Krav til sagsbehandling i forbindelse med gensidig forsørgerpligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krav til sagsbehandling i forbindelse med gensidig forsørgerpligt"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Notat g Telefon Telefax Krav til sagsbehandling i forbindelse med gensidig forsørgerpligt Formål Forvaltningen har anmodet om en vurdering af, hvilken nødvendig dokumentation forvaltningen skal indhente i forbindelse med administrationen af gensidig forsørgerpligt, jf. kontanthjælpsreformen. Modtaget oplysninger Vi har modtaget de af forvaltningen udarbejdede breve og erklæringer til borgerne. Vi har foretaget en gennemgang og vurdering af disse i forhold til overholdelse af lovgivningen, herunder kommunens oplysningsforpligtigelse Orienteringsbrev, samlevende anden kontanthjælpsmodtager Orienteringsbrev, samlevende med børn Orienteringsbrev, samlevende med indtægt Erklæring om samliv Ej samlivserklæring Vurdering Det er vores opfattelse, at de udarbejdede breve og erklæringer indeholder de nødvendige oplysninger i forhold til oplysning af borgerne om den gensidige forsørgerpligt samt dokumentation for sagens oplysninger. Oplysninger som kommunen skal indhentes til brug for vurdering af gensidig forsørgerpligt Oplysninger fra CPR-registret om: fælles bopæl fælles barn/børn oplysninger fra ATPs samleverregister (kan først indhentes efter 1. januar 2014). Derudover kan der indhentes oplysninger fra andre offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser, skat mv., hvis det vurderes at være nødvendigt. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Deloitte 2 Efter 1. januar 2014 skal kommunen træffe afgørelse om hvorvidt kontanthjælpsmodtagerne er omfattet af reglerne om gensidig forsørgerpligt. Afgørelsen om kontanthjælpsmodtageren er omfattet af reglerne om gensidig forsørgerpligt eller ej, og grundlaget herfor dokumenteres på sagen. Det er vores opfattelse, at de nævnte orienteringsbreve og erklæringer er en vigtig del af kommunens dokumentation for opfyldelse af vejledningsforpligtigelsen og dokumentation for afgørelse i den enkelte sag. Det er endvidere vores opfattelse, at de beskrevne procedurer er i overensstemmelse med arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning om gensidig forsørgerpligt. I henhold til persondatalovens 5 skal indsamling af oplysninger ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. De oplysninger, som behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles. Orienteringsbreve Vi skal dog anbefale, at nedenstående afsnit fjernes af de breve der udsendes til borgerne, da det efter vores opfattelse ikke er en korrekt udlægning af betydningen af gensidig forsørgerpligt. Når man er samlevende, har man pligt til at sørge for hinanden. Det betyder, at tjener den ene fx mere, end den anden får i uddannelseshjælp eller kontanthjælp, skal I sørge for at dele jeres samlede indtægter mellem jer. Erklæring om samliv I forhold til erklæringen om samliv er det umiddelbart efter vores opfattelse overflødigt at anmode om oplysninger om samlevers uddannelse. København, den 10. december 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Lynge Skovgaard

3 Deloitte 3 Bilag Indholdsfortegnelse Side Lov om aktiv socialpolitik 4 (Lovforslag nr. L 224) Gensidig forsørgelsespligt for samlevende par der er fyldt 25 år Gældende ret Lovforslagets indhold Registerbaseret sagsbehandling og digitale sagsbehandlingsskridt m.v Registerbaseret sagsbehandling Digitale sagsbehandlingsskridt, herunder partshøring m.v Forholdet til persondataloven 9 Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning om forsørgerpligten for samlevende inden

4 Deloitte 4 Lovgivning Lov om aktiv socialpolitik 2 a. Samlevende har pligt til at forsørge hinanden, hvis den ene eller begge ansøger om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp efter denne lov. 2 b. To personer anses for samlevende efter 2 a, når 1) de begge er fyldt 25 år, 2) de begge er ugifte, 3) de har fælles bopæl, 4) de ikke er slægtninge i ret op- eller nedstigende linje, 5) de ikke er søskende, og 6) betingelserne i stk. 2 eller 3 er opfyldt. Stk. 2. Det er udover kravene i stk. 1 en betingelse, at 1) ansøgeren og samboen har et fælles barn, 2) ansøgeren og samboen er eller har været noteret som samlevende i ATP, eller 3) ansøgeren og samboen tidligere har været gift med hinanden, medmindre de er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 3 måneder. Stk. 3. Ud over de i stk. 2, nr. 1-3, nævnte tilfælde kan kommunen anse to personer for at være samlevende, når de har et samliv af ægteskabslignende karakter. 2 c. Kommunen træffer afgørelse, om en ansøger og en sambo anses for samlevende efter 2 a og 2 b." (Lovforslag nr. L 224) Udsnit af Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, ændrede rådighedskrav og sanktioner m.v.) 2.3. Gensidig forsørgelsespligt for samlevende par der er fyldt 25 år Gældende ret Kontanthjælpssystemet bygger på selvforsørgelsesprincippet. Efter gældende ret har enhver mand og kvinde i forhold til det offentlige ansvar for at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år. Ansvaret for at forsørge en ægtefælle ophører ved separation eller skilsmisse.

5 Deloitte 5 Efter de gældende regler er det en betingelse for at få hjælpen, 1) at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør, 2) at ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og 3) at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser. Det er endvidere et krav, at ikke blot ansøgeren, men også ægtefællen udnytter sine arbejdsmuligheder. Det vil sige, at begge skal stå til rådighed for arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud efter integrationsprogrammet efter integrationsloven m.v. Efter gældende ret findes der ikke en gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, der ikke er gifte eller registrerede partnere Lovforslagets indhold Forslaget har til formål at etablere forsørgelsespligt mellem samlevende i situationer, hvor den ene eller begge ansøger om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Baggrunden for lovforslaget er, at der er stor forskel på, hvilke rettigheder og pligter papirløst samlevende og ægtefæller har i forhold til lov om aktiv socialpolitik. Mens ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden, findes en tilsvarende pligt ikke for samlevende, der lever i et papirløst parforhold. Det betyder, at den ene person i et papirløst parforhold kan modtage kontanthjælp, selv om den anden part f.eks. er i beskæftigelse og tjener tilstrækkeligt til at forsørge dem begge. Dette lovforslag har til hensigt at skabe større ensartethed mellem gifte og papirløst samlevende i kontanthjælpssystemet. Samtidig er det et mål, at administrationen af kontanthjælpsområdet, herunder forsørgelsespligt for samlevende, i videst muligt omfang skal digitaliseres, så administrationsgrundlaget bliver så klart og enkelt som muligt, og fejludbetalinger og socialt snyd kan forventes reduceret. For en nærmere beskrivelse af sagsbehandlingen, herunder brug af registre m.v., henvises til afsnit Det foreslås som nyt kapitel 1 a at indføre en forsørgelsespligt mellem samlevende personer i forbindelse med, at den ene eller begge ansøger om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Forsørgelsespligten mellem ægtefæller er fastsat i lov om ægteskabets retsvirkninger. Med dette lovforslag indføres en tilsvarende forsørgelsespligt mellem samlevende personer, dog afgrænset til alene at gælde i de tilfælde, hvor den ene eller begge skulle få brug for hjælp til forsørgelse, og som efter de gældende regler vil kunne søge om og modtage hjælp.

6 Deloitte 6 Forslaget indebærer, at ugifte samlevende i forhold til det offentlige får ansvar for at forsørge hinanden, ligesom det i dag gælder for ægtefæller efter 2 i lov om aktiv socialpolitik. Herved opnås større ensartethed mellem ægtefæller og samlevende i kontanthjælpssystemet, og derved bliver økonomisk trang et spørgsmål, der principielt finder sin løsning inden for de nære rammer, som både et ægteskab og et samliv danner. Kommunerne skal behandle sagerne efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Der foreslås en overgangsregel, så forslaget får halv virkning i 2014, forstået på den måde, at der sker en beregning efter såvel det gældende som det foreslåede regelsæt. Således beregnes først uddannelses- eller kontanthjælpen i 2014 efter de foreslåede regler for samlevende, der svarer til de gældende regler for ægtefæller, dernæst efter de i dag gældende regler for ugifte samlevende, hvorefter udbetalingen udgør det beløb, der kan beregnes som samlevende plus halvdelen af forskellen på det beløb, der kan beregnes som enlig og som samlevende. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 4, og 8, stk Registerbaseret sagsbehandling og digitale sagsbehandlingsskridt m.v Registerbaseret sagsbehandling Det fremgår af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, at kommunerne kan indhente oplysninger om den, der ansøger om eller får hjælp, fra bl.a. arbejdsløshedskasse og pengeinstitutter, hvis det er nødvendigt for at behandle sagen. Det gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. Indhentelsen skal som hovedregel ske med samtykke fra den pågældende. Kommunerne kan endvidere efter de gældende regler i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område uden samtykke til brug for behandlingen af en sag eller til brug for kontrol indhente oplysninger om økonomiske forhold og ferieforhold om den, der ansøger om eller får hjælp, og dennes ægtefælle eller samlever, fra andre offentlige myndigheder samt fra arbejdsløshedskasser. Oplysningerne kan samkøres og sammenstilles med data fra myndighedens egne, andre myndigheders og arbejdsløshedskassernes it-systemer, når dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for at yde hjælp er opfyldt, herunder til brug for efterfølgende kontrol af, om der er sket fejl eller misbrug. Myndighederne skal indhente oplysningerne fra indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, hvis oplysningerne findes i dette register. Efter 2 i det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love, kan der endvidere udveksles relevante oplysninger mellem en række ministerier med tilhørende styrelser,

7 Deloitte 7 kommuner, arbejdsløshedskasser, told- og skatteforvaltningen (nu SKAT), Det Centrale Personregister, Det Centrale Virksomhedsregister, ATP, Nemkonto-registret og andre myndigheder, der medvirker i forvaltningen af de arbejdsmarkedsrettede ordninger. Det foreslås, at kommunerne fremover forpligtes til at anvende oplysninger fra relevante elektroniske registre, som kommunerne har adgang til, når der skal træffes afgørelser efter kapitel 1 a og 4. Baggrunden for forslaget er, at der ved indhentelse af oplysningerne fra elektroniske registre skabes et bedre administrationsgrundlag via anvendelsen af allerede tilgængelige oplysninger, således at kommunerne ikke skal indhente oplysninger om en persons økonomiske eller personlige forhold hos personen selv, hvis oplysningerne allerede fremgår af f.eks. indkomstregisteret. Det vil endvidere kunne bidrage til en mere effektiv og ensartet sagsbehandling i kommunerne. Forslaget skal sikre, at kommunerne fremover i videst muligt omfang forpligtes til indenfor rammerne af forvaltningsloven, persondataloven, retssikkerhedsloven m.v. at anvende de relevante elektroniske registerbaserede oplysninger, som kommunerne har adgang til, når der skal træffes afgørelser efter kapitel 1 a og 4. Reglerne i retssikkerhedsloven m.v., er fortsat gældende også for sagsbehandling af sager efter kapitel 1 a og 4 i lov om aktiv socialpolitik. Indhentelse af de registerbaserede oplysninger skal ske indenfor rammerne af reglerne i persondataloven m.v. og skal opfylde eventuelle krav om samtykke fra borgerne. Der henvises til bemærkningerne i pkt om forholdet til Persondataloven Digitale sagsbehandlingsskridt, herunder partshøring m.v. På baggrund af Folketingsvedtagelse V 82 ( ) om digitalisering af den offentlige sektor indgik den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), KL og Danske Regioner aftalen om Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Aftalen blev den 26. oktober 2011 tiltrådt af den nuværende regering (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre). På denne baggrund foreslås det derfor, at kommunen skal partshøre uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere digitalt, når kommunen træffer afgørelser efter kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik, herunder hvis der på baggrund af ydelser udbetalt efter kapitel 4 træffes afgørelse om tilbagebetaling m.v. efter kapitel 11 og 12.

8 Deloitte 8 Samtidig stilles der krav om, at en uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager og en jobparat kontanthjælpsmodtager skal besvare partshøringen digitalt. Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere kan besvare partshøringen digitalt, men der stilles ikke krav om det. Kommunen skal endvidere sende afgørelser digitalt, hvis partshøringen er foretaget digitalt. Kommunen kan dog sende partshøring og afgørelse med almindelig post til en person, der modtager hjælp som aktivitetsparat, hvis det ikke er muligt for personer at anvende digitale værktøjer. Efter forslaget skal der være adgang til partshøringen fra "Min side" på Jobnet, og der skal være adgang til at besvare partshøringen og agterskrivelsen fra "Min side" på Jobnet. Der skal samtidig etableres en kommunal it-løsning, der kan understøtte processen omkring partshøring, herunder digital modtagelse af partshøring og agterskrivelse og digital besvarelse af partshøring samt modtagelse af afgørelser. På sigt skal alle, der modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, kunne modtage breve og afgørelser digitalt. Et digitalt partshørings-it-system vil muliggøre en egentlig systemintegration med de kommunale fagsystemer, hvor der f.eks. kan ske en validering af de oplysninger, som borgeren f.eks. indtaster som svar på en partshøring. Det kan også muliggøre en egentlig integration i de kommunale fagsystemer af borgerens besvarelser. En sådan løsning vil kunne bidrage til effektiviseringer i højere grad end fremsendelse af dokumenter til en digital postkasse og borgerens returnering af dokumenter via en digital postkasse. Kravene til den kommunale it-løsnings integration med "Min side" på Jobnet vil blive fastsat i bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen, jf. seneste bekendtgørelse nr af 23. december Samtidig foreslås det, at kommunerne sammen med partshøringen skal sende en såkaldt agterskrivelse til en person, hvor kommunen påtænker at træffe afgørelse om f.eks. en sanktion efter 36-41, fordi den pågældende er udeblevet fra et tilbud m.v. Baggrunden for dette er, at personen, der har begået en forseelse, derved får kendskab til, hvilken afgørelse kommunen vil træffe på baggrund af de oplysninger, der fremgår af sagen inden partshøring. Det bliver dermed klart for den pågældende, hvad konsekvensen er, hvis personen ikke besvarer partshøringen og fremkommer med oplysninger, som kan have betydning for afgørelsen. Formen skal dog respektere formålet med partshøringspligten, dvs. at parten skal have mulighed for at kommentere, korrigere og supplere sagens faktuelle grundlag.

9 Deloitte Forholdet til persondataloven Den foreslåede udbygning af "Min side" på Jobnet med visning af data om aftaler mellem en person, der modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp, om jobsøgning, mulighed for registrering af jobsøgningsaktiviteter i en joblog, muligheden for fra "Min Side" på Jobnet at få adgang til partshøring, agterskrivelse og afgørelse digitalt i en kommunal it-løsning samt mulighed for at besvare partshøringen digitalt i den kommunale it-løsning, vil skulle ske inden for rammerne af persondatalovgivningen. Kommunernes behandling af sager om ydelsesdelen og beskæftigelsesindsatsen efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er omfattet af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Der gælder for videregivelse af følsomme oplysninger på det sociale område restriktive bestemmelser i persondatalovens 8, stk. 3. For sociale myndigheders indberetninger af data til det fælles it-baserede datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen er persondatalovens 8, stk. 3, imidlertid fraveget i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Denne fravigelse opretholdes. Adgangen til oplysningerne kan ske til brug i en aktuel sag, hvor de kompetente myndigheder på socialområdet og beskæftigelsesområdet (f.eks. jobcentre og ydelseskontorer) har behov for at indhente oplysninger om en persons jobsøgningsaktiviteter i jobloggen og dels til brug for sagsbehandling i forbindelse med partshøring og afgørelser, når en person ikke har overholdt sin pligt til at stå til rådighed, jf. lov om aktiv socialpolitik Oplysningerne kan endvidere bruges ved afgørelser om, hvilken ydelse en person skal have, herunder om der skal ske fradrag i ydelsen på baggrund af indtægter fra arbejde m.v. Kravet i persondatalovens 5, stk. 2, om, at indhentelse af oplysningerne skal være saglig og skal ske til udtrykkeligt angivne formål, anses for at være opfyldt med lovforslaget. Det er herudover et krav, at adgang til oplysningerne vil skulle ske inden for rammerne af persondataloven i øvrigt. Det vil blandt andet sige, at myndighederne på nationalt og kommunalt niveau skal overholde persondatalovens 5, stk. 2, hvorefter senere behandling af oplysningerne ikke må være uforenelig med de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Det er endvidere kun oplysninger, der er relevante og tilstrækkelige, som de nævnte myndigheder kan få adgang til, og de oplysninger, der er adgang til, må ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, jf. persondatalovens 5, stk. 3. Myndighederne på nationalt, regionalt og kommunalt niveau skal iagttage persondatalovens 29, hvorefter den dataansvarlige har oplysningspligt over for den registrerede, når oplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede. Der vil dog ikke være pligt for de nævnte myndigheder til at underrette

10 Deloitte 10 de berørte personer om indhentelsen af oplysninger, idet oplysningspligten ikke gælder, når registreringen eller videregivelsen udtrykkeligt er fastlagt ved lov, jf. persondatalovens 29, stk. 2. I det omfang der indhentes oplysninger efter reglerne om forudgående samtykke, vil personen dog i forbindelse med afgivelsen af samtykket blive bekendt med udvekslingen af oplysninger. Datatilsynet forudsætter i sin praksis, at myndigheder i forbindelse med sammenstilling og samkøring i kontroløjemed bl.a. har et klart og utvetydigt retsgrundlag at arbejde på, og at de personer, der berøres af kontrolordningen, skal have forudgående information om kontrolordningen, jf. persondatalovens 5, stk. 1. Mulighederne for at foretage sammenstilling og samkøring i kontroløjemed svarer til praksis som var gældende før persondatalovens ikrafttræden, og som kom til udtryk ved en tilkendegivelse fra flertallet i Retsudvalgets betænkning af 16. maj 1991 over forslag til lov om ændring af lov om offentlige myndigheders registre (L50). Det er her forudsat, at myndighederne i forbindelse med samkøring i kontroløjemed har et klart og utvetydigt retsgrundlag at arbejde på, og at myndighederne kun lader kontrolordningen tage sigte på fremtidige forhold, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Flertallet lagde endvidere vægt på, at de borgere, der berøres af en kontrolordning, i almindelighed gøres opmærksom på myndighedernes adgang til at foretage samkøring i kontroløjemed, inden kontrollen iværksættes, og at samkøringen så vidt mulig kun finder sted, hvis de personer, der omfattes af kontrollen, har fået meddelelse om kontrolordningen, inden de afgiver oplysninger til myndigheden. Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at de forslåede bestemmelser til 2 b, 98 a og 98 c opfylder kravene til et klart og utvetydigt retsgrundlag. For så vidt angår information til berørte om kontrolordningen gælder det, at uddannelseshjælp og kontanthjælp er forsørgelsesydelser, der modtages efter ansøgning. Kommunen skal derfor - som ansvarlig for administrationen af forsørgelsesydelser - når de berørte personer søger om uddannelseshjælp eller kontanthjælp orientere om kontrolordningen. Det kan f.eks. ske på den blanket eller formular, hvorpå der søges om uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Adgangen til at foretage kontrol af samlever-status ved opslag i f.eks. ATP's samleverregister gælder alene for kontanthjælp og uddannelseshjælp, der udbetales for perioder efter lovens ikrafttræden. Kommunen skal derfor, inden de eventuelt foretager en samkøring for personer, der også før lovens ikrafttræden modtog kontanthjælp og som også efter lovens ikrafttræden modtager uddannelses- eller kontanthjælp, orientere de berørte personen, inden samkøringen foretages. Samkøringen skal i øvrigt overholde persondatalovens 5, stk. 2, hvorefter indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål (finalité-princippet). Der må herudover kun indhentes og videregives oplysninger, der er

11 Deloitte 11 relevante og nødvendige, og oplysningerne må ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af det formål, som oplysningerne er indsamlet til. Udmøntningen af 98 a og 98 c og kommunens administration af 2 b vil skulle ske inden for disse rammer. Myndighederne på nationalt, regionalt og kommunalt niveau skal endvidere forud for iværksættelsen anmelde sammenstilling og samkøring af oplysningerne til Datatilsynet, jf. persondatalovens 46, og de skal indhente tilsynets udtalelse, inden behandlingen iværksættes, jf. 45, stk. 1, nr. 1. Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning om forsørgerpligten for samlevende inden Pr. 1. januar 2014 skal kommunen i forbindelse med ansøgning om kontanthjælp træffe afgørelse om, hvorvidt ansøger er omfattet af de nye regler om gensidig forsørgelsespligt for samlevende par. De nye regler (LAS 2 a-c) træder først i kraft 1. januar 2014, og kommunen kan derfor ikke inden 1. januar 2014 træffe afgørelse om evt. gensidig forsørgelsespligt over for personer, der modtager eller har ansøgt om kontanthjælp. Kommunen kan, fx som led i de almindelige samtaleforløb efter de nugældende regler, informere nuværende kontanthjælpsmodtagere om de nye regler for samlevende og indhente oplysninger hos borgeren. Kommunen kan også evt. indhente samtykke hos borgeren til at indhente oplysningerne elektronisk. Herefter kan kommunen vejlede og rådgive kontanthjælpsmodtageren om de kommende regler, hvis kommunen umiddelbart vurderer, at borgeren kan blive omfattet af reglerne om samlevende. Først efter 1. januar 2014 kan kommunen træffe en egentlig afgørelse om, hvorvidt kontanthjælpsmodtageren er omfattet af reglerne om gensidig forsørgelsespligt for samlevende par. De oplysninger kommunen skal indhente elektronisk om fx fælles bopæl, fælles barn/børn mv. indhentes primært fra cpr-registret, som kommunen allerede har adgang til. Oplysninger fra ATPs samleverregister endnu ikke tilgængelige, og vil først kunne anvendes efter lovændringens ikrafttræden, dvs. efter 1. januar STE/Käthe T:\Data\11\154165\BIF - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen\2013\BIF no2013 gensidig forsørgerpligt.docx

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt

Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt www.pwc.dk Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt Revision. Skat. Rådgivning. Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Kontanthjælpsreformen Reformens hovedsigte Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse Created Borgere, with der Aspose.Slides kan arbejde, skal mødes for med.net klare

Læs mere

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato.

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen er også sekretariat for fire nævn: Klagenævnet for Specialundervisning

Læs mere

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig.

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig. YDELSESKONTORET Xxxx xxx Beskæftigelsesafdeling Rådhuset, Torvet Tlf. 9628 2828 Lokal 9628 4155 Sikkermail: kt.soc.sec@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 32.21.12-G01-88-14 Kontaktperson: Ydelseskontoret

Læs mere

Nyt fra Ankestyrelsen

Nyt fra Ankestyrelsen Nyt fra Ankestyrelsen Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og aktivloven Ankechef Lone Birgitte Christensen Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Praksisundersøgelse om kommunernes visitation af unge marts

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015 Referat torsdag den 19. marts 2015 Kl. 16:15 i Hotal Strandparken Holbæk HOTEL STRANDPARKEN Kalundborgvej 58 4300 Holbæk Tlf. + 45 59 43 06 16 Fax: +45 59 43 32 76 hotelstrandparken@vilcon.dk www.hotelstrandparken.dk

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

N O T A T. Beskæftigelsesudvalget L 224 Bilag 4 Offentligt

N O T A T. Beskæftigelsesudvalget L 224 Bilag 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 224 Bilag 4 Offentligt N O T A T Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015 Referat torsdag den 19. marts 2015 Kl. 16:15 i Hotal Strandparken Holbæk HOTEL STRANDPARKEN Kalundborgvej 58 4300 Holbæk Tlf. + 45 59 43 06 16 Fax: +45 59 43 32 76 hotelstrandparken@vilcon.dk www.hotelstrandparken.dk

Læs mere

Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf

Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf Familie- og Socialudvalget 28. februar 2014 Disponering af oplæg 1) Ny lovgivning: baggrund, målgrupper og kategorisering (herunder gennemgang af

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger:

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget L 194 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Sendt til pkh@ask.dk 9. januar 2007 Vedrørende høring over forslag til lov om

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 24-03-2015 Sagsnr. 2015-0069148 Dokumentnr. 2015-0069148-8 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv

Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv Punkt 12. Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv 2015-016722 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalgets godkender forvaltningen

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse B i l a g 2 Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse 11. december 2014 J.nr. 2014-0035952 DOS/kpp Udkast til ny bekendtgørelse Det er hensigten, at

Læs mere

Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b

Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b Fra: ulf harbo [mailto:ulfbaldrian@hotmail.com] Sendt: 7. maj 2015 16:04 Til: Tilsynet Emne: Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b Klage over

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 894.

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 894. Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 894. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre

Læs mere

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Notat Dato 1. februar 2017 MEB Side 1 af 5 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Loven om udvidelse af målgruppen

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Til Byrådsservice 17. maj 2016 Side 1 af 1 Hermed fremsendes besvarelse fra Sociale Forhold og Beskæftigelse på forespørgsel fra Dansk Folkeparti vedrørende sanktioner. SOCIALE

Læs mere

sociale ydelser Til De kommunale revisorer

sociale ydelser Til De kommunale revisorer Til Kommunalbestyrelserne Vejledning til temarevision og 2009 - Indsats mod misbrug af De kommunale revisorer sociale ydelser I slutningen af november 2008 udsendte Velfærdsministeriet et brev til kommunalbestyrelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger mv.

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger mv. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, uddannelseshjælp eller kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005869 Udkast 15. maj 2013 Lovforslag nr. Udkast til lovforslag Fremsat den xx. zz 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Læs mere

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016.

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2013/1 LSF 193 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Fremsat

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. maj 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i vedlagte notat orienteret

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Fremsat den 20. november 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den 20. november 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0013726 Udkast af 13. november 2013 Lovforslag nr. Udkast til lovforslag Fremsat den 20. november 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Dette brev indeholder en orientering om ændringerne af repatrieringsloven og udlændingeloven.

Dette brev indeholder en orientering om ændringerne af repatrieringsloven og udlændingeloven. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om ændringer af repatrieringsloven og udlændingeloven som følge af vedtagelse af lovforslag L 174 i Folketinget den 2. juni 2017 Folketinget har den 2. juni

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på.

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 13-06-2016 Sagsnr. 2016-0244835 Dokumentnr. 2016-0244835-1 Kære Andreas Keil

Læs mere

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Notat Dato 14. marts 2016 KG Side 1 af 8 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Den nye lov udvider målgruppen

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen)

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. Kontor Aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på udvidelsen af personkredsen

Læs mere

2014/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. september Forslag. til

2014/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. september Forslag. til 2014/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0034708 Fremsat

Læs mere

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på -

Lovforslaget blev vedtaget den 21. december Den vedtagne lov og lovforslaget med bemærkninger kan ses på - Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Kommunernes anvendelse af sanktione r

Kommunernes anvendelse af sanktione r Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af sanktione r September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Resumé og anbefalinger 2 2.1 Undersøgelsens resultater 2 2.2 Ankestyrelsen

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

19. Henvendelse fra Folketingets ombudsmand om gensidig forsørgelsespligt

19. Henvendelse fra Folketingets ombudsmand om gensidig forsørgelsespligt Referat Møde: Byrådet Mødetid: 18. januar 2016kl. 16:00 Mødested: Det gamle Rådhus Sekretariat: Sekretariatet 19. Henvendelse fra Folketingets ombudsmand om gensidig forsørgelsespligt Sagsnr: 00.01.00-K00-4-15

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: Baggrund

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Baggrund Notat Vedrørende: Notat vedr. håndtering af sager om gensidig forsørgelsespligt jfr. lov om social aktivpolitik Sagsnavn: Ombudsmanden høring om byrådsbeslutning om gensidig forsørgelsespligt Sagsnummer:

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne LBK nr 1086 af 19/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. oktober 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/08211

Læs mere