UfR. 15. august Visning af kopimøbler. Af advokat Peter Schønning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UfR. 15. august 2012. Visning af kopimøbler. Af advokat Peter Schønning"

Transkript

1 UfR 15. august 2012 Visning af kopimøbler Af advokat Peter Schønning Resumé: Artiklen behandler spørgsmålet om offentlig visning af kopimøbler importeret fra bl.a. Storbritannien. Forfatteren konkluderer, at visning i Danmark af kopier af møbler, lamper m.v., der stadig nyder ophavsretsbeskyttelse herhjemme, omfattes af den ophavsretlige eneret, når visningen finder sted i lokaler med offentlig adgang, uanset om der er tale om showrooms, restauranter eller biblioteker m.v., og at denne visningsret i lyset af en EU-dom af 21. juni 2012 også kan gøres gældende over for kopier, der er importeret fra et EU-land, hvor de ikke er ophavsretsbeskyttede, og som derfor ikke er fremstillet med tilladelse fra rettighedshaverne. 1. Indledning Ph.d.-stipendiat Mette Ohm Rørdam har i U 2012 B, s , en interessant og velskrevet artikel med titlen Salg og markedsføring af brugskunst i EU. Det handler navnlig om, at møbler og anden brugskunst ikke har den samme retsbeskyttelse i de forskellige EU-lande. I Danmark og de fleste andre EU-lande beskyttes brugskunst efter de almindelige regler i ophavsretsloven, der har en beskyttelsestid på 70 år efter ophavsmandens død, jf. den danske ophavsretslovs 63, stk. 1. I enkelte EU-lande, navnlig Storbritannien og Italien, beskyttes design reelt kun i 25 år efter frembringelsen eller udgivelsen. 1 Der er således ikke inden for EU gennemført en fuld harmonisering af immaterialretsbeskyttelsen af design. 2 Dette skisma, der efterhånden er et særsyn i moderne europæisk ophavsret, 3 giver anledning til en række ophavsretlige problemer. 1 Denne forskel er muliggjort af art. art. 2(7) i Bernerkonventionen, der giver mulighed for slet ikke at beskytte design efter ophavsretsreglerne, og art. 7(4), der hjemler mulighed for en beskyttelsestid på ned til 25 år efter frembringelsen for brugskunst, hvis landet altså overhovedet vælger at beskytte brugskunst ophavsretligt. Den danske ophavsretslovs 10, stk. 1, fastslår en kumulativ beskyttelse efter designloven og ophavsretsloven. 2 I EU har man undladt at harmonisere ophavsretsspørgsmålet i designdirektivet, jf. art. 17 i direktiv 98/71/EF om retlig beskyttelse af mønstre, hvorefter omfanget af og betingelserne for ophavsretlig beskyttelse af design overlades til national lovgivning; om dansk designret i forhold til ophavsretten, se Schovsbo & Holm Svendsen: Designret. Designloven med kommentarer (2002), s. 60 f., og Schovsbo & Rosenmeier: Immaterialret (2. udg. 2011), s. 365 f. 3 Ophavsretten har således været genstand for en omfattende EU-harmonisering siden begyndelsen af 1990 erne; se allerede min artikel i U 1991 B, s For en opdateret oversigt og gennemgang af EU-direktiverne på 1

2 Mette Ohm Rørdam redegør udmærket for disse problemer. Jeg vil i denne artikel blot supplere på et enkelt område, nemlig vedrørende den offentlige visning af kopimøblerne, navnlig i lyset af en ny afgørelse fra EU-Domstolen. 2. Visningsretten Eneretten til offentlig visning er stedbarnet i den ophavsretlige eneretsfamilie. Eneretten til eksemplarfremstilling, spredning og offentlig fremførelse som er de øvrige familiemedlemmer er genstand for masser af opmærksomhed, såvel juridisk som i praksis. Imens henslæber visningsretten en temmelig upåagtet tilværelse. Hvad er visningsretten? Visningsretten er en eneret til at give tilladelse til udstilling og andre former for visning af eksemplarer af værket til almenheden, jf. ophavsretslovens 2, stk. 3, nr. 2. Visningsretten har særlig betydning for kunstværker, hvor værkets udseende er det centrale element ved værket. Eneretten til visning omfatter visning af et fysisk eksemplar af et værk for en tilstedeværende almenhed, hvad enten der er tale om et originaleksemplar eller en kopi. Visningsbegrebet omfatter således udstilling af malerier og skulpturer på museer m.v., men kan også vedrøre visning af brugskunst, placering af aviser i udhængsskabe og præsentation af bøger på et offentligt bibliotek. Det ophavsretlige visningsbegreb svarer ikke helt til, hvordan det anvendes i dagligsproget; visning af film i fjernsynet og biografen er således ikke visning i ophavsretslovens forstand, men fremførelse. Sondringen mellem fremførelse og visning kan i relation til skærmgengivelse give anledning til tvivl, men det er ikke relevant for visning af kopimøbler. 4 EU-direktiverne om ophavsret nævner ikke offentlig visning som en ophavsretlig grundbeføjelse. Enerettighederne omfatter alene eksemplarfremstilling, eksemplarspredning samt overføring til og tilrådighedsstillelse for almenheden, men ikke eksemplarvisning (eller for den sags skyld direkte offentlig fremførelse, jf. den danske lovs 2, stk. 3, nr. 3). En sag for EU-Domstolen 5 har handlet om, hvorvidt eneretten til spredning i infosoc-direktivet 6 omfattede eneret til visning. Det drejede sig nærmere bestemt om fortolkning af ordene salg eller på anden måde i direktivets art. 4(1). Et italiensk firma havde uden tilladelse produceret møbler, der oprindelig var designet af Le Corbusier. Dette var lovligt efter de italienske regler. En ophavsretsområdet, se Schønning & Blomqvist: International ophavsret (2011), s. 125 ff. Direktivet om den ophavsretlige beskyttelsestid (direktiv 2006/116/EF) indeholder ikke nogen undtagelse for brugskunst. 4 Se i stedet Schønning: Ophavsretsloven med kommentarer (5. udg. 2011), s EU-Domstolens dom af 17. april 2008 (Peek& Cloppenburg). 6 Direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet. 2

3 tysk butik satte kopimøblerne i et opholdsrum for kunderne og i et udstillingsvindue; i Tyskland nød møblerne ophavsretsbeskyttelse. Domstolen konkluderede, at spredningsbegrebet forudsætter overdragelse af ejendomsretten, jf. præmis 35 og 36. Offentlig fremvisning af et eksemplar er således ikke omfattet af art. 4(1). Domstolen udelukker ikke, at der efter national ret kan gives en særlig visningsret, selv om denne ikke er reguleret i infosoc-direktivet; dette er altså overladt til national ret. Samme opfattelse gives der udtryk for i lovbemærkningerne i forbindelse med implementering af infosoc-direktivet, hvor det vedrørende visningsbestemmelsen i ophavsretsloven udtales: Infosoc-direktivet indebærer ikke nogen forpligtelse til at ændre bestemmelsen. 7 Offentlig visning af design er således ramt af et sjældent tilfælde af dobbelt-uharmonisering inden for EU: Beskyttelsestiden er ikke harmoniseret, og visningsretten er ikke et fælles EU-retligt begreb. 3. Konsumption af visningsretten Visningsretten konsumeres i medfør af ophavsretslovens 20. Det betyder eksempelvis, at museer m.v. frit må vise indkøbte eksemplarer af kunstværker. Det betyder også, at originaleksemplarer af stole, lamper m.v., der er solgt med rettighedshaverens samtykke, kan vises offentligt. Konsumption forudsætter imidlertid, at kunstværket er blevet udgivet, eller at det pågældende eksemplar af ophavsmanden selv eller med hans eller hendes samtykke er overdraget til andre. Konsumption indtræder med andre ord, når nogen har erhvervet et eksemplar af kunstværket, som er blevet solgt med ophavsmandens samtykke. Det er som bekendt ikke tilfældet ved salg af kopimøbler fra Storbritannien, uanset om selve eksemplarfremstillingen har været lovlig eller ej; de enkelte kopier er under ingen omstændigheder solgt med samtykke fra rettighedshaverne til de pågældende møbler. Den manglende konsumption indebærer, at eneretten til visning efter 2 er i behold vedrørende det enkelte eksemplar, som importeres til Danmark. Det samme er tilfældet med eneretten til eksemplarspredning, som i disse tilfælde ikke konsumeres i medfør af lovens 19; dette indebærer, at personer, der har købt en kopi af fx en PH-lampe, ikke lovligt kan videresælge denne kopi til andre i Danmark via auktionssites m.v. 4. Lovvalget Den danske ophavsretslov anvendes på ophavsretligt relevante handlinger, der finder sted på dansk territorium. Internationalt taler man om princippet om lovgivningens territoriale 7 Folketingstidende , Tillæg A, s. 226 ff., lovbemærkninger til ændring af 2, stk. 3, nr. 2 (lovforslagets nr. 2). 3

4 afgrænsning, som følger af Bernerkonventionens art. 5(2), hvorefter beskyttelsens omfang og de mulige sanktioner afhænger af»lovgivningen i det land, hvor beskyttelsen kræves«. Rom IIforordningen om lovvalgsregler uden for kontrakt 8 henviser i art. 8 i realiteten blot til denne konventionsbestemmelse, når det gælder ophavsret; forordningen finder på grund af det retlige EU-forbehold ikke anvendelse i Danmark. Dette territorialitetsprincip følger tillige af de internationale privatretlige principper om lovvalg, hvorefter en krænkelse som hovedregel skal bedømmes efter lovgivningen i det land, hvor udnyttelsen har fundet sted. 9 Det er i øvrigt i kraft af dette territorialitetsprincip, at lovligheden af kopimøbler skal vurderes i forhold til det land, kopierne er fremstillet i, ikke det land, de sælges fra. Hvis fx en kopi af et møbel er lavet i et asiatisk land, hvor værket er beskyttet, er og forbliver kopien ulovlig. Når et eksemplar på denne måde fødes som en ulovlig kopi, kan det ikke lyses i kuld og blive en lovlig kopi bare ved at blive eksporteret via et land, såsom Storbritannien, hvor værket ikke nyder beskyttelse. Spørgsmålet om lovligheden af en handling skal således bedømmes efter bestemmelserne i den danske ophavsretslov, hvis handlingen har fundet sted i Danmark. Har kopiering af et værk fundet sted i Tyskland, skal spørgsmålet om kopieringens lovlighed og evt. sanktioner ikke bedømmes efter dansk ret. Når det gælder visning, betyder det, at den danske ophavsretslovs eneret til offentlig visning kan gøres gældende, hvis visningen finder sted i Danmark. Det er tilfældet, hvis visningen finder sted i en lokalitet inden for de danske grænser, fx en butik beliggende i Danmark. Lovligheden af visning af eksemplaret i denne danske butik skal med andre ord bedømmes efter den danske ophavsretslov, uanset om det er et originaleksemplar eller en kopi (lovlig eller ulovlig), og uanset eksemplarets proveniens, dvs. om eksemplaret er fremstillet i Danmark eller andre lande. 5. Visning af kopimøbler I hvilke tilfælde kræver visning af kopimøbler tilladelse fra rettighedshaverne til disse møbler? Der er ikke tvivl om, at visning af kopiprodukter i deciderede showrooms indebærer offentlig visning, som kræver tilladelse fra rettighedshaverne. Men hvordan forholder det sig med andre lokaler, hvor møblerne ikke som sådan vises frem, men alligevel gøres tilgængelige for almenheden, fordi lokalerne er i det offentlige rum? Nærliggende eksempler er biblioteker og restauranter. 8 EU-forordning nr. 864/2007 af 11. juli Se nærmere Schønning & Blomqvist: International ophavsret (2011), s. 371 ff. 4

5 I august 2010 omtalte Politiken 10 en sag, hvor Roskilde Universitetsbibliotek på RUC efter krav fra rettighedshaverne fjernede 16 kopier af Le Corbusier-stole, som havde været placeret i bibliotekets lounge-område. Desuden fjernede biblioteket 12 lænestole og to sofaer. Kopimøblerne var købt af kopifirmaer i Storbritannien og Italien. Der er intet i forarbejderne til ophavsretsloven, der antyder at begrebet offentlig visning skal anskues anderledes end offentlighedsbegrebet med hensyn til spredning og fremførelse. Tværtimod anføres det i lovbemærkningerne, 11 at det afgørende udtryk er at gøre værket tilgængeligt for almenheden i lovens 2, stk. 1, og at herunder falder offentlig fremførelse, spredning af eksemplarer til almenheden og offentlig visning af eksemplarer. Når offentlighedsbegrebet i relation til visning skal forstås på samme måde som ved fremførelse, står det klart, at eneretten kan gøres gældende i ethvert tilfælde, hvor alle og enhver har adgang til lokalet, uanset om der opkræves betaling eller ej. 12 Fremførelse af musik i en butik eller restaurant er eksempelvis en offentlig fremførelse, som der skal indhentes tilladelse til. Formålet med visningen er ikke afgørende for, om der foreligger tilgængeliggørelse for almenheden. 13 Det afgørende er alene, om der foreligger en intention om at stille møblerne til rådighed for almenheden i modsætning til privatsfæren; det er tilfældet, når kopier af møbler, lamper m.v. bruges i offentligt tilgængelige lokaler, såsom et bibliotek eller en restaurant. Dansk retspraksis, om end sparsom, støtter dette synspunkt. Følgende afgørelser kan nævnes: 14 Kendelse af 21. august 2008 fra Fogedretten i Aarhus. 15 Sagen drejede sig bl.a. om møbler, som Fritz Hansen A/S og Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S har rettighederne til. Kopierne blev importeret fra Storbritannien. Der blev nedlagt fogedforbud mod bl.a. at vise møblerne [ ] til offentligheden i Danmark, herunder ved at vise eksemplarer af møblerne i butik, udstillingslokale eller offentlig tilgængelig lounge, forsamlingshus og tilsvarende eller ved fremvisning af lokaler, hvori møblerne er placeret. Dom af 27. marts 2012 fra Retten i Hillerød. 16 Sagsøgerne i sagen var Louis Poulsen Lighting A/S (vedrørende bl.a. PH-lamper), Carl Hansen & Søn A/S (vedrørende Wegner-stole), 10 Politiken 13. august 2010 ( Kopimøbler fjernes fra bibliotek på RUC ) og 14. august ( RUC søger forlig om kopimøbler ). 11 Folketingstidende , Tillæg A, sp Jf. Schønning: Ophavsretsloven med kommentarer (5. udg. 2011), s Jf. Strömholm i NIR 1984, s. 79 f. 14 Der findes også en nylig sag fra Rønne, hvor der blev indgivet forbuds- og bevissikringsrekvisition mod et lægehus for offentlig visning af kopier af PH-lamper i lægehusets venterum. Der blev den 16. marts 2012 afsagt bevissikringskendelse, hvorefter sagen blev forligt (sag FS 304/2012 og 305/2012) 15 Sag FS /2008 m.v. 16 Sag BS /2011. Der er i princippet tale om en udeblivelsesdom, men sagsøgte valgte ikke at afgive svarskrift. Sagsøgte indbetalte de tildelte sagsomkostninger på ca kr. og meddelte via advokat, at man agtede at respektere afgørelsen, ligesom sagsøgte acceptere at følge et påbud i dommen om at offentliggøre denne. En formalitetsafgørelse som led i sagen er trykt i U /1Ø. 5

6 Fredericia Furniture A/S (vedrørende Børge Mogensen-klassikere), Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S (vedrørende Poul Volthers Corona-stol og Hans J. Wegners Oxchair) samt Fritz Hansen A/S (vedrørende bl.a. Svanen og Ægget). Også Verpan ApS (vedrørende Verner Panton-design) stod bag sagen. Voga Furniture, der solgte kopierne fra Storbritannien, blev dømt til at anerkende, at firmaet på sin hjemmeside ikke må markedsføre kopier af de danske designklassikere over for kunder i Danmark samt udbyde kopierne til salg; endvidere skulle Voga Furniture anerkende, at det er ulovligt at annoncere for kopierne i danske medier, ligesom firmaet ikke må vise billeder af produkterne eller af de designere, der står bag originalerne. Hvad angår visning blev Voga Furniture dømt til at anerkende at være uberettiget til at medvirke til, at kopimøblerne m.v. vises offentligt, i butikker eller på anden måde. 17 Kendelse af 19. juni 2012 fra Fogedretten i Aarhus. 18 Rekvirent var Cassina, der repræsenterer rettighederne til Le Corbusier-stole. Rekvisitus var et hotel i Aarhus. Der blev nedlagt fogedforbud mod offentlig visning af et større antal kopier af stole og sofaer i hotellets foyer og receptionsområde m.v. Rekvisitus forsøgte forgæves at komme igennem med med henvisning til den ovenfor i afsnit 2 nævnte EU-dom om Peek & Cloppenburg at det var lovligt at vise møblerne, når der ved visningen ikke sker overdragelse af ejendomsretten til møblerne. Spørgsmålet er imidlertid, om denne retstilstand om offentlig visning er forenelig med EU-retten. Når eller hvis et værkseksemplar er fremstillet lovligt i ét EU-land, vil det så ikke være i strid med Traktatens regler om fri bevægelighed at have restriktioner over for offentlig visning i butikker m.v. af disse eksemplarer i et andet land? 19 EU-Domstolen har i en afgørelse af 21. juni 2012 (Donner) 20 afgjort, at når en kunde via internettet køber produkter i et andet land og får produkterne leveret til sig, anses eksemplarspredning til almenheden også at finde sted i det land, hvor produkterne leveres til kunderne (i den konkrete sag Tyskland), dvs. ikke kun i det land, der leveres fra, og hvor købsaftalen er indgået (i sagen Italien). Sagen handlede bl.a. om kopier af stole af Charles og Ray Eames og af Le Corbusier. 17 I stævningen gjorde sagsøgerne gældende, at der foreligger ulovlig medvirken til offentlig visning, hvis et firma organiserer, at kunderne kan se eksempler på produkter, der allerede er solgt til andre danske kunder, eller hvis et firma sælger kopiprodukterne til erhvervsvirksomheder, der har til hensigt at placere kopiproduktet i en butik eller et andet offentligt tilgængeligt sted. Da sagen ikke nåede at blive procederet, kunne retten ikke tage stilling til disse specifikke anbringender. 18 Sag FS / Art. 34 og 36 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde. Principielt samme problemstilling kendes inden for varemærkeretten, hvor EU-reglerne sikrer, at der må reklameres for lovligt parallelimporterede produkter, jf. Schovsbo & Rosenmeier: Immaterialret (2. udg. 2011), s Sag C-5/11. Mette Ohm Rørdam nævner i sin artikel denne sag, som imidlertid ikke var afgjort, da hendes artikel blev publiceret. 6

7 Domstolen konkluderer, at det er hjemlet i Traktatens art. 36, at der i modtagelandet (her Tyskland) iværksættes sanktioner mod den, der spreder de ulovlige eksemplarer i Tyskland, selv om disse hidrører fra et land, hvor de er lovlige (her Italien). På sin som sædvanlig lidt knudrede facon skriver EU-Domstolen: For så vidt som forskelle i de nationale lovgivninger vedrørende beskyttelsens varighed kan skabe restriktioner for samhandelen inden for EU, er disse restriktioner i dette tilfælde berettigede i medfør af artikel 36 TEUF, når de skyldes en forskel i reglerne, og denne er uløseligt forbundet med selve enerettighedernes eksistens (præmis 33). Domstolen tilføjer, at beskyttelsen af spredningsretten under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede i øvrigt ikke [kan] anses for at give anledning til en uforholdsmæssig eller kunstig opdeling af markederne i strid med Domstolens praksis (præmis 35). Domstolens hovedsynspunkt i sagen udtrykkes i præmis 36: Anvendelsen af bestemmelser som de i hovedsagen omhandlede kan nemlig anses for nødvendige for at beskytte ophavsrettens særlige genstand, der bl.a. sikrer en eneret til at udnytte værket. Den restriktion af de frie varebevægelser, der følger heraf, er derfor berettiget og står i et rimeligt forhold til det tilstræbte legitime formål under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, hvor den tiltalte med forsæt eller i det mindste fuldt bevidst indlader sig på handlinger, der giver anledning til spredning af ophavsretligt beskyttede værker til almenheden på en medlemsstats område, hvor ophavsretten er fuldt beskyttet, hvorved rettighedshaverens eneret krænkes. EU-Domstolen konkluderer således, at selv om det i princippet er i strid med Traktatens art. 34, er det alligevel tilladt i medfør af undtagelsesbestemmelsen i art. 36 at forbyde spredning af et eksemplar i et EU-land, hvor værket er beskyttet, selv om eksemplaret hidrører fra et andet land, hvor værket ikke er beskyttet. Det skyldes, at eneretten til eksemplarspredning er en del af ophavsrettens særlige genstand, og at spredningen sker i et land, hvor ophavsretten stadig gælder, og hvor der derfor sker en krænkelse af denne ophavsret. Overført på visningsretten er der ikke grund til at formode, at de synspunkter, som EU-Domstolen lægger for dagen, ikke vil kunne gøres gældende med samme kraft. Det forhold, at visningsretten ikke er EU-harmoniseret, ændrer ikke herpå, da det afgørende ifølge Domstolen er, at der er tale om en handling, der krænker en beskyttet eneret i et land, hvor værket nyder beskyttelse. Faktisk kan man gøre et så meget desto mere-synspunkt gældende: Visningen er en handling, der i modsætning til den fysiske spredning ikke er knyttet til den oprindelige distribution af eksemplaret fra et andet land, men er en helt igennem uafhængig handling, som ydermere i mindre grad end eksemplarspredningen kan lede til en kunstig opdeling af markederne, jf. citatet ovenfor fra Donner-dommen præmis 35. Konklusionen er på denne baggrund, at visning i Danmark af kopier af møbler, lamper m.v., der stadig nyder ophavsretsbeskyttelse herhjemme, omfattes af den ophavsretlige eneret, når visningen finder sted i lokaler med offentlig adgang, uanset om der er tale om showrooms, 7

8 restauranter eller biblioteker m.v., og at denne visningsret også kan gøres gældende over for kopier, der er importeret fra et EU-land, hvor de ikke er ophavsretsbeskyttede, og som derfor ikke er fremstillet med tilladelse fra rettighedshaverne. Trykt med forfatterens tilladelse og bragt i Ugeskrift for Retsvæsen ²Årgang 146. nr 46 (2012) 8

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma.

Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma. Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma. Thomas Lue Lytzen 040478 Vintereksamen 2000 Synopse Internet Jura Kim Østergaard It-højskolen

Læs mere

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor.

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor. Nyhedsbrev IP & Technology Stay away from my font! Beskyttelse af skrifttyper 1. Introduktion Det er i sagens natur ikke muligt at få eneret til bogstaver, tal eller grammatiske tegn som sådan, men en

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Indledning Værker Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure Immaterielle rettigheder Et kompendium af Henrik Kure Christian Ejlers Forlag København 2005 v20_immatv(4_korr).indd 3 18/07/05 10:37:43 Immaterielle rettigheder 1. udgave, 1. oplag Typografi, sats og

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Indledning Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg. Ophavsretten beskytter litterære og kunsteriske værker. Kun et værk, hvis originalitetskravet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 256 Offentligt Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 JTEU j.nr. 400.A.5-3-0

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011 Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011!"#$%&'( )*+& 19:15 21:20 Foredrag 21:20 21:30 Spørgsmål /diverse FOTOGRAFENS JURA AGENDA 21:30 Indlægget slutter /

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 Sag 97/2007 (1. afdeling) Infopaq International A/S (advokat Asger Heine Jensen) mod Danske Dagblades Forening (advokat Martin Dahl Pedersen) I tidligere

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden? Undtagelser til ophavsretten

Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden? Undtagelser til ophavsretten Kapitel 6 Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden? Undtagelser til ophavsretten Kapitel 6. Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden?... A. Forskellige slags undtagelser Ophavsretsloven giver ophavsmanden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

IMMATERIALRETTIGHEDER

IMMATERIALRETTIGHEDER IMMATERIALRETTIGHEDER I. IMMATERIALRETTIGHEDER Immaterialret er en samlebetegnelse for en række lovbestemte enerettigheder til såvel praktisk som økonomisk betydningsfulde immaterielle goder. At noget

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

Digitale værker i ophavsretten

Digitale værker i ophavsretten Digitale værker i ophavsretten Louise Yde Frank Jurist- og Økonomforbundets Forlag Digitale værker i ophavsretten Louise Yde Frank Digitale værker i ophavsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Læs mere

Streaming af musik En retlig kvalifikation af streaming af musik. Streaming music A legal qualification of streaming music

Streaming af musik En retlig kvalifikation af streaming af musik. Streaming music A legal qualification of streaming music Streaming af musik En retlig kvalifikation af streaming af musik Streaming music A legal qualification of streaming music af JAKOB KNUDSEN Specialet indeholder en ophavsretlig kvalifikation af streaming

Læs mere

ÅRET DER GIK 2012 DOMME, AFGØRELSER OG KENDELSER INDENFOR MEDIE- OG ENTERTAINMENTRET

ÅRET DER GIK 2012 DOMME, AFGØRELSER OG KENDELSER INDENFOR MEDIE- OG ENTERTAINMENTRET ÅRET DER GIK 2012 DOMME, AFGØRELSER OG KENDELSER INDENFOR MEDIE- OG ENTERTAINMENTRET BIRGITTE KREJSAGER, STUDIELEKTOR/PH.D.- STIPENDIAT JURIDISK INSTITUT, AAU BEMÆRKELSESVÆRDIGE OPHAVSRETLIGE EU-DOMME

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Indledning Værker Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Pensum: IT-retten, 2. udg. kap. 17 Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret. 1 Litterære Stort set alle

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Værkslæren i ophavsretten

Værkslæren i ophavsretten Morten Rosenmeier Værkslæren i ophavsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog vedrører værkslæren i ophavsretten, dvs. de grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, før et værk nyder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011

Bestyrelsens beretning for 2011 9. januar 2012 AJC-019-047 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsen aflægger beretning for 2011 med fokus på: Markedsudviklingen Ophavsret Fælles klassifikationssystem Fællesstanden i Frankfurt Forlagsuddannelsen

Læs mere

De informationsretlige grundsætninger

De informationsretlige grundsætninger De informationsretlige grundsætninger 1 This page intentionally left blank 2 Henrik Udsen De informationsretlige grundsætninger Studier i informationsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 De

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Ophavsretskrænkelser ved anvendelse af streaming på internettet. en juridisk, økonomisk samt interdisciplinær fremstilling.

Ophavsretskrænkelser ved anvendelse af streaming på internettet. en juridisk, økonomisk samt interdisciplinær fremstilling. Ophavsretskrænkelser ved anvendelse af streaming på internettet. en juridisk, økonomisk samt interdisciplinær fremstilling. Copyright Infringement the use of illegal streaming online. A legal, economic

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)»Varemærker internet reklamering ved hjælp af søgeord (»keyword advertising«) visning ved hjælp af søgeord, som er identiske med eller ligner varemærker,

Læs mere

Retten til eget billede

Retten til eget billede Retten til eget billede Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier, Personlighedsret, kap. 3, side 51-104, Peter Schønning m.fl. Indledning Betingelser for beskyttelse som værk Det skal være

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Retsbeskyttelse af aktiver

Retsbeskyttelse af aktiver Retsbeskyttelse af aktiver Copenhagen IT University, 17 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered Sø- og Handelsretsafgørensen V0040010-KS (13/9-05) 2 Retsområderne

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT

SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT Peter Schønning Advokat (L) Sagsnr. 114 1 11. april 2013 SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT Retten i Aalborg sagsnr. BS 7 50/2007 og 7 235/2007 Foreningen af Danske Videogramdistributører c/o advokat Johan Schlüter

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene. Mine problemer med domstolene. Aalborg, 22. marts 2013

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene. Mine problemer med domstolene. Aalborg, 22. marts 2013 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene Retten i Aalborg, sag

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere