Områdefornyelse i Rønbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områdefornyelse i Rønbjerg"

Transkript

1 Områdefornyelse i Rønbjerg Program Skive Kommune Marts 2011

2 Mors Salling Skive RØNBJERG Områdefornyelsesprogrammet er udarbejdet af BN Byfornyelsen i samarbejde med Skive Kommune, afdelingen for By- og Landsbyudvikling. BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING, BYUDVIKLING, LANDSKAB

3 Forord Med baggrund i kommuneplanen spiller udvikling af Skive som kommunens hovedby en stor rolle i Byrådets strategi for at få vækst i hele kommunen. Men baggrund i kommunens planstrategi, hvor ét af de fem indsatsområder er Landsbyer i udvikling støttes samtidig lokalt forankrede initiativer om det gode liv i de omkringliggende landsbyer ved at eksponere byernes kvaliteter som gode boligområder med institutioner, nærhed og tryghed i lokalmiljøet samt mange og gode fritids- og foreningstilbud m.m. Et eksempel herpå er Projekt attraktive landsbyer, som bl.a. omhandler Rønbjerg. Projektet omfatter en række tiltag, herunder en bevidstgørelse og efterfølgende markedsføring af byen samt udvikling af konkrete projekter, der skal understøtte byens potentialer især inden for bosætning og turisme. Allerede inden Socialministeriets i april 2010 gav tilsagn til at støtte områdefornyelsen i Rønbjerg, har Skive Kommune samarbejdet med beboerne og brugerne om at synliggøre og prioritere ønskerne til og behovene for en forbedring og forskønnelse af byens fysiske rammer. Indholdsfortegnelse 1. Rønbjerg 4 Byens beliggenhed og opståen Bevaringsværdige bygninger Boliger og befolkningstal Offentlig service Erhverv og detailhandel Trafikal Kulturelle og sociale forhold Rekreative arealer Lokale ressourcer Opsamling 2. Organisation 11 Projekt Attraktive landsbyer Områdefornyelse - proces 3. Områdefornyelse 13 Indsatsområderne Kulturelle og sociale forhold Torvet Rekreative forhold Trafikale forhold 4. Budget og tidsplan 18 Finansiering Efterfølgende har Skive Kommune ladet udarbejde nærværende program. Programmet indeholder en beskrivelse af de projekter, som bliver gennemført i områdefornyelsesregi. Projekterne omfatter en bearbejdning af en række områder, men særligt forbedring af byens kulturelle og sociale tilbud. Behovet for forbedringer er væsentligt større, end byfornyelsesmidlerne rækker til. Derfor arbejder lokale borgere sammen med Skive Kommune om at forøge de økonomiske midler, der sammen med byfornyelsesmidlerne kan realiserede byens ønsker og behov. Det er ønskeligt, om også private investorer ville investere i Rønbjergs videre udvikling. Derfor er der udarbejdet en særskilt Investeringsredegørelse, som påpeger forskellige investeringsmuligheder i byen. Mange af byens borgere har deltaget i udarbejdelse af programmet. Tak til alle engagerede borgere, og Pøj, pøj med det fortsatte arbejde for at videreudvikle Rønbjerg. Skive Byråd Den 29. marts 2010 Flemming Eskildsen Borgmester 3

4 1. Rønbjerg Om Rønbjerg Beliggenhed og opståen Rønbjerg er en mindre by i Skive Kommune beliggende ca. 8 km. sydvest for Skive. Området er et attraktivt, unikt naturområde, hvor byen ligger på en slette i et lavtliggende område nord for Flyndersø. Udover heden er der i de nærliggende områder søer, ådale, plantager og den store Hvidemose. Byen er med sin forholdsvis korte afstand til Skive orienteret mod byen, og fungerer primært som bosætningsby i forhold til Skive. Efter en årrække med stigende antal beboere har byen nu gennem flere år haft et stabilt befolkningstal på ca. 380 indbyggere. Byen var tidligere stationsby på Viborg-Skive- Struer Jernbane. Trinbrættet blev nedlagt i år Rønbjerg stationsby ligger i et lavtliggende område nord for Flyndersø. Det lave land gennemskæres af jernbanen, Skive-Struer, der blev åbnet i Den lille stationsby er opstået omkring tørveproduktion. Den mest centrale og mest bymæssige rumdannelse i Rønbjerg findes ved den gamle stationsplads, hvor byens ældre forretninger ligger koncentreret, samt langs Stationsvej, der udgør byens hovedgade. Langs Stationsvej er et lille typisk bebyggelsesforløb med små enkle gadehuse. Øst for den gamle stationsplads ligger det gamle mejeri, som blev oprettet i 1907, og i 1924 blev omdannet til den kendte flødeisfabrik Rønbjerg Is. I de seneste årtier har Rønbjerg udviklet sig kraftigt med store nye parcelhuskvarterer, der ligger uden for den oprindelige bydannelse, samt et lille, sluttet klyngehusbyggeri, der ligger på vestsiden af Stationsvej. Strukturelt udgør den lille enkle og uprætentiøse stationsbebyggelse med hovedgade og de mindre sidegader, et godt eksempel på den bydannelse, der fandt sted i slutningen af forrige århundrede. I Kommuneatlas Skive beskrives byens opståen og beliggenhed således: Rønbjergparken Stationsvej Plantagevej Torvet Kisumvej Skole Købmand Sejr Pedersens Vej Børnehave og SFO Stationsvej Hallen Plejecenter og plejeboliger Præstevejen Luftfoto af Rønbjerg

5 Bebyggelsen Bebyggelsen kan karakteriseres på følgende måde: a) Stationsbyen, hvor bebyggelsen hovedsageligt består af 1-2 etages arbejderboliger med kun få eller ingen detaljer som f.eks. udsmykning, mønstermurværk o. lign. Langs Stationsvej er bygningerne placeret på lige linie lidt tilbagetrukket fra vejen og danner et veldefineret byrum. Generelt er bebyggelsen i den ældste del af byen noget nedslidt og en del af bygningerne er præget af en for husene uhensigtsmæssig vedligeholdelse. b) Havebyen, det nye parcelhuskvarter, udgør byens nordlige del. Bebyggelsen er hovedsageligt opført efter 1950, og består af fritliggende én familiehuse i 1-1½ etage. Bebyggelsesstrukturen langs Stationsvej er i Kommuneatlas Skive karakteriseret som bevaringsværdig - se kort 1. To bygninger er i Kommuneplantillæg nr. 10 udpeget som bevaringsværdige se kort 2. Kort 1 - Bevaringsværdige bygningssammenhænge, Kommuneatlas Skive Kort 2 - Bevaringsværdige bygninger, Forslag Kommuneplantillæg nr. 10 Fotos af tilfældigt valgte bygninger på Stationsvej 5

6 Boliger og befolkningstal Boliger Generelt har Skive Kommune ekstraordinært mange dårlige bygninger og boliger. På den baggrund har Kommunen i 2009 udarbejdet en handlingsplan til forbedring af usunde boliger og bygninger. I planen beskrives problemerne i landdistrikterne således: Baggrund hvad er problemerne: Problemerne med tomme og forfaldne huse er et stort og stigende problem i de kommuner, hvor der ligger store landdistrikter. Der sker en fortsat afvandring fra land til by, og samtidig er der en tendens til, at det primært er de ressourcestærke beboere, der flytter og de mindre ressourcestærke, der bliver boende. Udviklingen har medført, at det er de færreste lokalsamfund, der har mulighed for dagligvareindkøb, ligesom skoler, offentlig og privat service m.v. rykker til de støre byer. Det betyder en mindre efterspørgsel på boliger i landområderne det betyder igen, at der er risiko for: At udbuddet af huse væsentligt overstiger efterspørgslen Tomme huse boliger, der ikke har kunne sælges, og som meget hurtigt forfalder, når de står tomme. Lave handelspriser og evt. tvangsauktionspriser, der medfører, at der kan spekuleres i at opkøbe ejendomme og foretage udlejning, ofte til ressourcesvage lejere. Problemer med rod, skrotbiler, ophobning af affald og andet Disse forhold kan medføre en væsentlig belastning for de små lokalsamfund og yderligere skubbe på en negativ udvikling en nedadgående spiral, hvor der også kan ske en accelererende social forslumning. I byen er 156 boliger, hvoraf fem har registrerede installationsmangler. Der er enkelte meget dårlige huse, jf. foranstående generelle beskrivelse. Kommunen er godt i gang med at rydde op i den dårlige bygningsmasse. Primo 2011 er der fjernet ca. 40 boliger, heraf tre i Rønbjerg. Arbejdet med at fjerne dårlige bygninger fortsætter. Neden for ses arbejdet med at fjerne én af bygningerne. Bordellet før og efter nedrivning 6

7 Befolkningstal I jan boede der 382 personer i Rønbjerg. Befolkningstallet har været svagt stigende siden midt i 1970 erne, hvor befolkningstallet var 366. De seneste år har befolkningstallet ligget stabil på ca. 380 personer. Med henblik på at forbedre landsbyernes vækstmuligheder og dermed forøge befolkningstallet igangsatte Skive Kommune for nogle år siden et omfattende landsbyprojekt Attraktive landsbyer. Rønbjerg var del af dette projekt. På sigt skal arbejdet medvirke til forbedring af levevilkårene i landsbyerne og dermed opretholde byernes eksistensgrundlag. Offentlig service Rønbjerg Plejecenter med tilhørende lokalcenter har fungeret som boliger for ældre i mere end 50 år. Der er gennem tiden sket udvidelser og forbedringer af bygningerne og boligerne. Nyeste tiltag er en total renovering og ombygning af centrets værelser til otte lejligheder, tre gæstestuer og et fællesrum. Skolen - som hedder Ådalsskolen Rønbjerg afdeling pga. en administrativ sammenlægning af Rønbjerg Skole og Dalgas Skole - er ikke årgangsdelt, og har 85 elever fordelt på klasse. Overbygningen, klasse, foregår på Brårup Skole. I Rønbjerg SFO er der ca. 30 børn. SFO benytter skolens faciliteter og den omkringliggende natur. Rønbjerg Børnehave har 38 heltidspladser. I 2005 blev der opført en tilbygning mellem børnehaven og SFO en, som giver bedre plads og mulighed for samdrift og aktiviteter m.m. Der er kollektiv trafikbetjening fra Rønbjerg med bus/rutebil til Holstebro og Skive. Rute 72 - kører fra Rønbjerg mod Skive i tidsrummet Rønbjerg Plejecenter Ådalsskolen Rønbjerg afdeling Rønbjerg Plejeboliger Rønbjerg Børnehave 7

8 Erhverv og detailhandel Erhverv I Rønbjerg er der i dag et antal mindre virksomheder. Tidligere var den største virksomhed det gamle mejeri, der blev oprettet i 1907 og i 1924 omdannet til den kendte flødeisfabrik Rønbjerg Is. Virksomheden blev senere overtaget af Polar Is, som nu har nedlagt produktionen. Bygningerne anvendes fortsat til lager, men er temmelig nedslidte. Ultimo 2010 er virksomheden solgt. Afdelingen skal lukkes, og mange af bygningerne står tomme. Bygningernes fremtid og anvendelse er uvis, og området kan på sigt vise sig at skulle omdannes til andet formål, f.eks. til boliger. Trafik Rønbjerg er ikke en gennemfartsby, hvilken betyder, der ikke er unødvendig gennemkørende trafik. Byens hovedfærdselsåre udgøres af Kisumvej, Stationsvej og Præstevejen se oversigtskort s. 4. Trafikken består af alle typer og størrelser af trafikanter, og der køres med relativ høj hastighed, hvorfor der på Kisumvej, foran skolen, er etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger. Flere af de mindre veje bruges også som stier/ smutveje af de bløde trafikanter. Desværre er de meget misligholdte og trænger til både ny belysning, belægning, beplantning m.m. Tidligere Rønbjerg Is - nu POLAR IS - fremtidig? Byens øvrige erhvervsliv består af små og mindre virksomheder som f.eks. et reklamebureau, tagteknik, industrimontage, vognmandsforretning, maskinstation m.m. Landbrugsmaskiner kører også gennem byen Det er et mål at etablere sikre gode stiforbindelser i - og omkring byen. For variationens og oplevelsens skyld, men også som en mulighed for en mere trafiksikker rute eller bare en genvej. Detailhandel Købmandsbutikken, byens eneste butik, betjener byen og det lokale opland. Butikken er placeret over for torvet den tidligere stationsplads. 8 Byens eneste dagligvarebutik Sejr Pedersens Vej

9 Kulturelle & sociale faciliteter Aktivitetshus Byen har et forsamlingshus. Det er meget populært, og lejes ud til mange forskellige arrangementer af forskellig karakter. Huset drives kommercielt, og bruges derfor ikke af byens borgere som et aktivitetshus, beboerhus, hæng-ud-sted for de unge, eller lign. Tæt på skolen ligger skolehallen. Hallen bruges som skolens idrætshal, men også som byens sportshal til folkeidræt, fester m.m. Hallen er nedslidt, men især er omklædningsrummene og depotrummene mangelfulde. Til hallen hører enkelte udearealer, herunder bl.a. to fodboldbaner. Banerne ligger et stykke vej fra hallen, og brugerne skal derfor gå ca. 150 m., før de kommer til banerne. Banerne og de øvrige arealer omkring hallen bruges af byens beboere på alle tidspunkter, og fungerer således både som skoleidrætsbaner, sportklubbaner, byens rekreative arealer m.m. Som bymæssigt rekreative arealer er banerne noget mangelfulde. Byen har behov for nogle flere og anderledes aktive og spændende opholdsarealer, hvor beboerne, og ikke mindst børn og unge, kan mødes og beskæftige sig med sport, aktiviteter, friluftsliv eller ophold af forskellig karakter. Den nuværende indgang til hallen Til hallen hører et cafeteria. Dette bruges bl.a. i forbindelse med sportsaktiviteterne, men er meget nedslidt og umoderne. Samtidig mangler byen et samlingssted/aktivitetshus/mødested, hvor det sociale og kulturelle liv kan udfoldes på brugernes præmisser, og hvor især børn og unge kan aktiveres ved andet end sport. På den baggrund ønskes der etableret nogle samlingslokaler og faciliteter, hvor beboerne i alle aldre kan samles og mødes om forskellige aktiviteter, arrangementer og samvær. Den trampede sti til boldbanerne Torvet Byens torv er indrettet på den tidligere stationsplads. Torvet er renoveret og indrettet med forskellige aktiviteter som petanque-baner, legeredskaber for børn, borde & bænke, grill m.m. Torvet bruges som samlingssted ved fælles, bymæssige begivenheder og fester, samt til almindeligt ophold m.m. For at optimere brugen af Torvet bør der etableres et offentligt toilet, så man undgår at svine de tilstødende hegn og arealer til. Hallens nuværende cafetaria Torvet 9

10 Rekreative arealer I Rønbjerg by ligger et areal nord for Kisumvej og nordvest for skolen hen som grønt areal. Arealets udformning har aldring været genstand for en nærmere planlægning. På arealet er en gravhøj, og en del af det resterende areal er vokset til med en lille lund/krat. Arealet anvendes ikke til noget, udover at der er trådt en sti over det som del af ruten til/fra byen/skolen. Som led i byens generelle forskønnelse bør arealet renoveres og forbedres, så funktionaliteten og det visuelle udtryk forbedres. Lokale ressourcer På grund af Rønbjergs lokalisering i et stort, naturskønt område og den gode beliggenhed meget tæt på Skive skønnes byen at have et stort potentiale inden for hhv. bosætning og turisme. Disse bymæssige og naturmæssige potentialer skal udvikles for derved at understøtte Rønbjergs udvikling som velfungerende leve-, bo- og arbejdssted tæt på Skive. Der er et stabilt befolkningstal og en god offentlig service. Der er et stort lokalt netværk og en meget god og omfattende lokal opbakning til og forankring af omdannelsesprocessen. Forandringsprocessen har været i gang i flere år, og kommunen har gennem en lang periode samarbejdet med beboerne om synliggørelse og forbedring af en række forhold. Områdefornyelse indgår som redskab til forbedring af en del af problemerne. Udviklingsprocessen resulterer i en del anlægsprojekter, som tilsammen beløber sig til langt større investeringer end byfornyelsen finansierer. Der arbejdes derfor løbende på at finde ressourcer andre steder fra. Områdefornyelsen, sammenholdt med f.eks. Indsatspuljen, Landdistriktsmidler m.fl., anvendes i denne proces som et koordinerende redskab til at iværksætte både fysiske og sociale forandringsprocesser. Opsamling På arealet ligger en gravhøj Problemer Rønbjerg er nedslidt fysisk, funktionelt og arkitektoniske og mangler en generel forskønnelse, vedligeholdelse og tilbud/udbud af tidssvarende aktiviteter En del bygninger og boliger trænger til en kærlig hånd. I 2010 er tre boliger fjernet med hjælp fra Indsatspuljen, og der forventes fjernet yderligere to-fire bygninger. Funktionelt er byens erhvervsliv trængt, og arbejdspladserne ved at forsvinde. I byen er der én detailhandelsbutik (købmand) tilbage. Byen mangler moderne forsamlingslokaliteter og bedre fysiske rammer for udfoldelse og samvær. Sti leder gennem krattet ud til det grønne areal Der mangler bedre smutveje og stier på tværs af byen. 10

11 2. Organisation Processen Projekt Attraktive landsbyer I 2008 igangsatte Skive Kommune projekt Attraktive landsbyer, hvor der bl.a. fokuseres på Rønbjerg. Projektet omfatter et samarbejde med lokale beboere om en bevidstgørelse og synliggørelse af byens styrker og potentialer med henblik på en efterfølgende markedsføring. Som opstart inviterede Skive Kommune til et forsamlingshusmøde. Knap 90 borgere deltog. På mødet blev nedsat fire arbejdsgrupper, som siden har arbejdet videre med konkretisering af de mange ideer, der fremkom på mødet se organisationsdiagram 1. Områdefornyelse Reservationsansøgning Skive Kommune søgte og fik tildelt reservation af byfornyelsesmidler i På baggrund af reservationsansøgningen igangsatte kommunen det forpligtende samarbejde med brugerne. Program På baggrund af Socialministeriets tilbagemelding i foråret 2010 om reservation af områdefornyelsesmidler igangsatte Skive Byråd udarbejdelsen af nærværende program. I forlængelse af brugerinddragelsen i projekt Attraktive landsbyer blev der nedsat en følgegruppe bestående af ca. fem beboere, som har indgået i styregruppen - se organisationsdiagram 1. I programfasen har en del af arbejdet bestået i at skabe konsensus om udvælgelse, prioritering og videreudvikling af en del af projekterne fra reservationsansøgningen og fra projekt Attraktive landsbyer. Gennemførelse Organisation i gennemførelsesfasen bliver som vist på organisationsdiagram 2. Sekretariatet bemandes fra kommunens Afdeling for By-og landsbyudvikling, der sammen med embedsmænd fra øvrige forvaltninger og evt. eksterne konsulenter varetager byfornyelsens gennemførelse, herunder projekternes planlægning og anlæggelse, fundraising og finansiering af div. projekter m.m. Styregruppen består fortsat af sekretariatet samt beboere/brugere fra Følgegruppen. Gruppen har den overordnede styring af gennemførelsesfasen. Skive Byråd er øverste besluttende og bevilgende kommunale myndighed. OMRÅDEFORNYELSE RØNBJERG OMRÅDEFORNYELSE RØNBJERG Følgegruppe Skive Byråd Styregruppe Sekretariat Socialministeriet Følgegruppe Skive Byråd Styregruppe Socialministeriet FERV (Fødevare- & Erhvervsministeriet) Lokal Udviklingsplan Trafik Borgermøde/r Stier Bygninger i off. område Andre forv. Landdistriktspuljen Sekretariat Anden finansiering Borgermøde/r Organisationsdiagram 1 - Planlægningsfasen Organisationsdiagram 2 - Gennemførelsesfasen 11

12 Oversigt over områdefornyelsens anlægsprojekter 12 c) Toiletbygning opføres på Torvet s på Sejr pgradere d) Stifun ktionen o Vej a) Hallen renoveres; ombygges til aktivitetetshus b) Boldbaner flyttes hertil b) Nyt aktivitetsområde med løbebaner, tennisbaner m.m. Fremtidigt aktivitetsområde med naturlegeplads, spejderhytte m.m. Pedersen s f ) Area let anlægg forskønnes o gd es hus- og sti mod aktiv er itetsområde e) Anlægges en ny sti

13 3. Områdefornyelse Anlægsprojekter Indsatsområderne Skive Kommune vurderer, at en stimulering af bosætningen kan virke som spydspids til at skabe den vækst i befolkningsgrundlaget, som skal danne basis for en videreudvikling af byen. Byens bosætningspotentiale skal udvikles ved hjælp af en vifte af initiativer som f.eks. et godt udbud af boliger og byggegrunde, en god infrastruktur, en pæn, velholdt og velfungerende by, gode fritidsmuligheder samt ikke mindst gode netværk og muligheder for socialt og kulturelt samvær. Områdefornyelsen omfatter som udgangspunkt hele byen, men indsatsområderne er placeret i det centrale Rønbjerg og i området omkring skolen. Projekterne i dette program sker inden for følgende områder: Kulturelle og sociale forhold, herunder a) Etablering af aktivitetshus i form af tilbygning og ombygning af skolehallen b) Etablering af aktivitetsområde syd og vest for aktivitetshuset Torve og pladser, herunder c) Forbedring af Torvet i form af etablering af offentligt toilet Særlige trafikale forhold, herunder d) Forskønnelse af stiforbindelsen ad Sejer Pedersens Vej og e) Etablering af sti mellem Plantagevej/Rønbjergparken til aktivitetshus og skole Forskønnelse og forbedring af rekreative forhold, herunder f) Forskønnelse af det rekreative område nord for Kisumvej Bygninger og boliger g) Indsatspuljen h) Bevaringsværdige bygninger 13

14 Kulturelle og sociale forhold a)etablering af et aktivitetssted Områdefornyelsens største enkeltprojekt er en tilbygning, ombygning og renovering af den nuværende hal til et aktivitetssted med mulighed for yderligere og mere forskellige aktiviteter. Projektet bunder i beboernes udtrykkelige ønske om bedre forsamlings- og aktivitetsfaciliteter; samt i skolens og idrætsklubbens behov for bedre sportsfaciliteter, herunder bedre omklædningsog depotrum. Projektet indeholder: Tilbygning med nyt ankomstareal kombineret med /café/hænge-udområde Ombygning af eksisterende indgang/ adgang og cafeteria til aktivitets- og mødelokale Renovering af depotrum Renovering af omklædningsrum Nyt tag på eksisterende hal (finansieres af Skive Kommune uden for områdefornyelsen) Tilbygning med nyt ankomstareal ønskes placeret ved hallens nuværende syd-facade Hallens nuværende cafetaria ønskes bygget om Aktivitetshus 14

15 Områdefornyelsens bidrag til aktivitetshuset anvendes hovedsageligt til forbedring af café, mødelokaler og adgangsforhold. Derudover koordineres projektet med Skive Kommunes drift og vedligeholdelse af hallen. Succeskriteriet er, at byens omfattende foreningsliv tager lokalerne i brug og på en ny måde igangsætter flere og anderledes aktiviteter i huset; at der opnås en koordineret samdrift og synenergi mellem skolen, idrætsforening, borgerforening m.fl. samt, at cafédriften hviler i sig selv. b) Aktivitetsområde syd for aktivitetshuset For at styrke området omkring det kommende aktivitetshus tænkes arealerne omkring huset indrettet til forskellige aktiviteter se skitse på modstående side. De nuværende boldbaner syd for Præstevejen flyttes og placeres umiddelbart syd for hallen. Når flytningen er foretaget, tilbageføres de nuværende boldbaner til landzone. Ved siden af boldbanerne ligger et areal, som i dag ikke benyttes. På sigt tænkes dette areal indrettet til naturlegeplads o. lign. Spejderhytten tænkes på sigt at flytte til området og får derved tættere til og nemmere adgang til Flyndersø. Dette projekt finansieres ikke med områdefornyelsesmidler. Succeskriteriet er, at der opnås tilskud fra Skive Idræts Samvirke (SIS) til finansiering af flytning og etablering af de tre fodboldbaner (dialogen om medfinansiering er startet); at det nuværende aktivitetsniveau på fodboldbanerne fastholdes og gerne forøges, samt at der introduceres nye og anderledes udfoldelsesmuligheder på det nye område. Torvet c) Forbedring af Torvet Torvet er placeret umiddelbart over for købmanden. Turister og besøgende i byen ynder at købe en forfriskning ved købmanden og indtager den på Torvet, hvor der bl.a. også er opsat kort o. cykel- og vandreruter. For at understøtte Torvet og dets anvendelse som det bymæssige samlingssted ønskes der opsat et offentligt toilet. Succeskriteriet er, at der ikke svines på de omkringliggende arealer og plantehegn, samt at vedligeholdelsen efterfølgende varetages af beboerforeningen. Nyt område vest for skolen Vest for det kommende aktivitetshus, skolen og børnehaven ligger et uudnyttet areal, som i dag ejes af Mejerigården I/S. Arealet var oprindelig tænkt til udvidelse af erhvervsområdet midt i byen, men er aldring blevet anvendt til formålet. Det skønnes på nuværende tidspunkt ikke at blive aktuelt at anvende området til erhvervsformål. Skive Kommune har igangsat erhvervelse af arealet. Arealet tænkes indrettet til andre aktiviteter end boldspil, herunder f.eks. løbesti, løbebane, tennisbaner, sportsredskaber o. lign. (forudsætter flytning af de eksisterende to baner, der er placeret længere mod syd tæt på boldbanerne). Der er to gravhøje på arealet. Anlæg af div. aktivitetsmuligheder kræver dispensation fra div. beskyttelseslinier. Der udarbejdes en samlet plan for områdets udformning, pleje og vedligeholdelse. I den vil indgå forholdet til beskyttelseslinier. Eksempel på et offentligt toilet 15

16 Særlige trafikale forhold d) Stiforbindelsen ad Sejer Pedersens Vej Sejr Pedersens Vej, som er den gamle hovedvej gennem byen, er i dag en lille vej, der bruges som tilkørselsvej til købmand/erhvervsområdet og til de få omkringliggende boliger. I forbindelse med etablering af det nye kraftcenter omkring det kommende aktivitetshus, skole og børnehave, tænkes vejens stifunktion opgraderet, således at der opnås bedre adgangsforhold til aktivitetsområdet og større trafiksikkerhed for de bløde trafikanter. Vedligeholdelse af selve kørebanearealet er uændret og ikke med i dette projekt. e) Sti fra Rønbjergparken til aktivitetshus Nord for Kisumvej leder en sti fra Rønbjergparken (del af byens nye boligområde) til det lille grønne område (miniparken) og videre til skole og aktivitetshus. Rekreative forhold f) Forskønnelse af området n. f. Kisumvej På nordsiden af Kisumvej ligger et lille rekreativt areal. På arealet ligger bl.a. en gravhøj, hvorom ligger en beskyttelseszone, hvilket sandsynligvis er del af forklaringen på, at arealet ser temmelig mistrøstigt ud. Arealet trænger til en forskønnelse, som sammen med den nye sti kan medvirke til en generel forbedring af området. Forskønnelse vil have karakter af oprydning i eksisterende beplantning samt etablering af ny. Udover en generel forskønnelse af området er succeskriteriet også, at brugerne oplever en tryggere og kønnere adgang til aktivitets- og institutionsområdet. Stien ønskes forbedret i form af etablering af de sidste to små stykker for derved at skabe et sammenhængende stiforløb fra boligområdet til aktivitetsområdet m.m. Succeskriteriet er, at brugerne oplever en lettere/ nemmere adgang til aktivitets-og institutionsområdet. Rønbjergparken Stien fra Rønbjergparken til aktivitetshus, skole m.m. gøres fuldstændig Der ryddes op i eksisterende beplantning og sættes ny - evt. blomstrende løg og buske Stifunktionen opgraderes på Sejr Pedersens Vej Kommende aktivitetsområde med aktivitetshus, udenomsarealer, skole, børnehave, SFO, idrætsbaner, naturlegeplads m.m. 16

17 Bygninger og boliger g) Indsatspuljen For at forbedre bosætningsmulighederne skal de dårlige og usunde boliger og bygninger fjernes. Til det formål nedsatte Skive Byråds Økonomiudvalg i 2008 en arbejdsgruppe, der skulle belyse mulighederne for at sikre borgerne i Skive Kommune gode og sunde boliger. Arbejdsgruppen udarbejdede efterfølgende en Handlingsplan, i hvilken man bl.a. beskrev politikken og strategi til forbedring af forholdene: At beboelse og anvendelse af sundhedsfarlige boliger og lokaler bringes til ophør eller at boligerne forbedres At de små lokalsamfund styrkes via en målrettet indsats for at sikre at forfaldne boliger og bygninger enten forbedres eller fjernes men at det sker med hensyntagen til bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. At der sker en reduktion af boligantallet i Skive Kommune, og at reduktionen sker ved fjernelse de dårligste ejendomme og i de lokalområder, hvor boligoverskuddet er størst. At social forslumning forebygges via en indsats over for spekulationsmæssig udlejning. At ophobning af affald, skrotbiler eller rod på private ejendomme bringes til ophør i det omfang der er muligt I 2010 søgte og fik Skive Kommune 9,4 mio. kr. fra Indsatspuljen. Der søges om yderligere midler i Puljen forventes også at fortsætte i I 2010 er der fjernet tre bygninger i Rønbjerg med midler fra Indsatspuljen. I 2011 forventes der at komme yderligere to - fire bygninger. h) Bygningsrenovering Generelt er byens huse ikke voldsomt nedslidte. Dog er flere huse i den ældre del af byen noget nedslidte og trænger til en istandsættelse på en for husene bedre måde. Skive Kommune har flere muligheder for at hjælpe eller yde bistand til bygningsejere: Skive Byfond Som hjælp til istandsættelse af nedslidte bygninger har kommunen oprettet Skive Byfond. Fonden tildeler rente- og afdragsfri lån til ejere af private ejendomme i Skive Kommune. Som udgangspunkt kan der søges om lån til udvendige arbejder, der forbedrer bygningerne arkitektonisk og teknisk, samt til arkitektbistand. Lånet tildeles efter ansøgning til fonden, og betales tilbage ved ejerskifte. Fonden kan støtte alle bevaringsværdige bygninger uanset anvendelse. Bygningsforbedringsudvalget Udvalget kan yde støtte til bevaringsværdige ejer-og andelsboliger. Bygningerne skal have en bevaringsværdi mellem 1-4, jf. SAVE-systemet. Støtte gives til istandsættelse af klimaskærm og udvendige bygningsdele. I Rønbjerg findes to bevaringsværdige bygninger. Dette bør ikke afholde bygningsejere af andre bygninger fra at kontakte kommunen for råd og vejledning, hvis man går med tanker om at renovere sin bygning. Måske kan fonden eller udvalget være en mulighed for ejere af bygninger f.eks. langs Stationsvej til at opnå lempelige lån til at forbedre og genoprette bygningernes bevaringsværdi. Det er vigtigt at pointere, at for både fond og udvalg gælder, at ingen arbejder må påbegyndes, før der er meddelt tilsagn og støtte til det ansøgte. Som tommefingerregel gælder, at man bør kontakte Skive Kommune allerede mens man går med tanker om ombygning/renovering. I forbindelse med områdefornyelsen i Rønbjerg vil kommunen i forbindelse med indsatsen overveje, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan informeres om mulighederne for bygningsforbedring til fremme af et bedre bygningsmiljø i Rønbjerg. Succeskriteriet er, at der over tid begynder at ske en istandsættelse af facader og /eller bygninger med henblik på en generel forbedring af boligerne og bygningerne. Det gamle forsamlingshus - én af byens to bevaringsværdige bygninger 17

18 4. Budget og tidsplan Finansiering Som det fremgår af budgettet på modstående side anslås de samlede projekter at beløbe sig i alt til ca. 10 mio. kr. Projekter inden for områdefornyelsen beløber sig til ca. 9 mio. kr. Oversigtligt ser budgettet ud som vist på modsatte side. Områdefornyelse I henhold til budgettet søges om en statslig investeringsramme på 0,7 mio. kr. Beløbet fordobles af Skive Kommune med 1,4 mio. kr. Byfornyelsesmidler & Indsatspulje I forbindelse med områdefornyelsen er kommunen sindet at bruge af sin ordinære ramme til bygningsfornyelse, ligesom man fortsat agter at gøre brug af Indsatspuljen i den udstrækning det er muligt. Naturpark m.m. Midler til naturprojekter m.m. finder selv finansiering andre steder fra. Hvad der vil komme til yderligere af privatfinansierede beløb til forbedring af Rønbjerg kendes ikke, men de økonomiske tilskud fra de mange forskellige steder sammenholdt med kommunens og statens investeringer i fornyelse af byen skaber tilsammen gode muligheder for en bred indsats til kickstart af Rønbjergs videre udvikling. LAG-midler LAG Skive har fået godkendt deres udviklingsplan/strategiplan. Div. projekter i dette program skønnes at være omfattet af strategien. I forbindelse med fremsendelse af programmet til Socialministeriet sendes programmet til LAG Skive med ansøgning om medfinansiering på 0,855 mio. kr. fra de ekstraordinære LAG-midler. Andre midler Yderligere forventes Skive Kommune at give tilsagn til at finansiere nye depotrum, anslået til ca. 0,6 mio. kr. Dertil forventes en medfinansiering fra SIS til aktivitetshus og boldbaner på 2-2,5 mio. kr. Der er således på nuværende tidspunkt fundet finansiering af ca. 5,5-6 mio. kr. Der resterer således ca. 3 3,5 mio. kr., som brugerne og kommunen skal finde eksternt. Andre fonde/finansieringsmuligheder At finde ca. 3 mio. kr. i ekstern finansiering kan forekomme som en stor opgave, men Skive Kommunen stor erfaring med at finde ekstern finansiering til sådanne projekter. Således har man til projekter i hhv. Rødding og Lem fundet ekstern finansiering på adskillige mio. kr. Disse erfaringer vil man bygge videre på og bl.a. søge midler fra: Friluftsrådet Lokale - & Anlægsfonden samt Andre fonde og puljer 18

19 Områdefornyelse Rønbjerg I alt Offentlige midler Budget Anden Offentlige Ekstraordinære Aktivitet I alt finansiering midler Komm. Stat LAG- midler 2010/ i alt Borgerinddragelse I programfasen I gennemførelsesfasen Aktivitetssted og område Tilbygning Boldbaner Aktivitetsområde vest for aktivitetshuset Torvet Ny toiletbygning på torvet Rekreative forhold "Minipark" nord for Kisumvej Trafik Sti fra miniparke til Plantagevej/Rønbjergpark Sejer Pedersens Vej Midler til områdefornyelse Kommunal og statslig udgift Indsatspuljen, anslået Naturpark Samlet investering, anslået

20 20 Fotos fra bygningsmiljøet i den tidligere isfabrik. Ovenstående røde hovedbygning er én af byens to bevaringsværdige bygninger

21 Stationsvej - bygaden i den oprindelige bydannelse Torvet 21

22

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse Områdefornyelse i Rønbjerg Program Investeringsredegørelse Skive Kommune Marts 2011 Mors Salling Skive RØNBJERG Investeringsredegørelsen er udarbejdet af BN Byfornyelsen i samarbejde med Skive Kommune,

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene Notat 13. december 2015 Sags id: 15/26271 Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene 2017-2019 Rammer for anvendelsen Byrådet har i Budgetaftale 2016-2019 afsat midler

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 Punkt 12. Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 2015-032036 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender bygningsforbedring

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 03 RØNDE. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 03 RØNDE INDHOLD D Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Følle 4 Skrejrup 8 SAMMENFATNING FOR

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Odder Midtby, Aabygadekaréen FORSLAG O d de r Kommune november 2004 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder telefon : 87 80 33 33 fax : 87 80 33 20 e-mail : odder.kommune@odder.dk

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Områdefornyelse i Varde midtby

Områdefornyelse i Varde midtby Områdefornyelse i Varde midtby Dagsorden: 19.00 Velkomst ved Connie Høj, næstformand i Udvalget for Plan og Teknik 19.10 Områdefornyelse rammer og muligheder oplæg ved Tove Wolff,Varde Kommune og Mogens

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 08 TIRSTRUP, BALLE. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 08 TIRSTRUP, BALLE. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 08 TIRSTRUP, BALLE INDHOLD Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Drammelstrup 4 Rosmus 8 Gravlev

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP. Juli 2012

UDKAST PROJEKTKATALOG LANDSBYER PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP. Juli 2012 UDKAST 05 12 07 09 10 06 02 03 11 08 04 01 PROJEKTKATALOG LANDSBYER Juli 2012 PLANDISTRIKT 05 RYOMGÅRD, PINDSTRUP INDHOLD Baggrund & Formål 3 Projekter i kataloget 3 LANDSBYER Attrup 4 Marie Magdalene

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO Udviklingsplan for Foreninger i Ryde-Stendis Holstebro Kommune 2008 LAG Holstebro HOLSTEBRO www.ryde.dk 2 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 I N D H O L D O M U D V I K L I N G S P L A N E R N E Om udviklingsplanerne

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Notat om Pulje til landsbyfornyelse

Notat om Pulje til landsbyfornyelse Notat om Pulje til landsbyfornyelse 1. Puljer 1.1 Pulje til landsbyfornyelse (landsbypuljen) Pulje til anvendelse i byer under 3000 indbyggere eller i landområderne. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse

Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse Kategori By Nedslidte byområder i mindre byer Øster Tørslev, Randers Kommune Randers Kommune, Januar 2011 Indhold Indledning... Områdefornyelsens

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Sagsbehandler Telefon INDSTILLING 25. marts 2004 01.10A23/SA/00/02284-039 Søren Merrald 8940 2725 Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Byfornyelse i mindre byer

Byfornyelse i mindre byer - 1 Byfornyelse i mindre byer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog op til sommerferien regler om en styrket byfornyelsesindsats i kommuner udenfor vækstområderne. Både for

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser WORKSHOP 3 Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser INDHOLD Fokus på positiv erfaringsudveksling Fokus på fremadrettet aktiviteter Fokus på hvad vi kan gøre (ikke på begrænsninger)

Læs mere

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune NOTAT 31. januar 2011 MM1 KSO/LHH Sag: 10480 Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Notatet indeholder oplysninger, der kan danne grundlag for kommunens beslutning om, hvorvidt

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere