Lokalplan 187. for Raadvad i Dyrehaven. Lyngby-Taarbæk Kommune. Søllerød Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 187. for Raadvad i Dyrehaven. Lyngby-Taarbæk Kommune. Søllerød Kommune"

Transkript

1 Lokalplan 187 for Raadvad i Dyrehaven Lyngby-Taarbæk Kommune Søllerød Kommune Udarbejdet af Lyngby-Taarbæk Kommune og Søllerød Kommune Oktober 2004

2 Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold...^ 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 7 Lokalplanens retsvirkninger...^ 10 Lokalplanens bestemmelser Denne lokalplan er udarbejdet af Lyngby-Taarbæk og Søllerød Kommune, oktober 2004 Jr///

3 Baggrund for lokalplanen Jægersborg Statsskovdistrikt har, som repræsentan t for ejeren den danske stat, ønsket lokalplanen fo r Raadvad ændret. Naturskolen, som drives i et samarbejde mellem Søllerød, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommune, ønskes udvidet ved at indrette e n gammel rejsestald til formålet. Bygningerne, der ønskes anvendt til naturskole, er i den gældende lokalplan udlagt til værkstedsvirksomhed efteruddannelse og bolig. Formåls- og anvendelsesbestemmelserne ændres i denne lokalplan. Der foretages visse justeringer i denne lokalplan i forhold til den gældende, blandt andet fordi all e bygninger i området i 1983 blev fredede og ford i Mølleådalen i 2000 blev fredet. Beboerforeningen i området har været hørt i forarbejdet med lokalplanen, som i øvrigt er et samarbejde mellem Søllerød og Lyngby-Taarbæk Kommune. Fremtidig naturskole. Eksisterende forhol d Lokal planområdet, som omfatter hele Raadvadkom - plekset, ligger ved Mølleåen i Jægersborg Hegn. Man kommer til Raadvad enten gående ad stie r langs Mølleåen, gennem skoven eller kørende a d Svenskevej, som er den eneste vej til området. Anlægget rummer bygninger fra ca til 1919 ; de fleste er placeret syd for Mølleåen. Gårdmiljø ved Naturskolen. Samspillet mellem Mølledammen store vandflade, de lange bygninger langs dæmningen, flankeret a f bygninger på begge bredders skråninger og d e skovklædte skrænter som baggrund udgør en sto r samlet enhed. I dag bor der ca.110 personer i de omkring 50 bo - liger. Der er værksteder primært inden for restaureringsvirksomhed, kro, vandrerhjem, børnehav e og naturskole. Raadvad er stadig et levende miljø.

4 Kunstakademiets Arkitektskole H3 Prof. Hal/dør Gunløgssons afdeling. Specialopgave reslauenngsafd. Prof. Koch - Ark. Exner. Nov Historiske forhol d Et væsentligt kapitel af Danmarks industrihistori e fandt sted langs Mølleåen, hvor åens vandkraft ble v udnyttet til at drive møller. Mølleåen flyder i e n dyb og bred tunneldal, som altid har været svær a t passere. Sandsynligvis har fortidens passagestede r også været de steder, hvor man siden hen stemmede åen op til mølledamme, anlagde dæmninger og byggede møller. Raadvad blev, som et af ni mølleanlæg langs Mølle - åen, anlagt som industrimølle i 1643 med henbli k på fremstilling af våben og landbrugsredskaber. Efter svenskekrigen senere i 1600-tallet blev de r fremstillet krudt. Engen umiddelbart vest for Raadvad Kro hedder derfor "Krudtmølleengen". I slutningen af 1700-tallet flyttede krudtfabrikationen ti l Frederiksværk og Isenkræmmerlauget i Københav n overtog fabrikken og startede en omfattende produktion af alle slags isenkramvarer. Indtil 1973 ble v der produceret knive på Raadvad Knivfabrik. Raadvad udviklede sig til et lille samfund midt i skoven med småindustri/værksteder, boliger, skol e og butik/brødudsalg. Omkring år 1800 boede de r ca.150 personer i Raadvad. Boligerne var ente n indrettet på førstesalen over værkstederne eller i bygninger opført som egentlige boliger, hvor d e seneste blev opført i Skovvæsenet havde en særlig interesse i Raadva d på grund af beliggenheden midt i skoven. Dette - blandt andet - førte til, at staten i 1940 købte Raadvadkomplekset. Også fabriksskorstenen bag træerne midt i billedet er fredet. Raadvads industrihistoriske værdi ligger især i, a t bygningerne fra fabrikkens forskellige perioder e r bevaret. Man kan således få indtryk af den succes - sive udbygning af anlægget. Det er formentlig de t eneste sted i Danmark, hvor det er muligt at følg e udviklingen af en industri, der daterer sig tilbag e til før Raadvadudvalget, nedsat i 1976, fremkom i 1980 med forslag til Raadvads fremtidige anvendelse. Udvalget ønskede området bevaret for eftertide n og foreslog indrettet et center for efteruddannels e i restaurering og håndværk m.v blev hele området med alle bygninger og anlæg fredet. Miljøministeriets renovering af Raadvad blev i 1988 belønnet med "Europa Nostra prisen" og i 2000 blev Mølleådalen fredet. Raadvad Knivfabri k blev i 1987 hjemsted for Raadvad Centeret, der e r et videncenter for håndværk og bygningsrestaurering. Centeret flyttede i 2003 fra lokalerne i Raadvad.

5 Lokalplanens indhol d Lokalplanens formå l Formålet med lokalplanen er at bevare og sikre området i sit hele, både bygninger og de landskabelige træk samt at sikre karakteren i det eksisterend e miljø. Det er også et formål at fastlægge anvendelsen af området. Området kan anvendes til boligfor - mål, offentlige formål f.eks. institution for børn, unge og ældre, skoler og undervisning. Det kan også anvendes til publikumsorienteret service f.eks. hotel, vandrerhjem og lignende samt til værksteder, udflugtsformål og formål, der understøtter de rekreative, kulturhistoriske og landskabelige interesser. Se afsnittet om områdets anvendelse. Boliger i Raadvad. Område B må kun anvendes til værksteder og undervisning herunder naturskole samt udflugtsformå l og formål, der understøtter og knytter sig til de t eksisterende miljø. Åhuset. Eksisterende Naturskole. Lokalplanens områd e Lokalplanens område, Raadvadkomplekset, er beliggende i både Lynghy-Taarbæk Kommune og i Søllerød Kommune. For at kunne angive de forskel - lige anvendelsesmuligheder i området er hele om - rådet opdelt i delområderne A, B, C, D, E og F, s e bilag 3. Lokalplanen fastlægger, at området forbliver i landzone. Områdets anvendels e Område A må kun anvendes til boliger til helårsbeboelse. En del af disse boliger lægger i deres indret - ning, placering i området og historisk op til, at stueetagen kan anvendes til værksted i forbindelse me d den enkelte bolig. Disse boliger er særskilt markeret på bilag 3. Intentionen er overordnet a t fastholde område A som et boligområde med de n eksisterende lejlighedsstruktur. I særlige tilfælde kan det dog komme på tale at sammenlægg e boliger for blandt andet at imødekomme nutiden s krav til boligstandard. Bestemmelsen 3.2 betyder, at der kan nedlægges boliger i området efter kommunalbestyrelsens særlige godkendelse. Værksteder til bevarelse af håndværk. Område C omfatter Raadvad Kro og må kun anvendes til hotel/restaurant samt til en bolig for ejer/bestyrer af Raadvad Kro og udflugtsformål. Raadvad Kro.

6 Område D omfatter daginstitutionen Bøgely og m å kun anvendes til institution for børn, unge og ældr e eller til bolig til helårsbeboelse. Børnehaven Bøgely. Område E omfatter Raadvad Vandrerhjem og m å kun anvendes som sådan samt til bolig for ejer/bestyrer. Planloven ( 35, stk.1) fastlægger, at der i landzon e skal gives tilladelse fra kommunalbestyrelsen til udstykning, opførelse af ny bebyggelse eller ændrin g af anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Paragraffen gælder på trods af, a t en ændring følger en lokalplan med mindre de n ønskede ændring er udtrykkeligt tilladt heri. For a t undgå dobbelt administration er der derfor i lokal - planen her lavet en bestemmelse om, at ændring a f nuværende anvendelse i området ikke kræver tilladelse efter planlovens 35, stk.1, såfremt de n ændrede anvendelse er i overensstemmelse me d lokalplanens punkter :3, 6, 7 og 8. Ved udstyknin g og opførelse af ny bebyggelse skal der fortsat give s landzonetilladelse. Udstykninge r Der må kun foretages udstykninger i forbindels e med mindre skalreguleringer, udlæg af arealer ti l offentlig vej, sti og friarealer samt i forbindelse me d etablering af forsynings- eller afløbsledninger. Vej-, sti- og parkeringsforhol d Der udlægges ikke nye veje eller stier i lokalplan - ens område. Den regionale hovedsti samt den offentlige sti og busvendepladsen, markeret på bila g 2, skal bevares. Der skal til enhver tid anlægges det antal parkeringspladser, der efter kommunalbestyrelsens skø n er nødvendige for at imødekomme behovet. Do g skal der altid indhentes tilladelser fra de relevant e myndigheder, se afsnittet om "Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder". Raadvad vandrerhjem, tidligere Raadvad skole. Område F omfatter "restarealerne". Det er fredskovsarealer og kan anvendes til sportsplads, so m vist på bilag 2 og 3. Bebyggelsens omfang og placerin g Der må ikke opføres eller nedrives nogen form fo r bebyggelse eller omhygges uden byggetilladelse/ anmeldelse eller tilladelse og dispensation fra de n rette myndighed, se i øvrigt de følgende afsnit o m "Ubebyggede arealer" og "Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder". Bebyggelsens ydre fremtræde n Områdets bebyggelse er fredet i henhold til lov o m bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Det overordnede mål med en fredning er, at bygningerne og i visse tilfælde også deres omgivelser opretholdes, som de så ud på fredningstids - punktet i Sportsplads. Alle bygningsarbejder på fredede bygninger - såve l indvendige som udvendige, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen.

7 placere bebyggelse, opstille campingvogne elle r lignende. Dispensation herfra kræver tilladelse fr a Københavns Amt, idet området ligger i landzone. På de ubebyggede arealer må der ikke etablere s udendørs antenneanlæg eller parabolantenner, herunder antenner til mobiltelefoni. Se i øvrigt det følgende afsnit "Tilladelser elle r dispensationer fra andre myndigheder". Ledningsanlæ g Vejbelysning og etablering af el-ledninger må ku n etableres med tilladelse fra relevant myndighed. Opsætning af skilte, belysning m.v. kræver ligeled - es en tilladelse. Der må kun opsættes et fælles antenne- og/eller parabolanlæg for hele lokalplanen s område efter tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. De r må dermed ikke opsættes individuelle parabolantenner på bebyggelsen, se endvidere afsnit om ubebyggede arealer. Særlige bestemmelse r Der må ikke etableres bebyggelse eller beplantnin g nærmere end 2,5 m fra hovedkloakledningens midte uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Se i øvrigt det følgende afsnit "Tilladelser elle r dispensationer fra andre myndigheder" samt lo v om bygningsfredning og bevaring af bygninger o g bymiljø 10. Ubebyggede arealer De ubebyggede arealer skal bevares og må ikk e ændres uden tilladelse. Med undtagelse af Raadvad Kros umiddelbare omgivelser er samtlige ubebyggede arealer inden for lokalplanens område om - fattet enten af bygningsfredning med omgivelser el - ler af Mølleåfredningen. Det betyder bl.a., at der ikke må opføres ny bebyggelse, opsættes skilte, fjernes eller tilføjes beplantning, ændres i hegning, gærder, stemmeværk, belægninger, foretages terrænændringer m.m. uden tilladelse fra relevan t myndighed i hvert enkelt tilfælde. De umiddelbare omgivelser til Raadvad Kro o g daginstitutionen Bøgely samt en del af vandrer - hjemmets matrikel er også beliggende i fredskov. Dette betyder, at der ikke uden tilladelse Skov- o g Naturstyrelsen må opføres bygninger eller anlæg eller gennemføres terrænændringer på diss e arealer. Såfremt der er ubebyggede arealer, som ikke er om - fattet af ovenstående, så er naturbeskyttelsesloven s bestemmelser gældende. Ifølge denne lov må ma n ikke ændre i tilstanden af jord- og stendiger o g lignende. Inden for en afstand på 300 meter fr a skov og 150 meter fra søer og åer må man ikke Raadvad Kro set fra broen. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndig - heder Fredningsforhol d Bygningsfredning : Idet der henvises til bilag 1 og 4 er følgende areale r og bygninger inden for lokalplanens område fred - ede i henhold til lov om bygningsfredning : Raadvad Kro, beliggende Raadvad 52, del a f matr.nr. 2a Jægersborg Dyrehave, Vedbæk. Fredningen omfatter: Hovedbygning med side o g bagbygninger. Raadvad komplekset, beliggende Raadvad 3-30 o g matr.nr. 2d Jægersborg Dyrehave, Vedbæ k og matr.nr. 1 b Jægersborg Dyrehave, Taarbæk. Fredningen omfatter : Hele området og alle bygninger og anlæg. Bøgely, beliggende Raadvad 2, matr.nr. li Jægers - borg Dyrehave, Taarbæk. Fredningen omfatter: De t

8 trelængede bygningskompleks og den fritliggende bygning mod øst. Vandrerhjemmet, beliggende Raadvad 1, matr.nr. 11 Jægersborg Dyrehave, Taarbæk. Fredningen omfatter: Hovedbygningen (den tidligere skolebygning), de to pavilloner samt haven. Fredskov Opførelse af bygninger eller anlæg og udførelse af terrænændringer på fredskovsarealer må kun ske med tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen, se illustration med fredskovsarealer. Enhver ændring af eksisterende forhold ud over almindeligt vedligehold kræver tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. Fredning af Mølleådalen: Mølleådalen fra Lyngby Sø til Øresund og dermed arealer langs Mølleåen i Lyngby-Taarbæk og Søllerød kommune, er omfattet af fredning i henhold til lov om naturbeskyttelse. Det fredede område, som vist på bilag 4, skal således bevares i dets nuværende tilstand. Idet der henvises til bilag 1 og 4 er følgende arealer inden for lokalplanens område omfattet af Mølleåfredningen: Matr.nr. 1 i Jægersborg Dyrehave, Taarbæk Del af matr.nr. 1 a Jægersborg Dyrehave, Taarbæk Del af matr.nr. 2a Jægersborg Dyrehave, Vedbæk En dispensation fra fredningsbestemmelserne kan kun meddeles af fredningsnævnet for København. Lov om naturbeskyttelse Lokalplanområdet er omfattet af lov om naturbeskyttelse. Dette har mest betydning for de arealer, som ikke er omfattet af fredningen af Mølleådalen. Som følge af loven må der inden for lokalplanens område bl.a. ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger eller placeres bebyggelse, campingvogne eller lignede inden for 300 meter fra skovbyggelinie og inden for 150 meter fra sø- og å- beskyttelseslinie. Eventuel dispensation herfra kræver tilladelse fra Københavns Amt, da området ligger i landzone. Mølleåen Mølleåen er et amtsvandløb. Københavns Amt har i 1996 udarbejdet et regulativ for vandløbet, som bl.a. indeholder bestemmelser om vandløbets skikkelse og vedligeholdelse. Regulativet skal følges ved arbejder m.m. omkring Mølleåen. Lokalplanens bestemmelser medfører ingen umiddelbar indvirkning på Mølleåen. Fredskovsarealer Fortidsminder Der er begrundet formodning om tilstedeværelse af fortidsminder inden for lokalplanområdet. Findes der fortidsminder under et jordarbejde på et areal, vil de i givet fald være omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). De antikvariske myndigheder f.eks. Museet på Kroppedal anbefaler, at området udgraves arkæologisk forud for eventuelle anlægsarbejders iværksættelse. Ophævelse af lokalplaner Lokalplan 27 i Lyngby-Taarbæk Kommune og lokalplan 40 i Søllerød Kommune ophæves i sin helhed med vedtagelsen af denne lokalplan.

9 Lokalplanens forhold til anden planlægnin g Regionplan Regionplanen for Københavns Amt fastlægger d e overordnede retningslinjer for kommune- og lokal - planlægningen i Lyngby-Taarbæk og Søllerød Kommune. lægges ikke op til ændringer i det eksisterende værdifulde kulturmiljø, på landskabet eller i skoven i øvrigt. Trafi k Området betjenes af offentlig busdrift. Svenskevej er en privat fællesvej. Svenskevej er den eneste adgangsvej for biltrafik til området. Svenskevej ende r "blindt" ved indgangen til Jægersborg Dyrehave. Lokalplanens område gennemskæres af en af amtets prioriterede hovedstier, se bilag 2. Hovedstie n fastlægges og bevares i lokalplanen. Der ændre s ikke på de eksisterende trafikforhold i denne lokal - plan. Lageret. Boliger. Vandindvindin g Der er begrænsninger på vandindvindingen i området. Det betyder, at der som hovedregel ikke vi l blive givet tilladelse til indvinding af vand. Møllehuset og Kildehuset. Boliger. Drikkevandsinteresse r Området er udpeget som et område med særlig e drikkevandsinteresser, det vil sige, at der inden fo r området som hovedregel ikke må placeres virksom - heder eller anlæg, der har aktiviteter, der kan tru e grundvandet. Lokalplanen hindrer placering a f grundvandstruende virksomheder. Friluftsområd e Området er en del af et større areal omkring Dyre - haven og Jægersborg Hegn, der er udlagt til et regionalt friluftsområde - Dyrehaveområdet. Biologisk kerneområd e Raadvad ligger biologisk set i et kerneområde. Om - rådet er omfattet af såvel Mølleådalens frednin g samt bygningsfredninger, der medtager de nær e omgivelser. Lokalplanen lægger ikke op til fysiske udviklingsmuligheder i området og Lyngby-Taarbæk og Søllerød Kommune anser, at hensynet ti l kerneområdet er tilgodeset fuldt ud. Kulturhistori e Kulturhistorisk er Raadvad udpeget som et værdi - fuldt kulturmiljø, hvor der også er landskabelig e interesser og eksisterende og planlagt skov. Der Lave værkstedsbygninger.

10 Internationalt naturbeskyttelsesområde Raadvad grænser både mod vest og mod øst op ti l et af Danmarks internationale naturbeskyttelsesområder. Nedre Mølleådal er således nævnt som e t område omfattet af EF-habitatområder (nr. 144 o g H191 i bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde r 1. november 1998). Lyngby-Taarbæk og Søllerø d Kommune vurderer, at en vedtagelse af denne lokalplan ikke vil forringe levemulighederne for d e truede plante- og dyrearter. Kommuneplanen Lyngby-Taarbæk Kommun e Kommuneplan , revision '98 fo r Lyngby-Taarbæk Kommune fastlægger dels hovedstrukturen for hele kommunen og dels rammer fo r indholdet i de fremtidige lokalplaner for de enkelt e bydele og områder i kommunen. Lokalplanens område er beliggende i Landskabs - området, og er omfattet af rammerne for områd e , Raadvad. For område gælder følgende rammer : Landskabsområdets anvendelse fastlægges ti l andre formål ; boliger, værksteder, uddannelses - center samt udflugtsformål. Der må kun opføres nye mindre bygninger, de r er nødvendige for områdets anvendelse til udflugtsformål; dog må der ske nødvendige mind - re udvidelser af eksisterende bygninger. Der må kun ske nedlæggelse af boliger i forbindelse med sammenlægninger eller ved over - gang til offentlige institutionsformål, naturskol e og lign. For område La.E2 Raadvad gælder følgend e rammer : Områdets anvendelse fastlægges til erhverv : hotel og restaurationsvirksomhed, herunder bo - lig for ejer/bestyrer af hotel eller restaurationsvirksomhed, værksteder og formål, der under - støtter de rekreative, kulturhistoriske og land - skabelige interesser m.v. i området, samt til offentlige formål : naturskole og udflugtsformål. Der må ikke opføres yderligere bygninger bortset fra mindre anlæg, der er nødvendige fo r driften. Placering og udformning af bygninger skal sk e under hensyntagen til områdets kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabelige værdier. Der skal fastlægges retningslinier for området s udformning og pleje og for omfanget af udflugtsaktiviteter, således at områdets særlige karakter kan bevares. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan for Søllerød Kommune. Zonestatu s Lokalplanområdet er og forbliver i landzone. Lokalplanens påvirkning på miljøe t Lokalplanen indebærer ingen fysiske ændringer i det eksisterende miljø. Naturskolens mulighed fo r udvidede Iokalefaciliteter vil øge mulighederne fo r at anvende området til udflugtsområde. Omradet er desuden omfattet af bygnings- og natur - fredning, naturbeskyttelse og kystnærhedszone. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammern e for Lyngby-Taarbæk Kommunes kommuneplan. Kommuneplanen Søllerød Kommun e Kommuneplan for Søllerød Kommune fastlægger dels hovedstrukturen for de overord - nede mål for udviklingen og arealanvendelsen i Søllerød Kommune, dels rammer for indholdet a f den fremtidige lokalplanlægning for de enkelte områder. Lokalplanområdet er beliggende i landområdet o g er omfattet af bestemmelser for erhvervsområde r langs Mølleåen, rammeområde La.E2 Raadvad. Eksisterende Naturskole. Åhuset. Kommuneatla s Bebyggelsen i området er udpeget som freded e bygninger. Fredningen blev foretaget i Andre forhol d Fredningsforhold, forhold i relation til naturbeskyttelse, fredskov, Mølleåen og fortidsminder, s e

11 under lokalplanens indhold i afsnittet om 'Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder" og under bestemmelserne pkt. 11. Kystnærhedszone Området ligger ca. 1,5 km fra Øresundskysten. Det ligger derfor inden for den zone på 3 km, der er omfattet af Planlovens bestemmelser om kystnære zoner. En realisering af lokalplanen vil ikke påvirke kystlandskabet. Varmeplan Varmeanlæg inden for lokalplanens område i såvel Søllerød som Lyngby-Taarbæk Kommune skal godkendes af begge kommunalbestyrelser efter det til enhver tid gældende varmeplanlægningsgrundlag. Raadvad ligger i et område, der i Søllerød Kommune er udlagt til individuel opvarmning. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af gældende spildevandsplan for Søllerød og Lyngby-Taarbæk Kommune. Tag- og overfladevand skal føres til faskine på egen grund. Spildevand afledes til Lyngby-Taarbæk Kommune. Den eksisterende hovedkloakledning på matrikelnumrene 1 a, 1 b og 11 Jægersborg Dyrehave, Taarbæk og på matrikelnumrene 2a og 2d Jægersborg Dyrehave, Vedbæk skal ligge uforstyrret, og der må ikke plantes træer eller placeres bebyggelse indenfor en afstand af 2,5 m målt fra ledningens midte uden Kommunalbestyrelsens tilladelse, se illustration med angivelse af hovedkloakledninger. Kort over hovedkloakledninger. Vandforsyning Lokalplanområdet ligger i Lyngby-Taarbæk Kommunes vandforsyningsområde.

12 Lokalplanens retsvirkninger Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af denne lokalplan kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Der henvises i øvrigt til Lov om Planlægning, 18 om lokalplaners retsvirkninger, og kapitel 14: Klage og søgsmål. 10

13 Lokalplanens bestemmelser LOKALPLAN NR. 187 FOR RAADVAD l henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002 med de ændringer, der følger af lov nr. 440 af 10. juni 2003) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2.1 nævnte område. 1. Formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at sikre og bevare bebyggelses- og landskabskarakteren samt karakteren i det eksisterende miljø, at fastlægge anvendelsen af området til boligformål, offentlige formål herunder naturskole, anden publikumsorienteret service, udflugtsformål samt værksteder og formål, der understøtter de rekreative, kulturhistoriske og landskabelige interesser. 2. Område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter følgende matr. nr.: 1 b, 1 i, 11 og del af la, alle Jægersborg Dyrehave, Taarbæk samt 2d og del af 2a begge Jægersborg Dyrehave, Vedbæk samt parceller, der efter den 1. maj 2004 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Området opdeles i delområderne A, B, C, D, E og F som vist på bilag Lokalplanområdet er beliggende i Lyngby- Taarbæk og Søllerød kommuner og forbliver i landzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 Område A må kun anvendes til boligformål til helårsbeboelse. De på bilag 3 med fed streg optrukne bygninger kan dog i stueetagen anvendes til værksteder i tilknytning til hver enkelt bolig med kommunalbestyrelsens særlige godkendelse. lige godkendelse ske nedlæggelse af boliger i forbindelse med sammenlægninger eller ved overgang til offentlige institutionsformål, naturskole eller lignende. 3.3 Område B må kun anvendes til værksteder, samt formål, der understøtter og knytter sig til områdets rekreative, kulturhistoriske og landskabelige interesser, herunder naturskole, undervisningsog udflugtsformål. 3.4 Område C må kun anvendes til hotel/restaurant samt bolig for ejer/bestyrer og til udflugtsformål, der efter kommunalbestyrelsens opfattelse kan indpasses i Raadvads særlige miljø. 3.5 Område D må kun anvendes til institution for børn, unge og ældre eller til bolig til helårsbeboelse. 3.6 Område E må kun anvendes til vandrerhjem samt bolig for ejer/bestyrer og til udflugtsformål, der efter kommunalbestyrelsens opfattelse kan indpasses i Raadvads særlige miljø. 3.7 Område F er fredskovsarealer og kan anvendes til sportsplads, som vist på bilag 2 og Det er indenfor lokalplanens område tilladt at drive en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boliger under forudsætning af, at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, at virksomheden efter Kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres herunder ved skiltning eller lignende, og områdets karakter ikke brydes, at virksomheden ikke medfører væsentlige gener i form af støj, lugt, rystelser og lignende, og at virksomheden ikke medfører væsentlig øget trafikbelastning eller skaber behov for parkering, der ikke er plads til indenfor området. 3.9 Ændring af nuværende anvendelse i området kræver ikke tilladelse efter planlovens 35, stk.1, såfremt den ændrede anvendelse er i overensstemmelse med lokalplanens punkter 3, 6, 7 og Udstykninger 3.2 Der må kun efter kommunalbestyrelsens sær- 4.1 Yderligere udstykning må ikke finde sted. 11

14 Dog er det tilladt at foretage mindre skelreguleringer, udlæg af arealer til offentlig vej, sti og friarealer samt forsynings- og afløbsledninger. 8.2 På de ubebyggede arealer må der ikke etableres udendørs antenneanlæg eller parabolantenner, herunder antenner til mobiltelefoni. 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Der udlægges med lokalplanen ikke nye veje og stier i området. 5.2 Den eksisterende regionale hovedsti samt den markerede offentlige sti gennem Raadvad skal bevares, se bilag Den eksisterende busvendeplads skal bevares, se bilag Der skal til enhver tid anlægges det antal parkeringspladser, der efter kommunalbestyrelsens skøn er nødvendige for at imødekomme behovet, se pkt. 11, note 1 og Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Der må ikke opføres ny bebyggelse eller ske nedrivninger af eksisterende bebyggelse i området, se pkt. 11, note 1 og Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Områdets bebyggelse er fredet i henhold til bygningsfredning. Enhver ændring af eksisterende forhold, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver Kulturarvsstyrelsens tilladelse, se pkt. 11, note Skiltning og reklamering eller lignende må kun finde sted med Kulturarvsstyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde, se pkt. 11, note Der må kun opsættes ét fælles antenneog/eller parabolanlæg for hele lokalplanens område efter godkendelse fra Kulturarvsstyrelsen, se pkt. 8.2 og pkt. 11, note Ubebyggede arealer 8.1 De ubebyggede arealer skal bevares og må kun ændres med tilladelse fra relevant myndighed, se pkt. 11, note 1 og Ledningsanlæg 9.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning, må kun etableres med fredningsmyndighedens tilladelse, se pkt. 11, note 1 og Særlige bestemmelser 10.1 Den eksisterende hovedkloakledning, beliggende på området skal ligge uforstyrret. Der må ikke placeres bebyggelse eller etableres beplantning m.v. uden kommunalbestyrelsens tilladelse inden for et areal med en bredde på 2,5 m, målt fra ledningens midte. 11. Tilladelse fra andre myndigheder 11.1 Der må ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra: Kulturarvsstyrelsen vedrørende arealer og bebyggelser fredet i henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Fredningsnævnet for København vedrørende arealer fredet i henhold til lov om naturbeskyttelse (Fredning af Mølleådalen). Københavns Amt vedrørende både Mølleåen i henhold til Mølleåregulativet og arealer beliggende inden for skovbyggelinie, sø- og å- beskyttelseslinie samt sten- og jorddiger i henhold til lov om naturbeskyttelse. Skov- og Naturstyrelsen vedrørende fredskovsarealer i henhold til skovloven. De antikvariske myndigheder vedrørende fortidsminder i henhold til museumsloven. Note 1, se bilag 3 og 4. Områderne A, B, og E: Områdets bebyggelse og omgivelser er fredet i henhold til lov om bygningsfredning. Enhver ændring af eksisterende forhold, herunder opførelse af ny bebyggelse, kræver Kulturarvsstyrelsens tilladelse. En del af område E er 12

15 omfattet af fredskov i henhold til skovloven. Der må ikke opføres bygninger eller anlæg eller gennemføres terrænændringer uden tilladelse fra Skovog Naturstyrelsen. Område C: Områdets bebyggelse er fredet i henhold til lov om bygningsfredning. Enhver ændring af eksisterende forhold kræver Kulturarvsstyrelsens tilladelse. Området er beliggende i fredskov i henhold til skovloven. Der må ikke opføres bygninger eller anlæg eller gennemføres terrænændringer uden tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Område D: Områdets bebyggelse er fredet i henhold til lov om bygningsfredning. Enhver ændring af eksisterende forhold kræver Kulturarvsstyrelsens tilladelse. Området er desuden fredet i henhold til lov om naturfredning. Enhver ændring af områdets tilstand, herunder opførelse af ny bebyggelse, kræver fredningsnævnets tilladelse. En del af område D er omfattet af fredskov i henhold til skovloven. Der må ikke opføres bygninger eller anlæg eller gennemføres terrænændringer uden tilladelse fra Skovog Naturstyrelsen. Lokalplanen vedtaget af Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse den 25. oktober Rolf Aagaard-Svendsen Borgmester / Bjarne Holm Markussen Direktør Lokalplanen vedtaget af Søllerød Kommunalbestyrelse den 27. oktober Erik Fabrin Borgmester / Carl Steen Berggreen Direktør Område F. Området er fredet i henhold til lov om naturfredning. Enhver ændring af områdets tilstand, herunder opførelse af ny bebyggelse, kræver fredningsnævnets tilladelse. Området er beliggende i fredskov i henhold til skovloven. Der må ikke opføres bygninger eller anlæg eller gennemføres terrænændringer uden tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Note 2 Lokalplanområdet er omfattet af lov om naturbeskyttelse. Som følge heraf må der bl.a. ikke ske ændring i sten og jorddiger eller placeres bebyggelse, campingvogne eller lignende inden for 300 m skovbyggelinie og inden for 150 m sø- og åbeskyttelseslinie. Eventuel dispensation herfra kræver tilladelse fra Københavns Amt. 12. Ophævelse af lokalplaner 12.1 Lokalplan 27, vedtaget af Lyngby-Taarbæk Kommunes kommunalbestyrelse den 15. november 1982, tinglyst den 20. januar 1983, og lokalplan 40 vedtaget af Søllerød Kommunes kommunalbestyrelse den 24. november 1982, tinglyst den 20. januar 1983, ophæves i sin helhed. 13

16

17 EKSISTERENDE FORHOLD Mål: 1: m LOKALPLAN Ummtmiil REGIONAL HOVEDSTI ^ j OFFENTLIG STI 187 PLANAFDELINGEN BYPLANOMRÅDET DATO: PLANAFDELINGEN TEKNISK FORVALTNING SØLLERØD KOMMUNE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE BILAG

18

19

20 Lokalplanen er udarbejdet af Søllerød Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 6. juli 2004 til den 14. september Lokalplanen er endeligt vedtaget af Søllerød Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2004 og af Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse den 25. oktober Lokalplanen er offentliggjort og gældende fra den 9. december 2004.

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

RIBE BYKERNE. Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07

RIBE BYKERNE. Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07 RIBE BYKERNE Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 1. Kort beskrivelse af lokalplanen.. 2 2. Lokalplanens forhold

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri LOKALPLAN NR.92 Det gamle Carlsmindebryggeri NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1997 2 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Indledning 4 Lokaiplanens baggrund Lokaiplanens indhold Forholdet til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001 ~li 0 ved Norden- Helårsbeboelse huse Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold 5 Forhold til anden planlægning 5 Forsyningsforhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø

I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø IISvendborg Kommune LOKALPLAN NR. 153.263 For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø Teknisk forvaltning plan og udviklingsafdelingen maj 1995 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er en plan,

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere