Social og sundhedsassistent elever og 3. praktik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik"

Transkript

1 Social og sundhedsassistent uddannelsen Uddannelsesmappe Praktik 1A & 1B Social og sundhedsassistent elever og 3. praktik Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Region Syddanmark

2 Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T 1, T 3, T 5 Studieplan for social- og sundhedsassistenter i praktik 1, 2, og 3 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af afdelingen Organisatoriske forhold Ledelsesmæssige forhold Målsætninger Sygeplejefaglige forhold Uddannelsesmæssige forhold Udvikling og forskning Personnavne i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T Præsentation af afsnittene Afsnit T Afsnit T Operationsafsnit TO Sygeplejefaglige fænomener, opgaver og metoder Organisering af sygeplejen Afsnittenes personale og samarbejdspartnere Pædagogisk organisering og tilrettelæggelse i afdelingen/afsnittet Afdelingens/afsnittets læringsmiljø Studierammer i afdelingen/afsnittet Studietilbud Læringsark/Fokusområder Uddannelsessamtaler Forventninger til social og sundhedsassistent elever Vejledende indhold i uddannelsessamtale Uddannelsessamtale Evaluering Uddannelsessamtale slut 1A, 2A og midt 3. praktik Formål, mål og rammer Vejledende indhold i uddannelsessamtalen Praktikerklæring inkl. standpunktsbedømmelse Formål og rammer Vejledende indhold i praktikerklæring Standpunktsbedømmelse Evaluering af praktikforløbet Evaluering af praktikuddannelsens forløb i afsnit T Klinisk undervisning og vejledning Refleksion Patientforløb Studiebesøg Undervisningstilbud Praksisbeskrivelse Hvad er en praksisbeskrivelse? Hvad kan praksisbeskrivelser bruges til? Guide til udarbejdelse af praksisbeskrivelse Rammer for drøftelse af praksisbeskrivelser Spilleregler ved præsentation af praksisbeskrivelsen Guide til præsentation af praksisbeskrivelsen Inspirationsmateriale og studiespørgsmål Patienten personlig hygiejne Kredsløbet Respirationen Omsorg - egenomsorg - identitet Ernæring og væske Udskillelse af affaldsstoffer

3 7.7 Mobilisering (ergonomi ) Sårbehandling Kommunikation / vejledning Stress - mestring / Sociale behov Smerter Læringsark definition Dagbog Vagter Litteratur i afsnittet/afdelingen Læringsaktiviteter i praksis Mind-map Typiske patientsituationer på afsnit T 1, T 3 og T Postoperativ pleje af patient opereret for lungekræft Post operativ pleje af aorta klap opereret hjertepatient Pleje af genindlagt patient med infektion til VAC- behandling Postoperativ pleje af patient med en central karlidelse Modtagelse af patient til undersøgelse for en perifer karlidelse Modtagelse af og indlæggelsessamtale med patient med en spiserørslidelse Præstationsstandarder i praktikperioderne Kommentarer til målene for 1., 2., og 3. praktik Praktikmål Social- og sundhedsassistentuddannelsen Kompetencemål Uddannelsesplan udarbejdet af: Klinisk vejleder Tenna Kjær, T 1 Klinisk vejleder Tove Brammer, T 3 Klinisk vejleder Tenna Lapertis, T 5 Uddannelsesansvarlig Inger Lise Elnegaard, Uddannelsesafdelingen, OUH Marts 2003 Revideret og tilpasset social- og sundhedsassistent uddannelsen Social- og sundhedsassistent/praktikvejleder Karen Ejstrup T1 Social- og sundhedsassistent/praktikvejleder Ellen Andersen T1 Social- og sundhedsassistent/praktikvejleder Gerda Henriksen T3 Social- og sundhedsassistent/praktikvejleder Bente Hjuler T3 Social- og sundhedsassistent/praktikvejleder Lone Venø T5 Maj 2009, Rev. august 2010, Rev. maj 2012, Rev. maj 2013

4 1 Præsentation af afdelingen 1.1 Organisatoriske forhold Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T har både en lokalfunktion og regional funktion for Region Syddanmark og Region Sjælland. Dette omfatter undersøgelse, behandling, pleje og omsorg af patienter med kirurgiske sygdomme i hjerte, lunger, spiserør og blodkar. Foruden indkaldte patienter modtager afdeling T også akutte patienter døgnet igennem. Patienterne indlægges i afsnittene til undersøgelse, behandling, pleje og omsorg. I operationsdøgnet er en del af patienterne indlagt på intensivafdeling VITA, hvorefter de tilbageflyttes til sengeafsnittene til det videre postoperative forløb. Afdeling T består af et operationsafsnit normeret til 6 operationsstuer og 1 undersøgelsesstue, 2 sengeafsnit, normeret til hver 22 patienter, i alt 44 sengepladser, samt et seksdøgnsafsnit med 18 patienter. Dertil kommer funktioner som perfusions teknisk område, sekretariats funktionen, ambulatorium. Afdeling T s afsnit fordeler sig således; Afsnit T 1 s funktionsområde er lungekirurgiske patienter og hjertekirurgiske patienter. Afsnit T 3 s funktionsområde er karkirurgiske patienter og hjertekirurgiske patienter. Afsnit T 5 s funktionsområde er en kombination af 18 thoraxkirurgiske og karkirurgiske patienter og er et 6-døgns afsnit. Afdeling T s operationsafsnit (TO) udfører operationer, der involverer hjerte, lunger og kar. Afdeling VITA varetager intensive- patientforløb for hjerte-, kar-, og lungekirurgiske patienter og har en meget tæt samarbejdsrelation med afdeling T. Afd. COPA varetager opvågningsforløb. Ud over at afdelingen varetager intensive- patientforløb, modtager VITA medicinske hjertepatienter fra afdeling B, til avanceret kredsløbsunderstøttende behandling. Perfusionsteknisk sektion varetager betjening af hjerte-lunge-maskinerne og andet apparatur, der anvendes til at understøtte hjertets pumpefunktion under operation samt i intensivafdeling. Afdeling T`s sekretariatsfunktion er opdelt i de 3 specialer, hjertekirurgisk-, lungekirurgisk- og karkirurgisk område. Sekretariatet varetager de administrative opgaver omkring patienternes undersøgelser, indlæggelse, udskrivelse, ambulante kontroller, journalskrivning m.fl. Lægesekretærerne vil også være tilstede i de enkelte afsnit med henblik på at udføre sekretariatsopgaver, herunder journalskrivning ved de indlagte patienter. Afdeling T s ambulatorium, som er beliggende i Vestfløjen, modtager patienter med hjerte-, lunge- og karlidelser. Omkring patienter konsulteres i ambulatoriet hver uge. Ambulatoriet er opdelt i forundersøgelses- og efterambulatorium for alle tre patientkategorier. Ambulatoriets sygeplejefaglige opgaver varetages af de respektive afsnits sygeplejersker (se yderligere beskrivelse under afdeling T på intranettet). Ambulatoriet bemandes af en sygeplejefaglig koordinator, læge- og sekretær. Afdeling T`s motilitet laboratorium er landsdækkende. Her udføres manometrimålinger, dvs. målinger af bevægelserne i patienternes spiserør. 1.2 Ledelsesmæssige forhold Afdelingsledelsen er de øverst ansvarlige for undersøgelse, behandling, pleje og omsorg i Hjerte- Lunge- og Karkirurgisk Afdeling. Afdelingsledelsen består af en oversygeplejerske og en ledende overlæge, som har fælles ledelse af afdelingens drift. 2

5 I hvert afsnit er der ansat en afdelingssygeplejerske, som er ansvarlig for kvaliteten af sygeplejen i eget afsnit og for ledelse af sygeplejepersonalet i afsnittet. I hvert afsnit er der ansat en stedfortræder for afdelingssygeplejersken, som i afdelingssygeplejerskens fravær er ansvarlig for kvaliteten af sygeplejen og ledelse af sygeplejepersonalet. Oversygeplejersken er ansvarlig for den kliniske uddannelse i afdeling T. En del af dette ansvar er delegeret til afdelingssygeplejersken i det enkelte afsnit, hvor der er ansat kliniske vejledere til at varetage den kliniske undervisning. 1.3 Målsætninger Personalepolitikken tager sit afsæt i de værdier, der er formuleret i regionen og i lokalaftalen om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø. Se Region Syddanmarks hjemmeside: Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse Målsætningen i afdeling T er overordnet: at give patienterne på afdeling T de bedst mulige betingelser for at opnå en bedre livskvalitet. at medarbejdere og ledelse i samarbejde skaber arbejdsforhold, der åbner mulighed for både personlig og faglig udvikling". Afdelingen vil tilbyde den enkelte patient pleje og behandling, når det fører til en forbedring af patientens livskvalitet. Dette sker ud fra en samlet vurdering af patientens situation og i samråd med patienten selv. Afdeling T s syn på samarbejde Tillid - Alle skal møde hinanden i en tro på, at det, andre siger, er vigtigt og betydningsfuldt for dem. - Åbenhed og troværdig adfærd øger tilliden. Respekt - Alle er som mennesker ligeværdige. - Alle skal mødes med interesse. - Alle skal opleve sig hørt og inddraget i beslutningsprocesserne. - Alle argumenter og holdninger er ligeværdige i beslutningsprocesserne. Loyalitet - Alle skal være loyale over for fælles beslutninger og aftaler. - Alle skal have kendskab til hinandens funktioner og en aftalt arbejdsmæssig rollefordeling skal respekteres. Professionalisme - Alle skal arbejde for at den eksisterende viden anvendes og udvikles. - Derfor skal alle gøre brug af hinandens viden og ressourcer. Om miljøet - Samarbejdet fremmes af konstruktiv kritik i en venlig atmosfære, hvor det er lovligt at sige fra. - Alle skal opleve betydningen af at give anerkendelse og ros. 3

6 1.4 Sygeplejefaglige forhold Indlæggelsestiden er afhængig af patientens sygdom og plejebehov og er gennemsnitlig fra 1 til 12 dage. En del af indlæggelsesforløbene er korte og nogle af patienterne bliver overflyttet til lokalt sygehus, - til primær sundhedstjeneste eller til videre ambulant behandling. Korte indlæggelser medfører, at indsatsen over for patienterne intensiveres under indlæggelsesforløbet, hvilket også er med til at give et stort patientflow og dermed et højt aktivitetsniveau og accelererede patientforløb. Behandlings- og plejeforløbene er præget af stor kompleksitet. Patienterne får foretaget operationer på vitale organer og mange forhold hos patienten har ligeledes indflydelse på kompleksiteten. Forhold som den hastighed hvormed patientens situation ændres, - patientens symptomer og konkurrerende lidelser samt antallet af problemer og forholdet mellem dem. Patientforløbenes kompleksitet medfører, at der er behov for en varieret sygeplejeindsats. Jo flere forhold, der har indflydelse på patientens situation, jo flere områder skal overvejes og des større er kravene til den sygeplejefaglige kompetence. Syn på sygepleje er formuleret af afdelings T s sygeplejefaglige personale: Sygeplejen tager udgangspunkt i den enkelte patient og udøves ud fra et helhedssyn, hvor omsorg er en forudsætning for at yde god sygepleje Pleje og omsorg skal bygge på respekt for den enkelte patient og medmenneskelighed Omsorg er et kerneelement i sygeplejen Hvilket indebærer at sygeplejen udføres på en måde så: - den enkelte patient bliver set og bliver talt med - den enkelte patient får lov til at udtrykke sig - den enkelte patients mening respekteres Pårørende medinddrages i sygeplejen under hensyntagen til patientens selvbestemmelsesret Sygeplejen udøves af et professionelt personale, der drager omsorg for patienten og tager ansvar for patienten, hvor han/hun ikke selv er i stand til det Hvilket indebærer: - at sygeplejepersonalet løbende tilpasser sygeplejen i forhold til patientens ressourcer og behov - at sygeplejepersonalet fagligt vurderer, hvordan patienten bedst inddrages aktivt Der bør ydes en målrettet sygepleje ud fra et helhedssyn, så patienten oplever sammenhæng og kontinuitet i indlæggelsesforløbet Hvilket indebærer, at sygeplejen tilrettelægges på en måde så: - den enkelte patient har færrest mulige antal personalekontakter - den enkelte patient oplever at personalet kender patienten og hans specielle situation Såvel den teknisk/instrumentelle som den etisk/praktiske del af sygeplejen skal udføres på et fagligt højt niveau, der løbende tilpasses fagets og samfundets udvikling Hvilket indebærer: - at sygeplejepersonalet er omstillingsparate og modtagelige overfor nye ideer og udvikling af faget - at sygeplejepersonalet udveksler erfaringer og er åbne for hinandens forskellige faglige færdigheder 4

7 Dokumentationen af sygeplejen foregår via Elektronisk Patient Journal (EPJ). 1.5 Uddannelsesmæssige forhold Afdeling T varetager uddannelse af sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistent elever, skolepraktikanter, medicinske studenter, lægesekretærelever og perfusionistelever samt videreuddannelse i speciallægeuddannelsen i kirurgi, hjerte-, lunge og karkirurgi. Yderligere beskrivelse gælder kun for de sundhedsfaglige grunduddannelser. Kliniske vejledere. I hvert af de 4 afsnit er der ansat en klinisk vejleder med ansvar for uddannelse af sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistent elever. Den kliniske vejleders nærmeste overordnede er afdelingssygeplejersken som har delegeret ansvaret for de uddannelsesmæssige funktioner og opgaver i den kliniske uddannelse af uddannelsessøgende. Se funktionsbeskrivelser på De kliniske vejledere er ressourcepersoner for uddannelsessøgende såvel som for ad-hoc vejlederne og praktikvejledere. En ad-hoc vejleder i afdeling T er en sygeplejerske der udfører uddelegerede uddannelsesopgaver i samarbejde med den kliniske vejleder. Uddannelsesopgaverne kan stække sig fra at være en enkelt af de daglige opgaver til at være opgaver, der strækker sig over flere dage og / eller en adhoc vejleder kan være gennemgående i et helt uddannelsesforløb for den uddannelsessøgende. Praktikvejledere varetager uddannelsesopgaverne i relation til Social- og Sundhedsassistent uddannelsen. Den kliniske vejleder indgår i tæt samarbejde med ad-hoc vejledere, SSA praktikvejledere og afsnittets plejepersonale, afdeling T s øvrige kliniske vejledere samt den uddannelsesansvarlige sygeplejerske. Odense Universitetshospital har i regi af udviklingsstaben en Uddannelsesafdeling, hvor der er ansat 8 uddannelsesansvarlige sygeplejersker der arbejder med overordnede uddannelsesmæssige opgaver primært i forhold til sygeplejerske- og social- og sundhedsassistentuddannelserne. Se også Afdeling T har tilknyttet en uddannelsesansvarlig sygeplejerske som samarbejder med afdelingens ledelse og de kliniske vejledere om den kliniske uddannelse af uddannelsessøgende. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske er ressourceperson for afdelingen og de kliniske vejledere og vejleder i forhold til opgaver med udvikling og vedligeholdelse af den kliniske del af de sundhedsfaglige uddannelser. Afdeling T varetager uddannelse af et antal fast aftalte studerende og elever årligt. I de enkelte sengeafsnit er der social- og sundhedsassistentelever kontinuerligt gennem året. Studerende kommer i klinisk undervisning på forskellige niveauer og studieordninger. Sengeafsnittene modtager, efter bekendtgørelsen 2008 sygeplejestuderende i modul 1, 4, 11 og 12. Operationsafsnit TO modtager sygeplejestuderende i modul 4 og har studiebesøg af uddannelsessøgende fra sengeafsnittene og VITA. Ad hoc modtager sengeafsnittene også medicinstuderende og erhvervspraktikanter fra folkeskolen samt elever i brobygningsforløb for gymnasiale uddannelser. Afdeling T har nedsat drift i arbejdsfunktionerne i forbindelse med afvikling af sommerferie, jul og nytår samt påske. Dette har også konsekvenser i afsnittene og dermed vil elevernes og de studerendes studie- og læringsmulighederne i de pågældende perioder også blive berørt. Sengeafsnittene lægges sammen ad-hoc i de nævnte tre perioder. Personalet samarbejder og hjælper hinanden på tværs af specialerne, i de sengeafsnit der er åbne. 5

8 1.6 Udvikling og forskning Afdeling T arbejder målrettet på at udvikle og fastholde kvaliteten af den kliniske sygepleje. Afdelingen har ansat en udviklingssygeplejerske, der har som ansvarsområde at udvikle den kliniske sygepleje. Der arbejdes kontinuerligt med forskellige sygeplejefaglige indsatsområder mhp. at styrke den kliniske sygepleje. Udviklingssygeplejersken har medansvar for, at der er en høj sygeplejefaglig kvalitet i patientforløb, herunder at tilstræbe at den kliniske sygepleje er vidensbaseret. Der arbejdes derfor med løbende undervisning og udvikling af plejepersonalet. Det vægtes højt, at der i afdeling T udøves en situationsbestemt sygepleje, der tager udgangspunkt i begreber som omsorg, dialog, nærvær, refleksion og fagligt skøn. Der arbejdes synligt med de værdier, der ligger til grund for den udførte sygepleje med henblik på at styrke den kliniske sygepleje. I overensstemmelse med Odense Universitetshospitals udviklingsplan arbejder afdeling T med kompetenceudvikling for medarbejderne og medarbejderudviklingssamtaler. OUH s kompetenceudviklings- og karriereplanlægningsprojekt er under implementering i afdelingen. Der er løbende tilbud om undervisning til medarbejderne og der er årlige temadage samt sygeplejesymposium. I forbindelse med indførelsen af Den Danske Kvalitetsmodel på OUH har afdeling T sammen med afdeling VITA ansat en kvalitetskoordinator. Kvalitetskoordinatoren er afdelingsledelsernes link til OUH s kvalitetssekretariat. Kvalitetskoordinatoren varetager koordinering og rapportering af tiltagene, der skal udføres i forbindelse med kvalitetsudvikling og akkreditering i afdeling T og VITA. Yderligere information kan hentes på OUH s intranet. Alle SSA praktikvejledere og ad-hoc vejledere deltager i et 5 dages internt praktikvejlederkursus som udbydes af Uddannelsesafdelingen. De kliniske vejledere har 1/6 diplom uddannelse for kliniske vejledere evt. yderligere. Den pædagogiske kvalificering forgår løbende, således at afdeling T kontinuerligt kan tilbyde kvalificerede vejledere til uddannelsessøgende. Afdeling T deltager i Odense Universitetshospitals evalueringspraksis, af den kliniske uddannelse i sygeplejerskeuddannelsen. Evalueringspraksis tager afsæt i den fælles evalueringsstrategi og i de fælles evalueringsredskaber og danner grundlag for kvalitetsudvikling af klinisk undervisning i afdelingen. Afdeling T har ansat en projektsygeplejerske, som varetager alle praktiske opgaver i relation til afdelingens forskningsenhed. Forskningsenheden har en ansvarlig professor med 2 Ph.d.-studerende tilknyttet. På sigt tilstræbes det, at der foregår forskning i sygepleje. Afdelingen er ved at opbygge et forskningsmiljø, hvor forskning i sygepleje er medtænkt. Der foregår udviklingsarbejde i afdelingen. Udviklingsarbejde forstås som systematisk arbejde baseret på anvendelse af viden opnået gennem forskning og/eller praktisk erfaring med det formål at frembringe nyt eller forbedret materiale, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. Der arbejdes kontinuerligt med sygeplejefaglige udviklingsarbejder. Der henvises i øvrigt til afdeling T s internet: 6

9 1.7 Personnavne i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T Afdelingsledelse: Oversygeplejerske Gitte Bekker Ledende overlæge Gert Lerbjerg Afsnit T 1: Afdelingssygeplejerske Inge Aagaard Stedfortræder Birgitte Rasmussen Klinisk vejleder Pernille Olesen Afsnit T 3: Afdelingssygeplejerske Susanne Eshøj Stedfortræder Tina Egsvang Klinisk vejleder Tove Brammer Afsnit T 5: Afdelingssygeplejerske Vibeke Herskild Stedfortræder Dorte Lindskjold Klinisk vejleder Kirsten Lund Afsnit T O: Afdelingssygeplejerske Dorrit Bølle Stedfortræder Kirsten Holck Klinisk vejleder Lene Yde-Madsen Ambulatorium: Sygeplejefaglig koordinator Birthe Jørgensen Kvalitetskoordinator Udviklingssygeplejerske Projektsygeplejerske Lizette Bjerregaard Britt Borregaard Susanne Pedersen Tilknyttet fra Uddannelsesafdelingen: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Inger Lise Elnegaard 2 Præsentation af afsnittene 2.1 Afsnit T 1 Afsnit T 1 er beliggende i bygning 1 (højhuset) på 11. sal. Der modtages indkaldte og akutte patienter til behandling, pleje og operation af sygdomme i lunger og hjerte. Indlæggelsesforløbene er oftest på 3 7 dage. Enkelte patienter er indlagt længere tid pga. komplikationer. Patientgrundlaget i afsnit T 1 er thoraxkirurgiske patienter til behandling og pleje af sygdomme i lungerne og i hjertet. Lungepatienterne indlægges hovedsagelig til operation for lungekræft, for store lunger, svulster/tumorer og pusansamlinger (empyem) i thorax. Dertil kommer behandling og pleje af større skader, hvor brystkassens organer er beskadigede (pneumothorax og traumer, eks. fractur, ruptur, blødning). Hjertekirurgiske patienter indlægges primært til operation for lidelser i hjertets kranspulsårer (åreforkalkning) og i hjertets klapper (aorta- og mitralklap). Desuden behandles medfødte hjertesygdomme hos voksne patienter, - infektioner i hjertet, omkring hjertet og bag brystbenet, - svulster i hjertet, - udposninger (anurismer) på de store pulsårer i brysthulen samt bristninger af de store pulsårer i brysthulen. Tillige behandles patienter med akutte skader på hjertet og brysthulens kar. Der indlægges også patienter med infektion i såret, efter et tidligere hjertekirurgisk, mhp. Vacbehandling. 7

10 Der modtages indkaldte og akutte hjertepatienter. De akutte patienter kommer oftest fra afdeling B (medicinsk kardiologi). Til uddybende beskrivelse af afsnittets patientklientel henvises til materialet om patientforløb og patientsituationer i punkt Afsnit T 3 Afsnit T 3 er beliggende i bygning 1 (højhuset) på 11. sal. Afsnittet modtager karkirurgiske patienter og hjertekirurgiske patienter. Der modtages indkaldte og akutte patienter behandling, pleje og operation af sygdomme og lidelser i patientens blodkar og på hjertets kranspulsåre. Indlæggelsesforløbene er oftest på 3-7 dage. Enkelte patienter er indlagt længere tid pga. komplikationer. Patientgrundlaget Karkirurgiske patienter indlægges med karsygdomme som forkalkning (arteriosclerose), thromboser, embolier, stenoser i pulsårer i ekstremiteterne, abdomen, halsen (carotis) og aorta. Desuden patienter med udposninger på pulsårerne (aneurismer) og patienter som har været udsat for læsioner af pulsårerne ved f.eks. trafikuheld samt komplicerede lidelser i venesystemet. En del patienter modtages direkte fra operationsafsnittet med henblik på overvågning. Desuden modtages patienter til observation for abdominal aorta aneurisme (udposning på pulsåre i maven) samt patienter med nylig opstået blodprop til thrombolyse behandling (medicinsk behandling, som fjerner kalk i årene). Hjertekirurgiske patienter indlægges primært til operation for lidelser i hjertets kranspulsårer (åreforkalkning) og i hjertets klapper (aorta- og mitralklap). Desuden behandles medfødte hjertesygdomme hos voksne patienter, - infektioner i hjertet, omkring hjertet og bag brystbenet, - svulster i hjertet, - udposninger (anurismer) på de store pulsårer i brysthulen samt bristninger af de store pulsårer i brysthulen. Tillige behandles patienter med akutte skader på hjertet og brysthulens kar. Der indlægges også patienter med infektion i såret, efter et tidligere hjertekirurgisk, mhp. Vacbehandling. Der modtages indkaldte og akutte. De akutte patienter kommer oftest fra afdeling B (medicinsk cardiologi). Til uddybende beskrivelse af afsnittets patientklientel henvises til materialet om patientforløb og patientsituationer i punkt Afsnit T 5 Afsnit T 5 er beliggende i bygning 1(højhuset) på 9. sal. Afsnit T 5 er et kombinationsafsnit bestående af thorax- og karkirurgiske patienter. Afsnittet har 18 patienter. Der modtages indkaldte og akutte patienter. T 5 er et 6 døgns afsnit med døgnåbent alle hverdage indtil lørdag kl , hvor patienter med behov for fortsat indlæggelse flyttes til T 1 eller T 3. Der er et stort patientflow i afsnittet, da der er mange en-dagspatienter. Indlæggelsesforløbene er oftest 1-5 dage. Patientgrundlaget Lungekirurgiske patienter indlægges til undersøgelse og mindre operation for lungekræft. Oesophagus patienter indlægges til undersøgelse og operation for godartede spiserørslidelse. De karkirurgiske patienter indlægges til undersøgelse og operation for åreforkalkninger i pulsårerne, samt anlæggelse af dialyseveje(av-fistler, bridgegrafter) 8

11 Til uddybende beskrivelse af afsnittets patientklientel henvises til materialet om patientforløb og patientsituationer i punkt Operationsafsnit TO TO er beliggende i vest fløjen til højhuset, dels i stueetagen (indgang 35 og 37) og dels på 1.sal, overfor VITA/NIA (intensiv). Afsnittet har 6 operationsstuer, 1 hybrid stue og 2 undersøgelsesstue. Der modtages akutte og indkaldte patienter fra alle de afsnit, der er tilknyttet hjerte- lunge og kar kirurgisk afdeling. Desuden modtages der patienter fra afdeling Y(nyrepatienter), fra medicinske afdelinger i Region Syddanmark (udredning af lungecancer). Afsnittet servicerer også andre afdelinger. Afsnittet er fuldt bemandet alle hverdage fra kl Patientgrundlaget på operationsafsnittet er følgende: Planlagte (elektive) operationer Akutte operationer. Anlæggelse af pleuradræn Anlæggelse af oesophagus stentes ved godartede sygdomme Anlæggelse af dialyseveje(av-fistler, bridgegrafter) Anlæggelse og fjernelse injektions porte og permanente katetre. Anlæggelse af arterie stentes i røntgen afdelingen. Organudtagninger Nyretransplantationer Sår revisioner / skiftninger/ anlæggelse af VAC Lungecancer udrednings undersøgelser Se endvidere beskrivelserne af patientsituationerne i bilagsmaterialet. 2.5 Sygeplejefaglige fænomener, opgaver og metoder I Hjerte, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T kan studerende/elever lære at udføre sygepleje til såvel den planlagte som akutte indlagte patient, hvor kontakten mellem sygeplejepersonalet og patienten kan være af kortere eller længere varighed. Sygeplejepersonalet skal handle sikkert samtidig med at de skal skabe kontakt til patienten og støtte patienten i at kunne mestre sin sygdom. Studerende/elever har gode muligheder for at få indsigt i patientens perspektiv i forhold til en indlæggelse samt i fænomener, der kan forbindes med patientens reaktioner på sygdom og lidelse. Typiske patientfænomener kan være: Patientens oplevelse og mestring af; at være syg og blive indlagt samt skulle opereres at være nyopereret og træt psykiske forhold som angst og håb, - tab og sorg, psykiske forhold som tryghed og ro, - respekt og tillid, - mening og åbenhed at have smerter i forbindelse med sygdom og operation vanskeligheder i forbindelse med respiration og kredsløb kvalme og appetitløshed i forbindelse med sygdom, indlæggelse og operation vanskeligheder i forbindelse med udskillelse af urin og afføring at have feber og opleve mundtørhed søvn og hvile i forbindelse med indlæggelsen at være træt og skulle mobilisere at skulle udskrives at skulle leve med sin hjerte-, lunge- eller karsygdom Patientens oplevelse af levevilkår, evner og muligheder i relation til sygdom 9

12 Hjerte, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T kendetegnes ved at have mange forskellige og udfordrende sygeplejeopgaver. Den grundlæggende sygepleje er svarende til Virgina Hendersons 14 plejebehovs områder eksempelvis personlig hygiejne, ernæring, mobilisering, udskillelse, smerter m.m. Sygeplejen til kirurgiske patienter er kendetegnet ved præ, - per og postoperative sygepleje. Samtidig er patientklientellet kendetegnet ved at have erhvervet sig livsstilssygdomme ofte relateret til patientens vaner i forhold til kost, rygning og motion. Hjerte-, lunge- og karkirurgiske patienter har tillige, udover deres kirurgiske lidelse, andre lidelser som eksempelvis diabetes, KOL m.m. Det stiller store krav til sygeplejepersonalets kompetencer, da de på en gang skal tage hensyn til at patientens oplevelser og ressourcer inddrages i plejen samt at sygeplejen bliver udøvet med høj faglighed og under hensyntagen til de gældende vilkår i afsnittet. Yderligere beskrivelse af mulige sygeplejeopgaver kan ses i afsnittenes beskrivelser af patient situationer og patientforløb samt i afsnittenes inspirationsmateriale til studerende/elever. 2.6 Organisering af sygeplejen Plejeformen i sengeafsnittene er karakteriseret ved teamorganisering i 3 grupper/plejeteams med tillempet tildelt patientpleje og med vægt på kontinuitet, således at patienten har få personalekontakter. Personalet yder en målrettet sygeplejefaglig indsats og arbejder med stor ansvarlighed samt tilstræber høj kvalitet i patientplejen. På operationsgangen arbejdes der i team bestående af 2-3 operationssygeplejersker og/eller 1 social- og sundhedsassistent, 1 kirurg og 1 assisterende læger, 1 narkoselæge og 1 narkosesygeplejerske og på hjertestuerne er der desuden 1 perfusionist. I afsnittet der er meget teknik og apparatur og mange forskellige instrumenter og behandlingsmetoder, hvorfor alle ikke kan have overblik over og viden om det hele i enkeltheder. 2.7 Afsnittenes personale og samarbejdspartnere Sengeafsnittenes faste personale består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælper, fysioterapeuter, lægesekretærer, serviceassistenter. Der er fast tilknyttede læger. Sygeplejepersonalet i sengeafsnittene er fordelt med sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter / sygehjælpere. Sengeafsnittenes faglige- og tværfaglige samarbejdspartnere omfatter; - personalet i afdeling VITA, - anæstesiologiskafdeling V s narkose læger og sygeplejersker, - perfusionister, - røntgenafdelingens personale, - diætister, - ergoterapeuter, - præst, - psykolog, - farmakonomer, - bioanalytiker, - serviceassistenter, - læger fra andre afdelinger, eksempelvis afd. B. Derudover samarbejdes der med primær sundhedstjeneste, praktiserende læger i Region Syddanmark, Region Sjælland, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse Sengeafsnittende modtager satellit patienter fra andre afsnit på OUH, hvis der er ledige sengepladser. Operationsgangen har et kontinuerligt tæt samarbejde med: Afdeling T s Anæstesi, alle afdeling T s tilknyttede afsnit på OUH, intensiv afdeling VITA, klinisk anæstesi i vagterne til kar kirurgiske patienter, røntgen afdelingen, afdeling Y(dialyse patienter), afdeling L (laparoskopisk nyreudtagning), koordinatorerne med Neurokirurgisk intensiv afdeling NIA. 3 Pædagogisk organisering og tilrettelæggelse i afdelingen/afsnittet Vedrørende organisering se under uddannelsesmæssige forhold (punkt 1.5). 10

13 I afdeling T har vi valgt at samle alle elever og studerende i studieenheder. En studieenhed er et praksisfællesskab i et sygehus afsnit, hvor studerende og elever lærer klinisk sygepleje i et tæt samarbejde med andre studerende/elever og klinisk vejleder, ssa-vejleder samt ad hoc vejleder Studieenheden følger afsnittet almindelige døgnrytme. Ved morgenrapport besluttes det hvilken/hvilke patient du skal pleje, og hvilken sygeplejerske/social- og sundhedsassistent der bliver din vejleder den pågældende dag. Vi vægter kontinuitet således at du følger den samme patient i en periode. Du vil sammen med vejlederne pleje patienterne og der vil være afsat tid i samværet, således at du som studerende/elever har mulighed for at reflektere i relation til sygeplejen. Det tilstræbes, at der holdes en fælles konference/ refleksion i studieenheden af minutters varighed med tilbagemeldinger på patientplejen, drøftelse af patientsituationer og uddelegering af arbejdsopgaver. Studieenheden deltager på lige fod med afsnittets øvrige grupper/team i afsnittets fælles opgaver. 4 Afdelingens/afsnittets læringsmiljø I afdeling T ønsker vi at møde de uddannelsessøgende med anerkendelse og respekt. Vi ser dig som en individuel person, og vil søge at inddrage dine stærke og svage sider i din kliniske praksis. Vi finder det vigtigt at du bliver en del af praksisfællesskabet i afdelingen, og en del af afdelingens sociale miljø. Vi ser læring som et kompleks begreb. Ifølge Illeris(2000) er læring en integreret proces bestående af kognitive- psykodynamiske- og sociale processer. ( Knud Illeris: Læring aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx). Da du som studerende/elev er i en læringssituation finder vi det naturligt at du i den kliniske praksis har tid til fordybelse. Afdelingens fysiske rammer er desværre begrænsede, så det kan være vanskeligt at finde den fornødne ro. Men i det omfang der er muligt er det fuldt acceptabelt. 5 Studierammer i afdelingen/afsnittet 5.1 Studietilbud Læringsark/Fokusområder I afdeling T har vi et læringsredskab læringsark/forkusområder. Et læringsark er et arbejdsredskab, hvor du fordyber dig i et udvalgt emne indenfor grundlæggende sygepleje i relation til den patient du plejer. Et læringsark kan være med til at give struktur på din kliniske uddannelse. Læringsarket kan indeholde forskellige aspekter af målene for den kliniske uddannelsesperiode. Vi anbefaler at du arbejder med udvalgte fokusområder og arbejder i dybden med de forskellige aspekter i forhold til målene for klinisk uddannelse. Læringsarket kan indeholde dine egne læringsmål, læringsstrategier, dokumentation og evaluering. Læringsarket kan være med til at synliggøre, hvad det er der fokuseres på i den aktuelle uge, både for eleven selv og vejledere samt afsnittets øvrige personale. Som inspiration til at arbejde med læringsark anbefaler vi at du gør brug af nedenstående inspirationsmateriale og studiespørgsmål.( se punkt 7) 11

14 6 Uddannelsessamtaler 6.1 Forventninger til social og sundhedsassistent elever Vores forventninger: at du er engageret og interesseret i at tilegne dig viden om thorax-karkirurgiske lidelser og syge plejen i forbindelse med disse, samt anvender den tilegnede vi den i egne handlinger at du reflekterer over oplevede situationer i afdelingen at du bruger erfaringer fra tidligere oplevelser fra klinisk praksis, og arbejder målrettet med at koble teori og praksis at du begrunder din sygepleje ud fra teorier, der er relevante for dit uddannelsesniveau at du er aktiv og ansvarlig for eget uddannelsesforløb og benytter afdelingens studie- og læringstilbud at du kan give og modtage konstruktiv kritik at du er opmærksom på og handler ud fra eget ansvars- og kompetenceområde at du har overvejelser om eget faglige- og personlige kompetenceområde at du indgår i et positivt samarbejde med din vejleder, og det øvrige personale samt tværfagligt at du forbereder dig og deltager aktivt i afdelingens tilbud om praksisbeskrivelser og refleksion med vejleder at du er villig til at tilføre afdelingen ny viden at du har forståelse for, at patienterne prioriteres i første række Formål, mål og rammer Formål: at eleven i samarbejde med praktikvejleder(ne) synliggør de forudsætninger og betingelser, der kan være med til at skabe det bedst mulige uddannelsesforløb. Mål: Rammer: Hvem: Hvornår: Hvor: Hvordan: at klarlægge rammer og betingelser for elevens uddannelsesforløb at klarlægge gensidige forventninger og ressourcer at eleven er præsenteret for uddannelses tilbud og læringsmuligheder at udarbejde fælles aftaler for praktikforløbet i relation til målene for praktikperioden at lære hinanden nærmere at kende I samtalen deltager eleven og praktikvejleder(ne) Samtalen finder sted ca. i 2. uge og aftales konkret og i fællesskab ved praktikforløbets start Der afsættes ca. 1 time til samtalen i et uforstyrret lokale Eleven og praktikvejleder(ne) forbereder sig individuelt på uddannelsessamtalen. Gennem dialog arbejdes der med indhold mhp. at indfri målene. I samarbejde udarbejdes et referat/ resume af samtalen Vejledende indhold i uddannelsessamtale Følgende områder er relevante i forhold til elevens forudsætninger for at lære sygepleje. Faglige forudsætninger: Beskæftigelse og/eller erhvervsarbejde før uddannelsens start Erfaringer og evalueringer fra tidligere praktikforløb Forudsætninger fra teori undervisning, herunder temaer, områder og projekter. 12

15 Hvordan tænker du/praktikvejlederen din teoretiske viden kan anvendes i dit praktikforløb? Stærke og svage sider i forhold til dit praktikforløb Hvordan lærer du bedst? Hvordan - lære at lære - i praksis? Personlige forudsætninger: Hvad er du god til? Hvad vil du gerne blive bedre til? Erfaringer fra tidligere, følelsesmæssige reaktioner i forbindelse med gode og/eller mindre gode oplevelser med patienter, praktikvejledere og andre medarbejdere. Evne til, at modtage og give konstruktiv kritik. Andre forhold, der har betydning for dit praktikforløb: Hvad er din motivation for at vælge social- og sundhedsuddannelsen? Familie forhold, børn, transport m.m. Sygdom hos en selv eller familie Fritidsinteresser og fritidsjob sideløbende med din uddannelse Hvad kan og vil du investere af tid og kræfter på din uddannelse i afsnittet? - hjemme? Personligt engagement i forhold til arbejdsfællesskabet i afsnittet. Forventninger til fremtidigt samarbejde: Hvilke ønsker og krav har du til hvordan vi kan og skal samarbejde? Hvordan kan vi anvende hinandens forudsætninger og ressourcer - gensidigt? Konstruktiv kritik - hvor? - hvornår? og hvordan? Specielle evaluerings ønsker? Drøfte praktikvejlederens ansvar i forhold til rammer og læringsbetingelser. Drøfte elevens ansvar i forhold til at gøre brug af læringsmuligheder Hvilke læringsmetoder og -redskaber kunne støtte de fælles udarbejdede aftaler for praktikforløbet? Samarbejde med klinisk sygeplejelærer. Gennemgang og aftaler om praktikforløbets rammer og muligheder, herunder uddannelsestilbud: Målene for praktikperioden Afsnittets uddannelsesprogram et redskab til at nå målene Samtaler undervejs i praktikforløbet herunder uddannelsessamtaler, praktikerklæring Muligheder for læring når du og praktikvejlederen er sammen Tilrettelæggelse af læringsforløbet når du og din praktikvejleder ikke er sammen Praksisbeskrivelses timer Muligheder via internettet herunder patientforeninger, Hjerteforeningen, Kræftensbekæmpelse m.fl. 6.2 Uddannelsessamtale Der skal planlægges én uddannelsessamtale/forventningssamtale mellem elev og praktikvejleder i forbindelse med hvert praktikforløb. Uddannelsessamtalen / forventningssamtalen planlægges af eleven og praktikvejlederne i fællesskab. Der udarbejdes personlige og faglige læringsmål med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan. Desuden planlægges en uddannelsessamtale midt i hver praktikperiode, dvs. en midtvejssamtale. Uddannelsessamtalernes indhold er forskelligt afhængig af hvornår de afholdes i uddannelsesforløbet. Samtalerne foregår som dialog mellem elev og praktikvejleder. Indhold i uddannelsessamtalen: Koordinering af elevens personlige og faglige mål med målene for praktikuddannelsen Koordinering af praktikstedets forventninger med elevens forventninger. 13

16 En evaluering af den netop gennemførte praktik- og skoleperiode, hvor elevens personlige og faglige kompetencer sammenholdes med de opstillede mål. Elevens forventninger og formulerede personlige og faglige mål for den kommende praktikperiode. Praktikstedets forventninger og muligheder for at støtte eleven i disse mål. Drøftelse af elevens motivationsmæssige styrker og læringsmåder. Konkrete handleplaner i forhold til at nå faglige og personlige mål. Elevens fravær i skole- og praktikperioder. Efter hver enkelt uddannelsessamtale udarbejdes et notat der beskriver de aftaler der er indgået. Notatet indsættes i elevens uddannelsesbog samt indgår i vejlederjournalen. Se notatark til uddannelsessamtaler på skolen hjemmeside. Praktikvejleder har ansvaret for, at notat foreligger og eleven er ansvarlig for at det altid findes i uddannelsesbogen. Derudover afholdes uddannelsessamtaler efter behov, hvor praktikvejleder eller elev kan tage initiativet. Ved uddannelsessamtaler ud over de planlagte indkaldes der skriftligt, således at alle kender baggrunden for indkaldelsen til samtalen. Se indkaldelsesark til uddannelsessamtaler på skolen hjemmeside. Der skal altid holdes uddannelsessamtale - når der konstateres forhold, der giver anledning til overvejelser om elevens parathed og egnethed til fortsat uddannelse samt - når den samlede praktikuddannelse bedømmes ikke godkendt. Ansvaret for afviklingen af uddannelsessamtaler påhviler praktikvejlederen. Ved samtaler der indebærer mulighed for en ændring i elevens uddannelsesforløb deltager kontaktlæreren altid. 6.3 Evaluering Evaluering foregår løbende, vejledende og justerende gennem hele elevens praktikforløb. Evalueringen er fremadrettet og er et grundlag for næste skridt i forhold til målene for praktikforløbet og elevens egne læringsmål. Vi ønsker at tilstræbe en løbende evaluering, der støtter elevens udvikling og læring samt at gøre eleven til en aktiv deltager i egen læreproces. Dialogen, om elevens måder at tænke og arbejde på, kan give eleven støtte til indsigt i - og refleksion over egen læreproces, således at selvevaluering bliver en integreret del af forløbet. Evalueringen bidrager til, at praktikvejlederen får indsigt i elevens egen forståelse og tænkning, hvilket øger muligheden for at tilrettelægge læring, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. 6.4 Uddannelsessamtale slut 1A, 2A og midt 3. praktik Formål, mål og rammer Formål: at eleven og praktikvejlederen opnår en fælles forståelse af, hvor eleven befinder sig uddannelsesmæssigt i forhold til målene for praktikperioden samt elevens egne mål og - trivsel i afsnittet. at præcisere og synliggøre elevens uddannelsesmæssige niveau i forhold til målene for praktikperioden at præcisere og synliggøre elevens ansvarlighed og engagement i forhold til uddannelsen. 14

17 Mål: at vurdere elevens uddannelsesmæssige niveau i forhold til målene at få synliggjort elevens oplevelse af, at være elev i afsnittet at få gjort status i forhold til de hidtil indgåede aftaler / handlingsplaner at få udarbejdet og planlagt og evt. justeret aftaler for det videre praktikforløb at få aftalt og evt. justeret hvordan vejledning skal foregå fremover Rammer: Hvem: Eleven og praktikvejledere Hvornår: Efter aftale Hvor længe: Ca. 1 time Hvordan: Eleven og praktikvejledere forbereder sig på evalueringssamtalen i forhold til mål og indhold. Der udarbejdes et skriftligt dokument, som præciserer elevens uddannelsesmæssige niveau i forhold til målene. Der anvendes taxonomier i evalueringen. Evalueringen skal resultere i en skriftlig beskrivelse af de (nye) indgåede aftaler / handlingsplaner der synliggør: Hvilket indhold, der skal arbejdes med frem til næste evaluering evt. dato for de indgåede aftaler Vejledende indhold i uddannelsessamtalen Evaluering i forhold til målene for praktikperioden og elevens egne mål. Eleven anbefales i denne forbindelse at anvende egne læringsredskaber til at skabe overblik. Hvad skal der arbejdes videre med? - arbejdes mere dybtgående med? Hvordan? - og hvornår skal dette gøres? Hvordan går det med gensidige forventninger og aftaler, som blev indgået til uddannelsessamtalen? Hvordan er samarbejdet med aktuelle praktikvejledere? - og andre? Fastsættelse af dato for næste uddannelsessamtale. 6.5 Praktikerklæring inkl. standpunktsbedømmelse Formål og rammer Formål: at præcisere og synliggøre elevens uddannelsesmæssige niveau i forhold til målene for praktikperioden at præcisere og synliggøre elevens ansvarlighed og engagement i forhold til uddannelsen (- og evt. i forhold til anvendelsen af læringsredskaber) at bevidstgøre eleven om fremtidige udviklingsmuligheder Rammer: Hvem: Hvornår: Hvor længe: Hvordan: Eleven og praktikvejledere Efter aftale Ca. 1 time Eleven og praktikvejledere forbereder sig på praktikerklæring i forhold til mål og indhold. Der udarbejdes et skriftligt dokument, som præciserer elevens uddannelsesmæssige niveau i forhold til målene. 15

18 Praktikerklæring formuleres både som en vurdering og mhp. fremadrettede udviklingsmuligheder. Taksonomi beskrivelser kan anvendes i praktikerklæringen Vejledende indhold i praktikerklæring Der tages udgangspunkt i dvs. samtaler samt læringsark Standpunktsbedømmelse Standpunktsbedømmelsen angiver i hvilken udstrækning målene for praktikperioden er opfyldt. Elevens standpunkt bedømmes i relation til målene for den pågældende praktikperiode og skal begrundes skriftligt og underskrives af praktikvejlederen. Ved udarbejdelse af standpunktsbedømmelsen anvendes Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse og taksonomi beskrivelser kan anvendes. Indholdet i standpunktsbedømmelsen relateres til: målene for den pågældende praktikperiode de uddannelsesmæssige muligheder elevens teoretiske og praktiske forudsætninger og engagement og danner grundlag for bedømmelsen godkendt / ikke godkendt. Indholdet skal være vejledende og give eleven mulighed for at udvikle og tilegne sig de personlige og faglige kvalifikationer, der er en forudsætning for udøvelse som social og sundhedsassistent. Eleven skal være bekendt med resultatet godkendt / ikke godkendt 6.6 Evaluering af praktikforløbet. Evaluering af forløbet af den praktiske uddannelse fortages med henblik på udvikling af læringsmulighederne og læringsmiljøet i afdeling T. Evalueringen skal ses i relation til formålet for uddannelsen og målene med den praktiske uddannelse samt udviklingen af elevens faglige, personlige og læringsmæssige kompetencer. Evalueringen skal afleveres til SSA vejleder evt. den kliniske vejleder i forbindelse med eleven har den afsluttende uddannelsessamtale og modtager sin standpunktsbedømmelse. I forbindelse med evalueringssamtalen vil den skriftlige evaluering af uddannelsesforløbet danne udgangspunkt for en uddybning og dialog med SSA vejledere og evt. den kliniske vejleder. Eleven bedes ud fra nedenstående spørgsmål evaluere de forskellige beskrevne aktiviteter set i lyset af eget læringsforløb i afsnittet. Ønsker eleven at udfylde evalueringsskemaet fra uddannelsesmappen på PC er, bedes eleven refererer til de angivne numre på spørgsmålene. Altså: evalueringsskemaet skal afleveres til SSA vejleder / klinisk vejleder i sidste uge af praktikuddannelsen. På forhånd tak! 16

19 6.6.1 Evaluering af praktikuddannelsens forløb i afsnit T 1. Uddannelsesmateriale og introduktion: a. Hvordan vurderer du, at introduktionen var planlagt og struktureret? hvad er godt? mindre godt? hvad skal vi fastholde? ændre? b. Hvordan vurderer du, at uddannelsesmaterialet har; givet dig overblik over, hvad der skulle læres? været en støtte til at nå målene hvad er godt? mindre godt? hvad skal vi fastholde? ændre? c. Hvordan vurderer du, at forventningssamtalen har dannet baggrund for udformningen af en individuel plan for dit uddannelsesforløb? hvad er godt? mindre godt? hvad skal vi fastholde? ændre? d. Andet? 2. Vejledning: a. Hvordan vurderer du dit samarbejde med praktikvejlederne? hvad er godt? mindre godt? hvad skal vi fastholde? ændre? b. Hvordan vurderer du, at de tildelte sygeplejeopgaver har hjulpet dig til at lære og til at nå målene? hvad er godt? mindre godt? hvad skal vi fastholde? ændre? c. Hvordan vurderer du, at vejledningen har støttet din læreproces? hvad er godt? mindre godt? hvad skal vi fastholde? ændre? d. Andet? 3. Arbejds- og læringsformer a. Hvordan vurderer du, at du har haft muligheder for at lære gennem iagttagelse (se på)? gennem deltagelse (sammen med)? ved selvstændig udøvelse (gøre selv)? gennem de uformelle refleksionsprocesser? gennem de formelle refleksionsprocesser? b. Hvordan vurderer du brugen af læringsark som ét læringsredskab? hvad er godt? mindre godt? hvad skal vi fastholde? ændre? 17

20 c. Hvordan vurderer du sammenhængen mellem kravene til dig og dine ressourcer i forhold til dit uddannelsesniveau? hvad er godt? mindre godt? hvad skal vi fastholde? ændre? d. Andet? 4. Vilkår: a. Hvordan vurderer du, at der tages hensyn til, at du og dine praktikvejledere har tid sammen? hvad er godt? mindre godt? hvad skal vi fastholde? ændre? b. Hvordan vurderer du din egen indsats for at nå målene? c. Hvilke forslag har du til forbedringer / ændringer af læringsmiljøet i afsnittet? d. Andet? 18

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Social og sundhedsassistent uddannelsen Uddannelsesmappe Praktik 2A & 2B Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Region

Læs mere

3 Pædagogisk organisering og tilrettelæggelse i afdelingen/afsnittet...14. 4 Afdelingens/afsnittets læringsmiljø...14

3 Pædagogisk organisering og tilrettelæggelse i afdelingen/afsnittet...14. 4 Afdelingens/afsnittets læringsmiljø...14 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af afdelingen...3 1.1 Organisatoriske forhold...3 1.2 Ledelsesmæssige forhold...4 1.3 Målsætninger...4 1.4 Sygeplejefaglige forhold...5 1.5 Uddannelsesmæssige forhold...6

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Studieplan for Hjerte-, Lunge- og Kar kirurgisk Operationsafdeling T

Studieplan for Hjerte-, Lunge- og Kar kirurgisk Operationsafdeling T Studieplan for Hjerte-, Lunge- og Kar kirurgisk Operationsafdeling T Odense Universitetshospital Region Syddanmark Juni 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af afdelingen...4 1.1 Organisatoriske forhold...4

Læs mere

Fællesmappe for uddannelsessøgende

Fællesmappe for uddannelsessøgende Afdeling T Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af afdelingen... 2 1.1 Organisatoriske forhold... 2 1.2 Ledelsesmæssige forhold... 3 1.3 Målsætninger... 3 1.4 Sygeplejefaglige forhold... 4 1.5 Uddannelsesmæssige

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H4 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 87623374 Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen.

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen. BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C. Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev på Lungemedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital. - rammer og muligheder for læring

Social- og sundhedsassistentelev på Lungemedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital. - rammer og muligheder for læring Social- og sundhedsassistentelev på - rammer og muligheder for læring Indholdsfortegnelse Forord 3 Rammer for praktikken Forventningssamtale 4 Midtvejsevaluering 5 Praktikerklæring 6 Evaluering af prøvetid

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode.

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode. Læringskatalog for social og sundhedsassistentelever i alle 3 praktikker. At lære sygepleje i klinisk praksis i afdeling Z2 I afdeling Z2 arbejder vi ud fra mål om at fremme et godt samarbejde med dig

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype,organisation og struktur 3 1.2. Overordnet

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Sensomotorisk klinik/ afsnit H1. Hammel Neurocenter. Volbyvej 15 8450 Hammel Telefon : 87623334 Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel

Læs mere

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit på Slagelse Sygehus. Indholdsfortegnelse: 1.1 Præsentation af praktikstedet 3 1.2 Fysiske rammer 3 1.3 Værdigrundlag for sygeplejen

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse: Præsentation af afdelingen Typisk patientforløb

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED O:\Kvalitet-_og_uddannelsesafdelingen\Uddannelsesenheden\Filer 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Sensomotorisk klinik/- afsnit H1. Hammel Neurocenter. Volbyvej 15 8450 Hammel Telefon : 78419203 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Aug.

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH

Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH indenfor grunduddannelserne til sygeplejerske og social og sundhedsassistent Vælg farve September 2014 Uddannelsesafdelingen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingens type, organisation og struktur Afdeling 43-4 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har ogsa patienter indlagt med

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever Intensiv og Intermediær afsnit 240 og 241 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION... 3 INTENSIV OG INTERMEDIÆR AFSNIT...

Læs mere

Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1

Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1 LYKKEBÆKVEJ 1 4600 KØGE TLF. NR. 47 32 2500/56 63 1500 - LOKAL 2500 FAXNR. 56 63 15 97 AFDELINGSSYGEPLEJERSKE

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A2

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A2 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Afsnit A2 Sygehus Nord er medlem af Københavns Universitetshospital 21-11-2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side 2 2.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Fælleskirurgisk afd. 100, SVS, Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon: 7918 9100/ 7918 9101 Telefon til Uddanneses-

Læs mere

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k

Skemaet udfyldes af den uddannelsesansvarlige / kliniske vejleder på praktikstedet. Praktikstedets navn: Kontaktperson: Navn: Stillingsbetegnelse : k P Æ D A G O G I S K G R U N D U D D A N N E L S E Skema til godkendelse af praktiksted for elever i de grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser i København og Frederiksberg Kommune samt H:S. Skemaet

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 136: 7918 2142 Kæbekirurgisk Enhed 631 SVS Esbjerg Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Afsnitsprofil Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Maj 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelse og organisation... 3 Afdelingsledelsen... 3 Afsnitsledelse... 3 Organisationsdiagram Organ- og

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet

Læs mere

Uddannelsesafdelingen. Syn på læring og uddannelse på OUH

Uddannelsesafdelingen. Syn på læring og uddannelse på OUH Syn på læring og uddannelse på OUH OUH beskriver i Udviklingsplanen 2011-2014, at målet for grunduddannelsesområdet er, at uddannelses- og læringsmiljøer skal være velfungerende og effektive samt tage

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Landsbyen Sølund Sortesøvej 20 EMP hus 20 8660 Skanderborg Tlf.nr.: Institutionens Email: Hjemmeside

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252

Gastroenterologisk afdeling 252 BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Regionspsykiatrien i Silkeborg Psykiatriens Hus Papirfabrikken 38 og Falkevej 1 3, 8600 Silkeborg Telefon: 70 25 01 77 Organisatorisk placering Regionspsykiatrien i Silkeborg, Psykiatriens

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

for social- og sundhedsassistentelever i 1. praktikperiode

for social- og sundhedsassistentelever i 1. praktikperiode for social- og sundhedsassistentelever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Neurologisk afdeling 652 79 18 22 96 Praktikstedsbeskrivelse for afd. 652 1.Præsentation af

Læs mere

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven Praktikbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik Solgaven Botilbud for blinde og svagsynede Skovbakken 126 3520 Farum Region Hovedstaden E-mail: solgaven@hav1.regionh.dk Revideret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere