Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN"

Transkript

1 Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN

2 Ældre Sagens holdninger til digital kommunikation: 1. Gode alternativer til digital kommunikation De offentlige myndigheder skal fortsat opretholde alternativer til obligatorisk digital selvbetjening og Digital Post for de borgere, der ikke er digitale. 2. Generel fritagelse for digital kommunikation Det skal være muligt som borger at blive generelt fritaget for digital kommunikation med de offentlige myndigheder, og det skal være let at gå fra at være digital til ikke-digital og omvendt. 3. Brugervenlige digitale løsninger og borgercentreret digitalisering Der skal være brugervenlige digitale løsninger til alle, og digitaliseringen skal tage udgangspunkt i borgernes behov. 4. Bedre digitale muligheder for pårørende De offentlige myndigheder skal tilbyde digital fuldmagt/ repræsentation ved alle digitale selvbetjeningsløsninger, hvor det er relevant. 5. Gode forhold for it-frivillige Der skal være gode forhold lokalt for it-frivillige. 6. Digitalisering uden tvungne omkostninger I dag er man som borger ikke tvunget til at købe it-udstyr og internetadgang for at kommunikere med myndighederne. Det skal fastholdes, så digitaliseringen ikke medfører meromkostninger for borgerne. 7. Internetdækning i hele landet Der skal være internetdækning i hele landet, så alle har mulighed for at kommunikere med de offentlige myndigheder digitalt. 8. Tryg og sikker digital kommunikation De offentlige myndigheder skal sikre, at borgerne trygt og sikkert kan anvende digitale selvbetjeningsløsninger. 2

3 Indledning I 2011 vedtog Regeringen, KL og Regionerne en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, gældende fra Målet var blandt andet, at 80% af kommunikationen mellem borgere og offentlige myndigheder i 2015 skulle foregå digitalt. Siden 2011 er der indført obligatorisk Digital Post for borgerne og obligatorisk digital selvbetjening på en lang række sagsområder bl.a. flytning, bestilling af sygesikringskort, ansøgning om pension og boligstøtte. En ny digitaliseringsstrategi gældende for skal sætte rammerne for den videre digitalisering af det offentlige. Digitaliseringen stiller store krav til borgerne og kan være en udfordring særligt for ældre, der ikke er vokset op med den nye teknologi. Ifølge Danmarks Statistik og Ældre Sagens beregninger fra 2015 har ca danskere over 65 år aldrig været på internettet. Der er tale om en stagnation siden 2014, men tallet er halveret set i forhold til Selvom flere ældre er blevet digitale over de seneste år, så bruger danskere over 65 år internettet mindre hyppigt og har færre it-færdigheder end den yngre del af befolkningen. Dog udgør ældre på it-området langt fra en homogen gruppe. Særligt i alderen år er flere ældre flittige internetbrugere, mens ældre, der aldrig har anvendt internettet, i højere grad skal findes i de ældste aldersgrupper. Derfor skal digitaliseringsstrategien for også sikre hjælp og alternativer i de kommende år, så digitaliseringsprocessen foregår med værdighed, respekt og tryghed for den enkelte borger. Fokusområde 1: Gode alternativer til digital kommunikation I 2015 var der danskere over 65 år, der aldrig har anvendt internettet. Alderdommen er samtidig et tidspunkt i livet, hvor det kan være svært at følge med udviklingen, og sygdom eller svækkelse kan sætte en stopper for det, man engang kunne. Derfor vil der i fremtiden være et stigende antal ældre, som måske i dag er dus med computer og internet, men som på et tidspunkt ikke længere magter den digitale kommunikation med de offentlige myndigheder. Derfor er der behov for alternativer både for den gruppe, der aldrig har lært at anvende it, og de ældre, der ikke længere kan bruge it. Ældre Sagen mener, at alternativer til obligatorisk digital selvbetjening og Digital Post skal opretholdes. Hvis en person ikke kan bruge de digitale løsninger, som det offentlige stiller til rådighed, skal det være muligt fx at indgive en ansøgning på papirblanket. De offentlige myndigheder skal informere om, hvilke alternativer til den digitale kommunikation, de tilbyder. Det gælder også på områder, hvor der er indført obligatorisk digital selvbetjening. Alternativerne skal være let tilgængelige også for borgere, der ikke kan møde op i Borgerservice. 3

4 Borgere må ikke blive kastebold i systemet, hvis de ikke kan anvende digital kommunikation. De offentlige myndigheder skal fastlægge klare processer og løsninger for håndtering af borgere, der bliver fritaget for Digital Post og undtaget fra digital selvbetjening. Fordele: Værdighed, tryghed, service og retssikkerhed for de borgere, der ikke kan eller ikke magter digital kommunikation - At personalet fx i Borgerservice ved, hvordan de skal takle og servicere ikke-digitale borgere. Ældre Sagen arbejder for, at der fortsat skal være alternativer til digital kommunikation for de borgere, der ikke er digitale. Fokusområde 2: Generel fritagelse for digital kommunikation Fra marts 2014 har det været muligt at bede om fritagelse for Digital Post, hvis man opfylder mindst én af otte fritagelsesgrunde. Det er endvidere muligt at blive undtaget fra at bruge en digital selvbetjeningsløsning, hvis den offentlige myndighed vurderer, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning. Udgangspunktet for fritagelsen for Digital Post var oprindeligt, at der skulle gives en 2-årig fritagelse. Det har dog vist sig, at hovedparten af de fritagelser, der er givet, har været permanente fritagelser. En opgørelse fra oktober 2015 viser, at personer har fået fritagelse permanente og midlertidige fritagelser. Af dem var 73% over 65 år.. I Ældre Sagen er vi glade for, at hovedparten af fritagelserne for Digital Post har været permanente og foreslår, at de fritagelser, der gives fremadrettet, bliver permanente. Ældre Sagen foreslår også, at det bliver muligt at blive fritaget helt generelt for digital kommunikation med det offentlige altså en permanent fritagelse, der også omfatter digital selvbetjening. En model for generel fritagelse kan være, at de borgere, der er fritaget for Digital Post får ret til at blive fritaget for digital selvbetjening og anvist alternativer. 4

5 Udgangspunktet er således den vurdering og registrering, der allerede er foretaget i forbindelse med fritagelsen for Digital Post. Der skal være tale om et tilbud, som man som borger kan vælge at tage imod eller ej. Hvis man ønsker at anvende lette digitale selvbetjeningsløsninger, skal det være muligt uden at ophæve fritagelsen. De nuværende undtagelsesregler for digital selvbetjening skal opretholdes og omfatte de borgere, der er tilmeldt Digital Post, men som kan have behov for en undtagelse pga. den situation, de står i, eller løsningens kompleksitet. Det kan fx være pga. sygdom ved ansøgning om sygedagpenge. Det er vigtigt, at der stadig er mulighed for, at borgere, der er tilmeldt Digital Post, kan blive undtaget for digital selvbetjening, hvis der er behov for det i den konkrete situation. Målgruppen for den generelle fritagelse er dog som udgangspunkt kun borgere, der er fritaget for Digital Post. Fordele ved permanent fritagelse for Digital Post: Hverken borgere eller kommuner skal igennem den administrativt ressourcekrævende proces igen efter udløb af en midlertidig fritagelse - Den permanente fritagelse kan ophæves af den fritagne borger selv, hvis borgeren bliver fortrolig med brug af computer og internet. Fordele ved en generel fritagelse: - Det giver en tryghed for den person, der er fritaget, at vide, at det er muligt at klare sig selv i kontakten med det offentlige - Det giver ro og frihed til at lære at bruge computer og internet og en mulighed for først at melde sig klar til den digitale kontakt, når man er tryg ved det - Det giver borgerne nogle klarere retningslinjer i forhold til i dag, hvor det kan være vanskeligt at skulle holde styr på, hvad man er fritaget for at gøre digitalt - Det bliver lettere for myndighederne, da det giver en hurtigere vej uden om ressourcekrævende medbetjeninger. Ældre Sagen arbejder for, at borgere kan fritages helt generelt for digital kommunikation, og at det er let at gå fra at være digital til ikke-digital og omvendt. 5

6 Fokusområde 3: Brugervenlige digitale løsninger og borgercentreret digitalisering TNS Gallup foretog for Ældre Sagen i 2014 en rundspørge til kommunernes borgerservicechefer. I alt 78 kommuner deltog, og 68% svarede, at brugervenlige digitale løsninger er en udfordring i forhold til at nå målsætningen i digitaliseringsstrategien om 80% digital kommunikation. For Ældre Sagen har det igennem flere år været en mærkesag, at de digitale løsninger skal være mere brugervenlige. Erfaringer både fra medlemshenvendelser og det it-frivillige arbejde er, at de offentlige digitale løsninger ofte er svære at anvende, særligt for itnybegyndere. Fra borgerens synsvinkel starter brugen af en digital løsning ikke med et sagsområde, men med en konkret livssituation og tilhørende opgave eller problem, der skal løses. Fx at borgeren fylder 65 år og skal ansøge om folkepension eller skal flytte og i den forbindelse melde flytning, skifte læge og ansøge om boligstøtte. Brugervenlige digitale løsninger hjælper borgeren med at løse de opgaver på en nem og tilfredsstillende måde for den enkelte. Det kræver, at der både tages højde for den situation, borgeren står i, den opgave der skal løses, og hvem borgeren er. Brugervenlighed handler således ikke kun om den enkelte digitale selvbetjeningsløsning isoleret set, men om den samlede brugerrejse, der er involveret i opgaveløsningen og samspillet mellem person og teknologi. I disse år er der mange ældre, der først lige er ved at lære at bruge computer og internet, og derfor skal det være let også for it-nybegyndere at kommunikere med det offentlige. Ældre Sagen har igennem flere år haft som mærkesag, at det skal være et krav, at digitale løsninger bliver brugertestet, inden de sættes i drift. Ældre Sagen er derfor glade for, at det i maj 2015 blev et krav, at alle nye obligatoriske selvbetjeningsløsninger skal gennemgå en fællesoffentlig brugertest, inden de sættes i drift. Det skal være med til at sikre, at borgerne rent faktisk kan finde ud af at bruge de digitale løsninger, som myndighederne stiller krav om, at de skal bruge. Men brugertests kan ikke stå alene. Der er behov for et kontinuerligt og tilbagevendende fokus på borgerne fra idé til udvikling til drift. De offentlige myndigheder skal således løbende indsamle viden om borgernes oplevelse af de digitale løsningers kvalitet og justere løsningerne. Herudover mener Ældre Sagen, at der skal arbejdes med, at: Sproget i de digitale løsninger skal være let forståeligt for borgeren. Myndighedssproget skal nedtones, tekniske it-termer, der kan være svære at forstå for it-nybegyndere, skal så vidt muligt undgås, og der må ikke komme meddelelser på fremmedsprog eksempelvis engelsk i selve løsningen eller den samlede brugerrejse, som den er en del af - - Alle skal have adgang til digitale løsninger uanset handicap eller funktionsnedsættelser. De offentlige digitale løsninger skal derfor leve op til gængse tilgængelighedsstandarder og fungere i samspil med andet hjælpeudstyr ved funktionsnedsættelse 6

7 I alle led af brugerrejsen skal det være nemt for borgerne at navigere og orientere sig, så den digitale kommunikation ikke ender i en blindgyde. Løsningerne skal være enkle og handlingsanvisende, så borgerne hele tiden ved, hvad der sker, hvad næste trin er, og hvor der er hjælp at hente. Borgeren skal i højere grad have et overblik over den digitale kommunikation med de offentlige myndigheder og kunne følge eksempelvis ansøgninger i deres vej gennem systemet. Det skal være muligt at få en kvittering for ansøgninger og løbende følge status og fremdrift på sagsbehandlingen De digitale selvbetjeningsløsninger skal optimeres til mobile platforme, så borgeren har større valgfrihed i forhold til, hvordan den digitale kommunikation foregår. Løsningerne skal være fuldt digitale, så det fx ikke er nødvendigt at printe og scanne blanketter for at underskrive dem eller sende papirbreve som svar på Digital Post. Fordele: - God service til borgerne, der får en bedre oplevelse af digitaliseringen - Flere ældre vil kunne betjene sig selv digitalt - Brugervenlige løsninger vil spare ressourcer til it-kurser, vejledning og medbetjening i Borgerservice. Ældre Sagen arbejder for brugervenlige digitale løsninger til alle. Fokusområde 4: Bedre digitale muligheder for pårørende Nogle ældre kan ikke være digitale uden hjælp fra andre. Ifølge Danmarks Statistiks undersøgelse It-anvendelse i befolkningen 2015 har 29 % af de årige fået hjælp til at klare den digitale kontakt med det offentlige. Det er primært anden familierelation som fx børn og børnebørn, der hjælper. 57 % af dem mellem år, der har fået hjælp, har fået det af anden familierelation, og 24 % har fået hjælp af ægtefælle, partner eller samlever. En måde, man bl.a. kan få hjælp på, er ved at lade sig repræsentere af en anden ved at give en fuldmagt. Men på nuværende tidspunkt (november 2015) findes der kun mulighed for at bruge digital fuldmagt på selvbetjeningsløsninger via Borger.dk: Administration af SU og SU-lån, ansøgning om ungdomskort, navne- og adressebeskyttelse, anmodning om lokal vejviser- og markedsføringsbevis, bygge- og miljøtilladelser, flytning til udlandet og lægevalg. 7

8 SKAT og Digital tinglysning giver også muligheder for at tildele fuldmagt digitalt, og det er muligt at give læseadgang til sin digitale postkasse, så fx en pårørende kan læse men ikke svare på ens digitale post. Det er ikke lovpligtigt for myndighederne at tilbyde en digital fuldmagtsløsning, hvor det er relevant, når de udvikler nye digitale selvbetjeningsløsninger. Hvis der ikke tilbydes en digital fuldmagtsløsning, vil man være henvist til at hjælpe på anden måde end digitalt. Derved går man glip af netop en af de fordele, der kan være ved at digitalisere kontakten med det offentlige at det bliver nemmere at følge med og hjælpe på afstand. Ældre Sagens forslag til, hvad en digital fuldmagtsløsning bør kunne: Være let at anvende Have afgrænsningsmuligheder Dække både ansøgning og opfølgende kommunikation Gøre det let at tilbagekalde en fuldmagt Være henvendt til både fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver i forhold til information, vejledning og brug af løsningen Give et overblik over, hvem man har givet fuldmagt til og fået fuldmagt fra fx ved, at løsningen er fuldt integreret med Min Side på Borger.dk Tage højde for, at fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver kan have forskellige it-kompetencer, og at begge parter ikke nødvendigvis har NemID, fx skal det være muligt med en papirfuldmagt at give adgang til, at fuldmagtshaver kan agere digitalt på ens vegne Give god information og vejledning om muligheden for at give en anden fuldmagt og konsekvensen af at give og modtage en fuldmagt. Ældre Sagen opfordrer til en ordentlig dialog med ældre med manglende digitale kompetencer om deres ønsker. Ældre skal have ret til selv at klare kontakten med det offentlige længst muligt Ældre må ikke føle sig forpligtet til at give fuldmagt til digital betjening alene pga. manglende digitale kompetencer - - Kommunerne skal vejlede om mulighederne for hjælp fx læseadgang til Digital Post men skal samtidig understrege, at det er frivilligt, om man ønsker det. 8

9 Fordele: - Det bliver lettere for pårørende at hjælpe de ældre, der ønsker det - Flere betjeninger kan ske digitalt. Ældre Sagen arbejder for, at myndighederne er forpligtet til at tilbyde digital fuldmagt/ repræsentation ved alle digitale selvbetjeningsløsninger, hvor det er relevant. Fokusområde 5: Gode forhold for it-frivillige Samfundet bliver mere og mere digitaliseret, og det er en udvikling, Ældre Sagen hverken kan eller ønsker at stoppe. Hvis man lærer at bruge internettet, kan det åbne for nogle nye spændende muligheder. Man får fx adgang til flere nyheder og informationer, man kan finde tilbud på varer, det er muligt at ringe gratis til andre både i og udenfor Danmark, og man kan måske få kontakt med venner fra tidligere. Ældre Sagen ønsker at være med til at motivere ældre til at lære at bruge internettet, så de får adgang til en lang række fordele. Til det formål er der i Ældre Sagen ca it-frivillige, der yder en kæmpe indsats for at gøre flere ældre fortrolige med computer og internet. Der er it-aktiviteter i 210 af Ældre Sagens 216 lokalafdelinger. It-aktiviteterne kan bestå i undervisning, telefonisk pc-support, hjælp i hjemmet eller i en datastue. I 2015 blev Ældre Sagens it-tilbud anvendt omkring gange. De it-frivillige er en vigtig del af Ældre Sagens frivillige arbejde for at støtte og styrke ældre i Danmark. Det er vigtigt, at der lokalt er det udstyr og ressourcer, der er nødvendige, for at de kan udføre dette arbejde. Ældre Sagen afsætter to gange årligt midler til at hjælpe it-frivillige i gang eller til at udbygge deres aktiviteter. Men det er altafgørende, at der også er hjælp at hente lokalt hos kommunen. Det er nødvendigt, at der stilles lokaler, it-udstyr og internet til rådighed for it-aktiviteterne, så de, der har behov for det, kan hjælpes med brugen af computer og internet. De it-frivillige ønsker at motivere flere ældre til at kaste sig ud i brugen af internet. Det er i forhold til denne motivation vigtigt, at læringen kan foregå i it-begynderens eget tempo. Måske er der tale om en person, der er fritaget for Digital Post, som har fået mod på at lære at bruge internettet. Det er derfor vigtigt, at de it-frivillige også kan forsøge at hjælpe en ældre, der er fritaget for Digital Post, uden at denne skal frygte at miste sin fritagelse, fx fordi vedkommende har købt en computer og er i gang med at lære at bruge internettet. 9

10 Fordele: - De it-frivillige får bedre forhold til at kunne tilbyde deres hjælp - De it-frivillige kan lettere motivere ældre til at lære at bruge internet - Flere ældre kan lære at bruge computer og internet og dermed ophæve en eventuel fritagelse, når de er trygge ved at skulle kommunikere digitalt. Ældre Sagen arbejder for gode forhold lokalt for it-frivillige. Fokusområde 6: Digitalisering uden tvungne omkostninger Ældre Sagen får nogle gange henvendelser fra medlemmer, der ønsker en mulighed for økonomisk tilskud til omkostningerne ved digitalisering enten via direkte økonomisk tilskud til køb af it-udstyr eller via fradrag over skatten. Ifølge Danmarks Statistiks It-anvendelse i befolkningen 2015 er der 8% af de årige, der ikke har adgang til internet i hjemmet. Af de 8% er der 7%, der ikke har internet i hjemmet, da de mener, at en computer koster for meget, og 5% der mener, at internetforbindelse koster for meget. Som lovgivningen er i dag, er borgere ikke forpligtet til at købe it-udstyr. Hvis man ikke har det nødvendige udstyr, er det muligt at blive fritaget for Digital Post. Skal man i kontakt med det offentlige via digital selvbetjening, kan man undtages, eller gøre det på bibliotek eller Borgerservice. Det er også muligt at skrive eller ringe til kommunerne. Ældre Sagen mener dog ikke, at de offentlige myndigheder kan pålægge borgere, der ikke har adgang til computer og internet i hjemmet udgifter pga. det offentliges ønske om at digitalisere. Ældre Sagen mener fx ikke, at kommunerne kan henvise en borger til at møde op i Borgerservice, hvis det er dyrt for én at komme frem, fx fordi der er en lang afstand til Borgerservice. Myndighederne skal derimod være lempelige med at hjælpe analogt uden krav om fysisk fremmøde. Det kan fx være at hjælpe over telefonen eller lade borgere sende en blanket i forbindelse med ansøgning om en ydelse. Brugen af alternativer til digital kommunikation må ikke give meromkostninger for borgere. Borgere er ikke tvunget til at købe it-udstyr og internetadgang for at kommunikere med myndighederne. Ældre Sagen mener, at dette udgangspunkt skal fastholdes fremadrettet. 10

11 Fokusområde 7: Internetdækning i hele landet I undersøgelsen Digitalisering i Kommunerne, som Gallup udførte for Ældre Sagen i 2014, svarer 14% af de adspurgte borgerservicechefer, at internetdækning i kommunen er en udfordring for de digitale målsætninger i digitaliseringsstrategien. Tallet dækker over regionale forskelle, idet 36% af borgerservicecheferne i Region Sjælland og 27% i Region Nordjylland vurderer, at internetdækningen er en udfordring. Ældre Sagen mener, at myndighederne bør sikre og skabe rammer for, at der er ordentlig internetdækning i hele landet. En udbygget digital infrastruktur er en forudsætning for de digitale strategier og krav til borgerne om selvbetjening via internettet. Det er vigtigt, at de borgere, der ønsker at kommunikere digitalt med myndighederne, reelt også har mulighed for det. Ældre Sagen mener, at der skal være internetdækning i hele landet, så alle har mulighed for at kommunikere med myndighederne digitalt. Fokusområde 8: Tryg og sikker digital kommunikation Den øgede digitale kommunikation mellem borgere og offentlige myndigheder stiller krav til sikkerheden i de offentlige it-systemer. Det er vigtigt, at borgerne kan have tillid til, at deres personlige data opbevares sikkert. Ældre Sagen mener, at de offentlige myndigheder har et ansvar for, at de offentlige digitale løsninger har en høj grad af it-sikkerhed, så borgerne trygt kan anvende dem. Når borgerne i stigende grad skal betjene sig selv digitalt, bliver håndtering af it-sikkerhed i praksis også flyttet over på den enkelte. Det er en udfordring, fordi høj it-sikkerhed forudsætter et grundlæggende kendskab til, hvordan it-systemer fungerer. For nybegyndere kan det være en nærmest uoverskuelig opgave fyldt med fremmede tekniske termer. Ifølge Rambøll og Dansk IT s undersøgelse IT i praksis 2015 mener 96% af borgerne, at det er vigtigt for dem at føle sig trygge og sikre i deres kontakt med det offentlige. 65% af borgerne angiver, at de ved deres seneste anvendelse af en digital selvbetjeningsløsning følte sig trygge ved processen. Det er således en tredjedel, der er utrygge. For dem over 70 år er det halvdelen. Ældre Sagen mener, at de offentlige myndigheder har et ansvar for at hjælpe og vejlede borgere i at kunne færdes sikkert på internettet og bruge digitale selvbetjeningsløsninger, fx ved at sikre oplysning om sikker færdsel på internettet og ved at medarbejdere i Borgerservice er klædt på til opgaven. Ældre Sagen mener, at borgerne trygt og sikkert skal kunne anvende digitale selvbetjeningsløsninger. 11

12 Ældre Sagen arbejder for et samfund, hvor alle kan leve et godt og langt liv. Hvor alle har mulighed for at leve og udfolde sig på egne betingelser, og der er støtte og omsorg til dem, der har behov for det. På digitaliseringsområdet viser det sig ved, at Ældre Sagen støtter og styrker ældres it-færdigheder via det lokale it-frivillige arbejde, og politisk arbejder for, at digitaliseringen tager hensyn til ældres forskelligartede itparathed, færdigheder og livssituationer. I Ældre Sagen er der således ca it-frivillige, der landet over hjælper med at klæde ældre på til den stigende digitalisering via it-kurser, åbne datastuer, it-hjælp i eget hjem og en Senior PC Support hotline, drevet af frivillige. I 2015 blev Ældre Sagens it-tilbud benyttet omkring gange. Samfundet bliver mere og mere digitalt, og Ældre Sagen bakker op om udviklingen, der for mange ældre betyder nye muligheder og bedre service. Men de offentlige myndigheder skal tage højde for den gruppe ældre, der ikke kan eller magter at kommunikere digitalt. For nogle ældre er digitaliseringen en barriere for fortsat at kunne klare kontakten til det offentlige selv. Disse ældre må ikke føle sig nødsaget til at skulle lade andre overtage kontakten blot for at opfylde kravet om digital kommunikation. Ældre skal have ret til selv at klare kontakten med det offentlige længst muligt. Ældre Sagen arbejder for et digitalt samfund, der tager hensyn til alle Nørregade København K Tlf

Digital kommunikation. Det mener Ældre Sagen

Digital kommunikation. Det mener Ældre Sagen Digital kommunikation Det mener Ældre Sagen Ældre Sagens holdninger til digital kommunikation: Gode alternativer til digital kommunikation De offentlige myndigheder skal fortsat opretholde alternativer

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Det digitale samfund et demensvenligt samfund?

Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Symposium 2: Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Paneldebat med: Kirsten Dyrborg, Ældre Sagen Else Hansen, Alzheimerforeningen Ingrid Stokholm Lauridsen, Ældresagen Sarah E. Hvidberg, Nationalt

Læs mere

Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation?

Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation? Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation? Gentofte bibliotek 28. August 2012 - Ann Sophie Storm, Faglig koordinator, annss@digst.dk, 4187 8716 Befolkningens it-parathed Bruger internettet

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2015 1 2 Alle borgere over 15 år har siden d. 1. november 2014 som udgangspunkt skulle modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening 1 Hvem har brug for særlig hjælp? Typer af udfordringer forståelsesmæssige fysiske Grader af udfordringer Nogle kan klare sig med forskellige

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Regeringen, kommunerne og regionerne har vedtaget en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der har som målsætning at digitalisere kommunikationen

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes:

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes: Digitaliseringsstyrelsen/BIL 3. juni 2013 UDKAST til Bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til og om etablering af læseadgang. til Offentlig Digital Post samt om sletning af indhold i

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport

Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport Digitalisering i kommunerne 2014 Feltperiode: Den 12. maj 18. juni 2014. Målgruppe: Borgerservicechefer eller den ansvarlige for Borgerservice i landets

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

Digitalisering og retssikkerhed

Digitalisering og retssikkerhed Digitalisering og retssikkerhed Høring på Christiansborg Den 4. marts 2016 Ingrid Stokholm Lauridsen Ældre Sagen isl@aeldresagen.dk 1 Digitaliseringens betydning for borgernes retssikkerhed i kontakten

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan!

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! DIGITAL LOVGIVNING Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! Der er også en digital verden udenfor det offentlige Netbank & Nethandel Måleraflæsning

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

Vejledning til kommunerne om

Vejledning til kommunerne om Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVRnummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post Erhvervsstyrelsen, version 2,

Læs mere

Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014.

Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014. Punkt 10. Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014. 2014-38433. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog Nemt på Nettet IT-kursuskatalog FORÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune ? Gode hjemmesider om it www.it-borger.dk IT- og Telestyrelsens hjemmeside med informationer om it og tele for alle borgere. På it-borger.dk kan man blandt andet finde oplysninger om mobiltelefoni, rettigheder

Læs mere

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Med en digital fuldmagt kan et familiemedlem

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 9. oktober 2014 Sagsbeh: Meno03 Arbejdsgange og Teknologi Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet 1. Formål med planen

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Uge 48 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Giv besked til Udbetaling

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk 1 Borger.dk - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk PROGRAM Formålet med borger.dk og portalens indhold Brugernes respons statistik

Læs mere

Staten Kommunerne Samlet set. 0,4 mio. 0,5 mio. 0,9 mio.

Staten Kommunerne Samlet set. 0,4 mio. 0,5 mio. 0,9 mio. Notat Indledning Som led i opfølgningen på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 offentliggjorde Digitaliseringsstyrelsen i maj 2016 en redegørelse om resultaterne for overgangen til digital

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Borgerservicecentret Kontorchef Team Center Kontrol, regres, pladsanvisning og fripladser Opkrævning Digitaliseringsstrategien 2011-2015 slut med papirblanketter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

IT-kurser. fra Middelfart Kommune

IT-kurser. fra Middelfart Kommune IT-kurser fra Middelfart Kommune Forår 2015 Middelfart Kommune og bibliotekerne er klar med en række nye IT-introduktioner Kurserne fordeler sig på fem emner: Grundlæggende IT Begynder-internet Lær din

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Vi følger dig digitalt på vej. Bliv it-klar på dine betingelser

Vi følger dig digitalt på vej. Bliv it-klar på dine betingelser Vi følger dig digitalt på vej Bliv it-klar på dine betingelser Har du brug for at blive fulgt digitalt på vej? - så start her! I denne folder er der hjælp at hente til dig, der gerne vil i gang med at

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Oplæg til dialogmøde d. 21. oktober 2015 Henrik Pedersen,

Oplæg til dialogmøde d. 21. oktober 2015 Henrik Pedersen, Oplæg til dialogmøde d. 21. oktober 2015 Henrik Pedersen, hp@in2digit.dk, +45 2423 3581 1. Analysens baggrund og formål 2. Udfordringer ift øget anvendelse af en fuldmagtskomponent 3. Formål med nedsættelse

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice Oktober 2014 Uge 41 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Undtagelsesmodel... 2

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Jørgen er 75 år og folkepensionist. Da han er vanskeligt stillet økonomisk, har han tidligere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. i forbindelse

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Nanna er 34 år og bor alene med sine katte i en boligforening i København. Hun er på førtidspension pga. posttraumatisk stress og depression. Hun har færdiggjort

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Ringsted tirsdag den 3. Aarhus onsdag den 4. 1 DEN FÆLLESOFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS 2014 2 HVORDAN GÅR DET MED OVERGANGEN? 4,7 mio. borgere over 15 år 41,9

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8 Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er primært udarbejdet til brug for det

Læs mere

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Pia er 55 år og på førtidspension. Det har hun været i mange år på grund af problemer med ryggen efter en arbejdsskade. Da Pias kæreste pludselig

Læs mere