Lokalplan 187. for Raadvad i Dyrehaven. Lyngby-Taarbæk Kommune. Søllerød Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 187. for Raadvad i Dyrehaven. Lyngby-Taarbæk Kommune. Søllerød Kommune"

Transkript

1 Lokalplan 187 for Raadvad i Dyrehaven Lyngby-Taarbæk Kommune Søllerød Kommune Udarbejdet af Lyngby-Taarbæk Kommune og Søllerød Kommune Oktober 2004

2 Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold...^ 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 7 Lokalplanens retsvirkninger...^ 10 Lokalplanens bestemmelser Denne lokalplan er udarbejdet af Lyngby-Taarbæk og Søllerød Kommune, oktober 2004 Jr///

3 Baggrund for lokalplanen Jægersborg Statsskovdistrikt har, som repræsentan t for ejeren den danske stat, ønsket lokalplanen fo r Raadvad ændret. Naturskolen, som drives i et samarbejde mellem Søllerød, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommune, ønskes udvidet ved at indrette e n gammel rejsestald til formålet. Bygningerne, der ønskes anvendt til naturskole, er i den gældende lokalplan udlagt til værkstedsvirksomhed efteruddannelse og bolig. Formåls- og anvendelsesbestemmelserne ændres i denne lokalplan. Der foretages visse justeringer i denne lokalplan i forhold til den gældende, blandt andet fordi all e bygninger i området i 1983 blev fredede og ford i Mølleådalen i 2000 blev fredet. Beboerforeningen i området har været hørt i forarbejdet med lokalplanen, som i øvrigt er et samarbejde mellem Søllerød og Lyngby-Taarbæk Kommune. Fremtidig naturskole. Eksisterende forhol d Lokal planområdet, som omfatter hele Raadvadkom - plekset, ligger ved Mølleåen i Jægersborg Hegn. Man kommer til Raadvad enten gående ad stie r langs Mølleåen, gennem skoven eller kørende a d Svenskevej, som er den eneste vej til området. Anlægget rummer bygninger fra ca til 1919 ; de fleste er placeret syd for Mølleåen. Gårdmiljø ved Naturskolen. Samspillet mellem Mølledammen store vandflade, de lange bygninger langs dæmningen, flankeret a f bygninger på begge bredders skråninger og d e skovklædte skrænter som baggrund udgør en sto r samlet enhed. I dag bor der ca.110 personer i de omkring 50 bo - liger. Der er værksteder primært inden for restaureringsvirksomhed, kro, vandrerhjem, børnehav e og naturskole. Raadvad er stadig et levende miljø.

4 Kunstakademiets Arkitektskole H3 Prof. Hal/dør Gunløgssons afdeling. Specialopgave reslauenngsafd. Prof. Koch - Ark. Exner. Nov Historiske forhol d Et væsentligt kapitel af Danmarks industrihistori e fandt sted langs Mølleåen, hvor åens vandkraft ble v udnyttet til at drive møller. Mølleåen flyder i e n dyb og bred tunneldal, som altid har været svær a t passere. Sandsynligvis har fortidens passagestede r også været de steder, hvor man siden hen stemmede åen op til mølledamme, anlagde dæmninger og byggede møller. Raadvad blev, som et af ni mølleanlæg langs Mølle - åen, anlagt som industrimølle i 1643 med henbli k på fremstilling af våben og landbrugsredskaber. Efter svenskekrigen senere i 1600-tallet blev de r fremstillet krudt. Engen umiddelbart vest for Raadvad Kro hedder derfor "Krudtmølleengen". I slutningen af 1700-tallet flyttede krudtfabrikationen ti l Frederiksværk og Isenkræmmerlauget i Københav n overtog fabrikken og startede en omfattende produktion af alle slags isenkramvarer. Indtil 1973 ble v der produceret knive på Raadvad Knivfabrik. Raadvad udviklede sig til et lille samfund midt i skoven med småindustri/værksteder, boliger, skol e og butik/brødudsalg. Omkring år 1800 boede de r ca.150 personer i Raadvad. Boligerne var ente n indrettet på førstesalen over værkstederne eller i bygninger opført som egentlige boliger, hvor d e seneste blev opført i Skovvæsenet havde en særlig interesse i Raadva d på grund af beliggenheden midt i skoven. Dette - blandt andet - førte til, at staten i 1940 købte Raadvadkomplekset. Også fabriksskorstenen bag træerne midt i billedet er fredet. Raadvads industrihistoriske værdi ligger især i, a t bygningerne fra fabrikkens forskellige perioder e r bevaret. Man kan således få indtryk af den succes - sive udbygning af anlægget. Det er formentlig de t eneste sted i Danmark, hvor det er muligt at følg e udviklingen af en industri, der daterer sig tilbag e til før Raadvadudvalget, nedsat i 1976, fremkom i 1980 med forslag til Raadvads fremtidige anvendelse. Udvalget ønskede området bevaret for eftertide n og foreslog indrettet et center for efteruddannels e i restaurering og håndværk m.v blev hele området med alle bygninger og anlæg fredet. Miljøministeriets renovering af Raadvad blev i 1988 belønnet med "Europa Nostra prisen" og i 2000 blev Mølleådalen fredet. Raadvad Knivfabri k blev i 1987 hjemsted for Raadvad Centeret, der e r et videncenter for håndværk og bygningsrestaurering. Centeret flyttede i 2003 fra lokalerne i Raadvad.

5 Lokalplanens indhol d Lokalplanens formå l Formålet med lokalplanen er at bevare og sikre området i sit hele, både bygninger og de landskabelige træk samt at sikre karakteren i det eksisterend e miljø. Det er også et formål at fastlægge anvendelsen af området. Området kan anvendes til boligfor - mål, offentlige formål f.eks. institution for børn, unge og ældre, skoler og undervisning. Det kan også anvendes til publikumsorienteret service f.eks. hotel, vandrerhjem og lignende samt til værksteder, udflugtsformål og formål, der understøtter de rekreative, kulturhistoriske og landskabelige interesser. Se afsnittet om områdets anvendelse. Boliger i Raadvad. Område B må kun anvendes til værksteder og undervisning herunder naturskole samt udflugtsformå l og formål, der understøtter og knytter sig til de t eksisterende miljø. Åhuset. Eksisterende Naturskole. Lokalplanens områd e Lokalplanens område, Raadvadkomplekset, er beliggende i både Lynghy-Taarbæk Kommune og i Søllerød Kommune. For at kunne angive de forskel - lige anvendelsesmuligheder i området er hele om - rådet opdelt i delområderne A, B, C, D, E og F, s e bilag 3. Lokalplanen fastlægger, at området forbliver i landzone. Områdets anvendels e Område A må kun anvendes til boliger til helårsbeboelse. En del af disse boliger lægger i deres indret - ning, placering i området og historisk op til, at stueetagen kan anvendes til værksted i forbindelse me d den enkelte bolig. Disse boliger er særskilt markeret på bilag 3. Intentionen er overordnet a t fastholde område A som et boligområde med de n eksisterende lejlighedsstruktur. I særlige tilfælde kan det dog komme på tale at sammenlægg e boliger for blandt andet at imødekomme nutiden s krav til boligstandard. Bestemmelsen 3.2 betyder, at der kan nedlægges boliger i området efter kommunalbestyrelsens særlige godkendelse. Værksteder til bevarelse af håndværk. Område C omfatter Raadvad Kro og må kun anvendes til hotel/restaurant samt til en bolig for ejer/bestyrer af Raadvad Kro og udflugtsformål. Raadvad Kro.

6 Område D omfatter daginstitutionen Bøgely og m å kun anvendes til institution for børn, unge og ældr e eller til bolig til helårsbeboelse. Børnehaven Bøgely. Område E omfatter Raadvad Vandrerhjem og m å kun anvendes som sådan samt til bolig for ejer/bestyrer. Planloven ( 35, stk.1) fastlægger, at der i landzon e skal gives tilladelse fra kommunalbestyrelsen til udstykning, opførelse af ny bebyggelse eller ændrin g af anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Paragraffen gælder på trods af, a t en ændring følger en lokalplan med mindre de n ønskede ændring er udtrykkeligt tilladt heri. For a t undgå dobbelt administration er der derfor i lokal - planen her lavet en bestemmelse om, at ændring a f nuværende anvendelse i området ikke kræver tilladelse efter planlovens 35, stk.1, såfremt de n ændrede anvendelse er i overensstemmelse me d lokalplanens punkter :3, 6, 7 og 8. Ved udstyknin g og opførelse af ny bebyggelse skal der fortsat give s landzonetilladelse. Udstykninge r Der må kun foretages udstykninger i forbindels e med mindre skalreguleringer, udlæg af arealer ti l offentlig vej, sti og friarealer samt i forbindelse me d etablering af forsynings- eller afløbsledninger. Vej-, sti- og parkeringsforhol d Der udlægges ikke nye veje eller stier i lokalplan - ens område. Den regionale hovedsti samt den offentlige sti og busvendepladsen, markeret på bila g 2, skal bevares. Der skal til enhver tid anlægges det antal parkeringspladser, der efter kommunalbestyrelsens skø n er nødvendige for at imødekomme behovet. Do g skal der altid indhentes tilladelser fra de relevant e myndigheder, se afsnittet om "Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder". Raadvad vandrerhjem, tidligere Raadvad skole. Område F omfatter "restarealerne". Det er fredskovsarealer og kan anvendes til sportsplads, so m vist på bilag 2 og 3. Bebyggelsens omfang og placerin g Der må ikke opføres eller nedrives nogen form fo r bebyggelse eller omhygges uden byggetilladelse/ anmeldelse eller tilladelse og dispensation fra de n rette myndighed, se i øvrigt de følgende afsnit o m "Ubebyggede arealer" og "Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder". Bebyggelsens ydre fremtræde n Områdets bebyggelse er fredet i henhold til lov o m bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Det overordnede mål med en fredning er, at bygningerne og i visse tilfælde også deres omgivelser opretholdes, som de så ud på fredningstids - punktet i Sportsplads. Alle bygningsarbejder på fredede bygninger - såve l indvendige som udvendige, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen.

7 placere bebyggelse, opstille campingvogne elle r lignende. Dispensation herfra kræver tilladelse fr a Københavns Amt, idet området ligger i landzone. På de ubebyggede arealer må der ikke etablere s udendørs antenneanlæg eller parabolantenner, herunder antenner til mobiltelefoni. Se i øvrigt det følgende afsnit "Tilladelser elle r dispensationer fra andre myndigheder". Ledningsanlæ g Vejbelysning og etablering af el-ledninger må ku n etableres med tilladelse fra relevant myndighed. Opsætning af skilte, belysning m.v. kræver ligeled - es en tilladelse. Der må kun opsættes et fælles antenne- og/eller parabolanlæg for hele lokalplanen s område efter tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. De r må dermed ikke opsættes individuelle parabolantenner på bebyggelsen, se endvidere afsnit om ubebyggede arealer. Særlige bestemmelse r Der må ikke etableres bebyggelse eller beplantnin g nærmere end 2,5 m fra hovedkloakledningens midte uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Se i øvrigt det følgende afsnit "Tilladelser elle r dispensationer fra andre myndigheder" samt lo v om bygningsfredning og bevaring af bygninger o g bymiljø 10. Ubebyggede arealer De ubebyggede arealer skal bevares og må ikk e ændres uden tilladelse. Med undtagelse af Raadvad Kros umiddelbare omgivelser er samtlige ubebyggede arealer inden for lokalplanens område om - fattet enten af bygningsfredning med omgivelser el - ler af Mølleåfredningen. Det betyder bl.a., at der ikke må opføres ny bebyggelse, opsættes skilte, fjernes eller tilføjes beplantning, ændres i hegning, gærder, stemmeværk, belægninger, foretages terrænændringer m.m. uden tilladelse fra relevan t myndighed i hvert enkelt tilfælde. De umiddelbare omgivelser til Raadvad Kro o g daginstitutionen Bøgely samt en del af vandrer - hjemmets matrikel er også beliggende i fredskov. Dette betyder, at der ikke uden tilladelse Skov- o g Naturstyrelsen må opføres bygninger eller anlæg eller gennemføres terrænændringer på diss e arealer. Såfremt der er ubebyggede arealer, som ikke er om - fattet af ovenstående, så er naturbeskyttelsesloven s bestemmelser gældende. Ifølge denne lov må ma n ikke ændre i tilstanden af jord- og stendiger o g lignende. Inden for en afstand på 300 meter fr a skov og 150 meter fra søer og åer må man ikke Raadvad Kro set fra broen. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndig - heder Fredningsforhol d Bygningsfredning : Idet der henvises til bilag 1 og 4 er følgende areale r og bygninger inden for lokalplanens område fred - ede i henhold til lov om bygningsfredning : Raadvad Kro, beliggende Raadvad 52, del a f matr.nr. 2a Jægersborg Dyrehave, Vedbæk. Fredningen omfatter: Hovedbygning med side o g bagbygninger. Raadvad komplekset, beliggende Raadvad 3-30 o g matr.nr. 2d Jægersborg Dyrehave, Vedbæ k og matr.nr. 1 b Jægersborg Dyrehave, Taarbæk. Fredningen omfatter : Hele området og alle bygninger og anlæg. Bøgely, beliggende Raadvad 2, matr.nr. li Jægers - borg Dyrehave, Taarbæk. Fredningen omfatter: De t

8 trelængede bygningskompleks og den fritliggende bygning mod øst. Vandrerhjemmet, beliggende Raadvad 1, matr.nr. 11 Jægersborg Dyrehave, Taarbæk. Fredningen omfatter: Hovedbygningen (den tidligere skolebygning), de to pavilloner samt haven. Fredskov Opførelse af bygninger eller anlæg og udførelse af terrænændringer på fredskovsarealer må kun ske med tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen, se illustration med fredskovsarealer. Enhver ændring af eksisterende forhold ud over almindeligt vedligehold kræver tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. Fredning af Mølleådalen: Mølleådalen fra Lyngby Sø til Øresund og dermed arealer langs Mølleåen i Lyngby-Taarbæk og Søllerød kommune, er omfattet af fredning i henhold til lov om naturbeskyttelse. Det fredede område, som vist på bilag 4, skal således bevares i dets nuværende tilstand. Idet der henvises til bilag 1 og 4 er følgende arealer inden for lokalplanens område omfattet af Mølleåfredningen: Matr.nr. 1 i Jægersborg Dyrehave, Taarbæk Del af matr.nr. 1 a Jægersborg Dyrehave, Taarbæk Del af matr.nr. 2a Jægersborg Dyrehave, Vedbæk En dispensation fra fredningsbestemmelserne kan kun meddeles af fredningsnævnet for København. Lov om naturbeskyttelse Lokalplanområdet er omfattet af lov om naturbeskyttelse. Dette har mest betydning for de arealer, som ikke er omfattet af fredningen af Mølleådalen. Som følge af loven må der inden for lokalplanens område bl.a. ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger eller placeres bebyggelse, campingvogne eller lignede inden for 300 meter fra skovbyggelinie og inden for 150 meter fra sø- og å- beskyttelseslinie. Eventuel dispensation herfra kræver tilladelse fra Københavns Amt, da området ligger i landzone. Mølleåen Mølleåen er et amtsvandløb. Københavns Amt har i 1996 udarbejdet et regulativ for vandløbet, som bl.a. indeholder bestemmelser om vandløbets skikkelse og vedligeholdelse. Regulativet skal følges ved arbejder m.m. omkring Mølleåen. Lokalplanens bestemmelser medfører ingen umiddelbar indvirkning på Mølleåen. Fredskovsarealer Fortidsminder Der er begrundet formodning om tilstedeværelse af fortidsminder inden for lokalplanområdet. Findes der fortidsminder under et jordarbejde på et areal, vil de i givet fald være omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). De antikvariske myndigheder f.eks. Museet på Kroppedal anbefaler, at området udgraves arkæologisk forud for eventuelle anlægsarbejders iværksættelse. Ophævelse af lokalplaner Lokalplan 27 i Lyngby-Taarbæk Kommune og lokalplan 40 i Søllerød Kommune ophæves i sin helhed med vedtagelsen af denne lokalplan.

9 Lokalplanens forhold til anden planlægnin g Regionplan Regionplanen for Københavns Amt fastlægger d e overordnede retningslinjer for kommune- og lokal - planlægningen i Lyngby-Taarbæk og Søllerød Kommune. lægges ikke op til ændringer i det eksisterende værdifulde kulturmiljø, på landskabet eller i skoven i øvrigt. Trafi k Området betjenes af offentlig busdrift. Svenskevej er en privat fællesvej. Svenskevej er den eneste adgangsvej for biltrafik til området. Svenskevej ende r "blindt" ved indgangen til Jægersborg Dyrehave. Lokalplanens område gennemskæres af en af amtets prioriterede hovedstier, se bilag 2. Hovedstie n fastlægges og bevares i lokalplanen. Der ændre s ikke på de eksisterende trafikforhold i denne lokal - plan. Lageret. Boliger. Vandindvindin g Der er begrænsninger på vandindvindingen i området. Det betyder, at der som hovedregel ikke vi l blive givet tilladelse til indvinding af vand. Møllehuset og Kildehuset. Boliger. Drikkevandsinteresse r Området er udpeget som et område med særlig e drikkevandsinteresser, det vil sige, at der inden fo r området som hovedregel ikke må placeres virksom - heder eller anlæg, der har aktiviteter, der kan tru e grundvandet. Lokalplanen hindrer placering a f grundvandstruende virksomheder. Friluftsområd e Området er en del af et større areal omkring Dyre - haven og Jægersborg Hegn, der er udlagt til et regionalt friluftsområde - Dyrehaveområdet. Biologisk kerneområd e Raadvad ligger biologisk set i et kerneområde. Om - rådet er omfattet af såvel Mølleådalens frednin g samt bygningsfredninger, der medtager de nær e omgivelser. Lokalplanen lægger ikke op til fysiske udviklingsmuligheder i området og Lyngby-Taarbæk og Søllerød Kommune anser, at hensynet ti l kerneområdet er tilgodeset fuldt ud. Kulturhistori e Kulturhistorisk er Raadvad udpeget som et værdi - fuldt kulturmiljø, hvor der også er landskabelig e interesser og eksisterende og planlagt skov. Der Lave værkstedsbygninger.

10 Internationalt naturbeskyttelsesområde Raadvad grænser både mod vest og mod øst op ti l et af Danmarks internationale naturbeskyttelsesområder. Nedre Mølleådal er således nævnt som e t område omfattet af EF-habitatområder (nr. 144 o g H191 i bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde r 1. november 1998). Lyngby-Taarbæk og Søllerø d Kommune vurderer, at en vedtagelse af denne lokalplan ikke vil forringe levemulighederne for d e truede plante- og dyrearter. Kommuneplanen Lyngby-Taarbæk Kommun e Kommuneplan , revision '98 fo r Lyngby-Taarbæk Kommune fastlægger dels hovedstrukturen for hele kommunen og dels rammer fo r indholdet i de fremtidige lokalplaner for de enkelt e bydele og områder i kommunen. Lokalplanens område er beliggende i Landskabs - området, og er omfattet af rammerne for områd e , Raadvad. For område gælder følgende rammer : Landskabsområdets anvendelse fastlægges ti l andre formål ; boliger, værksteder, uddannelses - center samt udflugtsformål. Der må kun opføres nye mindre bygninger, de r er nødvendige for områdets anvendelse til udflugtsformål; dog må der ske nødvendige mind - re udvidelser af eksisterende bygninger. Der må kun ske nedlæggelse af boliger i forbindelse med sammenlægninger eller ved over - gang til offentlige institutionsformål, naturskol e og lign. For område La.E2 Raadvad gælder følgend e rammer : Områdets anvendelse fastlægges til erhverv : hotel og restaurationsvirksomhed, herunder bo - lig for ejer/bestyrer af hotel eller restaurationsvirksomhed, værksteder og formål, der under - støtter de rekreative, kulturhistoriske og land - skabelige interesser m.v. i området, samt til offentlige formål : naturskole og udflugtsformål. Der må ikke opføres yderligere bygninger bortset fra mindre anlæg, der er nødvendige fo r driften. Placering og udformning af bygninger skal sk e under hensyntagen til områdets kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabelige værdier. Der skal fastlægges retningslinier for området s udformning og pleje og for omfanget af udflugtsaktiviteter, således at områdets særlige karakter kan bevares. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan for Søllerød Kommune. Zonestatu s Lokalplanområdet er og forbliver i landzone. Lokalplanens påvirkning på miljøe t Lokalplanen indebærer ingen fysiske ændringer i det eksisterende miljø. Naturskolens mulighed fo r udvidede Iokalefaciliteter vil øge mulighederne fo r at anvende området til udflugtsområde. Omradet er desuden omfattet af bygnings- og natur - fredning, naturbeskyttelse og kystnærhedszone. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammern e for Lyngby-Taarbæk Kommunes kommuneplan. Kommuneplanen Søllerød Kommun e Kommuneplan for Søllerød Kommune fastlægger dels hovedstrukturen for de overord - nede mål for udviklingen og arealanvendelsen i Søllerød Kommune, dels rammer for indholdet a f den fremtidige lokalplanlægning for de enkelte områder. Lokalplanområdet er beliggende i landområdet o g er omfattet af bestemmelser for erhvervsområde r langs Mølleåen, rammeområde La.E2 Raadvad. Eksisterende Naturskole. Åhuset. Kommuneatla s Bebyggelsen i området er udpeget som freded e bygninger. Fredningen blev foretaget i Andre forhol d Fredningsforhold, forhold i relation til naturbeskyttelse, fredskov, Mølleåen og fortidsminder, s e

11 under lokalplanens indhold i afsnittet om 'Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder" og under bestemmelserne pkt. 11. Kystnærhedszone Området ligger ca. 1,5 km fra Øresundskysten. Det ligger derfor inden for den zone på 3 km, der er omfattet af Planlovens bestemmelser om kystnære zoner. En realisering af lokalplanen vil ikke påvirke kystlandskabet. Varmeplan Varmeanlæg inden for lokalplanens område i såvel Søllerød som Lyngby-Taarbæk Kommune skal godkendes af begge kommunalbestyrelser efter det til enhver tid gældende varmeplanlægningsgrundlag. Raadvad ligger i et område, der i Søllerød Kommune er udlagt til individuel opvarmning. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af gældende spildevandsplan for Søllerød og Lyngby-Taarbæk Kommune. Tag- og overfladevand skal føres til faskine på egen grund. Spildevand afledes til Lyngby-Taarbæk Kommune. Den eksisterende hovedkloakledning på matrikelnumrene 1 a, 1 b og 11 Jægersborg Dyrehave, Taarbæk og på matrikelnumrene 2a og 2d Jægersborg Dyrehave, Vedbæk skal ligge uforstyrret, og der må ikke plantes træer eller placeres bebyggelse indenfor en afstand af 2,5 m målt fra ledningens midte uden Kommunalbestyrelsens tilladelse, se illustration med angivelse af hovedkloakledninger. Kort over hovedkloakledninger. Vandforsyning Lokalplanområdet ligger i Lyngby-Taarbæk Kommunes vandforsyningsområde.

12 Lokalplanens retsvirkninger Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af denne lokalplan kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Der henvises i øvrigt til Lov om Planlægning, 18 om lokalplaners retsvirkninger, og kapitel 14: Klage og søgsmål. 10

13 Lokalplanens bestemmelser LOKALPLAN NR. 187 FOR RAADVAD l henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002 med de ændringer, der følger af lov nr. 440 af 10. juni 2003) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2.1 nævnte område. 1. Formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at sikre og bevare bebyggelses- og landskabskarakteren samt karakteren i det eksisterende miljø, at fastlægge anvendelsen af området til boligformål, offentlige formål herunder naturskole, anden publikumsorienteret service, udflugtsformål samt værksteder og formål, der understøtter de rekreative, kulturhistoriske og landskabelige interesser. 2. Område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter følgende matr. nr.: 1 b, 1 i, 11 og del af la, alle Jægersborg Dyrehave, Taarbæk samt 2d og del af 2a begge Jægersborg Dyrehave, Vedbæk samt parceller, der efter den 1. maj 2004 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Området opdeles i delområderne A, B, C, D, E og F som vist på bilag Lokalplanområdet er beliggende i Lyngby- Taarbæk og Søllerød kommuner og forbliver i landzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 Område A må kun anvendes til boligformål til helårsbeboelse. De på bilag 3 med fed streg optrukne bygninger kan dog i stueetagen anvendes til værksteder i tilknytning til hver enkelt bolig med kommunalbestyrelsens særlige godkendelse. lige godkendelse ske nedlæggelse af boliger i forbindelse med sammenlægninger eller ved overgang til offentlige institutionsformål, naturskole eller lignende. 3.3 Område B må kun anvendes til værksteder, samt formål, der understøtter og knytter sig til områdets rekreative, kulturhistoriske og landskabelige interesser, herunder naturskole, undervisningsog udflugtsformål. 3.4 Område C må kun anvendes til hotel/restaurant samt bolig for ejer/bestyrer og til udflugtsformål, der efter kommunalbestyrelsens opfattelse kan indpasses i Raadvads særlige miljø. 3.5 Område D må kun anvendes til institution for børn, unge og ældre eller til bolig til helårsbeboelse. 3.6 Område E må kun anvendes til vandrerhjem samt bolig for ejer/bestyrer og til udflugtsformål, der efter kommunalbestyrelsens opfattelse kan indpasses i Raadvads særlige miljø. 3.7 Område F er fredskovsarealer og kan anvendes til sportsplads, som vist på bilag 2 og Det er indenfor lokalplanens område tilladt at drive en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boliger under forudsætning af, at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, at virksomheden efter Kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres herunder ved skiltning eller lignende, og områdets karakter ikke brydes, at virksomheden ikke medfører væsentlige gener i form af støj, lugt, rystelser og lignende, og at virksomheden ikke medfører væsentlig øget trafikbelastning eller skaber behov for parkering, der ikke er plads til indenfor området. 3.9 Ændring af nuværende anvendelse i området kræver ikke tilladelse efter planlovens 35, stk.1, såfremt den ændrede anvendelse er i overensstemmelse med lokalplanens punkter 3, 6, 7 og Udstykninger 3.2 Der må kun efter kommunalbestyrelsens sær- 4.1 Yderligere udstykning må ikke finde sted. 11

14 Dog er det tilladt at foretage mindre skelreguleringer, udlæg af arealer til offentlig vej, sti og friarealer samt forsynings- og afløbsledninger. 8.2 På de ubebyggede arealer må der ikke etableres udendørs antenneanlæg eller parabolantenner, herunder antenner til mobiltelefoni. 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Der udlægges med lokalplanen ikke nye veje og stier i området. 5.2 Den eksisterende regionale hovedsti samt den markerede offentlige sti gennem Raadvad skal bevares, se bilag Den eksisterende busvendeplads skal bevares, se bilag Der skal til enhver tid anlægges det antal parkeringspladser, der efter kommunalbestyrelsens skøn er nødvendige for at imødekomme behovet, se pkt. 11, note 1 og Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Der må ikke opføres ny bebyggelse eller ske nedrivninger af eksisterende bebyggelse i området, se pkt. 11, note 1 og Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Områdets bebyggelse er fredet i henhold til bygningsfredning. Enhver ændring af eksisterende forhold, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver Kulturarvsstyrelsens tilladelse, se pkt. 11, note Skiltning og reklamering eller lignende må kun finde sted med Kulturarvsstyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde, se pkt. 11, note Der må kun opsættes ét fælles antenneog/eller parabolanlæg for hele lokalplanens område efter godkendelse fra Kulturarvsstyrelsen, se pkt. 8.2 og pkt. 11, note Ubebyggede arealer 8.1 De ubebyggede arealer skal bevares og må kun ændres med tilladelse fra relevant myndighed, se pkt. 11, note 1 og Ledningsanlæg 9.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning, må kun etableres med fredningsmyndighedens tilladelse, se pkt. 11, note 1 og Særlige bestemmelser 10.1 Den eksisterende hovedkloakledning, beliggende på området skal ligge uforstyrret. Der må ikke placeres bebyggelse eller etableres beplantning m.v. uden kommunalbestyrelsens tilladelse inden for et areal med en bredde på 2,5 m, målt fra ledningens midte. 11. Tilladelse fra andre myndigheder 11.1 Der må ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra: Kulturarvsstyrelsen vedrørende arealer og bebyggelser fredet i henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Fredningsnævnet for København vedrørende arealer fredet i henhold til lov om naturbeskyttelse (Fredning af Mølleådalen). Københavns Amt vedrørende både Mølleåen i henhold til Mølleåregulativet og arealer beliggende inden for skovbyggelinie, sø- og å- beskyttelseslinie samt sten- og jorddiger i henhold til lov om naturbeskyttelse. Skov- og Naturstyrelsen vedrørende fredskovsarealer i henhold til skovloven. De antikvariske myndigheder vedrørende fortidsminder i henhold til museumsloven. Note 1, se bilag 3 og 4. Områderne A, B, og E: Områdets bebyggelse og omgivelser er fredet i henhold til lov om bygningsfredning. Enhver ændring af eksisterende forhold, herunder opførelse af ny bebyggelse, kræver Kulturarvsstyrelsens tilladelse. En del af område E er 12

15 omfattet af fredskov i henhold til skovloven. Der må ikke opføres bygninger eller anlæg eller gennemføres terrænændringer uden tilladelse fra Skovog Naturstyrelsen. Område C: Områdets bebyggelse er fredet i henhold til lov om bygningsfredning. Enhver ændring af eksisterende forhold kræver Kulturarvsstyrelsens tilladelse. Området er beliggende i fredskov i henhold til skovloven. Der må ikke opføres bygninger eller anlæg eller gennemføres terrænændringer uden tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Område D: Områdets bebyggelse er fredet i henhold til lov om bygningsfredning. Enhver ændring af eksisterende forhold kræver Kulturarvsstyrelsens tilladelse. Området er desuden fredet i henhold til lov om naturfredning. Enhver ændring af områdets tilstand, herunder opførelse af ny bebyggelse, kræver fredningsnævnets tilladelse. En del af område D er omfattet af fredskov i henhold til skovloven. Der må ikke opføres bygninger eller anlæg eller gennemføres terrænændringer uden tilladelse fra Skovog Naturstyrelsen. Lokalplanen vedtaget af Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse den 25. oktober Rolf Aagaard-Svendsen Borgmester / Bjarne Holm Markussen Direktør Lokalplanen vedtaget af Søllerød Kommunalbestyrelse den 27. oktober Erik Fabrin Borgmester / Carl Steen Berggreen Direktør Område F. Området er fredet i henhold til lov om naturfredning. Enhver ændring af områdets tilstand, herunder opførelse af ny bebyggelse, kræver fredningsnævnets tilladelse. Området er beliggende i fredskov i henhold til skovloven. Der må ikke opføres bygninger eller anlæg eller gennemføres terrænændringer uden tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Note 2 Lokalplanområdet er omfattet af lov om naturbeskyttelse. Som følge heraf må der bl.a. ikke ske ændring i sten og jorddiger eller placeres bebyggelse, campingvogne eller lignende inden for 300 m skovbyggelinie og inden for 150 m sø- og åbeskyttelseslinie. Eventuel dispensation herfra kræver tilladelse fra Københavns Amt. 12. Ophævelse af lokalplaner 12.1 Lokalplan 27, vedtaget af Lyngby-Taarbæk Kommunes kommunalbestyrelse den 15. november 1982, tinglyst den 20. januar 1983, og lokalplan 40 vedtaget af Søllerød Kommunes kommunalbestyrelse den 24. november 1982, tinglyst den 20. januar 1983, ophæves i sin helhed. 13

16

17 EKSISTERENDE FORHOLD Mål: 1: m LOKALPLAN Ummtmiil REGIONAL HOVEDSTI ^ j OFFENTLIG STI 187 PLANAFDELINGEN BYPLANOMRÅDET DATO: PLANAFDELINGEN TEKNISK FORVALTNING SØLLERØD KOMMUNE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE BILAG

18

19

20 Lokalplanen er udarbejdet af Søllerød Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 6. juli 2004 til den 14. september Lokalplanen er endeligt vedtaget af Søllerød Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2004 og af Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse den 25. oktober Lokalplanen er offentliggjort og gældende fra den 9. december 2004.

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 116. For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 116 For et byfornyelsesområde ved Gl. Bagsværdvej og Rønne Allé i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 182. For Kaningården, Furesøvej i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 182. For Kaningården, Furesøvej i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 182 For Kaningården, Furesøvej 161-177 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen...^ 1 Lokalplanens indhold...^ Lokalplanens forhold til anden planlægning...4

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg Lokalplan 218.1 Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 218.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR Gl. Darumvej Feilbergvej Sønderbyvej BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR. 04.83.04 LOKALPLAN NR. 04.83.04 for et område til blandet

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 143 For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

KOMMUNE SØLLERØD LOKALPLAN FOR "FREDERIKSLUND" MATR.NR.1 akr, DRONNINGGÅRD

KOMMUNE SØLLERØD LOKALPLAN FOR FREDERIKSLUND MATR.NR.1 akr, DRONNINGGÅRD SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 55.1 FOR "FREDERIKSLUND" MATR.NR.1 akr, DRONNINGGÅRD Søllerød Kommune Lokalplan 55.1 Lokalplan for matr. nr. 1 akr. Dronninggård, Ny Holte, "Frederikslund". Indhold side Redegørelse

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 87. For et område nord for Nymøllevej i Lundtofte bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 87. For et område nord for Nymøllevej i Lundtofte bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 87 For et område nord for Nymøllevej i Lundtofte bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2 1 INDHOLD Lokalplanens baggrund. side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. side 2 Kommuneplanen.. side 2 Regionplanen. side 2 Spildevandsplanen.. side 2 Affaldsdepoter. side 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 HØJER KOMMUNE Lokalplan 03.49.06 Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 166. For et område mellem Chr. Winthers Vej, Gammel Bagsværdvej og Nybrovej i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 166. For et område mellem Chr. Winthers Vej, Gammel Bagsværdvej og Nybrovej i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 166 For et område mellem Chr. Winthers Vej, Gammel Bagsværdvej og Nybrovej i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune I ndholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen..............................................................................................................................

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere