Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 Tværsektoriel Forskningsenhed Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Oktober 2015

2 Titel: Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Copyright: Tværsektoriel Forskningsenhed 2015 Forfatter: Lone Schou Udgiver: Region Hovedstaden Tværsektoriel Forskningsenhed Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23 Opgang 20D, 2. sal 2400 København NV 1

3 Indhold Resumé... 3 Indledning... 4 Metode... 4 Resultater... 5 Diskussion Litteratur Bilag

4 Resumé I Region Hovedstaden blev kommunerne i 2013 opfordret til etablering af akutfunktioner. Akutfunktioner er i praksis udmøntet i hhv. akutteams og akutplader. Akutteams dækker over sundhedspersonale der tilser syge borgere i eget hjem. De har sædvanligvis sygeplejerdækning hele døgnet og kan rykke hurtigt ud til flere forskellige opgaver. Akutpladser er fleksible kommunale døgnpladser med sygeplejedækning hele døgnet. Fælles for akutfunktioner er, at de leveres inden for få timer, og at de kan iværksættes hele døgnet alle ugens dage I februar 2015 foretog Tværsektoriel Forskningsenhed (TFE) en afdækning af udbredelse, indhold og organisering af akutfunktioner i Region Hovedstadens 29 kommuner. Spørgeskemaundersøgelsen viste, at 26 ud af 29 kommuner i Region Hovedstaden har indført akutfunktioner i form af mobile akutteams eller akutpladser i kommunalt regi. Målgruppen er overvejende borgere med akutte behov, der ikke kræver indlæggelse. Andre kan være: Terminale borgere, der ønsker at dø i eget hjem, komplekse borgere eller den ældre medicinske patient. Det er altovervejende sygeplejersker, der udgør akutfunktionerne. I enkelte kommuner indgår der også læger samt ergo- og fysioterapeuter. Mellem de tre sektorer mangler der fortsat en fælles forståelse af indhold i tilbud, målgrupper, personalets kompetencer og specielt organisering mellem kommune, hospital og almen praksis. Litteraturen efterlyser større kontrollerede studier, der undersøger effekten af akutfunktioner i forhold til mortalitet, (gen) indlæggelser, livskvalitet, tilfredshed, mental tilstand, arbejdsmarkedstilknytning og samfundsøkonomi. Tværsektoriel Forskningsenhed vil gerne takke arbejdsgruppen for akutfunktioner med repræsentanter fra region, kommuner og praktiserende læger i Region Hovedstaden for at dele deres erfaringer og bidrage med indsigtsfulde kommentarer til spørgeskemaundersøgelsen. 3

5 Indledning Gennem en årrække har der været et politisk ønske om at reducere uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser for den ældre medicinske patient og om at styrke behandlingen af patienter på tværs af sektorgrænser. Kommunernes Landsforening (KL) og Dansk Sundhedsinstitut (DSI) har bl.a. foreslået at imødekomme denne udfordring ved at opbygge forskellige typer af akutfunktioner som alternativer til akut indlæggelse (1,2). I Region Hovedstaden blev kommunerne i 2013 opfordret til at etablere akutfunktioner (3). Akutfunktioner er i praksis udmøntet i hhv. akutteams og akutplader. Akutteams dækker over sundhedspersonale, der tilser syge borgere i eget hjem. De har sædvanligvis sygeplejerdækning hele døgnet og kan rykke hurtigt ud til flere forskellige opgaver. Akutpladser er fleksible kommunale døgnpladser med sygeplejedækning hele døgnet. Fælles for akutfunktioner er, ifølge definitionen fra KL, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen, at de leveres inden for få timer, og at de kan iværksættes hele døgnet alle ugens dage (4). Litteraturen peger på, at akutfunktioner, der er mobile, tilgængelige hele døgnet, bemandet med kompetent personale, og fleksible med hensyn til tid og opgavetyper, kan reducerer (gen)indlæggelser og forbedrer borgernes livskvalitet og brugertilfredshed (5,6). Disse resultater skal dog tages med forbehold, da der er tale om få studier. Samarbejdet med Regionen Hovedstadens kommuner, har henledt opmærksomheden på forskelligheden i akutfunktionernes tilbud, hvilke patientgrupper de omfatter, og hvilke faggrupper, der indgår. Desuden synes der at være usikkerhed om, hvordan ordningen bør organiseres mellem hospital, kommune og almen praksis. På baggrund af denne usikkerhed og det manglende overblik over udbredelsen af akutfunktioner i Region Hovedstadens 29 kommuner, foretog Tværsektoriel Forskningsenhed en spørgeskemaundersøgelse i januar, Formålet med denne undersøgelse var at beskrive udbredelsen af akutfunktioner og deres karakteristika i Region Hovedstadens kommuner. Metode I februar 2015 foretog Tværsektoriel Forskningsenhed en afdækning af udbredelse, indhold og organisering af akutfunktioner i Region Hovedstadens 29 kommuner. Afdækningen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, der var udviklet på baggrund af litteraturen (5,6) og et fokusgruppeinterview 4

6 med relevante faggrupper på området bestående af sygeplejersker, praktiserende læger, administrativt personale og forskere fra kommuner og regionen med kendskab til akutfunktioner i kommunalt regi. Inden udsendelse til nøglemedarbejdere i de 29 kommuner blev spørgeskemaet afprøvet og justeret via en interviewundersøgelse med relevante medarbejdere i udvalgte kommuner - store og små kommuner med og uden erfaring med akutfunktioner. I spørgeskemaet blev der spurgt ind til udbredelse, målgruppe, faggrupper i akutfunktionerne, behandling og pleje, organisering mellem kommune, hospital og almen praksis mm. (se bilag 1) I spørgeskemaet blev der brugt den samme definition på akutfunktionen, som er udarbejdet af KL, Sundhedsstyrelsen og Kommunernes Landsforening (4). Alle kommuner besvarede det endelige spørgeskema. Resultater Udbredelse af akutfunktioner Resultaterne viste, at 16 (55 %) kommuner har akutteams (AT), og 23 (79 %) kommuner har akutpladser (AP). 13 kommuner har både akutteams og akutpladser, ti kommuner har udelukkende akutpladser, tre kommuner har udelukkende akutteams, og tre kommuner har hverken akutteams eller akutpladser (figur 1). Figur 1. Fordelingen af akutfunktioner i Region Hovedstaden februar 2015 Både AT og AP (13) Udelukkende AP (10) Udelukkende AT (3) Hverken AT eller AP (3) 5

7 Procent En opgørelse fra Kommunernes Landsforening i 2014 viser (7), at på landsplan havde 43 % af kommunerne implementeret akutteam, og 66% havde implementeret akutpladser (figur 2). Figur 2. Procentdel kommuner, der har implementeret akutfunktioner på landsplan og i Region H Hele landet sep Regionh feb Akutteams Akutpladser I Region Hovedstadens kommuner er der i februar 2015, implementeret ca. 10 % flere akutfunktioner (både AT og AP) end i resten af landets kommuner. Hvem kan henvise borgerne til akutteams? I de fleste kommuner er der flere instanser, der kan henvise borgerne til akutteams. I 16 kommuner er det hjemmesygeplejen, der henviser, men også hospitalet (9 kommuner), egen læge (12 kommuner), og plejecentre (10 kommuner) kan henvise. Andre instanser kan være hjemmeplejen og lægevagten (1813) i samarbejde med sygeplejersken. I en enkelt kommune kan det være borgeren selv (figur 3). Hvem kan henvise borgerne til akutpladser? Ligesom med henvisning til akutteams er der flere instanser, der kan henvise til AP. I 22 kommuner er det hjemmesygeplejen, der henviser, men også egen læge (11 kommuner), hospitaler (7 kommuner) og plejecentre (3 kommuner) kan henvise. I nogle tilfælde kan akutteamet selv henvise og i en enkelt kommune er det også muligt for borgeren og de pårørende (figur 3). 6

8 Procent Procent Figur 3. Instanser der kan henvise borgere til akutteams og akutpladser Akutteams Akutpladser Faggrupper i akutteams Det er altovervejende sygeplejersker, der udgør akutteams (16 kommuner). I en enkelt kommune indgår der en læge, i en anden kommune ergo- og fysioterapeut, og i to kommuner sosu-assistenter (Fig. 4). Faggrupper på akutpladser På akutpladserne indgår der flere faggrupper. Der er sygeplejersker i alle de 23 kommuner, der har akutpladser, men også sosu-assistenter i 22 kommuner og læger (ansat på konsulent basis) i tre kommuner. Andre faggrupper kan være sosu-hjælpere, diætister, ergo- og fysioterapeuter (figur 4). Figur 4. Procentdel kommuner hvori forskellige faggrupper indgår i akutteams og på akutpladser Akutteam Akutplads Målgruppe for akutteams Målgruppen er overvejende borgere med akut opstået sygdom eller akut forværring af sygdom, der ikke kræver indlæggelse (13 kommuner). Andre kan være: Terminale borgere, der ønsker at dø i eget hjem, komplekse borgere eller den ældre medicinske patient. 7

9 Målgruppe for akutpladser Målgruppen er her overvejende nyudskrevne patienter, der endnu ikke kan klare sig i eget hjem, og i mindre grad borgere med akutte behov, der ikke kræver hospitalsindlæggelse, men som heller ikke kan klares i eget hjem. På de midlertidige døgnpladser er der tale om terminale borgere; borgere, der skal vurderes og venter på plads til en plejebolig; borgere, der skal rehabiliteres og genoptrænes; eller borgere, hvor ægtefællen trænger til aflastning. Døgndækkende telefonordning Der er en døgndækkende telefonordning i 15 ud af 26 kommuner med akutfunktion. I alle 15 kommuner bestyres de af sygeplejersker. Maksimal ventetid på akutteams Fem ud af 16 kommuner med akutteams har et mål for maksimal ventetid, der dækker alt fra omgående behandling til behandling indenfor et døgn. Definition af akut behandling I ni ud af 26 kommuner har man prøvet at definere akut behandling. Det er defineret som: Her og nu (2 kommuner) Omgående handling (1 kommune) Øjeblikkelig kvalificeret indsats - indenfor få timer (2 kommuner) Skal gå stærkt (2 kommuner) Indenfor 24 timer (2 kommuner) Organisering af akutteams I 11 af de 16 kommuner, der har akutteams, indgår akutteamet i hjemmesygeplejen. I de resterende fem kommuner er akutteamet organiseret under en anden enhed: I en kommune er alle sygeplejersker i hjemmeplejen uddannet til at kunne varetage akutfunktioner, i tre andre kommuner er der dagligt afsat sygeplejersker i hjemmeplejen til at varetage eventuelle akutte behov, men de kan også indgå i den almindelige hjemmeplejefunktion. Måling, prøvetagning og behandling henholdsvis i akutteams og på akutpladser I alle de eksisterende akutteams og på akutpladserne er der mulighed for at måle parametre som puls, blodtryk og temperatur samt undersøge urinen og anlægge katetre. De mere specialiserede parametre som spirometri (lungefunktionsundersøgelse), EKG (hjertekardiogram) og blodprøver udføres kun i ca. 20 % af kommunerne, lidt flere i akutteams end på akutpladser. Intravenøs behandling foretages i lidt over halvdelen af de 16 kommuner med akutteams og i 35 % af de kommuner, der har akutpladser (figur 5). 8

10 procent Procent Figur 5 Måling/prøvetagning/behandling i akutteams og på akutpladser Akutteam Akutpladser Vurdering af prøvesvar og igangsættelse eller afslutning af behandling I alle kommuner med akutfunktioner er det den praktiserende læge, der vurderer prøvesvar og igangsatte eller seponerede behandlinger. Men også vagtlæger (1813), hospitalslæger og enkelte læger ansat i kommunen bliver brugt til at løse denne opgave. Fig. 6. Procentdel læger, der vurderer prøvesvar og igangsætter eller afslutter behandling Akutteam Akutpladser Sygebesøg på kommunens akutpladser I 17 kommuner ud af 23 kommer patientens praktiserende læge på besøg på akutpladsen, mens man i de resterende fem kommuner må diskutere patientens problemstillinger over telefon med enten den praktiserende læge eller vagtlægen. Monitorering af akutfunktioner I 15 ud af 29 kommuner foregår der en eller anden form for monitorering af indsatsen, som f.eks. indlæggelsesdage, antal undgåede indlæggelser og antal ydelser. 9

11 Planer om implementering I de tre kommuner, der ikke har akutfunktioner, vil en kommune udvikle en light udgave af sygepleje akutfunktion indenfor hjemmesygeplejen, mens de sidste to kommuner ikke pt. har planer om implementering. Diskussion I 2015 har 26 ud af 29 kommuner i Region Hovedstaden implementeret akutteams og/eller akutpladser. Ud fra undersøgelsen kan vi konstatere, at kommunerne vælger at udføre akuttilbuddene på meget forskellig vis. Der mangler en overordnet definition af centrale begreber som akut opstået problemstillinger og akut behandling, en manglende beskrivelse af, hvad tilbuddene bør indeholde, og hvordan opgave- og ansvarsfordelingen skal organiseres. Den manglende centrale beslutning om, hvordan samarbejdet skal foregå mellem hospitaler, kommuner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har resulteret i mange individuelle aftaler og mange problemstillinger i det daglige arbejde som skyldes tvivl om ansvarsfordeling. Svagheden ved den foretagne spørgeskemaundersøgelse er, at den er selvrapporteret; at den person, der har besvaret spørgeskemaet, måske ikke nødvendigvis er den mest opdateret på feltet i kommunen; at kvaliteten af tilbuddet kun er overfladisk beskrevet, og at effekten af indsatsen ikke er undersøgt. Ifølge litteraturen (5,6) mangler der fortsat randomiserede kontrollerede forsøg, hvor der både indgår mobile akutteams, kommunale akutpladser og indlæggelse på hospital/psykiatrisk center; studier, der har minimum 450 deltagere, og som følger deltagerne i mindst 12 måneder. Der mangler stadig evidens for akutfunktioners effekt på mortalitet, (gen) indlæggelser, livskvalitet, tilfredshed, mental tilstand, arbejdsmarkedstilknytning og samfundsøkonomi. Inden man kan undersøge effekten af de implementerede tilbud i kommunerne, vil der være brug for en yderligere afdækning og beskrivelse af de enkelte akutfunktioners kvalitet og de data, der er indsamlet i forbindelse med udførelsen i de enkelte kommuner for at vurdere, om man på denne baggrund kan undersøge effekten, eller om man er nødt til at udarbejde et egentligt effektstudie. 10

12 Litteratur 1. God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen. København: KL, Forebyggelse af indlæggelser Oversigtsnotat om metoder, koncepter, evalueringer, og effekter. København: DSI, Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen. KKR Hovedstaden, Definition af subakutte og akutte kommunale sygepleje- og rehabiliteringsindsatser til ældre patienter. København: Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og KL, Murphy S, Irving CB, Adams CE et al. Crisis intervention for people with severe mental illnesses (Review). The Cochrane Library 2012, Issue Shepperd S, Doll H, Angus RM et al. Hospital at home admission avoidance (Review). The Cochrane Library Issue Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben? Kort og godt om de to væsener til brug for KL S Sundhedskonference København: KL

13 Bilag 1. Spørgeskema Akutfunktioner Tværsektoriel Forskningsenhed (TFE) er ved at undersøge udbredelsen af akutfunktioner i Region Hovedstaden. I den forbindelse vil vi bede jeres kommune om at udfylde dette spørgeskema og returnere det senest d. 11. februar, 2015 til Akutfunktioner defineres her som forebyggelse af (gen)indlæggelser og/eller hurtigt at kunne hjemtage patienter/borgere fra hospital/akutmodtagelse, når der ikke længere er behov for hospitalsindlæggelse (svarende til færdigbehandlet). Akutfunktioner kan være: Akutteams/udgående sygeplejersketeams: Teams, der er mobile og tilser borgerne i eget hjem Teams, der er fleksible på tid og opgaveløsning Med sygeplejedækning 24/7 Akutpladser/midlertidige døgnpladser/rehabiliteringspladser: Flexible døgnpladser i kommunalt regi Med sygeplejedækning 24/7 Er der tvivl om spørgsmålene, er I meget velkomne til at kontakte forsker i TFE Lone Schou på tlf.: , eller 1. Har I nogle af følgende tilbud i jeres kommune? (Vælg gerne flere) Akutteams/udgående sygeplejersketeams Akutpladser/midlertidige døgnpladser, antal: Nej (Hvis nej, gå til spørgsmål 18) Andet: 2. Hvem kan henvise borgeren til akutteams/udgående sygeplejersketeams? (Vælg gerne flere) Hospital Egen læge Hjemmesygeplejen/visitator Plejebolig/plejecenter Andre: 12

14 Hvem kan henvise borgeren til akutpladser/midlertidige døgnpladser? (Vælg gerne flere) Hospital Egen læge Hjemmesygeplejen/visitator Plejebolig/plejecenter Andre: 3. Hvilke faggrupper indgår i jeres akutteams/udgående sygeplejersketeams? (Vælg gerne flere) Sygeplejersker Læger Sosu-assistenter Socialrådgivere Psykologer Psykiater Andre: 4. Hvilke faggrupper indgår i jeres akutpladser/midlertidige døgnpladser? (Vælg gerne flere) Sygeplejersker Læger Sosu-assistenter Socialrådgivere Psykologer Psykiatere Andre: 5. Hvem er målgrupperne for akutteams/udgående sygeplejersketeams? Beskriv: 6. Hvem er målgrupperne for akutpladser/midlertidige døgnpladser? Beskriv: 13

15 7. Hvis I har mobile akutteams, har I så et mål for maksimal ventetid? Ja. Hvis ja, hvor lang tid?: Nej 8. Har I en døgndækkende telefonordning i jeres akutfunktion? Ja Hvis ja, i hvilket tidsrum kan man komme i kontakt med jer? Skriv: Hvis ja, hvilke faggrupper bestyrer telefonordningen? Skriv: Hvis ja, hvem kan benytte telefonordningen? Skriv: Andet: Nej 9. Indgår jeres akutteam/udgående sygeplejersketeams i hjemmesygeplejen, enten organisatorisk eller i praksis? Ja Hvis ja, hvordan?: Nej Andet: 10. Hvordan defineres akut hos jer? Beskriv: 14

16 11. Har jeres akutteams/udgående sygeplejersketeams mulighed for nogle af nedenstående målinger, prøvetagninger og/eller behandling? (Vælg gerne flere) SAT Spirometri (lungefunktionsundersøgelse) Puls Blodtryk Temperatur EKG (hjertekardiogram) CRP Væsketal Blodsukker Urinstix /D+R A-punktur IV-behandling Ilt-terapi Sugning Kateteranlæggelse Sondeanlæggelse Andet: Nej 12. Hvem benytter I til vurdering af prøvesvar og igangsættelse/seponering af behandling? (Akutteams/udgående sygeplejersketeams) (Vælg gerne flere) Egen læge Vagtlæge Hospitalslæge Andet: 15

17 13. Har jeres akutpladser/midlertidige døgnpladser mulighed for nogle af nedenstående målinger, prøvetagninger og/eller behandling? (Vælg gerne flere) SAT Spirometri (lungefunktionsundersøgelse) Puls Blodtryk Temperatur EKG (hjertekardiogram) CRP Væsketal Blodsukker Urinstix / D+R A-punktur IV-behandling Ilt-terapi Sugning Kateteranlæggelse Sondeanlæggelse Andet: Nej 15. Hvem benytter I til vurdering af prøvesvar og igangsættelse/seponering af behandling? (akutpladser/midlertidige døgnpladser) (Vælg gerne flere) Egen læge Vagtlæge Hospitalslæge Andet: 16

18 16. Er der kutyme for, at patientens egen læge kommer på sygebesøg på kommunens akutpladser/midlertidige døgnpladser? Ja Nej Andet: 17. Monitorerer I akutfunktionerne i jeres kommune? Ja Hvis ja, hvordan? Nej 18. Har I planer om implementering af akutfunktioner i jeres kommune? Ja Hvis ja, hvornår, og hvilken type?: Nej Andet: Evt. andre kommentarer: Tak for hjælpen 17

19

20 Tværsektoriel Forskningsenhed Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23 Opgang 20D, 2. sal 2400 København NV

Store kommunale forskelle på akutfunktioner

Store kommunale forskelle på akutfunktioner Store kommunale forskelle på akutfunktioner Der mangler overblik over udbredelsen og organiseringen af akutfunktioner i Region Hovedstadens 29 kommuner. Derfor foretog Tværsektoriel Forskningsenhed en

Læs mere

Definition af akutfunktioner

Definition af akutfunktioner Definition af akutfunktioner KKR-Hovedstaden 2016 KKR HOVEDSTADEN Hvad er en akutfunktion? Alle kommuner i hovedstadsregionen kan inden udgangen af 2017 tilbyde relevante borgere adgang til en akutfuntion.

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

12. JUNI 2014 Opfølgning på kan -opgaver i rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

12. JUNI 2014 Opfølgning på kan -opgaver i rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen 12. JUNI 2014 Opfølgning på kan -opgaver i rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Indledning I foråret 2013 udarbejdede kommunerne i hovedstadsregionen et fælleskommunalt

Læs mere

Temadag om Det nære sundhedsvæsen. Akutfunktion og delegation

Temadag om Det nære sundhedsvæsen. Akutfunktion og delegation Temadag om Det nære sundhedsvæsen Akutfunktion og delegation Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk, Leder af SHS team, Ballerup, Furesø og Herlev kommune 1 6 pointer om etableringen af SHS teamet. Samarbejde mellem

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland)

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) (ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) Projektet kan følges på: accessprojektet.dk 2 ACCESS-projektet Samarbejde mellem de 4 sønderjyske kommuner, almen praksis i samme område og

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Samarbejdet om den ældre medicinske patient

Samarbejdet om den ældre medicinske patient Samarbejdet om den ældre medicinske patient Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Leder af Akuttilbud og rehabilitering Anja Thoft Bach, Sundhed og Omsorg,

Læs mere

12. JUNI 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data (kan-opgaver)

12. JUNI 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data (kan-opgaver) 12. JUNI 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data (kan-opgaver) Bilaget har til formål danne grundlag for erfaringsudveksling og læring mellem kommunerne på administrativt niveau. Bilaget indeholder data for

Læs mere

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg

Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Oplæg akutfunktion i Social Omsorg Status i dag: Hedensted Kommunes akutfunktion er i dag udmøntet i et akutteam, som ikke er døgndækket. Det har åbent i tidsrummet 07.00 23.30, 365 dage om året. På udvalgsmødet

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Nyt om ACCESS Projektet starter 4. november Underskrevet 2-aftale Godkendelser i hus Hvilke patienter skal inkluderes? De 4 trin for almen praksis

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Hospitalsenheden Horsens Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Barbara Dyrmose, Horsens Kommune Malene S. Jensen, Horsens

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering

1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering 1. APRIL 2016 Temaer til drøftelse og prioritering I dette papir beskrives fire temaer, som er udvalgt i en fælleskommunal administrativ proces. Temaerne er bud på, hvad der er det vigtigste at samarbejde

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

Tværsektoriel Udrednings- og Udskrivningsenhed (TUE)

Tværsektoriel Udrednings- og Udskrivningsenhed (TUE) Tværsektoriel Udrednings- og Udskrivningsenhed (TUE) - et effektivt og sammenhængende tilbud til ældre medicinske patienter/borgere SAMARBEJDSKONFERENCE 2016 5. december 2016 Oplæg ved Hanne Nygaard -

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Christian Backer Mogensen, fokuseret enhed for akutforskning, Sygehus Sønderjylland

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Christian Backer Mogensen, fokuseret enhed for akutforskning, Sygehus Sønderjylland Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland (ACCESS) Christian Backer Mogensen, fokuseret enhed for akutforskning, Sygehus Sønderjylland Hospital at home? > 65 år Patienter med medicinske akutte

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

(Sub)akutpladser i kommunen. Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus

(Sub)akutpladser i kommunen. Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus (Sub)akutpladser i kommunen Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus Baggrund Regeringens satspulje for den ældre medicinske patient: Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Dette spørgeskema er en central del af KL's opfølgningsproces på sundhedsområdet. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om kommunens indsats

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere

Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben?

Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben? Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben? Kort og godt om de to væsener til brug for KL s Sundhedskonference 2015 Indledning Denne pjece Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben? er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

3. november 2015. Notat vedr. kommunale akutfunktioner

3. november 2015. Notat vedr. kommunale akutfunktioner 3. november 2015 Notat vedr. kommunale akutfunktioner Dette notat er godkendt i Temagruppen for behandling, pleje, træning og rehabilitering 3/11/15 som en 1. version. Der pågår arbejde med en 2. version

Læs mere

Akuttilbud Aalborg - en del af Sygeplejen!

Akuttilbud Aalborg - en del af Sygeplejen! Akuttilbud Aalborg - en del af Sygeplejen! Hvad er Akuttilbud Aalborg? Akuttilbuddet består af: - 10 Akutpladser og 13 selvindskrivningspladser. - Udekørende funktion, hvor praktiserende læger eller hjemmesygeplejersker

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Palliationskonference- for det kan gøres bedre Onsdag d 21.april 2010 Definition på palliativ indsats Palliativ indsats virker den? Anbefalinger til

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Vi skaber et sammenhængende sundhedsvæsen

Vi skaber et sammenhængende sundhedsvæsen Vi skaber et sammenhængende sundhedsvæsen www.integratedcare.dk www.integratedcare.dk 1. En vision om et nyt og mere sammenhængende sundhedsvæsen Der er i regi af sundhedsaftalerne igangsat mange gode

Læs mere

Evaluering Satspuljemidler

Evaluering Satspuljemidler Evaluering Satspuljemidler Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb den gode indlæggelse og udskrivelse Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro og Holstebro Kommune Evaluering

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Velkomst og præsentation Strukturen i Sundhed og Omsorg Programpunkterne for Nære Sundhedstilbud:

Velkomst og præsentation Strukturen i Sundhed og Omsorg Programpunkterne for Nære Sundhedstilbud: Program Velkomst og præsentation Strukturen i Sundhed og Omsorg Programpunkterne for Nære Sundhedstilbud: Akutteamet Projekt Fleksibel indlæggelse Projekt Callcenter Middag, spørgsmål og drøftelse Sundheds-

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS Sundhed og Omsorg + DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - AKUTINDSATS - STATUS 23-8- 2016 Ninna Thomsen Norddjurs Kommune Østergade 36 Side 8500 1 af Grenaa 6 Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Mål Målet er at borgerne

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

Akutteam Haderslev Kommune

Akutteam Haderslev Kommune Akutteam Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Målgruppe, opgaver og udstyr i akutteam...5 2.1. Opgaver i akutteamet...5 2.2. Udstyr i akutteamet...6 3. Scenarie for organisering af

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

UDKAST. KKR-mål for sundhed. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN

UDKAST. KKR-mål for sundhed. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN UDKAST KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2017 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden vil vi sammen gøre en forskel

Læs mere

DELEGATION I PRAKSIS I KOMMUNERNE

DELEGATION I PRAKSIS I KOMMUNERNE DELEGATION I PRAKSIS I KOMMUNERNE SAMARBEJDE MELLEM PRAKTISERENDE LÆGER OG VARDE KOMMUNE OM FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED KL temadag om Delegation D e n 4. & 6. m a r t s 2 0 1 5 Ved/ Jens Ejner

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Integration følge hjem og følge op

Integration følge hjem og følge op Integration følge hjem og følge op a m Glostrup PKO træf 19 april 2012 Lars Rytter Praksiskonsulentordningen (PKO) Rammen er Region hovedstadens ældreplan Region H s ældreplan 2010 flg aktiviteter: Følge

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Samarbejde mellem praktiserende læger og Varde Kommune om forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed

Samarbejde mellem praktiserende læger og Varde Kommune om forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed Samarbejde mellem praktiserende læger og Varde Kommune om forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed v. Jens Ejner Vestergaard, praktiserende læge Rigmor Jensen, Leder af Sygeplejen, Varde Kommune Organisering

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen Status på implementering af det nære sundhedsvæsen KL lancerede i 2012 strategiprojektet Det nære sundhedsvæsen. Projektet er en succes, og begrebet det nære sundhedsvæsen er nu en kommunal realitet, der

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

- Hvem skal starte udviklingsprocessen i retning af interprofessionel virksomhed?

- Hvem skal starte udviklingsprocessen i retning af interprofessionel virksomhed? Udviklingsafdelingen Den 4. april 2011 MW Ad seminar den 24. marts 2011 på Roskilde Rådhus Spørgsmål fra salen til cafébordsdrøftelser - på baggrund af oplæg fra (1) Eva Just, (2) Else Marie Damsgård,

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Dato 31-03-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 abmo abmo@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler til forsøg

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Bilag: Eksempler på fleksibel arbejdstilrettelæggelse

Bilag: Eksempler på fleksibel arbejdstilrettelæggelse Bilag: Eksempler på fleksibel arbejdstilrettelæggelse Bilaget indeholder eksempler på fleksibel arbejdstilrettelæggelse, som er inddraget i kvalitetsprojektet og/eller task-forcens arbejde. Indhold Længst

Læs mere

Hvordan kan kommunallægen bidrage til øget kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i kommunerne?

Hvordan kan kommunallægen bidrage til øget kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i kommunerne? Hvordan kan kommunallægen bidrage til øget kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i kommunerne? Oplæg til FAKL-møde d. 2. maj 2013 v. Kommunallæge Malene Vestergaard, Ballerup Kommune mave@balk.dk Drøft

Læs mere

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces N O TAT Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces Frem mod foråret 2013 igangsættes en intensiv proces, der skal bidrage til at vise kommunesektorens potentiale på sundhedsområdet

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Patientinddragelsesudvalget den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Jens Erik Madsen, Ralph Jørgensen, Ghita Tougaard, Lillian

Læs mere

PROJEKTIDÉ/-KOMMISSORIUM

PROJEKTIDÉ/-KOMMISSORIUM Oprettet den: Revideret den:4.juni 2014 Godkendt den: PROJEKTIDÉ/-KOMMISSORIUM Projektnavn Akutteam (AT) Projektnr. Udfyldes først når projektidéen/ -kommissoriet er godkendt af relevant ledelse edoc sagsnr.

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere