HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE"

Transkript

1 HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1

2 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige fortrolige med it. For nogle virker it som en fremmedartet og anderledes verden. Dem kalder vi her it-fremmede. At bevæge sig fra at være it-fremmed til at blive fortrolig med it kræver en indsats ikke bare fra den it-fremmede selv, men også fra de mennesker, som den it-fremmede møder i dagligdagen. Denne guide henvender sig til alle, der i deres job møder it-fremmede borgere. Det er bl.a. medarbejdere i kommunernes borgerservice, på biblioteker, i jobcentre og i a-kasser samt undervisere og udbydere af itkurser. Guiden er tænkt som en hjælp til alle, der på kurser, ved medbetjening, som frivillige eller i andre situationer er indstillet på at lette de it-fremmedes møde med it og bestemte digitale løsninger. Guiden bygger på resultaterne af analysen It, barrierer, motivation og læring, som NIRAS har gennemført for Digitaliseringsstyrelsen i Guiden giver en overordnet indsigt i, hvordan det er at være it-fremmed, og hvad man som it-formidler skal være opmærksom på, når man støtter de it-fremmedes læring. Et kulturmøde og en it-labyrint For it-fremmede er it ikke blot en teknisk udfordring. De it-fremmede står over for et kulturmøde, der udfordrer deres verdensbillede, deres identitet og deres forbindelser til andre mennesker. Når it-fremmede introduceres til it, skal de ikke blot lære nye og fremmedartede redskaber at kende de it-fremmede skal også lære at tale it-sproget og lære it-verdenens spilleregler og omgangsformer at kende. For nogle it-fremmede er det en udfordring, at de ikke umiddelbart oplever et behov for it og derfor har svært ved at se meningen med at lære at bruge it. For de it-fremmede er det motiverende sjældent en teknisk færdighed i sig selv at tænde for computeren, at skrive en eller at oprette et Word-dokument. Motivationen opstår, når de it-fremmede oplever, at it sætter dem i stand til noget det kan være at følge med tiden og forstå en spændende ny verden; at forfølge sine interesser og udvikle sig; at knytte nye former for forbindelser til mennesker og institutioner i ens omverden. Det er den motivation, der gør, at it-fremmede kan se meningen med at lære it og indstiller sig på at gøre anstrengelserne for at opnå fortrolighed med it. Derfor er det væsentligt, at it-formidlingen tager højde for denne motivation og så vidt muligt indarbejder den i læringssituationen. Læringsmulighederne er også præget af den situation, som den it-fremmede befi nder sig i. Ikke alle it-fremmede er lige it-fremmede. Selvom de fl este it-fremmede har en tendens til at beskrive sig selv som begyndere, befi nder de sig ikke på samme niveau. De it-fremmede indtager forskellige positioner i forhold til den labyrintiske it-verden, som de står over for. Når man som it-formidler kender den position, som den it-fremmede befi nder sig i, har man bedre mulighed for at tilbyde en relevant støtte til de it-fremmede. Derfor er resten af denne guide bygget op omkring fi re forskellige positioner i forhold til it-labyrinten Uden for I indgangen Faste spor På opdagelse 2

3 Uden for Har ikke været på internettet Kan ikke bruge computer Oplever ikke umiddelbart noget behov for at lære it Lever godt uden it og oplever ikke it som en hjælp Som it-formidler kan du ikke for- kun, hvis de oplever, at it sætter nyeste og mest brugervenlige tekvente nogen umiddelbar interesse dem i stand til noget relevant. Og nologier fx tablets. for eller kendskab til it. Tværtimod det relevante kan også være ting, er der en tendens til, at it-fremmede som man bliver presset til at gøre, Ved medbetjening og vejledning uden for labyrinten oplever it som som at udfylde årsopgørelse digi- giver det ikke mening at instruere en verden, der tilhører nogle andre talt. og undervise disse it-fremmede, og ikke er noget for dem. der befi nder sig uden for labyrinten. I læringssituationen er det vigtigt De er ikke parate til selv at lære Når it-fremmede uden for labyrinten ikke at tage noget for givet. Vær digitale selvbetjeningsløsninger. skal motiveres for at engagere sig i opmærksom på, at it opleves som Lad dem i stedet se med og sæt at lære it, er det vigtigt at bygge bro en helt anden verden. It-sproget mere generelt fokus på, hvad it kan til deres egen verden. Sæt fokus kan være uforståeligt; det er svært hjælpe dem med fx at bestille bibpå, hvad it kan gøre for dem. Vær at fi nde rundt og forstå, om man er lioteksbøger eller se årsopgørelsen lydhør over for disse meget it-frem- faret vild eller bare kan fortsætte. sammen med et it-fortroligt familiemedes særlige interesse: blomster- Disse it-fremmede skal ofte starte medlem eller en ven. Brug overorddyrkning, piber, bridge eller kontakt helt forfra med udstyret. De kender nede vendinger der forklarer, hvad til familie og venner, der befi nder ikke nødvendigvis noget til compu- der foregår under medbetjeningen. sig langt væk. Motivationen opstår tere og kan derfor have glæde af de 3

4 I indgangen Har prøvet at bruge en computer Har set internettet, men bruger det ikke Bruger ikke it regelmæssigt Usikre og bange for at gøre noget forkert eller ødelægge noget Som it-formidler skal du forvente ne værd. Hjælp dem med at etable- vide, fx at følge vejrudsigten på bekymring, usikkerhed og lyst til at re funktioner og genveje fx Face- dmi.dk en uge eller skrive en træde et skridt tilbage og droppe it. book eller tv2.dk hvor de føler sig til et familiemedlem. De it-fremmede, der befi nder sig i hjemme og fortrolige og oplever en indgangen, befi nder sig i en utryg glæde ved det, som it sætter dem Medbetjening og vejledning kræver situation. De er bange for at øde- i stand til. Opfordr dem til at søge stor tålmodighed. Husk, at det, der lægge noget og føler sig dumme, hjælp hos venner og familie og for- er almindeligt it-sprog for dig, som fordi de er ved at lære noget nyt, tæl, at it-fortrolige ikke oplever it oftest stadig er volapyk for dem, som de ikke mestrer. De ser mu- som så anstrengende, som de må- der ikke er fortrolige med it. Gør lighederne, men har svært ved at ske selv gør. gerne opmærksom på, at du ved, bruge dem. det er svært, når du alligevel bru- I læringssituationen er det vigtigt ger it-sproget. Forvent slet ikke, at De it-fremmede, der befi nder sig i at fokusere på, at øvelse gør me- de er selvhjulpne efter en enkelt inindgangen, er de it-fremmede, der ster. Her er lette øvelser og små struktion. Opfordr dem til at prøve har det sværest i forhold til it, og opgaver en god støtte. Der kan fx selv og understreg, at det stort set mange vil have lyst til at give op. gives hjemmeopgaver, der bygges er umuligt at ødelægge noget, og Motivationen handler om at holde op om noget, som den enkelte it- at fejlagtige indtastninger altid kan fast i, hvorfor det er anstrengelser- fremmede gerne vil kunne eller ændres igen. 4

5 Faste spor Kommet i gang med at bruge computer og internet på egen hånd Begrænset brug af internettet Bevæger sig i faste spor på internettet Bekymring for at slippe økonomiske og personlige oplysninger fri på internettet Som it-formidler vil du møde it- penge eller komme tættere på fa- for dem at vide, hvordan de fi nder fremmede, som har nogle få områ- milie og venner. Vis dem nye holde- frem til siden. Fortæl om, hvad de der på internettet, hvor de føler sig punkter fx borger.dk og at de kan kan gøre, og hvad de skal holde hjemme. De har oplevet glæden og oprette favoritter men invitér dem øje med, hvis de vil være sikre på, nytten ved at bruge it til nogle af- også til at gå på opdagelse og fi nde at deres cpr-nr. og kontonummer grænsede formål. De holder sig til nyt på internettet. De faste spor og ikke kommer i de forkerte hænder. nogle udvalgte funktioner og sider veje frem kan også gøre, at de går Forklar, hvad der sker med deres på nettet og kommer altid dertil på i stå, og forhindre dem i at tage nye oplysninger, når de anvender konsamme måde fx via et link i en digitale løsninger til sig. krete digitale løsninger. gammel mail. Resten af internettet virker stadig ukendt. Ved medbetjening og vejledning er disse it-fremmede parate til at mod- I læringssituationen er det vigtigt at tage instruktion og vejledning i konbygge videre på deres glæde ved krete digitale løsninger som eksemat bruge it. It kan sætte dem i stand pelvis NemID, netbank og bestilling til endnu mere, end de allerede har af sygesikringsbevis. Husk, at det opnået fx til i højere grad selv at ikke er nok at fortælle, hvordan løshave styr på deres økonomi, spare ningen fungerer. Det er også vigtigt 5

6 På opdagelse 1234 Bevæger sig frit på internettet Prøver sig frem og etablerer nye forbindelser Computer og internet opleves som en hjælper It er ikke helt integreret i livet Som it-formidler vil du møde it- hverdagen og overtage fx kogebo- Ved medbetjening og vejledning er fremmede, der har opnået en stor gen, biblioteksbesøget, eller beta- der nu mulighed for at gå direkte til fortrolighed med it og næsten ikke lingen på posthuset. instruktion i den konkrete løsning, er it-fremmede mere. Disse it-frem- ligesom man som medarbejder opmede er selv begyndt at gå på op- Motivationen for at bruge it er der. lagt kan tilbyde at introducere yderdagelse på internettet, prøver sig De har oplevet, at it giver dem ligere tilbud og digitale muligheder. frem og leder efter muligheder, som, spændende og sjove muligheder. Giv dem gerne en skriftlig vejledde har hørt om, findes på internet- De har fået hjælp fra it og er nu klar ning med hjem. tet. De har allerede oplevet, at it er til at blive guidet til nye muligheder. spændende og sætter dem i stand Nu vil de også selv kunne fungere til mange ting. De er skeptiske, når som guider for it-fremmede venner de forsigtigt giver personlige oplys- og familie, der ikke har opnået den ninger videre på internettet, og de samme fortrolighed som dem selv. er mere trygge ved at gøre det i den ikke-digitale verden. De kommer En læringssituation vil ofte udsprinsjældent selv i tanke om at lade it og nye digitale løsninger rykke ind i ge af, at de selv kommer med helt konkrete behov og ønsker fx at lære billedredigering eller NemID. 6

7 Mere inspiration og undervisningsmateriale finder du på: 7

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere