til bebyggelse med fritliggende parcelhuse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til bebyggelse med fritliggende parcelhuse."

Transkript

1 ,, : 'L M;r nr, ejerlav, sogn: J bø og J cb Stempel: i \i,københavnkvarter, ' Hef(i desønderjydske lands-rønde by, Bre g- o 'delebdogbhhingbogen, net sogn c art nr, ejerlav, sogn,, / Q c'- 5 o:c '- '- c t:,1=] o ',p : 'i Q -: Q ::: o \; g Cl t c o, -:5 - <5Cl c ] ;; E :; Q - o EB 'E 2: 1 kr øre Akt: Skab/t'1nr b :r{ (udfyldes af dommerkontoret, 'Gade og hus nr: Anmelder: landinspektør J R Krabbe Vesterade Arhus C DEKLARATION n 2 ' 'I ' H ' ItH HI!f i Nm TiJ J3* 709fj Undertegoede, der er ejer af }let på vedhæftede deklarations rids viste areal af matr nr Jbø og Jcb Rønde by, Bregnet sogn, pålægger herved det nævnte areal samt alle parceller, der udstykkes derfra, følgende servitutter: '- l Områdets vendelse Stk l Området må med nedennævote llidtagelser kun anvendes til boligformål til bebyggelse med fritliggende parcelhuse Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, trafikgener eller ved sit udseende eller på anden måde efter bygningsmyndighedens skøn er til ulempe for de omboende J Stk 2,Det er tilladt, at der på ejendommene drives sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelse si ej ligheder eller bebo elseshuse, når virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, og når virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning o ligil, kvarterets Eræg af boligkvarter ikke brydes, eller virksomheden ikke frmkalder ulemper for de omboende, medfører stærk trafik, eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på den pågældende ejndom Ejendommene må i øvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed Medmindre virksomheden omfattes af stk2 1aTI 'iji} g> -'- Bestillingsformular H Jensen & Kjeldskov A/S, København må der således ikke på ejendommene indrettes bebyggelse til eller udøves handel s-, vorgomands-, fabriks-, værksteds- eller oplagsvirksomhed, ligesom der ikke må indrettes pensionaer eller klublejligheder eller drives anden form for erhvervsmæssig udlejning

2 J IS-ck' 3 E ' o O :; 2 i1 i! 2 i= : il, Q Q C Ċl ';: 'c :! 2 tk 4 Akt: Skab (udfyldes nr af dommerkontoret Som fællesarealer 'udlæggeshgrøllt område-, ve j e og stier som,,, udgør restarealet af ejendommene efter frastykning af de på deklarationsridset angivne parceller samt magelæg mod matr i bp ca ' nr 3-, 3-- og 3-- og vedllgeholdelse af fællesarealerne påhviler nedennævnte, I -, grundejerforening Grundejerforeningen må ikke foretage ændringer eller anlæg c, I på fælles'a:ralerne uden godkendelse af kommunalbestyrelsen ; : { j Ind'en for;; ':o;illtådet kan efter godkendelse fra kornmunalbestyrel'' - ' ' sen opføres transformerstationer og andre anlæg til kvarterets daglige forsyning 5 2 stk l Byggelinier, vej- og stiforhold på parcellerne pålægges byggelinier på 250 m fra vejskel mod boligveje og stamvej e og 500 m fra ve j s kel mod kokunevej - Smouenvejen og fordelingsvej A-B stk 2 Stk 3 3tk 4 Byggelinieafstanden på 250 m mod boligveje og stamvej e forudsætter at bygningen opføres i niveau med adgangsvej e til parcellen I modsat fald forøges byggelinieafstanden med 15 x højdeforskellen + l m Der anlægges efter kommatbestyrelsens godkendelse, een o- verkørsel ud for hver parcel Der må ikke fra parcellen etableres adgang til andre veje, på de på deklarationsridset med skraverifig fremhævede arealer er der gensidig færdselsret for de berørte parceller Parcelejerne er uden erstatning pligtig til at tåle de gener, der måtte fremkomrfie i forbindelse med vej- og stianlæggene, herunder Smouenvejens udvidelse, ligesom parcel ejerne er pligtig at tåle, at eventuelle til vej- og stianlæggene samt øvrige byggemodningsanlæg hørende skråninger anlægges på pcl uden erstatning, også selvom der findes hegn eller andet på det pågældende areal Adgangsvejel til parcellerne fra off vej er midlerti-- dig I forbindelse medudstykn;ing a:f tilgrædgeee1-9are:;aler i - mod nord etableres den endelige adg&gsvej til parcellerne Bestillingsformular x es v J' -; stk l Jensen& Kjeld,kov stykyiinger- Området udstykkes som angivet på vedhæftede kortbilag Ingen parcelhusgrund må udstykkes med mindre størrelse end 700 eksclusive udlagte vejareale A/S, København

3 ' 4 Bebyggelsens omfang ogpj0:rjng Akt: Skab nr (udfylde af dommerkontoret, '- - : ', Eo,Stk l Bygninger må kwl opføres med indtil en etage med udnyttet tagetage og kælder Stuegulv må ikke være hævet mere end, :1 ij i J! i= 'a ' ' c Ol Stk m over enten højeste eksisterende terræn (ved bygningen eller over anlagt vej ud for parcellen efter bygnings-' myndighedens bestemmelser Evt kan bygningsmyndigheden fastlægge :e;tniveauplan for parc ellen Kommunalbs,tyrelsen kan give tilladelse til atundere-t'ag8-r indrettes t'il beboelse i den mod faldende terræn vendende,'c 'E, 2 side af bygningen Synlig sokkel må ikke udføres med større højde end 1,00 m Stk 3 Skure og lignende må ikke findes på parcellen Eventuelt udhus skal samenbygges med garage eller parcelhus Stk 4 Garager, udhuse og lignende mindre byvinger må ikke opføres, e} nærmere skel mod grønne områder og stier end 100 m! Stk 5 Stk 6 Garager 500 m Bygninger og carporte må ikke opføres nærmere skel mod vej end må inden for deklarationsområdet kwl opføres med gavl eller facade vinkelet på eller parallelt med den vej, som parcellen har adgang fra Hvor vejen udfor parcellen er kurveformet, skal byggeretningen være vinkelret på eller parallel med tangentretningen i midtpwlktet af grqdens facade mod ve j en I tvivlstilfælde afgøres bygningers orientering af bygningsmyndigheden i - 5 Bebyggelsens ydre fremtræden Stk l Ingen form for skiltning og reklarne,ringpå ejendommene må finde sted Denne bestemmelse gælder ikke for ejendomme, hvorpå der af kommtmalbestyrelsen i medfør af, l er meddel t, tilladelse til at udøve erhvervsvirksomhed, idet der på sådanne ejendomme med kommualbestyrelsens særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde må finde skiltnig _o Teklmeringstedi et ef t er- kommvnal be styrelse:ris skøn'sæcrva:'iige 'onifang forvlrksomheder af den pågældende art Stk 2 Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes Bølgeetermitplader må kwl vendes i 2 fods plader i farverne rødbru, mokka eller sort Bestillings1 formular! Xl S tk 3 Til udvendige by&ingssider må kun anvendes sten i murstens- IonD;:1tog i }']vide,røde, gule eller mokka nu;:-mcer'ljdv Jensen & Kieldkov A/S,,e1'Y 3Sl0er dog O øres som bærende snedkerpartie

4 -, med 1;ræud!yldlllIlger Akt: Skab nr (udfyldes af dommerkontoret ' [,6: 'rerræ!1::cegulering E Terrænreguleringer må kub foretages efter skriftlig tilladelse fra ] 8 bygningsmyndigheden 1 'rerrænreguleringer på m i forhold til eksisterende terræn kcl o dog finde sted uden tilladelser uilderforudstning af 1- at ;r-egulerij1gen foregår bag byggelinfe og ikke nærmer naboskel nd l, 00 m! o c ; 7 Parkering:: ; :i c Al parkering af last,; omnibus-, flytte-, rute- og fragtbiler ol samt :1 c ampingvogne er forbud't på par c ellerne eller vej ene, alene med llildta- gelse af af- og pålæsning Campingvogne og både mv må dog anbringes på parcellerne, på en bygningsmyndigheden godkendt ekstra parkeringsplads 8 Stk l' St k 2 Stk 3 Stk 4 Hegn og beplantning Der må ikke på parcellerne findes beplantning, der ved skygge eller kraftig vækst er til gene for naboerne Den ubebyggede del af parcellen, der ikke benyttes som gårdsplads eller lignende, skal stedse være anlagt som have og som sådan vedligeholdes af den til enhver tid værende ejer Senest l år efter parcellens 8skaffelse skal der ved parcelkøberens egen foranstaltning være etableret he& mellem de enkelte'parceller, samt hæk mellem parcellen og evt sti og/eller fællesareal I skel mod sti og grønne områder skal plntes efter godkendt bcpld1ltningsplan I Stk 5 I 9 Enhver Ihørende dent af I skel mod vej og sti skal eventuel hæk plantes 30 cm inde på parcellen Andre steder plantes i skel Ledningsanlæg parcelejer er pligtig til at tåle, at forsyningsledninger med tilanlæg for vand, elektricitet, telefon, fjernvarme mv om fornøtekniske grunde føres over parcellerne, og dt såvel til forsyning a'::en som anden mands ejendom, når ledningsføringen sker på så- U:inne stedet', at byggemulighederne ikke indskrænkes væsentligt Denne tester c,j ;;ldler såvel de iuforbindelse med' byggemodningen eta-,- - bierede ledninger sorn,,senere ledninger- -dermatteb-bive nødvendige, i sidstnævnte tilfælde mod erstatning for- f'orvoldt-- skadeu på beplbni;ning og øvrige udførte llilægsarbejder Ledningerne skal henligge uforstyrrede, og de dertil berettigede skal Itil enhver tid have adgang til eftersyn og rensning saml; til at foretage Irerarations- og vedligeholdelsesarbejder mod fornøden retablering Ov restillin 9sformu, ar -OuV,T,Cling af ledningssystemerne kan i visse tilfælde tillades af kommunal- B ' X ' l t 1 -<:t ensen' rc,8 'lejdlsc;p SKOV/,ø bnår ennavn ledningerne E'ikres en efter dennes skøn be e!

5 ' måde Akt: Skab,,:,, Fo:cdelingsskabe og lignende til forsyningsledninger kan placeres, -o:: (udfyldes nr af dommerkontoret 'parcellerne uden udgift for ledning sej er en o, Ren- og vedligeholdelse af de separate stikledninger til den enkelte i ejendom påhviler den enkelte lodsejer \\! t!!! jo: : t: o- o- o:: Cl 'L 'c lo Stk l Antenneanlæg Udendørs arit'enneanlægmå ikke forekomme Antenner sk2-1,a:::1 'c bringes unde'r tagfladen, idet gn,ndejerne er pligtige at være medlemmer cifen fælleg-::a;rit'8nneforening d er administreres gennem grundejerforellillgeri ; } :1 = Il Stk l Stk 2 Stk 3 Stk 4 Grundejerforening Den til enhver tid værende ejer af arealer inden for deklarationsomfådet skal være medlem af engn,mdejerforening -' Med 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende medl eiwfier kan det besluttes, at ejerne af grqnde uden for deklarationsområdet kan optages ksom medlerillfieraf grundejerforeningen, eller at grvdejerforeningen kan sluttes med en anden grvdejerforening Grvdejerforeningen skal stiftes, når mindst 25 % af grundejerne kræver det, eller når mindst 25 % af de udstykkede grqnde er solgt, og kommunalbestyrelsen eller udstykkeren kræver det Grvdejerforeningens formål er at varetage medleiternes fælles interesser i forbindelse med de ejendorfiitle, der hører vder foreningens område Udover de i nærværende deklaration nævnte beslutninger, som kræver kvalificeret flertal på en generalforsamling, kan beslutninger om ændring af vedtægter eller beslutninger, der kræ vel' økonomisk indbetaling udover administration sko nt ingen te t, kun vedtages med mindst 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende Lledlemmer løvrigt fastsætt er grunde jerforeni:ngen selv i vedtægterne,,med hvilket flertal en beslutning skalved-:-, tages Alle sager mellem grundejerforeningen og denhes medlemmer skal være Qndergivet, de -,,- værnetingsregler, der,: : findes, C r, jo, ' i 'nærværende de -',- klaration,,,, l 0l:;K c: J Grundejerforeningen kan udfærdige et ordensreglement Bestillingsformular x Stk 6 Grundejerforeningen kan fastsætte nærmere regler for fremskaffelse og fordeling af midler, der skal anvendes til geiliemførelse af foreningens formål Jensen & Kjeldskov AIS, København

6 ' \' : 8, Ė Y o ti :o ] ii, ṫ:!? ' i= o,, ', o, ' Akt: Skab l stk 8 Med 2/3 flera i de på en gener8:1forsamlng møde<ncl medl8;yil-:, nr (udfylde;,af dommerkontoret, Stk 7,Grunqejerforeningenhar pligt til efter påkrav fra et medlem, udstykkeren eller kommunalbestyrelsen at tage skøde på private vej- og fællesarealer inden for deklarations området Det pågældende område udstykkes som parcel l, jfr deklarationsridset a ; (', c' r, 'v (,,','c-,-, r, af fællesarealbr it 'c 'g I Stk 9 ' : mer kan grunde:j erforeningen træffe beslutning om anvendelsen o Cl 'o 'o Grundejerforehinge kan nderskriv alle beslutninger om fællesarealer, disses udnyttelse samt om andre fornold af fælles, interesse Foreningen kan lade sådarille beslutninger lyse servi tut- og pantestiftel'lde på de enkelte ejendorillne uden sæ'rskil t godkendelse fra grundejerne, 12 Påtaleret, dispensation mv stk l Påtaleberettiget ifølge nærværende deklaration er Rønde kommunalbestyrelse stk 2 Den påtaleberettigede kan meddele dispensation fra deklarationsbesternmelser:le stk 3 Nærværende deklaation vil være at tinglyse servitut stiftende på de i deklarat:;,c:::enes indledning nævnte ejendomme Med hensyn til tjrqer og servitutter henvises til ejendoitenes blade i ting'c;:;gen, den 25 juni 1973 sign GAL Thorsen Godkendt i henhold ti: byggelovens 4, stk 2 R,r; r, kommunal b (; s;: 21 s e, d 22-6-l 973, p K ' 0\, v ;,-' o,/ 'o-,y // //J //y,::,;<'(' j %, i // / o o' /,/,7-7' c ':-:/j,',( E HOLST rct',,=:;'j 30;:,G:,,'::S':'::::\ Bestillingsformular x Jensen & Kieldskov AIS, København

7 , Lo O G; Lo i3 --'- b g 5:] GI - - :: * i=r: -- : -c; GI Co > Co ] a GI,r] tj E'! -' 5 å ' - LoGI GI 'E :: ';; 1!!J Co -E, B, t Mtr nr, ejerlav, sogn: 3bØ og 3cb (i København kvarter b eller(i de sønderjydskelands- RØn e : y, dejebdogbfitingbggen Bregnet art nr, ejerlav, sogn sogn Stempel: øre Akt: Skab f1 (udfyldes nr6:ff' af dommerkontoret Gade og hus nr: Anmelder:Landins pekt Ørfirmaet, Vestergade 8, D-40EL 1973* 16lt Arhus C : ' ::! FØlgende tinglyses som 'tillæg' til'deldaratio lyst 27 juni kr {-] f Undertegnede, der er ejer af parcel 12 og parcel 13 af matr nr 3!:!t og 3cb RØnde by, Bregnet sogn, pålægger herved de nævnte 2 parceller følgende servitutter, idet der henvises til deklaratiodsrida vedr ovennævnte tinglyste deklaration a Kommunalbestyrelsen kan under hensyn til de vanskelige terrænforhold stille særlige krav t forbindelse med udstedelse af byggetilladelse b Der skal på hver af parcellerne indrettes holdeplads for mindst 2 personbiler c Påtaleret - der henvises til ovennævnte deklarations 12 Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommenes blade i tingbogen Som ejer af matr nr 3 og 3 RØnde by, Bregnet sogn: Sign: G A L :Thorsen Godkendt i henhold til byggelovens, stk 2 Bestillings formular H Jensen & Kjeldskov AIS, København Sig!l: RØnde Kommune E Holst Pedersen B Holm borgmester kæmner

8 ', - 'C::> ' ; :'-4 <\', 1 C'\ \1\ I I '\:- I b- :'\ :'\ lp oo-g '? ' b c-- ( i1

9 rk-m/hl :: > o G; Ii c Ol -,,-'- b g - :5:-g!! 'Gi :: i=1!- - ;g:5 c > c 1::-' [ d g Ol 1:: c :J 2 :1 -d - d Ol L E2 E c E t: -,,c - o EZ 'E Mtr nr, ejerlav, sogn: 3-C b RØnde Stempel: (i Københavnkvarter b el/er(i de sønderjydskelands- Y, Bre gnet so gn delebd og bi i tingbogen, art nr, ejerlav, sogn Gade og hus nr: kr Akt: Skab 11 nr&;]y (udfyldes af dommerkontoret D 2 SEP19 7 L; * Anmelder:LandinspektØrfirmaet, Deklaration Vestergade Arhus C j nr e :, Undertegnede ejer af matr nr 3cb RØnde by, Bregnet sogn bestemnier hermed med bindende virkning for mig og efterfølgende ejere af ejendommen og under henvisning til vedhæftede rids følgende: Der gives vejret for matr nr ne 3bu og 3!?v RØnde by, Beegnet sogn pi den 1100 ID brede private fællesvej umiddelbart nord for parcellerne Ej endommene har de sanune rettigheder og forpligtelser i1l h t færdser vedligeholdelseihm som de Øvrige færdselsberettigede Påtaleretten tilkommer ejerne af matr nr ile 3bu, 3bv og 3eb RØnde by, Bregnet sogn Med hensyn til servitutter byrder og pantehæftelser henvises til ejendommen$:blad i tingbogen Som ejer af matr nr 3 RØnde by Bregnet sogn: Lystrup, den ZV Slgn: I}L Tlor,::;:o RØnde Kommunalbestyrelse meddeler herved samtykke til deklaratio Dens tinglysning, jvf bygge1ovens 4 stk Z RØnde, den z91jg 1974 sign: RØnde Kommunalbestyrelse Bestillingsformular H Jensen & Kjeldskov Af S, København E Holst Pedersen borgmester / B Holm

10 ' io ;l' jo:,; II -: ø ;l '; ;l o c' ø O> :I, 'E 1 ' E - I ;: ', <i :1 --; x, 'P v ;,- U,- ':: <Q'o% C:::::>c 3k :: 0 <:'? /'?-, '0e <,o, Akt: Skab nr 30/ (udfyldes af dommerkontoret :Jou :3 _b (il C CII E E O 'O c: CII 3tJ CII 'O c: CII & 'O CII > O ::/ CII c: C 'S: O, 'O III '!, -ci '- ' : c :, i'!, W IS\' '{; \i c: Ij,t'-' '- ; 1-!, CII (\ \t 'i '-,: :! i e : \ ] \3: > : L- O ; CII ::/ 'J:s:: CII e CII e L- L- 'O Q e Q '- Q «E :;; Bestilling formular 12 /ds ;' /: 5tJO vedr: mac r /'ir 3 (:9 f?ønde by / -BrcY'/7et ud/ære/lyet t'/'va/ /974 / ol7ecln/1?9 1//nr;/tjb77/nq o(deklclrclilor7 a,1' goende v/ret /or /770Cr: ar: 3C:L/ 093 o '/?Øl?d, by, bre;lnei , o, /-1rnt/5 r;, / de;r, 18, Ivn/ /9'74 Li<Ø'j;f;/ilcør, ' LANDINSPEKT0RFIRMA AAKJÆR, KRABBE, LINDVED og PREBEN PEDERSEN Vestergade Århus C Adelgade Skanderborg Telefon ( Telefon ( n' - r-1 Høj Jensen& Kjeldskov A/S J nr /1 Ark nr 4to 96 k#

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Nygårdspark". Dens hjemsted er Farum Kommune. Grundejerforeningens områder er matr.nr. 16 cb Farum by og sogn og parceller

Læs mere

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 DEKLARATION for Fjordparken Hasseris Undertegnede ejer af matr.nr. 1 c, 1 i og 1 k Gammel Hasseris sogn, pålægger herved, i anledning af udstykning og salg til

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Partiel Byplanvedtægt fra 12. januar 1976 for så vidt angår det område, som er omfattet

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

I,, I".' I ":i- ~'7 Ml 111-1"6..1:...!-\'_. _,l!.- 1 ~J'I"'n7~ l. LJNI:: b* ...Q I A8V "="V,. " ',." " EG D E K L A R A T ION:

I,, I.' I :i- ~'7 Ml 111-16..1:...!-\'_. _,l!.- 1 ~J'I'n7~ l. LJNI:: b* ...Q I A8V =V,.  ',.  EG D E K L A R A T ION: ADVOKATFRMAET O. BONDO SVANE OSKAR BONDO SVANE. HØJESTERETSSAGFORER GREGERS BOECK. LANDSRETSSAGFØRER H. 1ØHRNG-ANDERSEN.H0JESTERETSSAGFOUER HELGE HASSEL. LANDSRETSSAGFØRER FNN LLUJ". ADVOKAT TORBEN LYDOLPH.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere