UfR. 15. august Visning af kopimøbler. Af advokat Peter Schønning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UfR. 15. august 2012. Visning af kopimøbler. Af advokat Peter Schønning"

Transkript

1 UfR 15. august 2012 Visning af kopimøbler Af advokat Peter Schønning Resumé: Artiklen behandler spørgsmålet om offentlig visning af kopimøbler importeret fra bl.a. Storbritannien. Forfatteren konkluderer, at visning i Danmark af kopier af møbler, lamper m.v., der stadig nyder ophavsretsbeskyttelse herhjemme, omfattes af den ophavsretlige eneret, når visningen finder sted i lokaler med offentlig adgang, uanset om der er tale om showrooms, restauranter eller biblioteker m.v., og at denne visningsret i lyset af en EU-dom af 21. juni 2012 også kan gøres gældende over for kopier, der er importeret fra et EU-land, hvor de ikke er ophavsretsbeskyttede, og som derfor ikke er fremstillet med tilladelse fra rettighedshaverne. 1. Indledning Ph.d.-stipendiat Mette Ohm Rørdam har i U 2012 B, s , en interessant og velskrevet artikel med titlen Salg og markedsføring af brugskunst i EU. Det handler navnlig om, at møbler og anden brugskunst ikke har den samme retsbeskyttelse i de forskellige EU-lande. I Danmark og de fleste andre EU-lande beskyttes brugskunst efter de almindelige regler i ophavsretsloven, der har en beskyttelsestid på 70 år efter ophavsmandens død, jf. den danske ophavsretslovs 63, stk. 1. I enkelte EU-lande, navnlig Storbritannien og Italien, beskyttes design reelt kun i 25 år efter frembringelsen eller udgivelsen. 1 Der er således ikke inden for EU gennemført en fuld harmonisering af immaterialretsbeskyttelsen af design. 2 Dette skisma, der efterhånden er et særsyn i moderne europæisk ophavsret, 3 giver anledning til en række ophavsretlige problemer. 1 Denne forskel er muliggjort af art. art. 2(7) i Bernerkonventionen, der giver mulighed for slet ikke at beskytte design efter ophavsretsreglerne, og art. 7(4), der hjemler mulighed for en beskyttelsestid på ned til 25 år efter frembringelsen for brugskunst, hvis landet altså overhovedet vælger at beskytte brugskunst ophavsretligt. Den danske ophavsretslovs 10, stk. 1, fastslår en kumulativ beskyttelse efter designloven og ophavsretsloven. 2 I EU har man undladt at harmonisere ophavsretsspørgsmålet i designdirektivet, jf. art. 17 i direktiv 98/71/EF om retlig beskyttelse af mønstre, hvorefter omfanget af og betingelserne for ophavsretlig beskyttelse af design overlades til national lovgivning; om dansk designret i forhold til ophavsretten, se Schovsbo & Holm Svendsen: Designret. Designloven med kommentarer (2002), s. 60 f., og Schovsbo & Rosenmeier: Immaterialret (2. udg. 2011), s. 365 f. 3 Ophavsretten har således været genstand for en omfattende EU-harmonisering siden begyndelsen af 1990 erne; se allerede min artikel i U 1991 B, s For en opdateret oversigt og gennemgang af EU-direktiverne på 1

2 Mette Ohm Rørdam redegør udmærket for disse problemer. Jeg vil i denne artikel blot supplere på et enkelt område, nemlig vedrørende den offentlige visning af kopimøblerne, navnlig i lyset af en ny afgørelse fra EU-Domstolen. 2. Visningsretten Eneretten til offentlig visning er stedbarnet i den ophavsretlige eneretsfamilie. Eneretten til eksemplarfremstilling, spredning og offentlig fremførelse som er de øvrige familiemedlemmer er genstand for masser af opmærksomhed, såvel juridisk som i praksis. Imens henslæber visningsretten en temmelig upåagtet tilværelse. Hvad er visningsretten? Visningsretten er en eneret til at give tilladelse til udstilling og andre former for visning af eksemplarer af værket til almenheden, jf. ophavsretslovens 2, stk. 3, nr. 2. Visningsretten har særlig betydning for kunstværker, hvor værkets udseende er det centrale element ved værket. Eneretten til visning omfatter visning af et fysisk eksemplar af et værk for en tilstedeværende almenhed, hvad enten der er tale om et originaleksemplar eller en kopi. Visningsbegrebet omfatter således udstilling af malerier og skulpturer på museer m.v., men kan også vedrøre visning af brugskunst, placering af aviser i udhængsskabe og præsentation af bøger på et offentligt bibliotek. Det ophavsretlige visningsbegreb svarer ikke helt til, hvordan det anvendes i dagligsproget; visning af film i fjernsynet og biografen er således ikke visning i ophavsretslovens forstand, men fremførelse. Sondringen mellem fremførelse og visning kan i relation til skærmgengivelse give anledning til tvivl, men det er ikke relevant for visning af kopimøbler. 4 EU-direktiverne om ophavsret nævner ikke offentlig visning som en ophavsretlig grundbeføjelse. Enerettighederne omfatter alene eksemplarfremstilling, eksemplarspredning samt overføring til og tilrådighedsstillelse for almenheden, men ikke eksemplarvisning (eller for den sags skyld direkte offentlig fremførelse, jf. den danske lovs 2, stk. 3, nr. 3). En sag for EU-Domstolen 5 har handlet om, hvorvidt eneretten til spredning i infosoc-direktivet 6 omfattede eneret til visning. Det drejede sig nærmere bestemt om fortolkning af ordene salg eller på anden måde i direktivets art. 4(1). Et italiensk firma havde uden tilladelse produceret møbler, der oprindelig var designet af Le Corbusier. Dette var lovligt efter de italienske regler. En ophavsretsområdet, se Schønning & Blomqvist: International ophavsret (2011), s. 125 ff. Direktivet om den ophavsretlige beskyttelsestid (direktiv 2006/116/EF) indeholder ikke nogen undtagelse for brugskunst. 4 Se i stedet Schønning: Ophavsretsloven med kommentarer (5. udg. 2011), s EU-Domstolens dom af 17. april 2008 (Peek& Cloppenburg). 6 Direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet. 2

3 tysk butik satte kopimøblerne i et opholdsrum for kunderne og i et udstillingsvindue; i Tyskland nød møblerne ophavsretsbeskyttelse. Domstolen konkluderede, at spredningsbegrebet forudsætter overdragelse af ejendomsretten, jf. præmis 35 og 36. Offentlig fremvisning af et eksemplar er således ikke omfattet af art. 4(1). Domstolen udelukker ikke, at der efter national ret kan gives en særlig visningsret, selv om denne ikke er reguleret i infosoc-direktivet; dette er altså overladt til national ret. Samme opfattelse gives der udtryk for i lovbemærkningerne i forbindelse med implementering af infosoc-direktivet, hvor det vedrørende visningsbestemmelsen i ophavsretsloven udtales: Infosoc-direktivet indebærer ikke nogen forpligtelse til at ændre bestemmelsen. 7 Offentlig visning af design er således ramt af et sjældent tilfælde af dobbelt-uharmonisering inden for EU: Beskyttelsestiden er ikke harmoniseret, og visningsretten er ikke et fælles EU-retligt begreb. 3. Konsumption af visningsretten Visningsretten konsumeres i medfør af ophavsretslovens 20. Det betyder eksempelvis, at museer m.v. frit må vise indkøbte eksemplarer af kunstværker. Det betyder også, at originaleksemplarer af stole, lamper m.v., der er solgt med rettighedshaverens samtykke, kan vises offentligt. Konsumption forudsætter imidlertid, at kunstværket er blevet udgivet, eller at det pågældende eksemplar af ophavsmanden selv eller med hans eller hendes samtykke er overdraget til andre. Konsumption indtræder med andre ord, når nogen har erhvervet et eksemplar af kunstværket, som er blevet solgt med ophavsmandens samtykke. Det er som bekendt ikke tilfældet ved salg af kopimøbler fra Storbritannien, uanset om selve eksemplarfremstillingen har været lovlig eller ej; de enkelte kopier er under ingen omstændigheder solgt med samtykke fra rettighedshaverne til de pågældende møbler. Den manglende konsumption indebærer, at eneretten til visning efter 2 er i behold vedrørende det enkelte eksemplar, som importeres til Danmark. Det samme er tilfældet med eneretten til eksemplarspredning, som i disse tilfælde ikke konsumeres i medfør af lovens 19; dette indebærer, at personer, der har købt en kopi af fx en PH-lampe, ikke lovligt kan videresælge denne kopi til andre i Danmark via auktionssites m.v. 4. Lovvalget Den danske ophavsretslov anvendes på ophavsretligt relevante handlinger, der finder sted på dansk territorium. Internationalt taler man om princippet om lovgivningens territoriale 7 Folketingstidende , Tillæg A, s. 226 ff., lovbemærkninger til ændring af 2, stk. 3, nr. 2 (lovforslagets nr. 2). 3

4 afgrænsning, som følger af Bernerkonventionens art. 5(2), hvorefter beskyttelsens omfang og de mulige sanktioner afhænger af»lovgivningen i det land, hvor beskyttelsen kræves«. Rom IIforordningen om lovvalgsregler uden for kontrakt 8 henviser i art. 8 i realiteten blot til denne konventionsbestemmelse, når det gælder ophavsret; forordningen finder på grund af det retlige EU-forbehold ikke anvendelse i Danmark. Dette territorialitetsprincip følger tillige af de internationale privatretlige principper om lovvalg, hvorefter en krænkelse som hovedregel skal bedømmes efter lovgivningen i det land, hvor udnyttelsen har fundet sted. 9 Det er i øvrigt i kraft af dette territorialitetsprincip, at lovligheden af kopimøbler skal vurderes i forhold til det land, kopierne er fremstillet i, ikke det land, de sælges fra. Hvis fx en kopi af et møbel er lavet i et asiatisk land, hvor værket er beskyttet, er og forbliver kopien ulovlig. Når et eksemplar på denne måde fødes som en ulovlig kopi, kan det ikke lyses i kuld og blive en lovlig kopi bare ved at blive eksporteret via et land, såsom Storbritannien, hvor værket ikke nyder beskyttelse. Spørgsmålet om lovligheden af en handling skal således bedømmes efter bestemmelserne i den danske ophavsretslov, hvis handlingen har fundet sted i Danmark. Har kopiering af et værk fundet sted i Tyskland, skal spørgsmålet om kopieringens lovlighed og evt. sanktioner ikke bedømmes efter dansk ret. Når det gælder visning, betyder det, at den danske ophavsretslovs eneret til offentlig visning kan gøres gældende, hvis visningen finder sted i Danmark. Det er tilfældet, hvis visningen finder sted i en lokalitet inden for de danske grænser, fx en butik beliggende i Danmark. Lovligheden af visning af eksemplaret i denne danske butik skal med andre ord bedømmes efter den danske ophavsretslov, uanset om det er et originaleksemplar eller en kopi (lovlig eller ulovlig), og uanset eksemplarets proveniens, dvs. om eksemplaret er fremstillet i Danmark eller andre lande. 5. Visning af kopimøbler I hvilke tilfælde kræver visning af kopimøbler tilladelse fra rettighedshaverne til disse møbler? Der er ikke tvivl om, at visning af kopiprodukter i deciderede showrooms indebærer offentlig visning, som kræver tilladelse fra rettighedshaverne. Men hvordan forholder det sig med andre lokaler, hvor møblerne ikke som sådan vises frem, men alligevel gøres tilgængelige for almenheden, fordi lokalerne er i det offentlige rum? Nærliggende eksempler er biblioteker og restauranter. 8 EU-forordning nr. 864/2007 af 11. juli Se nærmere Schønning & Blomqvist: International ophavsret (2011), s. 371 ff. 4

5 I august 2010 omtalte Politiken 10 en sag, hvor Roskilde Universitetsbibliotek på RUC efter krav fra rettighedshaverne fjernede 16 kopier af Le Corbusier-stole, som havde været placeret i bibliotekets lounge-område. Desuden fjernede biblioteket 12 lænestole og to sofaer. Kopimøblerne var købt af kopifirmaer i Storbritannien og Italien. Der er intet i forarbejderne til ophavsretsloven, der antyder at begrebet offentlig visning skal anskues anderledes end offentlighedsbegrebet med hensyn til spredning og fremførelse. Tværtimod anføres det i lovbemærkningerne, 11 at det afgørende udtryk er at gøre værket tilgængeligt for almenheden i lovens 2, stk. 1, og at herunder falder offentlig fremførelse, spredning af eksemplarer til almenheden og offentlig visning af eksemplarer. Når offentlighedsbegrebet i relation til visning skal forstås på samme måde som ved fremførelse, står det klart, at eneretten kan gøres gældende i ethvert tilfælde, hvor alle og enhver har adgang til lokalet, uanset om der opkræves betaling eller ej. 12 Fremførelse af musik i en butik eller restaurant er eksempelvis en offentlig fremførelse, som der skal indhentes tilladelse til. Formålet med visningen er ikke afgørende for, om der foreligger tilgængeliggørelse for almenheden. 13 Det afgørende er alene, om der foreligger en intention om at stille møblerne til rådighed for almenheden i modsætning til privatsfæren; det er tilfældet, når kopier af møbler, lamper m.v. bruges i offentligt tilgængelige lokaler, såsom et bibliotek eller en restaurant. Dansk retspraksis, om end sparsom, støtter dette synspunkt. Følgende afgørelser kan nævnes: 14 Kendelse af 21. august 2008 fra Fogedretten i Aarhus. 15 Sagen drejede sig bl.a. om møbler, som Fritz Hansen A/S og Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S har rettighederne til. Kopierne blev importeret fra Storbritannien. Der blev nedlagt fogedforbud mod bl.a. at vise møblerne [ ] til offentligheden i Danmark, herunder ved at vise eksemplarer af møblerne i butik, udstillingslokale eller offentlig tilgængelig lounge, forsamlingshus og tilsvarende eller ved fremvisning af lokaler, hvori møblerne er placeret. Dom af 27. marts 2012 fra Retten i Hillerød. 16 Sagsøgerne i sagen var Louis Poulsen Lighting A/S (vedrørende bl.a. PH-lamper), Carl Hansen & Søn A/S (vedrørende Wegner-stole), 10 Politiken 13. august 2010 ( Kopimøbler fjernes fra bibliotek på RUC ) og 14. august ( RUC søger forlig om kopimøbler ). 11 Folketingstidende , Tillæg A, sp Jf. Schønning: Ophavsretsloven med kommentarer (5. udg. 2011), s Jf. Strömholm i NIR 1984, s. 79 f. 14 Der findes også en nylig sag fra Rønne, hvor der blev indgivet forbuds- og bevissikringsrekvisition mod et lægehus for offentlig visning af kopier af PH-lamper i lægehusets venterum. Der blev den 16. marts 2012 afsagt bevissikringskendelse, hvorefter sagen blev forligt (sag FS 304/2012 og 305/2012) 15 Sag FS /2008 m.v. 16 Sag BS /2011. Der er i princippet tale om en udeblivelsesdom, men sagsøgte valgte ikke at afgive svarskrift. Sagsøgte indbetalte de tildelte sagsomkostninger på ca kr. og meddelte via advokat, at man agtede at respektere afgørelsen, ligesom sagsøgte acceptere at følge et påbud i dommen om at offentliggøre denne. En formalitetsafgørelse som led i sagen er trykt i U /1Ø. 5

6 Fredericia Furniture A/S (vedrørende Børge Mogensen-klassikere), Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S (vedrørende Poul Volthers Corona-stol og Hans J. Wegners Oxchair) samt Fritz Hansen A/S (vedrørende bl.a. Svanen og Ægget). Også Verpan ApS (vedrørende Verner Panton-design) stod bag sagen. Voga Furniture, der solgte kopierne fra Storbritannien, blev dømt til at anerkende, at firmaet på sin hjemmeside ikke må markedsføre kopier af de danske designklassikere over for kunder i Danmark samt udbyde kopierne til salg; endvidere skulle Voga Furniture anerkende, at det er ulovligt at annoncere for kopierne i danske medier, ligesom firmaet ikke må vise billeder af produkterne eller af de designere, der står bag originalerne. Hvad angår visning blev Voga Furniture dømt til at anerkende at være uberettiget til at medvirke til, at kopimøblerne m.v. vises offentligt, i butikker eller på anden måde. 17 Kendelse af 19. juni 2012 fra Fogedretten i Aarhus. 18 Rekvirent var Cassina, der repræsenterer rettighederne til Le Corbusier-stole. Rekvisitus var et hotel i Aarhus. Der blev nedlagt fogedforbud mod offentlig visning af et større antal kopier af stole og sofaer i hotellets foyer og receptionsområde m.v. Rekvisitus forsøgte forgæves at komme igennem med med henvisning til den ovenfor i afsnit 2 nævnte EU-dom om Peek & Cloppenburg at det var lovligt at vise møblerne, når der ved visningen ikke sker overdragelse af ejendomsretten til møblerne. Spørgsmålet er imidlertid, om denne retstilstand om offentlig visning er forenelig med EU-retten. Når eller hvis et værkseksemplar er fremstillet lovligt i ét EU-land, vil det så ikke være i strid med Traktatens regler om fri bevægelighed at have restriktioner over for offentlig visning i butikker m.v. af disse eksemplarer i et andet land? 19 EU-Domstolen har i en afgørelse af 21. juni 2012 (Donner) 20 afgjort, at når en kunde via internettet køber produkter i et andet land og får produkterne leveret til sig, anses eksemplarspredning til almenheden også at finde sted i det land, hvor produkterne leveres til kunderne (i den konkrete sag Tyskland), dvs. ikke kun i det land, der leveres fra, og hvor købsaftalen er indgået (i sagen Italien). Sagen handlede bl.a. om kopier af stole af Charles og Ray Eames og af Le Corbusier. 17 I stævningen gjorde sagsøgerne gældende, at der foreligger ulovlig medvirken til offentlig visning, hvis et firma organiserer, at kunderne kan se eksempler på produkter, der allerede er solgt til andre danske kunder, eller hvis et firma sælger kopiprodukterne til erhvervsvirksomheder, der har til hensigt at placere kopiproduktet i en butik eller et andet offentligt tilgængeligt sted. Da sagen ikke nåede at blive procederet, kunne retten ikke tage stilling til disse specifikke anbringender. 18 Sag FS / Art. 34 og 36 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde. Principielt samme problemstilling kendes inden for varemærkeretten, hvor EU-reglerne sikrer, at der må reklameres for lovligt parallelimporterede produkter, jf. Schovsbo & Rosenmeier: Immaterialret (2. udg. 2011), s Sag C-5/11. Mette Ohm Rørdam nævner i sin artikel denne sag, som imidlertid ikke var afgjort, da hendes artikel blev publiceret. 6

7 Domstolen konkluderer, at det er hjemlet i Traktatens art. 36, at der i modtagelandet (her Tyskland) iværksættes sanktioner mod den, der spreder de ulovlige eksemplarer i Tyskland, selv om disse hidrører fra et land, hvor de er lovlige (her Italien). På sin som sædvanlig lidt knudrede facon skriver EU-Domstolen: For så vidt som forskelle i de nationale lovgivninger vedrørende beskyttelsens varighed kan skabe restriktioner for samhandelen inden for EU, er disse restriktioner i dette tilfælde berettigede i medfør af artikel 36 TEUF, når de skyldes en forskel i reglerne, og denne er uløseligt forbundet med selve enerettighedernes eksistens (præmis 33). Domstolen tilføjer, at beskyttelsen af spredningsretten under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede i øvrigt ikke [kan] anses for at give anledning til en uforholdsmæssig eller kunstig opdeling af markederne i strid med Domstolens praksis (præmis 35). Domstolens hovedsynspunkt i sagen udtrykkes i præmis 36: Anvendelsen af bestemmelser som de i hovedsagen omhandlede kan nemlig anses for nødvendige for at beskytte ophavsrettens særlige genstand, der bl.a. sikrer en eneret til at udnytte værket. Den restriktion af de frie varebevægelser, der følger heraf, er derfor berettiget og står i et rimeligt forhold til det tilstræbte legitime formål under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, hvor den tiltalte med forsæt eller i det mindste fuldt bevidst indlader sig på handlinger, der giver anledning til spredning af ophavsretligt beskyttede værker til almenheden på en medlemsstats område, hvor ophavsretten er fuldt beskyttet, hvorved rettighedshaverens eneret krænkes. EU-Domstolen konkluderer således, at selv om det i princippet er i strid med Traktatens art. 34, er det alligevel tilladt i medfør af undtagelsesbestemmelsen i art. 36 at forbyde spredning af et eksemplar i et EU-land, hvor værket er beskyttet, selv om eksemplaret hidrører fra et andet land, hvor værket ikke er beskyttet. Det skyldes, at eneretten til eksemplarspredning er en del af ophavsrettens særlige genstand, og at spredningen sker i et land, hvor ophavsretten stadig gælder, og hvor der derfor sker en krænkelse af denne ophavsret. Overført på visningsretten er der ikke grund til at formode, at de synspunkter, som EU-Domstolen lægger for dagen, ikke vil kunne gøres gældende med samme kraft. Det forhold, at visningsretten ikke er EU-harmoniseret, ændrer ikke herpå, da det afgørende ifølge Domstolen er, at der er tale om en handling, der krænker en beskyttet eneret i et land, hvor værket nyder beskyttelse. Faktisk kan man gøre et så meget desto mere-synspunkt gældende: Visningen er en handling, der i modsætning til den fysiske spredning ikke er knyttet til den oprindelige distribution af eksemplaret fra et andet land, men er en helt igennem uafhængig handling, som ydermere i mindre grad end eksemplarspredningen kan lede til en kunstig opdeling af markederne, jf. citatet ovenfor fra Donner-dommen præmis 35. Konklusionen er på denne baggrund, at visning i Danmark af kopier af møbler, lamper m.v., der stadig nyder ophavsretsbeskyttelse herhjemme, omfattes af den ophavsretlige eneret, når visningen finder sted i lokaler med offentlig adgang, uanset om der er tale om showrooms, 7

8 restauranter eller biblioteker m.v., og at denne visningsret også kan gøres gældende over for kopier, der er importeret fra et EU-land, hvor de ikke er ophavsretsbeskyttede, og som derfor ikke er fremstillet med tilladelse fra rettighedshaverne. Trykt med forfatterens tilladelse og bragt i Ugeskrift for Retsvæsen ²Årgang 146. nr 46 (2012) 8

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

Ophavsretsbeskyttelse af software

Ophavsretsbeskyttelse af software Ophavsretsbeskyttelse af software Lovgrundlag Ophavsretsloven - LBK nr 202 af 27/02/2010 med senere ændringer Harmoniseret Berner-konventionen Info-Soc-direktivet 2001/21/EF -> EU-domstolen er kompetent

Læs mere

Nyheder og tendensen i medieretten

Nyheder og tendensen i medieretten Nyheder og tendensen i medieretten Begrebet offentlig fremførelse Advokat Søren Chr. Søborg Andersen 23. august 2013 Eneretten til offentlig fremførelse Ophavsretten medfører en eneret til at gøre et værk

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME

INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME INTRODUKTION TIL NYERE EU-DOMME Marienlyst Seminar 2015 4. september 2015 Advokat Martin Dahl Pedersen, Kromann Reumert SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 LINKING C-466/12 Svensson

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

immaterialret 5. udgave

immaterialret 5. udgave Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

Kopimøblernes indtog i Danmark

Kopimøblernes indtog i Danmark HA. Jur. Bachelorafhandling Forfatter: Neia Randlev Nyborg Vejledere: Hanne Kirk Deichmann Valdemar Smith Kopimøblernes indtog i Danmark Årsag og løsningsmuligheder Århus Universitet, Business and Social

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

Det juridiske grundlag

Det juridiske grundlag 22. november 2011 TV-RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED SPORTSBEGIVEN- HEDER Der er den 4. oktober 2011 afsagt dom ved EU-domstolen i en sag vedrørende salget af rettigheder til transmission af engelske fodboldkampe.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma.

Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma. Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma. Thomas Lue Lytzen 040478 Vintereksamen 2000 Synopse Internet Jura Kim Østergaard It-højskolen

Læs mere

Rettevejledning til skriftlig prøve i immaterialret, vintereksamen OPGAVE 1

Rettevejledning til skriftlig prøve i immaterialret, vintereksamen OPGAVE 1 Rettevejledning til skriftlig prøve i immaterialret, vintereksamen 2013-2014 OPGAVE 1 Overordnet set handler opgaven både om varemærkeret og patentret. Patentret: For så vidt angår patentretten bør den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014 Sag 361/2011 (1. afdeling) Martin Blomqvist (advokat Johnny Petersen, beskikket) mod Rolex S.A. og Manufacture des Montres Rolex S.A. (advokat Karen Dyekjær

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.5.2006 KOM(2006)226 endelig 2003/0073(COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor.

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor. Nyhedsbrev IP & Technology Stay away from my font! Beskyttelse af skrifttyper 1. Introduktion Det er i sagens natur ikke muligt at få eneret til bogstaver, tal eller grammatiske tegn som sådan, men en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Stævning Laserdisken ApS Prinsensgade 38

Læs mere

Ophavsretslovens andre rettigheder (ophl kap 5)

Ophavsretslovens andre rettigheder (ophl kap 5) Ophavsretslovens andre rettigheder (ophl kap 5) Indledning Ophavsret til værker Kravene i 1 skal opfyldes. Litterære Kunstneriske Edb-programmer Originalitetskrav Egen intellektuelle indsats Valgfrihed

Læs mere

Indhold. Forord... 9 Hvordan man skal bruge kompendiet... 9

Indhold. Forord... 9 Hvordan man skal bruge kompendiet... 9 Indhold Forord... 9 Hvordan man skal bruge kompendiet... 9 Kapitel I. Hvad er immaterialret?... 11 A. Hvad dækker immaterialretten?... 11 B. Hvor står reglerne henne?... 11 C. Hvad skal man med immaterialretten?...

Læs mere

LASERDISKEN. Stævning. Indledende sagsfremstilling. Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg. indstævner herved

LASERDISKEN. Stævning. Indledende sagsfremstilling. Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg. indstævner herved Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Stævning Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg indstævner herved Domstolsstyrelsen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Morten Rosenmeier Introduktion

Læs mere

Betydningen av EU-domstolens avgjørelser på (norsk) rett kursendring på gang? - a three pipe problem.

Betydningen av EU-domstolens avgjørelser på (norsk) rett kursendring på gang? - a three pipe problem. Betydningen av EU-domstolens avgjørelser på (norsk) rett kursendring på gang? - a three pipe problem. Professor, dr.jur. Jens Schovsbo, ph.d. Dias 1 Harmonisering Harmonisering kan være drevet af forskellige

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 11.10.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 265/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/77/EU af 27. september 2011 om ændring af direktiv 2006/116/EF om

Læs mere

Overdragelse af ophavsrettigheder: Typer og fortolkning

Overdragelse af ophavsrettigheder: Typer og fortolkning Indledning Overdragelse af ophavsrettigheder: Typer og fortolkning Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg, 2008. Ophavsretten beskytter litterære og kunsteriske værker. Kun et værk, hvis

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Konsumption af eksemplarspredningsretten en undersøgelse af det nye digitale konsumptionsprincip efter C-128/11 (UsedSoft)

Konsumption af eksemplarspredningsretten en undersøgelse af det nye digitale konsumptionsprincip efter C-128/11 (UsedSoft) Konsumption af eksemplarspredningsretten en undersøgelse af det nye digitale konsumptionsprincip efter C-128/11 (UsedSoft) Exhaustion of the distribution right of copies - a study of the new principle

Læs mere

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt

Kulturudvalget L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 L 25 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger

Ophavsretlige problemstillinger Ophavsretslige problemstillinger Seminar om digitalisering af den arkivalske kulturarv 25. oktober 2011 Arkivforeningen Frederiksberg Kommune Digitalisering Offentlig fremførelse (begrænsninger i anvendelse)

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Indledning Værker Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret.

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Overdragelse af softwarelicenser

Overdragelse af softwarelicenser Overdragelse af softwarelicenser Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 Problemstillingen Videresalg af brugte genstande er en integreret del af samfundsøkonomien og normalt uproblematisk

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 25. februar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 25. februar 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 25. februar 2013 Sag 361/2011 (1. afdeling) Martin Blomqvist (advokat Johnny Petersen, beskikket) mod Rolex S.A. og Manufacture des Montres Rolex S.A. (advokat Karen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2015/0284(COD) 26.5.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

SUPPLERENDE KÆRESKRIFT

SUPPLERENDE KÆRESKRIFT Nils-Erik Norsker H Claus Becher H Mads Marstrand-Jørgensen H Peter Tauby Sørensen H Anders Aagaard L Henrik Karl Nielsen H J. nr. HKN-635188 SUPPLERENDE KÆRESKRIFT I VL B-0212-07 Laserdisken v/hans Kristian

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Ophavsret og medieetik

Ophavsret og medieetik Ophavsret og medieetik - Med fokus på elevproduktioner Josephine Bock, Juridisk rådgiver for UBVA Hvad skal vi blive klogere på? Ophavsret hvad, hvor, hvorfor? Hvilke rettigheder og begrænsninger medfører

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure Immaterielle rettigheder Et kompendium af Henrik Kure Christian Ejlers Forlag København 2005 v20_immatv(4_korr).indd 3 18/07/05 10:37:43 Immaterielle rettigheder 1. udgave, 1. oplag Typografi, sats og

Læs mere

Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter

Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter v/advokat Lotte Hummelhøj Medlemsmøde i Dansk Forening For Udbudsret torsdag den 15. januar 2015 Opsigelse af kontrakter Artikel

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af domben Kendelse Afsagt den 5. december 2017 i sag nr. BS FOR-969/2017: Vesterbrade 15, 1. sal 1620 København V smf Koda(forening) Lautrupsgade 9 2100 København Ø smf

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011 Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011!"#$%&'( )*+& 19:15 21:20 Foredrag 21:20 21:30 Spørgsmål /diverse FOTOGRAFENS JURA AGENDA 21:30 Indlægget slutter /

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

generelt i en række industrisektorer og kulturelle sektorer. Dette vil kunne sikre arbejdspladser og fremme jobskabelsen.

generelt i en række industrisektorer og kulturelle sektorer. Dette vil kunne sikre arbejdspladser og fremme jobskabelsen. L 167/10 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 22.6.2001 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet

Læs mere

Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering

Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering Danmark er et af de lande i verden, som yder den bedste beskyttelse mod kopiering af design. For at være godt rustet skal man dog kende sine rettigheder.

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 3

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 3 EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 3 Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstime mandag den 22. kl. 8-10 i Anneks B 2. Repetition 3. TEF art 28: Handelshindringsbegrebet,

Læs mere

Palle Bo Madsen. Markedsret Del 3. Immaterialret 5. udgave

Palle Bo Madsen. Markedsret Del 3. Immaterialret 5. udgave Palle Bo Madsen Markedsret Del 3 Immaterialret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Indholdsfortegnelse Forord 13 Kapitel 5. Lovbestemte enerettigheder. Produkt- og kendetegnsbeskyttelse 15

Læs mere

ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder. (7) Fællesskabets retlige ramme for beskyttelse af ophavsret og beslægtede rettigheder bør derfor også

ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder. (7) Fællesskabets retlige ramme for beskyttelse af ophavsret og beslægtede rettigheder bør derfor også 32001L0029 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet EF-Tidende nr. L 167 af 22/06/2001

Læs mere

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Indledning Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg. Ophavsretten beskytter litterære og kunsteriske værker. Kun et værk, hvis originalitetskravet

Læs mere

»competitiveness is not about doing more of the same; it is about doing more, differently!« Stéphane Garelli, schweizisk økonomiprofessor

»competitiveness is not about doing more of the same; it is about doing more, differently!« Stéphane Garelli, schweizisk økonomiprofessor Markedsret Del 3 »competitiveness is not about doing more of the same; it is about doing more, differently!«stéphane Garelli, schweizisk økonomiprofessor Palle Bo Madsen Markedsret Del 3 Immaterialret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

Ophavsret i historisk perspektiv og i en digital verden

Ophavsret i historisk perspektiv og i en digital verden Ophavsret i historisk perspektiv og i en digital verden Juridisk introduktion Advokat Heidi Steen Jensen 6. juni 2012 Ophavsret i historisk perspektiv Beskyttelsesbehov for intellektuelle præstationer

Læs mere

lov om ændring af ophavsretsloven 1

lov om ændring af ophavsretsloven 1 .XOWXUPLQLVWHULHW 14. juni 2002 J.nr.2002.7001-1 Departementalt udkast til )RUVODJ til lov om ændring af ophavsretsloven 1 I lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 618 af 27. juni 2001, foretages

Læs mere

Hjulmand&Kaptain. Dato: Sagsnr.: Sekr.: 04. april 2003 123-78097 dha Dorte Have Direkte tlf. nr. 72211643

Hjulmand&Kaptain. Dato: Sagsnr.: Sekr.: 04. april 2003 123-78097 dha Dorte Have Direkte tlf. nr. 72211643 Laserdisken ApS Prinsensgade 38 9000 Aalborg Att.: Hans Kristian Pedersen Badehusvej 16 Postboks 1440 9100 Aalborg Tlf.: + 45 70 15 1000 Fax: + 45 72 21 1601 aalborg@hjulmand-kaptain.dk www.hjulmand-kaptain.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 Sag 97/2007 (1. afdeling) Infopaq International A/S (advokat Asger Heine Jensen) mod Danske Dagblades Forening (advokat Martin Dahl Pedersen) I tidligere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?...

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 IMMATERIALRET Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... 4 Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*)»Industriel og kommerciel ejendomsret direktiv 98/71/EF retlig beskyttelse af mønstre artikel 17 betingelse om kumulering af mønsterbeskyttelsen med den

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande 1)

Bekendtgørelse om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande 1) BEK nr 218 af 09/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003214 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om anvendelsen

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 256 Offentligt Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 JTEU j.nr. 400.A.5-3-0

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. marts 2014 Sag 231/2011 (2. afdeling) A, B, C, D og E (advokat Casper Andreasen for alle) mod TV2 Danmark A/S (advokat Henrik Schütze) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer. (kodificeret udgave)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer. (kodificeret udgave) L 111/16 Den Europæiske Unions Tidende 5.5.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer (kodificeret udgave) (EØS-relevant

Læs mere

Beskyttelsen af brugskunst og industrielt design

Beskyttelsen af brugskunst og industrielt design Beskyttelsen af brugskunst og industrielt design Indledende Hvor er vi? OPHL 1. Værket Kort om beskyttelsens indhold Eneret / monopol 2 Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Til eksemplarfremstilling,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0223005 - HMD UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 27. april 2016 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Peter Mørk Thomsen og Carsten Kristian Vollmer (kst.)). 14. afd.

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere