MASTER I INDUSTRIEL ARKITEKTUR 2007/2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTER I INDUSTRIEL ARKITEKTUR 2007/2008"

Transkript

1 Det Kongelige Danske Kunstakademi Kunstakademiets Arkitektskole Philip de Langes Allé 10 DK-1435 København K Danmark Tlf Fax TBJ/AB/JRG /J.nr.: 3.34 Institut for Teknologi Center for Industriel Arkitektur Tlf: / MASTER I INDUSTRIEL ARKITEKTUR 2007/2008 Master i Industriel Arkitektur - MIA - er en tværfaglig forskningsbaseret videreuddannelse med fokus på produktdesign og nyindustrialisering i arkitekturen. Uddannelsen er udviklet på Kunstakademiets Arkitektskole, i regi af CINARK - Center for Industriel Arkitektur. Uddannelsen er beskrevet i tæt dialog med virksomhedsledere fra byggeriet samt på baggrund af en række interviews blandt potentielle brugere. Uddannelsens form og faglige indhold er vurderet og godkendt af Kulturministeriet. MIA-uddannelsen er et tilbud til ansatte i byggeriet der med forskellig baggrund og optik har innovation og produktudvikling tæt inde på livet, og som ønsker at få styrket og perspektiveret deres faglighed i lyset af arkitekturens stigende systemorientering. Komponentdesign er ikke længere en isoleret størrelse, men indgår i værdikæder der involverer flere lag af byggebranchen end tidligere. Udvikling af nye bygningskomponenter der indgår som led i større del- eller helhedsløsninger, eller som elementer i såkaldte systemleverancer, har derfor en stærkt stigende efterspørgsel inden for byggeriet i disse år. Som følge heraf bliver en større helhedstænkning i organisation og produktion en nødvendighed i fremtiden. Byggeriets produktudviklere skal samtidig være klædt på til at levere løsninger der taler til et marked med langt mere differentierede og omskiftelige behov end tidligere. Formgivernes rolle i den industrielle byggeproces synes derved at blive stadig mere central, idet der vil være en stødt stigende efterspørgsel på helhedsløsninger med fleksibelt udfaldsrum. Denne globalt virkende tendens stiller dansk arkitektur og design over for store udfordringer i fremtiden. Hensigten med MIA-uddannelsen er, at imødekomme disse udfordringer igennem en bredt anlagt uddannelse, der skal bidrage til at fremme et bæredygtigt helhedssyn i dansk arkitektur og styrke byggeriets internationale gennemslagskraft.

2 Side 2 af 7 Adgangskrav uddannelsens målgruppe MIA-uddannelsen henvender sig til en bred deltagerkreds der ud fra forskellige perspektiver har berøring med produktudvikling i byggeriet. Derved sigter uddannelsen imod at blive en tværfaglig læringsbase og en netværksfremmende brobygger imellem byggeriets parter. Optagelse på uddannelsen kræver minimum tre års erhvervserfaring efter endt lang eller mellemlang videregående uddannelse som for eksempel ingeniør, bygningskonstruktør, arkitekt, designer, humanist, planlægger, økonom eller andet med tilknytning til byggeriet. Udvælgelsen af kandidaterne sker på baggrund af en vurdering af uddannelsens og erhvervserfaringens relevans samt under hensyntagen til at skabe en tværfaglig og dynamisk holdsammensætning. Deltagerens udbytte virksomhedens gevinst MIA er en kompetencegivende videreuddannelse, hvis vigtigste formål er at: styrke deltagerens viden om det industrialiserede byggeris organisations- og produktionsvilkår, med særlig vægt på udvikling af bygningskomponenter på alle arkitekturens skalatrin. gøre deltageren i stand til at følge og lede integrerede designprocesser fra idéudvikling til produktion, slutprodukt og afsætning. give deltageren grundig indsigt i hjemlige og internationale markedsmekanismer og deraf afledte innovationsstrategier for komponent- og systemudvikling. gøre deltageren til en handlestærk integrator og grænsebryder, der kan operere i områderne mellem rådgivere, producenter og udførende. preparere deltageren til at indgå aktivt i tværfaglige innovationsteams og til at initiere progressive netværker på tværs af byggeriets særinteresser. kvalificere deltageren til at spænde bredere, til at reflektere over egen faglighed og til at bevæge sig fra specialistrollen til mere generelle tværfaglige kompetencer. Undervisningens form Undervisningen vil fortrinsvis foregå på Kunstakademiets Arkitektskole, som udbyder, administrerer og vedligeholder uddannelsen i fagligt regi af Center for Industriel Arkitektur. Der kan forventes gennemsnitlig 8-12 undervisningsdage pr. semester, fordelt på 4-5 internater der typisk spænder over to hele hverdage. Undervisningen er teambaseret og vil have form af lærende workshops, i et vekselspil mellem undervisernes og deltagernes videnskapital. Imellem internaterne arbejdes der individuelt og gruppevis med teori og casebaserede studier, bakket op af web-baseret vejledning og dialog. Den casebaserede studieform skal sikre et vedvarende praksisnært fokus samt at det indlærte løbende implementeres i virksomheden.

3 Side 3 af 7 Højtkvalificerede undervisere Undervisningen vil varetages af højt kvalificerede vidensformidlere og konsulenter fra ind- og udland med forskningsmæssig og praktisk baggrund i og uden for byggeriet. Fokus vil være rettet imod markeds- og innovationsstrategier inden for produkt- og systemudvikling, herunder nye produktionsformer, nye materialetyper og anvendelsesformer samt optimerede organisations- og samarbejdsformer, procesledelse, økonomistyring, teknologistyring mv. Der trækkes på undervisere fra bl.a. Copenhagen Business School, Roskilde Universitets Center, Danmarks Pædagogiske Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk Institut, Arkitektskolen i Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole. Semestrenes indhold og struktur Uddannelsen er bygget op over fire semestre med varierende indhold. De tre første semestre bliver organiseret under tre overordnede temaer, der fra et markeds- og innovationsperspektiv bevæger sig gradvis over i proces, samarbejde, organisation, teknologi og produktion. Hvert semester består af to undervisningsmoduler efterfulgt af et opgaveskrivningsmodul. Undervisningsmodulerne vil være af ca. 7 ugers varighed, begyndede med et todages internat der gentages fire uger inde i forløbet. Hvert undervisningsmodul indeholder en teoretisk del og en praktisk del. Semesteropgaven reflekterer teori og praksis i forhold til den studerendes erhvervsarbejde og giver akademisk træning til skrivning af masterafhandlingen. På uddannelsens fjerde og sidste semester skrives den afsluttende masterafhandling på baggrund af den akkumulerede viden. Den modulbaserede undervisning vil efter behov blive suppleret af kurser i mere generelle færdigheder, så som læseteknik, skrive- og rapportteknik mv. Dertil vil deltagerne jævnligt få tilbudt forelæsninger i almen arkitekturteori og historie. Til uddannelsen knyttes en fast faglig koordinator der skal sikre kontinuitet og faglig sammenhæng uddannelsen. Nedenstående semesterplan er et foreløbigt udtryk for uddannelsens indhold, udarbejdet på baggrund af de undervisere der indtil videre har truffet aftaler med. Der tages forbehold for programændringer undervejs.

4 Side 4 af 7 1. SEMESTER, 1. februar juni 2007: Marketing, innovation, filosofi Hovedindholdet af første semester vil kredse om markedsmekanismer, relateret til udvikling og afsætning af komponenter og byggesystemer lokalt og globalt. Markedsmodulerne suppleres med målinger af innovationsdygtighed i deltagernes egne virksomheder, teambaserede øvelser i basale innovationsstrategier samt undervisning i filosofiske tankeformer, afledt af temaerne industrialisering, marketing og innovation. Semestret tager afsæt i et introseminar, hvor holdet sammenrystes og uddannelsens faglige fokus uddybes og diskuteres. Den afsluttende semesteropgave tager afsæt i forholdet mellem innovation og marketing, knyttet an til konkrete cases i deltagernes virksomheder. Semesteropgaven løses individuelt eller i teams uge mandag tirsdag onsdag torsdag fredag week end M o d u l 1. 1 M o d u l 1. 2 feb mar apr maj jun 5 Intro- seminar 6 Læsekursus Læsekursus 7 15.feb/1.1a 16.feb/1.1b mar/1.1b 16mar/1.1b Påskeferie apr/1.2a 13.apr/1.2b maj/1.2a 11.maj/ b Sem.opgave Sem.opg.afl. 26 Semopg.tilb februar: Introseminar februar: Læsekursus - Hurtig og Effektiv Læsning Undervisere: Uddannelseshuset. 15.2/15.3: Modul 1.1a: Relationel marketing Undervisere: Lars Mikkelsen, cand. merc., MBA, (CBS). Thomas Ritter, cand. merc., p.hd., professor, (CBS). 16.2/16.3: Modul 1.1b: Byggeriets marketing/innovationsmåling Undervisere: Jens Erik Gram, arkitekt, konsulent (ArkiGram). Hans Christian Ralking, konsulent (HC Ralking). 12.4/10.5: Modul 1.2a: Innovation i praksis Underviser: Henrik Herlau, ingeniør, lektor, p.hd., (CBS). 13.4/11.5: Modul 1.2b: Filosofiske tankeformer Underviser: Steen Nepper Larsen, filosof, ekstern lektor, (RUC og CBS). Maj - juni: Semesteropgave, afleveres 22. juni 07, returneres 29. juni 07

5 Side 5 af 7 2. SEMESTER: 23. august januar 2008: Proces, organisation, samarbejde På andet semester rettes fokus mod projektledelse og samarbejsformer i byggeriet. Kurserne vil kredse om proceskvaliteter i byggeriets tidlige faser samt om kreativ mødekultur, relateret til innovation og produktudvikling. Der fokuseres på de processer og strategier der styrer produktets udvikling og produktion, perspektiveret af forskellige teoretiske positioner inden for procesledelsesteori. På semestrets anden del fokuseres på industrialisering og praktisk produktudvikling, relateret til tværfagligt samarbejde og strategisk partnerskaber. Den afsluttende semesteropgave baserer sig på et casestudie af en virksomhed eller et partnerskab, hvis proces- og udviklingsstrategier evalueres i forhold til produkternes brugerfleksibilitet samt deres økonomiske, kvalitative og æstetiske bæredygtighed. I forløbet indgår en studierejse til et internationalt brændpunkt for højt udviklet industrialiseret arkitektur. Studierejsen vil rumme virksomhedsbesøg og interviews til brug for det videre uddannelsesforløb uge mandag tirsdag onsdag torsdag fredag week end M o d u l 2. 1 M o d u l 2. 2 sep okt nov dec jan aug/2.1a 24.aug/2.1b Studierejse Studierejse Studierejse Studierejse Studierejse Stud rejse sep/2.1a 28.sep/2.1b Efterårsferie okt/2.2a 26.okt/2.2b nov/2.2a 23.nov/2.2b Sem.opgave Juleferie Semopg.afl. 4 Semopg.tilb. 23.8/27.9: Modul 2.1a: Procesdesign i byggeriet Underviser: Lene Dammand Lund, arkitekt, MBA, adm. direktør (SLA A/S) 24.8/28.9: Modul 2.1b: Samarbejde - Det lærende møde Underviser: Bl.a. Nina Tange, projektleder, (Learning Lab Denmark, DPU) september: Studierejse 25.10/22.11: Modul 2.2a: Strategisk produktudvikling Underviser: Jens Erik Gram, arkitekt, konsulent (ArkiGram) /23.11: Modul 2.2b: Fra industrialisering til Ny-industrialisering Undervisere og forelæsere endnu ikke udpeget December - januar: Semesteropgave, afleveres 18. januar 08, returneres 25. januar 08

6 Side 6 af 7 3. SEMESTER, 31. januar juni 2008 Produktion, teknologistyring, konfigurering Det tredje trin i uddannelsens temarække går tæt på produktudvikling i praksis. På baggrund af de hidtil opnåede viden om marketing, innovation og proceskvaliteter, retter deltagerne nu fokus mod et konkret produkt, der kan spænde lige fra mindre delkomponenter til komplette facade- eller apteringssystemer, så vidt muligt med berøring til egen virksomhed. Forløbet bakkes op af undervisning i nye materialetyper, produktionsforståelse, teknologistyring samt IT-baseret produktkonfigurering, formoptimering og 3Dmodelling. Det praktiske feltarbejde appellerer til at samarbejde i mindre, kompetencedelte grupper uge mandag tirsdag onsdag torsdag fredag week end 5 31.jan/3.1a 1.feb/3.1b feb/3.1a 29.feb/3.1b M o d u l 3. 1 M o d u l 3. 2 feb mar apr maj jun 12 Påskeferie mar/3.2a 28.mar/3.2b apr/3.2a 25.apr/3.2b Sem.opgave Semopg. afl 26 Semopg.tilb 31.1/28.2: Modul 3.1a: Nye materialer og produktionsformer Undervisere og forelæsere endnu ikke udpeget 1.2/29.2: Modul 3.1b: Facelift kontra produktudvikling Undervisere: Jens Erik Gram, arkitekt, (Arkigram). Mads Georg Jensen, cand. merc., virksomhedskonsulent. 27.3/24.4: Modul 3.2a: Produktudvikling i praksis Undervisere og forelæsere endnu ikke udpeget 28.3/25.4: Modul 3.2b: Teknologistyring, konfigurering og optimering Undervisere og forelæsere: Bl.a. Per Kortegaard, arkitekt maa, lektor. Karl Christiansen, arkitekt maa, lektor (begge Arkitektskolen i Aarhus). Maj-juni: Semesteropgave, afleveres 20. juni 08, returneres 27. juni 08

7 Side 7 af 7 4. SEMESTER, august 08 januar 08: Masterafhandling Den afsluttende masterafhandling kan kun udarbejdes på baggrund af gennemførsel og beståelse af de tre foregående semestre. Masterafhandlingen tager udgangspunkt i den viden der er akkumuleret gennem de foregående studier og opgaver og skal rumme en formuleret strategi for innovativ produktudvikling inden for egen eller beslægtet virksomhed. Arbejdet med masterafhandlingen indledes med en workshop hvor de enkelte afhandlinger programmeres og hvor der indgår undervisning i afhandlingsmetodik og skriveteknik. Undervejs i processen indgår tre opfølgningsmøder, hvor afhandlingens tekniske og faglige udfordringer diskuteres i plenum og i grupper. Arbejdet med masterafhandlingen følges af vejledere, udpeget individuelt efter den enkelte kandidats faglige fokusområde. Masterafhandlingen bedømmes med karakter af et hold af undervisere tilknyttet uddannelsen samt af en eksternt udpeget bedømmer. En bestået masterafhandling giver giver ret til at anvende titlen MIA - Master i Industriel Arkitektur/MIA - Master of Industrialised Architecture. Masterafhandlingen påbegyndes 21. august 2008 og afleveres 5. januar Afhandlingen forsvares og bedømmes i uge 5, Uddannelsens formelle niveau og varighed MIA - Master i Industriel Arkitektur ligger på linje med internationale standarder, kendt fra eksisterende MBA- og masterprogrammer. Uddannelsen er normeret til et års fuldtidsstudie fordelt over to år, svarende til 60 ECTS-point. Mindst 20 ECTS-point bedømmes af eksterne censorer. Et gennemført uddannelsesforløb giver ret til at anvende titlen Master i Industriel Arkitektur / Master of Industrialised Architecture. Evaluering Hvert af de tre første semestre afsluttes med en semesteropgave, der bedømmes med et godkendt eller et ikke godkendt af et panel bestående af interne og eksterne bedømmere. Bedømmelsen ledsages af en skriftlig evaluering. Et godkendt semester udløser 15 ECTS-point. Den afsluttende masterafhandling bedømmes med karakter efter individuelt mundtligt forsvar. Masterafhandlingen udløser 15 ECTS-point. Finansiering Master i Industriel Arkitektur er en betalingsuddannelse. Deltagerprisen for hele uddannelsen er fastsat til kr. Beløbet betales forud i rater og kan ikke refunderes hvis en deltager vælger at springe fra uddannelsen undervejs. Der må påregnes ekstra udgifter til bøger og studierejser, evt. transport og overnatninger. Ansøgningsfrist for optagelse på uddannelsen er 1. december Forbehold Da uddannelsen er under løbende udvikling tages der forbehold for programændringer undervejs. 18. august 2006, Center for Industriel Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole 2006,

Master i Industriel Arkitektur

Master i Industriel Arkitektur MIA Master i Industriel Arkitektur En kompetencegivende videreuddannelse med fokus på markedsteori, procesledelse og teknologistyring i det industrielle byggeri INDHOLD MIA-uddannelsens formål Målgruppe,

Læs mere

MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN (MBV)

MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN (MBV) MBV tager afsæt i en kompleks forståelse af byggeriet, som har til formål at inspirere deltagerne til nye og mere eksplicitte måder at sikre projekters værdiskabelse. MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademiet Lillebælt Rektor Jens Mejer Pedersen Claus Holm Thomsen Sendt pr. e-mail: eal@eal.dk, jmp@eal.dk, cht@eal.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Dorte Merete Jakobsen Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk, dmj@via.dk Positiv akkreditering

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Arkitektskolen Aarhus Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet September 2010 revideret

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet Juli 2010 Journalnummer 2009-0189

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Århus C Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dkl au@au.dk

Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Århus C Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dkl au@au.dk ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Århus C Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dkl au@au.dk Afslag på akkreditering og godkendelse

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere