Perspektiv Noter Litteraturliste...151

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektiv...137 Noter...139 Litteraturliste...151"

Transkript

1 Nørre Kvarters grønne lunger. En undersøgelse af mulighederne for systematisk byforgrønnelse i et kvarter med store bevaringsmæssige interesser. Jens Hvass Kunstakademiets Arkitektskole København 2007 Introduktion... 5 Nørre Kvarters gaderum...15 Larsbjørnsstræde...22 Studiestræde...24 Bispetorvet...26 Nørregade...28 Sankt Petri Kirke...30 Larslejsstræde...32 Sankt Peders Stræde...34 Teglgårdstræde og Sundhedshusets plads...36 Portåbninger...38 Jarmers Plads og Nørre Voldgade...40 Vester Voldgade...42 Registreringskort over Nørre Kvarter...45 Biofaktor...55 Rundtur i karré Rundtur i karré Rundtur i karré Rundtur i karré Rundtur i karré Rundtur i karré Rundtur i karré Perspektiv Noter Litteraturliste...151

2 Nørre Kvarters grønne lunger Øget lungekapacitet for Nørre Kvarter.

3 Perspektiv 1 højere biofaktor, større biodiversitet 2 systematisk tilplantning af gavle og bagmure 3 reetablering af vandkredsløbet i karreerne 4 reduktion af parkering i karreerne 5 styrkelse af grøn korridor til Ørstedsparken 6 bevaring af grønne huller i facaderækkerne 7 forgrønnelse af større erhvervskomplekser 8 beskyttelse af træer langs Nørre Voldgade 9 træplantning i Vester Voldgade 10 støjdæmpningsforsøg 11 grøn zone langs store trafikkorridorer med kommunal beskæringsordning Nørre Kvarter Samlet karréareal m 2 Heraf bebygget areal m 2 I procent 70% Anslået bebyggelsesprocent 300% Friareal m 2 I procent 30% Heraf primært parkering 39% m 2 Heraf primært ophold 57% m 2 Heraf asfalt og beton 43% m 2 Heraf åben belægning 31% m 2 Heraf grønt 26% m 2 Antal træer 149 (+23) I Nørre Kvarter er der stor variation fra gårdrum til gårdrum i karreernes indre, faktisk langt større end i de relativt homogene gaderum. Nogle gårdrum er ganske grønne og frodige og yder fornemme livsrum for både mennesker, planter og dyr; mens andre ikke lader et græsstrå finde vej op gennem asfalten, men er helt domineret af parkering og praktiske forhold. Hvor nogle gårdrum er forunderligt smukke og tilfører beboere og arbejdende store kvaliteter i dagligdagen, er andre næsten ubehagelige at opholde sig i. Hvis de fleste blev som de bedste, ville man være nået meget langt, både når det gælder byforgrønnelse og livskvalitet. Ud fra både sundhedsmæssige, bæredygtighedsmæssige, naturoprustningsmæssige, livskvalitetsmæssige og byrumsæstetiske perspektiver ville det være ønskeligt med en langt stærkere tilstedeværelse af grønne elementer i byen. Som det er påvist i denne undersøgelse, findes der i en tæt bydannelse som Nørre Kvarter et stort beplantningspotentiale i byens lodrette flader. Samtidig må man bestræbe sig på at disse grønne enklaver bliver forbundne og får mulighed for at udvikle en større biodiversitet. Her er ikke mindst styrkelsen af den grønne korridor mellem middelalderbyen og Ørstedsparken vigtig for den økologiske stabilitet og kompleksitet. Og en sådan korridor vil indebære en række særdeles tiltrængte forbedringer af skolegårdsmiljøerne ved Niels Brock og Sankt Petri. En reduktion af omfanget af parkering og asfaltering i karreerne vil være en vigtig del af at tilvejebringe optimale livsbetingelser for vegetationen, og byforgrønnelsesmæssigt vil det være et indlysende mål gradvist helt at få afviklet karreernes lukkede belægninger. Der er et stort sammenfald mellem bevaringsmæssige og byforgrønnelsesmæssige interesser, for eksempel i brugen af åbne stenbrolægninger og det fredningsmæssigt at få sikret de få tilbageværende åbninger i facaderækkerne samt deres beplantning. I lyset af sygdoms- og dødelighedstallene som følge af luftforureningen virker det oplagt at etablere en form for grøn zone langs byens store trafikkorridorer, hvor man fra kommunal side iværksatte en omfattende styrkelse af gaderummets grønne elementer og gik aktivt ind med støtte til etablering af facadebeplantninger. I denne zone kunne man med rimelighed sætte et mål om at etablere en beplantning, som i løbet af 5-10 år gav en biofaktor på mindst 0,5. Man kunne i den forbindelse ønske sig en kommunal beskæringsservice med tilbud om årlig beskæring af facadebeplantninger for beplantninger over almindelig stigehøjde, og denne service burde være gratis - i det mindste i den grønne zone. For at kunne optimere disse beplantninger var det ønskeligt med en serie målrettede forsøg med facadeplanters evne til at absorbere de ultrafine partikler og dæmpe gadestøjen. Midt i alle disse praktiske overvejelser er det vigtigt ikke at glemme, at der i byforgrønnelsen ligger store æstetiske udfordringer og muligheder, og det er en stor og inspirerende opgave at forløse denne dimension. Byforgrønnelsen er det levende billede på en mere bæredygtig by, og facadebeplantninger er en form for reetablering af den oprindelige forbundethed mellem menneske, bygning og omgivende natur. 137

4 Nørre Kvarters grønne lunger 138

5 Noter Træer kræver plads for at kunne udvikle sig, og får inde i karreerne ofte bedst plads, hvor de kan stå op mod skel på steder, hvor der ikke er bygget til nogen af siderne. De følgende billeder er alle taget ud af samme vindue i Larslejsstræde 3, 2. sal, på forskellige tider af dagen og året. Man ser her mod vest tværs over den sydlige del af karré 7. I forgrunden ses legepladsen ved børnehaven i Frederik VIs Asyl. Bag muren er det den vildtvoksede forhave til Valkendorfs Kollegium, hvor der i tidernes morgen lå et karmeliterkloster. Det gule hus er Sundhedshuset, som ligger ud mod Teglgårdstræde i karreens modsatte side. 1 Projektet Nørre Kvarters grønne lunger blev formuleret i september 2003, og de omfattende registreringer blev i det store hele gennemført i perioden april-november I forbindelse med Københavns Kommunes Miljøfestival 2005 blev dele af projektet udstillet på Rådhuspladsen i maj 2005 og i september 2005 blev samme udstilling vist på Frue Plads. Det samlede projekt er dokumenteret på 2 Grønne lunger kan downloades fra: Udstillingen er dokumenteret på: 3 Gernot Minke in Minke, Gernot & Gottfried Witter: Häuser mit grünem Pelz. Ein Handbuch zur Hausbegrünnung, Fricke Verlag, Frankfurt am Main 1983, pp. 14 & Patrick Blanc Vertical Garden findes på både engelsk og fransk, på: 5 Attwell, Karen et al.: Facadebeplantning - En undersøgelse af fordele og ulemper, Boligministeriet, Bygge- og boligstyrelsen, København Ibid., pp I Danmark begrænser vintergrønne facadeplanter sig stort set til forskellige varianter af vedbend. Derudover findes stedsegrønne varianter af kaprifolier, men de skaber ikke tæt dækkende beplantninger. 7 Ibid., p. 53. De steder, hvor man skal være opmærksom på, at der over tid kan opstå problemer, er revner eller åbninger, hvor skud kan finde vej igennem og der er lys på den anden side. Her kan med tiden opstå problemer. En årlig tilbageskæring omkring tagdetaljer og vinduesinddækninger vil kunne forebygge sådanne problemer. 8 Gernot Minke in Minke, Gernot & Gottfried Witter: Häuser mit grünem Pelz. Ein Handbuch zur Hausbegrünnung, Fricke Verlag, Frankfurt am Main 1983, pp Kapitlet Biofaktor kommer nærmere ind på disse forhold. 9 Utzon-Frank, Tine & Fischmann, Mette (Eds.): Bynatur i Norden, Nordisk Ministerråd, København 1998, p Forslag til Trafik- og Miljøplan 2004, Københavns Kommune, København 2004, p Møller, Jes Fabricius: Biologismer. Naturvidenskab og politik ca (phd-afhandling) Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, København 2002, p Møller giver en omfattende analyse af de biologisk-politiske motiver, som lå bag oprettelsen af parkbåndet på det gamle voldterræn. Apropos begrebet grønne lunger skriver han at: Metaforen byens lunger kommer fra 1830ernes England. Inden for den miasmatiske teoris rammer var den imidlertid meget alvorligt ment, fordi parkerne blev anset som en nødvendig del af den hygiejniske reform af hovedstaden. Det for 139

6 Nørre Kvarters grønne lunger klarer, hvorfor så store kommunalt og statsligt ejede arealer, der kunne være blevet solgt med stor fortjeneste til byggespekulanter, blev udlagt til grønne områder. Ibid. p Zwaan, Marijke et al.: Gør byen lidt vildere! Økologiske byhaver - fra idé til virkelighed, ByhaveNetværkets Forlag, København 2002, p. 49 ff. 13 Assadourian, Erik: Cultivating the Butterfly Effect in World Watch Magazine Jan.-Feb. 2003, pp Ibid., p Ibid. 16 Ibid., p. 31. Se: California Department of Education: A Garden in Every School. Samt fra samme side: A Healthy Nutrition Environment: Linking Education, Activity, and Food through School Gardens. 17 For mere information om rehabiliteringsträdgården ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, se: Grahn, Patrik: Naturens och trädgårdens betydelse för personer med utmattningsdepression. Ossiansson, Clara: Hur kan rehabiliteringsträdgården hjälpa patienter med utmattningssyndrom? universitetsopgave, Lunds Universitet. 18 Max Picards udsagn er fra hans bog: The World of Silence, Se: Pallasmaa, Juhani: Nostalgia for paradise - park as metaphor and stilllife in Brodersen, Leif et al. (Eds.): Park. Ett idéprojekt om innerstadsparkernas framtida betydelse, använding och utformning, Stockholm 1994, p Ibid. 20 Forslag til Trafik- og Miljøplan 2004, Københavns Kommune, København 2004, p Rapporten konstaterer indledende, at to tredjedele af Københavns Kommunes boliger er belastet med et støjniveau over den grænse på 55 db, man har fastsat som acceptabel. Se: Fryd, Jakob og Lone Pedersen: Undersøgelser af den oplevede støj af vejtrafikken fra tre stærkt trafikerede bygader i København, Københavns Kommune, København 2005, p Kortet er gengivet i: Forslag til Trafik- og Miljøplan 2004, Københavns Kommune, København 2004, p Hvis man på støjkortet følger H.C. Andersens Boulevard gennem byen, kan man se, hvordan støjen på strækninger med huse på begge sider når over 70 db, mens den over søerne og langs Tivoli og Rådhuspladsen falder til under 65 db. 24 På landsplan er der årligt tale om for tidlige dødsfald på grund af luftforureningen, hvilket er ganske mange ud af en befolkning på 5 millioner. Se: Thomsen, Birte Busch: Vurdering af luftkvalitet og sundhedseffekter - i forbindelse med en miljøzone i København, Københavns Kommune 2004, pp Partikelfiltrene har en effektivitet på omkring 80%, hvilket vil give en mindskelse af fine partikler i gaderummet på 40%. Se: 140

7 Noter På deres beskyttede pladser mellem husene springer træerne tidligere ud end i det åbne land. Her er det to kig i april. Hvor der er træer, er der fugle, og i dette hjørne af Indre By genlyder gårdrummene i forårsmånederne af fuglesang. Ibid., pp. 32 & Thomsen, Birte Busch: Den københavnske luft lever ikke op til grænseværdierne, notat fra Center for Miljø, , p Minke refererer til undersøgelsen af Bernatzky (1966) i: Minke, Gernot & Gottfried Witter: Häuser mit grünem Pelz. Ein Handbuch zur Hausbegrünnung, Fricke Verlag, Frankfurt am Main 1983, p Wolverton, B.C., Rebecca C. McDonald & Hayne H. Mesick: Foilage Plants for Indoor Removal of the Primary Combustion Gases Carbon Monooxide and Nitrogen Dioxide in Journal of the Mississippi Academy of Sciences vol , pp Manfred Kaiser i sin hot topics note: Can plants improve indoor air quality? Wolverton, B.C.: Eco-Friendly House Plants, Weidenfeld & Nicolson. London Jensen, Steen Solvang et al.: Virkemidler til overholdelse af grænseværdier for NO 2 grænseværdier i luft, Miljøkontrollen, Københavns Kom 141

8 Nørre Kvarters grønne lunger mune, København 2005, p. 8. Rapporten er på 111 sider, men registeret af virkemidler er rent tekniskadministrative, jfr. rapportens oversigtsskema, p. 11. Luftrensning ved hjælp af vegetation synes end ikke at have været overvejet. 31 Hvordan påvirker partikelforureningen i storbyerne vores sundhed? Hvorfor skal trafikkens partikelforurening nedbringes? Foredrag af professor i miljømedicin Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, Foredraget var en del af et debatarrangement om miljøzoner i Pressen i forbindelse med Københavns Kommunes Miljøfestival Kurven findes gengivet på Københavns Kommunes hjemmeside: 33 Denne beskrivelse af partikelstørrelserne og deres sundhedsskadelige effekter stammer fra: Thomsen, Birte Busch: Den københavnske luft lever ikke op til grænseværdierne, notat fra Center for Miljø, , p Helge Gamrath: Tidstavle over Københavns ældre historie til ca in Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, pp. 136 ff. 35 Lauring, Kåre: Købmand, sømand og supercargo, Handels- & Søfartsmuseet på Kronborg, Helsingør 1998, p Ibid. Københavns indbyggertal vurderes omkring 1368 til at have været under Se: Helge Gamrath: Tidstavle over Københavns ældre historie til ca in Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, p Erik Wassard skriver i København før nu - og aldrig, at Byvolden omkransede så store områder, at der inden for volden var mulighed for at dyrke brødkorn og holde køer og svin. Wassard, Erik: Nørrevold, Østervold og Kastellet, vol. 10 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1990, p Ibid., pp Se kort over Københavns udstrækning i 1000-tallet: Helge Gamrath: Tidstavle over Københavns ældre historie til ca in Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, p Kortet er oprindelig gengivet i Ramsings bog, Danmarks Hovedstad, fra 1948, men findes gengivet i: Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, pp Modellen blev udført i 1943 til Daells Varehus. Den er gengivet i: Møller, Jan: Borger i middelalderens København, (1980) Sesam, København 1992, pp Ibid., pp Mejborg, Reinhold Frederik Severin: Borgerlige huse særlig Kjøbenhavns Professor-residentzer , Nielsen & Lydiche 1881, pp Ibid., p

9 Noter Sidst i april begynder de store lindetræer at springe ud, og i løbet af få dage lukker udsigten. De grønne elementer gør stedet friskere, frodigere, mere levende - og midt en den fortravlede by tydeliggør de årstidernes skiften. 45 Først omkring 1550 findes der mere eksakte opmålinger - ikke af hele byen, men af de militære anlæg. Rekonstruktionen af Københavns byplan omkring år 1500 er af historikeren Oluf Nielsen. Den findes gengivet i: Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, pp Rørdam, Holger Fr.: Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen, Thiele, København , pp Reesens kort fra 1674 er gengivet i: Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, pp Ikke mindst for byens nye områder, Gammelholm, Christianshavn og Frederiksstaden, er der mere tale om en plan eller vision for byen end en præcis redegørelse for, hvad der rent faktisk har været af bebyggelse på den tid. Ibid., pp

10 Nørre Kvarters grønne lunger 49 Historiske huse i det gamle København. Fortegnelse over bevaringsværdige ældre bygninger i Bispestaden og Ny-København, Nationalmuseet, København 1972, p Det topografiske kort fra 1757 blev oprindelig kun udarbejdet i to sæt, men er siden genoptrykt. Det består af en række enkeltkort for hver af Københavns 12 kvarterer. Dahl, Bjørn Westerbeck in Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, pp På hvert af kvarterskortene fandtes en optegnelse over samtlige matrikler og deres ejere. For at lette aflæseligheden er den her gengivne affotografering roteret i forhold til originalkortet, så nord vender opad. 51 Det eleverede kort blev bestilt samtidig med det topografiske kort. Men færdiggørelsen af det eleverede kort trak ud, og selvom det er dateret til 1761, var det stadig ikke afleveret i Det eleverede kort består af en række kortblade, som tilsammen danner et kvadrat på 2,3 m 2. Geddes eleverede kort blev aldrig udgivet som planlagt, og det er i dag noget medtaget af tidens ælde. Men en digital oprensning forud for en udgivelse i 2002 har gengivet det en del af tidligere tiders klarhed. Det her viste udsnit stammer fra: Dahl, Bjørn Westerbeck: Geddes eleverede kort over København 1761, Bergiafonden, København 2002, kortblad Dahl, Bjørn Westerbeck in Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, pp Goad, Chas E. (Ed.): Ensurance Plan Copenhagen, Denmark - Brandassuranceplaner af Kjøbenhavn, London, Toronto & Montreal 1908, kortblad 3, 4 & Opgivelsen af befæstningsanlæggene startede med beslutningen om nedlæggelsen af demarkationsterrænet i 1852, hvor området umiddelbart udenfor voldene blev frigivet til urbanisering. Beslutningen om at sløjfe voldanlæggene kom først 15 år senere. Wassard, Erik: Nørrevold, Østervold og Kastellet, vol. 10 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 19901, pp. 8 & Ibid., pp Dette byprospekt er efter al sandsynlighed tegnet af Hans Knieper. Det er bearbejdet til kobberstik i 1587 og udgivet året efter i Civitates Orbis Terrarum. Gengivet i: Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, pp Kortet findes gengivet i: Ibid., pp Modellen blev udført i 1943 til Daells Varehus. Den er gengivet i: Møller, Jan: Borger i middelalderens København, (1980) Sesam, København 1992, pp Reesens kort fra 1674 er gengivet i: Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, pp Det topografiske kort fra 1757 blev oprindeligt kun udarbejdet i to sæt, men er siden genoptrykt. Det består af en række enkeltkort for hver af Københavns 12 kvarterer. 144

11 Noter Det tætte sommerløv lukker udsigten og skaber skygge og kølighed - og modvirker til dels den tætte bys tendens til at udvikle sig til en varmeø. For at lette aflæseligheden har jeg drejet den her gengivne affotografering i forhold til originalkortet, så nord vender opad. 61 Dahl, Bjørn Westerbeck: Geddes eleverede kort over København 1761, Bergiafonden, København 2002, p Der er tale om et lille udsnit af kortblad 14 fra den digitalt rensede rekonstruktion af Geddes eleverede kort, som blev udgivet i Ibid., kortblad Billedet findes gengivet i: Kjerulf, Axel: Latinerkvarteret. Blade af en gammel bydels historie, Hassings forlag, København 1984, p Kortet er et udsnit af et kort gengivet i: Jensen, Hannelene Toft (Ed.): Byatlas Indre By/Christianshavn. Bevaringsværdier i byer og bygninger, Skov- og Naturstyrelsen, København 1996, pp Kortet er et udsnit af et kort gengivet i: Jensen, Hannelene Toft (Ed.): Byatlas København. Bevaringsværdier i byer og bygninger, Skov- og Naturstyrelsen, København 1996, p

12 Nørre Kvarters grønne lunger 66 Nørre Kvarter trafiktælling. Miljøtrafikugen september Upubliceret, tilgængelig via: 67 Forslag til Trafik- og Miljøplan 2004, Københavns Kommune, København 2004, p Alfred Larsens tegning er ikke dateret. Men det fremgår af bogen Gamle kjøbenhavnske Huse og Gaarde, som udkom i 1894, at han har fået støtte til at udarbejde bogens mange illustrationer. Man kan derfor formode, at tegningen er lavet umiddelbart inden. Erik Schiødte skriver i 1894 om Alfred Larsens tegning af Larslejsstræde, at der er over dette Parti en næsten middelalderlig Karaktér, som er yderst sjælden i Kjøbenhavn, hvis Præg gjennemgaaende tilhører en langt senere Periode. Schiødte, Erik og Alfred Larsen (ill.): Gamle kjøbenhavnske Huse og Gaarde, Foreningen Fremtiden, København 1894, pp. 49 & Branden i 1728 lagde store dele af byen øde, og man brugte denne tabula 146

13 Noter Til højre har linden stadigvæk de sidste af sine efterårsgule blade i behold. Til venstre er det kun ginkgotræet i Valkendorf-kollegiets forhave, som endnu holder stand. Ginkgotræet er i Danmark nær sin absolutte nordgrænse, og er vant til sydligere himmelstrøg, hvor man ikke behøver at gå helt så tidligt i vinterhi. rasa-situation til at gøre Københavns gyder og stræder bredere og rette dem ud. Således var der også planer om at gøre Larslejsstræde bredere. Men de blev opgivet, og stiftelsesbygningen, som man ser på billedet, blev nyopført i 1819 efter at være ramt under bombardementet i Se: Nielsen, O.C.: Larslejsstræde historisk-topografisk beskreven, Arnold Busck, København 1923, pp Janssen, Jan E. og Allan Mylius Thomsen: Nørre Kvarters Krønike, Nørre Compagnie, København 1997, p Nielsen, O.C.: Larslejsstræde historisk-topografisk beskreven, Arnold Busck, København 1923, p Fra: Janssen, Jan E. og Allan Mylius Thomsen: Nørre Kvarters Krønike, Nørre Compagnie, København 1997, p Ibid., p Fattig-Holms tegning findes gengivet i: Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København 1991, p

14 Nørre Kvarters grønne lunger 74 Billedet findes gengivet i: Larsen, Hanne: Storbydrømme. København , Gads Forlag, København 2002, p De med gult markerede dele af byen på Joachim Hassings kort markerer de dele som brændte i Kortet findes gengivet i en artikel på Wikipedia: Københavns brand i Se: 76 De tre billeder findes gengivet i: Nørregaard-Nielsen, Hans Edward: Kongens København. En Guldaldermosaik, Gyldendal, København 1994, pp. 178, 17 og Anvendelsen af biofaktor-beregninger i grønne regnskaber for boligbebyggelser er introduceret på SBis hjemmeside. Se: Jensen, Ole Michael: Grønt regnskab for boliger, Statens Byggeforskningsinstitut 2003, på: 78 CO 2 er på mange måder et problematisk mål for bæredygtighed, ikke mindst fordi det - gennem sin reduktion af alle processer (og forhold ved 148

15 Noter Endelig to vinterbilleder. Hvor sneen til gadesiden lynhurtigt bliver et gråsort søle, er der noget vederkvægende ved i baggårdene en tid at have det uberørte hvide dække. processer) til mængden af CO 2 - sidestiller biologisk-cykliske processer med forbrug af ikke-fornyelige ressourcer. I CO 2 -perspektiv prutter en biodynamisk ko samme CO 2 som millionærens privatfly. Selvom der er klare økonomiske rationaler bag, ser jeg fundamentale moralske problemer i det forhold, at man kan handle med CO 2 -kvoter og rydde op på den anden side af kloden, hvor det bedre kan betale sig. Men det positive ved CO 2 -aftaler er, at man med USAs nylige tiltræden er ved at nærme sig en global konsensus omkring nødvendigheden af en indsats overfor den globale opvarmning. Vi har tilsyneladende brug for noget så håndgribeligt som CO 2 -planer for at få rammeaftaler som Rio-konferencens Agenda 21 globalt udmøntet i konkret handling. Københavns Kommune har også sin CO 2 -plan, som blev vedtaget i Det hedder heri indledende, at: Denne CO 2 -plan er et værktøj, der forhåbentlig kan gøre en væsentlig forskel til det bedre. Planen er udtryk for en målsætning om at reducere udledningen af CO 2 med 35% fra 1990 til Det er et vigtigt skridt mod bæredygtighed. Videre hedder det, at: Målsætningen på de 35% er fastsat udfra, hvad der 149

16 Nørre Kvarters grønne lunger er muligt uden at investere milliarder eller ændre strukturen i samfundet voldsomt. Når vi på længere sigt skal leve op til bæredygtighedsbegrebet og holde os inden for det økologiske råderum, skal udledningen af CO 2 reduceres med 70-80%. Terp, Finn (Ed.): CO 2 -plan for København , Københavns Kommune, København 2002, p Gernot Minke in Minke, Gernot & Gottfried Witter: Häuser mit grünem Pelz. Ein Handbuch zur Hausbegrünnung, Fricke Verlag, Frankfurt am Main 1983, pp Denne bebyggelsesprocent ligger lidt under karré 3s gennemsnit. Som det vil fremgå af biofaktor-beregningerne i det følgende, er bebyggelsesprocenten for karré 3 omkring 400% - eller fire gange over den tæthed, man har brugt som vejledende for brokvarterernes byfornyelse. 81 SBis regneark kan downloades via SBis hjemmeside. Jeg har gennem en korrespondance med SBi fået medhold i det rimelige i at benytte det samlede areal som reference frem for friarealet. Forskellen er ikke stor i en forstadsbebyggelse, hvor typisk kun en lille del af arealet er bebygget. Men i den tætteste by kan det føre til drastiske forskelle. I regneeksemplet for Studiestræde 5 ville biofaktoren for de fire scenarier være 0,48, 0,96, 1,31 og 1,80 - eller rundt regnet tre gange højere. For karré 3 som helhed, hvor omkring 85% af arealet er bebygget, ville biofaktoren blive omkring 2,2 (eller 6-7 gange højere), hvis den blev beregnet i forhold til friarealerne frem for karreens samlede areal. I den mest ekstreme bysituation, hvor en grund er 100% bebygget og dermed ikke har noget friareal, ville blot en enkelt kvadratmeter facadebeplantning medføre en uendelig høj biofaktor. 82 Hvis man yderligere medregnede en ændring af de mange friarealer, som nu er asfalt og beton, til mere åbne belægningstyper, ville forøgelsen af biofaktoren kunne komme endnu lidt højere op. 83 Denne figur stammer oprindelig fra Krusche, Per et al.: Ökologisches Bauen, Umweltbundesamt, Wiesbaden Her gengivet efter: Minke, Gernot & Gottfried Witter: Häuser mit grünem Pelz. Ein Handbuch zur Hausbegrünnung, Fricke Verlag, Frankfurt am Main 1983, p Tabellen over bladarealer pr. m 2 er lavet på baggrund af undersøgelser foretaget af Forschunglabors für Experimentelles Bauen i Kassel, Her gengivet efter: Minke, Gernot & Gottfried Witter: Häuser mit grünem Pelz. Ein Handbuch zur Hausbegrünnung, Fricke Verlag, Frankfurt am Main 1983, p De angivne karré-arealer, procentsatser for bebyggelsestæthed, arealanvendelser mv. findes ikke officielt opgjort, men er mine vurderinger og beregninger ud fra et omfattende registreringsmateriale og matrikelkort i 1: De er derfor en behæftet med en lille usikkerhed. 86 Kortet er gengivet i: Forslag til Trafik- og Miljøplan 2004, Københavns Kommune, København 2004, p I år 2000 blev der vedtaget en lokalplan for karré 7. Den indeholder mange fine bestemmelser for at bevare kvarterets karakter og støtte en udvikling i positiv retning ved forandringer. Men netop de to huller i karrébebyggelsen er angivet som byggemulighed. Se: Lokalplan Teglgårdstræde, Bygge- og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune, København 2000, p. 8. Der er udarbejdet en tilsvarende lokalplan for karré 2: Lokalplan Studiestræde, Bygge- og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune, København

17 Litteraturliste Listen herunder omfatter de kilder, som der er direkte refereret til i teksten, og hvorfra historiske illustrationer er hentet. På findes en bredere litteraturliste samt en samling af links omkring bæredygtighed og byforgrønnelse. Assadourian, Erik: Cultivating the Butterfly Effect in World Watch Magazine Jan.-Feb. 2003, pp Ved login tilgængelig via Attwell, Karen et al.: Facadebeplantning - En undersøgelse af fordele og ulemper, Boligministeriet, Bygge- og boligstyrelsen, København Bramsen, Bo (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København Brodersen, Leif et al. (Eds.): Park. Ett idéprojekt om innerstadsparkernas framtida betydelse, använding och utformning, (udstillingskatalog) Stockholm California Department of Education: A Garden in Every School. California Department of Education: A Healthy Nutrition Environment: Linking Education, Activity, and Food through School Gardens. Dahl, Bjørn Westerbeck: Geddes eleverede kort over København 1761, Bergiafonden, København Dahl, Bjørn Westerbeck og Helge Gamrath: Bykort, prospekter og byens historie, vol. 11 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København Forslag til Trafik- og Miljøplan 2004, Københavns Kommune, København Fryd, Jakob og Lone Pedersen: Undersøgelser af den oplevede støj af vejtrafikken fra tre stærkt trafikerede bygader i København, Københavns Kommune, København Goad, Chas E. (Ed.): Ensurance Plan Copenhagen, Denmark - Brandassuranceplaner af Kjøbenhavn, London, Toronto & Montreal Grahn, Patrik: Naturens och trädgårdens betydelse för personer med utmattningsdepression. Historiske huse i det gamle København. Fortegnelse over bevaringsværdige ældre bygninger i Bispestaden og Ny-København, Nationalmuseet, København

18 Nørre Kvarters grønne lunger Hvass, Jens: Grønne lunger. Eksempler på facadebeplantninger fra det historiske København, Kunstakademiets Arkitektskole, København Janssen, Jan E. og Allan Mylius Thomsen: Nørre Kvarters Krønike, Nørre Compagnie, København Jensen, Hannelene Toft (Ed.): Byatlas Indre By/Christianshavn. Bevaringsværdier i byer og bygninger, Skov- og Naturstyrelsen, København Jensen, Hannelene Toft (Ed.): Byatlas København. Bevaringsværdier i byer og bygninger, Skov- og Naturstyrelsen, København Jensen, Ole Michael: Grønt regnskab for boliger, Statens Byggeforskningsinstitut 2003, på URL: Jensen, Steen Solvang et al.: Virkemidler til overholdelse af grænseværdier for NO 2 grænseværdier i luft, Miljøkontrollen, Københavns Kommune, København Kaiser, Manfred: Can plants improve indoor air quality? Kjerulf, Axel: Latinerkvarteret. Blade af en gammel bydels historie, Hassings forlag, København Krusche, P. et al.: Ökologisches Bauen, Umweltbundesamt, Wiesbaden Københavns brand i 1728, artikel på Wikipedia. Se: Larsen, Hanne: Storbydrømme. København , Gads Forlag, København Lauring, Kåre: Købmand, sømand og supercargo, Handels- & Søfartsmuseet på Kronborg, Helsingør Loft, Steffen: Hvordan påvirker partikelforureningen i storbyerne vores sundhed? Hvorfor skal trafikkens partikelforurening nedbringes? Foredrag i Pressen, København Lokalplan Teglgårdstræde, Bygge- og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune, København Lokalplan Studiestræde, Bygge- og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune, København Mejborg, Reinhold Frederik Severin: Borgerlige huse særlig Kjøbenhavns Professor-residentzer , Nielsen & Lydiche Minke, Gernot & Gottfried Witter: Häuser mit grünem Pelz. Ein Handbuch zur Hausbegrünnung, Fricke Verlag, Frankfurt am Main Møller, Jan: Borger i middelalderens København, (1980) Sesam, København Møller, Jes Fabricius: Biologismer. Naturvidenskab og politik ca , (phd-afhandling) Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, København Nørre Kvarter trafiktælling. Miljøtrafikugen september Upub 152

19 liceret, tilgængelig online via: (179 kb pdf). (41 kb pdf). Litteraturliste Nielsen, O.C.: Larslejsstræde historisk-topografisk beskreven, Arnold Busck, København Nørregaard-Nielsen, Hans Edward: Kongens København. En Guldaldermosaik, Gyldendal, København Ossiansson, Clara: Hur kan rehabiliteringsträdgården hjälpa patienter med utmattningssyndrom? universitetsopgave, Lunds Universitet. Patrick Blanc Vertical Garden: Pallasmaa, Juhani: Nostalgia for paradise - park as metaphor and still-life in Brodersen, Leif et al. (Eds.): Park. Ett idéprojekt om innerstadsparkernas framtida betydelse, använding och utformning, Stockholm 1994, pp Rørdam, Holger Fr.: Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen, Thiele, København Schiødte, Erik og Alfred Larsen (ill.): Gamle kjøbenhavnske Huse og Gaarde, Foreningen Fremtiden, København Støjdiagram for Københavns Kommune: Terp, Finn (Ed.): CO 2 -plan for København , Københavns Kommune, København Thomsen, Birte Busch: Den københavnske luft lever ikke op til grænseværdierne, notat fra Center for Miljø, Thomsen, Birte Busch: Vurdering af luftkvalitet og sundhedseffekter - i forbindelse med en miljøzone i København, Københavns Kommune Utzon-Frank, Tine & Mette Fischmann (Eds.): Bynatur i Norden, Nordisk Ministerråd, København Wassard, Erik: Nørrevold, Østervold og Kastellet, vol. 10 in Bo Bramsen (Ed.): København før og nu - og aldrig, Palle Fogtdal, København Wolverton, B.C., Rebecca C. McDonald & Hayne H. Mesick: Foilage plants for indoor removal of the primary combustion gases carbon monooxide and nitrogen dioxide in Journal of the Mississippi Academy of Sciences vol , pp pdf Wolverton, B.C.: Eco-Friendly House Plants, Weidenfeld & Nicolson. London Zwaan, Marijke et al.: Gør byen lidt vildere! Økologiske byhaver - fra idé til virkelighed, ByhaveNetværkets Forlag, København

20 De grønne planter er af vital betydning for, at storbyen er et sundt og godt sted at være. De renser luften og forbedrer byens mikroklima. Gennem fotosyntesen producerer de ilt og forbruger overskydende CO 2. De beriger byen oplevelsesmæssigt - og ikke mindst spiller de en vigtig rolle i vores psykiske velbefindende. Ydermere kan facadeplanter være med til at holde bygningerne varme om vinteren og kølige om sommeren, samtidig med at de beskytter mod både solens og frostens gradvise nedbrydning. Enhver seriøs plan for en mere bæredygtig by må derfor indebære en styrkelse af de grønne elementer. I bykernen er der meget lidt plads mellem husene. En systematisk byforgrønnelse vil således naturligt indbefatte en tilplantning af byens lodrette flader - ikke mindst de mange tomme gavl- og bagmure, som findes overalt i den historiske by. NØRRE KVARTERS GRØNNE LUNGER er et projekt om mulighederne for systematisk byforgrønnelse i en tæt bydannelse med bevaringsmæssige interesser. I Nørre Kvarter finder man gårdrum, som er ganske grønne og frodige og yder fornemme livsrum for både mennesker, planter og dyr; mens andre ikke lader et græsstrå finde vej op gennem asfalten, men er helt domineret af parkering og praktiske forhold. Hvis de fleste blev som de bedste, ville man være nået meget langt, både når det gælder byforgrønnelse og livskvalitet. Byforgrønnelsen er det levende billede på en mere bæredygtig by, og facadebeplantninger er en form for reetablering af den oprindelige forbundethed mellem menneske, bygning og omgivende natur. I byforgrønnelsen ligger der store æstetiske udfordringer og muligheder, og det er en stor og inspirerende opgave at forløse denne dimension. Projektet er tilgængeligt på

Rundtur i karré 7...127. Rundtur i karré 3...85. Perspektiv... 137 Noter... 139 Litteraturliste... 151

Rundtur i karré 7...127. Rundtur i karré 3...85. Perspektiv... 137 Noter... 139 Litteraturliste... 151 Nørre Kvarters grønne lunger. En undersøgelse af mulighederne for systematisk byforgrønnelse i et kvarter med store bevaringsmæssige interesser. Jens Hvass Kunstakademiets Arkitektskole København 2007

Læs mere

Perspektiv... 137 Noter... 139 Litteraturliste... 151

Perspektiv... 137 Noter... 139 Litteraturliste... 151 Nørre Kvarters grønne lunger. En undersøgelse af mulighederne for systematisk byforgrønnelse i et kvarter med store bevaringsmæssige interesser. Jens Hvass Kunstakademiets Arkitektskole København 2007

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

TEAMBUILDING: Gør en forskel og styrk dit team

TEAMBUILDING: Gør en forskel og styrk dit team TEAMBUILDING: Gør en forskel og styrk dit team Forestil dig en dag med dine kollegaer, hvor I for alvor får kontakt til den by I bor i og gør en forskel. Nu er det slut med at sidde I kantinen og blot

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard Den moderne bæredygtige by Holger Bisgaard Det bypolitiske initiativ - tidsplan Debatfase Politikfase Handlingsfase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Oktober 2009 Oktober 2010 Debatoplæg International konference Bypolitisk

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604 Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid NO 2 i København/Frederiksberg, Århus og Aalborg Sagsnr. 2010-16212 Dokumentnr. 876604 Københavns

Læs mere

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Informationsbrochure fra skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Debatten om brændefyring og miljø har verseret i Danmark i flere år uden, at nogen er blevet

Læs mere

Digital matrikelkortlægning 1689-1860 af København

Digital matrikelkortlægning 1689-1860 af København Digital matrikelkortlægning 1689-1860 af København Peder Dam () Afd. for Historie, SAXO-Instituttet, Københavns Universitet Baggrund og formål DigDag-projektet (www.digdag.dk) Gentagne forespørgsler fra

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Mandal sett med trygghetsøyne. Planlegging for forebyggelse av kriminalitet og utrygghet

Mandal sett med trygghetsøyne. Planlegging for forebyggelse av kriminalitet og utrygghet Mandal sett med trygghetsøyne Planlegging for forebyggelse av kriminalitet og utrygghet Bo Grönlund, arkitekt maa, Kunstakademiets Arkitektskole, København Oslo, Bergen, Trondheim, Arendal, Grimstad, Lillesand,

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen Afholdt i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K, mandag d 12.5.2014. Deltagere: 13 beboere 17 var med på gårdvandringen. Dorte

Læs mere

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Udvalgte emner inden for Forurening Fysisk aktivitet og natur Kost Kemikalier 11. juli 2007 Inspiration til handling! Nuværende og kommende generationer

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499 Af Lars Kjær KØBENHAVN CA. 1500 OLUF NIELSENS KORT Hvilke forskelle og ligheder eksisterede der imellem indbyggerne i forskellige områder af byen? SOCIALTOPOGRAFISK

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Nørre Campus 1.11 1.11 NØRRE CAMPUS Stedet Kulturmiljøet omfatter Universitetsparken, som er del af Københavns Universitets Nørre Campus med

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land?

Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land? Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land? Byen Danmark manifest 2 Vi vil centralisere den urbane zone i Danmark, for derefter at decentralisere byerne i byen. Vi vil skabe én by - en storby,

Læs mere

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW 17 1. SAMMENKOPIERING Da jeg lavede bogen "Skud på Stammen", var der et billede som skulle bruges, men der var elementer i billedet som var blevet slettet, og derfor skulle

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Ejendommen er beliggende i Værløse, i stor grønt naturskønt område. Sydlejren udgør 73 ha af området syd for

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum Vision om Legeplads i De Gamles By på Indre Nørrebro & Bevægelsesrum Legeplads Motion Motorisk og sjov natur legeplads i Møllegade på Indre Nørrebro Det er påvist, at børn, der har mulighed for at udfolde

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere