Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning"

Transkript

1 Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning I sommeren 1834 foretog landinspektør Birk en omhyggelig opmåling af den hektar store Gravlev Sø, som derefter blev matrikuleret. Søen rundt fik de 21 lodsejere afsat deres parceller ud til søens midterlinje, og det er nærliggende at tolke landinspektørens»kort over Engene ved Gravlev Sø«, som optakten til at tørlægge den lavvandede sø. Hvem, der tog initiativet, er der ikke bevaret nogen erindring om, men mon ikke manden på»bundgaarden«har spillet en fremtrædende rolle? Ifølge matrikelkortet stod han til ene mand at få næsten halvdelen af søarealet. 160 år senere skal det også blive manden på»bundgaarden«, der fører det store ord, da der protesteres mod den naturfredning, der skal bane vejen for en genopretning af Gravlev Sø. Under alle omstændigheder kan der næppe herske tvivl om, at udtørringen af Gravlev Sø er et af de få danske bondeprojekter, hvor den lokale forankring lå fast, og hvor egnens bønder løftede i flok. Det er også værd at bemærke, at dette landvindingsprojekt blev forberedt 30 år før Dybbølnederlaget, der fejlagtigt betragtes af mange historikere som startskuddet til den store landvindingsperiode. Oprindeligt strakte Gravlev Sø sig fra Lille Blåkilde i nord og helt ned til foden af Rebild Bakker ved Ravnkilde, i alt to kilometer. Vandet fra kilderne er kendt for at holde en konstant temperatur året rundt, og det»varme«vand skabte altid isfrie områder i søen, uanset vinterens strenghed. Det kræver ikke megen fantasi at forestille sig de rige jagtmuligheder for datidens bønder, når fuglelivet har været trængt sammen i disse våger. Helt præcist og i detaljer kender vi ikke landvindingssagens forløb, men ved kortstudier kan det konstateres, at i 1880 var søarealet indskrænket til nogle få hektar ud for Gravlev by. Resten af søbunden var inddraget som engarealer, der blev afvandet til Lindenborg Å. Den fungerede som landkanal i østsiden af dalen. Omkring 1910 var den sidste rest af søen forsvundet. Søbunden sætter sig I det 20. århundrede intensiveres dræningen, især ved hjælp af tre pumpehuse fra De skal bortskaffe det skadelige vand, der nu pumpes ud i Lindenborg Å. I 1978 viser kortene, at hele den gamle sø er væk, og engarealerne er detaildrænet. Der dyrkes korn på størstedelen af de udtørrede parceller. Men landvindingen var ikke langtidsholdbar. Fra midten af 1980 erne besværliggøres landbrugsdriften, fordi den tidligere søbund har sat sig så meget, Søen har engang været så stor, at der gik passagerbåd på tværs over til Rebild. Man kunne se Rold Storkro fra Gravlev, og krogæsterne havde en pragtfuld udsigt over søen. Dette gamle stik fra 1821 viser byen og søen fra sydvest. Foto: privateje. Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning Kjeld Hansen DET TABTE LAND Nordjylland 1

2 at jorden er blevet for våd. Visse år får man tilsået arealerne, men når høsten skal i hus, sejler det hele i vand. I 1985 luftes for første gang et forslag om at lade Gravlev Sø genopstå. Det kom fra statsskovrideren på Buderupholm, der inviterede til et møde med lodsejere og andre interessenter om mulighederne for at genoprette naturforholdene i ådalen. Og naturen går sin gang bliver det første år, hvor vinteroversvøm Gravlev Sø Lavvandet sø med 27 hektar vandflade i markant smeltevandsdal på 170 hektar, nordvest for Rebild Bakker. Udtørret i 1800-tallet, men gendannet fra omkring Et naturprojekt gennemførtes i 2008/09, der fastlagde søens endelige størrelse. Ringe vanddybde, i middel 0,4 meter, med største dybde på godt en meter. Ådalen gennemløbes af den inddigede Lindenborg Å, men den nye sø modtager udelukkende regnvand og grundvand fra bække og kilder i Gravlev-dalens vestside. I 2005 blev 1028 ha naturfredet i hele området. Ådalen udgør en mindre del af habitatområde nr. 20 under Natura Prisen for hele projektet er opgjort til ca. 11 mio. kr. De tre kort er fra 1834, 1880 og Rebild kommune. Koordinater: , DET TABTE LAND Nordjylland Kjeld Hansen Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning

3 melsen ikke længere pumpes væk. En af ejerne har slukket den ene af de tre pumper, og der opstår en permanent sø på omkring 10 hektar og med en største dybde på knap en meter. Søudtørringen var aldrig blevet organiseret med et pumpelag, men foregik ved hjælp af flere selvstændige pumper, der var enkeltmandsejede. Tilhængerne af en sø lå heller ikke på den lade side. I sommeren 1990 rekvirerede Buderupholm Statsskovdistrikt den første rapport om mulighederne for og konsekvenserne af en retablering af søen. Den blev bestilt hos Hedeselskabet, men der skulle yderligere to tykke rapporter til, en omfattende fredningskendelse samt 20 års ventetid, før statsskovriderens visioner var ført ud i livet. Oprør i ådalen Fra 1990 og nogle år frem udviklede der sig en»ulovlig«sø i engene, hvor den gamle sø havde ligget. Ulovlig, fordi der stadig udbetaltes landbrugsstøtte til de oversvømmede arealer, som lodsejerne også ifølge den gamle fredningsdeklaration fra 1963 havde pligt til at dyrke. Situationen begyndte at blive uholdbar for ejerne af de vådeste arealer. Endnu værre gik det, da den landmand, der slukkede sin pumpe i 1990, fik den repareret og genstartet, så søen atter forsvandt. Det daværende Nordjyllands amt gik ind i sagen og påbød ham straks at stoppe pumpen, så søen atter opstod. Amtet vurderede, at i løbet af de år, hvor pumpen var slukket, havde der udviklet sig et naturligt dyre- og planteliv i søen, og derfor var den beskyttet som en såkaldt 3-lokalitet efter naturbeskyttelsesloven. Mærkværdigvis efterkom lodsejeren straks det amtslige påbud uden at benytte sin klagemulighed, men tilbage stod stadig dyrkningskravet i den gamle fredningsdeklaration. Sagen kom derfor for fredningsnævnet, hvis dommer opfordrede til, at man rejste en ny, samlet fredningssag for hele ådalen, og at man deri Den konstante vandtemperatur i kilderne på 7 8 grader året rundt betyder, at en række planter og dyr, der ellers er forsvundet fra Danmark, har overlevet her siden sidste istid. Det rene kildevand har flere steder været anvendt til ørreddambrug, men staten har nu opkøbt to af disse forurenende virksomheder og nedlagt dem for at kunne genskabe Gravlevkilden (billedet) og Egebækkilden, der forsyner den nye sø med rent vand. medtog muligheden for en søretablering. Det blev Nordjyllands amt, som i partnerskab med Skov- og Naturstyrelsen udarbejdede et omfattende forslag til naturfredning af mere end 1000 hektar i og omkring ådalen. Området er fyldt med helt særlige naturlokaliteter, og her vokser sjældne planter som ægbladet fliglæbe, afbidt høgeskæg, sumphullæbe, purpur-gøgeurt og lav skorsoner. Området var allerede dækket af en række spredte fredninger fra de forudgående 70 år, men uden klar sammenhæng eller fælles målsætning. Fredningsmyndighederne ønskede derfor at samle det hele under én hat og samtidig fylde 150 hektar fredningsfrie huller ud. I samme omgang Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning Kjeld Hansen DET TABTE LAND Nordjylland 3

4 Den smukke bakke-gøgeurt hører til på kalkholdig, lysåben bund på overdrev og skrænter. Den har haft det ene af sine tre nutidige voksesteder i Danmark ved Lindenborg Å, lidt nord for Gravlev-dalen, frem til Tidligere fandtes den sporadisk og som en sjælden plante over hele landet, men på mindst 50 forskellige steder. Det er tilgroning og opdyrkning af overdrev, der har taget livet af den, men med den rette naturpleje ved Gravlev Sø, er der en chance for, at den atter dukker op. skulle der så skabes grundlag for en naturgenopretning af den gamle sø. Trods alle forsikringer om den fælles kærlighed til de store naturværdier udbrød der alligevel et mindre oprør mod fredningsforslaget for ådalen. Anført af bl.a. gårdejer Erik Bundgaard ottende generation på»bundgaarden«, hvis ejer i 1830 erne havde været den store vinder ved udtørringen af søen blev der sat en indsamling af protester i gang. For landmændene var det især udsigten til ekspropriering af et større landbrugsareal, man var imod. Man mente ikke, at det var nødvendigt at inddrage så meget jord, og det lykkedes faktisk at nedbringe arealet ganske betragteligt, uden at projektet blev umuliggjort. Af hensyn til de mange orkideer og andre sjældne planter i området, der hverken tåler pesticider, kunstgødning eller gylle, rummede fredningsforslaget også store begrænsninger i anvendelsen af disse hjælpemidler på de fredede arealer, og det kunne enkelte andre landmænd ikke acceptere. Dem var gårdejer Erik Bundgaard dog ikke blandt, da han i forvejen drev sit landbrug som økologisk. For andre borgere var det især restriktioner vedrørende boligbyggeriet, der vakte protester. Man frygtede, at fredningen skulle omdanne Gravlev by til et frilandsmuseum. Borgmesteren i den daværende Støvring kommune opsummerede konflikten ganske godt i en udtalelse i 1997, hvori han lagde stor vægt på at bevare egnens smukke natur, men samtidig stod fast på, at der skulle udlægges et større antal byggegrunde i Gravlev by. Det var netop kommunens lokalplan for 20 nye byggegrunde uden for Gravlev, der havde sat sindene i kog. Fredning tager sin tid Mens protesterne mod sagen gik deres langsomme gang gennem bureau Gravlev Ådal er kendt for sine talrige kilder. Lille Blåkilde oppe i nordenden er den mest vandrige med 150 liter pr. sekund eller 13 mio. liter i døgnet. Kilden strømmer direkte ud af jorden fra foden af en skrænt og er derfor en typisk strømkilde. Derimod er Ravnkilde øst for søen en såkaldt sumpkilde. Her er der ikke tale om én kilde, men om en række kilder, som vælder op og skaber et sumpet område. 4 DET TABTE LAND Nordjylland Kjeld Hansen Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning

5 Den nyskabte sø ligger idyllisk i Gravlev Ådal, der udspringer fra Rebild Bakker. Til højre i billedet, der er optaget fra sydvest, snor Lindenborg Å sig uden om søen. Det har været en afgørende udfordring at neutralisere sportsfiskernes frygt for kæmpegedder og andre trusler mod åens fine bestand af havørreder. Foto: Niels Fabæk. kratiets sagsbehandling, lå myndighederne ikke på den lade side. Som forberedelse til det forventede»grønt lys«for naturgenopretningen købte og nedlagde statsskovdistriktet to dambrug i ådalens sydvestlige ende. De to kildedambrug havde tappet det rene kildevand oppe fra bakkerne, brugt det til fiskeopdræt for derefter at aflevere det som beskidt spildevand til den midlertidige sø. Efter ophøret med dambrugsdriften blev både Gravlev Bæk og Egebæk gensnoet efter deres oprindelige forløb. Statsskovdistriktet gik også i gang med at tilbyde systematisk opkøb af hele projektområdet. Mens fredningsnævn og andre myndigheder behandlede det omfattende forslag og de mange indsigelser, arbejdede naturen også selv videre med projektet. Søen voksede sig større og større, og stille og roligt overhalede naturen de grønne projektmagere indenom. Må bøje sig for almenvellet Fra midten af 1990 erne havde landmændene slukket alle pumperne, da det ikke længere kunne betale sig at bruge strøm på at pumpe, og da fredningsmyndighederne endelig sagde ja til at gendanne søen, dækkede den allerede 20 hektar. Det var i 2005, at fredningsnævnet afsagde sin kendelse. I den hed det bl.a.:»naturgenopretningsprojektet, hvorved Gravlev Sø genskabes, og vandløbene ved søen i en vis udstrækning føres tilbage i oprindelige forløb, vil medføre så væsentlige forbedringer af naturværdierne i området, at projektet bør gennemføres trods de betydelige indgreb i udnyttelsen af de berørte arealer«. Kendelsen havde været en tur gennem Naturklagenævnet, der havde besigtiget forholdene, men kun for at stadfæste fredningen. Det betød et meget vigtigt skridt fremad, fordi både søen og den nødvendige forlægning af Lindeborg Å nu kunne gennemføres, selvom dele af projektområdet var i private eje. Manden på»bundgaarden«og de øvrige lodsejere måtte bøje sig for hensynet til almenvellet. Egentlig var de heller ikke imod projektet, dengang oprøret ulmede i ådalen, men man følte sig bare forbigået og dårligt informeret af myndighederne. Flere landmænd hævder, at de først fik besked om fredningen af deres jord, da de læste om projektet i aviserne. I dag er der et godt samarbejde mellem parterne, og det er kvæg fra»bundgaarden«, der sørger for den statslige naturpleje på engene ned til den nyskabte sø. Frygt for kæmpegedder I marts 2007 leverede Orbicon A/S, som Hedeselskabet nu kaldte sin rådgivende virksomhed, det endelige forprojekt. Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning Kjeld Hansen DET TABTE LAND Nordjylland 5

6 Tidligere tiders rige fugleliv er hurtigt vendt tilbage til Gravlev Sø, ikke mindst om vinteren hvor de»varme«kilders konstante temperatur på 7 8 grader garanterer isfrie våger. Sangsvanen er en af de karakteristiske vintergæster med største antal indtil videre i december 2007, hvor en lokal ornitolog talte 112 af de gulnæbbede svaner. Foto: Niels Fabæk. Det væsentligste element var adskillelsen af den nye sø og Lindenborg Å. Søen skulle udelukkende forsynes med kildevand, så åens fiskeliv ikke ville blive påvirket af forholdene i søen. Man ønskede ikke at komme i konflikt med sportsfiskerne, der var meget ængstelige for bestanden af ørreder. Hvis åen fik lov til at løbe gennem søen, kunne man frygte for forekomsten af kæmpegedder, der ville æde al smolt, dvs. alle unge ørreder, mente sportsfiskerne. Også i løbet af 2007 blev der gennemført en jordfordeling, der tilgodeså alle lodsejere i området, samtidig med at der blev skabt en ejerstruktur, så de nye enge kunne afgræsses og så var man endelig parat. Forarbejdet havde taget 20 år, mens selve projektets grave- og anlægsfase blot varede fire måneder fra august 2008 og frem til januar 2009, så søen var klar i god tid til den officielle indvielse. Den fandt sted 7. juni 2009 med dans, sang og festlige taler. Panoramaudsigt for 11 mio. kr. I dag ligger Gravlev Sø som en femstjernet attraktion, der føjer sig smukt ind i de naturskønne Rebild Bakker, hvorfra man kan se søen som et blåt blinkende spejl. For beboerne i Gravlev by har den nye sø betydet en bedårende søudsigt, der utvivlsomt har givet deres ejendomsværdier et kraftigt nøk i vejret. Ordinære parcelhuse er med et slag blevet opgraderet til eftertragtede liebhaverboliger med panoramaudsigt, ganske gratis for ejerne. Projektet har dog ikke været helt billigt. Selve anlægsarbejdet, der kostede 1,5 mio. kr., var nok den mindste post i regnskabet. Statsskovdistriktet opgjorde i 2008 den samlede projektpris til ca. 11 mio. kr. Den udgift dækkede opkøb af 117 hektar jord, køb og nedlæggelse af to dambrug, konsulentbistand, anlægsarbejder, friluftsfaciliteter samt den første naturpleje over hele perioden Allerede efter to år er den nye sø blevet en væsentlig naturlokalitet, hvor der bl.a. er iagttaget odder. Kilder Forfatterens besøg på lokaliteten, 27. september Hedeselskabet: Gravlev Sø. Forundersøgelse og beskrivelse af muligheder og konsekvenser ved en retablering. Udarbejdet for Buderupholm Statsskovdistrikt. Juli Hedeselskabet: Gravlev Sø. Samlet projekt for retablering af søen med et vandspejl omkring kote 6,25 m DNN. Udarbejdet for Buderupholm Stasskovdistrikt Himmelstrup, Jesper: En femstjernet naturoplevelse. Miljødanmark nr. 3, juni Høy, Th. et al.: Danmarks Søer. Søerne i Nordjyllands og Viborg Amter. 6. bind. Strandbergs Forlag, Labohn, Knud: Stille oprør i Ådalen. Danske Kommuner, nr. 8, Løjtnant, Bernt: Truede danske planter. URT Orbicon A/S: Gravlev Sø forprojekt til Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm Statsskovdistrikt. Marts DET TABTE LAND Nordjylland Kjeld Hansen Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning

7 Fuglelivet i dag Med tilladelse fra Dansk Ornitologisk Forening bringes her et uddrag af DOF-basen, der rummer et meget stort antal fugleobservationer fra alle betydningsfulde fuglelokaliteter i landet. Ønskes der en detaljeret og aktuel status for fuglelivet ved Gravlev Sø, så brug dette link: Herunder ses en oversigt over de 130 fuglearter, som er registreret fra Gravlev Sø, pr. 17. august I parentes ses antallet af observationer og individer i alt. Lille Lappedykker (68/688) Fiskeørn (7/7) Ringdue (7/768) Gærdesanger (1/3) Toppet Lappedykker (61/146) Tårnfalk (9/11) Gøg (14/19) Tornsanger (6/15) Gråstrubet Lappedykker Sorthalset Lappedykker (68/399) (1/2) Skarv (41/199) Rørdrum (1/1) Fiskehejre (78/1723) Knopsvane (108/1077) Pibesvane (2/9) Sangsvane (70/999) Grågås (92/1033) Gravand (66/415) Pibeand (24/331) Knarand (8/26) Krikand (92/3585) Gråand (82/2599) Spidsand (3/5) Atlingand (17/27) Skeand (15/50) Taffeland (115/1308) Troldand (126/3301) Bjergand (1/1) Hvinand (44/196) Lille Skallesluger (17/42) Stor Skallesluger (31/117) Rød Glente (1/1) Havørn (1/1) Rørhøg (102/151) Blå Kærhøg (4/4) Duehøg (5/5) Spurvehøg (9/10) Musvåge (35/75) Agerhøne (1/2) Fasan (6/8) Vandrikse (17/25) Grønbenet Rørhøne (21/149) Blishøne (86/4027) Strandskade (1/2) Klyde (3/6) Lille Præstekrave (22/75) Stor Præstekrave (2/2) Hjejle (1/1) Vibe (58/1927) Temmincksryle (7/25) Almindelig Ryle (1/1) Brushane (5/36) Enkeltbekkasin (1/1) Dobbeltbekkasin (33/164) Storspove (1/1) Sortklire (2/3) Rødben (5/7) Hvidklire (12/38) Svaleklire (7/14) Tinksmed (16/66) Mudderklire (28/69) Dværgmåge (1/2) Hættemåge (29/1664) Stormmåge (17/880) Sildemåge (7/39) Sølvmåge (28/1914) Svartbag (12/24) Sortterne (2/5) Huldue (2/3) Natugle (2/2) Mursejler (2/8) Isfugl (10/10) Grønspætte (2/2) Sortspætte (1/1) Stor Flagspætte (1/1) Digesvale (26/885) Landsvale (35/6629) Bysvale (13/262) Skovpiber (1/2) Engpiber (7/82) Gul Vipstjert (5/32) Bjergvipstjert (20/23) Hvid Vipstjert (11/47) Vandstær (2/2) Gærdesmutte (4/6) Jernspurv (1/1) Rødhals (1/1) Nattergal (1/1) Rødstjert (4/8) Bynkefugl (10/19) Sortstrubet Bynkefugl (2/3) Solsort (7/23) Sjagger (2/69) Sangdrossel (1/1) Vindrossel (1/10) Misteldrossel (2/4) Græshoppesanger (6/7) Kærsanger (2/3) Rørsanger (5/15) Gulbug (1/1) Havesanger (2/3) Munk (3/7) Skovsanger (2/2) Gransanger (5/12) Løvsanger (2/5) Skægmejse (4/8) Halemejse (1/6) Sumpmejse (1/2) Blåmejse (2/6) Musvit (5/29) Spætmejse (1/2) Træløber (2/2) Stor Tornskade (3/3) Husskade (4/7) Allike (3/127) Råge (2/3) Gråkrage (17/523) Ravn (8/12) Stær (18/36607) Skovspurv (3/17) Bogfinke (7/34) Kvækerfinke (1/100) Grønirisk (5/12) Stillits (10/88) Tornirisk (4/11) Dompap (1/4) Kernebider (2/2) Gulspurv (3/8) Rørspurv (34/124) Bomlærke (7/7) Herunder ses en oversigt over de 6 andre dyr (end fugle), som er registreret fra Gravlev Sø, pr. 17. august I parentes ses antallet af observationer og individer i alt. Citronsommerfugl (1/2) Dagpåfugleøje (1/3) Tidselsommerfugl (1/1) Ræv (2/2) Odder (3/3) Rådyr (2/6) Fuglelivet i dag Kjeld Hansen DET TABTE LAND Nordjylland 7

8 Plantelivet ved Gravlev Sø TBU 11/24 4: Gravlev Gravlev ligger på den stærkt kuperede vestside af Lindenborg Ådal. Fra landsbyen skærer en markant dal mod vest. Dele af siderne græsses fortsat, mens hovedparten er uden landbrugsmæssig anvendelse. Skråningerne rummer stedvis lavtvoksende overdrevsvegetation. Bevaring: Ca. 31 ha af dalen vest for Gravlev og ca. 50 ha. af Lindenborg Ådals vestside inkl. Oplev Krat (lok. 11/24 2) er fredet 1968 og Vegetationstyper: Overdrev Højere planter: 1986: Hvid Anemone, Bitter Bakkestjerne, Blæresmælde, Blåhat, Blåmunke, Eng-Brandbæger, Mark-Bynke, Krat-Fladbælg, Græsbladet Fladstjerne, Forskelligfarvet Forglemmigej, Mark-Frytle, Gederams, Eng-Gedeskæg, Vellugtende Gulaks, Vår-Gæslingeblomst, Alm. Gåsemad, Hedelyng, Blød Hejre, Hindbær, Alm. Hvene, Toårig Høgeskæg, Håret Høgeurt, Alm. Hønsetarm, Storkronet Hønsetarm, Liden Klokke, Hvid- Kløver, Kornblomst, Alm. Kællingetand, Vild Kørvel, Lucerne, Hvid Okseøje, Kantet Perikon, Prikbladet Perikon, Alm. Pimpinelle, Bidende Ranunkel, Knold- Ranunkel, Eng-Rottehale, Knold- Rottehale, Rundbælg, Rødknæ, Alm. Røllike, Lav Skorsoner, Gul Snerre, Liden Snerre, Pigget Star, Ager-Stedmoderblomst, Kornet Stenbræk, Bidende Stenurt, Rød Svingel, Alm. Syre, Dusk-Syre, Gærde-Valmue, Muse-Vikke, Tofrøet Vikke, Tveskægget Ærenpris Lokalitetskode: + E II r-s Botanisk vurdering: 2. Sjældnere planter: Liden Snerre 4. Hede- og overdrevsindikatorer: Forskelligfarvet Forglemmigej, Knold-Ranunkel, Lav Skorsoner, Kornet Stenbræk Kilder: se Wind DET TABTE LAND Nordjylland Kjeld Hansen Plantelivet ved Gravlev Sø

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø

Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø Natur er kultur, siger man. Dermed sigtes til det faktum, at stort set ingen del af den oprindelige naturarv i et land som Danmark har undgået at blive påvirket

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Alt har sin tid, også de fleste landvindingsprojekter. Ofte har landvindingssagens ingeniører slået deres folder på marginale jorder, hvor ellers kun dumdristige

Læs mere

Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle

Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle Når man står ved slusen med de tre højvandsklapper på den smalle vejdæmning over Tåsinge Vejle, så er det en af Danmarkshistoriens tidligst inddæmmede fjorde,

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Hals Sø på grund af den bløde jordbund

Hals Sø på grund af den bløde jordbund Trods millionstøtte lykkedes det aldrig at afvande Hals Sø på grund af den bløde jordbund I december 1949 lagde Hedeselskabet sidste hånd på et skitseprojekt for udbedring af afvandingsanlægget i Hals

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 31. august Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 8. Blodrød Hedelibel 30. august Engpiber 3, Skovskade 1. Det Hvide C 1, Lille Ildfugl 1, Okkergul Randøje 2, Almindeælig Blåfugl 3, Admiral 6, Kålsommerfugl 5,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Vorup Engsø bringer naturen helt ind i Randers by

Vorup Engsø bringer naturen helt ind i Randers by Vorup Engsø bringer naturen helt ind i Randers by Selvfølgelig var der mange gode grunde til, at de lavtliggende enge langs Gudenåen lå hen i århundreder som naturlige renseanlæg for den mægtige flod.

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

UNGARN september 2015

UNGARN september 2015 UNGARN 6. 13. september 2015 Foto s (Gerard Gorman) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 6. til den 13. september afholdt DOFTravel den 1. sensommertur

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014 KROATIEN.april til.maj 0 Fotos: Leon Berthou DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou Forord Fra den.april til den.maj 0 afholdt DOFTravel den første tur Kroatien på Balkan.

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Legind Sø som pionerprojekt

Legind Sø som pionerprojekt Legind Sø som pionerprojekt I tidernes morgen var Legind Vejle en fjordvig ud til Sallingsund. Siden stenalderen blev den afsnøret gennem naturlig landhævning og med strandvolde godt hjulpet af en vejdæmning

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Ketting Nor efter nej fra egnens bønder

Ketting Nor efter nej fra egnens bønder »E Krigsvej«lagde grunden til dæmningen over Ketting Nor efter nej fra egnens bønder Under krigen mod England blev der i 1808 bygget en bro over Ketting Nor, der hvor dæmningen ligger i dag. Datidens hjemmeværn,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

UNGARN Oktober 2012

UNGARN Oktober 2012 UNGARN 19. 26. Oktober 2012 Traner (Foto: Torkild Kristensen) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 19. oktober til den 26. oktober 2012 afholdt DOFTravel

Læs mere

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil Han kom fra København, men ville være godsejer i det nordjyske. Det blev han og det med pomp og pragt, da han udtørrede det fattige Nordjyllands største sø, Gårdbo Sø, i årene 1881 83. Den nyslåede godsejer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Projektbeskrivelse... 3. Fuglereservatets historie... 4 Karakteristik af fuglereservatet... 4

Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Projektbeskrivelse... 3. Fuglereservatets historie... 4 Karakteristik af fuglereservatet... 4 Kompendium og CV for Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner Videreudvikling af Kværkeby Fuglereservat Projekt handicaptoilet og handicaplift Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Projektbeskrivelse... 3 Fuglereservatets

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Kuusamo og Liminka. Finland. Juni En tur med DOFTravel. Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Denmark Vesterbrogade København V

Kuusamo og Liminka. Finland. Juni En tur med DOFTravel. Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Denmark Vesterbrogade København V Finland Kuusamo og Liminka Juni 2010 En tur med DOFTravel Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Denmark Vesterbrogade 138-140 1600 København V Forord DOFTravel arrangerede en tur til Nordøstfinland i perioden

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Legind Vejle (Areal nr. 29)

Legind Vejle (Areal nr. 29) Legind Vejle (Areal nr. 29) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Legind Vejle er beliggende mellem Nykøbing Mors og Legindbjerge Plantage. Arealet gennemskæres mod øst af statsvej nr. 26. Oversigtskort 1.2 Geologi

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1

Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1 Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kanonerne blev kørt i stilling allerede i foråret 1940, da Hedeselskabet udformede den første plan for total tørlægning af den tre kilometer lange Norsminde

Læs mere

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Bulgarien 13/9 28/9 2008 Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord Fra den 13. 28. september 2008 afholdt DOF Travel atter tur til

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Jølby Nor mislykkedes som udtørring sprojekt

Jølby Nor mislykkedes som udtørring sprojekt Jølby Nor mislykkedes som udtørring sprojekt Efter udskiftningen af landbrugsejendommene i 1788 blev arealerne omkring Jølby Nor, der var en åben lagune ud til fjorden, anvendt som fælles græsning. I 1859

Læs mere

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Müritz 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Orla havde længe leget med tanken om en flerdagstur til Müritz, og i maj 2003 var det så vidt. Der var bestilt overnatning, købt proviant

Læs mere

Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov

Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov Naturovervågning Arbejdsrapport fra DMU, nr. 169 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet

Læs mere

Den store vision for Gamst Sø skrumpede ind

Den store vision for Gamst Sø skrumpede ind Den store vision for Gamst Sø skrumpede ind Omkring år 1800 blev det første forsøg gjort på at udtørre den lavvandede Gamst Sø mellem Vejen og Lunderskov. Bønderne udgrøftede arealet, men resultatet var

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet. Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011

Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet. Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011 Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011 Landbrugsjorden udgør 63 % af Danmarks areal -58 % under plov Danmark er det mest intensivt

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Deltagerliste. Janne Gygli. Birthe og Einar Bacher. Randi Hansen. Ole Kjuel Nielsen. Karen Grete Yttesen og Per Hermansen. Ebba og Ralf Larsen

Deltagerliste. Janne Gygli. Birthe og Einar Bacher. Randi Hansen. Ole Kjuel Nielsen. Karen Grete Yttesen og Per Hermansen. Ebba og Ralf Larsen Deltagerliste Janne Gygli Birthe og Einar Bacher Randi Hansen Ole Kjuel Nielsen Karen Grete Yttesen og Per Hermansen Ebba og Ralf Larsen Kis Knaack Carl Axel Henrichsen Neel Bacher Marka og Kenneth Darborg

Læs mere

Sundby Sø (Areal nr. 24)

Sundby Sø (Areal nr. 24) Sundby Sø (Areal nr. 24) 1 Beskrivelse Umiddelbart nordvest for Vildsund finder man de afvandede arealer i Sundby Sø og Tagkær Landvindingslag. Her er det besluttet at gennemføre et naturprojekt, der skal

Læs mere

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl Emner der kan stilles spørgsmål i til den skriftlige jagtprøve: 1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi Følgende arter skal kunne artsbestemmes på baggrund af et billede, der viser arten i den

Læs mere

Letland maj 2005. DOF Travel. Peter Lafrenz Thomas W. Johansen

Letland maj 2005. DOF Travel. Peter Lafrenz Thomas W. Johansen Letland maj 2005 DOF Travel med Peter Lafrenz Thomas W. Johansen Forord DOF-Travel foretog i perioden 21. 29. maj 2005 en fugletur til Letland. Sidst DOF-København havde tur til Letland var i maj 1998.

Læs mere

Ungarn 4-11 maj-2014.

Ungarn 4-11 maj-2014. DOF-Travel Turrapport Ungarn 4-11 maj-2014. Lille Hortobagy. Lars Mogensen. Forord. Fugleuren til Ungarn gennem DOF-Travel blev afholdt i perioden fra den 4 maj og til den 11 maj 2014. Vi ankom til Budapest

Læs mere

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade i Halkær Ådal syd for Vegger den 8. oktober 2008 kl. 11.15. Af Brian Nilsson Indhold Forsiden 1 Indhold 2 Forord 2 Observationerne,

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 3 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 3 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser Ynglende fugle 2014 Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser (Fuglebeskyttelsesområderne 103 og 104) Rapport fra Orbicon A/S til Roskilde og Solrød Kommuner Rekvirent Roskilde og Solrød Kommuner, Morten

Læs mere

Efter 100 års kamp mod vandet kom Vilsted Sø igen

Efter 100 års kamp mod vandet kom Vilsted Sø igen Efter 100 års kamp mod vandet kom Vilsted Sø igen Historien om udtørringen af den mægtige Vilsted Sø tager sin begyndelse en julidag i 1860. Ved en offentlig auktion den dag på dommerkontoret i Løgstør

Læs mere