stod lige så fast på kun at ville give 12,1 %. Et af 3Fs centrale argumenter var, at der på en normallønsoverenskomst ikke var mulighed for andre forhøjelser end det, der blev aftalt i overenskomsten. Forligsmanden undersøgte under forløbet, om dette argument var helt dækkende for de virkelige forhold på virksomhederne. Undersøgelsen synes at vise, at ca % af den samlede 4

5 lønstigning til ansatte under fællesoverenskomsten må skyldes lokale stigninger ud over det, der er aftalt i overenskomsten. Først den 24. marts 2007 blev der opnået forlig, der samlet medførte 12,9 % i omkostningsstigning på normalløsområdet Udsættelser Det langstrakte forløb af forhandlingerne på normallønsområdet gjorde det nødvendigt at anvende forligsmandslovens muligheder for at udsætte varslede konflikter. Den første udsættelse fra 10. til 24. marts 2007 blev besluttet af forligsmanden (Asbjørn Jensen) alene, mens den anden udsættelse fra 25. marts til 7. april 2007 i henhold til loven blev besluttet af forligsmanden efter rådførsel med de øvrige forligsmænd Øvrige områder under DA/LO Under forhandlingen på øvrige normallønsområder opstod der vanskeligheder med at få resultatet på 12,9 % på fællesoverenskomsten for chauffører overført til de andre normallønsområder. Arbejdsgivernes udmeldinger om værdien af dele af de 12,9 % afveg fra det oplyste under forhandlingerne på fællesoverenskomsten, og her fastholdt forligsmanden, at der var givet tilsagn om 12,9 % på fællesoverenskomsten. Endvidere deltog forligsmanden i forhandling af en række større og mindre overenskomster, herunder slagteriområdet, hvor forhandlingerne pågik næsten uafbrudt i perioden 27. marts til 4. april Mæglingsskitse Sideløbende med de fastsatte decentrale forhandlinger af de resterende overenskomster indledte forligsmanden den 1. april 2007 forhandlinger med DA og LO om, hvad der skulle gælde af vilkår for de områder, hvor der ikke måtte blive indgået forlig. Den 4. april 2007 fremlagde forligsmanden en skitse til et mæglingsforslag, som parterne tilsluttede sig. Mæglingsskitsen indeholdt følgende punkter i en 3-årig forlængelse af overenskomsterne: Forhøjelse af minimal- og mindstelønsatsen med 3 kr., 2,50 kr. og 2,50 kr. Forhøjelse af normallønssatsen med 3,50 kr., 3 kr. og 3 kr. og endvidere et generelt tillæg til denne gruppe på 3x1,65 kr. Forhøjelse af genetillæg med 3x3 % Forhøjelse af pensionsbidrag med 0,3 % 1. juli 2007 og 0,9 % 1. juli Ved overenskomstperiodens udløb udgør det samlede bidrag 12 % Forlængelse af betalt barselsorlov med 9 uger, hvoraf 3 uger gives til hver af forældrene og 3 uger gives til enten faderen eller moderen Etablering af kompetenceudviklingsfond. Ansatte med 9 måneders anciennitet har ret til 2 ugers frikøb med betaling fra fonden til selvvalgt efter- og videreuddannelse Særlig opsparing af 1 % af lønsummen, der kan vælges til betaling under ferie mv. eller til indbetaling af ekstra pensionsbidrag. 5

6 2.10. Overenskomster uden for enten DA eller LO Sideløbende med forhandling af DA/LO-overenskomster pågik der i Forligsinstitutionen forhandling af en række overenskomster, hvor kun den ene part var medlem af enten DA eller LO. Der blev undervejs indgået en række forlig. Efter DAs og LOs accept af skitsen til et mæglingsforslag og inden mæglingsforslaget kunne fremsættes, blev der indkaldt til forhandlinger på de områder uden for DA/LO, hvor forlig endnu ikke var indgået. Det drejede sig bl.a. om en række SAS-overenskomster, PROSAs overenskomster med CSC, 21 taxaselskaber og et større antal restaurationer, cafeer og vikarbureauer. Mange af disse overenskomster adskilte sig på væsentlige punkter fra DA/LO-overenskomsterne, og overenskomstparterne kunne ofte ikke direkte overføre DA/LO-resultater til deres overenskomster.. Opgaven for forligsmanden var således enten at få forlig mellem parterne eller at udarbejde særskilte mæglingsforslag, så lønmodtagerne opnåede nogle ændringer, hvis værdi svarede til forligene på DA/LO-området. De fleste af disse overenskomster havde været forhandlet i Forligsinstitutionen forud for skitsen, men for en stor gruppe restauranter, cafeer og små vikarbureauer i plejesektoren var dette ikke tilfældet. Sidstnævnte blev den 4. april 2007 indkaldt til forhandlinger 5. april Det drejede sig om overenskomster med enkeltstående virksomheder (tiltrædelsesoverenskomster), som fagforbundene ønskede medtaget som sammenkædet i mæglingsforslaget. Det skulle ved indkaldelsen afklares, om der havde været forudgående forhandlinger mellem parterne, og undersøges om arbejdsgiverne eventuelt havde frigjort sig fra overenskomsten, før forligsmanden kunne tage stilling til, om overenskomsten skulle fornyes ved en medtagelse i mæglingsforslaget. Spørgsmålet om eventuel frigørelse indgik også i overenskomsten for 3 frisørkæder, omfattende ca. 40 frisørforretninger. De fik Arbejdsrettens afklaring af, at arbejdsgiveren ikke havde frigjort sig for overenskomsten, men fagforeningen havde ikke opsagt overenskomsterne. Overenskomsterne blev derfor ikke medtaget Mæglingsforslag Mæglingsforslag blev fremsat 6. april Vedtagelsen Afstemningsresultatet forelå den 30. april Det blev vedtaget med ca. 55 % af stemmerne. Det største forbund, 3F, havde dog et stort flertal af nej-stemmer, hvilket måneden efter resulterede i en konflikt i FALCK (ambulancer og brandbiler), da arbejdsgiverne tilbød samme stigninger som i mæglingsforslaget Forligsinstitutionens deltagelse 6

7 Forligsmand: Asbjørn Jensen Under forhandlingerne bistod de øvrige forligsmænd, som mæglingsmænd på udvalget områder, ligesom mæglingsmændene løste delopgaver under forhandlingerne om indholdet af knap 100 direkte forhandlede overenskomster Sekretær. Birger Stein Christensen 3. Det offentlige område Under folketingsvalget i efteråret 2007 var et af temaerne lønnen til social- og sundhedsassistenter og lønnen til kvindefag i den offentlige sektor, og der blev givet løfter om ekstra penge til forhandlingerne af overenskomster inden for den offentlige sektor i foråret Disse forhandlinger resulterede i langvarig konflikt på sygehuse, i børneinstitutioner og i ældreplejen. Overenskomsterne var opsagt til udløb med udgangen af marts måned Forhandlingerne foregår på det statslige område mellem CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) AC (Akademikernes Centralorganisation) og Personalestyrelsen. På det kommunale område mellem KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomst-ansatte) og KL, og mellem RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og FTF, herunder de forhandlingsberettigede organisationer i Sundhedskartellet samt KTO. FOA udtrådte af KTO s forhandlingsaftale den 26. februar 2008, og BUPL udtrådte af KTO s forhandlingsaftale den 6. marts Begge organisationer var forsat medlem af KTO. Forhandlingerne på det offentlige område blev først afsluttet på det statslige område med en 3- årig overenskomst med en lønramme på 12,8 %. Herefter indgik Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner aftaler med samme varighed og samme lønramme med en række lønmodtagerorganisationer. Under forhandlingerne havde FOA, der er medlem af KTO, forladt forhandlingerne, idet FOA mente, at lønrammen var for lille. De forhandlingsberettigede organisationer i Sundhedskartellet, som er en selvstændig forhandlingsorganisation, havde ligeledes meddelt, at rammen var for lille, og havde krævet en ramme på 15 %. BUPL s forhandlere havde accepteret forhandlingsresultatet, men BUPL s hovedbestyrelse stemte imod. BUPL afgav herefter også strejkevarsel. Tre arbejdstagerorganisationer (BUPL, FOA og Sundhedskartellet) havde således ikke opnået aftaler med arbejdsgiverne KL og Danske Regioner. De tre organisationer havde varslet konflikt den 1. april 2008, hvor overenskomsterne for perioden 1. april marts 2008 udløb. Det var første gang, at Danske Regioner var med i overenskomstforhandlingerne efter kommunalreformen var trådt i kraft 1. januar

8 Alle parter blev indkaldt til møder i Forligsinstitutionen (forligsmand Mette Christensen) den 11. marts Arbejdsgiverne fastholdt en lønramme på 12,8 %, svarende til forliget med alle øvrige organisationer. De forhandlingsberettigede organisationer i Sundhedskartellet havde stillet et præcist lønkrav på 15 %, idet de mente at have et lønefterslæb på 27 % i forhold til det private. Derudover var der et ønske om nedsættelse af en ligelønskommission inspireret af Ligelønskommissionens rapport i Norge. FOA havde to hovedkrav; en markant lønstigning til alle, og mandeløn til kvindefag. BUPL s hovedkrav var ligeledes en markant lønstigning til alle. Onsdag den 19. marts 2008 blev FOA, KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn igen indkaldt til forhandling/møde. Onsdag den 26. marts 2008 udsatte forligsmanden konflikten til den 19. april 2008, idet parterne fortsat forhandlede for at opnå delresultater. Efter yderligere møder i Forligsinstitutionen måtte forligsmanden den 11. april 2008 konstatere, at det ikke var muligt at opnå en aftale mellem parterne eller fremsætte mæglingsforslag, ligesom der ikke var udsigt til, at parterne ville ændre standpunkt under en yderligere udsættelse af konflikten. Årsagen hertil var den fastlåste situation på rammen, idet arbejdsgiverne fastholdt 12,8 %, hvilket Sundhedskartellet og FOA ikke kunne acceptere. Strejken på disse områder trådte herefter i kraft den 16. april FOA indgik forlig med KL den 5. maj og forliget blev stemt hjem den 29. maj Den 23. maj 2008 indgik FOA forlig med Danske Regioner, og dette forlig blev stemt hjem den 6. juni Ved forhandling mellem BUPL og KL var der skabt grundlag for, at forligsmanden kunne fremsætte et mæglingsforslag. Den 13. maj 2008 indkom resultatet af urafstemningen på forliget mellem BUPL og KL, og da dette var 61,1 % nej-stemmer og 38, 9 % ja-stemmer var konflikten en realitet for BUPL og KL. Den 16. maj 2008 varslede KL lockout af pædagogerne i alle kommuner til den 17. juni 2008, medmindre der kunne indgås forlig forinden, Den 19. maj 2008 gik pædagogerne i de 15 udvalgte kommuner i strejke. BUPL indgik forlig med KL den 13. juni Ved forliget blev rammen forøget med 30 mio. kr. Afstemningsresultatet forelå den 25. juni 2008,og resultatet blev, at BUPL s medlemmer stemte ja til forliget. 8

9 De forhandlingsberettigede organisationer i Sundhedskartellet indgik forlig med Danske Regioner og KL den 13. juni 2008 med en ramme på 13,3 %. Afstemningsresultatet forelå den 25. juni 2008, og resultatet blev her, at Sundhedskartellets medlemmer stemte ja til forliget. Forligsmand: Mette Christensen Sekretær Jael Magurten 4. Det grønne område Det grønne område omfatter gartnerier, landbrug, skovbrug og mejerier samt grovvarevirksomheder, maskinstationer, maskinhandlere og andre jordbrugsrelaterede forsynings-, forarbejdnings- og servicevirksomheder. Arbejdsgiverne på det grønne område har traditionelt været organiseret i Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgivere (SALA), men SALA s andel af det samlede overenskomstsystem har været vigende gennem de seneste år. I 2002 blev Slagteriernes Arbejdsgiverforening overenskomstmæssigt en del af DA-området, og i oktober 2006 overgik Danske Anlægsgartnere til DA. Der var i 2008 godt fuldtidsbeskæftigede under SALA. Lønmodtagerne på det grønne område er først og fremmest organiseret under LO med 3F s grønne gruppe som den største enkeltorganisation. Uden for LO har FTF og LH overenskomster på det grønne område. De toneangivende overenskomster på det grønne område er overenskomsterne mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og 3F s grønne gruppe. Parterne kunne under forhandlingerne i 2008 ikke nå til enighed om fornyelse af overenskomsterne, og GLS-A anmodede derfor om Forligsinstitutionens bistand. Efter flere langvarige forhandlinger i Forligsinstitutionen måtte forligsmanden (Kaspar Linkis) udsætte den varslede strejke i 14 dage. Forhandlingerne fortsatte, og efter et 30 timer langt forløb uden at parterne selv nærmede sig et forlig fremsatte forligsmanden en mæglingsskitse. Parterne accepterede det fremsatte mæglingsforslag, som efter urafstemning blandt 3F s medlemmer og afstemning i GLS-A s kompetente forsamling blev vedtaget. De øvrige overenskomster var forinden blevet fornyet ved forlig uden Forligsinstitutionens medvirken. Danske Anlægsgartneres overenskomst med 3F blev 2-årig for herved at komme på linje med det store DA/LO-område. Forligsmand: Kaspar Linkis Sekretær: Anders Østergaard 5. Motion og Trivsel/Dansk Funktionærforbund a. Forhandling 18. januar b. Forhandling. c. Foligsmand: Kaspar Linkis Sekretær: Peter Leier 9

10 6. Søfartsstyrelsen/Dansk Sø-Restaurationsforening a. Forhandling 19. januar c. Forligsmand: Mette Christensen Sekretær: Peer Leier. 7. Nordisk Film Biografer/HK-Privat a. Forhandling 20. februar b. Forhandling. c. Forligsmand: Asbjørn Jensen Sekretær: Birger Stein Christensen. 8. Sun Air/Dansk Funktionærforbund a. Forhandling 21. juli c. Forligsmand Mette Christensen. Sekretær: Peter Leier. 9. Sterling Airways/ Dansk Funktionærforbund a. Forhandling 31. august, 8. og 14. september c. Forligsmand: Asbjørn Jensen Sekretær: Peer Leier. 10. SAS/CAU a. Forhandling 6., 8., 14., 18. og 21. oktober c. Forligsmand: Asbjørn Jensen Sekretær: Birger Stein Christensen. 11. Arkitektforbundet/HK Service a. Forhandling 1. november b. Forhandling. c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Anne Marie Jensen. 12. Star Air/ Star Air Cockpitforening a. Forhandling 9. november b. Sammenbrud. 10

11 c. Forligsmand: Kaspar Linkis. Sekretær: Elsebeth Foged. 13. Scanbase/DSR a. Forhandling 29. november c. Forligsmand: Mette Christensen Sekretær: Elsebeth Foged. 14. FM/PLO a. Forhandling 26. februar b. Mægling opgivet. c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Elsebeth Foged. 15. Personalestyrelsen/SKAF a. Forhandling 26. marts b. Mægling opgivet. c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Anders Østergaard. 16. Sterling Airways/DFF-Sterling Pilot a. Forhandling16 april, 8.og 15.maj c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Anne Marie Jensen. 17. Falck/3F og Chaufførernes Fagforening a. Forhandling 30. april, 10., 12., 13., 14., 16., 21., 22. og 24. maj b. Mægling opgivet. c. Forligsmand: Mette Christensen. Sekretær: Anne Marie Jensen. 18. Danske Fysioterapeuter/HK-Privat a. Forhandling 2. maj 2007 b. Sammenbrud. c. Forligsmand: Kaspar Linkis Sekretær: Anders Østergaard. 11

12 19. Bilfærgernes Rederiforening/3F a. Forhandling 10.og 31. maj c. Forligsmand: Mette Christensen. 20. Bilfærgernes Rederiforening/ Søfartens Ledere og Maskinmestrenes Forening a. Forhandling 2. oktober c. Torsten Hesselbjerg. Sekretær: Anders Østergaard. 21. My Travel Airways/My Travel Cabin Union a. Forhandling 18. december b. Forhandling. c. Forligsmand: Torsten Hesselbjerg. Sekretær: Anders Østergaard. 22. Sun Air/DFF Piloter a. Forhandling 4. og 7. april c. Forligsmand: Torsten Hesselbjerg. Sekretær: Mikkel F. Christensen. 23. KL/DFF a. Forhandling 13. maj c. Forligsmand: Asbjørn Jensen. Sekretær: Birger Stein Christensen. 24. Dansk Erhverv/DFF a. Forhandling 14. maj c. Forligsmand: Kaspar Linkis. Sekretær: Anders Østergaard. 25. Dansk Apotekerforening/Farmakonomforeningen a. Forhandling 9. og 15. juni b. Mæglingsforslag vedtaget. c. Forligsmand: Asbjørn Jensen. Sekretær Jael Magurten. 12

13 13

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2009 og 2010

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2009 og 2010 STATENS FORLIGSINSTITUTION i ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2009 og 2010 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer... 2 1. Indledning... 3 2. Martsoverenskomsterne på det private område... 3 3. PLA/DSR...

Læs mere

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2011 og 2012

STATENS FORLIGSINSTITUTION ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2011 og 2012 STATENS FORLIGSINSTITUTION i ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2011 og 2012 1 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Forligsmænd: Højesteretsdommer Asbjørn Jensen (formand for Forligsinstitutionen) Vicepræsident

Læs mere

FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2013 og 2014

FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER. INDBERETNING 2013 og 2014 1 FORLIGSINSTITUTIONEN I ARBEJDSSTRIDIGHEDER INDBERETNING 2013 og 2014 2 Forligsmænd, mæglingsmænd og sekretærer Forligsmænd: Fhv. højesteretsdommer Asbjørn Jensen (formand for Forligsinstitutionen) Vicepræsident

Læs mere

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger

OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger OK 2008: Resumé Det grønne områdes forhandlinn- ger FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN 11. april 2008: Urafstemningen om mæglingsforslaget om fornyelsen af overenskomsten mellem 3F s Grønne Gruppe

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2012

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2012 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2012 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2012 omfatter ca. 585.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet 5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet Det danske arbejdsmarked er præget af en høj organisationsgrad. På arbejdsgiversiden er den enkelte virksomhed som hovedregel organiseret i en brancheorganisation,

Læs mere

Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal

Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal 2 Indholdsfortegnelse Opgaveflytning fra det statslige område til det kommunale område og omvendt... 5 I hvilken udstrækning flyttes der opgaver fra det offentlige

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

5.2 Aftaler på DA/LO-området

5.2 Aftaler på DA/LO-området 5.2 Aftaler på DA/LO-området På DA/LO-området forhandles og indgås branchevise overenskomster mellem brancheorganisationerne og fagforbund eller karteller inden for LO. Overenskomsterne regulerer rammerne

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. Fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. Fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG Fra FORLIGSMANDEN 2. marts 2008 MÆGLINGSFORSLAG Nedenstående overenskomster mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) Gartnerier og planteskoler

Læs mere

OK 2007: Resumé af forhandlingsforløbet

OK 2007: Resumé af forhandlingsforløbet OK 2007: Resumé af forhandlingsforløbet FAKTABOKS JESPER DUE og JØRGEN STEEN MADSEN 30. april: Kl. godt 16 mandag den 30. april trådte forligsmand Asbjørn Jensen sammen med LO s formand Hans Jensen og

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

FORORD 3 FORHANDLINGERNE 4 URAFSTEMNING 5

FORORD 3 FORHANDLINGERNE 4 URAFSTEMNING 5 Konfliktvejledning i forbindelse med overenskomstfornyelsen 2007 FORORD 3 FORHANDLINGERNE 4 HVORNÅR KAN ET FORHANDLINGSRESULTAT FORELIGGE? 4 FOLKETINGSINDGREB 4 HVAD SKAL DER SKE, NÅR ET FORHANDLINGSRESULTAT/MÆGLINGSFORSLAG

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 22. marts 2012 Samtlige de mellem Dansk Arbejdsgiverforening og organisationer og virksomheder under Dansk Arbejdsgiverforening på den ene side og Landsorganisationen

Læs mere

Det kollektive overenskomstsystem

Det kollektive overenskomstsystem D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Det kollektive overenskomstsystem Januar 2001 Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon: 33 92 59 00 Telefax:

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F.

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F. SSA Overenskomstændringer 2009. Den 1. marts 2009 og senere på året er der en række satser mv. der ændrer sig for virksomheder medlem af Servicestationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og som er omfattet

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

Overenskolnstforhandlingerne 2014

Overenskolnstforhandlingerne 2014 Overenskolnstforhandlingerne 2014 3F TranSI)Ortgruppen )ansk Erhverv AI bejdsgiver Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for for en 3-årig periode.

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet. DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N B E K L Æ D N I N G O G T E X L T I Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne i Beklædning & Textil Som du sikkert

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Nedenfor er oplistet de ændringer, der sker i 2009 i følgende overenskomster:

Nedenfor er oplistet de ændringer, der sker i 2009 i følgende overenskomster: Overenskomstændringer 1. marts og senere i 2009 Nedenfor er oplistet de ændringer, der sker i 2009 i følgende overenskomster: Alle de anførte ændringer refererer til de trykte overenskomster 2007-2010.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Mæglingsskitse 18. marts 2012

Mæglingsskitse 18. marts 2012 Mæglingsskitse 18. marts 2012 Samtlige de mellem Dansk Arbejdsgiverforening og organisationer og virksomheder under Dansk Arbejdsgiverforening på den ene side og Landsorganisationen i Danmark og organisationer

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af 3F Jernbaneoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Sag nr.: AR2013.0305 Lærernes Centralorganisation mod KL Dommere: Jørn Kristian Jensen, Carl Erik Johansen, Torkild Justesen, Erik Jylling, Erik Kjærgaard,

Læs mere

OK Fødevareindustrielle overenskomst. Periode Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014

OK Fødevareindustrielle overenskomst. Periode Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014 OK 2014 Fødevareindustrielle overenskomst Periode 2014-2017 Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014 Løn og satser Normallønnen: kr. 2,10 pr. 1. marts 2014 kr. 2,25 pr. 1. marts 2015 kr.

Læs mere

Forligsmandens indgriben ved overenskomstfornyelse

Forligsmandens indgriben ved overenskomstfornyelse Forligsmandens indgriben ved overenskomstfornyelse Statens forligsmands fremgangsmåde ved indgriben i forholdene vedrørende indgåelse af ny overenskomst mellem Sømændenes Forbund og Danmarks Rederiforening

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 21. marts 2014 Indholdsfortegnelse Overenskomster der fornys.... 3 A. Aftaler indgået i Forligsinstitutionens regi... 4 B. Aftaler indgået uden for Forligsinstitutionen...

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp,

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp, Overenskomstforhandlingerne 2014 Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under SOS Dansk Autohjælp, der er lnedlenllller af DTLs ar lejdsgiverforening I)TLs arbejdsgiverforening Nedennævnte parter

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2012 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav overenskomst Mine krav dine krav Nu er det jeres tur Vi skal i gang med at diskutere krav til fornyelse

Læs mere

Industriens Overenskomst Industriens Funktionæroverenskomst

Industriens Overenskomst Industriens Funktionæroverenskomst Overenskomsterne 2010 26. feb. 10 Industriens Overenskomst 2010-2012 Industriens Funktionæroverenskomst 2010-2012 underdirektør Anders De to største overenskomster Industriens Funktionæroverenskomst 21%

Læs mere

ABAF NYT NR. 19/2012. Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag.

ABAF NYT NR. 19/2012. Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag. ABAF NYT NR. 19/2012 Forligsmandens mæglingsskitse DA og LO har opnået enighed om en skitse til et mæglingsforslag. Forligsmanden vil i de kommende dage færdiggøre mæglingsskitsen og vil herefter fremsætte

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Forligsmanden besvarede skriftligt en anmodning fra A om at tilbagekalde et mæglingsforslag, som A fandt, at forligsmanden ikke havde haft

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Urafstemning om de nye overenskomster

F O A F A G O G A R B E J D E. Urafstemning om de nye overenskomster F O A F A G O G A R B E J D E Urafstemning om de nye overenskomster 2014-2017 Kære privatansatte FOA-medlem Du arbejder på en af FOAs overenskomster på det private arbejdsmarked, derfor modtager du denne

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentanter

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentanter Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet Kære tillidsrepræsentanter

Læs mere

CIRKULÆRE: 028 Ændringer i overenskomsterne i 2014

CIRKULÆRE: 028 Ændringer i overenskomsterne i 2014 Cirkulære: Cirkulære nr. 028 Udgivet første gang 01-04-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-04-2017 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 6.1. Indhold... 1 1.

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere