Tredje gang så tager vi dig, Slivsø!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tredje gang så tager vi dig, Slivsø!"

Transkript

1 Allerede inden Hedeselskabet havde kørt gravemaskinerne i stilling ved Slivsø syd for Haderslev, blev det nødvendigt at forhøje statens støttebevilling. Lige fra starten i 1954 var økonomien i udtørringsprojektet på gale veje. Det var Hedeselskabet også. Forhistorien gik tilbage til juli 1941, da»sliv Sø Afvandingsselskab«an- søgte det nyoprettede Statens Landvindingsudvalg om et beløb på»indtil 3000 kr.«( kr. i 2008-værdi) til at udarbejde en plan for tørlægning af den naturskønne sø. Ansøgningen blev ikke hilst velkommen. Det valgte tidspunkt var højst ubelejligt. Den første store styrkeprøve mellem de, der ønskede at landvinde for at skaffe mere landbrugsjord og imødegå arbejdsløshed, og de der ønskede at bevare landets smukkeste naturområder, var under opsejling oppe ved Filsø nord for Varde. Planerne om at tørlægge Filsø med millionstøtte fra Statens Landvindingsudvalg udløste omfattende protester, og Danmarks Naturfredningsforening havde netop taget det Slivsø 164 hektar stor sø ved Hoptrup, ni km syd for Haderslev. Første forsøg på udtørring i 1941, men ikke tørlagt før i årene med stort besvær og betydelig statsstøtte efter forgæves forsøg på naturfredning. Projektet blev kritiseret i 1962 for mangelfuld økonomistyring af Fi nansministeriet på grund af de mange budgetoverskridelser. Dyrket frem til 1990 erne, men med stigende problemer på grund af ustabile bundforhold. Atter genskabt med betydelig statsstøtte i Rigt fugleliv. Ejes i dag af Skov- og Naturstyrelsen. Kortene er fra 1925 og 1996, mens ortografiet, der viser den retable rede sø i dens nye udstrækning, er optaget i Haderslev Kommune. Koordinater: , KJELD HANSEN DET TABTE LAND SYDJYLLAND 1

2 Slivsø-projektet var i høj grad Hedeselskabets fortjeneste, og i årene 1940 til 1960 var navnet på den magtfulde direktør Niels Basse synonymt med selskabet. Basses position i landvindingsarbejdet var i de tyve år helt enestående og ville i dag være uhørt. Samtidig med han var direktør for den helt dominerende private virksomhed indenfor kulturteknik, nemlig Hedeselskabet, der udførte 75 pct. af alle projekter i landet, sad han også som formand for det jyske underudvalg, der udpegede de projekter, der skulle støttes af Statens Landvindingsudvalg. Billedet er taget umiddelbart efter Basses udnævnelse til direktør i På væggen bag skrivebordet hænger maleriet af Hedeselskabets første direktør, Enrico Mylius Dalgas. Foto: Hedeselskabet. dramatiske skridt at anlægge fredningssag for helt at stoppe det store landvindingsprojekt. Det rystede landvindingsudvalgets formand, departementschef Julius Wilcke fra Landbrugsministeriet. Udsigten til endnu et problemfyldt projekt gjorde ikke tilværelsen lettere for departementchefen, der afskyede enhver form for offentlig debat om ministeriets dispositioner, men han slap ikke. Straks efter at Slivsø-ansøgningen var blevet kendt, protesterede ikke bare Danmarks Naturfredningsforening, men også Jagtrådet, Naturfredningsrådet og Reservatrådet. Og det virkede. Otte dage senere, i august 1941, meddelte Statens Landvindingsudvalg, at man»allerede under hensyn til den heri fremkomne modstand mod sagen må nære betænkelighed ved at yde bidrag til projektets udarbejdelse, og at andragendet derfor ikke kan imødekommes.«dermed var projektet lagt død, skulle man tro. På Holms Café i Hoptrup Men sagen var ikke glemt. I 1945 blev der atter fremsendt et andragende til Statens Landvindingsudvalg. Der var forløbet fire år, men til gengæld havde henvendelsen form af et regulært projektforslag. Udarbejdet af Hedeselskabet og underskrevet af 58 lodsejere med tilsammen 90 pct. af hele det interesserede areal bag sig. Planerne blev straks mødt med voldsomme indsigelser, men denne gang var landvindingsfolkene ikke indstillet på at give sig uden kamp. Tirsdag 2. oktober 1945 blev der inviteret til forhandlingsmøde kl. 14 på Holms Café i Hoptrup. Invitationen kom fra det jyske underudvalg og var underskrevet af Hedeselskabets direktør Niels Basse. Basse var en mand med mange kasketter. Blandt andet sad han som prominent medlem af Statens Landvindingsudvalg, hvor han var formand for det jyske underudvalg. Det udvalg, der havde anbefalet Slivsø-projektet til statsstøtte. De indbudte deltagere omfattede lodsejerne, sognerådet, Naturfredningsrådet, Reservatrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Naturfredningskomiteen for Haderslev og omegn, Grundforbedringsudvalget, amtsvandinspektøren og ingeniør T.Q. Jacobsen fra Hedeselskabets kontor i Tønder. Direktør Basse bød velkommen. Mødet var indkaldt for at få de forskellige synspunkter belyst og drøftet, forklarede han. Hedeselskabets ingeniør fik derefter ordet som den første for at redegøre for de gode jordboniteter i søen, der måtte betegnes som»særdeles velegnet til kultivering«. Der var tale om noget af det bedste jord, der overhovedet fandtes i Danmark. Naturvennerne fremhævede i deres indlæg, at Slivsø havde»det rigeste fugleliv«af alle de sønderjyske søer. Mere end 150 forskellige fuglearter var truffet i området, der husede en rig bestand af ænder og landets største yngleforekomst af grågæs. Danmarks Naturfredningsforening måtte derfor»på det bestemteste protestere imod søens tørlægning, hvorved hele dette rige fugleliv vil blive ødelagt.«formanden for Reservatrådet spillede det nationale kort. Han pegede på de særlige sønderjyske skønhedsværdier.»søen udgør sammen med krattene, bakkerne og stranden et typisk sønderjysk landskab, og tørlægningen vil være et stort tab både landskabeligt og kulturelt«, mente formanden. Han opfordrede de folkevalgte sognerådsmedlemmer til at gøre deres for at bevare denne perle. Men de lokale politikere bed ikke på maddingen. Sognerådsformandens modtræk var at slå på arbejdsløsheden. Sognerådet måtte anbefale sagen»af hensyn til de mange arbejdere, som i den vanskelige tid, der nu må regnes med at ville komme, kan finde beskæftigelse ved dette arbejde.«arbejderne ville få brug for denne»håndsrækning«. Sådan gik spillet, frem og tilbage, den eftermiddag på Holms Café i Hoptrup. 2 DET TABTE LAND SYDJYLLAND KJELD HANSEN

3 Til slut konkluderede mødelederen, direktør Niels Basse fra Hedeselskabet, at det ikke var lykkedes lodsejere og naturfredningsfolk at nå til enighed. Det ville næppe gøre afgørelsen lettere at træffe for Landvindingsudvalget, sagde han.»jeg kan imidlertid love begge parter, at sagen skal blive grundigt overvejet, og at alle de fremsatte synspunkter skal blive taget i betragtning ved disse overvejelser«, forsikrede direktøren. Han henvendte sig derefter til Hedeselskabets Tønder-ingeniør, der blev bedt om at undersøge, om der var behov for at opdatere projektforslaget. Departementschefen vakler Reelt var sagen dog blevet afgjort allerede dagen før, i hvert fald i den aldrende departementchef Wilckes hjerte. Formanden for landvindingsudvalget var i tvivl, som han altid kom det, når projekter blev mødt med større protester i offentligheden. Som embedsmand brød han sig ikke om uro, og slet ikke få måneder før han skulle gå på pension. Det måtte direktør Basse indse dagen efter café-mødet, da han hjemme i Viborg fik dette lille brev:»3. oktober 1945 Kære Direktør Basse. I mandags tog jeg til Slivsø og kørte søen rundt. Jeg beså den fra alle sider og talte med nogle folk på egnen. Herefter er jeg meget betænkelig ved at tiltræde søens afvanding af flere grunde, men navnlig forekommer det Den dyndede søbund overraskede Hedeselskabets ingeniører, fordi man havde undladt at optage jordbundsprøver på forhånd. Flere steder viste der sig at være fire til otte meter ned til fast bund. Allerede før gravemaskinen var gået i gang i Slivsø, måtte lodsejerne og Hedeselskabet anmode om den første forhøjelse af statsstøtten. Det centrale pumpehus, der sugede vandet ud af søen og lænsede det over i ringkanalen, ligger stadig ved søen, men er i dag indrettet som udsigtstårn. Foto: Hedeselskabet, KJELD HANSEN DET TABTE LAND SYDJYLLAND 3

4 Udtørringen af den dyndede søbund skabte også problemer, fordi overfladen»krympede«og krakelerede med dybe revner. Den stenhårde skorpe var ikke nem at kultivere som såbed. Fotos: Hedeselskabet, mig vanskeligt at gribe ind i denne meget smukke natur. Udsigten fra bakken sydøst for Hoptrup er jo aldeles betagende. Skal vi ikke lade denne sag ligge til allersidst og stille den i bero? Med venlig hilsen Deres hengivne og ærbødige J. Wilcke«Departementchef Wilcke havde besigtiget Slivsø på egen hånd, dagen før direktør Basses cafémøde. Han var blevet betaget af søens naturskønhed, så han vil gerne lade den ligge. Men den vankelmodige departementschef talte for døve øren. Trods Wilckes bønfaldende note og de mange protester var hverken Basse eller lodsejernes hårde kerne til sinds at opgive drømmen om 164 hektar statsstøttet landbrugsjord. I november 1945 indsendte de en regulær ansøgning om statstilskud til det projekt, som Hedeselskabets kontor i Tønder havde udarbejdet. Jyllands-udvalget anbefalede projektet, og indstillede det til godkendelse. Men forgæves. Denne gang blev det tidernes ugunst, der stoppede projektet. Arbejdsløsheden var faldende, og 4 nåede i 1946 helt ned på 4,7 pct., så der var småt med penge til beskæftigelsesskabende landvindingsprojekter. Kun ganske få blev igangsat, så der var ingen grund til at vælge de mest konfliktfyldte. I maj 1946 fik Slivsø-lodsejerne besked om, at under hensyntagen til den meget stærke modstand fra naturvennerne fandt landvindingsudvalget det ikke forsvarligt at yde så betydelige beløb som ansøgt. Hedeselskabets projektoverslag havde lydt på kr. (15,2 mio. kr. i 2008-værdi), hvoraf lodsejerne ønskede et statstilskud på totredjedele. Afvandingsgrøfterne skulle oprenses i en uendelighed og med håndkraft - fordi de ustabile jordbundsforhold med dybe dyndlag gjorde, at grøfterne blev ved med at skride ud og styrte sammen. Foto: Hedeselskabet, DET TABTE LAND SYDJYLLAND KJELD HANSEN

5 I oktober 1946 kom det endelige dødsstød. Den nye departementschef i Landbrugsministeriet, Paul Stahlschmidt, meddelte Hedeselskabets afdeling i Tønder, at så stort et projekt måtte afvises i den nuværende»beskæftigelsessituation«. Det ville heller ikke blive optaget på beredskabslisten. Sagen blev ikke bare stillet i bero, den blev afvist. Dermed var Slivsø-projektet lagt død for anden gang. Ingen hast for dem, der tror Men landvindingsfolkene gav ikke op. Det var mænd med en sag, så de ventede stædigt på bedre tider. I april 1950 skønnede man, at tiden var moden til at prøve lykken med et tredje andragende om statsstøtte. Arbejdsløsheden var pludselig begyndte at vokse, alene fra 1948 til 1949 fordobledes den fra 4,7 til 9,6 pct. Den tredje ansøgning var påtegnet anbefalinger fra det kommunale beskæftigelsesudvalg og fra amtets ar- bejdsanvisningskontor i Haderslev. De to interesserede kommuner havde betalt for projekteringen, som et kontant udtryk for deres interesse i sagen. Slivsø-projektet, der genskabte den gamle sø, blev ført ud i livet, mens Venstre-politikeren Hans Chr. Schmidt fungerede som miljøminister. Ministerens kongstanke var, at den nyskabte sø skulle rumme tilbud til alle interessegrupper. Schmidt, der selv var sønderjyde, dikterede i høj grad udformningen af de mange rekreative tiltag, der præger søens omgivelser, bl.a. med den overdimensionerede bådehavn, affaldskurve og bord-og-bænkesæt overalt samt brede grusbelagte kondistier ude på engene. Fotos: forfatteren og Miljøministeriet, KJELD HANSEN DET TABTE LAND SYDJYLLAND 5

6 Da gravemaskinerne i januar 2004 arbejdede på at genskabe Slivsø, blotlagde de et fiskeanlæg fra bondestenalderen. Lodret stående pæle og et væltet flettet hegn var rester af en 50 m lang fiskefælde, som lokale bønder byggede for omkring 5000 år siden i det, der dengang var en fjord. Fiskene blev ledt langs gærdet og ind i en ruse, akkurat som det stadig foregår ved bundgarnsfiskeri, blot var materialerne af træ og for rusens vedkommende af pileflet. Foto og tekst: Haderslev Museum. Landvindingsudvalget var parat til at indstille sagen til godkendelse, med mindre naturfredningsmyndighederne rejste fredningssag for søen. I december 1950 bad udvalget derfor Naturfredningsrådet om svar på, om rådet og Jagtrådet, Reservatrådet eller Danmarks Naturfredningsforening ville indbringe sagen for fredningsnævnet, hvis landvindingsudvalget gav grønt lys for projektet. Derefter begyndte et delikat mummespil. I april 1951 svarede Naturfredningsrådet, at man sammen med Reservatrådet og Jagtrådet opretholdt sin protest mod landvindingsprojektet, og at Danmarks Naturfredningsfor6 ening havde erklæret sig villig til»om fornødent at rejse fredningssag til bevaring af søen.«forudsætningen var dog, at der var vedtaget et projekt. Den tyggede man på i et lille års tid, før landvindingsudvalget i marts 1952 indstillede til Landbrugsministeriet, at ministeriet burde gøre op med sig selv, om man ikke skulle rejse fredningssagen selv. Så kunne der fremtvinges en afgørelse, men det havde Landbrugsministeriet aldrig prøvet før, så man tøvede. Først på sommeren forsøgte ministeriet at lodde stemningen hos fredningsnævnet for Haderslev Amtsrådskreds, men nævnet var på linje med DET TABTE LAND SYDJYLLAND KJELD HANSEN Danmarks Naturfredningsforening. Der ville ikke komme nogen kendelse, før der forelå et godkendt projekt. Landvindingsudvalget var på sin side fortsat betænkelig ved at oplyse, om man agtede at indstille sagen til gennemførelse, fordi erstatningskravet ved en eventuel fredning antagelig ville blive større, hvis der først forelå tilsagn om landvindingstilskud. Sidst på året var landvindingsudvalgets tålmodighed opbrugt. Man vedtog enstemmigt 10. december 1952 at indstille projektforslaget til vedtagelse. Indstillingen blev godkendt i Landbrugsministeriet først i 1953, hvorefter bordet fangede for Danmarks Naturfredningsforening. Den måtte rejste fredningsag for søen. Men det kom der intet ud af. Fredningsnævnet for Haderslev Amtsrådskreds lynbehandlede sagen og afsagde sin kendelse allerede 21. maj. Thi kendes for ret: den begærede fredning af Slivsø og dennes omliggende områder kunne ikke tages til følge. Danmarks Naturfredningsforening besluttede at opgive kampen. Man undlod at anke kendelsen til Overfredningsnævnet. Endelig var banen ryddet, så man kunne komme i gang med at tømme Slivsø for vand. Selvkontrol og dobbeltroller Hedeselskabets rolle i det videre forløb fortjener en bemærkning med på vejen, da denne sag i usædvanlig høj grad blev præget af inhabilitet. Da Landbrugsministeriets formelle godkendelse forelå i september 1954, skrev ministeriet, at»det er i øvrigt en betingelse for sagens godkendelse, at projektet gennemføres i overensstemmelse med en af statens landvindingsudvalgs underudvalg for Jylland udarbejdet arbejdsplan, som man samtidig hermed har tilsendt amtsvandinspektør Th. P. Nielsen, Haderslev, der af landbrugsministeriet er antaget til som teknisk sagkyndig at lede arbejdet i forbindelse med det danske hedeselskabs kulturtekniske afdelings kontor i Tønder, «Der var altså tale om et projekt, der var udarbejdet af Hedeselska

7 bets Tønder-kontor, og som kontoret skulle deltage i ledelsen af. Projektet var indstillet til godkendelse af Hedeselskabets direktør som formand for Jyllandsudvalget, mens amtsvandinspektør Th. P. Nielsen, Haderslev, blev antaget som teknisk sagkyndig på vegne af Landbrugsministeriet. Arbejdet gik i gang i 1956, men i foråret 1957 bliver amtsvandinspektøren syg, og efter kort tid dør han. Landbrugsministeriet står uden tilsynsførende med arbejdet, indtil det jyske underudvalg ved direktør Niels Basse skriver 12. juli 1957 med forslag til en afløser. I Basses brev hedder det:»i anledning af at amtsvandinspektør Th. P. Nielsen, Haderslev, er afgået ved døden, henstiller underudvalget, at man indtil videre bemyndiger overkonstruktør M. Schmidt, Hedeselskabets kontor, Haderslev, til at videreføre arbejdet med de landvindingssager, med hvilke tilsynet var overdraget amtsvandinspektør Nielsen.«Hedeselskabets direktør foreslår altså, at Hedeselskabet overtager tilsynet med Hedeselskabets projekt. Denne indstilling accepteres i ministeriet, dog med bemærkningen»hvis vi siger indtil videre, går det vel an«på indersiden af det gule folioark. I de følgende år blev der behov for en række ekstrabevillinger (syv i alt) for at færdiggøre sagen. Landbrugsministeriets tilsynsførende var stadig overkonstruktør M. Schmidt fra Hedeselskabet. Det var Schmidt, der hver gang ansøgte om de ekstra millioner, og det var Jyllands-udvalget med Hedeselskabets direktør som formand, der indstillede de syv ekstrabevillinger til godkendelse. Da det færdige projekt endelig kunne afleveres til Landbrugsministeriet i 1968 af den tilsynsførende, hed han stadig M. Schmidt. Ministeriets forbehold om»indtil videre«havde rakt til 11 år. Den endelige pris løb op i 2,74 mio. kr. (20 mio. kr. i 2008-værdi). Dertil skulle lægges prisen for adgangsveje i området, som i 1960 var budgetteret til 1,2 mio. kr. (14 mio. kr. i 2008-værdi). Denne markante overpris fik dog ikke lov at passere upåtalt. Meget større end et par brombær er løvfrøen ikke, men da den elsker at sole sig på oversiden af et blad, er den til at få øje på. Tidligere var den i så stærk tilbagegang, at den stod opført på den røde liste over truede arter i Danmark. I dag træffes den irgrønne frø flere og flere steder, også ved Slivsø. Arten er fredet og desuden beskyttet af EU s habitatdirektiv. Foto: Anne Foged Pedersen og Karsten Dollerup Møller. Trykvand og sammenstyrtede kanaler kostede dyrt Allerede i 1962 havde Finansministeriets Revisionsdepartement gjort bemærkninger om de første overskridelser på Slivsø-budgettet. Man havde krævet en særskilt udtalelse fra Statens Landvindingsudvalgs tekniske sagkyndige, når det endelige regnskab forelå. Revisorerne ville gerne vide, hvorfor det ikke havde været muligt at omarbejde det oprindelige budgetoverslag fra 1954, så»det kunne have været vejledende for de endelige omkostninger«. Endvidere ønskede revisorerne den teknisk sagkyndiges bemærkninger til»den foretagne beregning over arbejdets indtjeningsevne i forhold til bekostningen«, dvs. havde arbejdet kunne svare sig økonomisk for landmændene. Først i juli 1970 forelå det endelige regnskab, men da eksisterede Statens Landvindingsudvalg ikke mere. De gamle uafsluttede sager var overdraget til det nyoprettede Afvandingsudvalget, som måtte stå skoleret og besvare revisorernes kritik. Slivsø-sagen havde været vanskelig, forklarede udvalget, fordi halvdelen af arealet oprindelig var en sø, og det havde vist sig, at jordbundsforholdene var af»speciel karakter«. Der var tale om særdeles frugtbar dyndjord, men den havde vist sig meget lidt bæredygtig langs den nordlige landkanal, der hele tiden styrtede sammen. Dyndlaget var mellem fire og otte meter dybt. Jordbunden havde også voldt meget store vanskeligheder ude i søområdet, hvor der havde været generende forekomster af trykvand. Kort og godt, en række hydrologiske og jordbundstekniske forhold havde drillet rigtig meget. Kunne man have forudset dette? Både ja og nej, lød svaret. På den ene side kunne man sagtens have krævet flere forundersøgelser, så man havde fået et mere sikkert overslag. På den anden side måtte udgifterne til undersøgelser altid stå i et rimeligt forhold til fordelene. Afvandingsudvalget indrømmede derefter, at der aldrig havde været optaget de intakte jordprøver eller foretaget de målinger på grundvandet, der kunne have afsløret problemerne med dyndjord og trykvand. Imidlertid hørte det også med til KJELD HANSEN DET TABTE LAND SYDJYLLAND 7

8 Efter retableringen er der atter masser af fisk i Slivsø. Her er det en ørred i gydedragt, som Flemming Holm, kasserer i Sønderjysk Sportsfiskerforening, viser frem. Ørreden er på vej tilbage i havet, og den blev straks sat ud igen efter fotograferingen ved sæsonpremieren 18. januar Foto: Wilhelm L. Fabricius. forklaringerne, ifølge Afvandingsudvalget, at underudvalget for Jylland havde følt sig stærkt forpligtet til ikke at give op. Man havde ment, at kritik af de økonomiske overskridelser var at foretrække, frem for kritik af en dårlig udførelse eller ligefrem stop for arbejdet i utide. Når projektet nu en gang var godkendt, havde man ønsket at bringe dette til en forsvarlig afslutning. De landbrugsmæssige begrundelser for at gennemføre sagen var stadig gode, ifølge Afvandingsudvalget, der fastslog, at»det er noget af den bedste jord, der overhovedet findes i Danmark, og jord af denne bonitet vil ikke kunne købes for tilsvarende priser noget andet sted.«men Afvandingsudvalget tog fejl. Folkegave sat til salg Statens store investering holdt ikke. Trykvand og dyndjord blev ved med at drille, og i løbet af de efterfølgende 30 år voksede problemerne med at dyrke den dyndede søbund. Gradvis opstod tanken om at opgive dyrkningen. Da behovet for naturgenopretning for alvor begyndte at udfolde sig, stod Slivsø højt på listen lige fra første færd. I marginaljordsredegørelsen fra 1987 var søen blandt de 36 særligt prioriterede områder. Op gennem 1990 erne blev ideen luftet flere gange, og da der kunne skaffes penge fra staten til at betale landmændene ud, var banen ryddet for at genskabe den sønderjyske perle efter 43 år som landbrugsland. Og landmændene ville gerne slippe af med den besværlige jord mod en passende kompensation. I dag ligger den gamle sø der atter. Pris: 22,4 mio. kr. Staten (læs = skatteyderne i hele landet) forærede Sønderjyllands amt 13 mio. kr. til formålet. Amtet selv (læs = de sønderjyske skatteborgere) lagde 10 mio. kr. oven i for at realisere projektet, som blev en kendsgerning fra Denne folkegave til alle sønderjyder og resten af Danmark betalte de danske skatteydere, nationalt og lokalt, i smuk samdrægtighed med knap 23 mio. kroner. Så langt, så godt, men ude i kulissen ventede en højst forbløffende kovending. Da det store projekt var afsluttet, blev den genskabte sø indviet Sankt Hans aften Det skete ved en storslået folkefest med båltænding og fællessang, folkedans og jazzmusik. Amtsborgmester Carl Holst (V) holdt båltalen for de 4000 deltagere, og han roste det positive samarbejde mellem alle involverede parter i det store projekt. Holst sagde bl.a.:»når vi sætter ild til bålet og heksen, er det en ren symbolsk handling. Og ved at brænde heksen undsiger vi det, vi er utrygge ved. I aften vil jeg sende myterne om det dårlige samarbejde mellem borgere og myndigheder af sted sammen med heksen.«hvad amtsborgmesteren fortiede og kun ganske få tilhørere vidste, var, at Sønderjyllands amtsråd hverken ville eje eller have den genskabte Slivsø. Selv om naturperlen blev prist i højstemte toner, skulle den sælges og gerne til en privat investor. Det havde Holst angiveligt lovet et par sparsommelige politikere i amtsrådet, da de ellers ville nedstemme projektet. Svært har det næppe været at beslutte, da Holst allerede nogle år tidligere havde afholdt et ideologisk betinget brandudsalg af amtets ejendomme. Tilbage til staten Først et halvt år efter folkefesten slap amtsborgmesteren katten ud af sækken og satte Slivsø officielt til salg. Priside: Tre mio. kr. Hvad er meningen, spurgte mange borgere. Vi har investeret 23 mio. kr. i at råde bod på fortidens ubetænksomme omgang med samfundets fælles værdier, vi har festet og sunget fællessange, og så vil amtsborgmesteren nærmest forære hele herligheden væk? De 4000 deltagere i folkefesten ved Slivsø fra sommeren før og alle andre, der havde betalt med glæde for den store sø, kunne jo ikke vide, at amtsborgmesteren følte sig bundet på hænder og fødder. Carl Holst fik dog ikke held med at afsætte Slivsø. Da Sønderjyllands amt ophørte med at eksistere 31. december 2007, var der ikke afgivet et eneste seriøst bud på ejendommen. Faktisk viste det sig, at det eneste bud på omkring 10 mio. kr. var afgivet af en person med adresse på et psykiatrisk behandlingssted i Viborg. Ved en lille ceremoni nede ved søen i Den daværende amtsborgmester i Sønderjylland, Carl Holst (V), gennemførte et ideologisk betinget udsalg af amtets ejendomme i slutningen af 1990 erne. Holst var af den opfattelse, at offentlige myndigheder ikke bør eje jord, og han satte også Slivsø til salg, da retableringen var gennemført. Foto: Region Syd. 8 DET TABTE LAND SYDJYLLAND KJELD HANSEN

9 Fra skrænterne oppe ved Hoptrup er der en formidabel udsigt over det karakteristiske sønderjyske landskab, der er genskabt efter Ved bredden af søen ses det røde pumpehus, der er blevet bevaret som udsigtspunkt fik Haderslev kommune overdraget ejerskabet efter det ophørte amt, men heller ikke blandt de kommunale politikere vakte folkegaven glæde. Så samme dag nogle minutter senere ved samme ceremoni sendte kommunen»aben«videre. Man forærede Slivsø til Skov- og Naturstyrelsen, som Ved søbredden har de tidligere lodsejere rejst en mindesten med teksten:»slivsø Tørlagt i 1958 Genskabt i 2001 Tak for lån«. Foto: Mogens L. Lindved. var blevet pålagt at tage mod gaven. Trods den meget snak, der havde været om»lokal deltagelse«i forbindelse med dette projekt, så rakte den ikke til ejerskabet. Fremover hænger staten på vedligeholdelsen af Slivsø, selvom det er sønderjyderne, og ikke mindst indbyggerne i Haderslev kommune, der har mest glæde af det smukke landskab. Betale selv for herlighederne vil man tilsyneladende ikke i Sønderjylland. Kilder Forfatterens besøg på lokaliteten, 23. juli Hansen, Kjeld: Det tabte land. Gads Forlag S kotte Møller, H.U.: Marginaljorder og miljøinteresser. Retablering af tørlagte søer og fjorde i Danmark. Miljøministeriets projektundersøgelser Samlerapport nr. VII Appendix. Skov- og Naturstyrelsen Statens Landvindingsudvalg, j.nr Rigsarkivet. S tatens Landvindingsudvalg, j.nr Rigsarkivet. KJELD HANSEN DET TABTE LAND SYDJYLLAND 9

10 Fuglelivet i dag Med tilladelse fra Dansk Ornitologisk Forening bringes her et uddrag af DOF-basen, der rummer et meget stort antal fugleobservationer fra alle betydningsfulde fuglelokaliteter i landet. Ønskes der en detaljeret og aktuel status for fuglelivet ved Slivsø, Hoptrup, så brug dette link: Herunder ses en oversigt over de 192 fuglearter (og racer), som er registreret fra Slivsø, Hoptrup, pr. 21. november I parentes ses antallet af observationer og individer i alt. Lille Lappedykker (92/707) Lille Skallesluger (35/408) Almindelig Ryle (47/515) Hærfugl (1/1) Toppet Lappedykker Gråstrubet Lappedykker Sorthalset Lappedykker (170/2580) (56/348) (128/1610) Skarv (139/1224) Fiskehejre (156/513) Hvid Stork (2/2) Knopsvane (212/3161) Sortsvane (27/27) Pibesvane (3/56) Sangsvane (13/104) Kortnæbbet Gås (4/5) Blisgås (5/17) Blisgås, Grønlandsk (1/5) Grågås (239/57757) Indisk Gås (3/3) Canadagås (3/3) Bramgås (25/979) Knortegås, Mørkbuget (3/4) Nilgås (96/262) Gravand (130/1215) Brudeand (1/1) Pibeand (130/7418) Knarand (51/193) Krikand (149/6789) Amerikansk Krikand (5/5) Gråand (186/17546) Spidsand (53/449) Atlingand (37/68) Skeand (148/1996) Taffeland (192/6285) Troldand (220/33978) Bjergand (9/105) Ederfugl (7/56) Sortand (3/3) Hvinand (139/3970) Toppet Skallesluger (27/68) Stor Skallesluger (15/35) Hvepsevåge (3/4) Rød Glente (4/4) Havørn (49/63) Rørhøg (28/32) Blå Kærhøg (15/15) Hedehøg (1/1) Duehøg (6/6) Spurvehøg (27/28) Musvåge (163/372) Fjeldvåge (5/5) Fiskeørn (6/8) Tårnfalk (88/120) Dværgfalk (3/3) Lærkefalk (2/3) Vandrefalk (10/10) Agerhøne (3/5) Vagtel (8/9) Fasan (61/161) Vandrikse (12/14) Plettet Rørvagtel (1/1) Engsnarre (40/133) Grønbenet Rørhøne (29/54) Blishøne (140/31410) Trane (3/4) Strandskade (94/406) Klyde (54/410) Lille Præstekrave (51/142) Stor Præstekrave (75/462) Hjejle (30/3762) Strandhjejle (5/8) Vibe (188/11816) Islandsk Ryle (8/20) Sandløber (1/1) Dværgryle (11/12) Temmincksryle (20/181) Krumnæbbet Ryle (7/21) Brushane (52/407) Dobbeltbekkasin (65/768) Stor Kobbersneppe Lille Kobbersneppe (2/4) (4/4) Småspove (6/16) Storspove (10/10) Sortklire (25/65) Rødben (68/299) Hvidklire (54/333) Svaleklire (30/78) Tinksmed (48/454) Mudderklire (74/522) Stenvender (3/4) Odinshane (2/2) Sorthovedet Måge (2/2) Dværgmåge (44/146) Hættemåge (113/33111) Stormmåge (61/2257) Sildemåge (16/32) Sølvmåge (86/4013) Sølvmåge, Almindelig (2/56) Svartbag (45/163) Splitterne (9/42) Fjordterne (53/194) Havterne (13/139) Sortterne (31/105) Hvidvinget Terne (2/7) Huldue (3/6) Ringdue (56/730) Tyrkerdue (6/9) Gøg (47/75) Slørugle (1/1) Stor Hornugle (1/1) Skovhornugle (3/5) Mosehornugle (1/1) Mursejler (30/833) Isfugl (54/65) Grønspætte (1/1) Stor Flagspætte (8/9) Hedelærke (1/1) Sanglærke (76/1041) Digesvale (42/2322) Landsvale (61/9069) Bysvale (33/1476) Skovpiber (1/1) Engpiber (49/354) Rødstrubet Piber (1/1) Skærpiber (1/1) Gul Vipstjert (8/150) Gul Vipstjert, Almindelig Gul Vipstjert, Nordlig (3/7) (1/90) Bjergvipstjert (19/29) Hvid Vipstjert (86/394) Gærdesmutte (52/117) Jernspurv (21/41) Rødhals (24/41) Nattergal (32/46) Husrødstjert (2/2) Rødstjert (11/11) Bynkefugl (2/2) Stenpikker (2/2) Solsort (57/201) Sjagger (20/1161) Sangdrossel (18/32) Vindrossel (7/92) Misteldrossel (3/48) Græshoppesanger (57/132) Flodsanger (2/2) Savisanger (5/5) Kærsanger (45/254) Rørsanger (33/98) Drosselrørsanger (9/9) Gulbug (11/14) Gærdesanger (18/27) Tornsanger (32/89) 10 DET TABTE LAND SYDJYLLAND KJELD HANSEN Fuglelivet i dag

11 Havesanger (20/38) Blåmejse (29/68) Gråkrage (101/696) Grønsisken (18/598) Munk (28/64) Musvit (48/132) Ravn (38/61) Tornirisk (22/192) Gransanger (48/179) Spætmejse (7/10) Stær (91/14347) Bjergirisk (1/3) Løvsanger (14/21) Korttået Træløber (3/3) Gråspurv (7/41) Stor Gråsisken (1/1) Fuglekonge (5/6) Grå Fluesnapper (1/1) Broget Fluesnapper (1/1) Halemejse (12/56) Sumpmejse (5/5) Fyrremejse (4/10) Rødrygget Tornskade (1/1) Skovskade (3/3) Husskade (40/70) Allike (42/690) Råge (12/257) Sortkrage (30/44) Skovspurv (6/24) Bogfinke (50/275) Kvækerfinke (6/10) Gulirisk (1/1) Grønirisk (17/187) Stillits (35/172) Lille Gråsisken (1/2) Dompap (5/47) Kernebider (1/1) Gulspurv (56/268) Rørspurv (68/256) Bomlærke (11/18) Herunder ses en oversigt over de 8 andre dyr (end fugle), som er registreret fra Slivsø, Hoptrup, pr. 21. november I parentes ses antallet af observationer og individer i alt. Skrubtudse (1/15) Nældens Takvinge (2/7) Ræv (4/4) Rådyr (22/76) Løvfrø (9/137) Hare (8/10) Grævling (2/2) Flagermus sp. (1/1) Plantelivet ved Slivsø TBU 48/23: Sliv Sø og Diernæs Made Sliv Sø og Diernæs Made udgjorde tidligere tilsammen et stort vådområde beliggende i en markant, bred tunneldal. Så sent som i 1953 var området endnu ikke ødelagt, og der fandtes da endnu f.eks. Paludella-væld med Paludella squarrosa (piberensermos), Tomenthypnum nitens, Dicranum bonjeanii og Aulacomnium palustre. Siden da er hele området afvandet, og store dele er opdyrkede. Der er endnu græsningsenge tilbage, men disse er tørre og botanisk uinteressante. I og ved grøfter vokser kærsvinemælk. Med afvandingen af Sliv Sø og Diernæs Made er et særdeles værdifuldt vådområde gået tabt. Om områdets tilstand i 1920 erne (dvs. længe før afvandingen) skal henvises til J. Iversen 1929 (lok. 41). Lokalitetskode: ++ B/VIV (III), robust lokalitet Kilder: se Gravesen Plantelivet ved Slivsø KJELD HANSEN DET TABTE LAND SYDJYLLAND 11

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil Han kom fra København, men ville være godsejer i det nordjyske. Det blev han og det med pomp og pragt, da han udtørrede det fattige Nordjyllands største sø, Gårdbo Sø, i årene 1881 83. Den nyslåede godsejer

Læs mere

Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning

Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning I sommeren 1834 foretog landinspektør Birk en omhyggelig opmåling af den 50 60 hektar store Gravlev Sø, som derefter blev matrikuleret. Søen rundt fik de 21

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN 6-14. marts 2012 Gitte og Allan Kruse, Marta Grun og Henning Skjelborg. DOF Køge. Tekst: Henning Skjelborg. Foto: Allan Kruse Cote Donâna står højt på ønskelisten hos de

Læs mere

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 Henning Skjelborg, DOF Køge Bugt Traner i store flokke på fourageringspladserne er et fascinerende syn. Og ikke blot synet af dem, men også den kurrende lyd fra tusindvis

Læs mere

Mallorca, Spanien Maj 2010

Mallorca, Spanien Maj 2010 Mallorca, Spanien Maj 2010 1. - 8. maj 2010 Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank Desting (FDE). Indledning Hermed følger en turrapport fra en fugleferie på Mallorca fra

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012

Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012 Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012 Slangeørn i hovedhøjde over altanerne Hotel Monaco, Kavarna. Foto: Jakob Hermann DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening 1 Forord: Bulgarien har altid været et

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget SKOTLAND en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004 dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget Indhold Indledning 2 Deltagerliste 3 Kort (turrute) 4 Kort dagbog 5-9

Læs mere

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø- og Energiministeriet Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Arbejdsrapport fra DMU nr. 153 2001 Erik Mandrup Jacobsen Ornis Consult A/S Datablad Titel:

Læs mere

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Turen gik til: Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Ofte kan det være forbundet med en vis risiko at forsøge at gentage en succes. På trods af det meldte jeg mig under fanerne, da Orla Jessen

Læs mere

t. I," i:l it, i.- F, L, t., 'a: i-:, il. \ t., DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT

t. I, i:l it, i.- F, L, t., 'a: i-:, il. \ t., DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT t. I," i-:, il. \ t., 'i i:l it, i.-,' t: F, L, t., 'a: DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT DANSK ORNTTOLOG'$K FONENING DOF er en lqldsforenirg lor fu gteinteress rede og fugebeskytælse

Læs mere

L E S B O S Maj 2010

L E S B O S Maj 2010 L E S B O S Maj 2010 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Ole Geertz-Hansen og René Rantzau Forord Fra den 09. 16. maj 2010 afholdt DOF Travel atter en tur til den græske ø Lesbos. Turen

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø

Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø Fra tidernes morgen og frem til slutningen af 1500-tallet strakte der sig en fjordarm helt ude fra Als Fjord gennem Mjels Vig og østpå ind i landet

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Fuglene i Svanninge Bjerge

Fuglene i Svanninge Bjerge Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fra publikationen Ornitologisk Artsdiversitet i Svanninge Bjerge Udarbejdet for Bikubenfonden af Jan Drachmann Feltarbejde: Jacob Sterup

Læs mere

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel MØN maj 2013 1 Torsdag den 9. maj En næsten fyldt bus af forventningsfulde medlemmer og med Henrik som chauffør afgik fra Hillerød kl. 9. Tunge skyer truede med regnvejr, som blev en realitet efter kort

Læs mere

Højt flyver ørnen over strandsøen i Solkær Enge

Højt flyver ørnen over strandsøen i Solkær Enge Højt flyver ørnen over strandsøen i Solkær Enge»Velkommen til indvielse af vådområdeprojekt Solkær Enge. Det er med ca. 182 hektar det største af vore igangværende vandmiljøplan II projekter. Jeg beder

Læs mere

GRÆKENLAND LESBOS maj 2008.

GRÆKENLAND LESBOS maj 2008. GRÆKENLAND LESBOS maj 2008. GRÆKENLAND. (LESBOS). 11.05.2008 18.05.2008. Sorthovedet gul vipstjert, West River INDLEDNING. Nærværende rapport handler om fugleregistreringer foretaget på en begivenhedsrig

Læs mere

F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT

F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT L. E. w E. P ts F- E F- t t: F!- x r tn q s F. E F. Fl E t r F. DANSK ORNTOLOGSK FORENNG LOKALAFDELNGEN ARHUS AMT DANSK ORN TOLOG SK FO REN N G DOFrir en landsforenirg for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse

Læs mere

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK Dansk OPLEV Fuglene I TOPPEN AF DANMARK DANMARKS BEDSTE FUGLEKIGGERSTED Oplev fuglelivet hele året rundt. Fugleoplevelser kan deles med andre. VELKOMMEN TIL TOPPEN AF DANMARK - det allerbedste sted at

Læs mere

PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 47. ÅRGANG 2013 NR.4

PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 47. ÅRGANG 2013 NR.4 PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 47. ÅRGANG 2013 NR.4 Inholdsfortegnelse Dette nummer af Panurus 3 Første ynglefund af vandrefalk i SJ 4 Stor Hornugles fødevalg 7 Gråsten

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Ammarnäs 2005 Dof Travel AMMARNÄS LAPLAND. Juni 2005

Dansk Ornitologisk Forening Ammarnäs 2005 Dof Travel AMMARNÄS LAPLAND. Juni 2005 AMMARNÄS LAPLAND Juni 2005 En anderledes turrapport Anderledes fordi deltagerne gjorde den til det den blev Jag vill sjunga en liten sång, en liten sång som er stark. Unija unija Morten Møller Hansen &

Læs mere

Det sydøstlige. Tyrkiet. 7 maj til 15 maj - 2011. Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli. Franck Ishøi & Aase Mielow

Det sydøstlige. Tyrkiet. 7 maj til 15 maj - 2011. Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli. Franck Ishøi & Aase Mielow Det sydøstlige Tyrkiet 7 maj til 15 maj - 2011 Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli Franck Ishøi & Aase Mielow 1 I maj måned 2011 besøgte vi det sydøstlige Tyrkiet i ca. 1 uges tid. Vi arrangerede først turen

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning.

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. 1 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Kystzoneøkologi. Marts 2000 Forfatter:

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Tissingvig: Fra ålenes eldorado over høslet og rapgræs til fremtidens natur

Tissingvig: Fra ålenes eldorado over høslet og rapgræs til fremtidens natur Tissingvig: Fra ålenes eldorado over høslet og rapgræs til fremtidens natur Den 18. juli 1870 var en skæbnedag for Glomstrup Vig på Mors. Denne sommerdag blev der afholdt en landvæsenkommissionsforretning»i

Læs mere

Extremadura, Spanien. 11. - 19. april 2011. DOF Travel. Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard

Extremadura, Spanien. 11. - 19. april 2011. DOF Travel. Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard Extremadura, Spanien 11. - 19. april 2011 DOF Travel Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard 1 Turprogram Udrejsedag Flyvning: Kastrup og Billund Madrid over Amsterdam Kørsel Madrid Torrejón el Rubio.

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Teknisk anvisning fra DMU nr. 23, 2006 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Tyrkiet Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010 Steppevåge Foto: Arne DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra søndag den 19. - mandag den 27. september 2010 afholdt

Læs mere

Fugle på Nyord Enge 1982-1996

Fugle på Nyord Enge 1982-1996 STORSTRØMS AMT NATUR- OG PLANKONTORET PARKVEJ 37-48 NYKØBING F. TLF. 54 84 48 Fugle på Nyord Enge 1982-1996 Storstrøms Amt - Teknik-og miljøforvaltningen Natur- og plankontoret ST NATUF k STORSTRØMS AMT

Læs mere

Turrapport. Ved Elbens bredder. Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni

Turrapport. Ved Elbens bredder. Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni Turrapport Ved Elbens bredder Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni 2009 Forsidefoto: Grænseskoven af Jørgen Lindby Deltagere: Foto udlånt af Bodil 2 Forord Elben Foto: Jørgen Lindby Natur-Øst afholdt i pinsedagene

Læs mere

Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland

Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland Indledning Denne rapport er en sammenfatning af plante- og fuglelister m.m. som 12 deltagere fra Naturhistorisk Forening fra Sydvestjylland

Læs mere

Turrapport. Lesbos. Stortur i dagene 9. maj 16. maj

Turrapport. Lesbos. Stortur i dagene 9. maj 16. maj Turrapport Lesbos Stortur i dagene 9. maj 16. maj 2010 Forsidefoto: Balkan Skakbrætsommerfugl, Melanargia larissa, af Ole Andersen Deltagere: Kære deltager på turen til Lesbos Lesbos er en græsk ø, der

Læs mere

Extremadura, Spanien

Extremadura, Spanien Extremadura, Spanien 25. april 3. maj 2010 DOF Travel Ledere: Jørgen Ballegaard og Jens Ballegaard Foto: Per Frydenlund Nielsen Turprogram: Søndag 25. april: Flyvning København 08.35 Madrid 11.50 Kørsel

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Tinglev Sø blev til en afvandet mose med landbrug

Tinglev Sø blev til en afvandet mose med landbrug Ærgerligt nok nåede Tinglev Sø lige præcis at komme med på listen over de sidste statsstøttede afvandingsprojekter, før landvindingsloven blev afskaffet. Havde moseområdet undgået dette forgæves forsøg

Læs mere

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Rekvirent Rådgiver Fredensborg Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Egevangen 3B 4000 Roskilde 2980 Kokkedal Telefon 46 30 03 10 Fax 46 30 03 11 Telefon

Læs mere

Udtørringen af Sjørring Sø: Galmandsværk eller genistreg

Udtørringen af Sjørring Sø: Galmandsværk eller genistreg Udtørringen af Sjørring Sø: Galmandsværk eller genistreg»indrammet af mægtige, af kæmpehøje kronede højdedrag lå søen med dens herlige, af rør og ravl omkransede holme og dens brede afvekslende strande

Læs mere

VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES

VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] VÅDOMRÅDER,

Læs mere

Millionstøtte til erstatningsjord for urentable enge gjorde det muligt at skabe Halkær Sø

Millionstøtte til erstatningsjord for urentable enge gjorde det muligt at skabe Halkær Sø Millionstøtte til erstatningsjord for urentable enge gjorde det muligt at skabe Halkær Sø Det lave terræn langs åen havde efterhånden sat sig så meget, at de drænede enge dårligt nok var til at køre på.

Læs mere

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 - med forslag til naturpleje Kunde Rådgiver Egedal Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Rådhustorvet 2 4000 Roskilde 3660 Stenløse Telefon 46 30 03 10 Telefon:

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Sardinien 7-14 juli- 2009

Sardinien 7-14 juli- 2009 Sardinien 7-14 juli- 2009 Alghero og vestlige Sardinien ( fugle alm i Dk ikke nævnt, kun int obs + de lokale racer) Indkvartering på Hotel Buganvilla i Alghero, i gå afstand til centrum, et udmærket hotel

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid gældende

Læs mere

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2, med resultater fra feltstationerne Faglig rapport fra DMU nr. 35 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø-

Læs mere

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør.

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør. INDGÅET 1 1 FEB. Hedensted Kommune Snaptun den Til Borgmester Kirsten Therkelsen Vedr. cykelsti Snaptun-Glud og opfyldning af jord i min eng. I forbindelse med telefonisk samtale med Mariane Søgård Jensen

Læs mere

Anne Marie Bojsen og Christian Bech Åbøl Østermarksvej 4 6541 Bevtoft Hjartbro d. 1. januar 2011

Anne Marie Bojsen og Christian Bech Åbøl Østermarksvej 4 6541 Bevtoft Hjartbro d. 1. januar 2011 Til: Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV E-mail: nkn@nkn.dk Indsendt af: Gitte Thurø Nielsson og Claus Henrik Lassen Hjartbro Skovvej 7 Mail: trakehnergaarden@gmail.com Anne Marie Bojsen

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 1 April 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 1 april 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

Eltang Vig var en af landets vanskeligste tørlægninger

Eltang Vig var en af landets vanskeligste tørlægninger Eltang Vig var en af landets vanskeligste tørlægninger Siden midten af 1800-tallet havde lodsejerne omkring Eltang Vig drøftet muligheden for at tørlægge den smalle fjordarm, og i 1871 dannede ni gårdmænd

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Sydlangeland Steppetornskaden. Generalforsamlingen Bestyrelsen Forårstræk/ringmærkning Fyns Hoved

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Sydlangeland Steppetornskaden. Generalforsamlingen Bestyrelsen Forårstræk/ringmærkning Fyns Hoved lssn 0909. Postbesørge HAVREVMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse. ARGANG NR. 1, MAR. 1996 Generalforsamlingen Bestyrelsen Forårstræk/ringmærkning Sydlangeland Steppetornskaden

Læs mere

Kalvebod Fælled. Krigen kommer

Kalvebod Fælled. Krigen kommer Kanslergade-forligets millioner rullede på Vestamager Den verdensomspændende finansielle krise begyndte med børskrakket på Wall Street i oktober 1929 men ramte også alle lande i Europa. I Danmark blev

Læs mere

Sindrup Vejle skabte altid»betydelige vanskeligheder«

Sindrup Vejle skabte altid»betydelige vanskeligheder« Sindrup Vejle skabte altid»betydelige vanskeligheder«i sommeren 1867 stod ingeniørpremierløjtnant L.C. Nyholm og prokurator Lykke fra Thisted parat til kaste sig ud i tørlægningen af Skibsted Fjord i Thy.

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Filsø blev udtørret på grund af t yskerne

Filsø blev udtørret på grund af t yskerne Filsø blev udtørret på grund af tyskerne»mit livsværk, mit hjertebarn«, kaldte godsejer Aksel Olufsen udtørringen af Fil Sø.»En ødelæggelse af naturværdier, som vi ikke har mage til andet steds i landet«,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Filsø blev udtørret på grund af tyskerne

Filsø blev udtørret på grund af tyskerne Filsø blev udtørret på grund af tyskerne»mit livsværk, mit hjertebarn«, kaldte godsejer Aksel Olufsen udtørringen af Fil Sø.»En ødelæggelse af naturværdier, som vi ikke har mage til andet steds i landet«,

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013

Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013 Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013 Orbicon, oktober 2013 Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Bodil Deen Petersen Telefon 89

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Mallorca 1-8. Maj 2010

Mallorca 1-8. Maj 2010 Mallorca 1-8. Maj 2010 Forord Denne turs tilblivelse begyndte nok allerede for godt et par år siden. Idet Frank Desting, senere kun benævnt Frank, eller (FDE) og Leif Frederiksen (LFR) allerede talte om

Læs mere

Lav selv fuglekasser en vejledning

Lav selv fuglekasser en vejledning Lav selv fuglekasser en vejledning Det er svært at være fugl Mange af de fugle, der yngler i huller, har svært ved at finde egnede steder at yngle. Det skyldes især, at mange skove drives meget intensivt.

Læs mere