Société Civile Immobilière

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Société Civile Immobilière"

Transkript

1 Société Civile Immobilière Det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière forkortet SCI er en fransk selskabstype, i hvilken deltagerne ejer og driver en fast ejendom i fællesskab. Det er en form for interessentskab, der kan aftales for fast ejendom. I Frankrig har denne ejerform været kendt siden Napoleon den 1.s tid altså i godt 200 år. Den er udbredt både blandt private og i erhvervsforhold, og SCI er tilgængeligt for alle fysiske og juridiske personer. Det vil sige at også selskaber kan eje ejendom via et SCI. Et SCI anvendes ofte i familieforhold, og nærværende beskrivelse vil koncentrere sig om SCI i privat regi, altså det familie- eller venneejede selskab. Hvorfor have et SCI-selskab? Der kan være flere situationer, hvor det er værd at overveje, om erhvervelse af fast ejendom i Frankrig eventuelt skal ske gennem et SCI. Som umiddelbare eksempler kan nævnes: - Flere familiers samkøb af en fransk ejendom, - Sikring af smidige afgørelser om ejendommens drift og fremtid, - Sikring af en længstlevende ægtefælles eller partners forsatte ret til en fast ejendom, fx i tilfælde af særbørn på førstafdødes side, - Iværksættelse af generationsskifte til sikring af, at en ejendom forbliver i familiens eje uden eller med begrænsede arveafgifter. (En gradvis overdragelse kan finde sted uden at de forældre eller bedsteforældre, der overdrager ejendommen, bliver frataget brugsretten) Når to eller flere personer sammen vil eje en fransk ejendom, kan de etablere ejerskab i SCIform, og i en del tilfælde kan det være en praktisk organisation af et sameje om et hus, en lejlighed eller anden fast ejendom. Der skal altid være mindst to deltagere, men der er ikke loft over, hvor mange der kan deltage. Også umyndige børn kan være med, selvom dette dog må overvejes forud for en beslutning herom. Ejer flere personer sammen en fransk ejendom uden at have etableret et SCI, kaldes det indivision, hvilket på dansk svarer til et sameje. Ved køb af ejendom i et almindeligt sameje indivision skal alle beslutninger omkring ejendommen efter fransk ret indtil 1. januar 2007 ske ved enstemmighed. Nu anerkendes flertalsbeslutninger i mange anliggender, men ikke ved salg, som fortsat kræver enstemmighed. Blot én medejer i samejet blokerer, kan et salg derfor ikke finde sted. Desuden er ingen medejer forpligtet til at forblive i samejet, men kan til enhver tid og endda uden varsel kræve samejet opløst eller delt. I værste fald kan det med- - 1 / 6 -

2 føre at ejendommen må sættes på tvangsauktion. Sådanne forhold er tæt på anarki og kan undertiden skabe store problemer, navnlig ved opstået uenighed eller ligefrem fjendtlighed mellem medejerne. SCI-selskabet gør det lettere at dele en formue i fast ejendom, der i sin natur er udelelig. Overdragelsen af andele giver normalt erhververen en tilsvarende brugsret til ejendommen, fx i en fastsat periode. SCI-ejerformen gør det desuden nemmere at overdrage fast ejendom, både ved salg af en andel og ved dødsfald, da der er tale om registreringer i selskabsregistret, og ikke en notarforretning. Især ved udskiftning af medejere er det en stor fordel at eje ejendommen via et selskab, da sælger kan blive købt ud umiddelbart samtidig med at man indgår aftale herom med køberne, hvorefter der blot skal ske en efterfølgende registrering af ejerskiftet i selskabsregistret. Ejes ejendommen imidlertid personligt i almindeligt sameje, så skal alle ejerskifter ekspederes af en fransk notar. Der udarbejdes i den forbindelse et nyt skøde, hvilket ofte medfører 2-3 måneders sagsbehandling. Sælger kan i denne situation først få sin betaling til sidst, når det endelige skøde er ekspederet, idet køberne skal overføre købesummen til den franske notar, som efter skødets underskrivelse videreoverfører denne til sælger. Overdrages SCI-andele fra børn til forældre ved en gavetransaktion, så skal man dog fortsat involvere en fransk notar, men også denne proces er hurtigere, når gaven er andele i et SCIselskab og ikke en del af en fast ejendom, der ejes personligt af forældrene. Stiftelse af et SCI-selskab SCI-selskabet stiftes i praksis ved at notaren/advokaten udarbejder fuldmagterne og stifterne enten personligt eller via fuldmagt underskriver disse. Derefter skal selskabets stiftelse offentliggøres i en lokalt officiel tidende, som minder om det danske Statstidende. Dette sørger notaren/advokaten for. Efterfølgende registreres selskabet i det lokale handelsregister, Registre du Commerce et des Sociétés, med dets vedtægter, kopi af offentliggørelsen, generalforsamlingsreferat, særlige erklæringer fra direktøren mv. Disse formaliteter varetages også af den advokat eller notar, der har udarbejdet vedtægterne. Når registrering i selskabsregistret er sket, udstedes en registreringsattest fra selskabsregistret, kaldet en K-bis, som svarer til en registerudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i Danmark. Denne attest skal fx forevises, hvis man ønsker at oprette en bankkonto i SCI-selskabets navn. Man kan rekvirere nye originale attester fra selskabsregistret, hvis man bliver mødt med et krav om at forevise en nyere registreringsattest. Kontant indskud: Det er som hovedregel billigst at stifte SCI-selskabet ved kontant indskud inden man køber den franske ejendom. Ofte stifter man det med en symbolsk kapital på Euro. Så skal der kun betales afgifter til det franske selskabsregister for registrering. Dertil kommer notar- eller - 2 / 6 -

3 advokathonorar for stiftelsen af selskabet og registrering af dette i selskabsregistret, samt udgifter til offentliggørelse af selskabets stiftelse i det lokale juridiske tidsskrift. Apportindskud: Ejer man allerede ejendommen personligt, kan man stifte SCI-selskabet ved apportindskud, dvs. ved at ejendommen indskydes i selskabet. Derved bliver selskabets kapital lig med ejendommens værdi. Da apportindskud er en overdragelse af fast ejendom, skal der involveres en fransk notar. De franske omkostninger, som udgør notarhonorar og statsafgifter, andrager 2-3 % af ejendommens aktuelle værdi. Hvis ejendommen, som indskydes i SCI-selskabet, ikke er ens primære bolig ( résidence primaire ), så skal man udover omkostninger til selve stiftelsen af selskabet påregne at skulle betale fransk kapitalvindingsskat ( taxe sur la plus-value ). Skatten udgør pt. 19 % af værdistigningen siden købet, fratrukket notaromkostningerne ved købet. Efter 5 års ejerskab får man automatisk et fradrag for forbedringer på 15 % af købsprisen. Kun dokumenterede forbedringsudgifter kan fradrages i de første 5 år efter købet. Har man haft forbedringsudgifter på mere end 15 % af købsprisen, og kan de dokumenteres, så kan disse fradrages i stedet for det faste fradrag på 15 %. Skatten falder med 10 % om året efter 5 års ejerskab, således at skatten bortfalder helt efter 15 års ejerskab. Hvis man er fast bosiddende i Frankrig, og ejendommen, som indskydes i SCI et ikke er ens primære bolig, skal der udover kapitalvindingsskatten betales sociale afgifter ( taux des prélèvements sociaux ), som pt. udgør 12,3 %. Den samlede skat for personer bosat i Frankrig er således 31,3 % af værdistigningen. Selskabets karakteristika Hjemsted Selskabet stiftes normalt med hjemstedsadresse på den franske ejendoms adresse. Hvis selskabet stiftes i forbindelse med køb af en ejendom, skal der således indhentes sælgers accept til at etablere hjemstedet på ejendommen. Det er der som regel ikke noget til hinder for. Hvis ejendommen ikke er beboet hele året rundt, så kan det dog være en ulempe, at have hjemstedsadresse der, idet man så kan risikere, at vigtig post ikke bliver læst i tide. I stedet for at have hjemsted på ejendommen, kan selskabet have hjemsted hos fx en fransk revisor eller et selskabshotel. Denne kan så sørge for at al post videresendes til ejerne, og evt. også varetage driften af ejendommen. Hvis man vælger denne model, så skal man indberegne betaling for denne service i budget. Kapital og fordeling Hvis selskabet stiftes ved kontant indskud, kan man selv bestemme kapitalens størrelse. Den skal blot minimum være 1,00 Euro. Stiftes selskabet imidlertid ved apportindskud vil kapitalen som minimum være ejendommens værdi, hvortil kommer eventuelt kontant indskud fra nye medejere, oftest børn, som ikke er ejere af ejendommen, men som skal være medejere af SCI-selskabet. Kapitalen fordeles blandt stifterne svarende til deres indskud. - 3 / 6 -

4 Direktør(er) Et SCI skal have en direktør ( gérant ), der administrerer og repræsenterer selskabet over for tredjemand. Direktøren er i familieselskaber normalt udnævnt for ubestemt tid. Direktørposten kan dog også varetages af flere personer, fx to ægtefæller eller en repræsentant fra hver familie, hvis flere familier ejer en ejendom sammen. Direktøren/-erne varetager den daglige administration af selskabet. Større beslutninger (fx optagelse af lån eller salg af ejendom) skal afgøres ved et flertal af alle deltagerne, som bestemt i vedtægterne. SCI-selskabets vedtægter Selskabets vedtægter er temmelig omfattende. Det svarer dog for en god del indholdsmæssigt til en dansk interessentskabskontrakt. Selskabsdeltagernes stemmeret er afhængig af, hvor mange andele, de ejer. Det er muligt at dele andelenes rettigheder i en brugsrettighed og en ren økonomisk ret, en såkaldt nøgen ejendomsret - nue-propriété, og det kan herved bestemmes, at brugsrettighedshaveren beholder hele stemmeretten, ikke blot for udlodning af overskud. Dette forekommer fx ved forældres overdragelse af den nøgne ejendomsret i form af gaver til børn som led i et generationsskifte eller ved samboende personers fælles eje af et SCI, hvor de kan etablere krydsende brugsret af hensyn til beskyttelse af den længstlevende. Vedtægternes nærmere indhold bør altid afspejle den enkelte situation efter selskabsdeltagernes behov. Det er vigtigt at vedtægterne udformes korrekt. Selskabets formelle pligter Selvangivelse Der skal hvert år indsendes en selvangivelse for selskabet, kaldet Déclaration nº I år 2010 var fristen den 4. maj. Ved familieselskaber, der alene anvender ejendommen til eget brug, og således ikke har nogen lejeindtægt, er denne meget simpel at udfylde. 3 % skat Selskaber, der ejer fast ejendom i Frankrig, opkræves årligt en afgift på 3 % af ejendommens handelsværdi af det franske skattevæsen, hvis selskabets ejere er bosat i udlandet. Bor de imidlertid i et EU-land eller i et andet land, som har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig, kan man fritages for denne skat. Hvis man er omfattet af fritagelsesreglen, skal man således hvert år indsende den særlige blanket herom, Déclaration nº Fritagelse gives kun, hvis blanketten rent faktisk er sendt. Man kan således risikere at blive mødt med et krav om betaling, selvom man utvivlsomt ville være blevet fritaget, hvis man havde indsendt blanketten. Fristen for indsendelse af blanketten er omkring den 15. maj hvert år. Både selvangivelsen og 3 % -fritagelsesblanketten kan hentes på det franske skattevæsens hjemmeside: Her kan man også finde sit lokale skattecenter, hvortil blanketterne skal indsendes. Blanketterne er dog som regel først tilgængelige 14 dage før indsendelsesfristens udløb. - 4 / 6 -

5 Momsregistrering Man kan vælge at lade sit SCI-selskab momsregistrere, men det er ikke nødvendigt, hvis der kun er tale om private ejere, som kun benytter ejendommen til privat brug. Regnskaber / Generalforsamlingsreferater Man er ikke forpligtet til at indsende regnskaber til selskabsregistret, ej heller årlige generalforsamlingsreferater, men skulle man på et tidspunkt ønske at sælge alle eller blot nogle af andelene i SCI et, fx til nye medejere, som udvider ejerkredsen, kan det være en fordel at have lavet både referater og regnskaber løbende gennem ejertiden. Derved kan man vise disse de til potentielle medejere/købere. Da hverken regnskaberne eller generalforsamlingsreferaterne skal sendes til det franske selskabsregister, kan de udarbejdes på dansk. Det er kun i tilfælde at registrering af ejerskifter eller formelle ændringer i selskabet, at der skal udarbejdes franske generalforsamlingsreferater, som bekræfter det aftalte. Disse vil den pågældende rådgiver, som står for registreringen, kunne udarbejde til lejligheden. Ændring af ejerkredsen Reglerne for ind- og udtræden af ejere, både ved død og ejerskifte i levende live, er reguleret af selskabets franske vedtægter. Normalt er der begrænsninger for omsætning af andelene, bl.a. om forkøbsret for og indhentet godkendelse fra de øvrige selskabsdeltagere. Dette gælder både salg, kreditoroverførsel og gave. Nægter de andre selskabsdeltagere at godkende køber, kan de enten selv købe andelene eller foreslå en anden køber. Ofte indeholder vedtægterne også særlige regler for overdragelse af andele blandt ejerne. I dødsfaldssituationen kan man ikke i vedtægterne forhindre overdragelse af andele til afdødes børn/børnebørn eller forældre, hvis de er arveberettigede i det øvrige bo. Det er dog muligt for ejerne at oprette testamente særligt om fordeling af andelene. Ved overdragelse af SCI-andele skal erhververen betale en transaktionsafgift til de franske skattemyndigheder. Hvis det er en gavetransaktion mellem forældre og børn er den på ca. 1,5 %, ellers er den på ca. 5 %. Overdragelsesafgiften beregnes af det overdragnes værdi, dvs. ejendommens aktuelle handelsværdi, hvis der ikke er gæld i denne. Skattemyndighederne i Frankrig skal godkende værdiansættelsen og kan i princippet korrigere denne, hvis ejendommen efter deres opfattelse ikke er angivet med en rimelig handelsværdi. Men hvis den bogførte handelsværdi er sket med professionel revisorbistand, ses indgreb fra myndighederne sjældent. Sælger af andelene skal betale fransk kapitalvindingsskat efter de samme regler, som gælder for privatpersoners salg af fast ejendom i Frankrig, som er beskrevet ovenfor. Udlejning SCI-selskabet er en velegnet form for ejerskab af fast ejendom i Frankrig, når ejendommen alene benyttes af familien og nærmeste venner. Mange benytter sig dog af muligheden for at - 5 / 6 -

6 udleje ejendommen i de perioder, hvor de ikke selv benytter ejendommen det være sig i både høj- og lavsæsonen, i kortere eller længere perioder. Ønsker man at udleje sin ejendom skal man dog være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser dette kan have. Er man fast bosiddende i Danmark er man omfattet af de danske regler om beskatning af udlejning af sommerhuse, når man udlejer en ejendom i Frankrig. Efter opsigelsen af den danskfranske dobbeltbeskatningsoverenskomst er man endvidere forpligtet til at betale skat af lejen i Frankrig, idet man dog kan få fradrag i Danmark for den franske skat, som man har betalt. I praksis skal man således kalkulere med den danske skat, men det er administrativt mere besværligt i dag, da man skal indberette indtægterne og betale skat i begge lande. Personer bosat i Frankrig vil kun være omfattet af de franske skatteregler. Hvis man udlejer systematisk, fx via et udlejningsbureau, som er meget anvendt i Frankrig, kan SCI-selskabet miste sin civile status og overgå til at være et erhvervsdrivende selskab i det franske skattevæsens øjne. Dette uanset om man er bosiddende i Frankrig eller Danmark. Der bliver således tale om en skattepligtig erhvervsvirksomhed med regnskabs- og skattepligt efter franske regler, og desuden risikerer man ved salg at skulle betale selskabskapitalvindingsskat på 33 %, som ikke bortfalder efter 15 års ejerskab. Agter man således at drive udlejningsvirksomhed, kan det ikke anbefales at det gøres via et SCI-selskab. Derimod bør man eje ejendommen personligt og anvende den særlig gunstige franske skatteordning kaldet Régime des Micro-Entreprises. Denne løsning betyder imidlertid at man ikke kan sikre sig arvemæssigt, og det er derfor vigtigt at man hurtigst muligt og helst inden slutsedlen underskrives gør sig klart, om ejendommen hovedsagligt er en feriebolig eller en udlejningsvirksomhed. Opløsning af selskabet Et SCI kan opløses, hvis selskabsdeltagerne træffer vedtægtsmæssig beslutning herom, hvis den i vedtægterne fastsatte varighed udløber, eller ved selskabets fallit. Der er formelle forpligtelser ved opløsning af selskabet, som er mere omfattende end den tilsvarende danske procedure. Aktiverne i selskabet kan deles enten ved salg af ejendommen og deling af det kontante beløb eller ved deling af ejendommen, idet indskyderne i så fald først får tildelt værdien af de andele, som de har indskudt i selskabet. Advokat Ann-Sofie Kold Christensen Advokatfirmaet Telefon: / Senest revideret den 27. januar / 6 -

Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab

Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière forkortet SCI er en fransk selskabstype, i hvilken deltagerne ejer og driver en fast ejendom i

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag

1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag Fransk kapitalvindingsskat ved salg af feriebolig I Frankrig skal man betale kapitalvindingsskat ( taxe sur la plus-value ), når man sælger sin feriebolig ( résidence secondaire ) og salgsprisen overstiger

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Kære beboere, Bestyrelsen har længe ønsket at opdatere foreningens vedtægter. Vi er overordnet tilfredse med indholdet i vedtægterne, men formen

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere