Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet"

Transkript

1 Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Rådhuset, Lokale 208 Fraværende: Peter Duetoft Mai-Britt Beith Jensen pkt. 1-3 Vibeke Købsted pkt. 6-8 Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Temadrøftelse om velfærdsteknologi 2 2 Orientering om status for indførelse af selvkørende støvsugere 4 3 Resultater vedrørende afprøvning af sensorbleer 7 4 Forslag til udviklingsstrategi og styringsaftale - Rammeaftalen 2016 for 11 det specialiserede socialområde og specialundervisning 5 Evaluering af brugerbetaling på aktivitetscentrene ansøgninger til donationer til julehjælp 19 7 Præsentation af informationsmateriale for den kommunale hjemmepleje 22 8 Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 24

2 Side P Temadrøftelse om velfærdsteknologi Resumé Drøftelse af status for indførelse af velfærdsteknologi og input til revideret strategi for digitalisering og velfærdsteknologi. Sagsfremstilling SÆHudvalget fik på møde den 25. februar 2014 forelagt Sundheds-, Ældre- og Handicapområdets strategi for digitalisering og velfærdsteknologi. Forvaltningen anbefaler en revidering af denne strategi med forslag til nye prioritererede mål og indsatser. På udvalgsmødet gives en status på arbejdet med velfærdsteknologi med det formål at få en drøftelse af og input til en revideret strategi for digitalisering og velfærdsteknologi, som vil blive forelagt for SÆHudvalget i 4. kvartal Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at udvalget drøfter indførelse af velfærdsteknologi og giver input til revideret strategi for digitalisering og velfærdsteknologi.

3 Side 3. Beslutning SÆH-udvalget tog orienteringen til efterretning. SÆH-udvalget besluttede endvidere at anmode forvaltningen om at udarbejde oplæg til temaarrangement vedr. velfærdsteknologi. Peter Duetoft deltog ikke i mødet Mai-Britt Beith Jensen deltog ikke i punktets behandling

4 Side P Orientering om status for indførelse af selvkørende støvsugere Resumé Orientering om erfaringer med indførelse af selvkørende støvsugere på kommunens ældrecentre samt dag- og botilbud. Sagsfremstilling Bagrund På baggrund af et pilotprojekt på to plejecentre og to botilbud besluttede SÆHudvalget på møde den 25. marts 2014 at indføre selvkørende støvsugere på alle kommunens ældrecentre samt bo- og dagtilbud. De selvkørende støvsugere anvendes først og fremmest på egnede lokaler, hvilket vil sige fællesarealer, gangarealer og lignende. SÆH-udvalget besluttede samtidig på mødet den 25. marts at få forelagt en status. Formålet med at indføre selvkørende støvsugere er at opnå et bedre arbejdsmiljø med mindre fysisk opslidende støvsugning og en renere luft samt at understøtte en effektiv tilrettelæggelse af rengøringsarbejdet. Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse for at få en status fra alle ældrecentre og bo-/dagtilbud, jf. SÆHudvalgets beslutning om at få forelagt en status. Foreløbige erfaringer 19 plejecentre og bo-/dagtilbud har besvaret det udsendte spørgeskema og tilbagemeldingerne er følgende: 57% svarer, at de alt i alt er tilfredse eller meget tilfredse med de selvkørende støvsugere. 11% er utilfredse. 57% svarer, at de selvkørende støvsugere er rigtig godt implementeret og har erstattet manuel støvsugning på alle fællesarealer. 32% angiver, at de selvkørende støvsugere i nogen grad anvendes, og 11% svarer, at sjældent anvendes. 33% svarer, at de selvkørende støvsugere i høj grad har effektiviseret rengøringen og dermed frigjort tid hos personalet. 22% svarer i mindre grad eller slet ikke til dette. 45% svarer, at arbejdsmiljøet er blevet bedre.

5 72% svarer, at borgerne generelt har taget positivt i mod de selvkørende støvsugere. 6% angiver, at borgerne generelt har været negative. 83% svarer, at de i høj eller meget høj grad har fået den nødvendige støtte og vejledning til at indføre selvkørende støvsugere Side 5. Det kan konkluderes, at de selvkørende støvsugere generelt set anvendes som tilsigtet på ældrecentrene og bo-/dagtilbuddene. De har medvirket til et bedre arbejdsmiljø og kan i et vist omfang erstatte den manuelle støvsugning og dermed frigøre tid hos personalet. Men der er også en variation i besvarelserne, og på enkelte arbejdspladser er de selvkørende støvsugere kun i nogen eller mindre grad taget i anvendelse. Handleplan Som opfølgning på denne statusredegørelse vil forvaltningen sætte ind med støtte og vejledning målrettet de arbejdspladser, der har behov for dette. Erfaringen er, at dialog med og målrettet støtte til den enkelte arbejdsplads gør en forskel, når nye teknologier skal indføres. Så denne fremgangsmåde har også været anvendt i dette projekt, idet personalet på hvert ældrecenter og bo- /dagtilbud er blevet undervist i støvsugerens funktionalitet samt blevet rådgivet i, hvordan støvsugerne anvendes på optimal vis med udgangspunkt i de fysiske rammer det pågældende sted. Lovgrundlag Arbejdsmiljøloven 15. Økonomi En mere effektiv tilrettelæggelse af rengøringsarbejdet skal medvirke til at frigive ressourcer, og det kan dermed indgå som et element i den budgetopgave, som de decentrale enheder har i forbindelse med budgetstrategien (1,2,3,4%- reduktion). Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Selvkørende støvsugere medvirker til et bedre arbejdsmiljø ved at skåne medarbejderne for den hårde og opslidende manuelle støvsugning. På længere sigt kan selvkørende støvsugere dermed medvirke til at reducere antallet af arbejdsskader. Evalueringen viser desuden, at rengøringsniveauet er højnet, og luften er blevet renere, hvilket medvirker til et bedre fysisk arbejdsmiljø.

6 Selvkørende støvsugere understøtter desuden en mere rationel tilrettelæggelse og organisering af rengøringen. Side 6. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser De selvkørende støvsugere medvirker til et højere rengøringsniveau og dermed renere luft til gavn for borgere og medarbejdere. Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning SÆH-udvalget tog orienteringen til efterretning. Peter Duetoft deltog ikke i mødet Mai-Britt Beith Jensen deltog ikke i punktets behandling

7 Side P Resultater vedrørende afprøvning af sensorbleer Resumé Orientering om resultater af afprøvning af sensorbleer. Produktet består af en ble med chip, som registrerer tidspunkt for vandladning og vandladningsmængde. Denne information skal anvendes til en bedre udredning af borgeres inkontinensproblemer og derigennem medvirke til en bedre planlægning af plejen og en større livskvalitet for borgeren. Sagsfremstilling Baggrund og formål SÆH-udvalget blev på mødet den 27. januar 2015 orienteret om afprøvning af sensorbleer til beboere på botilbuddet Åge Holms Vej og ældrecentret Havgården og tilknyttede ældreboliger. Formålet er at sikre en bedre udredning af borgerens inkontinensproblemer. Den intelligente ble består af en ble med chip, som registrerer tidspunkt for vandladning og vandladningsmængde. Borgeren skal anvende bleen i 3 døgn, hvorefter personalet får præcis viden om den enkelte borgers vandladningsmønster. Denne viden skal medvirke til en bedre håndtering af borgerens inkontinens og dermed sikre en bedre livskvalitet for borgeren, eksempelvis ved at sikre den rette ble til borgeren og undgå at forstyrre borgeren unødigt om natten. Samtidig kan denne viden bruges til at optimere planlægningen af plejen, så der sker en optimal anvendelse af personalets ressourcer, hvor der bruges mindre tid på selve udredningen samt bleskift og lækager. Resultater af afprøvningen Afprøvningen har fundet sted fra marts til juni borgere med inkontinens er blevet udredt ved sensorble i projektet, heraf 14 beboere på Ældrecentret Havgården og tilknyttede ældreboliger samt 5 beboere på Aage Holms Vej. De samlede resultater for de to steder er følgende: Gevinster for borgerne Der er i afprøvningen dokumenteret følgende gevinster for borgerne:

8 Anvendelsen af bleer er reduceret (6% færre bleskift) ved en bedre tilrettelæggelse af borgerens toiletbesøg. Lækager er reduceret med 37%, hvilket medvirker til færre tryksår og hudproblemer. Antallet er store bleer er reduceret til fordel for mindre og mere komfortable bleer med mindre sugeevne (sugeevnen reduceret med 28%). Øget opmærksomhed på borgere, der fx har urinvejsinfektion eller ikke får tilstrækkelig med væske. Side 8. Der er således en række væsentlige positive gevinster, som øger borgerens sundhed og velbefindende. Gevinster for personalet Der er i afprøvningen dokumenteret følgende gevinster for personalet: Færre arbejdsopgaver pga. færre lækager (bundskifte, tøjskift) og færre skift. Færre lækager og bedre pleje giver en øget faglig stolthed. Mindre arbejde og større datasikkerhed ved udredning, revurdering og dokumentation ved vurdering af blebehov. En bedre inkontinensudredning er med til at øge den sundhedsfaglige viden hos personalet om inkontinens. Og personalet får ny viden, fordi borgerne ofte ikke er i stand til at kommunikere omkring problemstillinger med inkontinens. Medarbejderne giver således udtryk for, at sensorbleen bidrager til ny viden og dermed øger kvaliteten i udredningen, og det øger personalets motivation og arbejdsglæde i forhold til at kunne levere pleje på et fagligt højt niveau til borgere med inkontinens. Økonomiske gevinster De økonomiske gevinster kommer til udtryk ved en tidsbesparelse, fordi personalet ved en bedre udredning skal foretage færre bleskift og færre skift af sengelinned i forbindelse med lækager. Desuden er der en besparelse i produktomkostninger for de borgere, der ikke vil skulle skiftes så ofte og/eller anvender bleer med mindre sugeevne. Med udgangspunkt i erfaringerne i afprøvningen og en udbredelse til alle relevante borgere i, som udredes for inkontinens, er de forventede økonomiske gevinster beregnet. Nedenstående tabel viser de forventede produktbesparelser.

9 Side 9. Produktbesparelse Mindreudgift (mindre bleer) Merudgift (datalogger og sensorbleer) I alt produktbesparelse Som det fremgår af tabellen, er der en forventet merudgift i til produkter og en mindreudgift fra 2019, hvor udredning ved hjælp af sensorble forventes at være foretaget for alle relevante borgere. Nedenfor fremgår de forventede økonomiske gevinster for driftsområderne. Tids-/lønbesparelse Mindreudgift (færre lækager) Merudgift (oplæring og implementeringsledelse) I alt tids-/lønbesparelse i driften Som det fremgår af tabellen, er der en forventet tidsbesparelse allerede det første år, som stiger i de efterfølgende år i takt med, at flere borgere får en udredning ved sensorbleer. Da resultaterne baserer sig på kun 19 borgere, er det statistisk usikkert at generalisere resultaterne ift. ændringer i skiftefrekvens, antal lækager og produktændringer - og herunder generalisere de økonomiske gevinster. Erfaringerne fra afprøvningen i svarer dog til de resultater, som også andre kommuner har opnået ved afprøvning af sensorbleer, og derfor vurderes det, at sensorbleerne kan indføres i resten af organisationen med samme effekter som i afprøvningen. Det anbefales, at sensorbleer anvendes til udredning af alle relevante borgere (anslået 351 borgere ud af 1429 borgere med blebevilling), og at der i den forbindelse opbygges en organisation og viden på handicapområdet, som understøtter et større fokus på inkontinens. Dette vil være en forudsætning for en succesfuld indførelse af sensorbleer på botilbuddene. Implementeringen forudsætter en særlig indsats fra kontinensvejlederne ift. oplæring af medarbejdere på de relevante botilbud i inkontinensproblemstillinger samt efterfølgende indførelse af sensorbleer. For en uddybning af resultaterne henvises til arbejdsgruppens rapport (bilag 1).

10 Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Side 10. Økonomi Som beskrevet ovenfor er der en forventet merudgift til produkter de første tre år, hvorefter der er er en årlig produktbesparelse. Det anbefales, at den forventede merudgift i finansieres via midler fra "investeringsstrategi for bedre brug af hjælpemidler" fra ældrepuljen, og at den forventede produktbesparelse fra 2019 indgår i hjælpemiddelområdets økonomi. Der er som beskrevet ovenfor en forventet tidsbesparelse i driften ved indførelse af sensorble, og det anbefales, at denne nettobesparelse i driften indgår som et element i den budgetopgave, som de decentrale enheder har i forbindelse med budgetstrategien (1,2,3,4%-reduktion). Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser En bedre udredning ved benyttelse af intelligente bleer medvirker til, at borgernes sundhed og velvære øges. Erfaringerne viser, at man bl.a. kan reducere antallet af lækager, en bedre planlægning af bleskift, samt at borgeren kan få en bedre nattesøvn med færre unødvendige forstyrrelser. Bilag Bilag 1: Arbejdsgruppens rapport. Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet Beslutning SÆH-udvalget godkendte indstillingen Peter Duetoft deltog ikke i mødet Mai-Britt Beith Jensen deltog ikke i punktets behandling

11 Side A Forslag til udviklingsstrategi og styringsaftale - Rammeaftalen 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisning Resumé Som en del af rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet fremsender Kommunekontaktrådet (KKR) udkast til udviklingsstrategi og styringsaftale for 2016 til godkendelse. Sagsfremstilling De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Koordineringen af områderne indebærer ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale. Rammeaftalen er et redskab for kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet til, på tværs, at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale, der begge nu foreligger til de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådets godkendelse (bilag 1-11). Begge træder i kraft pr. 1. januar Udkastene til udviklingsstrategi og styringsaftale er godkendt i KKR den 25. september Udviklingsstrategiens indhold Udviklingsstrategien er den del af rammeaftalen, der stiller skarpt på kommunernes ønsker til den faglige udvikling af tilbuddene på det specialiserede socialområde. Dernæst skal udviklingsstrategien give et samlet skøn over behovet for regulering af pladser og tilbud i rammeaftalen. Udkast til Udviklingsstrategien for 2016 er udarbejdet på baggrund af konkrete indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland. s indmeldinger til udviklingsstrategien blev godkendt i Byrådet 26. marts 2015 efter at have været forelagt Arbejdsmarkedsudvalget, Børne-, Skole- og Undervisningsudvalget samt Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.

12 Side 12. Udviklingsstrategien består i indeværende år af flere nye elementer: Afrapportering på central udmelding omkring voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialtilsyn Nords årsrapport Afrapportering på ministertema 2015 vedrørende anbragte børn og unges undervisning og uddannelse. Forvaltningen gør opmærksom på, at der i bilag 1 til Udviklingsstrategien er en faktuel fejl i punkt 3 vedrørende s indmelding til plan om etablering af nye tilbud og/eller overtagelse af regionale tilbud. Hjørring Kommune planlægger således at sammenlægge 5 små botilbud uden døgndækning og ikke 4 små botilbud med døgndækning. Styringsaftalens indhold Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for kommunernes handel med pladser på specialundervisningstilbud og tilbud på det sociale område i Nordjylland. De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som indholdet i styringsaftalen sigter efter: Incitament til effektiv drift både for driftsherre og myndighed Retvisende og omkostningsbaserede takster ydelser skal kunne sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind Udviklingstiltag driftsherre skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling. Styringsaftalen for 2016 er indholdsmæssigt stort set identisk med de forrige års aftaler, dog kan følgende nye forhold fremhæves: At formuleringerne i den nye takstbekendtgørelse er indarbejdet i hoveddokumentet og specifikationen At der er indarbejdet nye formuleringer vedrørende overheadberegninger og bufferpladser i såvel hoveddokumentet som specifikationen. Særlig finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland har siden den 15. oktober 2014 været omfattet af rammeaftalens forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud i landsdelen. Der er indgået en særlig finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland som udløber ved udgangen af Der har pågået et arbejde med at få denne revideret, men det har vist sig

13 svært at sikre et driftsgrundlag, der kan opretholde tilbuddet i sin nuværende form. Finansieringsmodellen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland for 2016 er derfor ikke endeligt afklaret, og behandles på KKR mødet den 20. november Side 13. KKR har på deres møde den 25. september 2015 drøftet finansieringen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. KKR var enige om, at iværksætte en proces med fokus på at finde en fælles løsning og en solidarisk finansiering af Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. KKRs beslutning i forbindelse med Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland vil blive forelagt de nordjyske kommuner og Regionsrådet efter KKRs møde den 20. november Lovgrundlag Lov om social service 6 (LBK nr. 254 af 20/03/2014) Lov om folkeskolen 47 (LBK nr. 665 af 20/06/2014) Lov om specialundervisning for voksne 6 h (LOV nr 378 af 28/04/2012) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældre-boligområde (BEK nr af 20/08/2013) Bekendtgørelse om rammeaftaler og udgifter ved de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v. (BEK nr 760 af 24/06/2014) Økonomi Ingen bemærkning. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkning. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkning.

14 Bilag Side Udkast til udviklingsstrategi Udviklingsstrategiens bilag 1 - indmeldinger til udviklingsstrategien Udviklingsstrategiens bilag 2 - det forstærkede samarbejde udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel 4. Udviklingsstrategiens bilag 3 - tilbud omfattet af forstærket samarbejde 5. Udviklingsstrategiens bilag 4 - afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedr. børn/unge med alvorlig synsnedsættelse 6. Udviklingsstrategiens bilag 5 - afrapportering Ministertema 2015 vedr. anbragte børn og unges undervisning og uddannelse 7. Udviklingsstrategiens bilag 6 - socialtilsyn nord årsrapport Udviklingsstrategiens bilag 7 - lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger 9. Udkast til styringsaftalen Styringsaftalens bilag 1 - teknisk specifikation til aftalen 11. Styringsaftalens bilag 2 - specifikke aftalevilkår for specialundervisningstilbud Direktionen indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at udkast til udviklingsstrategi 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes med bemærkning om, at der i Hjørring Kommunes indmelding til udviklingsstrategiens bilag 1 punkt 3 er en faktuel fejl. at udkast til styringsaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes Beslutning SÆH-udvalget godkendte indstillingen Peter Duetoft deltog ikke i mødet

15 Side P Evaluering af brugerbetaling på aktivitetscentrene Resumé Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges evaluering af brugerbetaling på aktivitetscentrene. Sagsfremstilling Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget blev 11. august 2015 præsenteret for status på evaluering af brugerbetaling på aktivitetscentrene. Udvalget forelægges her den endelige evaluering af indførelse af brugerbetalingen (bilag 1). Forvaltningen gør opmærksom på, der i forbindelse med evalueringen skal tages hensyn til, at brugerbetalingen kun har været en realitet i ca. 4 måneder, hvoraf aktivitetscentrene har holdt sommerferie i halvanden måned. Det er derfor endnu for tidligt at afgøre, hvilken effekt indførelse af brugerbetalingen vil have på længere sigt. Aktivitetsområdet i s 6 aktivitetscentre yder støtte til borgerne efter Servicelovens (SEL) 79 (almene aktivitetstilbud) og 104 (særskilte aktivitetstilbud for borgere med demens eller anden svær kognitiv svækkelse), de såkaldte SAD-tilbud. Målgruppen aktivitetscentrene er pensionister og efterlønsmodtagere i Hjørring Kommune med nedsat fysisk, psykisk eller socialt funktionsevne. Udvikling i antal brugere og antal besøg Brugerbetalingstaksten blev primo 2015 fastsat ud fra en forventning om et uændret antal brugere med gennemsnitligt 2 besøg i aktivitetscentrene pr. uge. Evalueringen viser imidlertid, at antallet af brugere efter SEL 79 er faldet betydeligt siden indførelse af brugerbetaling. Siden april 2015 er antallet af brugere således faldet med 38,6 %. Det fremgår desuden af evalueringen, at de brugere, der fortsat kommer i aktivitetscentrene, har nedsat deres besøgsantal, således at de siden brugerbetalingens indførelse i gennemsnit har aflagt aktivitetscentrene et besøg 1,2 gange pr. uge.

16 SAD-brugerne i aktivitetscentrene I forbindelse med indførelsen af brugerbetaling er antallet af SAD-brugere steget. Dette skyldes blandt andet, at nogle brugere, inden brugerbetalingens indførelse, er blevet overført fra aktivitetstilbud efter SEL 79 til SAD-tilbud, hvilket også medfører et fald i antallet af betalende brugere. Side 16. Brugernes reaktion på brugerbetalingen Generelt finder brugerne brugerbetalingen acceptabel. Aktivitetscentrene oplever dog, at der blandt flere brugere er utilfredshed med, at brugerbetalingstaksten er ens for alle brugere, og at der ikke differentieres efter hvor mange timer, den enkelte bruger benytter aktivitetscenteret. En timetakst vil dog medføre mere administration for personalet. Aktivitetscentrene oplever desuden, at det særligt har været de friske brugere, der har været negative omkring brugerbetalingen. Aktivitetscentrenes oplevelser med brugerbetalingen Aktivitetscentrene bruger stadig meget tid på registrering og administration i forbindelse med brugerbetalingen. Endvidere oplever aktivitetscentrene, at det kan være svært at afgøre, hvornår en borger er bruger af aktivitetscenteret, og derfor skal opkræves betaling, og hvornår der er tale om en borger, der opholder sig i aktivitetscenteret, men ikke er egentlig bruger. Høring Høringssvar fra Ældrerådets møde 5. oktober 2015 forelægges på mødet. Lovgrundlag Serviceloven 79 omhandlende tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Serviceloven 104 omhandlende særskilte aktivitetstilbud for borgere med demens eller anden svær kognitiv svækkelse. Økonomi Inden indførelse af brugerbetaling blev det forventede afkast herved beregnet til kr. pr. år. Dette tal indgår i budget Beregningen byggede på et uændret antal brugere med gennemsnitligt 2 besøg i aktivitetscentrene pr. uge.

17 Forvaltningen har sidenhen justeret afkastet til kr. pr. år, da der ikke kan indkræves betaling for brugere i SAD-tilbud efter SEL 104. Side 17. Med det budgetforslag for , som Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har fremsendt, reduceres indtægtsbevillingen vedrørende brugerbetaling på aktivitetscentrene fra kr. til kr. Hvis gennemsnittet af antal besøg på aktivitetscentrene i perioden maj-august 2015 repræsenterer det generelle månedlige besøgsantal fremadrettet, vil afkastet via brugerbetaling se således ud: Afkast Forudsat Faktisk Forskel Månedlig ,00 kr. s ,00 kr ,00 kr. Årlig ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Med det nuværende aktivitetsniveau kan der således imødeses et mindre provenu på kr. i Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkning. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Aktivitetscentrene kan medvirke til at forsinke tidspunktet for borgerens indflytning på et ældrecenter samt mindske borgerens behov for hjælp fra hjemmeplejen og primærsygeplejen samt genoptræning fra Træningsenheden. Bilag 1. Evaluering af brugerbetaling på aktivitetsområdet Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at s kvalitetstandarder for Servicelovens 79 og 104 opdateres

18 at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget drøfter evaluering af brugerbetaling på aktivitetscentrene Side 18. Beslutning SÆH-udvalget besluttede, at der indledes en dialog med brugere, der sidestilles med frivillige brugere (det vil sige, brugere som falder uden for målgruppen), om vilkår for brugen af lokalerne tilknyttet de 6 Aktivitetscentre at anmode forvaltningen om at udarbejde et oplæg til en mindre bureaukratisk model f.eks. et fast årligt/månedligt beløb. at opdatere kvalitetsstandarder for servicelovens 79 og 104. Peter Duetoft deltog ikke i mødet

19 Side Ø ansøgninger til donationer til julehjælp Resumé Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges 18-ansøgninger vedrørende donationer til julehjælp. Sagsfremstilling yder støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 og s Frivilligpolitik (bilag 1). 18- ansøgninger vedrørende donationer til julehjælp forelægges hermed Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget (SÆH-udvalget). Donationer til julehjælp SÆH-udvalget vedtog på møde den 25. november 2014 følgende procedurer og rammer vedrørende donation af julehjælp gældende fra 1. januar 2015: Der reserveres en pulje på kr. til donationer til julehjælp. Ansøgningsfristen for donationer til julehjælp er den 15. september for indeværende år. Ansøgninger skal foretages via skemaet "Ansøgningsskema 18". Alle ansøgninger til donationer til julehjælp skal uanset beløbsstørrelse forelægges SÆH-udvalget, der fordeler puljen på de indkomne ansøgninger. SÆH-udvalget behandler ansøgninger på det første møde i oktober hvert år. Der er i 2015 i alt indkommet 4 ansøgninger til donation til julehjælp til 18- puljen på i alt kr. Der søges blandt andet om støtte til afholdelse af juleaften for ensomme og fattige og til indkøb af julepakker med dagligvarer til julen til udsatte familier med børn. Ansøgningerne er som følger, jf. bilag 2-5: Dansk Folkehjælp Hjørring Afdeling ansøger om kr. Der indstilles til bevilling af kr. Frelsens Hær i Hjørring ansøger om kr. Der indstilles til bevilling af kr. Der gøres opmærksom på, at Frelsens Hær har anmodet forvaltningen om overførsel af kr. fra 2014 til Beløbet

20 stammer fra bevilling af donation til julehjælp fra 18-puljen i Denne overførsel er taget med i betragtning i forbindelse med vurderingen af ansøgningen i indeværende år. Det betyder, at tilskuddet til Frelsens Hær i alt beløber sig til kr. inklusiv det overførte beløb. Side 20. Løkken Frikirke ansøger om kr. Der indstilles til bevilling af kr. Charity ansøger om kr. Der indstilles til bevilling af kr. Forvaltningen vurderer, at samtlige ansøgninger opfylder tildelingskriterierne beskrevet i s Frivilligpolitik, og indstillingerne holdes inden for den afsatte økonomiske ramme på kr. Lovgrundlag Servicelovens 18, stk. 2 vedrører, at der årligt skal afsættes et beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde. Økonomi Budgetrammen for 18-puljen er i 2015 på kr. Der er heraf afsat en økonomisk ramme på kr. til donationer til julehjælp. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Administrativt opdateret Frivilligpolitik 2. Dansk Folkehjælp Hjørring Afdeling (Fortroligt bilag) 3. Frelsens Hær i Hjørring (Fortroligt bilag) 4. Løkken Frikirke (Fortroligt bilag) 5. Charity (Fortroligt bilag)

21 Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkender indstillingen vedrørende bevillinger af donationer til julehjælp. Side 21. Beslutning SÆH-udvalget besluttede følgende fordeling af midlerne til julehjælp: Dansk Folkehjælp kr Frelsens Hær kr Løkken Frikirke kr Charity kr Peter Duetoft deltog ikke i mødet Vibeke Købsted deltog ikke i punktets behandling

22 Side A Præsentation af informationsmateriale for den kommunale hjemmepleje Resumé Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget (SÆH-udvalget) præsenteres for informationsmateriale for den kommunale hjemmepleje til orientering. SÆHudvalget drøfter, om den kommunale hjemmepleje skal synliggøre sig yderligere overfor borgerne som leverandør af hjemmehjælp. Sagsfremstilling SÆH-udvalget har ønsket, at informationsmaterialer for s hjemmepleje fremstår mere indbydende og professionelt. Materialerne er med til at synliggøre hjemmeplejen overfor borgerne som leverandør af hjemmehjælp - på linje med de private leverandører af hjemmehjælp. Til orientering får SÆH-udvalget på udvalgsmødet udleveret en "pose" med nye informationsmaterialer, som den kommunale hjemmepleje har fået lavet. Sammen med materialerne udleveres også Håndbog og Bilag for Fremtidens Hjemmehjælp. Materialerne omfatter bl.a. pjecer, en kalender, en kuglepen og en kop. Hjemmeplejens biler er også med til at synliggøre den kommunale hjemmepleje som leverandør af hjemmehjælp (bilag 1). Forvaltningen anbefaler, at SÆH-udvalget drøfter, om den kommunale hjemmepleje skal synliggøre sig yderligere overfor borgerne som leverandør af hjemmehjælp. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Økonomi Ingen bemærkninger.

23 Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Side 23. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Billede af hjemmeplejebil,. Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at orienteringen tages til efterretning at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget drøfter, om den kommunale hjemmepleje skal synliggøre sig yderligere overfor borgerne som leverandør af hjemmehjælp Beslutning SÆH-udvalget tog orienteringen til efterretning. SÆH-udvalget besluttede at præsentationsmaterialet for den kommunale leverandør af hjemmepleje er tilgængligt på relevante steder (eksempelvis biblioteker, lægehuse, hjemmeside m.m.) Peter Duetoft deltog ikke i mødet Vibeke Købsted deltog ikke i punktets behandling

24 Side G Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Udvalgsformanden Udvalgsmedlemmerne Direktøren Tilrettet program med ny dato for temamøde om politikker på Ældreområdet (bilag 1) Invitation til Handicap- og Psykiatrikonference samt program for dagen (bilag 2 og 3) Forsikringsforhold (bilag 4) Beslutning Peter Duetoft deltog ikke i mødet Vibeke Købsted deltog ikke i punktets behandling

25 Side 25. Underskrifter Lilli Damsgård Christensen Mai-Britt Beith Jensen Erik Vadsager Louise Bilde Hvelplund Peter Duetoft Birthe Andersen Vibeke Købsted

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bodil Kjær Bemærkninger Følgende sager behandles:

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg Universitet,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg Universitet, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den 02.11.2015 kl. 09.00 Aalborg Universitet, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Udlandsrejse 2 3 Rammeaftale 2016 for det specialicerede

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:00 Mødet afsluttet: kl. 12:50 Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:35 Mødested: Rådhuset, Lokale 428 Fraværende: Erik Vadsager

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:00 Mødet afsluttet: kl. 13:00 Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende:

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:15 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:35 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 10:45 Mødested: R-122 Fraværende: Lene Smidstrup, Bodil Kjær, Lars J.L. Jakobsen,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-329 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Carsten Møller Nielsen Følgende sager behandles: Pkt. Tekst

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: 23. april 2012 Fraværende: Mødetid: 14.00 Andreas Boesen (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Udviklingsstrategi -

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 20:00 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. 11:35 Mødested: R-329 - Høringsmøde Budget Fraværende: Bodil Kjær Bemærkninger

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Centralkøkkenet - M. P. Koefoeds Vej 1, 9800 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 10:00 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: Køkkenområdet, M. P. Koefoeds

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 11. oktober 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet begynder kl. 15.30 med besigtigelse af Kridthuset og kl.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap Velfærdsteknologi Sundhed, Ældre og Handicap VELFÆRDSTEKNOLOGI I HJØRRING KOMMUNE I Hjørring Kommune vil vi i samarbejde mellem borgere og medarbejdere skabe rammerne for et godt liv for vores borgere.

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Lars J.L. Jacobsen, Myrna Pedersen, Hanne Bundgaard Bemærkninger

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: 049 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:30 Mødested: Rådhuset, Lokale 428 Fraværende: Mai-Britt

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Page 1 of 6 Indkaldelse Hanne Roed Henrik Qvist Henrik Gottlieb Hansen Susanne Gaarde Nicolaj Bang Olav Nørgaard Steen Jakobsen Tilde Bork Karina Due Page 2 of 6 1-30-73-63-14 Afrapportering på Centrale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Åben tillægsdagsorden, referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Åben tillægsdagsorden, referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Åben tillægsdagsorden, referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 12:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato Tid Sted NB. 15. juni 2005 16:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Indledende drøftelse af budget 2006. Åben sag 2. Tilsyn

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Torsdag, den 30. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Farum Kommune, Produktionshuset

Social- og Sundhedsunderudvalg Torsdag, den 30. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Farum Kommune, Produktionshuset FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Torsdag, den 30. marts 2006, Kl. 18.00 Møde nr. 4 Farum Kommune, Produktionshuset Afbud: Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand Kurt Bork Christensen

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Curt Sørensen, Jens

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 Indhold Indledning...3 Overordnetambition...4 TemaerogprocesseriUdviklingsstrategien...5 Ministertema:Udviklingenibrugenafdeforskelligeformerforfamilieplejeanbringelser...5 Analyse

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 09. maj 2011 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:30 Elly Henriksen, Formand Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V) Karl

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende:

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST

KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST FORORD Det specialiserede social- og specialundervisningsområde er et kommunalt kerneområde,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Årshjul for Sundheds- og Psykiatriudvalget 2014

Årshjul for Sundheds- og Psykiatriudvalget 2014 Årshjul for s- og Psykiatriudvalget 2014 13. januar 2014 Kl. 17.00 Godkendelse af forretningsorden Mødeplan 2014 Drøftelse med afsæt i den digitale informationsmappe Psykiatri og Orientering om kommende

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere