Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag i Aars.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag i Aars."

Transkript

1 Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark Formand Jens Olufsen, Marktoften 2, 6950 Ringkøbing, tlf / December 2010 Kære Museumsvenner Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag i Aars. Endnu en gang tak til Vesthimmerlands Museumsforening for den meget store hjælp vi modtog, og som bidrog til, at dagen blev afviklet i flotte rammer og med en service i top. Endnu en gang tillykke med foreningens 90 års dag, der blev markeret den 26. november. Julen nærmer sig. Jeg vil derfor gerne på bestyrelsens vegne ønske alle foreninger og deres medlemmer samt samarbejdspartnere en rigtig glædelig samt et godt nytår. Jens Olufsen Formand Mailadresser Vi skal opfordre foreningerne til at oplyse deres adresser, så vi kan benytte disse til udsendelse af meddelelser på en billig og effektiv måde. Dette brev sendes både pr. post og mail. Fremover satser vi på at udsende breve pr. mail Meddel os, hvis foreningen har fået nyt navn og/eller kontaktadresse. Mailadresser m.v. sendes til sekretær i bestyrelsen Lillian Kristensen: Nye medlemmer Hjertelig velkommen til Sæby Museums Forening og Poul la Cour Museets Venner, Askov som medlemmer af Sammenslutningen. Sæby Museums Forening blev stiftet i 2009 som støtteforening til Sæby Museum og er således den yngste forening i Sammenslutningen. Se nærmere Poul la Cour Museets Venner blev stiftet i 2000 bl.a. med det formål at være den folkelige baggrund for museet og medvirke aktivt til museets opbygning og drift. Poul la Cour var fysiker, meteorolog, opfinder og lærer på Askov Højskole samt grundlæggeren af den moderne vindmølleteori. Museet har til huse i Poul la Cours gamle vindmøllelaboratorium i Askov. Se nærmere Museumsudredningen Midtvejsrapporten udkom sidst i september. Den blev gennemgået af direktør Steen Hvass på Temadagen i Aars og debatteret. Referat herfra ses nedenfor. Midtvejsrapporten blev grundigt behandlet på et temamøde om museumsudredningen i Vejle den 15. oktober. Museumsfolk og bestyrelsesmedlemmer fra hele landet var mødt op, også Sammenslutningen var repræsenteret ved Peter Storm og formanden. Tre oplægsholdere indledte debatten, bl.a. museumsleder i Randers Jørgen Smith Jensen, der høstede stort bifald for sit kritiske, men konstruktive oplæg. Han betegnede rapporten som en kvartvejsrapport! Oplæggene og debatten gav styregruppen bag udredningen nogle kommentarer og anbefalinger, som utvivlsomt vil sætte sig spor i det videre arbejde. 1

2 Det har da også vist sig, at tidsplanen ikke har kunnet holde. Der var indkaldt til møde den 30. november i referencegruppen, hvor Sammenslutningen er repræsenteret ved formanden. Mødet blev aflyst og udskudt til den 28. februar Altså om 3 måneder. Det betyder selvfølgelig også, at den endelige udredningsrapport bliver stærkt forsinket. Det kan forhåbentlig blive en fordel, hvis det betyder, at man har lyttet og dermed vil sikre, at relevant erfaringsmateriale drages frem og benyttes til at kvalificere arbejdet og dermed det endelige resultat! Der afholdes et temamøde den 16. december 2010 i København, hvor et meget centralt tema Museernes Organisering skal drøftes. Sammenslutningen vil være repræsenteret. Kommuner yder mest til det lokale museumsvæsen. Det er derfor værd at notere sig, hvad Kommunernes Landsforening har sagt om midtvejsrapporten. Grundlæggende er KL meget enig i betragtningerne om, at museerne skal bygge på kvalitet, solidt fagligt fundament og bæredygtighed, men KL ønsker til gengæld, at der ryddes op i det statslige tilskudssystem og i de bureaukratiske regler om museernes drift og regnskab m.v. KL ser positivt på, at ikke alle museer behøver at opfylde museumslovens fem grundkrav til et statsanerkendt museum. Dette kan give bedre mulighed for, at de lokale museer kan udvikle sig forskelligt og have forskellige profiler. Museumsfolkene og ODM er ikke enig i dette synspunkt. Undervejs i udredningsarbejdet har de gang på gang fastslået, at museerne (statsanerkendte) skal kunne opfylde museumslovens fem grundkrav (indsamling - registrering - bevaring - forskning og formidling). Ellers kan det frygtes, at de lokale museumsejere ensidigt vil gå efter de udadvendte og mere spektakulære aktiviteter. Hertil kan bemærkes, at det er museernes økonomi, der bestemmer, hvad et museum kan klare. Er der ikke penge nok, må der prioriteres. Det er jo det, der rent faktisk sker på museerne i dag. Derfor kan der være god grund til, at ikke alle museer behøver at kunne alt. Gør det noget, at museumslovens stramme regler løsnes lidt, hvis det er det, der er nødvendigt for at sikre et godt og lokalt forankret museumsvæsen? Man kan følge med i museumsredningen på og på Arbejdsplaner Museerne (de statsanerkendte) skal senest den 15. december 2010 være færdige med arbejdsplanerne for de næste fire år. Planerne skal godkendes af museernes bestyrelser og sendes til kommunerne og Kulturarvsstyrelsen. Planerne skal disponeres efter et nyt skema, som Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet, og som bygger på museumslovens fem grundkrav. Arbejdsplanerne giver det overordnede grundlag for museernes virke de kommende år. Museernes støtte- og venneforeninger bør kende disse planer, som er tilgængelige for offentligheden. De giver nyttig viden om, hvad museerne satser på, og kan derfor have betydning for foreningernes aktiviteter er EU s frivillighedsår Året bærer officielt titlen Det europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab. Formålet er at fremme og støtte gode betingelser for frivilligt arbejde i EU og for at øge synligheden af det frivillige arbejde. Året åbnes ved en konference den 28. januar 2011 i København arrangeret af Frivilligrådet 2

3 Det handler om frivilligt arbejde i bred forstand. Det gælder altså også det frivillige arbejde, museumsforeningernes mange medlemmer yder for de danske museer. Spændende afgørelse i vente lød overskriften i medlemsbrevet december sidste år. Hvordan endte det? Fusioner ender ikke altid lykkeligt. Det har man desværre erfaret flere steder i landet. Strandingsmuseet i Thorsminde blev i forbindelse med kommunalreformen en del af Holstebro Museum efter tidligere at have været en del af Ringkøbing Museum. Strandingsmuseets Venner fik i lighed med Holstebro Museumsforening plads i Holstebro Museums bestyrelse. Samarbejdet i bestyrelsen gik i stykker. Strandingsmuseets Venner havde nogle forventninger til driften af Strandingsmuseet, som ikke blev opfyldt. Efter lang tids tovtrækkeri besluttede Holstebro Byråd den 10. november 2009 at ansøge Kulturarvsstyrelsen om, at Strandingsmuseet blev selvstændigt og fik statsanerkendelse efter museumslovens 15. Afgørelsen blev imødeset med spænding. Først i september 2010 kom den. Ansøgningen blev ikke imødekommet. Kulturministeren tiltrådte indstillingen fra Kulturarvsstyrelsen, der bl.a. begrundede afgørelsen med, at museet manglede tilstrækkelig faglig tyngde, og at det økonomiske grundlag var spinkelt. Afgørelsen vakte betydelig opmærksomhed i de lokale medier. Et stort lobbyarbejde blev igangsat af Strandingsmuseets Venner, og flere MF er fra området blev involveret for at få ændret afgørelsen. Det førte overraskende til, at Strandingsmuseet blev en brik i det politiske spil om finansloven for Kristendemokraten Per Ørum Jørgensen, der er valgt i området, fik som bekendt indflydelse. Strandingsmuseet blev en del af aftalen med regeringen og Dansk Folkeparti. Der var enighed om at undersøge mulighederne for at overflytte Strandingsmuseet til Fiskeri - og Søfartsmuseet i Esbjerg, dog med det mål, at Strandingsmuseet på sigt kan blive et selvstændigt, statsanerkendt museum. Med henblik herpå skal der efter to år foretages en evaluering. Der var endvidere enighed om at afsætte 0,4 mio. kr. til Strandingsmuseet bl.a. for at styrke museets faglige arbejde. Hverken museumsledere eller bestyrelserne i de implicerede museer blev involveret i aftaleforhandlingerne. Aftalen har derfor vakt forundring. Bestyrelsen for Holstebro Museum har i et åbent brev til Holstebro byråd meldt klart ud. Man ønsker ikke museet splittet op i selvstændige enheder, men at bevare det som en økonomisk og faglig stærk enhed. Et synspunkt Holstebro Museumsforening er enig i. Ifølge finanslovsaftalen skal muligheden for at overflytte Strandingsmuseet til Fiskeri- og Søfartsmuseet undersøges. Det vil sige, at den endelige afgørelse ikke er truffet. Der må nødvendigvis indledes forhandlinger med de implicerede museer. Så der er fortsat en spændende afgørelse i vente. Forløbet af denne sag er meget tankevækkende. Den viser, at et effektivt lobbyarbejde kan føre til et resultat, som indebærer, at såvel en styrelse som en minister underkendes. Det kan tilføjes, at den verserende museumsudredning utvivlsomt vil pege på, at der i fremtiden skal være færre og større museer. Men hvem ved, man er jo kun midtvejs. 3

4 Kærlighed eller tvangsægteskab er titlen på et hæfte, Kulturarvsstyrelsen udgav i juni Den redegør for nogle erfaringer fra fem museumsfusioner. Den kan downloades fra Inspiration. Sammenslutningen som formidler af foreningers viden og erfaring Af Svend Aage Karup, formand for Haderslev Arkiv - og Museumsforening. En af de væsentligste grunde til, at Haderslev Arkiv- og Museumsforening fra starten af Sammenslutningens opbygning i 2003 var med til den stiftende generalforsamling og daværende formand Jens Peter lod sig vælge ind i bestyrelsen som suppleant var, at Sammenslutningen kunne være et forum for udveksling af ideer og tanker omkring det at drive en museumsforening og måske i særdeleshed være behjælpelig med udveksling af informationer om dygtige og interessante foredragsholdere og andre aktiviteter. Jeg synes stadig, det er en vedkommende opgave, men den er måske ikke blevet varetaget tilstrækkeligt synligt. Derfor vil jeg med denne lille artikel opfordre alle medlemsforeninger til at lade deres aktiviteter af enhver art komme andre foreninger til gavn. Så kan den enkelte forening selv sortere efter behov og foreningstradition. Haderslev Arkiv- og Museumsforening er mest af alt en kulturel forening, der støtter Historisk arkiv for Haderslev kommune og Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev det er med vilje, jeg har skrevet alt i formel form, for sådan hedder sammenbragte institutioner i dag. Tidligere sagde vi bare museet og arkivet, men den går ikke mere. Hvad laver Haderslev Arkiv- og Museumsforening så i løbet af et år? Jeg tror, at vores aktiviteter er så generelle, at de måske kan tåle at blive præsenteret. Som foredragsforening afholder foreningen seks foredrag årligt, tre om efteråret og tre om foråret, fordelt hhv. på museet og arkivet. Sidste års foredragsrække hed Boligens indretning og funktion gennem tusind år og bestod af tre dele med oldtiden som start. Det var museets inspektør Per Ethelberg, som indledte med emnet Fra hytte til hal. Ethelberg har igennem mange år været hovedarkæologen for udgravninger overalt i Museum Sønderjyllands distrikt, sidst i forbindelse med det omfattende motorvejsbyggeri fra Kliplev til Sønderborg og Best Sellers logistikcentral i Moltrup ved motorvejsafkørsel Haderslev. Han blev efterfulgt af Mette Svart Kristiansen, der gennemgik Bygning og Bolig i middelalder og renæssance og sidst af overinspektør Peter Dragsbo med Pæn stue og parcelhus Danskernes bolig i det 20. århundrede. Foreningen lægger stor vægt på disse foredrag, der gennemsnitligt samler omkring firs til hundrede deltagere. Deltagelse er selvfølgelig gratis for medlemmer, og ikke-medlemmer betaler 30 kr. De optages i Folkeuniversitetet for Haderslev Kommune. I pausen sælges kaffe/te og småkager, hvilken sammenlagt giver foreningen en ikke ubetydelig indtægt. Forårets foredragsserie hedder Den oversøiske udvandring fra Danmark og Sønderjylland/Slesvig i perioden 1864 til Tidligere stadsarkivar i Aalborg Henning Bender lægger ud med generelle udviklingstræk for den oversøiske udvandring fra hertugdømmerne Slesvig og Holsten i perioden 1864 til 1914, og Jens Topholm, arkivchef for Aalborgs stadsarkiv fortsætter med titlen Fra udvandrer til indvandrer. Dansk udvandringshistorie i perioden 1870 til 1914, og sidste fase dækker arkivar ved Historisk arkiv for Haderslev kommune Aners Hell Hansen med en beretning om en enkelt families skæbne med titlen Fra Lønt til USA. Jens Iversen Nissen en udvandrerhistorie. Ved generalforsamlingen byder foreningen på kaffe og kage og et beskedent lokalhistorisk foredrag. 4

5 Sommeren igennem hjælper foreningen museet og turistforeningen med en række sommeraftener, hvor foreningens frivillige står for salg af øl og vand, kaffe og kage. Det er meget populært for foreningens medlemmer at melde sig som frivillig. Museet har opbygget en aktivliste, hvorfra man i bestemte situationer kan rekvirere hjælp. Den har foreningen udarbejdet, selvfølgelig i overensstemmelse med de implicerede personer. Hvert år modtager foreningens medlemmer to udsendelser. Om sommeren en mindre udsendelse med efterårsprogram, sensommertur, bogudgivelser og arkivets og museets aktiviteter i de kommende måneder. I november modtager medlemmerne den store pakke i form af en medlemsbog (værdi i boghandelen 175 kr.) Langs Fjord og Dam på 96 sider, professionelt redigeret af arkivchef Bent Vedsted Rønne og overinspektør Lennart Madsen. Formanden for museumsforeningen er medlem af redaktionen. Desuden en række andre brochurer og forårets foredrag. Sidste aktivitet i kalenderåret er Jul på museet, hvor foreningen stiller op med et righoldigt program første søndag i advent fra kl. 13 til 16. Der er kirkekorsang, Luciaoptog, børnelotteri, en række gamle håndværk demonstreres, salg af gløgg og æbleskiver, kaffe og småkager, den gamle købmandsbutik med salg af friskmalet kaffe og slik, salg af julegaver og julepynt og vægtergang. Alle disse aktiviteter får medlemmerne gratis med et medlemsbidrag på 200 kr. Det gælder husstanden og omfatter derudover gratis adgang til byens fire museer, nemlig Slesvigske vognsamling, Ehlers Lertøjssamling, Haderslev bymuseum og arkæologi. Så min opfordring går derfor på, at dele ud af opsamlet viden og erfaring til gavn for alle foreninger. Det kan ske på foreningens hjemmeside men også som skriftlige indlæg til formanden. Kursustilbud Museernes efteruddannelse, der varetages af ODM, vil i samarbejde med konsulentfirmaet Pluss Leadership og Sammenslutningen til næste år påny tilbyde et Gå-hjem-kursus for bestyrelsesmedlemmer og museumsledere. Et kursus der har til formål at styrke arbejdet i museumsbestyrelser med en gennemgang af de grundlæggende spilleregler for arbejdet og ikke mindst det ansvar, der påhviler bestyrelser. Kurset blev med gode erfaringer afholdt i juni for første gang på TextilForum i Herning (Herning Museum). Kurset vil blive afholdt i Ålborg den 14. april 2011 og formentlig i København i efteråret Nærmere herom vil blive oplyst senere. Næste årsmøde Årsmødet med generalforsamling afholdes på Arbejdermuseet i København lørdag den 26. marts Det bliver dermed første gang mødet afholdes i København, og det vil blive tilrettelagt i samarbejde med Arbejdermuseets Venner og museet. WFFM (World Federation of Friends of Museums) årsmøde 2011 i København. Vi har sagt ja til arrangere årsmødet i København fra april Normalt er det en meget stor opgave med mødeprogram og kulturelt program for deltagere og ledsagere. Der var ca. 90 deltagere til årsmødet i Lissabon i maj måned. Vi har påtaget os opgaven, fordi det alene bliver et arbejdsmøde uden ledsagerprogram. Det skyldes, at WFFM i 2011 også afholder en kongres. Der forventes derfor et meget begrænset deltagerantal. 5

6 Mødet bliver afholdt på Nationalmuseet, som meget glædeligt har sagt ja til at være medvært for arrangementet og stille lokaler til rådighed. Bestyrelsen har dog fået lidt af en udfordring, da vi selv må lave alt det forberedende arbejde. WFFM afholder generalforsamling den 29. april 2011 i biografsalen på Nationalmuseet. Medlemmer af Sammenslutningen vil være velkomne til at deltage. Herom nærmere senere. WFFM kongres 2011 WFFM afholder hvert 3. år en kongres. Den næste bliver afholdt den september 2011 i Genova, hvor vores italienske kolleger er værter. Kongressen afholdes under overskriften Museer og deres venner i fremtiden. Der medfølger et stort kulturelt program for deltagere og specielt for ledsagere. Kongressen er åben for alle medlemmer af Sammenslutningen. Desværre forventes deltagerprisen at blive mellem euro foruden rejse og hotel, som nok betyder, at bestyrelsen vil afstå fra at lade sig repræsentere. Der vil blive lagt nærmere information om kongressen på vores hjemmeside. Temadag den 1. oktober 2010 i Aars. Referat af sekretær i bestyrelsen Lillian Kristensen, Næstved Museumsforening Fra medlemskredsen deltog 44 personer repræsenterende 21 museumsforeninger. Efter ankomst og kaffe bød formanden Jens Olufsen velkommen til de fremmødte samt oplægsholderne og takkede Aars Museumsforening for, at de ville huse os, og ønskede Vesthimmerlands Museum tillykke med 90 års fødselsdagen den Jens gav derefter ordet til formanden for Vesthimmerlands Museumsforening Hardy Jensen. Også en velkomst til forsamlingen fra Hardy Jensen som kunne fortælle, at året 2010 var præget af 90 års fødselsdagen med ekstra mange aktiviteter og en stor fødselsdagfest den 26. november, hvor en af de væsentligste personer bag museets oprettelse Johs. V. Jensen vil være til stede, dog i form af en stedfortræder, nemlig en anden nulevende forfatter. Museet blev bl. a. startet for at stræbe efter decentralisering kampen mod københavneriet hvor København har alt og købstæderne intet. Hardy Jensen udtrykte også sin glæde over, at dette års temamøde blev afholdt i Aars, og fremhævede nødvendigheden af det folkelige engagement omkring vore museer. Da vi var i Vesthimmerlands Musikhus, startede vi temadagen med en fællessang skrevet af Jeppe Aakjær. Direktør Steen Hvass, Kulturarvstyrelsen redegjorde for Museumsudredningen og midtvejsrapporten, som nu er lagt ud på nettet og kan findes på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside. Derefter gennemgik Steen Hvass midtvejsrapporten (57 sider) i hovedpunkter. Kulturministeriets udmøntning af Kultur for Alle resulterede i nedsættelse af et arbejdsudvalg på 4 personer, en meget lille arbejdsgruppe i modsætning til tidligere samt en referencegruppe på 35 medlemmer, og et kommissorium om udfordringer, kerneopgaver om fremtidens museumsstruktur og med anbefalinger vedr. en evt. revision af museumsloven, og en revision af tilskudsstrukturen, så den bliver mere gennemskuelig med nytænkning i forhold til opgave- og udviklingsfokus. Men med forudsætningen at økonomien skal være inden for den eksisterende ramme for det statslige tilskud. 6

7 I dag er der 7 statslige museer under kulturministeriet, museer og 95 statsanerkendte 15 museer med en samlet økonomi på mio. kr. fordelt med 598 mio. kr. fra kommunerne og 711 mio. kr. fra staten samt egenindtægter på mio. kr. Før 2006 var der ca. 150 statsanerkendte museer. I 2010 er der 95, det er udkantsområderne, der har fusioneret. Der er stort set ingen ændringer sket i København, og sammenlægninger diskuteres stadig. Det arkæologiske ansvarsområde er udlagt til ca. 40 museer, og ansvaret for fortidsminder er udlagt til 10 områder. Der er store forskelle på de enkelte museers antal af genstande f. eks.: Vikingeskibsmuseet 5 genstande, Skagen Museum genstande, Bornholms Museum genstande + 1 fabrik og 2 gårde, Museet for Samtidskunst genstande og Koldkrigsmuseum Stevnsfort 1 genstand under jorden. Museumslandskabet skal i fremtiden også være: Videnscentre, læringsmiljøer, livslang læring, borgernes identitet, kulturel diversitet, historisk bevidsthed, æstetisk bevidsthed og kritisk refleksion samt være fagligt- og økonomisk bæredygtigt og funderet på en klar arbejdsdeling med koordinering mellem niveauerne. Visionen: Et bæredygtigt og professionelt museumsvæsen, kendetegnet ved kvalitet, troværdighed, engagement og originalitet, museerne er efterspurgt og skaber værdi for brugerne og samfund. Anbefalinger: Professionel ledelse administrativt/fagligt, kapacitetstilpasning og ressourceoptimering. Et sammenhængende museumsvæsen, der drives i samspil mellem stat og kommune med statsligt medansvar og kommunal forankring. Med én fælles museumslov for kunst-, kultur- og naturhistorie. Der skal arbejdes aktivt med arbejdsdeling og koordinering i opgavevaretagelsen af de fem søjler. Det er arbejdsgruppens vurdering, at opgavevaretagelsen også i fremtiden skal udvikles med og baseres på nationale strategier, der er udformet i samspil mellem Kulturministeriet, museerne og øvrige interessenter. På indsamlingsområdet er der behov for øget national sammenhæng gennem koordinering, prioritering og international orientering. På registreringsområdet en videreudvikling af fælles standarder med muligheder for udveksling såvel nationalt som internationalt. Bevaringsplanen skal fortsættes og udvikles med fælles opgavevaretagelse på magasinog konserveringsområdet. På forskningsområdet skal der arbejdes ud fra et alment forskningsbegreb og internationale standarder, og der skal i opgavevaretagelsen sikres kritisk masse, samarbejde med vidensinstitutioner, volumen, internationalt udsyn og faglige miljøer. På formidlingsområdet skal der ske øget brugerorientering, nye medier og platforme samt øget bevidsthed om museet som socialt rum og professionalisering af formidlingen og kommunikationen. Det er arbejdsgruppens vurdering, at museernes samarbejde skal intensiveres, professionaliseres og styrkes i forhold til det nationale og internationale niveau. Steen Hvass afsluttede sit oplæg med at orientere om møderne for efteråret, og primo 2011 afleveres rapporten med anbefalinger til ministeren. Efterfølgende var der en del spørgsmål og kommentarer til Steen Hvass. Emnerne var især bekymringen for det folkelige, at ildsjælene ville forsvinde og at kommuner er ladt i stikken på grund af den stramme økonomi. Midtvejsrapporten set med ODM s øjne ved formand for ODM s bestyrelse, museumsleder Rasmus Vestergaard, Skive Kunstmuseum. 7

8 Rasmus Vestergaard indledte med at sige, at han er meget glad for samarbejdet med Sammenslutningen og glæder sig til en udvidelse af samarbejdet han sagde videre, at han er meget enig med det meste i rapporten, men den stiller også mange spørgsmål: levende og spændende formidling, bæredygtige museer, styrkelse af det professionelle såvel nationalt som internationalt, udvikling og koordinering af forskning og lokal forankring. Skal vi have centre for alt? Skal der være færre og større enheder? Små museer giver mere for pengene, meget på museerne er personbåret. Skyldes fusioner de nye kommunegrænser, eller sker det p.g.a. faglige vurderinger og årsager? Kritisk masse hvor mange ansatte skal der være for, at det er tilstrækkeligt. Rasmus Vestergaard savnede en mental tank med visioner for kulturarven. For er det ikke kulturen vi skal leve af? Trods den finansielle krise hvor fyringer er på vej. Omstillingsparatheden er til stede i museerne. Også efter dette oplæg bekymrede spørgsmål og kommentarer til rapporten. Et enkelt spørgsmål til formanden for Sammenslutningen: Bliver vi hørt? Det er ikke meget som referencegruppen bliver hørt, er facit skrevet på forhånd? Det er det nok ikke, men jeg håber, vi får et medejerskab af den endelige rapport, som vi så ikke kan kritisere for meget. Det er nu, vi skal reagere - "gå på bloggen. Der mangler en evaluering af fusionerne og af det bestående. Hvad er den rigtige størrelse? Man er glad for, at kulturminister Per Stig Møller ikke er tilhænger af tvangsægteskaber. Hvordan laver man om på det uretfærdige tilskudssystem uden at lave nye uretfærdigheder? Musikhusets leder Karen Qvist Børsted gav en kort orientering om den dejlige koncertsal og samarbejdet med gymnasiet og musikskolen. Vi kan ikke måles men mental sundhed det trænger vi alle til. Pause en god og velfortjent frokost på det lange flotte fællesbord i Musikhusets aula. Museumslandskabet i fremtiden set med himmerlandske øjne ved museumsleder Broder Berg, Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands kommune er sammensat af 4 tidligere kommuner (Løgstør, Farsø, Aars og Ålestrup) med indbyggere, hvoraf de bor uden for de fire byer. Fremtidsprognosen for kommunen er flere indbyggere over 60 år hvorfor skal vi så satse på de unge? Kommunen har 10 museer og 10 lokalhistoriske arkiver. Har kørt med en campingvogn i 4 måneder hvor borgene har kunnet aflevere genstande, billeder og fortælle historier. Efterfølgende er der lavet en hjemmeside med fortællinger fra menneske til menneske. Det var især de og årige, der henvendte sig. Riv de døende landsbyer ned kondemnering - hvad skal bevares? Der mangler en metode. Oplevelsesøkonomi - det er en fristelse, men også en udfordring. Samarbejde - det er der allerede alle museer har økonomi til arkæologi og nyere tid er det målet? Skal kulturarven udelukkende anses som et økonomisk produkt, det museum der ikke underholder og skaber turisme har ingen værdi? Vi fortsætter med det perspektiv vi har i hele Vesthimmerland nærmiljø og hverdagsliv kulturarv for alle. Med disse ord sluttede Broder Berg sit personlige og engagerende oplæg. Sidste oplægsholder var bestyrelsesnæstformand i Nordjyllands Historiske Museums bestyrelse, lektor Kirsten Huusom, Hobro. 8

9 Nordjyllands Historiske Museum, som strækker sig fra Ålborg, Mariager Fjord, Rebild og Jammerbugt, har 14 udstillingssteder, og årsag til fusionen var kommunalreformen. Synergieffekten af fusionen er ikke stor på administration og markedsføring, og fællesmagasin blev heller ikke en ubetinget succes, man har stadig et magasin i Sydhimmerland. Der er ikke blevet flere ansatte, og der mangler vikarer ved sygdom og barsel. Det er ikke let for museerne at samarbejde med 3 kommuner. Der er fra ledelsens side gjort et meget stort arbejde for at få en samlende vision. Hvordan har medlemmerne af museumsforeningerne i det tidligere Sydhimmerland så oplevet fusionen? Bevaringen af bygninger er blevet dårligere. Der er langt til Ålborg! Fusioner tager tid, og det er vigtigt ikke at miste lokalsamfundets engagement i den nære kunst- og kulturarv undervejs i processen mod større og bæredygtige enheder. Efter pausen var der spørgsmål og debat til oplægsholderne. Der var mange spørgsmål og kommentarer især til professionalisering af de ansatte og bestyrelserne, som skal være økonomisk ansvarlige og ikke bare af lyst og interesse. Steen Hvass: Vigtigt med dygtige bestyrelser, som tager/har ansvar. Broder Berg: Kompetencer, ledere skal også lede de frivillige og tænke i menneskelige ressourcer i forhold til opgaverne. Bæredygtighed et smukt ord, men er det kun penge/styring? Steen Hvass: Kan ikke sætte en firkantet kasse på bæredygtighed, men vigtigt at arbejdet også bliver gjort ved sygdom. Der var enighed om, at kurser for bestyrelsesmedlemmer var vigtige, og det er jo allerede sat i gang ved samarbejdet mellem Sammenslutningen og ODM. Formanden Jens Olufsen afsluttede en god og udbytterig dag med tak for i dag og for alle indlæggene, for god forplejning og tak til Aars. Læs Midtvejsrapporten og giv Sammenslutningen besked hvis der er noget, som falder jer for brystet. Vi er nu ca medlemmer, så der bliver lyttet til os. Husk konferencen i Tønder den 26. oktober om etik og rummelighed, og årsmødet i marts 2011 på Arbejdermuseet. Derefter rundvisning på Aars flotte nye museum ved museumsleder Broder Berg. ****************************** 9

Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag på Sønderborg Slot.

Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag på Sønderborg Slot. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark Formand Jens Olufsen, Marktoften 2, 6950 Ringkøbing, tlf.97323793/61790008. E-mail:j.olufsen@email.dk www.sammus.dk November 2011 Kære Museumsvenner Hermed

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

December 2008. Til medlemmerne. Kære Museumsvenner

December 2008. Til medlemmerne. Kære Museumsvenner Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark www.sammus.dk Formand Jens Olufsen, Marktoften 2, 6950 Ringkøbing, 9732 3793/6971 0008 j.olufsen@mail.dk Til medlemmerne December 2008 Kære Museumsvenner

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset.

Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset. Generalforsamling i Svaneke 2010. Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2009 2010 Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset. Landsforeningen

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger den 27. marts 2008 i Aalborg

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger den 27. marts 2008 i Aalborg Referat fra generalforsamling i Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger den 27. marts 2008 i Aalborg Deltagere: Fra bestyrelsen: Peder Vejsig Pedersen, Thorkild Green Jensen, Tøger Nis Thomsen og Torben

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

NYHEDSBREV MAJ 2012. Blad 980

NYHEDSBREV MAJ 2012. Blad 980 Museumsredegørelsens gennemførelse Kulturstyrelsen har præciseret de hovedproblemstillinger, der følger af museumsredegørelsens gennemførelse. Det drejer sig ud over tidsplanen om modeller for varetagelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 23. november kl. 18.30 til 21.00 i Næstved Udviklingshus

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 23. november kl. 18.30 til 21.00 i Næstved Udviklingshus Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 23. november kl. 18.30 til 21.00 i Næstved Udviklingshus Deltagere Cathrine Riegels Gudbergsen (CRG), Steen B. Rasmussen (SBR),), Steffen Sommerstedt (SS), Johnny

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5

ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 ErhvervsKvinder Trekantområdet August 2011, nr. 5 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 16. august kl. 18:00 på Hotel Comwell i Kolding Til foredrag ved Erhvervsteologen Anette Ejsing, som spørger: Vil

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere