Forretningsplan for etablering, drift og udvikling af e-learning-platformen Professional Pig Practice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan for etablering, drift og udvikling af e-learning-platformen Professional Pig Practice"

Transkript

1 Forretningsplan for etablering, drift og udvikling af e-learning-platformen Professional Pig Practice 1

2 Indhold Indledning Ide- og forretningsgrundlag Beskrivelse af koncept og produkt Markedsanalyse og kundesegmenter Teknisk roadmap 2

3 Indledning Du sidder med forretningsplanen for e-learning-platformen Profession Pig Practice (PPP) i hånden. Forretningsplanen er et pilotprojekt på Københavns Universitet (KU) og Institut for Produktionsdyr og Heste (IPH), idet det er første gang, KU og IPH har valgt at afsøge de kommercielle muligheder i et akademisk projekt. En forretningsplan er et dynamisk værktøj, ikke et afsluttet værk. Det gælder også forretningsplanen for PPP. Udviklingsprocessen omkring forretningsplanen har været og vil vedblive med at være iterativ, og der er flere dele af forretningsplanen, som vil vedblive work in progress, indtil det er muligt at tage endelige beslutninger omkring de enkelte dele, som fx om man ønsker at etablere en spin-out-virksomhed med kommercielle målsætninger. Hvad vil vi opnå med forretningsplanen for PPP? Et vigtigt element af enhver forretningsplan er at formulere et klart mål med at udarbejde forretningsplanen og eksplicit at besvare spørgsmålet: Hvad vil vi opnå med at udvikle og præsentere forretningsplanen? Normalt vil der kun være ét formål med at fremlægge en forretningsplan: at fremvise et klart indtjeningspotentiale over for eksterne investorer, som man gerne vil have til at bidrage med finansiering. I PPP s tilfælde tjener forretningsmodellen dog flere formål. Det skyldes primært, at PPP først og fremmest er tænkt som et akademisk/forskningsmæssigt projekt, ikke et kommercielt projekt. Den kommercielle del var og er som sådan ikke tænkt ind fra begyndelsen, og den kommercielle side er således noget, der kan og skal indarbejdes, hvis KU og IPH ønsker at afsøge de konkrete markedsmuligheder og indtjeningspotentialet nærmere. Samtidig er hverken den akademiske del eller selve spillet udviklet endnu, og produktet er derfor set fra en forskningsmæssig vinkel stadig en uklar størrelse. Det hænger især sammen med, at spillets indhold i høj grad skal defineres ud fra et centralt ph.d.-projekt, som blev påbegyndt i 2014, og som først vil være afsluttet i december Derudover ønsker IPH at igangsætte endnu et ph.d.-projekt, som skal udbygge og forstærke forskningsindsatsen omkring PPP yderligere. Det påvirker naturligvis også forretningsplanen, at projektet er i sin indledende fase, og forretningsplanen vil derfor på en række nøgleområder, som fx markeds- og kundesegmentanalysen, vil have en overordnet karakter uden endelige konklusioner, fordi det vil være for spekulativt at bevæge sig ned i detaljer, før den centrale akademiske del af projektet modnes yderligere. 3

4 Ide- og forretningsgrundlag Den grundlæggende ide og værdiskabelse PPP er et nyt e-learning-undervisningskoncept, der er under udvikling på IPH på KU. Konceptet skal leveres og implementeres via en spilbaseret digital platform, som inden for en tidshorisont på ca. fem år skal bane vejen for nye mere effektive undervisningsprocesser af højere kvalitet end de eksisterende på veterinæruddannelsen og på landbrugsskolerne i Danmark. Konceptet og den digitale platform har desuden et stort udviklingspotentiale, og det forventes, at koncept og platform på længere sigt vil kunne eksporteres til lignende institutioner i Norden og i resten af Europa og vil kunne udvides til også at blive anvendt inden for humanmedicin. Kernen i PPP s forretningside er et ønske om at skabe værdi ved at løfte effektiviteten og kvaliteten af den kliniske undervisning i svinesygdomme på veterinæruddannelsen samt undervisningen i svinevelfærd på de danske landbrugsskoler. Ideen er bl.a. opstået, fordi veterinæruddannelsen står over for at skulle optage et større antal veterinærstuderende samtidig med, at de veterinære institutter har stadig færre ressourcer til undervisning. Desuden er der et udtalt behov for at give de veterinærstuderende og landbrugseleverne en større indsigt i enkeltelementerne i et komplekst miljø, som en svinebesætning er. Derudover har dyre- og svinevelfærdens betydning for den danske svinebranches image og konkurrenceevne fået markant større bevågenhed fra bl.a. politisk hold de seneste år. PPP s forretningside vil gradvist blive udviklet og ekspanderet. I opstartsfasen er det imidlertid vigtigt at fokusere på nogle få indsatsområder, som skal danne kernen i PPP s platform. De første to-tre år vil fokus være på udvikling af to hovedområder: at give de danske veterinærstuderende adgang til et digitalt klinisk træningsanlæg udformet som et computerspil. Spillet skal give de danske veterinærstuderende bedre og større klinisk erfaring med danske svinebesætninger og svinesygdomme, end de kan få gennem de eksisterende undervisningsmetoder. PPP skal give de studerende mulighed for at besøge virtuelle svinebesætninger og på den måde simulere et besætningsbesøg og øve de kliniske kompetencer, der er forbundet med det, på en måde, der er mere effektiv end den nuværende undervisningsform. Forventningen er, at det både vil give dygtigere studerende, at den kliniske undervisning vil kræve færre ressourcer, og at den nye spilbaserede undervisningsform vil være med til at løfte kvaliteten af hele kursusforløbet på dyrlægeuddannelsen. at give eleverne på de danske landbrugsskoler adgang til et digitalt træningsanlæg udformet som et computerspil. Spillet skal give de danske landbrugselever bedre og større erfaring med dyre- og svinevelfærd, herunder velfærdsvurdering og egenkontrol. Ligesom med de veterinærstuderede har vi en forventning om, at den spilbaserede undervisningsform vil være med til at løfte kvaliteten af hele undervisningen og processerne omkring den. Samtidig forventes det, at spillet vil være med til at give mere 4

5 nøjagtige bedømmelser af dyrevelfærd i fremtidens danske svinebesætninger og skabe større konsensus omkring god dyrevelfærd i den danske svinebranche generelt. Selvom PPP i første omgang er et isoleret produkt rettet imod de to ovennævnte målgrupper og formål, er visionen med PPP s ide, at konceptet og platformen bag PPP skal kunne videreudvikles. PPP skal derfor ikke blot ses som et enkeltstående computerspil, men som første skridt i et pionerprojekt, som skal udbrede og integrere simulations- og spilbaseret undervisning på veterinær- og landbrugsuddannelser i både Danmark, Norden og resten af Europa. Forretningsgrundlaget det kommercielle potentiale i ideen Ideen til PPP er grundlæggende opstået ud fra et ønske om at løse en eksisterende udfordring med en innovativ tilgang, som kræver nyudviklet teknologi, der ikke i forvejen findes på markedet. Det er derfor afgørende for PPP s evne til at levere værdi til sine brugere, at grundideen i PPP kan implementeres som en brugervenlig og lettilgængelig it-service. Derfor har IPH allieret sig med en ekstern teknologipartner, Fenris Film & Multimedia ApS, som skal rådgive omkring udformningen af den tekniske platform, ligesom teknologipartneren skal udvikle platformen i tæt samarbejde med IPH. Det forventes, at PPP vil blive udformet som en cloudbaseret managed service, som kan afvikles på alle platforme, fra pc over tablet til mobil. PPP s evne til at fastholde værdi, dvs. evne til at skabe indtægter, vil være begrænset inden for de første to-tre år, hvor målgrupperne i første omgang er danske veterinærstuderende og eleverne på de danske landbrugsskoler. PPP er derfor i første omgang begrænset interessant ud fra en kommerciel synsvinkel, fordi både målgruppe og betalingsvilligheden forventes at være lille. Til gengæld har perspektiverne i PPP et stort kommercielt potentiale, fordi konceptet vil kunne udbygges til at favne langt flere målgrupper og brancher inden for både veterinær og human medicin. Der vil desuden være gode muligheder for at eksportere spillet til udlandet, da markedsanalyser peger på, at udfordringerne, som PPP skal løse i Danmark, er tilsvarende i udlandet. Da simulationsspil til undervisningsbrug er et marked, som stadig er i sin tidligste fase, er der med PPP en god mulighed for at etablere en gunstig first-mover-position på både det danske og udenlandske marked for simulationsspil til undervisningsbrug. Betalingsmodellen vil variere fra målgruppe til målgruppe, men overordnet set vil PPP sandsynligvis følge en modulær betalingsmodel af freemium-typen. Det vil sige, at PPP vil blive udbudt som en onlinetjeneste, hvor hver kunde/bruger individuelt vil kunne vælge de moduler, de ønsker at benytte. Nogle moduler vil være gratis at bruge (free), mens andre vil koste penge at bruge (premium), fx som engangsbetaling eller som måneds- eller årsabonnement. Selvom markedet for spilbaseret undervisning er i sin tidligste fase, er der allerede nu eksempler på platforme, som har opnået stor kommerciel succes med abonnementbaserede onlineservicer til undervisningssektoren, herunder bl.a. det danskudviklede Area9 samt Late Nite Labs. Samtidig er der stigende bevågenhed omkring e-learning og spilbaseret læring i den danske undervisningssektor generelt. Det forventes derfor, at der allerede nu er en vis betalingsvillighed 5

6 fra den potentielle kunder til PPP, og at betalingsvilligheden vil stige i takt med markedsmodningen. Udviklings- og eksportmulighederne, trin for trin Den første udgave af spillet vil primært være henvendt til veterinærstuderende og elever på landbrugsskolerne. I denne form vil spillet dog også have potentiale til at bliver solgt til andre interessenter, som har et ønske om at forbedre dyrevelfærden i den danske svineproduktion. Det drejer sig bl.a. om besætningsdyrlægerne, som tilser de danske svinebesætninger, og fødevaremyndighederne og deres kontrollanter, som skal sikre, at lovkravene til svinevelfærd er opfyldt i de danske svinebesætninger. Spillet vil i sin første udgave bestå af nogle få sygdomsmoduler, som beskæftiger sig med specifikke svinesygdomme, som fx svinepest, og et velfærdsmodul. Men hensigten er, at spillet løbende skal udbygges med nye moduler, hvilket ud fra en kommerciel synsvinkel giver mulighed for mersalg til de samme målgrupper, idet modulopbygningen giver brugerne/kunderne mulighed for at sammensætte produkt individuelt med en differentieret prisstruktur til følge. Baseret på de indledende erfaringer med PPP på det danske marked vil næste skridt være en internationalisering af konceptet. Udfordringerne omkring den praktiske undervisning på veterinæruddannelserne i de øvrige europæiske lande ligner de danske. Derudover vil landbrugsskoler, besætningsdyrlæger og fødevarekontrollanter i udlandet også have en interesse i PPP, ligesom der på EU-niveau vil være en interesse i en øget konsensus omkring dyrevelfærd og en mere effektiv bekæmpelse af anmeldepligtige sygdomme, idet det kan være med til at forbedre unionens konkurrenceevne som helhed. Det vil derfor være oplagt at eksportere PPP til dels de øvrige nordiske lande samt lande som Tyskland, Østrig, Spanien England, Polen og det øvrige Østeuropa, hvor KU i forvejen har et godt akademisk netværk og allerede har indgået specifikke samarbejdsaftaler omkring PPP. Der er allerede nu oprettet et nordisk netværk af universitet, som har vist interesse for konceptet. Netværket består ud over KU af universiteter i Sverige, Norge, Island, Finland og Estland. Yderligere kommercielle perspektiver og foreløbig tidsplan Selvom PPP indledningsvis vil blive være rettet imod den danske svinebranche, bliver spillet bygget på en åben platform, som nemt ville kunne tilpasses andre typer af dyreproduktion, som fx kvæg, mink og fjerkræ. Konceptet vil desuden kunne tilpasses, så det kan også kan anvendes til undervisning i praktisk humanmedicin. I takt med at efterspørgslen på e-learning-værktøjer stiger i både Danmark og internationalt, vil PPP kunne udvides til en samarbejdsbaseret undervisningsplatform baseret på crowdsourcingprincippet, således at universiteter over hele Europa kan bidrage med indhold, som fx data og video, til platformen. Det kræver dog en modning af både koncept, produkt og marked. På nuværende tidspunkt ser den foreløbige tidsplan for udviklingen af PPP over de kommende ca. fem år derfor ud således: 6

7 : Udviklingsfase, hvor konceptets indhold skal udarbejdes og afprøves, og hvor effekten skal dokumenteres. Det sker via to ph.d.-projekter. Fokus er på de nævnte danske målgrupper. Indtægtsmulighederne vil være begrænsede, og der er på nuværende tidspunkt ingen konkrete planer om at etablere kommercielle spin-outs : Koncept og platform udbygges med henblik på eksport til Norden og EU og med stærkt øgede muligheder for indtægtsskabende kommercialisering af koncept og platform. 7

8 Beskrivelse af koncept og produkt Produktet kort fortalt PPP er et nyt undervisningskoncept i form af en digital online platform, der tilbyder spilbaseret læring om svinesygdomme og svinevelfærd til danske veterinærstuderende og landbrugselever. Hvilke udfordringer skal PPP løse på kort sigt? Danske dyrlægestuderende og landbrugselever mangler praktisk erfaring Danske veterinærstuderende på KU har begrænsede muligheder for at komme på besætningsbesøg og i det hele taget at få praktisk erfaring med at undersøge og behandle levende dyr og bruge deres teoretiske viden. Det gælder især for de studerende, der specialiserer sig i svinesygdomme, og som derfor har brug for at komme på besætningsbesøg i danske svinebesætninger. Generelle besparelser og et stigende antal studerende vil kun gøre den udfordring større for KU i fremtiden. Indtil 2003 blev der optaget 120 studerende om året på veterinæruddannelsen. Siden 2006 er der blevet optaget ca. 180 studerende per år, dvs. en stigning på 50 % i løbet af 10 år. Veterinærernes manglende kliniske erfaring vil få en negativ effekt på kvaliteten af uddannelsen, og den manglende praktiske erfaring vil efterfølgende også have en negativ indvirkning dyrlægernes evne til at træffe de rette beslutninger, når de efter endt uddannelse skal tilse og kontrollere danske svinebesætninger som besætningsdyrlæger eller kontrollanter. Manglende praktiske erfaringer betyder øget smitterisiko i danske svinebesætninger, og da dyrevelfærd i stadig højere grad er et konkurrenceparameter, vil dyrlægernes mangel på rutine også kunne påvirke dansk svineproduktion og eksporten negativt. Samtidig er der blandt de øvrige interessenter i den danske svinebranche herunder landbrugsskolerne, producenterne, interesseorganisationerne og myndighederne og fra politisk hold et øget fokus på dyrevelfærd, herunder svinevelfærd, som et konkurrenceparameter for fødevarebranchen og for hele landets eksportmuligheder. Der er derfor en øget interesse for, at branchen som helhed får en større viden om dyrevelfærd, og at de, der beskæftiger sig med dyrenes daglige velfærd, også bliver bedre til at bedømme og håndtere dyrenes velfærd. Det gælder ud over dyrlægerne især de elever på landets landbrugsskoler, der specialiserer sig i svineproduktion. Her står man også ligesom på veterinæruddannelsen over for et stigende antal elever og dermed et øget pres på undervisningsressourcerne. Optaget på de danske landbrugsskoler har været stigende de seneste syv år. Siden 2007 og frem til i dag er antallet af elever steget fra ca. 600 til elever på landets ti landbrugsskoler. Derudover er bio-security-niveauet højt i svinebesætningerne. Det er derfor forbundet med stor ulempe og smitterisiko for danske svineproducenter at give studerende og elever adgang til 8

9 besætningerne i undervisningsøjemed, hvorfor svineproducenterne helst vil undgå besøg udefra. Klinisk træning udgør derfor et stigende praktisk problem med de nuværende undervisningsformer. Sådan skal PPP løse udfordringerne PPP skal bidrage til at løse de ovenstående udfordringer i form af et digitalt klinisk træningsanlæg udformet som et computerspil. PPP skal give de veterinærstuderende og landbrugseleverne mulighed for at besøge virtuelle svinebesætninger og på den måde simulere besætningsbesøg og oparbejde de nødvendige kliniske kompetencer. Spillet vil bestå af en række spilmoduler, som hver især omhandler en eller flere specifikke problemstillinger vedrørende svinesygdomme og -velfærd, som fx identifikation af svinepest eller andre anmeldepligtige sygdomme. PPP s første modul(er) vil vedrøre specifikke svinesygdomme og svinevelfærd. PPP vil kunne løse en lang række udfordringer: - Klinisk træning vil blive langt mere tilgængelig, end den er i dag - Træningsanlægget vil have stort set ubegrænset kapacitet, hvorfor klinisk træning til et større antal studerende ikke længere vil udgøre et problem - Træningen er tilgængelig on demand, så den enkelte studerende kan tage på virtuelle besætningsbesøg når som helst - Risikoen for, at en svinebesætning udsættes for smittefare i forbindelse med besætningsbesøg fra studerende og elever, reduceres markant - Det formodes, at spilbaseret læring vil udvide læringsrummet, dvs. gøre det muligt for studerende/elever i højere grad at lære på egen hånd, selvom de ikke er i en undervisningssituation - Det formodes, at spilbaseret læring vil give bedre resultater/karakterer, bl.a. pga. af større motivation - Det formodes, at spilbaseret læring vil være med til at løfte kvaliteten af hele kursusforløbet Hvilke udfordringer skal PPP løse på længere sigt? PPP har potentiale til at blive videreudviklet til en digital online platform, som ud over at tilbyde spilbaseret læring skal være en digital samarbejdsportal for alle interessenter i den danske svinebranche. Målet er at øge kvaliteten af hele branchens tilgang til svinevelfærd og bekæmpelse af sygdomme med henblik på at øge branchens image og konkurrenceevne. Platformen vil derudover kunne kommercialiseres ved at eksportere den til Norden og resten af EU, hvor udfordringerne med dyrevelfærd og sygdomsbekæmpelser ligner forholdene i Danmark. Platformen vil også kunne danne rammen om digitale nordiske og europæiske samarbejder om svinevelfærd og sygdomsbekæmpelse med henblik på at øge den nordiske og europæiske svinebranches konkurrenceevne. Samtidig er der interessante perspektiver i at udvide konceptet og produktet til også at omfatte andre dyrearter, som fx kvæg, mink og fjerkræ, ligesom konceptet også på længere sigt vil kunne tilpasses humanmedicinske discipliner, så også klinikere vil kunne benytte den. 9

10 Markedsanalyse og kundesegmenter PPP er et produkt, som overordnet set placerer sig i krydsfeltet mellem to store og forskellige markeder: e-learning/education technology (edtech) og gamificeret undervisning den danske og på sigt internationale svinebranche og dens interessenter, herunder især den del af undervisningssektoren, der beskæftiger sig med svin, svinesygdomme og svinevelfærd Det er i dette krydsfelt mellem de to markeder, at PPP vil kunne tilføre et koncept og produkt, som ikke er set før. Nedenfor giver vi vores overordnede analyse af de to markeder og deres behov for et produkt som PPP og dermed den værdi, som PPP vil kunne tilføre på hver af markederne og i krydsfeltet mellem dem på kort og langt sigt. Der er ikke muligt at foretage en fuldstændig og detaljeret markedsanalyse og lægge en tilsvarende fuldstændig og detaljeret salgs- og markedsføringsstrategi, da konceptet først skal modnes yderligere, ligesom det er nødvendigt at beslutte, hvorvidt og i hvor høj grad det ønsker at kommercialisere PPP. Det globale marked for e-learning i vækst E-learning, dvs. undervisning via digitale platforme, er ikke noget nyt koncept. Der er ikke enighed om, hvor stor graden af markedsmodning er, men både aktuelle salgstal og prognoser viser, at markedet er i stadig vækst, både globalt og lokalt. Ifølge tal fra analysevirksomheden IBIS Capital tog stadig flere virksomheder e-learning til sig på globalt plan i ,7 % af de globale Fortune 500-virksomheder anvendte således teknologi i undervisnings/uddannelsessituationer. Ser man fem år frem, vil tendensen være stigende: markedet for e-learning vil ifølge en prognose fra analysefirmaet Global Industry Analysts (GIA) fortsætte med at vokse frem mod Et af de områder af e-learning, der oplever den største vækst, er såkaldte seriøse spil og gamificeret undervisning, dvs. undervisning, hvor en simuleret situation, som eksempelvis et besøg i en svinebesætning, tilføres et eller flere spilelementer, som fx en narrativ historie og et pointsystem. Her peger prognoser på, at markedet vil vokse fra 11 mia. kroner i 2012 til 40,7 mia. kr. i Spil- og simulationsbaserede værktøjer forventes at have en sammensat vækstrate (CAGR) på 37 % frem mod Det er hensigten med PPP, at spillet skal placere sig på dette gamificerede segment af e-learning-markedet, der globalt set vil opleve stor vækst i de kommende år. PPP vil således træde ind på et marked, hvor de kommercielle muligheder er gunstige. 10

11 Stigende efterspørgsel i Danmark, men få virksomheder I Danmark bekræftes de globale tendenser inden for e-learning og gamificeret undervisning på flere fronter. På IPH oplever man, at der blandt forskere både i Danmark og i Norden er en stigende interesse for og efterspørgsel efter e-learning, både nationalt og i udlandet. Samme tendens bekræftes af en række private danske virksomheder, som beskæftiger sig med e-learning og gamificeret uddannelsesmateriale. De oplever en stigende interesse, men væksten i Danmark er relativt svag sammenlignet med de globale vækstrater og -prognoser, der er skitseret ovenfor. Det er kendetegnende for markedet i Danmark, at der er få, mindre kommercielle spillere på markedet. Virksomhederne oplever generelt en langsom vækst, når det gælder salg af licenser til e-learning-produkter. Et eksempel på en dansk e-learning-virksomhed med global succes er Area9, der har udviklet en række intelligente e-learning-værktøjer, som tilpasser sig til den enkelte elevs styrker og svagheder. Virksomheden blev solgt til forlaget McGraw-Hill Education i februar 2014 for et milliardbeløb. Derudover findes der på det danske marked især tre virksomheder, som opererer inden for den del af markedet, hvor PPP vil skulle placere sig: Labster, Serious Games Interactive og Relation Technologies. De danske spillere på markedet Der eksisterer ikke et produkt magen til PPP i Danmark. Labster er den virksomhed, der har et produkt, som minder mest om PPP. Labster har specialiseret sig i virtuelle laboratorier, primært inden for bioteknologi. 11

12 Foto fra Labster Labster har eksempelvis bl.a. udviklet et virtuelt dyregenetisk laboratorium med en case, som fokuserer på identifikation af double-muscled (DM) cattle. Laboratoriet består af et traditionelt e- learning-univers, hvor man kan læse op på relevant teori, og en gamificeret grafisk del, hvor man som forsker får den udfordring af Fødevareministeriet at skulle udvikle en DNA-test, som kan vise, om et stykke kød stammer fra DM-kvæg. En yderligere udfordring er, at DNA-testen skal være hurtig og billig i brug. I lighed med den nuværende demoudgave af PPP bliver man stillet en række spørgsmål med flere svarmuligheder, og i lighed med den aktuelle demoversion af PPP er der også et pointsystem, som belønner den studerende for rigtige svar. Udformningen af DNA-spillet minder meget om PPP-demoen. Yderligere er Labsters moduler bygget på Unity-platformen, som er den teknologiske platform, PPP også vil blive bygget på. Mulighed for samarbejde med Labster Da Labsters produkt har mange ligheder med PPP, kunne det som en del af kommercialiseringen af PPP overvejes, om der vil være mulighed for at etablere et samarbejde med Labster omkring udviklingen af PPP. Labster har en etableret udviklingsafdeling, som allerede har programmet en række elementer, som sandsynligvis vil kunne genbruges i PPP. Dermed vil det sandsynligvis være muligt at nedbringe udviklingstiden og udviklingsomkostningerne. Labster er desuden i 2014 modtaget 5,3 mio. kr. fra Markedsmodningsfonden til at teste et virtuelt laboratorium, hvor universitetsstuderende kan foretage bioteknologiske simulationer. 12

13 Ifølge Markedsmodningsfonden forventer Labster, at systemet inden for fem år vil give 27 nye job og en øget omsætning på 18 mio. kr. Labster vil altså kunne gøre sig nogle værdifulde erfaringer med et produkt og et marked og nogle kundesegmenter, som ligner det, PPP er rettet imod. Samtidig har Labster allerede formået at få kunder på bl.a. både danske og udenlandske undervisningsinstitutioner, som fx KU og Berkeley. Udenlandske spillere på markedet Der findes så vidt vides heller ikke et produkt, som kan sammenlignes direkte med PPP, på det globale marked. Labsters største udenlandske konkurrent er på nuværende tidspunkt Late Nite Labs, men virksomheden opererer ikke på det danske marked og er derfor ikke relevant for markedsanalysen på kort sigt. Den danske svinebranche som marked for PPP Landbruget og fødevaresektoren er en af Danmarks største eksportsektorer. Mere end hver tiende landbrug har specialiseret sig i svineproduktion. 90 % af den danske svineproduktion eksporteres og har en værdi af ca. 30 mia. kr., som svarer til ca. 5 % af den samlede danske eksport. Antallet af smågrise, der bliver født, og mængden og kvaliteten af kødet afhænger af dyrenes velfærd. Desuden stiller forbrugere over hele verden stadig større krav om omsorg for dyrene, færre bakterier i kødet, mere bæredygtighed og højere etik og moral i landbruget, når de vælger, hvor de køber deres svinekød. Svinevelfærd ligger derfor højt på både den politiske og økonomiske dagsorden i Danmark, fordi der således er en direkte sammenhæng mellem svinevelfærd og Danmarks konkurrenceevne. Regeringen lancerede i 2013 en svinevelfærdspakke, og fødevareministeren afholdt i marts 2014 et topmøde om svinevelfærd, hvor landbrug, forskere, detailhandel og dyrevelfærdsorganisationer diskuterede dyrevelfærd som en del af en ny handlingsplan for svinevelfærd. PPP s kundesegmenter på kort sigt Svinevelfærden i Danmark er et resultat af flere indsatser: svineproducenternes daglige arbejde med svinene, bedriftsdyrlægernes tilsyn og Fødevaremyndighedernes håndtering af lovgivningen på området. En central udfordring er, at der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig konsensus mellem de tre grupper om, hvad svinevelfærd er. Det skyldes bl.a., at der i dag ikke findes et effektivt system, som sørger for at harmonisere konsensus om dyrevelfærd mellem de tre grupper. Samtidig er der begrænsede muligheder for og meget begrænsede ressourcer til klinisk undervisning i svinesygdomme og svinevelfærd på dyrlægestudiet. Ligeledes har man på landets landbrugsskoler valgt at styrke indsatsen på dyrevelfærdsområdet med bl.a. et nyt velfærdskursus. Som forretningsplanens produktbeskrivelse viser, vil PPP have en klar værdi på undervisningsområdet, fordi platformen via sine første moduler vedrørende specifikke 13

14 svinesygdomme og svinevelfærd vil kunne løse en række udfordringer på området for klinisk og praktisk undervisning i svinesygdomme og svinevelfærd. Da PPP s primære sigte er at effektivisere den kliniske undervisning i svinesygdomme på veterinæruddannelsen og undervisningen i dyrevelfærd på landbrugsskolerne, er PPP s primære segment på kort sigt derfor kun KU s veterinærstuderende og landets 10 landbrugsskoler. PPP vil dog også kunne skabe værdi for en række andre segmenter i både den danske, nordiske og europæiske svinebranche på både kort og langt sigt. Nedenfor skitseres de vigtige markeder og PPP s overordnede indgangsvinkler til disse markeder. En egentlig go to marketstrategi for de enkelte markedet og segmenter kan dog ikke udformes, før PPP er modnet mere som koncept og produkt. Det nordiske marked dyrlæger Veterinæruddannelserne i Norden og i Baltikum er opbygget på nogenlunde samme måde som den danske veterinæruddannelse. Det betyder, at de studerende ligesom i Danmark har begrænsede muligheder for at få klinisk erfaring. Samtidig har et land som Island ingen veterinæruddannelse og er på nuværende tidspunkt derfor nødt til at sende alle, der vil læse til dyrlæge, til universiteter i andre lande. KU har præsenteret konceptet bag PPP for en række universiteter og har fået særdeles positive interessetilkendegivelser fra universiteter i Sverige, Norge, Island, Finland og Estland. Ved at udvide målgruppen til at omfatte Norden og Baltikum vil der altså være mulighed for at sælge produktet til en målgruppe, som er meget lig den danske, og hvor behovene er stort set identiske med KU s. Det betyder, at der på produktniveau kun ville skulle laves mindre ændringer, som fx versionering, for at gøre produktet anvendeligt. Da KU allerede har et godt netværk i de nævnte lande, vil det også gøre behovet salgs- og markedsføringsomkostninger mindre. De nordiske veterinæruddannelser vil derfor være et naturligt marked at gå ind på som en del af den indledende kommercialisering. Det europæiske marked dyrlæger Ifølge The Federation of Veterinarians of Europe er ca aktive dyrlæger inden for EU, og antallet er stigende. Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange af dyrlægerne der beskæftiger sig med svineproduktion. Ligesom universiteterne i Norden og Baltikum er de øvrige veterinæruddannelser opbygget på lignende vis og med begrænsede muligheder for at få erfaring med besætningsbesøg. Nogle større universiteter har som en konsekvens heraf etableret deres egne besætninger. Det giver naturligvis en række fordele, men det er dog undtagelsen frem for reglen pga. de høje faste 14

15 omkostninger, der er forbundet med at drive besætningerne. Ligesom KU står de europæiske universiteter generelt set over for besparelser som en direkte konsekvens af eurokrisen. En opgørelse fra 2012 viser, at det ikke overraskende er de lande, der er hårdest ramt af krisen, hvor nedskæringer er størst. Således vurderer universiteterne i Storbritannien, at de skal reducere omkostningerne med hele 40 % i løbet af de kommende par år, mens Italien, Portugal og Holland skal spare 20 %. Spanien vurderer at skulle spare 10 %. Tyske og franske universiteter vurderede derimod, at de ville kunne øge budgetterne svagt med 2-3 %. I nogle lande er løsningen at indføre højere brugerbetaling på universiteterne, men besparelserne vil også skulle findes ved effektiviseringer. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke nok om budgetterne på veterinæruddannelserne i de nævnte lande til at vurdere, hvor hårdt de lokale institutter er ramt af besparelser, og hvordan de i givet fald vil reducere omkostningsniveauet. Men i forhold til dette segment af markedet vil PPP formentlig kunne skabe en klar værdi, fordi produktet vil kunne være med til at nedbringe omkostningerne forbundet med besætningsbesøg. Det europæiske marked er derfor også kommercielt attraktivt for PPP, men det vil kræve en grundigere økonomisk analyse at kunne lægge en salgs- og markedsføringsstrategi. Bedre konsensus mellem svineproducenter og myndigheder i Danmark Koncentration af bedrifter med svin Kilde: Landbrug og Fødevarer, juli

16 I 1992 var der mere end danske landbrugsbedrifter med svin (). Som det ses af tabellen ovenfor, var det tal i 2012 reduceret til mindre end bedrifter. Og som det yderligere ses af tabellen, forventer Videncenter for Svineproduktion (VSP), at antallet af svinebedrifter vil blive næsten halveret frem mod Samtidig vil antallet af søer stige svagt, og antallet af producerede smågrise forventes at stige med ca. næsten 25 procent. Der er altså sket en koncentration af producenter på det danske marked, og det er en tendens, som vil fortsætte i fremtiden. Med færre og større besætninger vil risikoen for smittespredning alt andet lige blive større i fremtiden, fordi der er flere svin samlet på mindre plads. Det vil stille endnu større krav til viden om sygdomme og dyrevelfærd, fordi smitte eller dårlig velfærd i den enkelte besætning vil få større konsekvenser for hele branchen end i dag. Som nævnt er det en central udfordring for svinebranchen, at der ikke er tilstrækkelig konsensus mellem svineproducenter, besætningsdyrlæger og myndigheder om, hvad god svinevelfærd er. I denne sammenhæng ligger værdien i PPP s svinevelfærdsmodul især i muligheden for at øge konsensus om, hvad god svinevelfærd er, mellem Fødevarestyrelsen, besætningsdyrlægerne og svineproducenterne. Den øgede konsensus vil kunne give svineproducenterne og dermed branchen en reel værdiskabelse, som har to aspekter: en øget konsensus kan gøre reglerne og Fødevarestyrelsens tolkning af dem mere transparent for landmændene. Samtidig vil det også kunne forbedre kommunikationen mellem besætningsdyrlægerne og svineproducenterne, idet PPP s velfærdsmodul kan give dem en fælles referenceramme. Det økonomiske formål med større konsensus er at gøre det nemmere for landmændene at optimere driften i svinebesætningerne. En forbedret drift vil betyde, at der vil blive født et større antal af smågrise, ligesom mængden og kvaliteten af kødet formentlig vil blive øget. Det vil gøre landmandens konkurrenceevne større og give bedre profitmuligheder en øget konsensus og transparens vil desuden gøre det nemmere for landmændene at følge lovkravene, og det vil betyde færre bødepålæg, som kan reducere profitmulighederne, og færre midlertidig lukninger af bedrifter, som kan true svinebesætningens økonomiske eksistens Det formodes derfor, at svineproducenter og myndigheder vil se en klar værdi i at anvende PPP som et konsensusskabende værktøj, hvorfor de kommercielle muligheder bør undersøges nærmere, hvis IPH ønsker at udvikle og markedsføre PPP til dette segment i fremtiden. 16

17 Teknisk roadmap Funktionalitet og interaktionsmuligheder Den nuværende udvikling inden for it er styret af tre stærke tendenser, som præger og vil præge den måde, brugerne vil interagere og vil forvente at kunne interagere med PPP på nu og i fremtiden. De tre tendenser er: mobilitet, consumerization og cloud computing. Mobilitet indebærer, at flere og flere it-processer, som tidligere kun kunne afvikles på stationære eller bærbare computere, nu kan afvikles på mobile enheder som tablets og smartphones, bl.a. fordi de mobile enheder har datakraft til at afvikle selv meget avancerede processer. Consumerization indebærer, at grænserne mellem professionelt/ arbejdsmæssigt it-udstyr og privat it-udstyr gradvist udviskes. Det betyder, at brugerne anvender de samme computere/enheder til både arbejdsrelaterede og private it-opgaver og altså har private itenheder med på arbejde og arbejdsenheder med sig hjem. Samtidig indebærer consumerization, at brugerne forventer, at de selv kan vælge, om de vil bruge deres private eller arbejdsrelaterede enheder til arbejdsrelaterede it-opgaver. Cloud computing indebærer, at stadig flere it-processer afvikles online fra fjernservere via internettet og ikke på den lokale computer/enhed. Det betyder, at it-processerne kan afvikles på enheder med begrænset datakraft, fordi databearbejdningen foregår på fjernserveren. Samtidig betyder det, at it-processerne kan afvikles hvor som helst, så længe der er adgang til internettet via fx trådløst wifi eller et mobilnetværk. For at fremtidssikre PPP s funktionalitet, således at spillet imødekommer brugernes nuværende og fremtidige forventninger til interaktionsmulighederne, bliver spillet udviklet i lyset af ovennævnte tre udviklingstendenser. Det betyder, at spillet allerede fra den allertidligste udviklingsfase bliver udformet, så spillet funktionalitet ikke er betinget af mus og tastatur eller anden form for fysisk hardwaretilbehør. På den måde sikres det, at spillet både kan afvikles på traditionelle computere som stationære og bærbare computere, som stadig er fremherskende i universitetsmiljøer, men også på mobile enheder uden fysisk tastatur og mus, som fx tablets og mobiltelefoner. Fordi spillet allerede fra starten kan afvikles på enheder uden mus og tastatur, vurderer KU teknologipartner på spillet, Fenris Film og Multimedia, at der er meget ringe risiko for, at spillets funktionalitet og interaktionsmuligheder inden for de første ca. 5 år skal ændres nævneværdigt. Det betyder, at den del af driften og opdateringerne, der relaterer sig til funktionelle/interaktive ændringer, forventes at blive meget lidt ressourcekrævende, på både kort (ét år efter lanceringen) og langt sigt (3-5 år efter lanceringen). 17

18 Platform Det er vigtigt, at PPP bliver nemmest muligt at vedligeholde, opdatere og ændre. Samtidig er det centralt, at spillet kan afvikles på flest mulige typer af hardware (stationære og bærbare computere, tablets og mobiler). Vi har derfor i samråd med vores teknologipartner, Fenris Film og Multimedia, samt Datalogisk Institut på KU vurderet, at PPP skal udvikles på spilplatformen Unity. Unity er af dansk oprindelse og er i dag en af de mest fremherskende og åbne udviklingsplatforme og anvendes allerede på KU. Unity anvendes af spiludviklere over hele verden til både kommercielle og ikke-kommercielle spiludgivelser. Unity bliver brugt af en meget stor gruppe af udviklere, der udveksler erfaringer med hinanden om Unity i mange forskellige fora på internettet. Dette store aktive fællesskab er en betydelig ressource, som også vil komme PPP til gode. Unity er desuden den platform, der anvendes på DADIU-uddannelsen (den danske computerspilprogrammøruddannelse) som Datalogisk Institut, KU, er med i. Det betyder, at alle computerspilprogrammører, der uddannes i Danmark, derfor i princippet vil være i stand til at arbejde på PPP. Dermed undgår KU, at der skal specielle og dyre programmeringsevner til for at vedligeholde og ændre spillet, da udbuddet af egnede programmører vil være meget stort. PPP er koblet med KUs 2016 projekt Online and Blended Learning (O&BL), og samarbejde omkring design, vedligehold og opdatering af spilmoduler og fælles portal er beskrevet og etableret i DADIU regi. Alle udgifter vil blive afholdt af projektet O&BL. Datalogisk Institut vil endvidere formidle kontakt til Unity-kompetente datalogistuderende, som vil kunne løfte både små og større opgaver i forbindelse med udviklingen og vedligeholdelsen af PPP. Et andet centralt aspekt ved Unity er, at platformen er meget brugervenlig, når det gælder vedligeholdelse/versionsstyring af og ændringer i spillet. Det betyder, at man ikke behøver at være programmør for at kunne foretage mindre ændringer i spillet, som fx at ændre tale eller tekst. KU og partnere vil derfor med Unity valget selv kunne varetage mindre opdateringer af spilindholdet og være sikret en bred platform, som nemt kan vedligeholdes/opdateres. 18

19 Distribution Der eksisterer en række veletablerede og velafprøvede løsninger til at distribuere onlinebaserede spil med. Vi vurderer derfor, at distributionen af spillet bliver relativt simpel, da de eksisterende distributionsplatforme er nemme at anvende og i forvejen indeholder alle nødvendige værktøjer til at distribuere PPP med. En af de mest velegnede distributionsplatforme er Steam, der benyttes af både små uafhængige spilproducenter såvel som store softwarehuse. Der findes p.t. mere end 3000 spil på Steam. Steam findes i flere forskellige versioner, bl.a. i en udgave, som er særligt velegnet til uddannelses/undervisningsspil som PPP. Steam tilbyder en række tilføjelser, som gør det nemt at tilføre fx kopibeskyttelse og communityfunktioner, som gør det muligt for brugere af PPP at kommunikere med hinanden om spillet og komme med forslag til forbedringer og ændringer. På det mobile hardwareplatforme findes der ligeledes etablerede digitale distributionskanaler, som vil være oplagte at bruge. De største er Apples App Store (ios) samt Google Play (Android). For de nævnte distributionsplatforme gælder det, at det er nemt at etablere sig på dem, ligesom det er både nemt og billigt at håndtere drift og vedligeholdelse. Der er dog en løbende udvikling på alle platforme, som betyder, at man som udvikler er nødt til løbende at tilpasse sit produkt, så det altid fungerer optimalt på alle hardwareplatforme. Der vil derfor være brug for, at KU / Fenris Film og Multimedia, løbende holder spillet opdateret, så det lever op til distributørernes mindstekrav. 19

20 Hosting Det er ikke endelige afgjort, hvordan PPP skal hostes, dvs. hvor spillets kode rent fysisk skal afvikles fra. Det er typisk er en beslutning, der bliver taget, når spillet er færdigudviklet. Det forventes, at spillet primært vil blive gjort tilgængeligt som et cloud/browserbaseret produkt eller som en variant heraf (fx en mobilapp). Det betyder, som tidligere nævnt, at spillet vil kunne afvikles på en hvilken som helst hardwareenhed, som har en browser (eller app) installeret, og som er online. Som udgangspunkt er der etableret en samarbejdsaftale med DADIU (Datalogisk Institut, KU), men på længere sigt især ved salg til udenlandske partnere, er der mange andre muligheder. Et cloud-baseret spil vil være oplagt at hoste på en fjernserver hos en ekstern hosting-partner. Meget få danske virksomheder har deres eget datacenter, fordi det oftest er nemmere og billigere at outsource hosting-delen. Ved at outsource hosting af PPP undgår KU at skulle investere i kostbar og kompliceret it-infrastruktur samt de tilknyttede variable omkostninger, der vil være til lokaleleje, strøm, køling, datasikring, backup, opgraderinger etc. Hosting er et etableret marked med mange udbydere og faldende priser per lagerenheder og per processor. De senere års tekniske udvikling har gjort det muligt at købe hosting, så det passer nøjagtigt til ens aktuelle behov, ligesom det er blevet muligt at tilkøbe yderligere serverplads og processorkraft såkaldt skalering efterhånden som behovet opstår, eller hvis behovet formindskes. Denne betalingsmodel kendes blandt andet under navnet pay as you go og betyder, at man kun betaler for den mængde serverplads og processorkraft, man aktuelt bruger. Da PPP bliver et spil, som stiller relativt små krav til hosting, vil udgiften til hosting blive en begrænset omkostning, som kun vil vokse i takt med spillet og antallet af brugere. Da hosting er et standardprodukt, vil det kræve minimal administration at etablere et samarbejde med en hosting-partner, og der vil også være minimale administrative opgaver forbundet med at håndtere samarbejdet med hosting-partneren. De få administrative opgaver kan med fordel lægges hos KU s teknologipartner, Fenris Film og Multimedia. 20

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer Samfundsansvar i landbruget Når dyrene trives Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image Mijløaktiviteter - Dyrevelfærd Landbrug & Fødevarer Dyrevelfærd Produktionsdyrenes

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Lundberg Nyt august 2015

Lundberg Nyt august 2015 Indhold: Lundberg Cloud Drive... side 1 Skibinge Skadedyrservice... side 2 WPA Mobile/Smartday... side 3 Status C5 Håndværk... side 4 Fjernbackup... side 5 Windows 10... side 6 Personale Nyt... side 7

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

FarmOnline. klima for vækst

FarmOnline. klima for vækst FarmOnline klima for vækst Global vækst skaber stor efterspørgsel SKOV er førende på det internationale marked for klimastyring og produktionsovervågning til animalsk produktion og har mere end 40 års

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark Gymnasie håndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen til 1calendar 2 Hvad er 1calendar? 3 Gymnasie kalender 3 Mobile applikationer 3 Online to-do 4 Lectio i din Outlook 4 Hvordan kommer vi i gang? 4 Hvad med

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER!

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! VIRTUELLE PLATFORME Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! OM WORKING VIRTUAL Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samarbejde. Vi mener, at udnyttelse af det virtuelle

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg. Styr på grisene med ny teknologi til øremærker

Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg. Styr på grisene med ny teknologi til øremærker Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg Styr på grisene med ny teknologi til øremærker Dagsorden Præsentation Baggrund for ønsket om ny teknologi til at

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED www.modstudio.dk INNOVATIV INFORMATION Vi ser digital skiltning

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

Cloud & Serviceorienterede løsninger leveret af Business Partnere Status, muligheder & overvejelser

Cloud & Serviceorienterede løsninger leveret af Business Partnere Status, muligheder & overvejelser Bjarke Petersen, BP Manager, SWG Email: bjarkefp@dk.ibm.com Cloud & Serviceorienterede løsninger leveret af Business Partnere Status, muligheder & overvejelser Agenda Grundlæggende forudsætninger Fælles

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Indstilling til Det digitale produkt 2014

Indstilling til Det digitale produkt 2014 Indstilling til Det digitale produkt 2014 Kandidat Shrug Island - Amazu Media (Viborg) Amazu Media fokuserer på at skabe underholdning med mening, med positive budskaber under temaer rangerende fra community

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser

Finn Udesen. Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend. Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Finn Udesen WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK E-MAIL: DSP-INFO@LF.DK Eksport af smågrise aktuel tendens eller langsigtet trend Analyse af årsager og mulige udviklingstendenser Smågriseeksport 8.000.000 7.000.000

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere