Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 Tværsektoriel Forskningsenhed Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Oktober 2015

2 Titel: Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Copyright: Tværsektoriel Forskningsenhed 2015 Forfatter: Lone Schou Udgiver: Region Hovedstaden Tværsektoriel Forskningsenhed Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23 Opgang 20D, 2. sal 2400 København NV 1

3 Indhold Resumé... 3 Indledning... 4 Metode... 4 Resultater... 5 Diskussion Litteratur Bilag

4 Resumé I Region Hovedstaden blev kommunerne i 2013 opfordret til etablering af akutfunktioner. Akutfunktioner er i praksis udmøntet i hhv. akutteams og akutplader. Akutteams dækker over sundhedspersonale der tilser syge borgere i eget hjem. De har sædvanligvis sygeplejerdækning hele døgnet og kan rykke hurtigt ud til flere forskellige opgaver. Akutpladser er fleksible kommunale døgnpladser med sygeplejedækning hele døgnet. Fælles for akutfunktioner er, at de leveres inden for få timer, og at de kan iværksættes hele døgnet alle ugens dage I februar 2015 foretog Tværsektoriel Forskningsenhed (TFE) en afdækning af udbredelse, indhold og organisering af akutfunktioner i Region Hovedstadens 29 kommuner. Spørgeskemaundersøgelsen viste, at 26 ud af 29 kommuner i Region Hovedstaden har indført akutfunktioner i form af mobile akutteams eller akutpladser i kommunalt regi. Målgruppen er overvejende borgere med akutte behov, der ikke kræver indlæggelse. Andre kan være: Terminale borgere, der ønsker at dø i eget hjem, komplekse borgere eller den ældre medicinske patient. Det er altovervejende sygeplejersker, der udgør akutfunktionerne. I enkelte kommuner indgår der også læger samt ergo- og fysioterapeuter. Mellem de tre sektorer mangler der fortsat en fælles forståelse af indhold i tilbud, målgrupper, personalets kompetencer og specielt organisering mellem kommune, hospital og almen praksis. Litteraturen efterlyser større kontrollerede studier, der undersøger effekten af akutfunktioner i forhold til mortalitet, (gen) indlæggelser, livskvalitet, tilfredshed, mental tilstand, arbejdsmarkedstilknytning og samfundsøkonomi. Tværsektoriel Forskningsenhed vil gerne takke arbejdsgruppen for akutfunktioner med repræsentanter fra region, kommuner og praktiserende læger i Region Hovedstaden for at dele deres erfaringer og bidrage med indsigtsfulde kommentarer til spørgeskemaundersøgelsen. 3

5 Indledning Gennem en årrække har der været et politisk ønske om at reducere uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser for den ældre medicinske patient og om at styrke behandlingen af patienter på tværs af sektorgrænser. Kommunernes Landsforening (KL) og Dansk Sundhedsinstitut (DSI) har bl.a. foreslået at imødekomme denne udfordring ved at opbygge forskellige typer af akutfunktioner som alternativer til akut indlæggelse (1,2). I Region Hovedstaden blev kommunerne i 2013 opfordret til at etablere akutfunktioner (3). Akutfunktioner er i praksis udmøntet i hhv. akutteams og akutplader. Akutteams dækker over sundhedspersonale, der tilser syge borgere i eget hjem. De har sædvanligvis sygeplejerdækning hele døgnet og kan rykke hurtigt ud til flere forskellige opgaver. Akutpladser er fleksible kommunale døgnpladser med sygeplejedækning hele døgnet. Fælles for akutfunktioner er, ifølge definitionen fra KL, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen, at de leveres inden for få timer, og at de kan iværksættes hele døgnet alle ugens dage (4). Litteraturen peger på, at akutfunktioner, der er mobile, tilgængelige hele døgnet, bemandet med kompetent personale, og fleksible med hensyn til tid og opgavetyper, kan reducerer (gen)indlæggelser og forbedrer borgernes livskvalitet og brugertilfredshed (5,6). Disse resultater skal dog tages med forbehold, da der er tale om få studier. Samarbejdet med Regionen Hovedstadens kommuner, har henledt opmærksomheden på forskelligheden i akutfunktionernes tilbud, hvilke patientgrupper de omfatter, og hvilke faggrupper, der indgår. Desuden synes der at være usikkerhed om, hvordan ordningen bør organiseres mellem hospital, kommune og almen praksis. På baggrund af denne usikkerhed og det manglende overblik over udbredelsen af akutfunktioner i Region Hovedstadens 29 kommuner, foretog Tværsektoriel Forskningsenhed en spørgeskemaundersøgelse i januar, Formålet med denne undersøgelse var at beskrive udbredelsen af akutfunktioner og deres karakteristika i Region Hovedstadens kommuner. Metode I februar 2015 foretog Tværsektoriel Forskningsenhed en afdækning af udbredelse, indhold og organisering af akutfunktioner i Region Hovedstadens 29 kommuner. Afdækningen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, der var udviklet på baggrund af litteraturen (5,6) og et fokusgruppeinterview 4

6 med relevante faggrupper på området bestående af sygeplejersker, praktiserende læger, administrativt personale og forskere fra kommuner og regionen med kendskab til akutfunktioner i kommunalt regi. Inden udsendelse til nøglemedarbejdere i de 29 kommuner blev spørgeskemaet afprøvet og justeret via en interviewundersøgelse med relevante medarbejdere i udvalgte kommuner - store og små kommuner med og uden erfaring med akutfunktioner. I spørgeskemaet blev der spurgt ind til udbredelse, målgruppe, faggrupper i akutfunktionerne, behandling og pleje, organisering mellem kommune, hospital og almen praksis mm. (se bilag 1) I spørgeskemaet blev der brugt den samme definition på akutfunktionen, som er udarbejdet af KL, Sundhedsstyrelsen og Kommunernes Landsforening (4). Alle kommuner besvarede det endelige spørgeskema. Resultater Udbredelse af akutfunktioner Resultaterne viste, at 16 (55 %) kommuner har akutteams (AT), og 23 (79 %) kommuner har akutpladser (AP). 13 kommuner har både akutteams og akutpladser, ti kommuner har udelukkende akutpladser, tre kommuner har udelukkende akutteams, og tre kommuner har hverken akutteams eller akutpladser (figur 1). Figur 1. Fordelingen af akutfunktioner i Region Hovedstaden februar 2015 Både AT og AP (13) Udelukkende AP (10) Udelukkende AT (3) Hverken AT eller AP (3) 5

7 Procent En opgørelse fra Kommunernes Landsforening i 2014 viser (7), at på landsplan havde 43 % af kommunerne implementeret akutteam, og 66% havde implementeret akutpladser (figur 2). Figur 2. Procentdel kommuner, der har implementeret akutfunktioner på landsplan og i Region H Hele landet sep Regionh feb Akutteams Akutpladser I Region Hovedstadens kommuner er der i februar 2015, implementeret ca. 10 % flere akutfunktioner (både AT og AP) end i resten af landets kommuner. Hvem kan henvise borgerne til akutteams? I de fleste kommuner er der flere instanser, der kan henvise borgerne til akutteams. I 16 kommuner er det hjemmesygeplejen, der henviser, men også hospitalet (9 kommuner), egen læge (12 kommuner), og plejecentre (10 kommuner) kan henvise. Andre instanser kan være hjemmeplejen og lægevagten (1813) i samarbejde med sygeplejersken. I en enkelt kommune kan det være borgeren selv (figur 3). Hvem kan henvise borgerne til akutpladser? Ligesom med henvisning til akutteams er der flere instanser, der kan henvise til AP. I 22 kommuner er det hjemmesygeplejen, der henviser, men også egen læge (11 kommuner), hospitaler (7 kommuner) og plejecentre (3 kommuner) kan henvise. I nogle tilfælde kan akutteamet selv henvise og i en enkelt kommune er det også muligt for borgeren og de pårørende (figur 3). 6

8 Procent Procent Figur 3. Instanser der kan henvise borgere til akutteams og akutpladser Akutteams Akutpladser Faggrupper i akutteams Det er altovervejende sygeplejersker, der udgør akutteams (16 kommuner). I en enkelt kommune indgår der en læge, i en anden kommune ergo- og fysioterapeut, og i to kommuner sosu-assistenter (Fig. 4). Faggrupper på akutpladser På akutpladserne indgår der flere faggrupper. Der er sygeplejersker i alle de 23 kommuner, der har akutpladser, men også sosu-assistenter i 22 kommuner og læger (ansat på konsulent basis) i tre kommuner. Andre faggrupper kan være sosu-hjælpere, diætister, ergo- og fysioterapeuter (figur 4). Figur 4. Procentdel kommuner hvori forskellige faggrupper indgår i akutteams og på akutpladser Akutteam Akutplads Målgruppe for akutteams Målgruppen er overvejende borgere med akut opstået sygdom eller akut forværring af sygdom, der ikke kræver indlæggelse (13 kommuner). Andre kan være: Terminale borgere, der ønsker at dø i eget hjem, komplekse borgere eller den ældre medicinske patient. 7

9 Målgruppe for akutpladser Målgruppen er her overvejende nyudskrevne patienter, der endnu ikke kan klare sig i eget hjem, og i mindre grad borgere med akutte behov, der ikke kræver hospitalsindlæggelse, men som heller ikke kan klares i eget hjem. På de midlertidige døgnpladser er der tale om terminale borgere; borgere, der skal vurderes og venter på plads til en plejebolig; borgere, der skal rehabiliteres og genoptrænes; eller borgere, hvor ægtefællen trænger til aflastning. Døgndækkende telefonordning Der er en døgndækkende telefonordning i 15 ud af 26 kommuner med akutfunktion. I alle 15 kommuner bestyres de af sygeplejersker. Maksimal ventetid på akutteams Fem ud af 16 kommuner med akutteams har et mål for maksimal ventetid, der dækker alt fra omgående behandling til behandling indenfor et døgn. Definition af akut behandling I ni ud af 26 kommuner har man prøvet at definere akut behandling. Det er defineret som: Her og nu (2 kommuner) Omgående handling (1 kommune) Øjeblikkelig kvalificeret indsats - indenfor få timer (2 kommuner) Skal gå stærkt (2 kommuner) Indenfor 24 timer (2 kommuner) Organisering af akutteams I 11 af de 16 kommuner, der har akutteams, indgår akutteamet i hjemmesygeplejen. I de resterende fem kommuner er akutteamet organiseret under en anden enhed: I en kommune er alle sygeplejersker i hjemmeplejen uddannet til at kunne varetage akutfunktioner, i tre andre kommuner er der dagligt afsat sygeplejersker i hjemmeplejen til at varetage eventuelle akutte behov, men de kan også indgå i den almindelige hjemmeplejefunktion. Måling, prøvetagning og behandling henholdsvis i akutteams og på akutpladser I alle de eksisterende akutteams og på akutpladserne er der mulighed for at måle parametre som puls, blodtryk og temperatur samt undersøge urinen og anlægge katetre. De mere specialiserede parametre som spirometri (lungefunktionsundersøgelse), EKG (hjertekardiogram) og blodprøver udføres kun i ca. 20 % af kommunerne, lidt flere i akutteams end på akutpladser. Intravenøs behandling foretages i lidt over halvdelen af de 16 kommuner med akutteams og i 35 % af de kommuner, der har akutpladser (figur 5). 8

10 procent Procent Figur 5 Måling/prøvetagning/behandling i akutteams og på akutpladser Akutteam Akutpladser Vurdering af prøvesvar og igangsættelse eller afslutning af behandling I alle kommuner med akutfunktioner er det den praktiserende læge, der vurderer prøvesvar og igangsatte eller seponerede behandlinger. Men også vagtlæger (1813), hospitalslæger og enkelte læger ansat i kommunen bliver brugt til at løse denne opgave. Fig. 6. Procentdel læger, der vurderer prøvesvar og igangsætter eller afslutter behandling Akutteam Akutpladser Sygebesøg på kommunens akutpladser I 17 kommuner ud af 23 kommer patientens praktiserende læge på besøg på akutpladsen, mens man i de resterende fem kommuner må diskutere patientens problemstillinger over telefon med enten den praktiserende læge eller vagtlægen. Monitorering af akutfunktioner I 15 ud af 29 kommuner foregår der en eller anden form for monitorering af indsatsen, som f.eks. indlæggelsesdage, antal undgåede indlæggelser og antal ydelser. 9

11 Planer om implementering I de tre kommuner, der ikke har akutfunktioner, vil en kommune udvikle en light udgave af sygepleje akutfunktion indenfor hjemmesygeplejen, mens de sidste to kommuner ikke pt. har planer om implementering. Diskussion I 2015 har 26 ud af 29 kommuner i Region Hovedstaden implementeret akutteams og/eller akutpladser. Ud fra undersøgelsen kan vi konstatere, at kommunerne vælger at udføre akuttilbuddene på meget forskellig vis. Der mangler en overordnet definition af centrale begreber som akut opstået problemstillinger og akut behandling, en manglende beskrivelse af, hvad tilbuddene bør indeholde, og hvordan opgave- og ansvarsfordelingen skal organiseres. Den manglende centrale beslutning om, hvordan samarbejdet skal foregå mellem hospitaler, kommuner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har resulteret i mange individuelle aftaler og mange problemstillinger i det daglige arbejde som skyldes tvivl om ansvarsfordeling. Svagheden ved den foretagne spørgeskemaundersøgelse er, at den er selvrapporteret; at den person, der har besvaret spørgeskemaet, måske ikke nødvendigvis er den mest opdateret på feltet i kommunen; at kvaliteten af tilbuddet kun er overfladisk beskrevet, og at effekten af indsatsen ikke er undersøgt. Ifølge litteraturen (5,6) mangler der fortsat randomiserede kontrollerede forsøg, hvor der både indgår mobile akutteams, kommunale akutpladser og indlæggelse på hospital/psykiatrisk center; studier, der har minimum 450 deltagere, og som følger deltagerne i mindst 12 måneder. Der mangler stadig evidens for akutfunktioners effekt på mortalitet, (gen) indlæggelser, livskvalitet, tilfredshed, mental tilstand, arbejdsmarkedstilknytning og samfundsøkonomi. Inden man kan undersøge effekten af de implementerede tilbud i kommunerne, vil der være brug for en yderligere afdækning og beskrivelse af de enkelte akutfunktioners kvalitet og de data, der er indsamlet i forbindelse med udførelsen i de enkelte kommuner for at vurdere, om man på denne baggrund kan undersøge effekten, eller om man er nødt til at udarbejde et egentligt effektstudie. 10

12 Litteratur 1. God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen. København: KL, Forebyggelse af indlæggelser Oversigtsnotat om metoder, koncepter, evalueringer, og effekter. København: DSI, Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen. KKR Hovedstaden, Definition af subakutte og akutte kommunale sygepleje- og rehabiliteringsindsatser til ældre patienter. København: Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og KL, Murphy S, Irving CB, Adams CE et al. Crisis intervention for people with severe mental illnesses (Review). The Cochrane Library 2012, Issue Shepperd S, Doll H, Angus RM et al. Hospital at home admission avoidance (Review). The Cochrane Library Issue Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben? Kort og godt om de to væsener til brug for KL S Sundhedskonference København: KL

13 Bilag 1. Spørgeskema Akutfunktioner Tværsektoriel Forskningsenhed (TFE) er ved at undersøge udbredelsen af akutfunktioner i Region Hovedstaden. I den forbindelse vil vi bede jeres kommune om at udfylde dette spørgeskema og returnere det senest d. 11. februar, 2015 til Akutfunktioner defineres her som forebyggelse af (gen)indlæggelser og/eller hurtigt at kunne hjemtage patienter/borgere fra hospital/akutmodtagelse, når der ikke længere er behov for hospitalsindlæggelse (svarende til færdigbehandlet). Akutfunktioner kan være: Akutteams/udgående sygeplejersketeams: Teams, der er mobile og tilser borgerne i eget hjem Teams, der er fleksible på tid og opgaveløsning Med sygeplejedækning 24/7 Akutpladser/midlertidige døgnpladser/rehabiliteringspladser: Flexible døgnpladser i kommunalt regi Med sygeplejedækning 24/7 Er der tvivl om spørgsmålene, er I meget velkomne til at kontakte forsker i TFE Lone Schou på tlf.: , eller 1. Har I nogle af følgende tilbud i jeres kommune? (Vælg gerne flere) Akutteams/udgående sygeplejersketeams Akutpladser/midlertidige døgnpladser, antal: Nej (Hvis nej, gå til spørgsmål 18) Andet: 2. Hvem kan henvise borgeren til akutteams/udgående sygeplejersketeams? (Vælg gerne flere) Hospital Egen læge Hjemmesygeplejen/visitator Plejebolig/plejecenter Andre: 12

14 Hvem kan henvise borgeren til akutpladser/midlertidige døgnpladser? (Vælg gerne flere) Hospital Egen læge Hjemmesygeplejen/visitator Plejebolig/plejecenter Andre: 3. Hvilke faggrupper indgår i jeres akutteams/udgående sygeplejersketeams? (Vælg gerne flere) Sygeplejersker Læger Sosu-assistenter Socialrådgivere Psykologer Psykiater Andre: 4. Hvilke faggrupper indgår i jeres akutpladser/midlertidige døgnpladser? (Vælg gerne flere) Sygeplejersker Læger Sosu-assistenter Socialrådgivere Psykologer Psykiatere Andre: 5. Hvem er målgrupperne for akutteams/udgående sygeplejersketeams? Beskriv: 6. Hvem er målgrupperne for akutpladser/midlertidige døgnpladser? Beskriv: 13

15 7. Hvis I har mobile akutteams, har I så et mål for maksimal ventetid? Ja. Hvis ja, hvor lang tid?: Nej 8. Har I en døgndækkende telefonordning i jeres akutfunktion? Ja Hvis ja, i hvilket tidsrum kan man komme i kontakt med jer? Skriv: Hvis ja, hvilke faggrupper bestyrer telefonordningen? Skriv: Hvis ja, hvem kan benytte telefonordningen? Skriv: Andet: Nej 9. Indgår jeres akutteam/udgående sygeplejersketeams i hjemmesygeplejen, enten organisatorisk eller i praksis? Ja Hvis ja, hvordan?: Nej Andet: 10. Hvordan defineres akut hos jer? Beskriv: 14

16 11. Har jeres akutteams/udgående sygeplejersketeams mulighed for nogle af nedenstående målinger, prøvetagninger og/eller behandling? (Vælg gerne flere) SAT Spirometri (lungefunktionsundersøgelse) Puls Blodtryk Temperatur EKG (hjertekardiogram) CRP Væsketal Blodsukker Urinstix /D+R A-punktur IV-behandling Ilt-terapi Sugning Kateteranlæggelse Sondeanlæggelse Andet: Nej 12. Hvem benytter I til vurdering af prøvesvar og igangsættelse/seponering af behandling? (Akutteams/udgående sygeplejersketeams) (Vælg gerne flere) Egen læge Vagtlæge Hospitalslæge Andet: 15

17 13. Har jeres akutpladser/midlertidige døgnpladser mulighed for nogle af nedenstående målinger, prøvetagninger og/eller behandling? (Vælg gerne flere) SAT Spirometri (lungefunktionsundersøgelse) Puls Blodtryk Temperatur EKG (hjertekardiogram) CRP Væsketal Blodsukker Urinstix / D+R A-punktur IV-behandling Ilt-terapi Sugning Kateteranlæggelse Sondeanlæggelse Andet: Nej 15. Hvem benytter I til vurdering af prøvesvar og igangsættelse/seponering af behandling? (akutpladser/midlertidige døgnpladser) (Vælg gerne flere) Egen læge Vagtlæge Hospitalslæge Andet: 16

18 16. Er der kutyme for, at patientens egen læge kommer på sygebesøg på kommunens akutpladser/midlertidige døgnpladser? Ja Nej Andet: 17. Monitorerer I akutfunktionerne i jeres kommune? Ja Hvis ja, hvordan? Nej 18. Har I planer om implementering af akutfunktioner i jeres kommune? Ja Hvis ja, hvornår, og hvilken type?: Nej Andet: Evt. andre kommentarer: Tak for hjælpen 17

19

20 Tværsektoriel Forskningsenhed Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23 Opgang 20D, 2. sal 2400 København NV

Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport

Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-189 Copyright Dansk

Læs mere

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Implementering af opfølgende hjemmebesøg

Implementering af opfølgende hjemmebesøg Implementering af opfølgende hjemmebesøg Hvad kan andre lære af 11 kommuners foreløbige erfaringer? Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut December 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen.

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen. Punkt nr. 1 - Undersøgelsesdesign for evaluering af enstrenget og visiteret akutsystem vedrørende Bemærkninger perioden til 1. KORAs april - undersøgelsesdesign 1. oktober 2014 for evaluering af enstrenget

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Læger i kommunerne En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Dansk Sundhedsinstitut December 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Videns- og erfaringsopsamling Notat Katrine Schepelern Johansen Jessica Larsen Ann Nielsen KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Patientrettet forebyggelse i kommunerne Kasper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due og Astrid Blom TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

PROJEKT PINK PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE

PROJEKT PINK PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE PROJEKT PINK PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Delrapport 1 Udarbejdet af: Mette Raunkiær, Christel Nøhr Kronborg og Karen Tind Nielsen, november

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune

Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.04 Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune Forebyggelse af akutophold i kommunen og akutte, medicinske indlæggelser på sygehus Marie Brandhøj Wiuff

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Evalueringsrapport af ACCESS

Evalueringsrapport af ACCESS Evalueringsrapport af ACCESS (Acute Combined CarE for Seniors in Sønderjylland) En afrapportering til Sundhedsstyrelsen for satspuljemidler til styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen

Læs mere

Effektvurdering af Akuttilbud Aalborg. en kommunal indsats

Effektvurdering af Akuttilbud Aalborg. en kommunal indsats Effektvurdering af Akuttilbud Aalborg en kommunal indsats Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Gruppe 14gr857 2. semester Afleveringsdato:

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere