Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme"

Transkript

1 Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015 Senest revideret: EMNE OG BAGGRUND Denne instruks handler om Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme. Sundhedsfremme handler overordnet om at fremme menneskers sundhed og trivsel fysisk såvel som psykisk. Sundhedsfremme kan både være rettet mod at forbedre levevilkår og miljø, herunder også arbejdsmiljø, og mod at ændre menneskers adfærd og samspil. Arbejdstilsynet skal i forbindelse med de risikobaserede tilsyn og de særlige tilsynsindsatser tilbyde virksomhederne en dialog om sundhedsfremme. Den del af dialogen, der handler om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, kan, også tilbydes i forbindelse med tilsynsindsatser udelukkende med fokus på psykisk arbejdsmiljø. Dialogen drejer sig om, hvordan virksomhederne kan fremme medarbejdernes sundhed og trivsel. Det handler blandt andet om træning og bevægelse, at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, gevinster virksomheden kan opnå ved at arbejde med sundhedsfremme på arbejdspladsen samt ting, som er vigtige for, at dette arbejde bliver en succes. Formålet med instruksen er at opstille en ramme for Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme. Instruksen indeholder følgende afsnit: Afsnit 1, som indeholder Arbejdstilsynets definition af sundhedsfremme. Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme handler om forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø og om træning og bevægelse. Afsnit 2, som beskriver indholdet i Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme. Dialogen handler om gevinster for virksomheden ved at arbejde med sundhed og trivsel og tre ting, som er vigtige for at dette arbejde bliver en succes samt fire emner inden for psykisk arbejdsmiljø og tre emner inden for træning og bevægelse. Afsnit 3, som handler om, hvordan du skal gå i dialog med virksomhederne om sundhedsfremme. Du kan bl.a. læse om, at dialogen er et tilbud til virksomhederne, hvordan 1

2 du kan placere dialogen på tilsynsbesøget, og hvad din rolle er i forbindelse med dialogen. Afsnit 4, hvor du kan læse om, hvornår det ikke er relevant at tilbyde virksomhederne en dialog om sundhedsfremme. Afsnit 5, hvor du kan du læse om, at virksomheder i nogle af de nedslidningstruede brancher har mulighed for at søge om forebyggelsespakker hos Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Bilag 1, støtteark til din dialog med virksomheden INSTRUKS 1. Arbejdstilsynets definition af sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme vedrører en delmængde af de områder, der hører under det overordnede begreb om sundhedsfremme. Arbejdstilsynets dialog handler om, hvordan virksomheden kan: Reducere stress og fremme medarbejderes sundhed og trivsel via forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø. Styrke kroppen hos medarbejderne via træning og bevægelse. Områderne er valgt, fordi de, udover at fremme sundhed og trivsel, kan bidrage til at nå reduktionsmålene i 2020-strategien inden for psykisk arbejdsmiljø og overbelastninger i muskler og skelettet. Arbejdstilsynets dialog fokuserer på organisatoriske tiltag på arbejdspladsen, der fremmer medarbejdernes sundhed og trivsel. Dialogen retter sig ikke mod kost, rygning og alkohol, som ofte forbindes med det overordnede sundhedsfremmebegreb. BEMÆRK! Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme drejer sig om emner, som Arbejdstilsynet ikke stiller krav om. Derfor er det frivilligt for virksomhederne, om de vil tage imod tilbuddet om dialog om sundhedsfremme. 2. Indhold i Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme handler om: Gevinster for virksomheden Tre ting, som er vigtige for, at arbejdet med sundhed og trivsel bliver en succes Fire emner inden for psykisk arbejdsmiljø Tre emner inden for træning og bevægelse. Som tilsynsførende vurderer du selv, hvilke budskaber og emner der er relevante at inddrage i dialogen på den enkelte virksomhed. Sundhedsfremme kan være en gevinst for virksomheden De områder, som indgår i Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme, kan være en gevinst for virksomheden, fordi sunde medarbejdere, der trives, sjældnere er syge og har en tendens til at blive længere i jobbet. 2

3 Vigtigt, når virksomheden arbejder med sundhedsfremme Der er især tre ting, som er vigtige for, at arbejdet med sundhed og trivsel bliver en succes: Ledelsen skal tage ansvar og prioritere sundhed og trivsel, fx ved at afsætte ressourcer til arbejdet. Både ledelse og medarbejdere skal deltage i planlægningen, gennemførelsen og forankringen af initiativerne. Virksomheden skal løbende have fokus på sundhedsfremme. Det kan den sikre ved, at sundhed og trivsel forankres i de fora, hvor der drøftes emner som strategi, økonomi, drift, arbejdsmiljø, kvalitet, opgaveløsning og dagligdag. Sundhedsfremme via forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø I forhold til initiativer, der reducerer stress og fremmer medarbejderes trivsel, kan du tage udgangspunkt i følgende emner, når du taler med virksomheden: 1. Pauser og pausekultur 2. Konflikter på arbejdspladsen 3. Forandringer og forandringsprocesser 4. Inklusion af medarbejdere med nedsat arbejdsevne Sundhedsfremme via træning og bevægelse I forhold til aktiviteter, der styrker kroppen via træning og bevægelse, kan du tage udgangspunkt i følgende emner, når du taler med virksomheden: 1. Fælles fysisk aktivitet på arbejdspladsen 2. Fysisk indretning af arbejdspladsen, der fremmer bevægelse 3. Forebyggelse, inklusion og fastholdelse Læs mere på temasiden om sundhed og trivsel Du kan læse mere om gevinster for virksomheden ved at arbejde med sundhed og trivsel samt de tre ting, som er vigtige for at dette arbejde bliver en succes på Arbejdstilsynets temaside om sundhed og trivsel på Her kan du også læse mere om de fire emner under sundhedsfremme vedrørende forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø og om de tre emner under sundhedsfremme vedrørende træning og bevægelse. På disse sider finder du desuden spørgsmål, som virksomhederne kan bruge til at arbejde med sundhedsfremme. Endelig finder du links, hvor du kan læse mere og finde eksempler på, hvordan virksomheder har arbejdet med sundhed og trivsel. 3. Hvordan de tilsynsførende skal gå i dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Når du taler om sundhedsfremme, kan du bruge ord som sundhed og trivsel. En del virksomheder vil i højere grad kende disse ord end ordet sundhedsfremme. I Arbejdstilsynets materialer om sundhedsfremme på arbejdspladsen bruges ordene synonymt. Tilbud til virksomheden Som led i de risikobaserede tilsyn og i de særlige tilsynsindsatser skal du tilbyde virksomhederne en dialog om sundhedsfremme. Du kan også tilbyde dialogen, når virksomhederne genbesøges. I tilsynsindsatser udelukkende med fokus på psykisk arbejdsmiljø kan du vælge at tilbyde virksomheden en dialog om de emner, der handler om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Du skal så vidt muligt tilbyde dialogen, når både en repræsentant for ledelsen og en repræsentant 3

4 for de ansatte (fx arbejdsmiljørepræsentanten) er til stede. Du skal spørge virksomheden, om den er interesseret i en dialog om, hvordan den kan fremme medarbejdernes sundhed og trivsel. Det er vigtigt, at du understreger, at Arbejdstilsynet ikke stiller krav til virksomheden om at gennemføre de initiativer, som I taler om. Det er frivilligt for virksomhederne, om de vil tage imod tilbuddet om en dialog om sundhedsfremme. Hvis virksomheden takker nej til tilbuddet, fortsætter du det almindelige tilsynsbesøg. Din rolle i dialogen med virksomheden Din rolle er at gå i dialog med virksomheden om sundhedsfremme, bl.a. ved at spørge til virksomhedens arbejde med sundhedsfremme. Dialogen er altid mundtlig. Du kan spørge til konkrete eksempler på, hvordan virksomheden arbejder med at fremme medarbejdernes sundhed og trivsel, og du kan fortælle overordnet om de områder og emner, der indgår i Arbejdstilsynets dialog om sundhedsfremme. Din rolle er ikke at anbefale specifikke initiativer, fx ved at anvise, hvordan virksomheden konkret skal indrette deres pauserum, eller hvilke træningsøvelser de skal lave. Ligesom du heller ikke skal tage stilling til, om de initiativer, virksomheden eventuelt er i gang med, er gode nok. Hvis virksomheden spørger mere specifikt til initiativer, kan du henvise til temasiden om sundhed og trivsel på Du skal være opmærksom på, at du både optræder som myndighed og som dialogpartner. Gør det tydeligt, at Arbejdstilsynet ikke stiller krav til virksomheden om de emner, I taler om i forbindelse med dialogen om sundhedsfremme. Det skal være helt klart for virksomheden, hvornår der er tale om materielle eller formelle overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, hvor Arbejdstilsynet stiller krav til virksomheden, og hvornår der er tale om emner, som Arbejdstilsynet ikke stiller krav om. Støtteark til din dialog om sundhedsfremme I instruksens bilag 1 og på temasiden om sundhed og trivsel på at.dk, kan du finde et ark med inspiration til din dialog med virksomheden om sundhedsfremme. Arket opsummerer de områder og emner, der indgår i Arbejdstilsynets dialog om sundhedsfremme. Udover at støtte dig i din dialog med virksomheden er papiret formuleret, så du kan efterlade det på virksomheden. Virksomheden kan også downloade det fra temasiden. På temasiden under de konkrete emner kan du også finde relevante spørgsmål, som virksomheden kan bruge i sit arbejde med sundhedsfremme. Dialogens placering i tilsynsbesøget Du vælger selv, hvornår i besøget du tilbyder virksomheden en dialog om sundhedsfremme. Du kan både tilbyde dialogen i forbindelse med det indledende møde, under rundgangen i virksomheden og på det afsluttende møde. Du kan fx tilbyde dialogen, når du taler med virksomheden om: Arbejdspladsvurdering, Arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø, Arbejde med at forebygge risikofaktorer for MSB, Hvordan sygefraværet ser ud, At den allerede har igangsat ekstra tiltag for at fremme medarbejdernes sundhed og trivsel. 4

5 Har virksomheden allerede gjort meget for at løse problemer i det psykiske arbejdsmiljø eller arbejder med andre sundhedsfremmetiltag, kan indfaldsvinklen være, hvordan virksomheden kan opnå endnu bedre resultater eller yderligere kan fremme medarbejdernes sundhed og trivsel. 4. Her er det ikke relevant at tilbyde virksomhederne en dialog om sundhedsfremme Som udgangspunkt skal du altid tilbyde virksomheden en dialog om sundhedsfremme, men der kan være situationer, hvor det ikke er relevant. Det kan fx være tilfældet, hvis en virksomhed har omfattende arbejdsmiljøproblemer. Her kan du vente med at tilbyde dialogen om sundhedsfremme, til virksomheden genbesøges. Hvis virksomheden inden for kort tid besøges på både et risikobaseret tilsyn eller som led i en særlig tilsynsindsats, kan du overveje, om dialogen skal tilbydes på alle besøg. 5. Nogle virksomheder kan søge forebyggelsespakker hos Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse Hvis virksomheden hører til i en af de nedslidningstruede brancher, der har mulighed for at søge om forebyggelsespakker hos Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, kan du oplyse om denne mulighed. På Fondens hjemmeside kan du se en oversigt over, hvilke brancher der kan søge om forebyggelsespakker, og læse mere om Fonden. I flere af forebyggelsespakkerne indgår sundhedsfremme, primært i form af fysisk træning. IKRAFTTRÆDEN Den 1. januar Denne instruks ophæver At-intern instruks IN-1-1, Når de tilsynsførende vejleder om sundhedsfremme fra januar VEDLIGEHOLDELSE 4. kontor har ansvaret for at revidere instruksen. 5

6 Arbejdstilsynet om sundhed og trivsel på arbejdspladsen Sunde medarbejdere, der trives, er sjældnere syge og har en tendens til at blive længere i jobbet. Derfor kan det give gevinst for en arbejdsplads at arbejde med at fremme sundhed og trivsel hos medarbejdere og ledelse. Øget sundhed og trivsel kan også medføre andre gevinster for en arbejdsplads. Det kan fx være: Engagerede og motiverede medarbejdere, bedre samarbejde samt et godt image, som kan bidrage til at tiltrække kvalificerede medarbejdere. For medarbejderne personligt kan det betyde større arbejdsglæde, bedre helbred og øget velvære og energi. Vil man arbejde med sundhedsfremme, er det vigtigt at huske på, at sundhed og trivsel både er psykisk og fysisk. Tre vigtige ting, hvis arbejdet med sundhedsfremme skal blive en succes: Ledelsen skal tage ansvar og prioritere sundhed og trivsel, fx ved at afsætte ressourcer til arbejdet. Ledelsen har stor indflydelse på, hvordan arbejdspladsen tager imod nye initiativer, og på om initiativerne bliver gennemført og forankrede. Det kan ledelsen bl.a. sikre ved at sætte sig i spidsen for arbejdet med initiativerne og ved at være en del af både gennemførelsen og forankringen. Både ledelse og medarbejdere skal deltage i planlægningen, gennemførelsen og forankringen af initiativerne. Når ledelse og medarbejdere samarbejder gennem hele forløbet, sikres det, at deres forskellige viden og erfaringer kommer i spil. Samarbejde og fælles involvering sikrer også, at initiativerne passer til virksomheden, og at alle har ejerskab til dem. Det er alt sammen med til at sikre, at initiativerne bliver fastholdt på arbejdspladsen. Det er afgørende, at virksomheden løbende har fokus på sundhedsfremme. Dette kan sikres ved, at sundhed og trivsel forankres i de fora, hvor der drøftes emner, som fx strategi, arbejdsmiljø, drift og økonomi. Det er vigtigt løbende at evaluere på, hvordan det går med initiativerne, og afgøre om der er behov for ændringer. LÆS MERE: På Arbejdstilsynets temaside Sundhed og trivsel på arbejdspladsen på Temaer Virksomhedens arbejdsmiljøarbejde Sundhedsfremme

7 Sundhed og trivsel er både psykisk og fysisk Mindre stress og mere trivsel gennem forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø Ligesom kroppen har brug for en pause efter fysisk krævende arbejde, har hjernen også brug for pauser fra arbejdet Derfor er det vigtigt, at virksomheden skaber mulighed for at holde pauser i løbet af arbejdsdagen. Det handler både om indretningen af arbejdspladsen og om, at medarbejderne skal opleve, at det er ok at holde en pause Enhver arbejdsplads vil opleve konflikter, men uløste konflikter kan føre til alvorlige problemer, som for eksempel mobning Det er vigtigt, at der tages hånd om konflikter på arbejdspladsen. Det er en opgave for hele arbejdspladsen. Det er fx vigtigt at have fokus på opgave og ansvarsfordeling samt god kommunikation og dialog Det psykiske arbejdsmiljø kan blive sat under pres, når der sker forandringer Derfor er det vigtigt, at virksomheden tager hånd om trivslen, når den gennemfører forandringer. Det sker bedst ved løbende kommunikation og inddragelse af medarbejdere Mange virksomheder arbejder med inklusion og fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne. I den situation er det vigtigt både at have fokus på det psykiske arbejdsmiljø for medarbejderen med nedsat arbejdsevne og for de øvrige medarbejdere. Det kan ske gennem åbenhed, dialog om muligheder og udfordringer samt viden om, hvor man henvender sig, hvis der opstår problemer Styrke kroppen gennem træning og bevægelse Regelmæssig træning og bevægelse kan mindske smerter og ubehag i kroppens muskler og led. Derfor er det er en god ide at lave fælles fysiske aktiviteter på arbejdspladsen Det er også vigtigt, at virksomheden sikrer, at medarbejdere, der ikke kan eller ikke ønsker at deltage i fysiske aktiviteter, ikke føler sig udenfor Længerevarende stillesiddende arbejde kan være dårligt for kroppen. Stillesiddende adfærd er en selvstændig helbredsmæssig risikofaktor, som kan svække kroppens muskler, knogler og kredsløb. Arbejdspladsen kan være et fornuftigt sted at sætte ind for at begrænse lange siddeperioder. Bevægelse og varierede arbejdsstillinger i løbet af dagen er derfor vigtige, og virksomheden kan b.la. fokusere på at gøre stående adfærd som fx stående computerarbejde, telefonsamtaler eller møder, til en naturlig del af arbejdsdagen Mange tror, at medarbejdere med hårdt fysisk arbejde er i god form. Det er langt fra tilfældet. Hårdt fysisk arbejde er ikke træning. Personer med hårdt fysisk arbejde, der samtidig har et lavt kondital har en øget risiko for at dø pga. hjertekarsygdomme. Derfor kan de have gavn af at konditionstræne. Et højt kondital er nemlig med til at beskytte mod netop hjertekarsygdomme. Virksomheden kan være med til at forebygge denne risiko gennem fælles fysisk aktivitet, der øger konditionen Smerter i muskler og led kan føre til, at medarbejderen er nødt til at melde sig syg. For virksomheden kan det derfor være en stor fordel at overveje, hvordan den kan inkludere og fastholde medarbejdere med smerter i muskler og led

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Risikobaseret tilsyn fra 2012 hvad er det nye?

Risikobaseret tilsyn fra 2012 hvad er det nye? Risikobaseret tilsyn fra 2012 hvad er det nye? AM2011 v. Claus Skovhøj Olsen og Trine Fonnesbæk Arbejdstilsynet Ny arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020 Strategiens mål: 25 pct. færre alvorlige arbejdsulykker

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher

Særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher Kvalitetsprocedure Særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher Kvalitetsprocedure DT-8 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 2. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2013 Senest redigeret:

Læs mere

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Arbejdstilsynet i nye politiske rammer ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Følgende præsenteres i dag Arbejdsmiljøets tilstand de seneste 5 år Ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Initiativer

Læs mere

Spørgsmål til survey i Brugerundersøgelse 2016

Spørgsmål til survey i Brugerundersøgelse 2016 Hvorfor denne undersøgelse? Arbejdstilsynet har en stor viden om, hvordan man sikrer et godt arbejdsmiljø. Den viden ønsker Arbejdstilsynet at målrette og formidle, så den møder jeres behov

Læs mere

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte At-intern instruks IN-1-2 Arbejdsmiljøemne: Krav til egenindsats Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 2015 Resultater fra Brugerundersøgelse 2015 December 2015 BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 0 Arbejdstilsynets Brugerundersøgelse 2015 Bilag til Hovedrapport CapaHouse ApS 8. Bilag 8.1 Datagrundlag 8.2 Spørgeskema

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 N O T A T Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 1. Fordeling af midler mellem de 4 hovedformål Der er i alt 350 mio.kr. til rådighed i Forebyggelsesfonden i 2011. Der foreslås

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Helhedsorienteret sundhedsfremme

Helhedsorienteret sundhedsfremme SYGEFRAVÆR ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER 17. oktober 2008 Tiltag til nedbringelse af sygefravær Helhedsorienteret sundhedsfremme Initiativtager: Lederen af børneinstitutionen eller ældrecentret Sundhed er

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen Direktør Charlotte Fuglsang Sundhedsfremme (hovedformål 3) Fremover er det primært projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen, som kan

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ Risikobaseret tilsyn. 21. Juni 2012 Force

FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ Risikobaseret tilsyn. 21. Juni 2012 Force Risikobaseret tilsyn 21. Juni 2012 Force Ny arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020 Strategiens mål: 25 pct. færre alvorlige arbejdsulykker 20 pct. færre med overbelastninger af muskel og skelet 20 pct. færre

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder?

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Min egen arbejdsmiljøleder Hvordan skaber jeg fundamentet for, at lede mig selv hen imod den gode trivsel og tilfredshed? Gennem de senere år er der sat øget fokus

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

Kort om AT s Call center

Kort om AT s Call center Kort om AT s Call center 2 afdelinger af AT s Call center 10 medarbejdere på vagt i CC hver dag Ca. 65.000 70.000 opkald om året Ca. 7.000 7.500 mails om året Baggrund for Sygefraværspakken Analyse af

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden

FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden 09-0959 - SIKO - 04.11.2009 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden Arbejdsmiljøforligskredsen har den 4. november fordelt pengene i Forebyggelsesfonden

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015)

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) NOTAT Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) Med afsæt i aftalerne om trivsel og sundhed fra 2011 1, hvoraf det fremgår, at der i kommunens

Læs mere

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring Vold og Trusler Fra fortælling til forandring En forebyggelsespakke til Døgninstitutioner og hjemmeplejen Arbejdstilsynet ved Psykolog Tom Hansen 1 Fonden for forebyggelse og fastholdelse Udbyder Forebyggelsespakker

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål

Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål Oplæg på arbejdsmiljødagene 2015 for Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev Kommuner Torsdag d. 26. marts 2015 v. Tilsynschef i Arbejdstilsynet Thomas N.

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 To mål og flere støtteordninger Forebyggelse bedre arbejdsmiljø Fastholdelse Seniorpakke

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDSTILSYNET 2013

STRATEGI FOR ARBEJDSTILSYNET 2013 STRATEGI FOR ARBEJDSTILSYNET 2013 Arbejdstilsynets mission og samfundsmæssige effekter Arbejdstilsynets mission og vision Mission: Arbejdstilsynet fremmer et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt

Læs mere

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 13. oktober 2003 Senest revideret: 1. juli 2016 EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

SundhedSambassadør. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning SundhedSambassadør Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning SUNDHEDSAMBASSADØR Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2013 Denne vejledning er del af en serie

Læs mere

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Oplæg til Dansk Jernbaneforbunds arbejdsmiljøkonference Lennart Damsbo-Andersen Arbejdsmarkedsordfører Konkrete arbejdsmiljøresultater under denne regering Fysisk arbejdsmiljø

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Erfaringer fra tilsynsbesøg

Erfaringer fra tilsynsbesøg Erfaringer fra tilsynsbesøg 28. jan. 14 Erfaringer fra tilsynsbesøg Disposition Statistik Tilsyn Bøder Gode råd Arbejdstilsynets adfærd 2 Tilsynsformer Tag godt imod Arbejdstilsynet de har ret til at komme

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI 2012

FORRETNINGSSTRATEGI 2012 FORRETNINGSSTRATEGI 2012 MISSION OG STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER Arbejdstilsynets mission, vision og opgaver Arbejdstilsynets mission er at medvirke til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 12-11-2015 - Yderligere materiale) BEU Alm.del Bilag 44 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 12-11-2015 - Yderligere materiale) BEU Alm.del Bilag 44 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 12-11-2015 - Yderligere materiale) BEU Alm.del Bilag 44 Offentligt Sagsnr. 15-127 Vores ref. NSOE Den 9. november 2015 Stop nedskæringer i Arbejdstilsynet behov

Læs mere

Retningslinjer til Arbejdstilsynets tilsynsførende om bagatelgrænser på arbejdsmiljøområdet

Retningslinjer til Arbejdstilsynets tilsynsførende om bagatelgrænser på arbejdsmiljøområdet Kvalitetsprocedure Bagatelgrænsen Kvalitetsprocedure RT-4 Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2012 Senest redigeret: Aktuel for tilsynsførende

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere