Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning"

Transkript

1 Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning I sommeren 1834 foretog landinspektør Birk en omhyggelig opmåling af den hektar store Gravlev Sø, som derefter blev matrikuleret. Søen rundt fik de 21 lodsejere afsat deres parceller ud til søens midterlinje, og det er nærliggende at tolke landinspektørens»kort over Engene ved Gravlev Sø«, som optakten til at tørlægge den lavvandede sø. Hvem, der tog initiativet, er der ikke bevaret nogen erindring om, men mon ikke manden på»bundgaarden«har spillet en fremtrædende rolle? Ifølge matrikelkortet stod han til ene mand at få næsten halvdelen af søarealet. 160 år senere skal det også blive manden på»bundgaarden«, der fører det store ord, da der protesteres mod den naturfredning, der skal bane vejen for en genopretning af Gravlev Sø. Under alle omstændigheder kan der næppe herske tvivl om, at udtørringen af Gravlev Sø er et af de få danske bondeprojekter, hvor den lokale forankring lå fast, og hvor egnens bønder løftede i flok. Det er også værd at bemærke, at dette landvindingsprojekt blev forberedt 30 år før Dybbølnederlaget, der fejlagtigt betragtes af mange historikere som startskuddet til den store landvindingsperiode. Oprindeligt strakte Gravlev Sø sig fra Lille Blåkilde i nord og helt ned til foden af Rebild Bakker ved Ravnkilde, i alt to kilometer. Vandet fra kilderne er kendt for at holde en konstant temperatur året rundt, og det»varme«vand skabte altid isfrie områder i søen, uanset vinterens strenghed. Det kræver ikke megen fantasi at forestille sig de rige jagtmuligheder for datidens bønder, når fuglelivet har været trængt sammen i disse våger. Helt præcist og i detaljer kender vi ikke landvindingssagens forløb, men ved kortstudier kan det konstateres, at i 1880 var søarealet indskrænket til nogle få hektar ud for Gravlev by. Resten af søbunden var inddraget som engarealer, der blev afvandet til Lindenborg Å. Den fungerede som landkanal i østsiden af dalen. Omkring 1910 var den sidste rest af søen forsvundet. Søbunden sætter sig I det 20. århundrede intensiveres dræningen, især ved hjælp af tre pumpehuse fra De skal bortskaffe det skadelige vand, der nu pumpes ud i Lindenborg Å. I 1978 viser kortene, at hele den gamle sø er væk, og engarealerne er detaildrænet. Der dyrkes korn på størstedelen af de udtørrede parceller. Men landvindingen var ikke langtidsholdbar. Fra midten af 1980 erne besværliggøres landbrugsdriften, fordi den tidligere søbund har sat sig så meget, Søen har engang været så stor, at der gik passagerbåd på tværs over til Rebild. Man kunne se Rold Storkro fra Gravlev, og krogæsterne havde en pragtfuld udsigt over søen. Dette gamle stik fra 1821 viser byen og søen fra sydvest. Foto: privateje. Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning Kjeld Hansen DET TABTE LAND Nordjylland 1

2 at jorden er blevet for våd. Visse år får man tilsået arealerne, men når høsten skal i hus, sejler det hele i vand. I 1985 luftes for første gang et forslag om at lade Gravlev Sø genopstå. Det kom fra statsskovrideren på Buderupholm, der inviterede til et møde med lodsejere og andre interessenter om mulighederne for at genoprette naturforholdene i ådalen. Og naturen går sin gang bliver det første år, hvor vinteroversvøm Gravlev Sø Lavvandet sø med 27 hektar vandflade i markant smeltevandsdal på 170 hektar, nordvest for Rebild Bakker. Udtørret i 1800-tallet, men gendannet fra omkring Et naturprojekt gennemførtes i 2008/09, der fastlagde søens endelige størrelse. Ringe vanddybde, i middel 0,4 meter, med største dybde på godt en meter. Ådalen gennemløbes af den inddigede Lindenborg Å, men den nye sø modtager udelukkende regnvand og grundvand fra bække og kilder i Gravlev-dalens vestside. I 2005 blev 1028 ha naturfredet i hele området. Ådalen udgør en mindre del af habitatområde nr. 20 under Natura Prisen for hele projektet er opgjort til ca. 11 mio. kr. De tre kort er fra 1834, 1880 og Rebild kommune. Koordinater: , DET TABTE LAND Nordjylland Kjeld Hansen Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning

3 melsen ikke længere pumpes væk. En af ejerne har slukket den ene af de tre pumper, og der opstår en permanent sø på omkring 10 hektar og med en største dybde på knap en meter. Søudtørringen var aldrig blevet organiseret med et pumpelag, men foregik ved hjælp af flere selvstændige pumper, der var enkeltmandsejede. Tilhængerne af en sø lå heller ikke på den lade side. I sommeren 1990 rekvirerede Buderupholm Statsskovdistrikt den første rapport om mulighederne for og konsekvenserne af en retablering af søen. Den blev bestilt hos Hedeselskabet, men der skulle yderligere to tykke rapporter til, en omfattende fredningskendelse samt 20 års ventetid, før statsskovriderens visioner var ført ud i livet. Oprør i ådalen Fra 1990 og nogle år frem udviklede der sig en»ulovlig«sø i engene, hvor den gamle sø havde ligget. Ulovlig, fordi der stadig udbetaltes landbrugsstøtte til de oversvømmede arealer, som lodsejerne også ifølge den gamle fredningsdeklaration fra 1963 havde pligt til at dyrke. Situationen begyndte at blive uholdbar for ejerne af de vådeste arealer. Endnu værre gik det, da den landmand, der slukkede sin pumpe i 1990, fik den repareret og genstartet, så søen atter forsvandt. Det daværende Nordjyllands amt gik ind i sagen og påbød ham straks at stoppe pumpen, så søen atter opstod. Amtet vurderede, at i løbet af de år, hvor pumpen var slukket, havde der udviklet sig et naturligt dyre- og planteliv i søen, og derfor var den beskyttet som en såkaldt 3-lokalitet efter naturbeskyttelsesloven. Mærkværdigvis efterkom lodsejeren straks det amtslige påbud uden at benytte sin klagemulighed, men tilbage stod stadig dyrkningskravet i den gamle fredningsdeklaration. Sagen kom derfor for fredningsnævnet, hvis dommer opfordrede til, at man rejste en ny, samlet fredningssag for hele ådalen, og at man deri Den konstante vandtemperatur i kilderne på 7 8 grader året rundt betyder, at en række planter og dyr, der ellers er forsvundet fra Danmark, har overlevet her siden sidste istid. Det rene kildevand har flere steder været anvendt til ørreddambrug, men staten har nu opkøbt to af disse forurenende virksomheder og nedlagt dem for at kunne genskabe Gravlevkilden (billedet) og Egebækkilden, der forsyner den nye sø med rent vand. medtog muligheden for en søretablering. Det blev Nordjyllands amt, som i partnerskab med Skov- og Naturstyrelsen udarbejdede et omfattende forslag til naturfredning af mere end 1000 hektar i og omkring ådalen. Området er fyldt med helt særlige naturlokaliteter, og her vokser sjældne planter som ægbladet fliglæbe, afbidt høgeskæg, sumphullæbe, purpur-gøgeurt og lav skorsoner. Området var allerede dækket af en række spredte fredninger fra de forudgående 70 år, men uden klar sammenhæng eller fælles målsætning. Fredningsmyndighederne ønskede derfor at samle det hele under én hat og samtidig fylde 150 hektar fredningsfrie huller ud. I samme omgang Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning Kjeld Hansen DET TABTE LAND Nordjylland 3

4 Den smukke bakke-gøgeurt hører til på kalkholdig, lysåben bund på overdrev og skrænter. Den har haft det ene af sine tre nutidige voksesteder i Danmark ved Lindenborg Å, lidt nord for Gravlev-dalen, frem til Tidligere fandtes den sporadisk og som en sjælden plante over hele landet, men på mindst 50 forskellige steder. Det er tilgroning og opdyrkning af overdrev, der har taget livet af den, men med den rette naturpleje ved Gravlev Sø, er der en chance for, at den atter dukker op. skulle der så skabes grundlag for en naturgenopretning af den gamle sø. Trods alle forsikringer om den fælles kærlighed til de store naturværdier udbrød der alligevel et mindre oprør mod fredningsforslaget for ådalen. Anført af bl.a. gårdejer Erik Bundgaard ottende generation på»bundgaarden«, hvis ejer i 1830 erne havde været den store vinder ved udtørringen af søen blev der sat en indsamling af protester i gang. For landmændene var det især udsigten til ekspropriering af et større landbrugsareal, man var imod. Man mente ikke, at det var nødvendigt at inddrage så meget jord, og det lykkedes faktisk at nedbringe arealet ganske betragteligt, uden at projektet blev umuliggjort. Af hensyn til de mange orkideer og andre sjældne planter i området, der hverken tåler pesticider, kunstgødning eller gylle, rummede fredningsforslaget også store begrænsninger i anvendelsen af disse hjælpemidler på de fredede arealer, og det kunne enkelte andre landmænd ikke acceptere. Dem var gårdejer Erik Bundgaard dog ikke blandt, da han i forvejen drev sit landbrug som økologisk. For andre borgere var det især restriktioner vedrørende boligbyggeriet, der vakte protester. Man frygtede, at fredningen skulle omdanne Gravlev by til et frilandsmuseum. Borgmesteren i den daværende Støvring kommune opsummerede konflikten ganske godt i en udtalelse i 1997, hvori han lagde stor vægt på at bevare egnens smukke natur, men samtidig stod fast på, at der skulle udlægges et større antal byggegrunde i Gravlev by. Det var netop kommunens lokalplan for 20 nye byggegrunde uden for Gravlev, der havde sat sindene i kog. Fredning tager sin tid Mens protesterne mod sagen gik deres langsomme gang gennem bureau Gravlev Ådal er kendt for sine talrige kilder. Lille Blåkilde oppe i nordenden er den mest vandrige med 150 liter pr. sekund eller 13 mio. liter i døgnet. Kilden strømmer direkte ud af jorden fra foden af en skrænt og er derfor en typisk strømkilde. Derimod er Ravnkilde øst for søen en såkaldt sumpkilde. Her er der ikke tale om én kilde, men om en række kilder, som vælder op og skaber et sumpet område. 4 DET TABTE LAND Nordjylland Kjeld Hansen Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning

5 Den nyskabte sø ligger idyllisk i Gravlev Ådal, der udspringer fra Rebild Bakker. Til højre i billedet, der er optaget fra sydvest, snor Lindenborg Å sig uden om søen. Det har været en afgørende udfordring at neutralisere sportsfiskernes frygt for kæmpegedder og andre trusler mod åens fine bestand af havørreder. Foto: Niels Fabæk. kratiets sagsbehandling, lå myndighederne ikke på den lade side. Som forberedelse til det forventede»grønt lys«for naturgenopretningen købte og nedlagde statsskovdistriktet to dambrug i ådalens sydvestlige ende. De to kildedambrug havde tappet det rene kildevand oppe fra bakkerne, brugt det til fiskeopdræt for derefter at aflevere det som beskidt spildevand til den midlertidige sø. Efter ophøret med dambrugsdriften blev både Gravlev Bæk og Egebæk gensnoet efter deres oprindelige forløb. Statsskovdistriktet gik også i gang med at tilbyde systematisk opkøb af hele projektområdet. Mens fredningsnævn og andre myndigheder behandlede det omfattende forslag og de mange indsigelser, arbejdede naturen også selv videre med projektet. Søen voksede sig større og større, og stille og roligt overhalede naturen de grønne projektmagere indenom. Må bøje sig for almenvellet Fra midten af 1990 erne havde landmændene slukket alle pumperne, da det ikke længere kunne betale sig at bruge strøm på at pumpe, og da fredningsmyndighederne endelig sagde ja til at gendanne søen, dækkede den allerede 20 hektar. Det var i 2005, at fredningsnævnet afsagde sin kendelse. I den hed det bl.a.:»naturgenopretningsprojektet, hvorved Gravlev Sø genskabes, og vandløbene ved søen i en vis udstrækning føres tilbage i oprindelige forløb, vil medføre så væsentlige forbedringer af naturværdierne i området, at projektet bør gennemføres trods de betydelige indgreb i udnyttelsen af de berørte arealer«. Kendelsen havde været en tur gennem Naturklagenævnet, der havde besigtiget forholdene, men kun for at stadfæste fredningen. Det betød et meget vigtigt skridt fremad, fordi både søen og den nødvendige forlægning af Lindeborg Å nu kunne gennemføres, selvom dele af projektområdet var i private eje. Manden på»bundgaarden«og de øvrige lodsejere måtte bøje sig for hensynet til almenvellet. Egentlig var de heller ikke imod projektet, dengang oprøret ulmede i ådalen, men man følte sig bare forbigået og dårligt informeret af myndighederne. Flere landmænd hævder, at de først fik besked om fredningen af deres jord, da de læste om projektet i aviserne. I dag er der et godt samarbejde mellem parterne, og det er kvæg fra»bundgaarden«, der sørger for den statslige naturpleje på engene ned til den nyskabte sø. Frygt for kæmpegedder I marts 2007 leverede Orbicon A/S, som Hedeselskabet nu kaldte sin rådgivende virksomhed, det endelige forprojekt. Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning Kjeld Hansen DET TABTE LAND Nordjylland 5

6 Tidligere tiders rige fugleliv er hurtigt vendt tilbage til Gravlev Sø, ikke mindst om vinteren hvor de»varme«kilders konstante temperatur på 7 8 grader garanterer isfrie våger. Sangsvanen er en af de karakteristiske vintergæster med største antal indtil videre i december 2007, hvor en lokal ornitolog talte 112 af de gulnæbbede svaner. Foto: Niels Fabæk. Det væsentligste element var adskillelsen af den nye sø og Lindenborg Å. Søen skulle udelukkende forsynes med kildevand, så åens fiskeliv ikke ville blive påvirket af forholdene i søen. Man ønskede ikke at komme i konflikt med sportsfiskerne, der var meget ængstelige for bestanden af ørreder. Hvis åen fik lov til at løbe gennem søen, kunne man frygte for forekomsten af kæmpegedder, der ville æde al smolt, dvs. alle unge ørreder, mente sportsfiskerne. Også i løbet af 2007 blev der gennemført en jordfordeling, der tilgodeså alle lodsejere i området, samtidig med at der blev skabt en ejerstruktur, så de nye enge kunne afgræsses og så var man endelig parat. Forarbejdet havde taget 20 år, mens selve projektets grave- og anlægsfase blot varede fire måneder fra august 2008 og frem til januar 2009, så søen var klar i god tid til den officielle indvielse. Den fandt sted 7. juni 2009 med dans, sang og festlige taler. Panoramaudsigt for 11 mio. kr. I dag ligger Gravlev Sø som en femstjernet attraktion, der føjer sig smukt ind i de naturskønne Rebild Bakker, hvorfra man kan se søen som et blåt blinkende spejl. For beboerne i Gravlev by har den nye sø betydet en bedårende søudsigt, der utvivlsomt har givet deres ejendomsværdier et kraftigt nøk i vejret. Ordinære parcelhuse er med et slag blevet opgraderet til eftertragtede liebhaverboliger med panoramaudsigt, ganske gratis for ejerne. Projektet har dog ikke været helt billigt. Selve anlægsarbejdet, der kostede 1,5 mio. kr., var nok den mindste post i regnskabet. Statsskovdistriktet opgjorde i 2008 den samlede projektpris til ca. 11 mio. kr. Den udgift dækkede opkøb af 117 hektar jord, køb og nedlæggelse af to dambrug, konsulentbistand, anlægsarbejder, friluftsfaciliteter samt den første naturpleje over hele perioden Allerede efter to år er den nye sø blevet en væsentlig naturlokalitet, hvor der bl.a. er iagttaget odder. Kilder Forfatterens besøg på lokaliteten, 27. september Hedeselskabet: Gravlev Sø. Forundersøgelse og beskrivelse af muligheder og konsekvenser ved en retablering. Udarbejdet for Buderupholm Statsskovdistrikt. Juli Hedeselskabet: Gravlev Sø. Samlet projekt for retablering af søen med et vandspejl omkring kote 6,25 m DNN. Udarbejdet for Buderupholm Stasskovdistrikt Himmelstrup, Jesper: En femstjernet naturoplevelse. Miljødanmark nr. 3, juni Høy, Th. et al.: Danmarks Søer. Søerne i Nordjyllands og Viborg Amter. 6. bind. Strandbergs Forlag, Labohn, Knud: Stille oprør i Ådalen. Danske Kommuner, nr. 8, Løjtnant, Bernt: Truede danske planter. URT Orbicon A/S: Gravlev Sø forprojekt til Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm Statsskovdistrikt. Marts DET TABTE LAND Nordjylland Kjeld Hansen Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning

7 Fuglelivet i dag Med tilladelse fra Dansk Ornitologisk Forening bringes her et uddrag af DOF-basen, der rummer et meget stort antal fugleobservationer fra alle betydningsfulde fuglelokaliteter i landet. Ønskes der en detaljeret og aktuel status for fuglelivet ved Gravlev Sø, så brug dette link: Herunder ses en oversigt over de 130 fuglearter, som er registreret fra Gravlev Sø, pr. 17. august I parentes ses antallet af observationer og individer i alt. Lille Lappedykker (68/688) Fiskeørn (7/7) Ringdue (7/768) Gærdesanger (1/3) Toppet Lappedykker (61/146) Tårnfalk (9/11) Gøg (14/19) Tornsanger (6/15) Gråstrubet Lappedykker Sorthalset Lappedykker (68/399) (1/2) Skarv (41/199) Rørdrum (1/1) Fiskehejre (78/1723) Knopsvane (108/1077) Pibesvane (2/9) Sangsvane (70/999) Grågås (92/1033) Gravand (66/415) Pibeand (24/331) Knarand (8/26) Krikand (92/3585) Gråand (82/2599) Spidsand (3/5) Atlingand (17/27) Skeand (15/50) Taffeland (115/1308) Troldand (126/3301) Bjergand (1/1) Hvinand (44/196) Lille Skallesluger (17/42) Stor Skallesluger (31/117) Rød Glente (1/1) Havørn (1/1) Rørhøg (102/151) Blå Kærhøg (4/4) Duehøg (5/5) Spurvehøg (9/10) Musvåge (35/75) Agerhøne (1/2) Fasan (6/8) Vandrikse (17/25) Grønbenet Rørhøne (21/149) Blishøne (86/4027) Strandskade (1/2) Klyde (3/6) Lille Præstekrave (22/75) Stor Præstekrave (2/2) Hjejle (1/1) Vibe (58/1927) Temmincksryle (7/25) Almindelig Ryle (1/1) Brushane (5/36) Enkeltbekkasin (1/1) Dobbeltbekkasin (33/164) Storspove (1/1) Sortklire (2/3) Rødben (5/7) Hvidklire (12/38) Svaleklire (7/14) Tinksmed (16/66) Mudderklire (28/69) Dværgmåge (1/2) Hættemåge (29/1664) Stormmåge (17/880) Sildemåge (7/39) Sølvmåge (28/1914) Svartbag (12/24) Sortterne (2/5) Huldue (2/3) Natugle (2/2) Mursejler (2/8) Isfugl (10/10) Grønspætte (2/2) Sortspætte (1/1) Stor Flagspætte (1/1) Digesvale (26/885) Landsvale (35/6629) Bysvale (13/262) Skovpiber (1/2) Engpiber (7/82) Gul Vipstjert (5/32) Bjergvipstjert (20/23) Hvid Vipstjert (11/47) Vandstær (2/2) Gærdesmutte (4/6) Jernspurv (1/1) Rødhals (1/1) Nattergal (1/1) Rødstjert (4/8) Bynkefugl (10/19) Sortstrubet Bynkefugl (2/3) Solsort (7/23) Sjagger (2/69) Sangdrossel (1/1) Vindrossel (1/10) Misteldrossel (2/4) Græshoppesanger (6/7) Kærsanger (2/3) Rørsanger (5/15) Gulbug (1/1) Havesanger (2/3) Munk (3/7) Skovsanger (2/2) Gransanger (5/12) Løvsanger (2/5) Skægmejse (4/8) Halemejse (1/6) Sumpmejse (1/2) Blåmejse (2/6) Musvit (5/29) Spætmejse (1/2) Træløber (2/2) Stor Tornskade (3/3) Husskade (4/7) Allike (3/127) Råge (2/3) Gråkrage (17/523) Ravn (8/12) Stær (18/36607) Skovspurv (3/17) Bogfinke (7/34) Kvækerfinke (1/100) Grønirisk (5/12) Stillits (10/88) Tornirisk (4/11) Dompap (1/4) Kernebider (2/2) Gulspurv (3/8) Rørspurv (34/124) Bomlærke (7/7) Herunder ses en oversigt over de 6 andre dyr (end fugle), som er registreret fra Gravlev Sø, pr. 17. august I parentes ses antallet af observationer og individer i alt. Citronsommerfugl (1/2) Dagpåfugleøje (1/3) Tidselsommerfugl (1/1) Ræv (2/2) Odder (3/3) Rådyr (2/6) Fuglelivet i dag Kjeld Hansen DET TABTE LAND Nordjylland 7

8 Plantelivet ved Gravlev Sø TBU 11/24 4: Gravlev Gravlev ligger på den stærkt kuperede vestside af Lindenborg Ådal. Fra landsbyen skærer en markant dal mod vest. Dele af siderne græsses fortsat, mens hovedparten er uden landbrugsmæssig anvendelse. Skråningerne rummer stedvis lavtvoksende overdrevsvegetation. Bevaring: Ca. 31 ha af dalen vest for Gravlev og ca. 50 ha. af Lindenborg Ådals vestside inkl. Oplev Krat (lok. 11/24 2) er fredet 1968 og Vegetationstyper: Overdrev Højere planter: 1986: Hvid Anemone, Bitter Bakkestjerne, Blæresmælde, Blåhat, Blåmunke, Eng-Brandbæger, Mark-Bynke, Krat-Fladbælg, Græsbladet Fladstjerne, Forskelligfarvet Forglemmigej, Mark-Frytle, Gederams, Eng-Gedeskæg, Vellugtende Gulaks, Vår-Gæslingeblomst, Alm. Gåsemad, Hedelyng, Blød Hejre, Hindbær, Alm. Hvene, Toårig Høgeskæg, Håret Høgeurt, Alm. Hønsetarm, Storkronet Hønsetarm, Liden Klokke, Hvid- Kløver, Kornblomst, Alm. Kællingetand, Vild Kørvel, Lucerne, Hvid Okseøje, Kantet Perikon, Prikbladet Perikon, Alm. Pimpinelle, Bidende Ranunkel, Knold- Ranunkel, Eng-Rottehale, Knold- Rottehale, Rundbælg, Rødknæ, Alm. Røllike, Lav Skorsoner, Gul Snerre, Liden Snerre, Pigget Star, Ager-Stedmoderblomst, Kornet Stenbræk, Bidende Stenurt, Rød Svingel, Alm. Syre, Dusk-Syre, Gærde-Valmue, Muse-Vikke, Tofrøet Vikke, Tveskægget Ærenpris Lokalitetskode: + E II r-s Botanisk vurdering: 2. Sjældnere planter: Liden Snerre 4. Hede- og overdrevsindikatorer: Forskelligfarvet Forglemmigej, Knold-Ranunkel, Lav Skorsoner, Kornet Stenbræk Kilder: se Wind DET TABTE LAND Nordjylland Kjeld Hansen Plantelivet ved Gravlev Sø

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Millionstøtte til erstatningsjord for urentable enge gjorde det muligt at skabe Halkær Sø

Millionstøtte til erstatningsjord for urentable enge gjorde det muligt at skabe Halkær Sø Millionstøtte til erstatningsjord for urentable enge gjorde det muligt at skabe Halkær Sø Det lave terræn langs åen havde efterhånden sat sig så meget, at de drænede enge dårligt nok var til at køre på.

Læs mere

Tredje gang så tager vi dig, Slivsø!

Tredje gang så tager vi dig, Slivsø! Allerede inden Hedeselskabet havde kørt gravemaskinerne i stilling ved Slivsø syd for Haderslev, blev det nødvendigt at forhøje statens støttebevilling. Lige fra starten i 1954 var økonomien i udtørringsprojektet

Læs mere

Tinglev Sø blev til en afvandet mose med landbrug

Tinglev Sø blev til en afvandet mose med landbrug Ærgerligt nok nåede Tinglev Sø lige præcis at komme med på listen over de sidste statsstøttede afvandingsprojekter, før landvindingsloven blev afskaffet. Havde moseområdet undgået dette forgæves forsøg

Læs mere

Højt flyver ørnen over strandsøen i Solkær Enge

Højt flyver ørnen over strandsøen i Solkær Enge Højt flyver ørnen over strandsøen i Solkær Enge»Velkommen til indvielse af vådområdeprojekt Solkær Enge. Det er med ca. 182 hektar det største af vore igangværende vandmiljøplan II projekter. Jeg beder

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Gyldensteens Inddæmmede Strand

Gyldensteens Inddæmmede Strand Med en helt usædvanlig åbenhjertighed beskrev Carl-Johan Bernstorff i 1958, hvilken skuffelse Gyldensteens store inddæmning fra 1871 havde været op gennem tiden. I tidsskriftet»dansk Hjemstavn«gav han

Læs mere

Inddæmningen ved Saksfjed blev en kostbar fejltagelse

Inddæmningen ved Saksfjed blev en kostbar fejltagelse Inddæmningen ved Saksfjed blev en kostbar fejltagelse Forslaget om at inddæmme havet mellem baroniet Sønderkarles sydlige engstrækninger og de lave øer Brunddragene var allerede lagt frem i foråret 1872,

Læs mere

Storkøbmand Ryberg lod Helnæs Made inddæmme

Storkøbmand Ryberg lod Helnæs Made inddæmme Niels Ryberg (1725 1804) var en foregangsmand på mange felter. Han var en af de første godsejere, der gennemførte udskiftningen, og da det kneb med at få inddæmmet Helnæs Made, overdrog han græsningsretten

Læs mere

Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø

Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø Fra tidernes morgen og frem til slutningen af 1500-tallet strakte der sig en fjordarm helt ude fra Als Fjord gennem Mjels Vig og østpå ind i landet

Læs mere

Tissingvig: Fra ålenes eldorado over høslet og rapgræs til fremtidens natur

Tissingvig: Fra ålenes eldorado over høslet og rapgræs til fremtidens natur Tissingvig: Fra ålenes eldorado over høslet og rapgræs til fremtidens natur Den 18. juli 1870 var en skæbnedag for Glomstrup Vig på Mors. Denne sommerdag blev der afholdt en landvæsenkommissionsforretning»i

Læs mere

Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord

Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord Sandholm Nor, Noret med Halling Sø, Bruns Nor Vidtstrakt vådområde mellem Harboøre Tange i nord og det høje morænelandskab fra Bovbjerg til Hygum i sydøst.

Læs mere

Udtørringen af Sjørring Sø: Galmandsværk eller genistreg

Udtørringen af Sjørring Sø: Galmandsværk eller genistreg Udtørringen af Sjørring Sø: Galmandsværk eller genistreg»indrammet af mægtige, af kæmpehøje kronede højdedrag lå søen med dens herlige, af rør og ravl omkransede holme og dens brede afvekslende strande

Læs mere

Siø endte som trædesten mellem Tåsinge og Langeland

Siø endte som trædesten mellem Tåsinge og Langeland Siø endte som trædesten mellem Tåsinge og Langeland Da søkortdirektør Jens Sørensen (1646 1723) sejlede forbi Siø i 1692 noterede han sig, at den var»i tvende par med en strøm imellem, der går krum og

Læs mere

Bitterhed og ufred prægede Stokkeby Nor i 100 år

Bitterhed og ufred prægede Stokkeby Nor i 100 år Bitterhed og ufred prægede Stokkeby Nor i 100 år Nogen indeklemt husmand var det ikke, der tørlagde Stokkeby Nor på Ærø i 1856. Ideen blev ej heller født i den nationale panik efter det tragiske krigsnederlag

Læs mere

Slut med friske mågeæg og pandestegte ål fra Odby Sø Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1

Slut med friske mågeæg og pandestegte ål fra Odby Sø Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1 Slut med friske mågeæg og pandestegte ål fra Odby Sø Det blev den værste weekend i mands minde. Da uvejret kulminerede ved 3-tiden natten mellem lørdag og søndag, nåede vindstyrken op på 11 på Beaufort-skalaen.

Læs mere

Eltang Vig var en af landets vanskeligste tørlægninger

Eltang Vig var en af landets vanskeligste tørlægninger Eltang Vig var en af landets vanskeligste tørlægninger Siden midten af 1800-tallet havde lodsejerne omkring Eltang Vig drøftet muligheden for at tørlægge den smalle fjordarm, og i 1871 dannede ni gårdmænd

Læs mere

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening MOSSØ - SALTENDALEN II 37. ÅRGANG. NR. 4 DECEMBER 2001 ISSN 0900-4114

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening MOSSØ - SALTENDALEN II 37. ÅRGANG. NR. 4 DECEMBER 2001 ISSN 0900-4114 GEJRFUGLEN Østjysk Biologisk Forening 37. ÅRGANG. NR. 4 DECEMBER 2001 MOSSØ - SALTENDALEN II ISSN 0900-4114 Østjysk Biologisk Forening er en forening for aktive naturinteresserede med det formål at udbrede

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits

Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Nilgæs, naturdebat og nydelige hits 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 3 September 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 3 september 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Turrapport. Ved Elbens bredder. Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni

Turrapport. Ved Elbens bredder. Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni Turrapport Ved Elbens bredder Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni 2009 Forsidefoto: Grænseskoven af Jørgen Lindby Deltagere: Foto udlånt af Bodil 2 Forord Elben Foto: Jørgen Lindby Natur-Øst afholdt i pinsedagene

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Rekvirent Rådgiver Fredensborg Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Egevangen 3B 4000 Roskilde 2980 Kokkedal Telefon 46 30 03 10 Fax 46 30 03 11 Telefon

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

t. I," i:l it, i.- F, L, t., 'a: i-:, il. \ t., DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT

t. I, i:l it, i.- F, L, t., 'a: i-:, il. \ t., DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT t. I," i-:, il. \ t., 'i i:l it, i.-,' t: F, L, t., 'a: DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT DANSK ORNTTOLOG'$K FONENING DOF er en lqldsforenirg lor fu gteinteress rede og fugebeskytælse

Læs mere

FUGLE og DYR i Nordjylland

FUGLE og DYR i Nordjylland FUGLE og DYR i Nordjylland 2009 FUGLE og DYR i Nordjylland 2009 ISSN 0903-1731 Rapport nr. 46 fra Nordjysk Ornitologisk Kartotek 2010 Nordjysk Ornitologisk Kartotek Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse

Læs mere

F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT

F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT L. E. w E. P ts F- E F- t t: F!- x r tn q s F. E F. Fl E t r F. DANSK ORNTOLOGSK FORENNG LOKALAFDELNGEN ARHUS AMT DANSK ORN TOLOG SK FO REN N G DOFrir en landsforenirg for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Sundet Bulgarien Ege nsedybet Vi I dtreservat Hedelærkens forekomst på Fyn

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Sundet Bulgarien Ege nsedybet Vi I dtreservat Hedelærkens forekomst på Fyn tssn 0908-858X Postbesørget blad a9ie5 f,pc ';ELS EO'HOLT -ENSEN L*NEE}'*R(EN 3 LLT]ELLE 5762 UESTER SKERN JT6Z olll,. z OCE HAVREVMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse

Læs mere

Filsø blev udtørret på grund af t yskerne

Filsø blev udtørret på grund af t yskerne Filsø blev udtørret på grund af tyskerne»mit livsværk, mit hjertebarn«, kaldte godsejer Aksel Olufsen udtørringen af Fil Sø.»En ødelæggelse af naturværdier, som vi ikke har mage til andet steds i landet«,

Læs mere