Perspektiv Noter Litteraturliste...151

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektiv...137 Noter...139 Litteraturliste...151"

Transkript

1 Nørre Kvarters grønne lunger. En undersøgelse af mulighederne for systematisk byforgrønnelse i et kvarter med store bevaringsmæssige interesser. Jens Hvass Kunstakademiets Arkitektskole København 2007 Introduktion... 5 Nørre Kvarters gaderum...15 Larsbjørnsstræde...22 Studiestræde...24 Bispetorvet...26 Nørregade...28 Sankt Petri Kirke...30 Larslejsstræde...32 Sankt Peders Stræde...34 Teglgårdstræde og Sundhedshusets plads...36 Portåbninger...38 Jarmers Plads og Nørre Voldgade...40 Vester Voldgade...42 Registreringskort over Nørre Kvarter...45 Biofaktor...55 Rundtur i karré Rundtur i karré Rundtur i karré Rundtur i karré Rundtur i karré Rundtur i karré Rundtur i karré Perspektiv Noter Litteraturliste...151

2 Nørre Kvarters grønne lunger Øget lungekapacitet for Nørre Kvarter.

3 Perspektiv 1 højere biofaktor, større biodiversitet 2 systematisk tilplantning af gavle og bagmure 3 reetablering af vandkredsløbet i karreerne 4 reduktion af parkering i karreerne 5 styrkelse af grøn korridor til Ørstedsparken 6 bevaring af grønne huller i facaderækkerne 7 forgrønnelse af større erhvervskomplekser 8 beskyttelse af træer langs Nørre Voldgade 9 træplantning i Vester Voldgade 10 støjdæmpningsforsøg 11 grøn zone langs store trafikkorridorer med kommunal beskæringsordning Nørre Kvarter Samlet karréareal m 2 Heraf bebygget areal m 2 I procent 70% Anslået bebyggelsesprocent 300% Friareal m 2 I procent 30% Heraf primært parkering 39% m 2 Heraf primært ophold 57% m 2 Heraf asfalt og beton 43% m 2 Heraf åben belægning 31% m 2 Heraf grønt 26% m 2 Antal træer 149 (+23) I Nørre Kvarter er der stor variation fra gårdrum til gårdrum i karreernes indre, faktisk langt større end i de relativt homogene gaderum. Nogle gårdrum er ganske grønne og frodige og yder fornemme livsrum for både mennesker, planter og dyr; mens andre ikke lader et græsstrå finde vej op gennem asfalten, men er helt domineret af parkering og praktiske forhold. Hvor nogle gårdrum er forunderligt smukke og tilfører beboere og arbejdende store kvaliteter i dagligdagen, er andre næsten ubehagelige at opholde sig i. Hvis de fleste blev som de bedste, ville man være nået meget langt, både når det gælder byforgrønnelse og livskvalitet. Ud fra både sundhedsmæssige, bæredygtighedsmæssige, naturoprustningsmæssige, livskvalitetsmæssige og byrumsæstetiske perspektiver ville det være ønskeligt med en langt stærkere tilstedeværelse af grønne elementer i byen. Som det er påvist i denne undersøgelse, findes der i en tæt bydannelse som Nørre Kvarter et stort beplantningspotentiale i byens lodrette flader. Samtidig må man bestræbe sig på at disse grønne enklaver bliver forbundne og får mulighed for at udvikle en større biodiversitet. Her er ikke mindst styrkelsen af den grønne korridor mellem middelalderbyen og Ørstedsparken vigtig for den økologiske stabilitet og kompleksitet. Og en sådan korridor vil indebære en række særdeles tiltrængte forbedringer af skolegårdsmiljøerne ved Niels Brock og Sankt Petri. En reduktion af omfanget af parkering og asfaltering i karreerne vil være en vigtig del af at tilvejebringe optimale livsbetingelser for vegetationen, og byforgrønnelsesmæssigt vil det være et indlysende mål gradvist helt at få afviklet karreernes lukkede belægninger. Der er et stort sammenfald mellem bevaringsmæssige og byforgrønnelsesmæssige interesser, for eksempel i brugen af åbne stenbrolægninger og det fredningsmæssigt at få sikret de få tilbageværende åbninger i facaderækkerne samt deres beplantning. I lyset af sygdoms- og dødelighedstallene som følge af luftforureningen virker det oplagt at etablere en form for grøn zone langs byens store trafikkorridorer, hvor man fra kommunal side iværksatte en omfattende styrkelse af gaderummets grønne elementer og gik aktivt ind med støtte til etablering af facadebeplantninger. I denne zone kunne man med rimelighed sætte et mål om at etablere en beplantning, som i løbet af 5-10 år gav en biofaktor på mindst 0,5. Man kunne i den forbindelse ønske sig en kommunal beskæringsservice med tilbud om årlig beskæring af facadebeplantninger for beplantninger over almindelig stigehøjde, og denne service burde være gratis - i det mindste i den grønne zone. For at kunne optimere disse beplantninger var det ønskeligt med en serie målrettede forsøg med facadeplanters evne til at absorbere de ultrafine partikler og dæmpe gadestøjen. Midt i alle disse praktiske overvejelser er det vigtigt ikke at glemme, at der i byforgrønnelsen ligger store æstetiske udfordringer og muligheder, og det er en stor og inspirerende opgave at forløse denne dimension. Byforgrønnelsen er det levende billede på en mere bæredygtig by, og facadebeplantninger er en form for reetablering af den oprindelige forbundethed mellem menneske, bygning og omgivende natur. 137

4 Nørre Kvarters grønne lunger 138

5 Noter Træer kræver plads for at kunne udvikle sig, og får inde i karreerne ofte bedst plads, hvor de kan stå op mod skel på steder, hvor der ikke er bygget til nogen af siderne. De følgende billeder er alle taget ud af samme vindue i Larslejsstræde 3, 2. sal, på forskellige tider af dagen og året. Man ser her mod vest tværs over den sydlige del af karré 7. I forgrunden ses legepladsen ved børnehaven i Frederik VIs Asyl. Bag muren er det den vildtvoksede forhave til Valkendorfs Kollegium, hvor der i tidernes morgen lå et karmeliterkloster. Det gule hus er Sundhedshuset, som ligger ud mod Teglgårdstræde i karreens modsatte side. 1 Projektet Nørre Kvarters grønne lunger blev formuleret i september 2003, og de omfattende registreringer blev i det store hele gennemført i perioden april-november I forbindelse med Københavns Kommunes Miljøfestival 2005 blev dele af projektet udstillet på Rådhuspladsen i maj 2005 og i september 2005 blev samme udstilling vist på Frue Plads. Det samlede projekt er dokumenteret på 2 Grønne lunger kan downloades fra: Udstillingen er dokumenteret på: 3 Gernot Minke in Minke, Gernot & Gottfried Witter: Häuser mit grünem Pelz. Ein Handbuch zur Hausbegrünnung, Fricke Verlag, Frankfurt am Main 1983, pp. 14 & Patrick Blanc Vertical Garden findes på både engelsk og fransk, på: 5 Attwell, Karen et al.: Facadebeplantning - En undersøgelse af fordele og ulemper, Boligministeriet, Bygge- og boligstyrelsen, København Ibid., pp I Danmark begrænser vintergrønne facadeplanter sig stort set til forskellige varianter af vedbend. Derudover findes stedsegrønne varianter af kaprifolier, men de skaber ikke tæt dækkende beplantninger. 7 Ibid., p. 53. De steder, hvor man skal være opmærksom på, at der over tid kan opstå problemer, er revner eller åbninger, hvor skud kan finde vej igennem og der er lys på den anden side. Her kan med tiden opstå problemer. En årlig tilbageskæring omkring tagdetaljer og vinduesinddækninger vil kunne forebygge sådanne problemer. 8 Gernot Minke in Minke, Gernot & Gottfried Witter: Häuser mit grünem Pelz. Ein Handbuch zur Hausbegrünnung, Fricke Verlag, Frankfurt am Main 1983, pp Kapitlet Biofaktor kommer nærmere ind på disse forhold. 9 Utzon-Frank, Tine & Fischmann, Mette (Eds.): Bynatur i Norden, Nordisk Ministerråd, København 1998, p Forslag til Trafik- og Miljøplan 2004, Københavns Kommune, København 2004, p Møller, Jes Fabricius: Biologismer. Naturvidenskab og politik ca (phd-afhandling) Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, København 2002, p Møller giver en omfattende analyse af de biologisk-politiske motiver, som lå bag oprettelsen af parkbåndet på det gamle voldterræn. Apropos begrebet grønne lunger skriver han at: Metaforen byens lunger kommer fra 1830ernes England. Inden for den miasmatiske teoris rammer var den imidlertid meget alvorligt ment, fordi parkerne blev anset som en nødvendig del af den hygiejniske reform af hovedstaden. Det for 139

6 Nørre Kvarters grønne lunger klarer, hvorfor så store kommunalt og statsligt ejede arealer, der kunne være blevet solgt med stor fortjeneste til byggespekulanter, blev udlagt til grønne områder. Ibid. p Zwaan, Marijke et al.: Gør byen lidt vildere! Økologiske byhaver - fra idé til virkelighed, ByhaveNetværkets Forlag, København 2002, p. 49 ff. 13 Assadourian, Erik: Cultivating the Butterfly Effect in World Watch Magazine Jan.-Feb. 2003, pp Ibid., p Ibid. 16 Ibid., p. 31. Se: California Department of Education: A Garden in Every School. Samt fra samme side: A Healthy Nutrition Environment: Linking Education, Activity, and Food through School Gardens. 17 For mere information om rehabiliteringsträdgården ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, se: Grahn, Patrik: Naturens och trädgårdens betydelse för personer med utmattningsdepression. Ossiansson, Clara: Hur kan rehabiliteringsträdgården hjälpa patienter med utmattningssyndrom? universitetsopgave, Lunds Universitet. 18 Max Picards udsagn er fra hans bog: The World of Silence, Se: Pallasmaa, Juhani: Nostalgia for paradise - park as metaphor and stilllife in Brodersen, Leif et al. (Eds.): Park. Ett idéprojekt om innerstadsparkernas framtida betydelse, använding och utformning, Stockholm 1994, p Ibid. 20 Forslag til Trafik- og Miljøplan 2004, Københavns Kommune, København 2004, p Rapporten konstaterer indledende, at to tredjedele af Københavns Kommunes boliger er belastet med et støjniveau over den grænse på 55 db, man har fastsat som acceptabel. Se: Fryd, Jakob og Lone Pedersen: Undersøgelser af den oplevede støj af vejtrafikken fra tre stærkt trafikerede bygader i København, Københavns Kommune, København 2005, p Kortet er gengivet i: Forslag til Trafik- og Miljøplan 2004, Københavns Kommune, København 2004, p Hvis man på støjkortet følger H.C. Andersens Boulevard gennem byen, kan man se, hvordan støjen på strækninger med huse på begge sider når over 70 db, mens den over søerne og langs Tivoli og Rådhuspladsen falder til under 65 db. 24 På landsplan er der årligt tale om for tidlige dødsfald på grund af luftforureningen, hvilket er ganske mange ud af en befolkning på 5 millioner. Se: Thomsen, Birte Busch: Vurdering af luftkvalitet og sundhedseffekter - i forbindelse med en miljøzone i København, Københavns Kommune 2004, pp Partikelfiltrene har en effektivitet på omkring 80%, hvilket vil give en mindskelse af fine partikler i gaderummet på 40%. Se: 140

7 Noter På deres beskyttede pladser mellem husene springer træerne tidligere ud end i det åbne land. Her er det to kig i april. Hvor der er træer, er der fugle, og i dette hjørne af Indre By genlyder gårdrummene i forårsmånederne af fuglesang. Ibid., pp. 32 & Thomsen, Birte Busch: Den københavnske luft lever ikke op til grænseværdierne, notat fra Center for Miljø, , p Minke refererer til undersøgelsen af Bernatzky (1966) i: Minke, Gernot & Gottfried Witter: Häuser mit grünem Pelz. Ein Handbuch zur Hausbegrünnung, Fricke Verlag, Frankfurt am Main 1983, p Wolverton, B.C., Rebecca C. McDonald & Hayne H. Mesick: Foilage Plants for Indoor Removal of the Primary Combustion Gases Carbon Monooxide and Nitrogen Dioxide in Journal of the Mississippi Academy of Sciences vol , pp Manfred Kaiser i sin hot topics note: Can plants improve indoor air quality? Wolverton, B.C.: Eco-Friendly House Plants, Weidenfeld & Nicolson. London Jensen, Steen Solvang et al.: Virkemidler til overholdelse af grænseværdier for NO 2 grænseværdier i luft, Miljøkontrollen, Københavns Kom 141

8 Nørre Kvarters grønne lunger mune, København 2005, p. 8. Rapporten er på 111 sider, men registeret af virkemidler er rent tekniskadministrative, jfr. rapportens oversigtsskema, p. 11. Luftrensning ved hjælp af vegetation synes end ikke at have været overvejet. 31 Hvordan påvirker partikelforureningen i storbyerne vores sundhed? Hvorfor skal trafikkens partikelforurening nedbringes? Foredrag af professor i miljømedicin Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, Foredraget var en del af et debatarrangement om miljøzoner i Pressen i forbindelse med Københavns Kommunes Miljøfestival Kurven findes gengivet på Københavns Kommunes hjemmeside: 33 Denne beskrivelse af partikelstørrelserne og deres sundhedsskadelige effekter stammer fra: Thomsen, Birte Busch: Den københavnske luft lever ikke op til grænseværdierne, notat fra Center for Miljø, , p Helge Gamrath: Tidstavle over Københavns ældre historie til ca in Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, pp. 136 ff. 35 Lauring, Kåre: Købmand, sømand og supercargo, Handels- & Søfartsmuseet på Kronborg, Helsingør 1998, p Ibid. Københavns indbyggertal vurderes omkring 1368 til at have været under Se: Helge Gamrath: Tidstavle over Københavns ældre historie til ca in Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, p Erik Wassard skriver i København før nu - og aldrig, at Byvolden omkransede så store områder, at der inden for volden var mulighed for at dyrke brødkorn og holde køer og svin. Wassard, Erik: Nørrevold, Østervold og Kastellet, vol. 10 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1990, p Ibid., pp Se kort over Københavns udstrækning i 1000-tallet: Helge Gamrath: Tidstavle over Københavns ældre historie til ca in Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, p Kortet er oprindelig gengivet i Ramsings bog, Danmarks Hovedstad, fra 1948, men findes gengivet i: Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, pp Modellen blev udført i 1943 til Daells Varehus. Den er gengivet i: Møller, Jan: Borger i middelalderens København, (1980) Sesam, København 1992, pp Ibid., pp Mejborg, Reinhold Frederik Severin: Borgerlige huse særlig Kjøbenhavns Professor-residentzer , Nielsen & Lydiche 1881, pp Ibid., p

9 Noter Sidst i april begynder de store lindetræer at springe ud, og i løbet af få dage lukker udsigten. De grønne elementer gør stedet friskere, frodigere, mere levende - og midt en den fortravlede by tydeliggør de årstidernes skiften. 45 Først omkring 1550 findes der mere eksakte opmålinger - ikke af hele byen, men af de militære anlæg. Rekonstruktionen af Københavns byplan omkring år 1500 er af historikeren Oluf Nielsen. Den findes gengivet i: Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, pp Rørdam, Holger Fr.: Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen, Thiele, København , pp Reesens kort fra 1674 er gengivet i: Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, pp Ikke mindst for byens nye områder, Gammelholm, Christianshavn og Frederiksstaden, er der mere tale om en plan eller vision for byen end en præcis redegørelse for, hvad der rent faktisk har været af bebyggelse på den tid. Ibid., pp

10 Nørre Kvarters grønne lunger 49 Historiske huse i det gamle København. Fortegnelse over bevaringsværdige ældre bygninger i Bispestaden og Ny-København, Nationalmuseet, København 1972, p Det topografiske kort fra 1757 blev oprindelig kun udarbejdet i to sæt, men er siden genoptrykt. Det består af en række enkeltkort for hver af Københavns 12 kvarterer. Dahl, Bjørn Westerbeck in Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, pp På hvert af kvarterskortene fandtes en optegnelse over samtlige matrikler og deres ejere. For at lette aflæseligheden er den her gengivne affotografering roteret i forhold til originalkortet, så nord vender opad. 51 Det eleverede kort blev bestilt samtidig med det topografiske kort. Men færdiggørelsen af det eleverede kort trak ud, og selvom det er dateret til 1761, var det stadig ikke afleveret i Det eleverede kort består af en række kortblade, som tilsammen danner et kvadrat på 2,3 m 2. Geddes eleverede kort blev aldrig udgivet som planlagt, og det er i dag noget medtaget af tidens ælde. Men en digital oprensning forud for en udgivelse i 2002 har gengivet det en del af tidligere tiders klarhed. Det her viste udsnit stammer fra: Dahl, Bjørn Westerbeck: Geddes eleverede kort over København 1761, Bergiafonden, København 2002, kortblad Dahl, Bjørn Westerbeck in Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, pp Goad, Chas E. (Ed.): Ensurance Plan Copenhagen, Denmark - Brandassuranceplaner af Kjøbenhavn, London, Toronto & Montreal 1908, kortblad 3, 4 & Opgivelsen af befæstningsanlæggene startede med beslutningen om nedlæggelsen af demarkationsterrænet i 1852, hvor området umiddelbart udenfor voldene blev frigivet til urbanisering. Beslutningen om at sløjfe voldanlæggene kom først 15 år senere. Wassard, Erik: Nørrevold, Østervold og Kastellet, vol. 10 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 19901, pp. 8 & Ibid., pp Dette byprospekt er efter al sandsynlighed tegnet af Hans Knieper. Det er bearbejdet til kobberstik i 1587 og udgivet året efter i Civitates Orbis Terrarum. Gengivet i: Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, pp Kortet findes gengivet i: Ibid., pp Modellen blev udført i 1943 til Daells Varehus. Den er gengivet i: Møller, Jan: Borger i middelalderens København, (1980) Sesam, København 1992, pp Reesens kort fra 1674 er gengivet i: Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, pp Det topografiske kort fra 1757 blev oprindeligt kun udarbejdet i to sæt, men er siden genoptrykt. Det består af en række enkeltkort for hver af Københavns 12 kvarterer. 144

11 Noter Det tætte sommerløv lukker udsigten og skaber skygge og kølighed - og modvirker til dels den tætte bys tendens til at udvikle sig til en varmeø. For at lette aflæseligheden har jeg drejet den her gengivne affotografering i forhold til originalkortet, så nord vender opad. 61 Dahl, Bjørn Westerbeck: Geddes eleverede kort over København 1761, Bergiafonden, København 2002, p Der er tale om et lille udsnit af kortblad 14 fra den digitalt rensede rekonstruktion af Geddes eleverede kort, som blev udgivet i Ibid., kortblad Billedet findes gengivet i: Kjerulf, Axel: Latinerkvarteret. Blade af en gammel bydels historie, Hassings forlag, København 1984, p Kortet er et udsnit af et kort gengivet i: Jensen, Hannelene Toft (Ed.): Byatlas Indre By/Christianshavn. Bevaringsværdier i byer og bygninger, Skov- og Naturstyrelsen, København 1996, pp Kortet er et udsnit af et kort gengivet i: Jensen, Hannelene Toft (Ed.): Byatlas København. Bevaringsværdier i byer og bygninger, Skov- og Naturstyrelsen, København 1996, p

12 Nørre Kvarters grønne lunger 66 Nørre Kvarter trafiktælling. Miljøtrafikugen september Upubliceret, tilgængelig via: 67 Forslag til Trafik- og Miljøplan 2004, Københavns Kommune, København 2004, p Alfred Larsens tegning er ikke dateret. Men det fremgår af bogen Gamle kjøbenhavnske Huse og Gaarde, som udkom i 1894, at han har fået støtte til at udarbejde bogens mange illustrationer. Man kan derfor formode, at tegningen er lavet umiddelbart inden. Erik Schiødte skriver i 1894 om Alfred Larsens tegning af Larslejsstræde, at der er over dette Parti en næsten middelalderlig Karaktér, som er yderst sjælden i Kjøbenhavn, hvis Præg gjennemgaaende tilhører en langt senere Periode. Schiødte, Erik og Alfred Larsen (ill.): Gamle kjøbenhavnske Huse og Gaarde, Foreningen Fremtiden, København 1894, pp. 49 & Branden i 1728 lagde store dele af byen øde, og man brugte denne tabula 146

13 Noter Til højre har linden stadigvæk de sidste af sine efterårsgule blade i behold. Til venstre er det kun ginkgotræet i Valkendorf-kollegiets forhave, som endnu holder stand. Ginkgotræet er i Danmark nær sin absolutte nordgrænse, og er vant til sydligere himmelstrøg, hvor man ikke behøver at gå helt så tidligt i vinterhi. rasa-situation til at gøre Københavns gyder og stræder bredere og rette dem ud. Således var der også planer om at gøre Larslejsstræde bredere. Men de blev opgivet, og stiftelsesbygningen, som man ser på billedet, blev nyopført i 1819 efter at være ramt under bombardementet i Se: Nielsen, O.C.: Larslejsstræde historisk-topografisk beskreven, Arnold Busck, København 1923, pp Janssen, Jan E. og Allan Mylius Thomsen: Nørre Kvarters Krønike, Nørre Compagnie, København 1997, p Nielsen, O.C.: Larslejsstræde historisk-topografisk beskreven, Arnold Busck, København 1923, p Fra: Janssen, Jan E. og Allan Mylius Thomsen: Nørre Kvarters Krønike, Nørre Compagnie, København 1997, p Ibid., p Fattig-Holms tegning findes gengivet i: Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, p

14 Nørre Kvarters grønne lunger 74 Billedet findes gengivet i: Larsen, Hanne: Storbydrømme. København , Gads Forlag, København 2002, p De med gult markerede dele af byen på Joachim Hassings kort markerer de dele som brændte i Kortet findes gengivet i en artikel på Wikipedia: Københavns brand i Se: 76 De tre billeder findes gengivet i: Nørregaard-Nielsen, Hans Edward: Kongens København. En Guldaldermosaik, Gyldendal, København 1994, pp. 178, 17 og Anvendelsen af biofaktor-beregninger i grønne regnskaber for boligbebyggelser er introduceret på SBis hjemmeside. Se: Jensen, Ole Michael: Grønt regnskab for boliger, Statens Byggeforskningsinstitut 2003, på: 78 CO 2 er på mange måder et problematisk mål for bæredygtighed, ikke mindst fordi det - gennem sin reduktion af alle processer (og forhold ved 148

15 Noter Endelig to vinterbilleder. Hvor sneen til gadesiden lynhurtigt bliver et gråsort søle, er der noget vederkvægende ved i baggårdene en tid at have det uberørte hvide dække. processer) til mængden af CO 2 - sidestiller biologisk-cykliske processer med forbrug af ikke-fornyelige ressourcer. I CO 2 -perspektiv prutter en biodynamisk ko samme CO 2 som millionærens privatfly. Selvom der er klare økonomiske rationaler bag, ser jeg fundamentale moralske problemer i det forhold, at man kan handle med CO 2 -kvoter og rydde op på den anden side af kloden, hvor det bedre kan betale sig. Men det positive ved CO 2 -aftaler er, at man med USAs nylige tiltræden er ved at nærme sig en global konsensus omkring nødvendigheden af en indsats overfor den globale opvarmning. Vi har tilsyneladende brug for noget så håndgribeligt som CO 2 -planer for at få rammeaftaler som Rio-konferencens Agenda 21 globalt udmøntet i konkret handling. Københavns Kommune har også sin CO 2 -plan, som blev vedtaget i Det hedder heri indledende, at: Denne CO 2 -plan er et værktøj, der forhåbentlig kan gøre en væsentlig forskel til det bedre. Planen er udtryk for en målsætning om at reducere udledningen af CO 2 med 35% fra 1990 til Det er et vigtigt skridt mod bæredygtighed. Videre hedder det, at: Målsætningen på de 35% er fastsat udfra, hvad der 149

16 Nørre Kvarters grønne lunger er muligt uden at investere milliarder eller ændre strukturen i samfundet voldsomt. Når vi på længere sigt skal leve op til bæredygtighedsbegrebet og holde os inden for det økologiske råderum, skal udledningen af CO 2 reduceres med 70-80%. Terp, Finn (Ed.): CO 2 -plan for København , Københavns Kommune, København 2002, p Gernot Minke in Minke, Gernot & Gottfried Witter: Häuser mit grünem Pelz. Ein Handbuch zur Hausbegrünnung, Fricke Verlag, Frankfurt am Main 1983, pp Denne bebyggelsesprocent ligger lidt under karré 3s gennemsnit. Som det vil fremgå af biofaktor-beregningerne i det følgende, er bebyggelsesprocenten for karré 3 omkring 400% - eller fire gange over den tæthed, man har brugt som vejledende for brokvarterernes byfornyelse. 81 SBis regneark kan downloades via SBis hjemmeside. Jeg har gennem en korrespondance med SBi fået medhold i det rimelige i at benytte det samlede areal som reference frem for friarealet. Forskellen er ikke stor i en forstadsbebyggelse, hvor typisk kun en lille del af arealet er bebygget. Men i den tætteste by kan det føre til drastiske forskelle. I regneeksemplet for Studiestræde 5 ville biofaktoren for de fire scenarier være 0,48, 0,96, 1,31 og 1,80 - eller rundt regnet tre gange højere. For karré 3 som helhed, hvor omkring 85% af arealet er bebygget, ville biofaktoren blive omkring 2,2 (eller 6-7 gange højere), hvis den blev beregnet i forhold til friarealerne frem for karreens samlede areal. I den mest ekstreme bysituation, hvor en grund er 100% bebygget og dermed ikke har noget friareal, ville blot en enkelt kvadratmeter facadebeplantning medføre en uendelig høj biofaktor. 82 Hvis man yderligere medregnede en ændring af de mange friarealer, som nu er asfalt og beton, til mere åbne belægningstyper, ville forøgelsen af biofaktoren kunne komme endnu lidt højere op. 83 Denne figur stammer oprindelig fra Krusche, Per et al.: Ökologisches Bauen, Umweltbundesamt, Wiesbaden Her gengivet efter: Minke, Gernot & Gottfried Witter: Häuser mit grünem Pelz. Ein Handbuch zur Hausbegrünnung, Fricke Verlag, Frankfurt am Main 1983, p Tabellen over bladarealer pr. m 2 er lavet på baggrund af undersøgelser foretaget af Forschunglabors für Experimentelles Bauen i Kassel, Her gengivet efter: Minke, Gernot & Gottfried Witter: Häuser mit grünem Pelz. Ein Handbuch zur Hausbegrünnung, Fricke Verlag, Frankfurt am Main 1983, p De angivne karré-arealer, procentsatser for bebyggelsestæthed, arealanvendelser mv. findes ikke officielt opgjort, men er mine vurderinger og beregninger ud fra et omfattende registreringsmateriale og matrikelkort i 1: De er derfor en behæftet med en lille usikkerhed. 86 Kortet er gengivet i: Forslag til Trafik- og Miljøplan 2004, Københavns Kommune, København 2004, p I år 2000 blev der vedtaget en lokalplan for karré 7. Den indeholder mange fine bestemmelser for at bevare kvarterets karakter og støtte en udvikling i positiv retning ved forandringer. Men netop de to huller i karrébebyggelsen er angivet som byggemulighed. Se: Lokalplan Teglgårdstræde, Bygge- og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune, København 2000, p. 8. Der er udarbejdet en tilsvarende lokalplan for karré 2: Lokalplan Studiestræde, Bygge- og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune, København

17 Litteraturliste Listen herunder omfatter de kilder, som der er direkte refereret til i teksten, og hvorfra historiske illustrationer er hentet. På findes en bredere litteraturliste samt en samling af links omkring bæredygtighed og byforgrønnelse. Assadourian, Erik: Cultivating the Butterfly Effect in World Watch Magazine Jan.-Feb. 2003, pp Ved login tilgængelig via Attwell, Karen et al.: Facadebeplantning - En undersøgelse af fordele og ulemper, Boligministeriet, Bygge- og boligstyrelsen, København Bramsen, Bo (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København Brodersen, Leif et al. (Eds.): Park. Ett idéprojekt om innerstadsparkernas framtida betydelse, använding och utformning, (udstillingskatalog) Stockholm California Department of Education: A Garden in Every School. California Department of Education: A Healthy Nutrition Environment: Linking Education, Activity, and Food through School Gardens. Dahl, Bjørn Westerbeck: Geddes eleverede kort over København 1761, Bergiafonden, København Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København Forslag til Trafik- og Miljøplan 2004, Københavns Kommune, København Fryd, Jakob og Lone Pedersen: Undersøgelser af den oplevede støj af vejtrafikken fra tre stærkt trafikerede bygader i København, Københavns Kommune, København Goad, Chas E. (Ed.): Ensurance Plan Copenhagen, Denmark - Brandassuranceplaner af Kjøbenhavn, London, Toronto & Montreal Grahn, Patrik: Naturens och trädgårdens betydelse för personer med utmattningsdepression. Historiske huse i det gamle København. Fortegnelse over bevaringsværdige ældre bygninger i Bispestaden og Ny-København, Nationalmuseet, København

18 Nørre Kvarters grønne lunger Hvass, Jens: Grønne lunger. Eksempler på facadebeplantninger fra det historiske København, Kunstakademiets Arkitektskole, København Janssen, Jan E. og Allan Mylius Thomsen: Nørre Kvarters Krønike, Nørre Compagnie, København Jensen, Hannelene Toft (Ed.): Byatlas Indre By/Christianshavn. Bevaringsværdier i byer og bygninger, Skov- og Naturstyrelsen, København Jensen, Hannelene Toft (Ed.): Byatlas København. Bevaringsværdier i byer og bygninger, Skov- og Naturstyrelsen, København Jensen, Ole Michael: Grønt regnskab for boliger, Statens Byggeforskningsinstitut 2003, på URL: Jensen, Steen Solvang et al.: Virkemidler til overholdelse af grænseværdier for NO 2 grænseværdier i luft, Miljøkontrollen, Københavns Kommune, København Kaiser, Manfred: Can plants improve indoor air quality? Kjerulf, Axel: Latinerkvarteret. Blade af en gammel bydels historie, Hassings forlag, København Krusche, P. et al.: Ökologisches Bauen, Umweltbundesamt, Wiesbaden Københavns brand i 1728, artikel på Wikipedia. Se: Larsen, Hanne: Storbydrømme. København , Gads Forlag, København Lauring, Kåre: Købmand, sømand og supercargo, Handels- & Søfartsmuseet på Kronborg, Helsingør Loft, Steffen: Hvordan påvirker partikelforureningen i storbyerne vores sundhed? Hvorfor skal trafikkens partikelforurening nedbringes? Foredrag i Pressen, København Lokalplan Teglgårdstræde, Bygge- og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune, København Lokalplan Studiestræde, Bygge- og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune, København Mejborg, Reinhold Frederik Severin: Borgerlige huse særlig Kjøbenhavns Professor-residentzer , Nielsen & Lydiche Minke, Gernot & Gottfried Witter: Häuser mit grünem Pelz. Ein Handbuch zur Hausbegrünnung, Fricke Verlag, Frankfurt am Main Møller, Jan: Borger i middelalderens København, (1980) Sesam, København Møller, Jes Fabricius: Biologismer. Naturvidenskab og politik ca , (phd-afhandling) Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, København Nørre Kvarter trafiktælling. Miljøtrafikugen september Upub 152

19 liceret, tilgængelig online via: (179 kb pdf). (41 kb pdf). Litteraturliste Nielsen, O.C.: Larslejsstræde historisk-topografisk beskreven, Arnold Busck, København Nørregaard-Nielsen, Hans Edward: Kongens København. En Guldaldermosaik, Gyldendal, København Ossiansson, Clara: Hur kan rehabiliteringsträdgården hjälpa patienter med utmattningssyndrom? universitetsopgave, Lunds Universitet. Patrick Blanc Vertical Garden: Pallasmaa, Juhani: Nostalgia for paradise - park as metaphor and still-life in Brodersen, Leif et al. (Eds.): Park. Ett idéprojekt om innerstadsparkernas framtida betydelse, använding och utformning, Stockholm 1994, pp Rørdam, Holger Fr.: Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen, Thiele, København Schiødte, Erik og Alfred Larsen (ill.): Gamle kjøbenhavnske Huse og Gaarde, Foreningen Fremtiden, København Støjdiagram for Københavns Kommune: Terp, Finn (Ed.): CO 2 -plan for København , Københavns Kommune, København Thomsen, Birte Busch: Den københavnske luft lever ikke op til grænseværdierne, notat fra Center for Miljø, Thomsen, Birte Busch: Vurdering af luftkvalitet og sundhedseffekter - i forbindelse med en miljøzone i København, Københavns Kommune Utzon-Frank, Tine & Mette Fischmann (Eds.): Bynatur i Norden, Nordisk Ministerråd, København Wassard, Erik: Nørrevold, Østervold og Kastellet, vol. 10 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København Wolverton, B.C., Rebecca C. McDonald & Hayne H. Mesick: Foilage plants for indoor removal of the primary combustion gases carbon monooxide and nitrogen dioxide in Journal of the Mississippi Academy of Sciences vol , pp pdf Wolverton, B.C.: Eco-Friendly House Plants, Weidenfeld & Nicolson. London Zwaan, Marijke et al.: Gør byen lidt vildere! Økologiske byhaver - fra idé til virkelighed, ByhaveNetværkets Forlag, København

20 De grønne planter er af vital betydning for, at storbyen er et sundt og godt sted at være. De renser luften og forbedrer byens mikroklima. Gennem fotosyntesen producerer de ilt og forbruger overskydende CO 2. De beriger byen oplevelsesmæssigt - og ikke mindst spiller de en vigtig rolle i vores psykiske velbefindende. Ydermere kan facadeplanter være med til at holde bygningerne varme om vinteren og kølige om sommeren, samtidig med at de beskytter mod både solens og frostens gradvise nedbrydning. Enhver seriøs plan for en mere bæredygtig by må derfor indebære en styrkelse af de grønne elementer. I bykernen er der meget lidt plads mellem husene. En systematisk byforgrønnelse vil således naturligt indbefatte en tilplantning af byens lodrette flader - ikke mindst de mange tomme gavl- og bagmure, som findes overalt i den historiske by. NØRRE KVARTERS GRØNNE LUNGER er et projekt om mulighederne for systematisk byforgrønnelse i en tæt bydannelse med bevaringsmæssige interesser. I Nørre Kvarter finder man gårdrum, som er ganske grønne og frodige og yder fornemme livsrum for både mennesker, planter og dyr; mens andre ikke lader et græsstrå finde vej op gennem asfalten, men er helt domineret af parkering og praktiske forhold. Hvis de fleste blev som de bedste, ville man være nået meget langt, både når det gælder byforgrønnelse og livskvalitet. Byforgrønnelsen er det levende billede på en mere bæredygtig by, og facadebeplantninger er en form for reetablering af den oprindelige forbundethed mellem menneske, bygning og omgivende natur. I byforgrønnelsen ligger der store æstetiske udfordringer og muligheder, og det er en stor og inspirerende opgave at forløse denne dimension. Projektet er tilgængeligt på

Perspektiv... 137 Noter... 139 Litteraturliste... 151

Perspektiv... 137 Noter... 139 Litteraturliste... 151 Nørre Kvarters grønne lunger. En undersøgelse af mulighederne for systematisk byforgrønnelse i et kvarter med store bevaringsmæssige interesser. Jens Hvass Kunstakademiets Arkitektskole København 007 Introduktion...

Læs mere

Rundtur i karré Rundtur i karré Perspektiv Noter Litteraturliste

Rundtur i karré Rundtur i karré Perspektiv Noter Litteraturliste Nørre Kvarters grønne lunger. En undersøgelse af mulighederne for systematisk byforgrønnelse i et kvarter med store bevaringsmæssige interesser. Jens Hvass Kunstakademiets Arkitektskole København 2007

Læs mere

Rundtur i karré 7...127. Rundtur i karré 3...85. Perspektiv... 137 Noter... 139 Litteraturliste... 151

Rundtur i karré 7...127. Rundtur i karré 3...85. Perspektiv... 137 Noter... 139 Litteraturliste... 151 Nørre Kvarters grønne lunger. En undersøgelse af mulighederne for systematisk byforgrønnelse i et kvarter med store bevaringsmæssige interesser. Jens Hvass Kunstakademiets Arkitektskole København 2007

Læs mere

Perspektiv... 137 Noter... 139 Litteraturliste... 151

Perspektiv... 137 Noter... 139 Litteraturliste... 151 Nørre Kvarters grønne lunger. En undersøgelse af mulighederne for systematisk byforgrønnelse i et kvarter med store bevaringsmæssige interesser. Jens Hvass Kunstakademiets Arkitektskole København 2007

Læs mere

Rundtur i karré 7...127. Rundtur i karré 3...85. Perspektiv... 137 Noter... 139 Litteraturliste... 151

Rundtur i karré 7...127. Rundtur i karré 3...85. Perspektiv... 137 Noter... 139 Litteraturliste... 151 Nørre Kvarters grønne lunger. En undersøgelse af mulighederne for systematisk byforgrønnelse i et kvarter med store bevaringsmæssige interesser. Jens Hvass Kunstakademiets Arkitektskole København 2007

Læs mere

JENS HVASS NØRRE KVARTERS GRØNNE LUNGER

JENS HVASS NØRRE KVARTERS GRØNNE LUNGER JENS HVASS en undersøgelse af mulighederne for systematisk byforgrønnelse i et kvarter med store bevaringsmæssige interesser NØRRE KVARTERS GRØNNE LUNGER Kunstakademiets Arkitektskole 2007 Nørre Kvarters

Læs mere

Rundtur i karré Rundtur i karré Perspektiv Noter Litteraturliste

Rundtur i karré Rundtur i karré Perspektiv Noter Litteraturliste Nørre Kvarters grønne lunger. En undersøgelse af mulighederne for systematisk byforgrønnelse i et kvarter med store bevaringsmæssige interesser. Jens Hvass Kunstakademiets Arkitektskole København 2007

Læs mere

Rundtur i karré Rundtur i karré Perspektiv Noter Litteraturliste

Rundtur i karré Rundtur i karré Perspektiv Noter Litteraturliste Nørre Kvarters grønne lunger. En undersøgelse af mulighederne for systematisk byforgrønnelse i et kvarter med store bevaringsmæssige interesser. Jens Hvass Kunstakademiets Arkitektskole København 2007

Læs mere

Nørre Kvarters grønne lunger. Et lille billedessay til belysning af en række karakteristiske beplantningstyper i kvarteret

Nørre Kvarters grønne lunger. Et lille billedessay til belysning af en række karakteristiske beplantningstyper i kvarteret arkitekt maa phd Jens Hvass København, september 2003 Nørre Kvarters grønne lunger Et lille billedessay til belysning af en række karakteristiske beplantningstyper i kvarteret Nørre Kvarter er den del

Læs mere

Byens grønne lunger. - mest om facadeplanter. Jens Hvass oplæg til Temaaften for boligforeninger 22.10.2013. Frederiksberg Kommune

Byens grønne lunger. - mest om facadeplanter. Jens Hvass oplæg til Temaaften for boligforeninger 22.10.2013. Frederiksberg Kommune Byens grønne lunger - mest om facadeplanter Jens Hvass oplæg til Temaaften for boligforeninger 22.10.2013 Frederiksberg Kommune Blåregn og rådhusvin, Zürich Skærmer mod indblik Taghaver Luner om vinteren

Læs mere

Rundtur i karré 7...127. Rundtur i karré 3...85. Perspektiv... 137 Noter... 139 Litteraturliste... 151

Rundtur i karré 7...127. Rundtur i karré 3...85. Perspektiv... 137 Noter... 139 Litteraturliste... 151 Nørre Kvarters grønne lunger. En undersøgelse af mulighederne for systematisk byforgrønnelse i et kvarter med store bevaringsmæssige interesser. Jens Hvass Kunstakademiets Arkitektskole København 2007

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

Generelle kommentarer:

Generelle kommentarer: Opsamling fra møde om omdannelse af 300 p-pladser ifm. køb af parkeringsanlæg i Indre By mellem arbejdsgruppe i Indre By Lokaludvalg og Mobilitet & Byrum, Teknik- og Miljøudvalget, 08.12.2015 Generelle

Læs mere

Måling af partikelforureningen i Søgaderne

Måling af partikelforureningen i Søgaderne Måling af partikelforureningen i Søgaderne Afrapporteret af: Kåre Press-Kristensen, Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 22 København N 1 Indledning Nærværende afrapportering

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Byforgrønnelsens betydning for bymiljøet

Byforgrønnelsens betydning for bymiljøet Byforgrønnelsens betydning for bymiljøet Tagvand Grundvand Regnvand Lodret Grønt Jens Hvass oplæg ved Byforgrønningsarrangement for beboerne i boligforeninger 2400 NV Bispebjerg Lokaludvalg 13.03.2012

Læs mere

tags: stilhed, fortid-nutid, te-hus, glashus, væksthus, akacie, vedbend, mødested, trafik. H.C. Andersens Boulevard klik for projekt i pdf

tags: stilhed, fortid-nutid, te-hus, glashus, væksthus, akacie, vedbend, mødested, trafik. H.C. Andersens Boulevard klik for projekt i pdf M I L J Ø P U N K T INDRE BY CHRISTIANSHAVN Den Grimme Ælling tags: taghave, fugle, kirsebærblomstring, blåregn, luftrensning, parkering, genåbning af vandkredsløb. Forgrønnelse af to skoler tags: grøn

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Perspektiv... 137 Noter... 139 Litteraturliste... 151

Perspektiv... 137 Noter... 139 Litteraturliste... 151 Nørre Kvarters grønne lunger. En undersøgelse af mulighederne for systematisk byforgrønnelse i et kvarter med store bevaringsmæssige interesser. Jens Hvass Kunstakademiets Arkitektskole København 2007

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Perspektiv Noter Litteraturliste

Perspektiv Noter Litteraturliste Nørre Kvarters grønne lunger. En undersøgelse af mulighederne for systematisk byforgrønnelse i et kvarter med store bevaringsmæssige interesser. Jens Hvass Kunstakademiets Arkitektskole København 2007

Læs mere

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden.

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for

Læs mere

Biofaktor Begreb og beregning

Biofaktor Begreb og beregning Biofaktor Begreb og beregning Karen Attwell landskabsarkitekt Hvorfor en Biofaktor? Byøkologi og friarealer Miljøindikatorer Grønt regnskab Biotopflächenfaktor (Domænenavn) 1 Anvendte Biofaktor-definitioner

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Den vertikale have Økologi på højkant

Den vertikale have Økologi på højkant Den vertikale have Økologi på højkant Marijke Zwaan er en energisk kvinde og ildsjælen bag Den vertikale have på Otto Krabbes Plads i København. Projektet har efter lange og seje godkendelsesforløb resulteret

Læs mere

Indsigelse mod Udkast til Lokalplan 271

Indsigelse mod Udkast til Lokalplan 271 Vejen 01.05 2015 Til Vejen Kommune Rådhuspassagen 3,6600 Vejen e- mail: teknik@vejen.dk Indsigelse mod Udkast til Lokalplan 271 Indsigelsen fremsendes af Knud Fensteen Madsen og Susanne Ida Sofie Pedersen

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

Bynatur og livskvalitet

Bynatur og livskvalitet AARHUS UNIVERSITET Bynatur og livskvalitet Danske Parkdage 2011 Lars Kjerulf Petersen Institut for Miljøvidenskab, AU-Roskilde Fremlægge analyser fra LiNaBy-projektet Derigennen sige noget om bynaturens

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE 1 / PROJEKTBAGGRUND HISTORISK BAGGRUND Helt frem til det 20. århundrede fungerede området som landbrugsjord beliggende lige udenfor Købstaden Odense. Omkring 1920 blev

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet.

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Svar på opfølgende spørgsmål fra Jakob Næsager vedr. nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet til indstillingen Forslag til

Læs mere

Bynatur og livskvalitet

Bynatur og livskvalitet AARHUS UNIVERSITET Bynatur og livskvalitet FAGUS høstkonferanse Lars Kjerulf Petersen Institut for Miljøvidenskab, AU-Roskilde 1 Projekt LiNaBy Formål: Undersøge samspillet mellem livsstil og naturkvalitet

Læs mere

Hasles grønne identitet

Hasles grønne identitet Hasles grønne identitet Hasle ligger meget højt i forhold til resten af byen. Såvel i det fri som fra mange boliger er der en rigtig flot udsigt ned over byen, ud over vandet til Mols og Samsø. Vi ser

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Af Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Civilingeniør Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, Planlægningsafdelingen Can. tech. soc.

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger.

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger. Boformerne i Hasle I Hasle findes blandede boligformer, der minder os om en konstant udvikling gennem de sidste snart 100 år. Ikke alt er lige gennemtænkt og kønt, så vi ønsker at Aarhus Kommune vil bestræbe

Læs mere

Luft- og støjforurening i Søgaderne

Luft- og støjforurening i Søgaderne Luft- og støjforurening i Søgaderne Kåre Press-Kristensen Det Økologiske Råd Tlf. 22 81 10 27 kpk@env.dtu.dk Den næste times tid - Partikelforurening i Søgaderne - Støjforurening i Søgaderne - Forurening

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

KØBENHAVNS GÅRDHAVER

KØBENHAVNS GÅRDHAVER KØBENHAVNS GÅRDHAVER NYT LIV TIL JERES GÅRD? Drømmer I om, at jeres gård forvandler sig fra en grå baggård til en grøn oase med duften af blomster, græs og masser af solskin? KØBENHAVNS GARDHAVER Å EN

Læs mere

Begrænsning af luftforurening fra trafik Hvor langt kan vi komme med kommunale virkemidler?

Begrænsning af luftforurening fra trafik Hvor langt kan vi komme med kommunale virkemidler? Begrænsning af luftforurening fra trafik Hvor langt kan vi komme med kommunale virkemidler? Luftkvalitet i København i forhold til grænseværdier Virkemidler til nedbringelse af trafikforureningen Luftkvalitet

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi AARHUS UNIVERSITET Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv Konference Christiansborg 9-1-213 Thomas Ellermann, Stefan Jansen,

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Luft- og støjforureningen på Østerbro. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd

Luft- og støjforureningen på Østerbro. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd Luft- og støjforureningen på Østerbro Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd karp@env.dtu.dk www.ecocouncil.dk Luftforurening Trafikal luftforureningen øger risikoen for:

Læs mere

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer Trafikskabt miljøbelastning i danske byer - hitliste og totalbillede Henrik Grell COWI Parallelvej 15, 2800 Lyngby tlf 45 97 22 11 e-mail hgr@cowi.dk Paper til konferencen "Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner

Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt, Jesper Christensen, Thomas Becker, Marlene Plejdrup, Ole-Kenneth Nielsen,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR 2025 Københavns Kommune Teknik og Miljø En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

1. Er Jorden blevet varmere?

1. Er Jorden blevet varmere? 1. Er Jorden blevet varmere? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Ja, kloden bliver varmere. Stille og roligt får vi det varmere og varmere. Specielt er det gået stærkt gennem de sidste 50-100

Læs mere

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Langs Klostergade Forhaverne Langs Vestergade Indhold Tre nedslag; Alle tre forslag bygger videre på eksisterende forhold og potentialer, som beskrevet

Læs mere

Om kriminalprævention og tryghedsarbejde gennem byplanlægning og bygningsudformning

Om kriminalprævention og tryghedsarbejde gennem byplanlægning og bygningsudformning Om kriminalprævention og tryghedsarbejde gennem byplanlægning og bygningsudformning Bo Grönlund, arkitekt maa, Kunstakademiets Arkitektskole, København Kommunale 1) Kommunens ansvar for tryghed i hele

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Digital matrikelkortlægning 1689-1860 af København

Digital matrikelkortlægning 1689-1860 af København Digital matrikelkortlægning 1689-1860 af København Peder Dam () Afd. for Historie, SAXO-Instituttet, Københavns Universitet Baggrund og formål DigDag-projektet (www.digdag.dk) Gentagne forespørgsler fra

Læs mere

Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn

Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn Miljøpunkt Indre By Christianshavn 216 Indhold Resumé... 3 Luftforureningens effekt på menneskers helbred... 3 Lovgivning

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

treleddet - Bilag SIDE 1

treleddet - Bilag SIDE 1 treleddet - Bilag 0.1-1.0.015 SIDE 1 Skitser af gård indretning Gårdplan// 01 samlet parkering I denne version har vi valgt at samle parkeringspladser i den sydlige ende af gårdrummet. Fordele: Får samlet

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Udarbejdet på baggrund af vurderingsrapporten; Dambakken, 3 og 6. aug. 2009 ved Marianne Lyhne.

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

I lovforslaget er det nævnt, at miljøministeren fastsætter nærmere regler

I lovforslaget er det nævnt, at miljøministeren fastsætter nærmere regler Bilag 1 Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøkontrollen NOTAT 14. juli 2006 Høringssvar om lovforslag om miljøzoner Journalnr. 001264-462209 Birte Busch Thomsen Miljøstyrelsen har den 28. juni 2006 fremsendt

Læs mere

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK 1 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen mod regn samtidig med,

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj

Datakvalitet. Regnskabet indeholder data for: CO 2 -udledning Elforbrug Varmeforbrug Gasforbrug Affald Vandforbrug Luftforurening Støj Byens Grønne Regnskab 2013 Byens grønne regnskab 2013 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Undervisning Timelærer, Umsk V design studio, Landbúnaðarháskóli Íslands Timelærer, Urbanism Studio, Københavns Universitet

Undervisning Timelærer, Umsk V design studio, Landbúnaðarháskóli Íslands Timelærer, Urbanism Studio, Københavns Universitet Anders Terp Mjóahlíð 8 105 Reykjavík +3546114547 anders@terpterpterp.dk www.terpterpterp.dk Om Landskabsarkitekt med en passion for både byen og det åbne land og forbindelsen mellem arkitektur, natur og

Læs mere

HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD?

HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD? HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD? Temamøde IGAS og IDA-Kemi 5. december 2016 AARHUS AARHUS Thomas Ellermann,

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR BEFÆSTIGELSE OG AFLEDNING AF REGNVAND DOK. NR. : 29153-11 AF 16. FEBRUAR 2011 SAGS NR.: 11/5483 SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR til Lokalplan 3.1-4 og Kommuneplantillæg nr. 3 Møllebakken, Tommerup

Læs mere

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard Den moderne bæredygtige by Holger Bisgaard Det bypolitiske initiativ - tidsplan Debatfase Politikfase Handlingsfase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Oktober 2009 Oktober 2010 Debatoplæg International konference Bypolitisk

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om vurdering og sikring af byernes grønne områder og af bymiljøet

Forslag til folketingsbeslutning om vurdering og sikring af byernes grønne områder og af bymiljøet 2009/1 BSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 7. april 2010 af Ida Auken (SF), Steen Gade (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag

Læs mere

TEAMBUILDING: Gør en forskel og styrk dit team

TEAMBUILDING: Gør en forskel og styrk dit team TEAMBUILDING: Gør en forskel og styrk dit team Forestil dig en dag med dine kollegaer, hvor I for alvor får kontakt til den by I bor i og gør en forskel. Nu er det slut med at sidde I kantinen og blot

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere