EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER"

Transkript

1 Social- og Sundhedsskolen Syd EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Kontakt for yderligere information Rikke Fisker Christensen Projektleder projekt Syddanske talenter Mail:

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Resumé... 3 Rapportens opbygning Indledning Baggrund Formål med projektet Evalueringens formål Metoden i den eksterne evaluering Projektets proces: Start, forløb og afslutning Opstart på projektet Projektets organisering Projektdeltagere Styregruppe Forretningsudvalg Arbejdsgrupper Projektleder Budget og tidsplan Kommunikation Projektets afsæt Antal elever direkte gennem social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsassistenter på mellemlange videregående uddannelser Fordele og ulemper ved at vælge SOSU som vej til en mellemlang videregående uddannelse Hvordan vejledes elever og studerende med en social- og sundhedsassistentuddannelse Hvad efterspørger aftagersiden Projektets samarbejde Ændringer i forløb, projekt og samarbejde Projektets afslutning Projektets output (leverancer) og outcome (effekt) Studie- og erhvervsrettet påbygning Studierettet påbygning Erhvervsrettet påbygning Nyt valgfrit specialefag på social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 1 af 99

3 3.2 Model for EUX på social- og sundhedsuddannelsen Turboforløb Toning af social- og sundhedsassistentuddannelsen Sammenhængende uddannelsesforløb SOSU- skills som valgfag Evaluering af SOSU- skills valgfag Brobygning til videregående uddannelser Evaluering af brobygning Evaluering af samarbejdet i projektet Øvrige aktiviteter i projekt Syddanske talenter Markedsføring af SOSU- vejen Praktikvejlederkursus vejledning af dygtige elever Kompetenceudvikling undervisere Konklusion Bilag Bilag 1 overordnet programteori Bilag 2 - talentbegrebet Bilag 3 model EUX på SOSU Bilag 4 model turboforløb Bilag 5 - fagbeskrivelse SOSU- skills valgfag SSH Bilag 6 fagbeskrivelse SOSU- skills valgfag SSA Bilag 7 programteori SOSU- skills valgfag Bilag 8 programteori brobygning Bilag 9 programteori samarbejde Bilag 10 SOSU- vejen Side 2 af 99

4 Resumé Over en toårig periode har de fire social- og sundhedsskoler i region Syddanmark med støtte fra Syddansk Uddannelsesaftale udviklet nye uddannelsestilbud til elever på social- og sundhedsuddannelserne, som ønsker udfordringer både bogligt, fagligt og praktisk. I alt er det blevet til udvikling og til dels afprøvning af fire delprojekter bestående af syv delelementer: 1. Studie- og erhvervsrettet påbygning 2. Model for EUX på SOSU 3. Turboforløb 4. Toning af social- og sundhedsassistentuddannelsen 5. Sammenhængende uddannelsesforløb 6. SOSU- skills som valgfag 7. Brobygning til videregående uddannelser Udvikling og afprøvning er sket i samarbejde mellem social- og sundhedsskoler, University Colleges, regionen og 18 kommuner i region Syddanmark. Evalueringen af projektet har vist, at det med et fælles samarbejdsprojekt om talentudvikling er muligt at skabe tiltag, som er udbytterige for elever, skoler og ansættende myndigheder. Dette ikke mindst i projektperioden, men også fremadrettet for at øge rekruttering af elever med bredere forudsætninger samt fastholde dem i uddannelse. Side 3 af 99

5 Rapportens opbygning Rapporten er opbygget som følger: Kapitel 1 præsenterer baggrund for projekt Syddanske talenter. Projektets formål vil blive beskrevet samt evalueringens formål og metode beskrives og uddybes. Kapitel 2 gennemgår processen for projektet. Det første afsnit omhandler opstarten på projektet, hvor projektorganisationen vil blive illustreret. Dernæst beskrives projektets forløb samt overvejelser i forhold til projektets afslutning. Kapitel 3 omhandler præsentation af projektets output/leverancer. Ydermere klarlægges udbytte og effekt af projektets leverancer. Kapitel 4 er konklusionen på projekt Syddanske talenter og omhandler evalueringsrapportens vigtigste resultater og erfaringer fra projektet. Side 4 af 99

6 1. Indledning Et ønske om at sætte talentarbejdet på dagsordenen på social- og sundhedsuddannelserne fik Social- og Sundhedsskolen Fyn, Social- og Sundhedsskolen Fredericia- Vejle- Horsens, Social- og Sundhedsskolen Syd og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg til at gå sammen i skolernes hidtil største samarbejdsprojekt. Baggrunden for projektet er, at social- og sundhedsskolerne i mange år har arbejdet efter målsætningen, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor er der gennem flere år gennemført en mængde initiativer, der bidrager til fastholdelse og gennemførelse på social- og sundhedsuddannelserne i kraft af særlige foranstaltninger såsom mentorordning, læsevejledning, psykologbistand osv. rettet mod den målgruppe, der har behov for støtte via disse initiativer. Udover arbejdet med ovenstående målgruppe ønskes det også at sætte fokus på den gruppe af elever, som er motiverede for yderligere boglige, faglige og praktiske udfordringer i deres uddannelse. Dette kan både være elever, som ønsker at blive de dygtigste i forhold til at skulle arbejde som SOSU- uddannet. Eller det kan være elever, som ønsker at bruge sin social- og sundhedsassistentuddannelse til at læse videre på en mellemlang videregående uddannelse. Ved at udvikle uddannelsestilbud til den sidstnævnte målgruppe er det ønsket, at flere elever både rekrutteres til og fastholdes i uddannelse. Dermed forøges muligheden for at opfylde målsætningen om, at unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Endvidere er ønsket gennem uddannelsestilbud til talenterne at rekruttere unge til social- og sundhedsuddannelserne med bredere forudsætninger i forhold til aftagersidens krav og forventninger. Dette kan bidrage til at hæve arbejdsområdets image, styrke professionaliteten i praksis samt imødekomme arbejdsmarkedets ønsker om medarbejdere på højt fagligt niveau. 1.1 Baggrund Projekt Syddanske talenter er forløbet i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2014 og gennemført med midler fra Region Syddanmarks Syddansk uddannelsesaftale med et tilskud på kr. samt en medfinansiering fra projektdeltagerne på minimum 22,5 % af det samlede budget på kr. Syddansk Uddannelsesaftale har tre uddannelsespolitiske målsætninger 1 : % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse % af drengene på en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse % flere på en ungdomsårgang skal gennemføre en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse i forhold til 2010 For at Region Syddanmark kan undersøge, om der skabes effekt via Syddansk Uddannelsesaftale, er der udviklet en effektmodel. Denne rummer ti værktøjer, som hver har betydning for opfyldelse af Syddansk Uddannelsesaftales målsætning. Tiltagene i projekt Syddanske talenter bidrager til at opfylde de tre uddannelsespolitiske målsætninger. Endvidere har projektet arbejdet efter to af værktøjerne i effektmodellen. Værktøj 8 sikre at de mange 1 Side 5 af 99

7 unge- aktører arbejder sammen om en helhedsorienteret og sammenhængende indsats og værktøj 9 sikre synlige og attraktive uddannelsesmuligheder for de unge efter ungdomsuddannelsen. Der er i projektet arbejdet efter effektværktøjerne som pejlemærker for udviklingen og ikke udelukkende som evalueringsindikatorer. 1.2 Formål med projektet De overordnede formål med projekt Syddanske talenter er at styrke: Rekruttering til såvel social- og sundhedsuddannelserne som til de mellemlange videregående uddannelser gennem udvikling af talentorienterede forløb Gennemførelsen på SOSU- uddannelserne Samarbejdet mellem parterne i projektet på tværs af uddannelsessteder samt på tværs af uddannelse og praksis Rekruttering af elever til social- og sundhedsuddannelserne med bredere forudsætninger i forhold til aftagersidens forventninger og krav. For at opfylde formålene med projektet arbejdes der med udvikling og afprøvning af fire delprojekter bestående af nedenstående delelementer: 1. Studie- og erhvervsrettet påbygning 2. Model for EUX på SOSU 3. Turboforløb 4. Toning af social- og sundhedsassistentuddannelsen 5. Sammenhængende uddannelsesforløb 6. SOSU- skills som valgfag 7. Brobygning til videregående uddannelser Effekten af projektet forventes at kunne måles efter en femårig periode. Effekterne ønskes målt på øget tilgang til og gennemførelse af SOSU- uddannelserne samt øget overgang til videregående uddannelser, Dette vurderes ikke i evalueringsrapporten, da rapporten udarbejdes som afslutning på projektperioden. 1.3 Evalueringens formål Den afsluttende evaluering af projekt Syddanske talenter har to formål: 1. At evaluere processen og samarbejdet i projektet 2. At evaluere på elementerne i delprojekterne Ovenstående gøres ud fra fokus på proces, output og outcome. Procesdelen har fokus på projektets forløb i forhold til start, planlægning, udvikling, afprøvning og afslutning. Projektets output viser resultaterne af projektets proces og de enkelte delelementer. Outcome har fokus på de umiddelbare effekter af projektets output. Den eksterne evaluering er gennemført af Professionshøjskolen Metropol. Side 6 af 99

8 1.4 Metoden i den eksterne evaluering Den eksterne evaluering bygger på en virkningsevaluering. Denne tager udgangspunkt i en række begrundede forestillinger om, hvordan en indsats tænkes at lede til et bestemt resultat. Disse forestillinger kaldes programteorien 2 bag indsatsen. Dette vil sige, at man opstiller en teori, der kan forklare effekten af indsatsen og ikke har en kontrolgruppe, som man ville have det i en klassisk effektevaluering. På baggrund af formålet med projektet, møder med projektleder og præsentation for projektets styregruppe, blev de givne forestillinger for dette projekt opstillet. Først blev de langsigtede mål stillet op, dernæst trin på vejen og til sidst hvilke aktiviteter, der skal til for at nå målet (kan ses i bilag 1). Efterfølgende skal projektet gøres klar til evaluering. Dette er gjort ved at stille mekanismer og observerebare resultater op for hver del i virkningskæden. Dette hjælper til, at man igennem projektet kan holde øje med, om og hvordan projektet udvikler sig om det udvikler sig som planlagt og om vi opnår det ønskede. Dernæst er der lagt fokus på, hvilken dokumentation vi har behov for at indsamle for at teste, hvordan indsatserne har virket. I denne evaluering har der været behov for at anvende både kvantitative og kvalitative strategier til at indsamle data. Kvalitative metoder kan anvendes til at indsamle viden om eksempelvis de aktiviteter, der er gennemført, udbyttet af dem, og hvilke forandringer der er indtruffet i forløbet. De kvalitative metoder er også velegnede til at afdække vurderinger af forløbet fra deltagere, undervisere eller virksomheder. De kvantitative metoder er anvendelige blandt andet til at indsamle viden om udbredelse af nogle fænomener, faktabaserede oplysninger såsom kendetegn ved deltagerne, tilfredshedsvurderinger samt opgørelse af målbare effekter. Hele ideen med virkningsevaluering er at tage udgangspunkt i de forestillinger der på forhånd findes om, hvordan en indsats fungerer og gennem en undersøgelse af praksis konstatere, om forestillingen har ladet sig omsætte til praksis, og om de har haft den ønskede effekt. Det vil sige, at virkningsevalueringen fungerer modsat den klassiske effektmåling, som er en mere kvantitativorienteret tradition, der bygger på lodtrækningsforsøg eller statistiske undersøgelser, hvor det er muligt at sammenligne to nogenlunde ensartede grupper; en indsatsgruppe og en kontrolgruppe. Med andre ord, kan man kalde virkningsevalueringen en processuel tilgang til effektevaluering. Virkningsevalueringen ses i andre sammenhænge ligeledes beskrevet som den processuelle tilgang til effekt eller Realistic evaluation Metoden har været yderst anvendelig til at håndtere den kompleksitet som dette projekt har afspejlet, når det drejer sig om at evaluere en indsats på så mange områder. Programteorien beskrives ofte som et procesforløb. Eller som en virkningskæde, fordi man kortlægger de forskellige led i kæden, som indsatsen skal gennemgå. Ideen bag virkningsevaluering er netop også, at undersøge om praksis er overensstemmende med programteorien. Dette kan man undersøge ved at 2 En eksplicit teori eller model for, hvordan en intervention (program, indsats, politik, strategi m.v.) bidrager til en kæde af (mellemliggende) resultater og (intenderede eller observerede) effekter) Funnell & P.J. Rogers (2011): Purposeful Program Theory, Josseybass Side 7 af 99

9 gennemgå kæden led for led. Hvis vi kan bekræfte, at leddene følger logisk efter hinanden i kæden, kan vi ifølge virkningsevalueringen fastslå, at indsatsen er virkningsfuld. En af pointerne når man bruger virkningsevaluering som metode, er, at effekterne af en indsats vil være stærkt kontekstafhængige. Man må forvente at effekterne af indsatsen i høj grad afhænger af lokale forhold. Selv hvis indsatsen er implementeret korrekt, vil man se en variation, fordi der findes virkningsmekanismer, som bliver udløst i nogle kontekster og ikke i andre. Herudfra kan man styrke fremtidige indsatser, fordi man har fået en indsigt i, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder. I dette projekt ses også kontekstuelle forskelle på de forskellige skoler, og man kan i det videre fremtidige arbejde dykke ned på de enkelte enheder og arbejde med de tiltag/metoder, der har fungeret godt. Da evalueringen bygger på en såkaldt virkningsevaluering, tager den udgangspunkt i en række hypoteser, som her i rapporten testes for deres holdbarhed. Evalueringen er foretaget i forhold til SOSU- skills valgfag (afsnit 3.6.1), brobygningsforløb (afsnit 3.7.1) og samarbejdet i projektet (afsnit 3.8). For hver af de tre evalueringer, er der opstillet et evalueringsspørgsmål for at præcisere, hvad der ønskes besvaret, de hypoteser, der ønskes testet og de strategier, der er anvendt til undersøgelse af virkningskæden. Projektets eksterne evaluator har i samarbejde med projektleder udviklet programteorien til evaluering af projektet. Side 8 af 99

10 2. Projektets proces: Start, forløb og afslutning 2.1 Opstart på projektet Projektansøgningen til projekt Syddanske talenter blev udarbejdet i et samarbejde mellem de fire social- og sundhedsskoler i region Syddanmark i december Denne blev indsendt til uddannelsespuljen under Syddansk Uddannelsesaftale, hvor projektet blev tildelt kr. til gennemførelse. Grundet ny uddannelsesordning på social- og sundhedsuddannelserne blev opstarten på projektet udskudt til januar 2013, hvormed projektet startede op samtidig med de nyreviderede uddannelser. I december 2012 blev der ansat en projektleder på fuld tid til gennemførelse af projektet. 2.2 Projektets organisering Projektet er opbygget med følgende organisering: Projektdeltagere, styregruppe, forretningsudvalg, arbejdsgrupper og projektleder. Følgende figur illustrerer projektets organisering. Styregruppe Øvrige ressourcepersoner (inddrages ad hoc) Forretningsudvalg Projektleder Arbejdsgruppe studierelet påbygning og EUX Arbejdsgruppe erhvervsrelet påbygning og turboforløb Arbejdsgruppe skills valgfag Arbejdsgruppe brobygning Arbejdsgruppe sammenhængende forløb Arbejdsgruppe toning af SSA- uddannelsen Projektdeltagere Følgende interessenter har deltaget i projekt Syddanske talenter. Størstedelen af deltagerne har været en del af projektet fra start og deltaget i udvikling, afprøvning og evaluering. Flere kom til, da projektet gik ind i afprøvningsfasen. Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Fredericia- Vejle- Horsens University College Lillebælt University College Syddanmark Region Syddanmark Side 9 af 99

11 FOA Assens Kommune Billund Kommune Esbjerg Kommune Fredericia Kommune Haderslev Kommune Kerteminde Kommune Kolding Kommune Middelfart Kommune Nyborg Kommune Nordfyn Kommune Svendborg Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune Varde Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune Aabenraa Kommune Ærø Kommune Styregruppe Styregruppen har til opgave at koordinere projektet som helhed, herunder de enkelte tiltag/delprojekter. Styregruppen træffer beslutninger vedrørende væsentlige ændringer i de enkelte delprojekter samt evt. ændringer i økonomi mellem delprojekterne. Endvidere skal styregruppen inddrages i beslutninger vedrørende projektets leverancer i forbindelse med gennemførelse. Styregruppen skal desuden bistå projektlederen med rådgivning og sparring i forbindelse med udvikling, afprøvning og afslutning af projektet. Styregruppen er sammensat, så medlemmerne samlet besidder faglig indsigt i sundhedspersonalets behov for kompetenceudvikling samt organisering og udviklingstendenserne i sundhedsvæsenet i relation til projektets indhold. Gruppen kan ad hoc inddrage relevante fagpersoner med viden om målgruppen eller om et fagspecifikt tema til præcisering af indhold i tilbuddene. Styregruppens medlemmer: Thomas Thomsen, Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens (formand) Mogens Schlüter, Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (tidligere Bjørg Klausen) Karen Nordby Thøgersen, Social- og Sundhedsskolen Syd Lisbeth Lykkegaard, Social- og Sundhedsskolen Fyn Søren Pedersen, University College Lillebælt Marianne Kemény Hviid, University College Syddanmark Ulla Bram, Haderslev Kommune Side 10 af 99

12 Kirsten Skov, Middelfart Kommune Anne Marie Jakobsen, Billund Kommune (tidligere Catharina Tander) Morten Hansen, Kolding Kommune (udtrådt af styregruppen 1. oktober 2014) Tine Hald, Region Syddanmark (tidligere Helle Kortsen) Hanne Knudsen, næstformand i social- og sundhedssektoren, FOA Odense Rikke Fisker Christensen, projektleder Syddanske talenter (sekretariat) Forretningsudvalg Forretningsudvalget har delegeret beslutningskompetence fra styregruppen i tilfælde, hvor der kræves hurtige beslutninger. Forretningsudvalget består af styregruppens formand og projektlederen Arbejdsgrupper Arbejdsgrupperne har til opgave at: Udarbejde en plan for udvikling, afprøvning og evaluering af de enkelte delprojekter Indfri delprojekternes beskrevne leverancer og milepæle Sikre de rette aktiviteter i forhold til budget og tid Udvise økonomisk ansvarlighed Arbejde ud fra projektets forståelsesramme for talentbegrebet Arbejdsgrupperne er sammensat således, at deltagerne er udvalgt efter deres faglige kompetencer til at levere input og viden til et givent område. Endvidere er der i hver gruppe repræsentanter fra henholdsvis kommuner, region og uddannelsesinstitutioner. Projektleder indkalder til og deltager på alle møder i arbejdsgrupper Projektleder Projektleder har til opgave at: Sikre udvikling, afprøvning og opsamling i alle delprojekter Betjening af styregruppe og arbejdsgrupper Afrapportering på projektet til Syddansk Uddannelsesaftale, Region Syddanmark Økonomistyring og afrapportering på projektet Kommunikation i forhold til projektets aktiviteter Evaluering af projektet i samarbejde med ekstern evaluator 2.3 Budget og tidsplan Projekt Syddanske talenter er bevilliget kr. fra Syddansk Uddannelsesaftale heraf anvendt kr. Derudover har projektdeltagerne bidraget med en medfinansiering på 23,4 % af det samlede budget svarende til kr. Projektet var oprindelig berammet til at forløbe fra januar 2013 til og med oktober Grundet den nationale lockout af undervisere blev både udvikling og afprøvning forsinket allerede kort efter opstart. På baggrund af dette blev der bevilliget en projektforlængelse frem til 31. december Forlængelsen er finansieret af ikke anvendte midler i projektet. Side 11 af 99

13 2.4 Kommunikation Ved projektets opstart blev der udarbejdet en kommunikationsplan for at sikre, at projektdeltagere, undervisere på social- og sundhedsskolerne, elever og eksterne parter får den rette information. Kommunikationen har to overordnede formål. For det første har projektet haft egen underside på hjemmesiden for Social- og Sundhedsskolen Fredericia- Vejle- Horsens for at formidle generelt om projektets baggrund, udvikling og resultater. For det andet har det været essentielt at formidle projektets eksistens og tilbud til nuværende og kommende elever samt interessenter inden for både uddannelses- og sundhedssektor. Dette har ydermere været et krav i forbindelse med bevillig af midlerne til projektet, da det forudsættes at de resultater og den viden, der tilegnes gennem projektet, stilles til rådighed for offentligheden og at projektet aktivt bliver kommunikeret 3. Projekt Syddanske talenter har været formidlet gennem følgende medier: Social- og sundhedsskolernes hjemmesider: o o o syd.dk o Nurse Life (februar 2014) Uddannelsesavis Social- og Sundhedsskolen Fredericia- Vejle- Horsens (januar 2014 og januar 2015) Dagens.dk (oktober 2013) Kolding Ugeavis (oktober 2013) Lokalavisen Fredericia (oktober 2013) Kolding Ugeavis (januar 2013) Lokalavisen Fredericia (januar 2013) Lokalavisen Vejen (januar 2013) Jydske Vestkysten (januar 2013) Østbirk Avis (januar 2013) Kolding Kommunes hjemmeside (februar 2014) Vejen Kommunes hjemmeside (januar 2013) Varde Kommunes hjemmeside (januar 2013) Endvidere har projektleder holdt oplæg om projektet på blandt andet praktikvejlederkurser, temadage for praksis, samarbejdsmøder og temadage på social- og sundhedsskolerne. Derudover er samarbejdspartnere i Undervisningsministeriet, Det Faglige Udvalg (PASS), Danske SOSU- skoler og øvrige social- og sundhedsskoler i Danmark informeret om projektet i forskellige mødefora. 3 Region Syddanmark (2012). Tilsagnsskrivelse. Side 12 af 99

14 2.5 Projektets afsæt Ved projektets opstart var det væsentligt at få lavet en fælles definition på talent for at sikre, at alle projektdeltagere arbejder ud fra en fælles ramme. Derfor har talentdefinitionen været udgangspunktet i udviklingsarbejdet og i forbindelse med udvælgelse af elever til deltagelse i de enkelte delprojekter. Talentdefinitionen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets definition fra rapporten Talentudvikling i Danmark og blev godkendt på styregruppemøde den 17. december Med afsæt i ovenstående rapport defineres begrebet talent i projektet som følger: Talent er, når elever: Har lysten og viljen til at yde en særlig indsats Har rammevilkår, som gør det muligt at udvikle talentet Har forudsætninger inden for et eller flere områder. Dette kan være både bogligt og praktisk Denne forståelse tager udgangspunkt i, at talent både bygger på medfødte og erhvervede evner, samt lysten og viljen hos eleven til at udvikle sit talent. Motivation og træning er væsentlige parametre i forhold til, at talenter kan udfoldes og udvikles (se hele modellen i bilag 2). Inden udviklingen i projektet kunne gå i gang, var det væsentligt at kortlægge information om elever, arbejdsmarkedet og social- og sundhedsuddannelsen i relation til projektets formål. Derfor blev det besluttet at kortlægge: Hvor mange elever går den direkte vej gennem social- og sundhedsuddannelsen? Hvor mange social- og sundhedsassistenter læser på en mellemlang videregående uddannelse? Hvilke fordele og ulemper ser studerende og færdiguddannede ved at vælge SOSU- vejen til en mellemlang videregående uddannelse? Hvordan vejledes elever og studerende med en social- og sundhedsassistentuddannelse? Hvad efterspørger aftagersiden? Data fra alle nedenstående undersøgelser har, sammen med arbejdsgrupperepræsentanternes ekspertise, bidraget som viden til og grundlag for udvikling af projektets delelementer Antal elever direkte gennem social- og sundhedsuddannelsen Via de fire social- og sundhedsskolers registreringssystem EASY blev der lavet et udtræk på, hvor mange elever, der går direkte fra grundforløb til social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) samt direkte fra social- og sundhedshjælperuddannelsen til social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA). Formålet var at få viden om, hvor mange elever på social- og sundhedsskolerne i region Syddanmark, som optages direkte fra det ene uddannelsestrin til det næste. Elever som ikke går direkte kommer enten ind på uddannelsen via erhvervserfaring eller anden uddannelse, eller har været ude at arbejde mellem uddannelsestrinene. Det skal dog bemærkes, at nedenstående kun viser tal for 2012, men kan alligevel give et billede af direkte overgange mellem uddannelserne. Side 13 af 99

15 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Uddannelse Antal elever på uddannelsen 4 Antal elever optaget direkte i 2012 Social- og sundhedshjælper er optaget direkte fra grundforløbet Social- og sundhedsassistent er optaget direkte fra SSH Social- og Sundhedsskolen Syd Uddannelse Antal elever på uddannelsen 5 Antal elever optaget direkte i 2012 Social- og sundhedshjælper er optaget direkte fra grundforløbet Social- og sundhedsassistent er optaget direkte fra SSH Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens Uddannelse Antal elever på uddannelsen 6 Antal elever optaget direkte i 2012 Social- og sundhedshjælper er optaget direkte fra grundforløbet Social- og sundhedsassistent er optaget direkte fra SSH Social- og Sundhedsskolen Fyn Uddannelse Antal elever på uddannelsen 7 Antal elever optaget direkte i 2012 Social- og sundhedshjælper er optaget direkte fra grundforløbet Social- og sundhedsassistent er optaget direkte fra SSH Social- og sundhedsassistenter på mellemlange videregående uddannelser Formålet med at undersøge, hvor mange social- og sundhedsassistenter der læser på en mellemlang videregående uddannelse i region Syddanmark, var at få viden om antallet, da dette ikke tidligere var opgjort for sig. Tallene er et øjebliksbillede, men kan stadig give et indtryk af fordelingen mellem uddannelser og optagelsesbaggrund. 4 Antal elever på uddannelsen er dimensioneringstallet for Ibid 6 Ibid 7 Ibid Side 14 af 99

16 Tallene er indgivet fra medarbejdere på henholdsvis University College Syddanmark og University College Lillebælt, som dækker de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser i hele regionen. University College Syddanmark Uddannelse Antal indskrevne på studiet med SOSU-uddannelse 8 Jordemoder 20 Ergoterapeut 7 Bioanalytiker 0 Fysioterapeut 41 Ernæring og Sundhed 2 Sygeplejerske 47 Socialrådgiver 5 Pædagog 6 Begrundelse for optag 1 er optaget på SOSUuddannelse. 19 her en fuld gymnasial uddannelse ved siden af deres SOSU-uddannelse Alle er optaget på baggrund af deres SOSU-uddannelse + suppleringsfag Ingen er optaget med SOSUuddannelse 3 er optaget på SOSUuddannelse. 38 har en fuld gymnasial uddannelse ved af deres SOSU-uddannelse Alle er optaget på baggrund af deres SOSU-uddannelse + suppleringsfag 42 er optaget på SOSUuddannelse. 5 har en fuld gymnasial uddannelse ved siden af deres SOSU-uddannelse Alle er optaget på baggrund af deres SOSU-uddannelse Alle er optaget på baggrund af deres SOSU-uddannelse University College Lillebælt Uddannelse Antal indskrevne på studiet med SOSU-uddannelse 9 Bioanalytiker 8 Ergoterapeut 26 Radiograf 9 Fysioterapeut 6 Begrundelse for optag Alle er optaget på baggrund af deres SOSU-uddannelse + suppleringsfag Alle er optaget på baggrund af deres SOSU-uddannelse + suppleringsfag Alle er optaget på baggrund af deres SOSU-uddannelse + suppleringsfag Alle er optaget på baggrund af deres SOSU-uddannelse + 8 Antallet svarer til igangværende studerende i januar Ibid Side 15 af 99

17 Sygeplejerske Odense 30 Sygeplejerske Vejle 86 Sygeplejerske Svendborg 67 suppleringsfag Alle er optaget på baggrund af deres SOSU-uddannelse Alle er optaget på baggrund af deres SOSU-uddannelse Alle er optaget på baggrund af deres SOSU-uddannelse Fordele og ulemper ved at vælge SOSU som vej til en mellemlang videregående uddannelse For at afdække hvilke fordele og ulemper der kan være ved at vælge en SOSU- uddannelse som vej til en videregående uddannelse, blev der lavet to fokusgruppeinterview samt en spørgeskemaundersøgelse hos deltagerne i interviewene. Det første fokusgruppeinterview blev lavet den 28. februar 2013 med 13 sygeplejerskestuderende. Det andet fokusgruppeinterview blev lavet den 21. marts 2013 med 4 sygeplejersker på Sygehus Sønderjylland. I begge interviewgrupper har alle informanterne en social- og sundhedsassistentuddannelse, inden de er startet på sygeplejerskeuddannelsen. Fokusgruppeinterviewene havde fokus på, hvad deltagerne så af styrker og svagheder/mangler ved at være social- og sundhedsassistent inden at skulle videreuddanne sig til sygeplejerske. Dernæst deres personlige kompetencer eksempelvis motivation, samarbejdsevner og rammevilkår samt deres professionskompetencer eksempelvis faglig identitet, faglig udvikling og handlekompetencer. Endeligt blev de spurgt om baggrunden for at have valgt at blive sygeplejerske. Forud for gennemførelse af fokusgruppeinterviewene har alle deltagere udfyldt et spørgeskema omkring deres studie- og akademiske kompetencer. Resultaterne af både interview og spørgeskemaer viser, at i forhold til studie- og akademiske kompetencer fandt informanterne det manglefuldt at have en social- og sundhedsassistentuddannelse som baggrund. Dette er i relation til at skrive opgaver, læse faglitteratur, studiemetoder generelt samt mangel på grundlæggende historisk og samfundsmæssig viden. Herimod så de en stor fordel ved at være social- og sundhedsassistent, når det kommer til sundhedsfaglig viden, kommunikation, ikke at være bange for at røre samt målrettethed i forhold til valg af sygeplejerskeuddannelsen Hvordan vejledes elever og studerende med en social- og sundhedsassistentuddannelse På baggrund af ovenstående interview blev der gennemført fire enkeltinterviews med fire uddannelsesvejledere i februar og marts En uddannelsesvejleder fra Social- og Sundhedsskolen i Fredericia og en uddannelsesvejleder fra Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa. Endvidere en studievejleder fra sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og en studievejleder fra sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg. Disse interviews blev gennemført under de samme temaer som interviewene med de studerende og færdiguddannede sygeplejersker: Akademiske kompetencer, studiekompetencer, personlige kompetencer og professionskompetencer for at muliggøre sammenligninger på tværs af interview. Side 16 af 99

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det.

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det. Praksis Info I DETTE NUMMER: Spændende nye læringsrum På Fredericia Sygehus Opstart af ny spændende innovationslinje Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus SOSU Skills sætter fokus på uddannelserne

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Skoleoptag. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens. Ikrafttrædelse 1. januar 2013

Skoleoptag. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens. Ikrafttrædelse 1. januar 2013 Skoleoptag Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens Ikrafttrædelse 1. januar 2013 Evalueres med udgangen af 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... side 3 Hvilke optag omhandler det... side 3

Læs mere

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar)

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Formålet med det følgende er at give en kortfattet beskrivelse af de færøske social- og sundhedsuddannelser (uddannelserne til henholdsvis

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Deltagere: Anette Dippel Larsen, Anette Søgaard, Annette Teilmann Demant, Birgitte Sønderborg, Britta Starup, Dorte

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning August 2008 Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning Det faglige udvalg ønsker, at de lokale uddannelsesudvalg drøfter, hvilke valgfrie specialefag der skal udbydes på skolen,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

GVU til PA 31.07.15-27.09.16

GVU til PA 31.07.15-27.09.16 Adgangskrav: Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Grundskolens afgangsniveau i dansk, engelsk og Samfundsfag Fyldt 25 år Praktiske oplysninger: Undervisningstiden er 37 timer pr. uge incl. lektier. Den

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager 4,5 år, hvis du vælger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Program. 14.30-14.50 Velkomst og intro til Mobication. 14.50-15.10 Hvad er en Social og Sundhedsuddannelsen ved Søren Skovsen Sørensen

Program. 14.30-14.50 Velkomst og intro til Mobication. 14.50-15.10 Hvad er en Social og Sundhedsuddannelsen ved Søren Skovsen Sørensen Program 14.30-14.50 Velkomst og intro til Mobication 14.50-15.10 Hvad er en Social og Sundhedsuddannelsen ved Søren Skovsen Sørensen 15.10-15.30 Programmet for de to dage ved Søren Skovsen Sørensen 15.30-15.50

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer Eux - behov for justeringer Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer af IDA og GL September 2015 Indhold Eux - behov for justeringer... 3 Søgningen til eux er stærkt stigende... 4 Bekymring for

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Indhold Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen... 1 Indhold... 1 Mål og implementering... 2 Hovedindgange og udbudsrunde... 2 Adgangskrav...

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 15. juni 2012 /cbc Til stede: Afbud: Karin Ejlersen, Anders Halling, Rie Sørensen, Vibeke Engell-Sørensen, Britta Knudsen, Tine Thordén,

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DATATEKNIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? EUX Datatekniker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE

S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE INDLEDNING Bestyrelsen besluttede på mødet den 17. december 2013, at selvevalueringstemaet for skoleåret 2013-2014 igen skulle være: Hvordan

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse,

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund Ansøgning til Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) 1: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser Grundskolens 9.-10. klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig... 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere