Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK Juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010"

Transkript

1 Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK Juni 2010 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon:

2 Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET Programmets formål Procedure Indsendelse af ansøgning Hvis der opnås tilskud Andre tilskudsordninger på klima- og energiområdet Lovgrundlag og bevilling... 7 B. KRAV OG VURDERINGSKRITERIER Krav Vurderingskriterier... 8 C. SKABELON FOR ANSØGNING Forslag Ansøgere Faciliteterne Klima- og Energipolitiske mål Marked Organisering og finansiering D. Tilskudsberettigede udgifter og videregivelse af rabatter Tilskudsberettigede udgifter Skat og afgift Kanalisering af statsstøtte til brugere (rabatter) BILAG 1: Oversigt over tilskudsprocenter i EUs rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation BILAG 2: Oversigt over krav og vurderingskriterier juni

3 Green Labs DK Indkaldelse af ansøgninger Green Labs DK indkalder ansøgninger til etablering af nye storskala testfaciliteter til test og demonstration af nye klimateknologier. Det er regeringens vision, at Danmark skal være et grønt teknologilaboratorium, hvor grønne virksomheder har de rigtige betingelser i hele innovationskæden fra forskning og udvikling til demonstration og videre til markedet. Derfor har regeringen afsat i alt 210 millioner kroner til at støtte etableringen af et mindre antal Green Labs, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye grønne teknologier under realistiske omstændigheder 1. Testfaciliteter skal være i international klasse og kunne tiltrække både danske og udenlandske udviklings- og demonstrationsaktiviteter. Der indkaldes i 2010 ansøgninger til midlerne for såvel 2010 (60 mio. kr.) og 2011 (70 mio. kr.), forudsat at midlerne for 2011 som forventet besluttes på Finansloven for 2011 og at der i denne runde indkommer tilstrækkelig med kvalificerede ansøgninger til at udfylde den samlede ramme på 130 mio. kr. Udmøntning kan forventes at ske primo De resterende 80 mio. kr. af de allerede aftalte midler uddeles i 2012 med en forventet indkaldelse af ansøgninger i løbet af Ansøgningsfristen for denne runde er onsdag den 20. oktober 2010 kl. 15. Ansøgninger til denne runde kan ikke indsendes efter dette tidspunkt. Ansøgning indsendes elektronisk til postadressen Ansøgningen skal følge skabelon, se afsnit C. Der kan søges om tilskud til Green Labs for alle typer af klimateknologier, som kan bidrage til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Det vil først og fremmest sige Green Labs vedrørende effektiv energianvendelse og anvendelse af VE teknologier. Der lægges i vurderingen af de indkomne ansøgninger vægt på, at der på det pågældende område kan dokumenteres et væsentligt behov for test- og demonstrationsaktiviteter, et væsentligt globalt potentiale for teknologiens kommercielle udbredelse, en robust forretningsmodel for driften af faciliteterne foruden at faciliteterne skal være af høj international standard. Private virksomheder skal være drivende i udviklingen af de nye Green Labs. Programmet tilstræber en betydelig privat finansiering på minimum 50 pct. Af hensyn til den valgte model for uddeling af statsstøtte i forhold til gældende EU-regler er det imidlertid besluttet, at programmet kun skal støtte Green Labs, som ejes af organisationer, der opererer uden gevinst for øje (non-profit) som fx selvejende institutioner, universiteter eller teknologiske serviceinstitutter (GTS er). Der opfordres til, at interessenter inden for samme teknologiområde går sammen om fælles ansøgninger med henblik på at samle så bred og relevant en deltagerkreds bag hvert Green Lab som muligt. Ansøgningerne skal udfærdiges på dansk eller engelsk. For at komme i betragtning til at modtage støtte skal ansøgningen opfylde programmets formål, og krav, se afsnit A i indkaldelsen. Ansøgningerne vil blive vurderet på baggrund af en række krav og kriterier, se afsnit B i indkaldelsen. For at bistå ansøger er der udarbejdet en skabelon, som ansøger skal anvende i forbindelse med udformningen af ansøgningen, se afsnit C i indkaldelsen. Green Labs DK skal som program godkendes af EU-kommissionen under statsstøttebestemmelserne. Sekretariatet har været i løbende kontakt med Kommissionen omkring tilblivelsen af ordningen. Der må dog tages et generelt forbehold for eventuelle nye krav som konsekvens af Kommissionens endelige godkendelse. 1 Fremgår af finansloven for

4 A. OM PROGRAMMET 1. Programmets formål Green Labs DK s hovedsigte er at sikre udvikling og demonstration af nye teknologier med henblik på at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsyningssikkerhed, uafhængighed af fossile brændsler, hensyn til det globale klima, et renere miljø samt omkostningseffektivitet. Programmet skal samtidig fremme udnyttelse og udvikling af erhvervspotentialer på området til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Der kan i denne ansøgningsrunde søges om tilskud til alle typer af test- og demonstrationsfaciliteter, der bidrager til at opfylde målet om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler, se også afsnit B. 2. Procedure Klima- og energiministeren har besluttet at lade bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) vurdere ansøgningerne og træffe beslutning om fordeling af midlerne. Lovgrundlaget for dette ventes sikret inden udgangen af 2010, se også punkt 6. For at komme i betragtning skal ansøgninger i første omgang opfylde følgende krav: formelle krav politiske relevanskrav i forhold til mål krav til særligt indsatsområde, organisering m.v. Såfremt en indsendt ansøgning ikke opfylder disse krav, vil ansøgningen uden videre kunne gives afslag. Bestyrelsen tager ud fra en samlet vurdering af ansøgningernes opfyldelse af kravene samt en række vurderingskriterier stilling til, hvilke ansøgninger der vil blive imødekommet, se afsnit B. Bestyrelsens kvalitative vurdering af de opstillede krav og kriterier vil være udslagsgivende for bestyrelsens afgørelse af, hvilke ansøgninger, der vil blive imødekommet. Green Labs DK-sekretariatet kan under behandlingen af ansøgningerne rådføre sig med eksterne sagkyndige, der pålægges fortrolig behandling af ansøgningsmaterialet. Ansøger får mulighed for at kommentere eventuelle eksterne vurderinger, inden bestyrelsen træffer afgørelse. 3. Indsendelse af ansøgning Ansøgningen skal være indsendt via senest den 20. oktober 2010 kl. 15. Der kan vedlægges forskellige bilag som fx uddybende beskrivelse af faciliteterne, redegørelse for organiseringen, aftale om finansiering, uddybende forretningsplan, udviklingsstrategi, samt CV er. Alle væsentlige forhold skal dog fremgå direkte af selve ansøgningen. Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk.. Særlig fortrolig behandling af dele af ansøgningen kan aftales med sekretariatet i det omfang Lov om offentlighed i forvaltningen giver mulighed for det. Som hovedregel offentliggør Green Labs DK- sekretariatet på hjemmesiden en oversigt over alle modtagne ansøgninger med angivelse af titel, ansøgere og ansøgt tilskud. Herudover tager sekretariatet ikke initiativ til udbredelse af kendskab til ansøgningerne. Efter ansøgningsrundens afslutning offentliggøres endvidere mere uddybende beskrivelser af alle Green Labs, der modtager tilskud. 4

5 4. Hvis der opnås tilskud 4.1 Accept af tilsagn Bestyrelsen forventer at træffe beslutning om tilsagn og afslag på de modtagne ansøgninger primo Tilsagnshaver har efter modtagelse af tilsagn en måned til at acceptere tilsagnet på de vilkår, der gælder for at modtage tilskud. Ud over et sæt generelle vilkår for tilskud, se pkt. 6, kan der være formuleret specifikke vilkår i tilsagnet. 4.2 Koordinerings-, rapporterings- og regnskabspligt Tilsagnshaver er økonomisk og fagligt ansvarlig for etableringen af test- og demonstrationsfaciliteterne, driften og den videre udvikling. Det indebærer, at tilsagnshaver koordinerer alle økonomiske og faglige relationer i forhold til øvrige deltagere og eventuelle samarbejdspartnere. Med et tilsagn følger en forpligtelse til at rapportere om forløbet og til i øvrigt at give oplysninger under såvel etableringsfase som den efterfølgende driftsperiode i det omfang, det er påkrævet af hensyn til bl.a. opfyldelsen af kravene i denne indkaldelse eller EU s statsstøtteregler. De nærmere krav til rapportering fastsættes i tilsagnet og på forlangende. Tilskud kan helt eller delvist bortfalde eller kræves tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtageren har givet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for tilskuddet. Tilskud kan herudover kræves tilbagebetalt, hvis ikke tilskudsmodtageren overholder kravene i denne indkaldelse, se afsnit B. Endvidere er det strafbart at give urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie oplysninger af betydning i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvende tilskud i strid med vilkår for tilskuddets anvendelse. Andre krav kan blive fastsat i tilsagnet. Etableringen af et Green Lab afsluttes med en slutrapportering, der skal indeholde et endeligt regnskab kontrolleret af revisor. Ved omtale i pressen mv. skal det fremgå, at projektet har modtaget tilskud fra Green Labs DK. Den første pressemeddelelse skal udformes i samarbejde med sekretariatet. 4.3 Udbetaling af tilskud Tilskud kan udbetales kvartalsvis på grundlag af opgørelse af samtlige afholdte tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for tilskud, at aktiviteten ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud. 5. Andre tilskudsordninger på klima- og energiområdet Der ydes endvidere tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet af følgende andre danske ordninger: Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2010 Der indkaldes i 2010 ansøgninger om tilskud til udvikling og/eller demonstration af ny energiteknologi primært inden for vedvarende energi og effektiv energianvendelse. Indkaldelse af ansøgninger vil blive annonceret på ForskEl - Miljøvenlige elproduktionsteknologier (Public Service Obligation (PSO)) 2011 Der indkaldes i 2010 ansøgninger om tilskud til forskning og udvikling og demonstration af miljøvenlige elproduktionsteknologier. Indkaldelse af ansøgninger vil blive annonceret på Energinet.dk s hjemmeside 5

6 ForskVE- udbredelse af små VE teknologier (Public Service Obligation (PSO)) 2011 Der indkaldes i 2010 ansøgninger om tilskud til udbredelse af små VE teknologier (solceller, bølgekraft og bioforgasning). Indkaldelse af ansøgninger vil blive annonceret på Energinet.dk s hjemmeside ElForsk - Effektiv anvendelse af el (Public Service Obligation (PSO)) 2011 Der indkaldes i 2010 ansøgninger om tilskud til forskning og udvikling og demonstration vedrørende effektiv anvendelse af el. Indkaldelse af ansøgninger vil blive annonceret på Dansk Energi s hjemmeside Det Strategiske Forskningsråd 2010 Det Strategiske Forskningsråd yder tilskud til forskning i energi og klima. Indkaldelse af interessetilkendegivelser annonces på Herudover kan der ydes tilskud til projekter fra ordninger, der ikke er begrænset til energiområdet: Højteknologifonden 2010 Højteknologifonden støtter udviklingen af højteknologi og højteknologiens målrettede anvendelse. Nærmere oplysninger på Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden) 2010 Fonden støtter grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. Fonden skal bl.a. fremme markedsmodning af grønne løsninger. Indkaldelse af ansøgninger vil blive annonceret på Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) 2010 GUDP skal skabe mere sammenhæng mellem forskning, udvikling og demonstration af viden på fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet. Indkaldelse af ansøgninger vil blive annonceret på Den miljøteknologiske handlingsplan Planen er især målrettet støtte til udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologiske løsninger. Indsatsen er fokuseret på områderne vand, luftforurening og affaldsbehandling. Indkaldelse af ansøgninger annonceres på Endvidere gøres der opmærksom på følgende internationale programmer på klimaområdet: EU s Rammeprogram for forskning EU s 7. rammeprogram ( ) yder tilskud til energiforskning mv. Yderligere oplysninger kan fås på EU s Intelligent Energi Europa EU s rammeprogram for konkurrence og innovation (CIP) Intelligent Energi Europa II kan give tilskud til forbedring af markedsbetingelserne for VE-projekter, ligesom de regionale midler under EU s strukturfond kan yde tilskud til støtte til demonstrationsaktiviteter mv. Se ec.europa.eu/energy/intelligent Yderligere oplysninger om EU programmerne kan fås hos Eurocenter i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, se evt. fi.dk/internationalt/eus7rammeprogramforforskning/kontakt-eurocenter Nordisk Energiforskning Nærmere oplysninger på 6

7 6. Lovgrundlag og bevilling Finanslov 2010 (paragraf og tekstanmærkning nr. 109)), indeholder såvel den bevillingsmæssige som den materielle hjemmel for klima- og energiministeren til at fastsætte kriterier, samt nærmere regler for indkaldelsen af ansøgninger. Klima- og energiministeren har besluttet at lade EUDP s bestyrelse prioritere og udmønte tilskud fra Green Labs DK og fremlægger derfor efteråret 2010 et lovforslag, der uddelegerer denne kompetence til EUDP s bestyrelse (ændring af lov om EUDP, lov nr. 555 af 6. juni 2007). På den baggrund vil der primo 2011 desuden blive udarbejdet en bekendtgørelse med en række generelle vilkår for tilskud under Green Labs DK. B. Krav og vurderingskriterier Udover de formelle krav og lovens formål skal ansøger opfylde en række krav til indholdet af ansøgningerne. Ansøgninger, som opfylder disse krav, vil efterfølgende blive vurderet på grundlag af en række vurderingskriterier. 1. Krav Indsatsområde Klima- og energiministeren har valgt at gøre målet om uafhængighed af fossile brændsler til et særligt indsatsområde i denne ansøgningsrunde. Regeringen vil i indeværende valgperiode fremlægge et mål for, hvornår Danmark kan blive uafhængigt af fossile brændsler, samt en plan for, hvordan målet kan nås. Det vil blandt andet ske med udgangspunkt i Klimakommissionens rapport, der skal være færdig i efteråret Som led i strategien skal der både ske væsentlige energibesparelser og gennemføres en markant udbygning af den vedvarende energiforsyning. Som en konsekvens af indsatsområdet vil Green Labs DK i denne ansøgningsrunde ikke behandle forslag, som vedrører klimatilpasning og reduktioner af klimagasser fra landbruget. Der henvises i stedet til andre ordninger som fx Miljøteknologisk Handlingsplan, GUDP og Fornyelsesfonden, se punkt 5 i afsnit A. Organisering og prissætning Private virksomheder skal være drivende i udviklingen af de nye Green Labs. Programmet tilstræber en betydelig privat finansiering på minimum 50 pct. Statsstøttereglerne i EU giver imidlertid kun mulighed for at anvende meget lave støttesatser i de tilfælde, hvor et Green Lab ejes af private virksomheder. Af hensyn til muligheden for at anvende højere støttesatser har klima- og energiministeren derfor besluttet, at stille særlige krav til organiseringen af Green Labs i fuld overensstemmelse med EU s statsstøtteregler på området. Således er det et krav, at ejerskabet af de nye Green Labs placeres i organisationer, der opererer uden privat gevinst for øje (non-profit) fx selvejende institutioner, universiteter eller teknologiske serviceinstitutter (GTS er). Det betyder, at den private finansiering i forbindelse med etableringen ikke kan ske med privat gevinst for øje, og at det skal sikres, at en eventuel værdistigning af private aktiver, som en konsekvens af etableringen af de nye faciliteter ikke tilfalder andre end den organisation, der ejer det pågældende Green Lab. Det kan fx være i tilfældet, hvor private som en del af finansieringen indskyder brugerrettigheder til eksisterende eller kommende private anlæg. I organiseringen af Green Labs er det til gengæld muligt at give private bidragydere særligt favorable vilkår i forhold til at opnå adgang til at bruge faciliteterne fx i form af rabatter eller i begrænset omfang fortrinsrettigheder til anvendelse af faciliteterne. Det er dog vigtigt, at der samtidig sikres en rimelig og åben adgang for andre virksomheder, ligesom størrelsen af eventuelle rabatter skal overholde gældende statsstøtteregler, jf. også punkt nedenfor. 7

8 Det betyder også, at de nye Green Labs i den efterfølgende driftsfase skal sikre, at hele indtjeningen går til udviklingen af det nye Green Lab. Prisen for at anvende Green Labs skal afspejle de faktiske omkostninger forbundet med den konkrete brug og må derudover gerne indeholde en rimelig margin. Der skal sikres fuld gennemsigtighed i prissætningen. I tilsagnet kan der blive stillet specifikke krav til dokumentation af omkostninger og priser. Som en konsekvens af statsstøttereglerne er det desuden et krav, at hele statsstøtten over tid kanaliseres videre til slutbrugerne, dvs. virksomhederne, i form af rabatter på anvendelsen af faciliteterne. De nye Green Labs vil få ansvar for at sikre overholdelsen af gældende EU-regler om statsstøtte i forbindelse med beregningen af rabatternes maksimale størrelse. De nærmere regler for rabatterne er fastlagt i EU s rammebestemmelser for statsstøtte til forskning, udvikling og innovation, se også bilag 1. Det skal i den forbindelse understreges, at der er tale om maksimale støttesatser, og at det er de nye Green Labs, som inden for denne ramme afgør de konkrete rabatters størrelse. I tilsagnet vil der blive stillet specifikke krav til dokumentation af kanaliseringen af statsstøtten i form af rabatter. Der skal i forbindelse med organiseringen af det nye Green Lab sikres en rimelig, åben og ikkediskriminerende adgang til faciliteterne for alle virksomheder fra Danmark og udlandet fx via brugerråd eller lignende. Organiseringen af faciliteterne skal garantere en høj grad af åbenhed i forhold til særligt små og mellemstore virksomheder. Hjemsted i Danmark. Der gives kun etableringstilskud til private og offentlige virksomheder eller vidensinstitutioner med hjemsted i Danmark. 2. Vurderingskriterier Ansøgningerne, som opfylder ovenstående krav, vil blive vurderet kvalitativt med udgangspunkt i følgende kriterier: Danmark som grønt teknologilaboratorium Green Labs DK skal bidrage til at realisere regeringens vision om Danmark som grønt teknologilaboratorium. De nye Green Labs skal være rettet mod virksomhedernes behov for at gennemføre test og demonstration af ny klimateknologi og skal etableres på områder med et både nationalt og internationalt vækstpotentiale, der giver mulighed for, at faciliteterne kan blive internationale centre, som kan tiltrække aktiviteter også fra andre lande. Der kan være tale om videreudvikling af eksisterende faciliteter, ligesom faciliteterne kan sprede sig over flere geografiske lokaliteter i Danmark. Programmet anvender ikke en fast tilskudsprocent, idet der dog tilstræbes en privat finansiering på minimum 50 pct. Privat egenfinansiering kan eventuelt erlægges i form af kontante bidrag, rentefri lån eller in kind, dvs. ved at stille faciliteter, apparatur, personale, rettigheder m.v. til rådighed. Der lægges vægt på, at Danmark har en klar styrkeposition på området at der findes et dokumenteret og udækket behov for test- og demonstrationsfaciliteter hos virksomheder i Danmark at der indgår en betydelig privat medfinansiering og gerne på minimum 50 pct. En bæredygtig organisation Til forskel fra andre projektorienterede programmer skal Green Labs DK føre til etableringen af varige centre af en høj international standard. Det forudsætter, at ansøgere har en robust forretningsplan, som sandsynliggør at den løbende drift kan finansieres af indtægter fra brugere af de nye faciliteter. Desuden er det en forudsætning, at ansøgere kan dokumentere en professionel ledelse og markedsføringsindsats af faciliteten. 8

9 Der lægges vægt på, at faciliteterne har et veldefineret kundesigte og en robust forretningsmodel, der sandsynliggør den videre udvikling og vækst i brugen af faciliteterne at faciliteterne ledes og markedsføres professionelt såvel nationalt som internationalt Sammenhæng i innovationssystemet De nye Green Labs vil indgå i et større innovationssystem. Det er derfor vigtigt, at de nye Green labs understøtter sammenhængen i hele innovationssystemet og sikrer, at viden opsamles med henblik på at kunne indgå i en bredere anvendelse i universiteter og lignende institutioner. Oprettelsen af Green Labs DK sker samtidig med oprettelsen af Fornyelsesfonden, som giver støtte til markedsmodning af teknologier, som er testet og demonstreret, jf. se punkt 5 i afsnit A. Synergi med markedsmodningsaktiviteter, som ikke direkte støttes af dette program, anses derfor for at være en gevinst. Der lægges vægt på, at der deltager universiteter, GTS er eller lignende forskningsinstitutioner i etableringen af et Green Lab at de nye Green Labs etableres og drives i sammenhæng med aktiviteter, der bidrager til den efterfølgende markedsmodning og markedsføring Sammenhæng til erhvervsudviklingsstrategier De regionale vækstfora spiller en væsentlig rolle i udviklingen af nye erhvervsklynger. Det anses derfor for en fordel, hvis vækstforaene er inddraget i udviklingen af test-faciliteterne, således at disse også understøtter de regionale erhvervsudviklingsstrategier herunder eksisterende eller planlagte erhvervsklynger. Der lægges vægt på, at det nye Green lab etableres i samarbejde med og/eller medfinansieres af et Vækstforum Krav og vurderingskriterier er gengivet samlet i et overbliksskema i bilag 2. C. Skabelon for ansøgning Til brug for ansøgningen er udformet en skabelon med en række afsnit, som afspejler kriterierne i afsnit B. Ansøgeren skal anvende denne skabelon i forbindelse med udformningen af ansøgningen. Ansøger skal forholde sig til samtlige punkter direkte i ansøgningen. Eventuelt kan detaljerede tekniske beskrivelser, forretningsplaner og lignende medsendes som bilag. Finder ansøger, at enkelte punkter forekommer irrelevante i forhold til det konkrete forslag, skal der kort redegøres for dette under punktet. 1. Forslag 1.1 Forslagstitel Angiv en kort, sigende og alment forståelig titel. 1.2 Teknologiområde og klynge Angiv teknologiområde og klynge. 1.3 Kort beskrivelse af faciliteternes formål Beskriv faciliteternes formål i et ikke-teknisk og umiddelbart tilgængeligt sprog. 9

10 1.4 Forslagets budget Angiv kort forslagets totale budget og det ansøgte tilskud i en oversigt. 1.5 Ansøges andre programmer? Angiv om ansøgningen om tilskud samtidig er sendt til eller under behandling i andre programmer. 2. Ansøgere 2.1. Ansøger og kontaktperson Angiv hvem der er ansøgeren. Angiv en kontaktperson. 2.2 Øvrige deltagende virksomheder/institutioner Angiv øvrige deltagende virksomheder/institutioner Sammenfatning Sammenfatning på max. en side af faglige og kommercielle perspektiver i etableringen af et Green Lab. Sammenfatningen skal give et samlet indtryk af forslaget, men uden referencer til dokumentation, og skal således omfatte alle væsentlige parametre med hensyn til: formål hovedaktiviteter brugere og mål, det vil sige potentialer med hensyn til det energiteknologiske og kommercielle udbytte. 3. Faciliteterne 3.1 Beskrivelse af faciliteternes relevans Med udgangspunkt i en beskrivelse af teknologiområdets nuværende udviklingsstade redegør ansøger for det ansøgte forslag, herunder for faciliteternes sammenhæng til behovet for test- og demonstration på området i både Danmark og udlandet. 3.2 Beskrivelse af faciliteternes udvikling mod marked Ansøger skal fyldestgørende beskrive en plan for den samlede etableringsproces frem til den endelige ibrugtagning af faciliteterne med anførsel af relevante milepæle. 4. Klima- og Energipolitiske mål 4.1 Bidrag til klima- og energipolitiske mål Ansøger redegør for, på hvilken måde og i hvilken grad forslaget bidrager til at understøtte de energi- og klimapolitiske målsætninger, herunder særligt for overgangen til et samfund uafhængigt af fossil energi og målsætningen om at gøre Danmark til et grønt teknologilaboratorium. Forslagets betydning for realiseringen af det erhvervsmæssige potentiale på området skal så vidt muligt kvantificeres. 4.2 FUD strategier på energiområdet Ansøger redegør for, hvorledes projektet relaterer sig til eventuelle foreliggende teknologistrategier. Ved vurderingen af projektet lægges der vægt på, at projektet sigter mod de opstillede strategimål, hvor sådanne foreligger eller alternativt mod andre indsatsområder med højt energifagligt niveau og betydeligt økonomisk vækstpotentiale. Der foreligger FU&D strategier inden for følgende områder: Biomasse til kraftvarme, brændselsceller, solceller, vindkraft, effektiv energianvendelse, brintteknologier, flydende biobrændstoffer, bølgekraftteknologier, olie/gas og solvarme, se DK/NyTeknologi/strategier/Sider/Strategier.aspx 10

11 5. Marked 5.1 Tilskyndelsesvirkning Ansøger skal redegøre for, hvorledes tilskud til det ansøgte Green Lab vil få brugerne/modtagerne til at øge aktivitets- og/eller ambitionsniveauet for forskning, udvikling og innovation/demonstration. 5.2 Markedspotentiale for teknologi Ansøger redegør for teknologiområdets potentiale på det globale marked. 5.3 Målgruppe og merværdi for brugerne Ansøger identificerer den endelige målgruppe, samt beskriver hvilke behov faciliteterne bidrager til at afdække hos en potentiel kunde. Ansøger redegør tydeligt for, hvilken merværdi, faciliteterne bidrager med for brugeren. Det kan være økonomisk merværdi som lavere pris eller en hurtigere adgang til markedet mv. 5.4 Konkurrentanalyse Ansøger afdækker konkurrentsituationen for de pågældende faciliteter både i Danmark og i udlandet og begrunder, hvorfor disse ikke er tilstrækkelige. Ansøger beskriver lignende faciliteter i Danmark, EU og globalt. Ansøger sammenligner med mulige konkurrenters faciliteter og vurderer sandsynligheden for, at brugerne vil efterspørge faciliteterne i Green Labs. 5.5 Markedspotentiale for faciliteter Ansøger afdækker størrelsen af det forventede test- og demonstrationsmarked ved markedsintroduktion (omfang og omsætning). Ansøger redegør, kvalitativt og kvantitativt, for udviklingstrends i efter test- og demonstrationsfaciliteter på området i sammenhæng med en vurdering af faciliteternes potentiale. 5.7 Markedsføringsplan Ansøger skal fyldestgørende beskrive en plan for markedsføring af faciliteterne i Danmark og i udlandet, mv. Ansøger redegør i den forbindelse for: o Hvornår faciliteterne skal lanceres. o Hvor faciliteterne skal lanceres (lokalt/regionalt, nationalt/internationalt), o Hvordan faciliteterne skal lanceres overfor den identificerede målgruppe. Herunder skal inkluderes afsætnings- og distributionskanaler mm. Ansøger redegør for, hvilke(n) deltager(e), der efter etablering af faciliteterne skal markedsføre faciliteterne. Ansøger redegør for eksistensen af eventuelle afsætningsbarrierer, og hvorledes disse søges overvundet. Green Labs DK skal udbrede kendskabet til Danmark som et teknologisk laboratorium i Danmark og i udlandet. Ansøger skal som led heri være parat til at indgå i et samarbejde med sekretariatet om udbredelsen af kendskabet til Green Labs DK programmet og de tilhørende Green Labs. 6. Organisering og finansiering 6.1 Organisering/ledelse og faglig kompetence Ansøger redegør detaljeret for faciliteternes organisering, herunder ejerskabsstrukturen. Ansøger redegør for den fremtidige ledelse og bemanding af faciliteterne både under etableringen og den senere driftsfase. 11

12 Ansøger redegør for, hvordan det sikres, at der er mulighed for en rimelig, åben og ikke-diskriminerende adgang til faciliteterne, herunder eventuelle særlige adgangsvilkår for virksomheder der har bidraget økonomisk til finansieringen af faciliteten. Ledelseserfaring ønskes dokumenteret. 6.2 Finansiering Ansøger redegør for: o det ansøgte beløb, o den private egenfinansiering af projektet, samt o i hvilken grad der indgår andre offentlige tilskud, herunder fra regionale Vækstfora. Privat egenfinansiering kan erlægges i form af kontante bidrag eller in kind, dvs. ved at stille faciliteter, apparatur, personale, rettigheder m.v. til rådighed. Ansøger skal vedlægge aftaler om privat egenfinansiering mellem aktørerne bag ansøgningen. 6.3 Anlægs- og driftsøkonomi i projektperiode Ansøger fremlægger et detaljeret budget for anlægs- og driftsøkonomi for etableringsperioden, der søges tilskud til. Udgifterne i budgettet skal kunne identificeres i forhold til udgiftskategorierne anvendt i afsnit D under beskrivelsen af tilskudsberettigede udgifter. 6.4 Offentligt/privat samarbejde og forskeruddannelse Ansøger redegør for, i hvilken grad projektet bygger på et samarbejde mellem private og offentlige aktører, herunder universiteter, GTS er eller regionale aktører såsom Vækstfora. Endvidere oplyses, om der indgår uddannelseselementer fx forskeruddannelse (ph.d.) i forslaget Markedsmodning Ansøger redegør for, i hvilken grad faciliteterne kan fungere i sammenhæng med aktiviteter, der bidrager til den efterfølgende markedsmodning og markedsføring (fx certificering, showroom og lignende), og om der planlægges ansøgninger om tilskud til programmer, fx Fornyelsesfonden, som støtter markedsmodningsinitiativer. 6.6 Drift og udviklingsmuligheder efter etableringsperiode Ansøger redegør for faciliteternes drift, herunder mulighederne for at tiltrække aktiviteter, der kan oppebære driftsudgifterne. Der opstilles et budget for de første 5 år af driftsperioden Ansøger vurderer hvilke risici, der er forbundet med budgettet, og hvordan disse kan minimeres. Ansøger redegør for faciliteternes udviklingsmuligheder, herunder mulighederne for at tiltrække aktiviteter fra andre lande. Der opstilles en udviklingsplan for faciliteterne over 10 år, herunder en vurdering af konsekvenser for omsætning og beskæftigelse i tilknytning til faciliteterne. 6.7 Priser og kanalisering af statsstøtte til brugerne Ansøger redegør for de forventede priser for ydelserne. Ansøger redegør for, hvordan støtten kanaliseres til brugerne i form af rabatter, herunder rabatternes forventede størrelse og eventuelle særlige rabatter til virksomheder der har bidraget økonomisk til finansieringen af faciliteten (se vejledning om EU-regler for maksimale beløbsgrænser for rabatter i afsnit C). Ansøger opstiller en model og en tidsramme for kanaliseringen af hele statsstøtten til brugerne. 12

13 D. Tilskudsberettigede udgifter og videregivelse af rabatter. 1. Tilskudsberettigede udgifter Tilskud ydes som udgangspunkt til: o Udgifter til maskiner og udstyr. o Udgifter til bygninger. o Køb af grund og relaterede omkostninger. o Gennemførelse af myndighedsbehandlinger i forbindelse med byggesager, miljøgodkendelser og lignende. o Lønudgifter og øvrige omkostninger der er direkte forbundet med etableringen, samt generalomkostninger, der er direkte knyttet til etableringen (overhead). Tilskud til lønudgifter ydes på grundlag af de faktiske lønudgifter til de involverede personer. Sekretariatet kan forlange dokumentation for udbetalt løn og for beregning af den anvendte overheadsats. For private virksomheder gælder der ikke faste satser for overhead. Den ansøgte overheadsats skal være opgjort på grundlag af virksomhedens faktisk opgjorte fællesudgifter, og ansøger skal kunne fremlægge dokumentation for den ansøgte overhead i form af en opgørelse. Der ydes ikke tilskud til: Opbygning af nye institutioner eller videreførelse af eksisterende institutioner gennem driftslignende bevillinger mv. Driftsomkostninger i forbindelse med partnerskaber, idet disse forventes dækket af de deltagende parter. Bestyrelsen kan i forbindelse med deres behandling af ansøgningerne foretage en konkret vurdering af, hvilke udgifter det vurderes relevant at støtte i forhold til den konkrete ansøgning. 2. Skat og afgift Tilskud fra Green Labs DKer momsfri. Det ansøgte beløb skal derfor være angivet uden moms. Tilskud fra Green Labs DK er indberetningspligtigt til skattemyndighederne. 3. Kanalisering af statsstøtte til brugere (rabatter) Som beskrevet under afsnit B har klima- og energiministeren besluttet at stille krav om, at Green Labs organiseres uden gevinst for øje (non-profit). I forlængelse heraf skal hele statsstøtten over tid kanaliseres til brugerne i form af rabatter for brugen af faciliteterne. Rabatten skal for hvert projekt overholde reglerne for tilskud i EU s rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation, Rammebestemmelserne findes i Den Europæiske Unions Tidende 2006/C 323/01 eller på EU s definition af virksomhedsstørrelse findes i EU-Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definition af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (se vejledning bilag 1). Såfremt støtte fra Green Labs DK udbetales i strid med EU's rammebestemmelser for statsstøtte til forskning, udvikling og innovation, kan støtten kræves tilbagebetalt. De nærmere regler for kanalisering af hele støtten, herunder krav om rapportering og kontrol, vil blive fastsat i tilsagnsskrivelsen. 13

14 BILAG 1 side 1 OVERSIGT over tilskudsprocenter i EU s rammebestemmelser for statsstøtte til forskning, udvikling og innovation, Oversigterne i dette bilag er vejledende om hovedlinjerne i EU bestemmelserne med hensyn til procentvis størrelse af tilskud. For mere detaljerede oplysninger om EU s regler henvises til de respektive dokumenter. 1. Tabel over EU støtteintensiteter Små virksomheder Mellemstore Store virksom- virksomheder heder Grundforskning 100 % 100 % 100 % Industriel forskning 70 % 60 % 50 % Industriel forskning der indebærer - samarbejde mellem virksomheder for store virksomheder: grænseoverskridende samarbejde eller samarbejde med mindst en SMV - samarbejde mellem en virksomhed og en forskningsinstitution 80 % 75 % 65 % eller - formidling af resultater Eksperimentel udvikling 45 % 35 % 25 % Eksperimentel udvikling der indebærer - samarbejde mellem virksomheder for store virksomheder: grænseoverskridende samarbejde eller samarbejde med mindst en SMV eller - samarbejde mellem en virksomhed og en forskningsinstitution 60 % 50 % 40 % Kilde: EU-rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation (2006/C 323/01), afsnit (se eventuelt Ovenstående maksimale støtteintensiteter gælder som udgangspunkt for alle brugere. Forskningsinstitutioners hovedaktiviteter er sædvanligvis af ikke-økonomisk karakter og er i sådanne tilfælde ikke omfattet af ovennævnte begrænsninger. 14

15 BILAG 1 side 2 2. EU virksomhedsstørrelse EU s definition af virksomhedsstørrelser omfatter: Størrelse Antal ansatte Årlig omsætning Samlet balance og eller Stor virksomhed > 250 > 50 mio. euro > 43 mio. euro Mellemstor virksomhed < 250 < 50 mio. euro < 43 mio. euro Lille virksomhed < 50 < 10 mio. euro < 10 mio. euro Definitionerne kan læses i Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 eller ses i Kommissionens vejledning på følgende link Såvel krav til antal beskæftigede som krav til årlig omsætning skal være opfyldt for at forblive i en kategori. Modsat skal enten krav til årlig omsætning eller krav til samlet årlig balance være opfyldt for at forblive i en kategori. 3. Afhængige virksomheder i EU-forstand For at fastlægge en virksomheds placering i oversigten over virksomhedsstørrelse er det nødvendigt for en virksomhed at afgøre virksomhedens tilknytningsforhold. Kommissionen anvender tre begreber: om virksomheden er uafhængig om virksomheden er en partnervirksomhed eller om virksomheden er en tilknyttet virksomhed. Nærmere herom kan læses i Kommissionens vejledning på følgende link side 16 og frem. 4. Praksis for støtte til forskningsinstitutioner Efter EU s bestemmelser er forskningsinstitutioners hovedaktiviteter sædvanligvis af ikkeøkonomisk karakter. Det gælder således uddannelse, udførelse af uafhængig forskning og formidling af forskningsresultater (EU s rammebestemmelser pkt ). Sådanne aktiviteter er ikke underlagt bestemmelserne om procentvis tilskud som anført under pkt. 1 i dette bilag. For sådanne aktiviteter kan der ifølge EUDP s praksis ydes tilskud på op til 85 pct. Teknologiske serviceinstitutter (GTS) anses ved fastsættelse af procentvise tilskud som private virksomheder. 15

16 BILAG 2 side 1 Skema med overblik over krav og vurderingskriterier Krav Det er et krav: at det ansøgte Green Lab bidrager til opfyldelsen af målet om uafhængighed af fossile brændsler at det ansøgte Green Lab ejes af organisationer, der opererer uden gevinst for øje (non-profit) at den private egenfinansiering i forbindelse med etableringen ikke sker med privat gevinst for øje, og at hele indtjeningen fra de nye Green Labs går til udviklingen af organisationen, som ejer faciliteterne at hele statsstøtten i driftsperioden kanaliseres videre til brugerne i form af rabatter at organiseringen af faciliteterne garanterer en høj grad af åbenhed i forhold til særligt små og mellemstore virksomheder lingsstrategier Der lægges vægt på: Vurderingskriterier at ejerne er private og/eller offentlige virksomheder eller vidensinstitutioner med hjemsted i Danmark. DK som teknologilaboratorium En bæredygtig organisation Sammenhæng i innovationssyste- Sammenhæng til erhvervsudvik- Der lægges vægt på: Der lægges vægt på, met Der lægges vægt på: at Danmark har en klar styrkeposition på området at der er et dokumenteret og udækket behov for test- og demonstrationsfaciliteter hos virksomheder i Danmark at der indgår en betydelig privat egenfinansiering og gerne på minimum 50 pct., og at faciliteterne har et veldefineret kundesigte og en robust forretningsmodel, der sandsynliggør den videre udvikling og vækst i brugen af faciliteterne at faciliteterne ledes og markedsføres professionelt såvel nationalt som internationalt at der deltager universiteter, GTS er og lignende forskningsinstitutioner i etableringen af et Green Lab at de nye Green Labs bygges og fungerer i sammenhæng med aktiviteter, der bidrager til den efterfølgende markedsmodning og markedsføring at det nye Green Lab etableres i samarbejde med og/eller medfinansieres af et Vækstforum 16

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK. Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK. Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs. Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK 2014 Juni 2014 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.dk Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET...

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2013-I. Januar 2013

Indkaldelse af ansøgninger til. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2013-I. Januar 2013 Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2013-I Januar 2013 EUDP, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.ens.dk/eudp Indhold 1 INDKALDELSE

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program ENERGITEKNOLOGISK UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM VEJLEDNING TIL ANSØGNING Indhold I. GENEREL VEJLEDNING TIL ANSØGERE 2 II. VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Maj 2013

Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Maj 2013 Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Maj 2013 BERETNING OM TILSKUD TIL FORSKNING, UDVIKLING OG DEMONSTRATION PÅ ENERGIOMRÅDET Indholdsfortegnelse

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader Informationsmøde 2006 Energiforskningsprogrammerne EFP ELFORSK ForskEL De danske energiforskningsprogrammer kriterier og grænseflader Kim Behnke, sektionschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk REFU strategien

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler

Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler Indkaldelse af ansøgninger 2015 (7. tilskudsrunde) 1. September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail:

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram Ansøgningsvejledning udbud 2015 Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp for ansøger til at udfylde udarbejde ansøgning til ForskEL og ForskVE. Vejledning er opdelt i følgende tre afsnit som hver består

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Fokusgruppen skal arbejde med: Få SMV, håndværkere, i spil Integrering af intelligente energisystemer, f.eks. smart grids, i nye

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

5 mio. kr. pulje - ansøgning

5 mio. kr. pulje - ansøgning 5 mio. kr. pulje - ansøgning I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte relevante dokumenter,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Baggrundsnotat: Den offentlige indsats for forskning, udvikling og innovation

Baggrundsnotat: Den offentlige indsats for forskning, udvikling og innovation Baggrundsnotat: Den offentlige indsats for forskning, udvikling og innovation Basisbevilling til universiteter og sektorforskning De otte danske universiteter modtog i 2010 i alt over finansloven ca. 7,4

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Vejledning 2015 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Tilskud fra Pulje C søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på. Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet. Introduktion

Invitation til at afgive tilbud på. Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet. Introduktion 4. marts 2013 J.nr. 5010/5026-0004 Ref. Mcb Invitation til at afgive tilbud på Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Introduktion Et bredt flertal i Folketinget ønsker at fremtidssikre

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 Juni 2014 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1 Revideret den 24. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 1 yde støtte til følgende formål...3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere