under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N."

Transkript

1 Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag (udfærdiget den 3/ af landinspektør Preben Pedersen ) viste område omfattende en del af matr.nr. 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder, i Skanderborg kommune pålægger herved det nævnte område og parceller, der herefter udstykkes inden for omr,det fra nævnte ejendom, følgende servitutter. 1. Benyttelse. Ejendommene må kun benyttes til helårsbeboelse, og der må således ikke på ejendommene drives nogen form for erhvervsvirksomhed, etableres oplag eller lignende. Der må ikke på parcellerne holdes husdyr, bortset fra selskabsdyr i normalt omfang. Ubebyggede arealer på parcellerne, der ikke benyttes som gårdsplads eller lignende, skal anlægges og vedligeholdes som have. Friarealerne er til benyttelse for beboerne på parceller af matr. nr. 8- fe, der ligger inden for området, og offentligheden skal have færdselsret herover og ret til ophold på friarealerne. Parcellerne må ikke yderligere udstykkes, og sammenlægning må ikke finde sted. Skelforandring skal godkendes af Skanderborg byråd i hvert enkelt tilfælde. 2. Bebyggelse. På hver parcel må kun opføres et enfamilieshus i een etage. På stærkt faldende terræn medregnes en fuld nedgravet kælder, som til den ene side bliver fri af terræn, ikke som etage i forhold til nærværende deklarations bestemmelser om etageantal, uanset etagens indretning og anvendelse. Udnyttelsesgraden må ikke overstige o,20. Bebyggelsen skal placeres med længderetning parallelt med eller vinkelret på skellene mod de interne veje. Bebyggelsen på parcel 5 skal placeres parallelt med eller vinkelret på skellet mod enten parcel 4 eller parcel 6. Parcellerne nr (begge incl.) må kun bebygges mellem vejens byggelinie og beplantningsbæltet. 1 Tagene skal overalt udføres med sadeltag med rygningen parallelt med husets længderetning. Tagene skal dækkes med tegl. Taghældning skal være Garagebygninger, udhusrum og skærmtage skal opføres med facader af samme materiale, som er anvendt til beboelseshusets facader eller

2 i trækonstruktion. Tage skal være lig beboelseshusets tag eller med en max. hældning på 1:50. Eventuelle udhusrum skal sammenbygges med garage, skærmtage eller beboelseshus. Garagebygninger, udhusrum og skærmtage må kun opføres med facade i naboskel eller mindst 1,5 m fra skellet. Såfremt bebyggelse opføres i naboskel, skal den i skellet værende facade stedse holdes vedlige af ejeren, der har ret til at foretage vedligeholdelsen fra naboparcellen efter forudgående aftale med ejeren. Placeres bebyggelsen i skel, skal mulighederne for en i såvel teknisk som udseendemæssig henseende tilfredsstillende sammenbygning med eventuel bebyggelse i skel på naboparcellen tilgodeses. Garagebygninger m.v. må tidligst opføres i forbindelse med opførelsen af beboelsesbygninger. Der tilsigtes så lav en bebyggelse som muligt. Overkant stuegulv må højst ligge 5o cm og sternlinien højst 3,5 m over naturligt terræn, målt som middelhøjde (sternlinie = skæring mellem facadeflugt og overside af tag). Ved naturligt terræn forståes terræn, således som det fremtræder efter færdiggørelse af vejanlæg og eventuelt efter foretagelse af en af byrådet tilladt opfyldning eller afgravning (se endvidere 5). 3. Byggelinier og oversigtsarealer. Der pålægges parcellerne byggelinier som vist på tinglysningsridset: 5 m fra vejskel. Det pålægges de til enhver tid værende ejere at drage omsorg for den fri oversigt på de på tinglysningsridset med skravering viste arealer, således at der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefindes bevoksning af større højde end o,8o m over en flade gennem de tilstødende vejbaners midtlinier. Oversigtsarealernes terrænhøjde må intet steds ligge højere end en flade gennem bagkant af fortovet langs de skærende veje. Denne bestemmelse omfatter ikke sne. 4. Adgang. Der må kun etableres adgang eller indkørsel til de enkelte parceller fra de på tinglysningsridset angivne strækninger af de interne boligveje. Med byrådets tilladelse kan der etableres adgang fra stisystemet til de tilgrænsende parceller. Låger må ikke åbnes over stiarealet. 5. Terrænregulering. Terrænreguleringer må kun foretages efter skriftlig tilladelse fra byrådet. På parceller med stærkt hældende terræn kan terrænreguleringer på ± o,5 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel eller byggelinie end l,o m dog finde sted uden byrådets tilladelse. Eventuelle skråningsanlæg med banket for beplantning skal tolereres anlagt på de enkelte parceller uden erstatning og må senere kun ændres med byrådets tilladelse. Mellem skel langs veje, stier og friarealer og de tilsvarende bygge linier må der ikke under nogen form anvendes stensætning eller lignende.

3 6. Hegn og beplantning. Grundsælgeren etablerer hegnsplantning i en bredde af 3 m på parcel 2, 84, 85, 86 og 87 langs Legårdsvej, og på parcellerne 5, ti, 7, 8, 9, lo og 11 langs skråningen mod dalsænkningen mod nordøst, samt på parcellerne 11, 12, 3o, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 53, 54 og 55 langs udstykningens grænse mod nordvest, alt iøvrigt som vist på tinglysningsridset. Beplantningen etableres på de enkelte parceller og således, at oversigtspålæggene respekteres. Eksisterende beplantning på parcellerne 55, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66 og 67 langs udstykningens sydvestgrænse skal bevares og vedligeholdes af parcelejerne. Hegnsplantning skal af parcelejeren vedligeholdes på fagmæssig korrekt måde ved beskæring, og om fornødent skal efterplantning foretages af parcelejeren med samme planteart. Vedligeholdes hegnene ikke efter nærværende bestemmelser, er kommunen berettiget til at lade vedligeholdelsen foretage på grundejerens regning. Arealerne mellem vejskel langs de interne boligveje og byggelinien på de strækninger, hvor grundsælgeren ikke etablerer hegnsplantning, skal anlægges med græs, fritvoksende busketter og enkeltstående træer. Parcellerne i dette areal må ikke markeres med hegn hæk eller lignende. Udformningen af ovennævnte forhavearealer kan fraviges, når det sker i overensstemmelse med en af byrådet godkendt samlet plan for samtlige parceller omkring en boligvej eller plads. Arealet af parcellerne 5, 6, 7, 8, 9, lo og 11 mellem beplantningsbæltet og fællesarealet mod nordøst skal henligge som græsareal, så det naturligt falder sammen med dalsænkningen, og der må i dette område ikke foretages nogen form for hegning eller beplantning. Vedligeholdelsen af dette areal skal foretages sammen med vedligeholdelsen af det tilgrænsende fællesareal. Langs naboskel og de interne stier skal plantes levende hegn. Parcelejeren har sædvanlig hegnspligt langs naboskel - indtil salg af naboparcel har fundet sted - har parcelejeren dog fuld hegnspligt (dette gælder dog ikke, hvor der er forbud mod hegn). Dog tillades faste hegn i en højde af indtil 2,o m anvendt til afskærmning af gårdarealer, tørrepladser, terrasser og lignende som angivet i 2 for garagebygninger m.v. Der må ikke på parcellen findes sammenhængende beplantning eller store træer, som ved skygge eller grådighed er til væsentlig ulempe for de omboende. Parcelejerne skal tåle, at der på de tilgrænsende friarealer anlægges pladser for leg, boldspil m.m., og at arealerne kantes med fritvoksende buskplantninger og enkeltstående træer og trærækker underkastet samme begrænsninger som før nævnt, efter en af kommunen godkendt plan. 7. Bilpladser og parkering. På hver parcel skal der indrettes parkeringspladser i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser herom. Pladsen skal have en længde af mindst 5 m og en bredde af mindst 2,5 m pr. bil, og skal befæstes og anlægges med en max. hældning på 50 o/oo.

4 Parkering må kun ske på parcellerne eller på de afmærkede parkeringsarealer. Lastvogne, busser og lignende må ikke parkeres inden for området. Der skal til eventuelle campingvogne indrettes speciel henstillingsplads på parcellen bag byggelinien. ' 8. Overkørsler. Der skal til hver parcel etableres en overkørsel. Tilgår der kommunen inden fortovsanlæggets afslutning meddelelse om, hvor overkørslen ønskes placeret, etableres den uden udgift for parcelejeren. Senere etablering såvel som ændringer af overkørsler udføres af kommunen, men for parcelejerens regning. 9. Kloak. Det skal tåles, at de på vedhæftede rids viste kloakledninger med brønde lægges over parcellerne ore. 5, 6, 7, 8, 9, lo og 11. Kloakken med brønde skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til enhver tid berettigede adgang til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang kloakværket skønner det nødvendigt. Uden forud indhentet tilladelse hos kloakværket er det forbudt på et på tegningen nærmere angivet bælte i en bredde af 2 m til hver side af ledningens midtlinie over ledninger med brønde at bygge, foretage større træplantninger eller overhovedet iværksætte noget, der kan være til skade for ledningerne eller til hinder eller skade for eftersyns-, reparationseller vedligeholdelsesarbejder. Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle fremtidige eftersyns-, reparations-og vedligeholdelsesarbejder. Erstatning for eventuel herved forvoldt skade fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af uvildige mænd udmeldt at retten. lo. Grundejerforening. Den til enhver tid værende ejer af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlem af en grundejerforening. Med 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende medlemmer kan det besluttes, at ejere af grunde uden for deklarationsområdet kan optages, som medlemmer af grundejerforeningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening. Skanderborg byråd er berettiget til at udvide grundejerforeningens område eller kræve den sammensluttet med andre grundejerforeninger. Grundejerforeningen skal på sælgerens foranledning stiftes, når halvdelen af parcellerne er solgt ved betinget eller endeligt skøde Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes tælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område. Grundejerforeningen kan udfærdige et ordensreglement. Grundejerforeningen kan fastsætte nærmere regler for fremskaffelse og fordeling af midler, der skal anvendes til gennemførelse af foreningens formål. Grundejerforeningen har pligt til efter krav fra Skanderborg byråd at overtage vedligeholdelsen af stier og fællesarealer i det omfang, byrådet måtte ønske, og ligeledes har grundejerforeningen pligt til at tage skøde

5 på sti og-fællesarealer, såfremt det måtte Ønskes af Skanderborg byråd. 11. Påtaleret. Påtaleret ifølge nærværende servitutter har alene Skanderborg byråd, uden hvis samtykke deklarationen ikke kan slettes. Yderligere deklaration må ikke tinglyses på ejendommene uden byrådets godkendelse. 12. Lempelser og ændringer i servitutterne. Mindre betydende lempelser i foranstående servitutbestemmelser kan indrømmes af byrådet, når lempelserne findes forenelige med kvarterets karakter som villakvarter og ikke skønnes at være til gene for omboende. Bestemmelserne tinglyses forud for al pantegæld. Med hensyn til servitutbestemmelser og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Skanderborg, den 5. september Som ejer af matr.nr. 8 fe, Vrold unger Skanderborg jorder: Skanderborg kommune Marinus Sørensen Under henvisning til lov nr. 2o6 af 15/5 197o, 9 4, stk. 2, meddeler Skanderborg kommune herved som bygningsmyndighed tilladelse til, at ovenstående deklaration tinglyses servitutstiftende på matr.nr. 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder, og parceller, der udstykkes herfra. Skanderborg byråd, den 5. september P.b.v. Marinu Sørensen H. Bering Petersen F.G.F. Stellfeld Indført i dagbogen for retten i Skanderborg den 2 1, sep

6

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere