Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag i Aars.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag i Aars."

Transkript

1 Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark Formand Jens Olufsen, Marktoften 2, 6950 Ringkøbing, tlf / December 2010 Kære Museumsvenner Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag i Aars. Endnu en gang tak til Vesthimmerlands Museumsforening for den meget store hjælp vi modtog, og som bidrog til, at dagen blev afviklet i flotte rammer og med en service i top. Endnu en gang tillykke med foreningens 90 års dag, der blev markeret den 26. november. Julen nærmer sig. Jeg vil derfor gerne på bestyrelsens vegne ønske alle foreninger og deres medlemmer samt samarbejdspartnere en rigtig glædelig samt et godt nytår. Jens Olufsen Formand Mailadresser Vi skal opfordre foreningerne til at oplyse deres adresser, så vi kan benytte disse til udsendelse af meddelelser på en billig og effektiv måde. Dette brev sendes både pr. post og mail. Fremover satser vi på at udsende breve pr. mail Meddel os, hvis foreningen har fået nyt navn og/eller kontaktadresse. Mailadresser m.v. sendes til sekretær i bestyrelsen Lillian Kristensen: Nye medlemmer Hjertelig velkommen til Sæby Museums Forening og Poul la Cour Museets Venner, Askov som medlemmer af Sammenslutningen. Sæby Museums Forening blev stiftet i 2009 som støtteforening til Sæby Museum og er således den yngste forening i Sammenslutningen. Se nærmere Poul la Cour Museets Venner blev stiftet i 2000 bl.a. med det formål at være den folkelige baggrund for museet og medvirke aktivt til museets opbygning og drift. Poul la Cour var fysiker, meteorolog, opfinder og lærer på Askov Højskole samt grundlæggeren af den moderne vindmølleteori. Museet har til huse i Poul la Cours gamle vindmøllelaboratorium i Askov. Se nærmere Museumsudredningen Midtvejsrapporten udkom sidst i september. Den blev gennemgået af direktør Steen Hvass på Temadagen i Aars og debatteret. Referat herfra ses nedenfor. Midtvejsrapporten blev grundigt behandlet på et temamøde om museumsudredningen i Vejle den 15. oktober. Museumsfolk og bestyrelsesmedlemmer fra hele landet var mødt op, også Sammenslutningen var repræsenteret ved Peter Storm og formanden. Tre oplægsholdere indledte debatten, bl.a. museumsleder i Randers Jørgen Smith Jensen, der høstede stort bifald for sit kritiske, men konstruktive oplæg. Han betegnede rapporten som en kvartvejsrapport! Oplæggene og debatten gav styregruppen bag udredningen nogle kommentarer og anbefalinger, som utvivlsomt vil sætte sig spor i det videre arbejde. 1

2 Det har da også vist sig, at tidsplanen ikke har kunnet holde. Der var indkaldt til møde den 30. november i referencegruppen, hvor Sammenslutningen er repræsenteret ved formanden. Mødet blev aflyst og udskudt til den 28. februar Altså om 3 måneder. Det betyder selvfølgelig også, at den endelige udredningsrapport bliver stærkt forsinket. Det kan forhåbentlig blive en fordel, hvis det betyder, at man har lyttet og dermed vil sikre, at relevant erfaringsmateriale drages frem og benyttes til at kvalificere arbejdet og dermed det endelige resultat! Der afholdes et temamøde den 16. december 2010 i København, hvor et meget centralt tema Museernes Organisering skal drøftes. Sammenslutningen vil være repræsenteret. Kommuner yder mest til det lokale museumsvæsen. Det er derfor værd at notere sig, hvad Kommunernes Landsforening har sagt om midtvejsrapporten. Grundlæggende er KL meget enig i betragtningerne om, at museerne skal bygge på kvalitet, solidt fagligt fundament og bæredygtighed, men KL ønsker til gengæld, at der ryddes op i det statslige tilskudssystem og i de bureaukratiske regler om museernes drift og regnskab m.v. KL ser positivt på, at ikke alle museer behøver at opfylde museumslovens fem grundkrav til et statsanerkendt museum. Dette kan give bedre mulighed for, at de lokale museer kan udvikle sig forskelligt og have forskellige profiler. Museumsfolkene og ODM er ikke enig i dette synspunkt. Undervejs i udredningsarbejdet har de gang på gang fastslået, at museerne (statsanerkendte) skal kunne opfylde museumslovens fem grundkrav (indsamling - registrering - bevaring - forskning og formidling). Ellers kan det frygtes, at de lokale museumsejere ensidigt vil gå efter de udadvendte og mere spektakulære aktiviteter. Hertil kan bemærkes, at det er museernes økonomi, der bestemmer, hvad et museum kan klare. Er der ikke penge nok, må der prioriteres. Det er jo det, der rent faktisk sker på museerne i dag. Derfor kan der være god grund til, at ikke alle museer behøver at kunne alt. Gør det noget, at museumslovens stramme regler løsnes lidt, hvis det er det, der er nødvendigt for at sikre et godt og lokalt forankret museumsvæsen? Man kan følge med i museumsredningen på og på Arbejdsplaner Museerne (de statsanerkendte) skal senest den 15. december 2010 være færdige med arbejdsplanerne for de næste fire år. Planerne skal godkendes af museernes bestyrelser og sendes til kommunerne og Kulturarvsstyrelsen. Planerne skal disponeres efter et nyt skema, som Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet, og som bygger på museumslovens fem grundkrav. Arbejdsplanerne giver det overordnede grundlag for museernes virke de kommende år. Museernes støtte- og venneforeninger bør kende disse planer, som er tilgængelige for offentligheden. De giver nyttig viden om, hvad museerne satser på, og kan derfor have betydning for foreningernes aktiviteter er EU s frivillighedsår Året bærer officielt titlen Det europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab. Formålet er at fremme og støtte gode betingelser for frivilligt arbejde i EU og for at øge synligheden af det frivillige arbejde. Året åbnes ved en konference den 28. januar 2011 i København arrangeret af Frivilligrådet 2

3 Det handler om frivilligt arbejde i bred forstand. Det gælder altså også det frivillige arbejde, museumsforeningernes mange medlemmer yder for de danske museer. Spændende afgørelse i vente lød overskriften i medlemsbrevet december sidste år. Hvordan endte det? Fusioner ender ikke altid lykkeligt. Det har man desværre erfaret flere steder i landet. Strandingsmuseet i Thorsminde blev i forbindelse med kommunalreformen en del af Holstebro Museum efter tidligere at have været en del af Ringkøbing Museum. Strandingsmuseets Venner fik i lighed med Holstebro Museumsforening plads i Holstebro Museums bestyrelse. Samarbejdet i bestyrelsen gik i stykker. Strandingsmuseets Venner havde nogle forventninger til driften af Strandingsmuseet, som ikke blev opfyldt. Efter lang tids tovtrækkeri besluttede Holstebro Byråd den 10. november 2009 at ansøge Kulturarvsstyrelsen om, at Strandingsmuseet blev selvstændigt og fik statsanerkendelse efter museumslovens 15. Afgørelsen blev imødeset med spænding. Først i september 2010 kom den. Ansøgningen blev ikke imødekommet. Kulturministeren tiltrådte indstillingen fra Kulturarvsstyrelsen, der bl.a. begrundede afgørelsen med, at museet manglede tilstrækkelig faglig tyngde, og at det økonomiske grundlag var spinkelt. Afgørelsen vakte betydelig opmærksomhed i de lokale medier. Et stort lobbyarbejde blev igangsat af Strandingsmuseets Venner, og flere MF er fra området blev involveret for at få ændret afgørelsen. Det førte overraskende til, at Strandingsmuseet blev en brik i det politiske spil om finansloven for Kristendemokraten Per Ørum Jørgensen, der er valgt i området, fik som bekendt indflydelse. Strandingsmuseet blev en del af aftalen med regeringen og Dansk Folkeparti. Der var enighed om at undersøge mulighederne for at overflytte Strandingsmuseet til Fiskeri - og Søfartsmuseet i Esbjerg, dog med det mål, at Strandingsmuseet på sigt kan blive et selvstændigt, statsanerkendt museum. Med henblik herpå skal der efter to år foretages en evaluering. Der var endvidere enighed om at afsætte 0,4 mio. kr. til Strandingsmuseet bl.a. for at styrke museets faglige arbejde. Hverken museumsledere eller bestyrelserne i de implicerede museer blev involveret i aftaleforhandlingerne. Aftalen har derfor vakt forundring. Bestyrelsen for Holstebro Museum har i et åbent brev til Holstebro byråd meldt klart ud. Man ønsker ikke museet splittet op i selvstændige enheder, men at bevare det som en økonomisk og faglig stærk enhed. Et synspunkt Holstebro Museumsforening er enig i. Ifølge finanslovsaftalen skal muligheden for at overflytte Strandingsmuseet til Fiskeri- og Søfartsmuseet undersøges. Det vil sige, at den endelige afgørelse ikke er truffet. Der må nødvendigvis indledes forhandlinger med de implicerede museer. Så der er fortsat en spændende afgørelse i vente. Forløbet af denne sag er meget tankevækkende. Den viser, at et effektivt lobbyarbejde kan føre til et resultat, som indebærer, at såvel en styrelse som en minister underkendes. Det kan tilføjes, at den verserende museumsudredning utvivlsomt vil pege på, at der i fremtiden skal være færre og større museer. Men hvem ved, man er jo kun midtvejs. 3

4 Kærlighed eller tvangsægteskab er titlen på et hæfte, Kulturarvsstyrelsen udgav i juni Den redegør for nogle erfaringer fra fem museumsfusioner. Den kan downloades fra Inspiration. Sammenslutningen som formidler af foreningers viden og erfaring Af Svend Aage Karup, formand for Haderslev Arkiv - og Museumsforening. En af de væsentligste grunde til, at Haderslev Arkiv- og Museumsforening fra starten af Sammenslutningens opbygning i 2003 var med til den stiftende generalforsamling og daværende formand Jens Peter lod sig vælge ind i bestyrelsen som suppleant var, at Sammenslutningen kunne være et forum for udveksling af ideer og tanker omkring det at drive en museumsforening og måske i særdeleshed være behjælpelig med udveksling af informationer om dygtige og interessante foredragsholdere og andre aktiviteter. Jeg synes stadig, det er en vedkommende opgave, men den er måske ikke blevet varetaget tilstrækkeligt synligt. Derfor vil jeg med denne lille artikel opfordre alle medlemsforeninger til at lade deres aktiviteter af enhver art komme andre foreninger til gavn. Så kan den enkelte forening selv sortere efter behov og foreningstradition. Haderslev Arkiv- og Museumsforening er mest af alt en kulturel forening, der støtter Historisk arkiv for Haderslev kommune og Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev det er med vilje, jeg har skrevet alt i formel form, for sådan hedder sammenbragte institutioner i dag. Tidligere sagde vi bare museet og arkivet, men den går ikke mere. Hvad laver Haderslev Arkiv- og Museumsforening så i løbet af et år? Jeg tror, at vores aktiviteter er så generelle, at de måske kan tåle at blive præsenteret. Som foredragsforening afholder foreningen seks foredrag årligt, tre om efteråret og tre om foråret, fordelt hhv. på museet og arkivet. Sidste års foredragsrække hed Boligens indretning og funktion gennem tusind år og bestod af tre dele med oldtiden som start. Det var museets inspektør Per Ethelberg, som indledte med emnet Fra hytte til hal. Ethelberg har igennem mange år været hovedarkæologen for udgravninger overalt i Museum Sønderjyllands distrikt, sidst i forbindelse med det omfattende motorvejsbyggeri fra Kliplev til Sønderborg og Best Sellers logistikcentral i Moltrup ved motorvejsafkørsel Haderslev. Han blev efterfulgt af Mette Svart Kristiansen, der gennemgik Bygning og Bolig i middelalder og renæssance og sidst af overinspektør Peter Dragsbo med Pæn stue og parcelhus Danskernes bolig i det 20. århundrede. Foreningen lægger stor vægt på disse foredrag, der gennemsnitligt samler omkring firs til hundrede deltagere. Deltagelse er selvfølgelig gratis for medlemmer, og ikke-medlemmer betaler 30 kr. De optages i Folkeuniversitetet for Haderslev Kommune. I pausen sælges kaffe/te og småkager, hvilken sammenlagt giver foreningen en ikke ubetydelig indtægt. Forårets foredragsserie hedder Den oversøiske udvandring fra Danmark og Sønderjylland/Slesvig i perioden 1864 til Tidligere stadsarkivar i Aalborg Henning Bender lægger ud med generelle udviklingstræk for den oversøiske udvandring fra hertugdømmerne Slesvig og Holsten i perioden 1864 til 1914, og Jens Topholm, arkivchef for Aalborgs stadsarkiv fortsætter med titlen Fra udvandrer til indvandrer. Dansk udvandringshistorie i perioden 1870 til 1914, og sidste fase dækker arkivar ved Historisk arkiv for Haderslev kommune Aners Hell Hansen med en beretning om en enkelt families skæbne med titlen Fra Lønt til USA. Jens Iversen Nissen en udvandrerhistorie. Ved generalforsamlingen byder foreningen på kaffe og kage og et beskedent lokalhistorisk foredrag. 4

5 Sommeren igennem hjælper foreningen museet og turistforeningen med en række sommeraftener, hvor foreningens frivillige står for salg af øl og vand, kaffe og kage. Det er meget populært for foreningens medlemmer at melde sig som frivillig. Museet har opbygget en aktivliste, hvorfra man i bestemte situationer kan rekvirere hjælp. Den har foreningen udarbejdet, selvfølgelig i overensstemmelse med de implicerede personer. Hvert år modtager foreningens medlemmer to udsendelser. Om sommeren en mindre udsendelse med efterårsprogram, sensommertur, bogudgivelser og arkivets og museets aktiviteter i de kommende måneder. I november modtager medlemmerne den store pakke i form af en medlemsbog (værdi i boghandelen 175 kr.) Langs Fjord og Dam på 96 sider, professionelt redigeret af arkivchef Bent Vedsted Rønne og overinspektør Lennart Madsen. Formanden for museumsforeningen er medlem af redaktionen. Desuden en række andre brochurer og forårets foredrag. Sidste aktivitet i kalenderåret er Jul på museet, hvor foreningen stiller op med et righoldigt program første søndag i advent fra kl. 13 til 16. Der er kirkekorsang, Luciaoptog, børnelotteri, en række gamle håndværk demonstreres, salg af gløgg og æbleskiver, kaffe og småkager, den gamle købmandsbutik med salg af friskmalet kaffe og slik, salg af julegaver og julepynt og vægtergang. Alle disse aktiviteter får medlemmerne gratis med et medlemsbidrag på 200 kr. Det gælder husstanden og omfatter derudover gratis adgang til byens fire museer, nemlig Slesvigske vognsamling, Ehlers Lertøjssamling, Haderslev bymuseum og arkæologi. Så min opfordring går derfor på, at dele ud af opsamlet viden og erfaring til gavn for alle foreninger. Det kan ske på foreningens hjemmeside men også som skriftlige indlæg til formanden. Kursustilbud Museernes efteruddannelse, der varetages af ODM, vil i samarbejde med konsulentfirmaet Pluss Leadership og Sammenslutningen til næste år påny tilbyde et Gå-hjem-kursus for bestyrelsesmedlemmer og museumsledere. Et kursus der har til formål at styrke arbejdet i museumsbestyrelser med en gennemgang af de grundlæggende spilleregler for arbejdet og ikke mindst det ansvar, der påhviler bestyrelser. Kurset blev med gode erfaringer afholdt i juni for første gang på TextilForum i Herning (Herning Museum). Kurset vil blive afholdt i Ålborg den 14. april 2011 og formentlig i København i efteråret Nærmere herom vil blive oplyst senere. Næste årsmøde Årsmødet med generalforsamling afholdes på Arbejdermuseet i København lørdag den 26. marts Det bliver dermed første gang mødet afholdes i København, og det vil blive tilrettelagt i samarbejde med Arbejdermuseets Venner og museet. WFFM (World Federation of Friends of Museums) årsmøde 2011 i København. Vi har sagt ja til arrangere årsmødet i København fra april Normalt er det en meget stor opgave med mødeprogram og kulturelt program for deltagere og ledsagere. Der var ca. 90 deltagere til årsmødet i Lissabon i maj måned. Vi har påtaget os opgaven, fordi det alene bliver et arbejdsmøde uden ledsagerprogram. Det skyldes, at WFFM i 2011 også afholder en kongres. Der forventes derfor et meget begrænset deltagerantal. 5

6 Mødet bliver afholdt på Nationalmuseet, som meget glædeligt har sagt ja til at være medvært for arrangementet og stille lokaler til rådighed. Bestyrelsen har dog fået lidt af en udfordring, da vi selv må lave alt det forberedende arbejde. WFFM afholder generalforsamling den 29. april 2011 i biografsalen på Nationalmuseet. Medlemmer af Sammenslutningen vil være velkomne til at deltage. Herom nærmere senere. WFFM kongres 2011 WFFM afholder hvert 3. år en kongres. Den næste bliver afholdt den september 2011 i Genova, hvor vores italienske kolleger er værter. Kongressen afholdes under overskriften Museer og deres venner i fremtiden. Der medfølger et stort kulturelt program for deltagere og specielt for ledsagere. Kongressen er åben for alle medlemmer af Sammenslutningen. Desværre forventes deltagerprisen at blive mellem euro foruden rejse og hotel, som nok betyder, at bestyrelsen vil afstå fra at lade sig repræsentere. Der vil blive lagt nærmere information om kongressen på vores hjemmeside. Temadag den 1. oktober 2010 i Aars. Referat af sekretær i bestyrelsen Lillian Kristensen, Næstved Museumsforening Fra medlemskredsen deltog 44 personer repræsenterende 21 museumsforeninger. Efter ankomst og kaffe bød formanden Jens Olufsen velkommen til de fremmødte samt oplægsholderne og takkede Aars Museumsforening for, at de ville huse os, og ønskede Vesthimmerlands Museum tillykke med 90 års fødselsdagen den Jens gav derefter ordet til formanden for Vesthimmerlands Museumsforening Hardy Jensen. Også en velkomst til forsamlingen fra Hardy Jensen som kunne fortælle, at året 2010 var præget af 90 års fødselsdagen med ekstra mange aktiviteter og en stor fødselsdagfest den 26. november, hvor en af de væsentligste personer bag museets oprettelse Johs. V. Jensen vil være til stede, dog i form af en stedfortræder, nemlig en anden nulevende forfatter. Museet blev bl. a. startet for at stræbe efter decentralisering kampen mod københavneriet hvor København har alt og købstæderne intet. Hardy Jensen udtrykte også sin glæde over, at dette års temamøde blev afholdt i Aars, og fremhævede nødvendigheden af det folkelige engagement omkring vore museer. Da vi var i Vesthimmerlands Musikhus, startede vi temadagen med en fællessang skrevet af Jeppe Aakjær. Direktør Steen Hvass, Kulturarvstyrelsen redegjorde for Museumsudredningen og midtvejsrapporten, som nu er lagt ud på nettet og kan findes på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside. Derefter gennemgik Steen Hvass midtvejsrapporten (57 sider) i hovedpunkter. Kulturministeriets udmøntning af Kultur for Alle resulterede i nedsættelse af et arbejdsudvalg på 4 personer, en meget lille arbejdsgruppe i modsætning til tidligere samt en referencegruppe på 35 medlemmer, og et kommissorium om udfordringer, kerneopgaver om fremtidens museumsstruktur og med anbefalinger vedr. en evt. revision af museumsloven, og en revision af tilskudsstrukturen, så den bliver mere gennemskuelig med nytænkning i forhold til opgave- og udviklingsfokus. Men med forudsætningen at økonomien skal være inden for den eksisterende ramme for det statslige tilskud. 6

7 I dag er der 7 statslige museer under kulturministeriet, museer og 95 statsanerkendte 15 museer med en samlet økonomi på mio. kr. fordelt med 598 mio. kr. fra kommunerne og 711 mio. kr. fra staten samt egenindtægter på mio. kr. Før 2006 var der ca. 150 statsanerkendte museer. I 2010 er der 95, det er udkantsområderne, der har fusioneret. Der er stort set ingen ændringer sket i København, og sammenlægninger diskuteres stadig. Det arkæologiske ansvarsområde er udlagt til ca. 40 museer, og ansvaret for fortidsminder er udlagt til 10 områder. Der er store forskelle på de enkelte museers antal af genstande f. eks.: Vikingeskibsmuseet 5 genstande, Skagen Museum genstande, Bornholms Museum genstande + 1 fabrik og 2 gårde, Museet for Samtidskunst genstande og Koldkrigsmuseum Stevnsfort 1 genstand under jorden. Museumslandskabet skal i fremtiden også være: Videnscentre, læringsmiljøer, livslang læring, borgernes identitet, kulturel diversitet, historisk bevidsthed, æstetisk bevidsthed og kritisk refleksion samt være fagligt- og økonomisk bæredygtigt og funderet på en klar arbejdsdeling med koordinering mellem niveauerne. Visionen: Et bæredygtigt og professionelt museumsvæsen, kendetegnet ved kvalitet, troværdighed, engagement og originalitet, museerne er efterspurgt og skaber værdi for brugerne og samfund. Anbefalinger: Professionel ledelse administrativt/fagligt, kapacitetstilpasning og ressourceoptimering. Et sammenhængende museumsvæsen, der drives i samspil mellem stat og kommune med statsligt medansvar og kommunal forankring. Med én fælles museumslov for kunst-, kultur- og naturhistorie. Der skal arbejdes aktivt med arbejdsdeling og koordinering i opgavevaretagelsen af de fem søjler. Det er arbejdsgruppens vurdering, at opgavevaretagelsen også i fremtiden skal udvikles med og baseres på nationale strategier, der er udformet i samspil mellem Kulturministeriet, museerne og øvrige interessenter. På indsamlingsområdet er der behov for øget national sammenhæng gennem koordinering, prioritering og international orientering. På registreringsområdet en videreudvikling af fælles standarder med muligheder for udveksling såvel nationalt som internationalt. Bevaringsplanen skal fortsættes og udvikles med fælles opgavevaretagelse på magasinog konserveringsområdet. På forskningsområdet skal der arbejdes ud fra et alment forskningsbegreb og internationale standarder, og der skal i opgavevaretagelsen sikres kritisk masse, samarbejde med vidensinstitutioner, volumen, internationalt udsyn og faglige miljøer. På formidlingsområdet skal der ske øget brugerorientering, nye medier og platforme samt øget bevidsthed om museet som socialt rum og professionalisering af formidlingen og kommunikationen. Det er arbejdsgruppens vurdering, at museernes samarbejde skal intensiveres, professionaliseres og styrkes i forhold til det nationale og internationale niveau. Steen Hvass afsluttede sit oplæg med at orientere om møderne for efteråret, og primo 2011 afleveres rapporten med anbefalinger til ministeren. Efterfølgende var der en del spørgsmål og kommentarer til Steen Hvass. Emnerne var især bekymringen for det folkelige, at ildsjælene ville forsvinde og at kommuner er ladt i stikken på grund af den stramme økonomi. Midtvejsrapporten set med ODM s øjne ved formand for ODM s bestyrelse, museumsleder Rasmus Vestergaard, Skive Kunstmuseum. 7

8 Rasmus Vestergaard indledte med at sige, at han er meget glad for samarbejdet med Sammenslutningen og glæder sig til en udvidelse af samarbejdet han sagde videre, at han er meget enig med det meste i rapporten, men den stiller også mange spørgsmål: levende og spændende formidling, bæredygtige museer, styrkelse af det professionelle såvel nationalt som internationalt, udvikling og koordinering af forskning og lokal forankring. Skal vi have centre for alt? Skal der være færre og større enheder? Små museer giver mere for pengene, meget på museerne er personbåret. Skyldes fusioner de nye kommunegrænser, eller sker det p.g.a. faglige vurderinger og årsager? Kritisk masse hvor mange ansatte skal der være for, at det er tilstrækkeligt. Rasmus Vestergaard savnede en mental tank med visioner for kulturarven. For er det ikke kulturen vi skal leve af? Trods den finansielle krise hvor fyringer er på vej. Omstillingsparatheden er til stede i museerne. Også efter dette oplæg bekymrede spørgsmål og kommentarer til rapporten. Et enkelt spørgsmål til formanden for Sammenslutningen: Bliver vi hørt? Det er ikke meget som referencegruppen bliver hørt, er facit skrevet på forhånd? Det er det nok ikke, men jeg håber, vi får et medejerskab af den endelige rapport, som vi så ikke kan kritisere for meget. Det er nu, vi skal reagere - "gå på bloggen. Der mangler en evaluering af fusionerne og af det bestående. Hvad er den rigtige størrelse? Man er glad for, at kulturminister Per Stig Møller ikke er tilhænger af tvangsægteskaber. Hvordan laver man om på det uretfærdige tilskudssystem uden at lave nye uretfærdigheder? Musikhusets leder Karen Qvist Børsted gav en kort orientering om den dejlige koncertsal og samarbejdet med gymnasiet og musikskolen. Vi kan ikke måles men mental sundhed det trænger vi alle til. Pause en god og velfortjent frokost på det lange flotte fællesbord i Musikhusets aula. Museumslandskabet i fremtiden set med himmerlandske øjne ved museumsleder Broder Berg, Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands kommune er sammensat af 4 tidligere kommuner (Løgstør, Farsø, Aars og Ålestrup) med indbyggere, hvoraf de bor uden for de fire byer. Fremtidsprognosen for kommunen er flere indbyggere over 60 år hvorfor skal vi så satse på de unge? Kommunen har 10 museer og 10 lokalhistoriske arkiver. Har kørt med en campingvogn i 4 måneder hvor borgene har kunnet aflevere genstande, billeder og fortælle historier. Efterfølgende er der lavet en hjemmeside med fortællinger fra menneske til menneske. Det var især de og årige, der henvendte sig. Riv de døende landsbyer ned kondemnering - hvad skal bevares? Der mangler en metode. Oplevelsesøkonomi - det er en fristelse, men også en udfordring. Samarbejde - det er der allerede alle museer har økonomi til arkæologi og nyere tid er det målet? Skal kulturarven udelukkende anses som et økonomisk produkt, det museum der ikke underholder og skaber turisme har ingen værdi? Vi fortsætter med det perspektiv vi har i hele Vesthimmerland nærmiljø og hverdagsliv kulturarv for alle. Med disse ord sluttede Broder Berg sit personlige og engagerende oplæg. Sidste oplægsholder var bestyrelsesnæstformand i Nordjyllands Historiske Museums bestyrelse, lektor Kirsten Huusom, Hobro. 8

9 Nordjyllands Historiske Museum, som strækker sig fra Ålborg, Mariager Fjord, Rebild og Jammerbugt, har 14 udstillingssteder, og årsag til fusionen var kommunalreformen. Synergieffekten af fusionen er ikke stor på administration og markedsføring, og fællesmagasin blev heller ikke en ubetinget succes, man har stadig et magasin i Sydhimmerland. Der er ikke blevet flere ansatte, og der mangler vikarer ved sygdom og barsel. Det er ikke let for museerne at samarbejde med 3 kommuner. Der er fra ledelsens side gjort et meget stort arbejde for at få en samlende vision. Hvordan har medlemmerne af museumsforeningerne i det tidligere Sydhimmerland så oplevet fusionen? Bevaringen af bygninger er blevet dårligere. Der er langt til Ålborg! Fusioner tager tid, og det er vigtigt ikke at miste lokalsamfundets engagement i den nære kunst- og kulturarv undervejs i processen mod større og bæredygtige enheder. Efter pausen var der spørgsmål og debat til oplægsholderne. Der var mange spørgsmål og kommentarer især til professionalisering af de ansatte og bestyrelserne, som skal være økonomisk ansvarlige og ikke bare af lyst og interesse. Steen Hvass: Vigtigt med dygtige bestyrelser, som tager/har ansvar. Broder Berg: Kompetencer, ledere skal også lede de frivillige og tænke i menneskelige ressourcer i forhold til opgaverne. Bæredygtighed et smukt ord, men er det kun penge/styring? Steen Hvass: Kan ikke sætte en firkantet kasse på bæredygtighed, men vigtigt at arbejdet også bliver gjort ved sygdom. Der var enighed om, at kurser for bestyrelsesmedlemmer var vigtige, og det er jo allerede sat i gang ved samarbejdet mellem Sammenslutningen og ODM. Formanden Jens Olufsen afsluttede en god og udbytterig dag med tak for i dag og for alle indlæggene, for god forplejning og tak til Aars. Læs Midtvejsrapporten og giv Sammenslutningen besked hvis der er noget, som falder jer for brystet. Vi er nu ca medlemmer, så der bliver lyttet til os. Husk konferencen i Tønder den 26. oktober om etik og rummelighed, og årsmødet i marts 2011 på Arbejdermuseet. Derefter rundvisning på Aars flotte nye museum ved museumsleder Broder Berg. ****************************** 9

Steen Hvass åbningstale ved temamøde 11. juni i Aarhus. Velkommen til det sidste temamøde inden sommerferien.

Steen Hvass åbningstale ved temamøde 11. juni i Aarhus. Velkommen til det sidste temamøde inden sommerferien. Steen Hvass åbningstale ved temamøde 11. juni i Aarhus Velkommen til det sidste temamøde inden sommerferien. Tak fordi I endnu engang møder så talstærkt op. Det har meget stor betydning for os i arbejdsgruppen

Læs mere

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Den hidtidige proces Udkast til anbefalinger Den videre proces 1 Den hidtidige proces: Temamøder i april, maj, juni, oktober og december 2010. Referencegruppemøder

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen Velkommen En gang om året mødes museer, kommuner og styrelse

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag på Sønderborg Slot.

Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag på Sønderborg Slot. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark Formand Jens Olufsen, Marktoften 2, 6950 Ringkøbing, tlf.97323793/61790008. E-mail:j.olufsen@email.dk www.sammus.dk November 2011 Kære Museumsvenner Hermed

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

April 2011 WWW.KUM.DK. udredning KULTURMINISTERIET, NYBROGADE 2 1203 KØBENHAVN K

April 2011 WWW.KUM.DK. udredning KULTURMINISTERIET, NYBROGADE 2 1203 KØBENHAVN K April 2011 WWW.KUM.DK udredning om fremtidens museumslandskab KULTURMINISTERIET, NYBROGADE 2 1203 KØBENHAVN K kolofon Udredning om fremtidens museumslandskab 2 Udredning om fremtidens museumslandskab Udgivet

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Oplæg om det danske museumslandskab

Oplæg om det danske museumslandskab Oplæg om det danske museumslandskab Nils M. Jensen, ODM Skanderborg d. 4.2. 2016 Organisationen Danske Museer (ODM) Opgave: Interesseorganisation for de danske museer. Forum for museumspolitiske anliggender,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar 2015 Museerne nye samarbejder For at fastholde og udvikle museernes relevans og evne til at aktualisere de samfundsmæssige forandringer, kan vi med fordel

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

December 2008. Til medlemmerne. Kære Museumsvenner

December 2008. Til medlemmerne. Kære Museumsvenner Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark www.sammus.dk Formand Jens Olufsen, Marktoften 2, 6950 Ringkøbing, 9732 3793/6971 0008 j.olufsen@mail.dk Til medlemmerne December 2008 Kære Museumsvenner

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT I UDREDNINGSARBEJDET OM FREMTIDENS MUSEUMSLANDSKAB

MIDTVEJSRAPPORT I UDREDNINGSARBEJDET OM FREMTIDENS MUSEUMSLANDSKAB KULTURMINISTERIET, NYBROGADE 2 1203 KØBENHAVN K I UDREDNINGSARBEJDET OM FREMTIDENS MUSEUMSLANDSKAB WWW.KUM.DK KOLOFON 2 Midtvejsrapport i udredningsarbejdet om fremtidens museumslandskab Udgivet i september

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 22. maj 17 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation for danske museer og tilsvarende institutioner.

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d

Frivilligrådets beretning til årsmødet d Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Toldbodvej 5 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Bliv en levende del af din lokalhistorie Titel: Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Udgivet af: Museum Vestsjælland Udgave: 1. udgave, 1. oplag sep. 2014 Copyright:

Læs mere

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007 S 4487 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail :

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Digitaliseringsudvalget Fredag den 10.02 2012 kl 11.00 13.00 Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Til stede: Steen B. Andersen, Marc P. Christensen, Lars Bornæs, Claus Vesterager, Michel

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Handelsskolernes forening af studievejledere 27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF.

Læs mere

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (6) Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 1. Velkomst Velkommen alle og særlig velkommen til DGEEE Irma Jensen som

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Hvad er kultur & kapital? Kultur & Kapital er et målrettet kursustilbud til kulturorganisationer, der arbejder med ekstern finansiering

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Referat ÆLDRERÅDSMØDE

Referat ÆLDRERÅDSMØDE Referat ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 06. April 2016 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13 Fraværende: Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Der arbejdes netop nu på at tegne konturerne af et nyt museumslandskab i Danmark. Fra

Læs mere

En historie fra det virkelige liv. -Historien -Refleksion -Status - Spørgsmål

En historie fra det virkelige liv. -Historien -Refleksion -Status - Spørgsmål En historie fra det virkelige liv -Historien -Refleksion -Status - Spørgsmål Den personlige historie Mine erfaringer set i bagklogskabens lys En tur igennem min egen rejse fra ung til mindre ung Fra lidt

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere