Logikken bag sagsbehandlingen i sagerne om forældremyndighed, bopæl, samvær er vedholdende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logikken bag sagsbehandlingen i sagerne om forældremyndighed, bopæl, samvær er vedholdende:"

Transkript

1 Oversigtsnotater For at tydeliggøre, hvilke problemer det er, forældre og børn slås med i relation til forældreansvarsloven - og administrationen af den - har fagnetværket Barnets Tarv Nu udarbejdet nedenstående oversigtsnotater. Der er hvert år omkring sager om samvær, om bopæl og forældremyndighed og ca. 500 fogedsager. Efter lovens vedtagelse er antallet steget betydeligt. Almindeligvis angives det, at der er ca af disse sager som er højkonfliktfyldte. Der er således mange børn og voksne involveret, hvilket har betydning for de involveredes livskvalitet og helbred på kort og lang sigt. Det er afgørende, hvorledes de kommer igennem en periode i deres liv, som i mange tilfælde er yderst belastende og på mange stress-skalaer ligger på linje med dødsfaldssituationer. Omkring børn i Danmark er berørte af lovgivningen, så man kan godt sige, at det er et centralt samfundsanliggende. Notat 1 Logikken bag sagsbehandlingen i sagerne om forældremyndighed, bopæl, samvær er vedholdende: Samarbejd om samarbejdet ellers tvinger vi dig. Forældreansvarsloven ser barnets tarv som en sammenbinding af barnet med de to genetiske forældre og altså IKKE primært som barnets tryghed, ro og stabilitet. Denne synsmåde er helt ekstra-ordinær og overraskende, men har bred opbakning i psykologkredse omkring det børnesagkyndige fagmiljø. De fleste vil umiddelbart tro, at når der i loven står, at alle afgørelser træffes ud fra, hvad der er det bedste for barnet, at der menes den konkrete omsorg. Det bedste for barnet ses imidlertid som kontakten til begge genetiske forældre. Barnet må således tåle den uro og de problemer, der ligger i et dårligt forældresamarbejde og i ustabile forældre. Denne synsmåde er meget radikal og ny. Der er tale om et eksperiment. Systemet møder forældrene på en helt ny måde. Af nogle bliver den måde opfattet som totalitær pga. det tvangsmæssige samarbejde, der pålægges forældrene. Oversigten nedenfor opdeler sagerne i tre grupper: GRUPPE 1. Forældre, der henvender sig med problemer om forældremyndighed eller samværsordningsspørgsmål - uden vold eller overgreb, men med samarbejdsproblemer. Systemets synsvinkel: Forældrene oplyses om, at de skal samarbejde om børnene, og de oplyses løbende om, at hele lovgivningssystemet er sat op til at gennemtvinge et sådant samarbejde. Der tilbydes børnesagkyndig rådgivning så forældrene kan forstå, hvorfor de skal

2 samarbejde med hinanden. De, som systemet vurderer, er fornuftige, tilbydes hjælp fra konfliktmæglere til at indgå en aftale om, hvorledes samarbejdet om barnet skal finde sted. Forældrene må selv betale for juridisk rådgivning, mens sagen er i statsforvaltningen. Mange får derfor ikke klarlagt deres retsstilling og deres handlemuligheder - som i øvrigt er få. Hvis forældrene ikke opnår enighed om en ordning sker følgende: Hvis problemerne drejer sig om forældremyndighed og barnets bopæl, da sendes sagen fra statsforvaltningen i retten. Her træffes som altovervejende hovedregel afgørelse om fælles forældremyndighed, der betyder, at forældrene skal samarbejde - selv om de ikke kan. Barnet står i midten af uenigheden. Den forælder, der ses som mest samarbejdsvillig, kan få tillagt bopælen. Fremføring af barnets problemer med fx. at have flere baser, forvirring over skift osv. kan bedømmes som chikane i forhold til et samarbejde og kan dermed lastes den pågældende forælder under rettens bedømmelse. Nogle afholder sig derfor fra at sige for meget om, hvor dårligt barnet reelt trives. Hvis problemerne drejer sig om samvær, da vil statsforvaltningen træffe afgørelse - (nogle gange oversendes dette spørgsmål til retten sammen med forældremyndighedsspørgsmålet). Der kan fastsættes en samværsordning ved tvang, hvor barnet skal opholde sig lige meget hvert sted - en 7/7-ordning. Helt små børn - babyer og småbørn - kan tvinges i hyppigt samvær - flere gange om ugen. Samværsaftalen kan samværsforælderen bringe i fogedretten, og bopælsforælderen, der måske synes barnet reagerer negativt på samværet, kan tvinges til at udlevere barnet via tvangsbøder, eller fogedretten kan afhente barnet - med eller uden varsel. Hvis bopælsforælderen ikke vil oplyse barnets opholdssted, kan denne sættes i forvaring af fogedretten i op til ½ år. GRUPPE 2. Forældre, der kontakter statsforvaltningen om forældremyndighed og samværsforhold, og som har oplevet, at deres børn eller de selv har været udsat for overgreb, men ikke kan bevise det. Systemets synsvinkel: Som under gruppe 1. Dog vil den primære omsorgsgiver, der skal beskytte barnet, oftest være mere desperat. Systemet vil kræve, at den primære omsorgsgiver samarbejder, og hvis systemet tror på overgrebene, da vil der blive foranstaltet overvåget samvær i en tid til undersøgelse, beroligelse og forbedring samt for etablering af en samarbejdsrelation. Der kan blive gennemført en børnesagkyndig undersøgelse, hvor fokus er på den fremtidige relation med begge forældres samarbejde om barnet, som loven foreskriver.

3 GRUPPE 3. Forældre, der kontakter statsforvaltningen om forældremyndighed og samværsforhold, og som har oplevet, at deres børn eller de selv har været udsat for overgreb, og hvor det kan bevises. Systemets synsvinkel: Her vil der ligeledes skulle føres en retssag, hvis eneforældremyndigheden skal fastslås. Det kan først ske efter et forløb i statsforvaltningen. Mange i gruppe 3 indkaldes derfor til et fælles møde - i stedet for til separate møder i statsforvaltningen. Det sker ofte i disse sager, at forældrene opfordres til at samarbejde, og til at trække en streg i sandet. Fsva. Samværet, vil statsforvaltningen være optaget af at undersøge, hvorledes barnet kan føres sammen med overgrebsmanden. Det benævnes, at undersøge barnets perspektiv i lovgivningen. Der vil oftest blive gennemført en børnesagkyndig undersøgelse, hvor fokus er på den fremtidige relation med begge forældre og barnet, som loven foreskriver. Den primære omsorgsgiver vil blive opfordret til at samarbejde om en sammenførsel af barnet og samværsforælderen. Hvis dette nægtes, vil der i de fleste tilfælde blive truffet afgørelse fra statsforvaltningens side om undersøgelsessamvær, hvor barn og overgriber føres sammen. Hvis barnet ikke udleveres, som det er bestemt, til undersøgelsessamvær, kan overgriberen få fogedrettens hjælp til tvangsmæssigt at få etableret kontakten til barnet. I undersøgelsessamværet skal det konstateres, om barnet kan ses at ære bange/angst, og i hvor høj grad det er tilfældet. Det skal oftest undersøges ved kontakt flere gange. I nogle sager lægges en plan for fremtidige samvær til rette, allerede inden undersøgelsessamværet er gennemført. Der bruges mange ressourcer på at få undersøgelsessamvær etableret. Den primære omsorgsgiver og barnet betragtes ikke, som er de en del af et omsorgsforløb. Tværtimod bruges trusler og tvangsmidler over for dem. Manglende samarbejde om undersøgelsessamvær kan medføre trussel om overførsel af forældremyndigheden/bopælsretten til overgriberen. GENERELT om sagsbehandlingen: Statsforvaltningernes afgørelser er ikke underlagt retssikkerhedsgarantier som retlige afgørelser er. Der tales ikke under strafansvar i statsforvaltningen, og det er ikke dommere, der træffer afgørelserne. Trods det kan afgørelserne gennemtvinges via fogedretten. Der er påvist mange fejl i samværssagernes behandling.. Direktør hos Ombudsmanden Jens Møller skrev følgende i januar 2010: I den forbindelse har jeg noteret mig - som netværket gør opmærksom på - at statsforvaltningerne har været underkastet en rationaliseringsbølge med krav om opfyldelse af produktionsmål, forkortelse af sagsbehandlingstider, besparelser på personalebudgetter, og at dette kan være årsagen til at der sker ekspeditionsfejl i sagsbehandlingen eller at sagsbehandlingstiden er længere end ønskeligt. Det fremgår

4 også af de anonymiserede sagsakter at statsforvaltningerne selv er opmærksomme på uheldig telefonbetjening, lange sagsbehandlingstider og øvrige ekspeditionsfejl og det fremgår også af flere af de udvalgte akter at myndighederne har beklaget i flere tilfælde. På den baggrund vurderer jeg ikke at de fremsendte eksempler skyldes myndighedernes retsvildfarelse om regelgrundlaget, herunder de krav der følger af forvaltningsloven og god forvaltningsskik. Hele skrivelsen kan læses her: Parterne tilbydes ikke advokatbistand - det forudsættes, at statsforvaltningen rådgiver begge parter om deres muligheder. Udgangspunktet i fogedretspraksis er ligeledes, at der ikke beskikkes advokat. I forældremyndighedssager i retten kan der opnås fri proces, hvis visse indtægtsforhold er opfyldt. Advokatsalæret fastsættes af retten ud fra et fast-takst-system. Udgangspunktet er således taksten. Retterne afgør, om de synes, advokaternes indsats har været relevant fx. i forhold til at forsøge at bevise, at der foreligger tungtvejende grunde. Både forældremyndigheds- og samværssager og fogedsager kan iværksættes flere gange. Dette sætter forældrene og børnene under et voldsomt pres. Der tales om den procesbelastning, som sagsførelsen medfører for de involverede. Nogle familier må tåle at have sådanne sager kørende i årevis. Nogle giver fortabt og stopper med at beskytte barnet, når de finder ud af samarbejdskravet. Sammenfattende kan det siges til forældrene: Samarbejd for enhver pris - systemet er ikke interesseret i din og barnets livshistorie og jeres erfaring som sådan - det er heller ikke barnets basale behov for ro, stabilitet og tryghed, der er i fokus for afgørelserne, men kontakten med den anden forælder. Hvis du ikke samarbejder, vil systemets jurister og psykologer stille op for at overtale og tvinge dig til et samarbejde om vedholdende udveksling af barnet. Barnet vil som oftest blive taget som en form for et gidsel og udspurgt om sin mening og får derved aktiveret eller re-aktiveret sin indbyggede loyalitet. Måske på bekostning af sin egen fysiske og sjælelige sikkerhed og stabilitet.

5 Notat 2 Oplistning af problemer i tankemåde og i forhold til den juridiske sagshåndtering (ikke fuldstændig skitse): Lovteknikken, som anvendes i forældreansvarsloven, har vist sig at have et totalitært præg, idet der er dom til samarbejde, hvis der ikke kan føres bevis for, at der foreligger tungtvejende grunde, der forhindrer samarbejdet. Hele systemet er sat op til at implementere et samarbejde mellem forældrene - fra jurist til børnesagkyndig - øjensynlig uden tanke for, at barnet kan komme i klemme, hvis der er uenighed mellem de voksne om behandlingen af barnet. Der fokuseres på en blodbåndstankegang, genetisk arv er øjensynligt i fokus. Nogle vil kalde det middelalderligt. Mantraet er Barnets ret til to forældre med henvisning til Børnekonventionen. Det glemmes, at barnets ret til tryghed, ro og stabilitet er grundlæggende, og at det er betydningsfulde forhold og rettigheder, når et barn skal udvikle sig til en/et velfungerende samfundsborger/menneske. Og at Børnekonventionen kræver, at barnet beskyttes mod overgreb også fra en forældres side. Manglende mulighed for advokatbistand i hele statsforvaltningsprocessen, hvis borgeren ikke selv kan betale. De færreste forældre, der henvender sig til statsforvaltningen er imidlertid klar over system-logikken i forhold til at samarbejde og er næppe heller bekendt med, hvad der kan udlægges som chikane jf. beskrivelse i notat 1. Som hovedregel manglende advokatbistand i fogedsager, hvis borgeren ikke selv kan betale (forholdsvis ny administrativ beslutning meddelt via Danske Familieadvokater blandt andet) De børnesagkyndiges rolle i sagerne, der reelt virker som en form for meddommere i praksis. Retternes afvisning af at lade afhøring af de børnesagkyndige foregå som ved brug af andre sagkyndige i en syns- og skønsproces. Manglende kontrol af kvaliteten af de børnesagkyndige, der anvendes. Tvivlsomt hvem påtaler fra Psykolognævnet meddeles til, og hvad påtale får som konsekvens. Afvisning fra en del af de børnesagkyndiges side af, at der kan medvirke bisiddere i de børnesagkyndige møder og i børnesamtalerne, hvorved det bliver umuligt for klienter og advokater at have indblik i, hvad der foregår. Forholdene, som børnesamtalerne foregår under, og belastningen af børnene på grund af rammerne. Som altovervejende hovedregel afvisning fra retternes side i forhold til at give tilladelse til at vidneforklaring kan finde sted i retssagerne. Derved svækkes muligheden for at tungtvejende grunde kan bevises.

6 Mange eksempler på ultrakorte fristfastsættelser i sagerne, der gør det reelt umuligt at varetage klientens interesse som advokat - navnlig i sager, hvor der er alvorlige problemer, og hvor beviserne skal samles, og processkrifterne skal være substantielle. De korte frister: Det kan være i relation til berammelse af fremmøde i fogedretten. Det kan være sig i relation til udfærdigelse af processkift eller indhentelse af bevismateriale. Langvarig og gentagen sagsbehandling ved statsforvaltningen og civilretten, der gør, at forholdene i et sagskompleks lægger belastning på børnene og forældrene - både psykologisk og økonomisk.

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

En evaluering af forældreansvarsloven 11:26. Mai Heide Ottosen

En evaluering af forældreansvarsloven 11:26. Mai Heide Ottosen Dom til fælles forældremyndighed En evaluering af forældreansvarsloven 11:26 Mai Heide Ottosen Sofie Stage 11:26 DOM TIL FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED EN EVALUERING AF FORÆLDREANSVARSLOVEN MAI HEIDE OTTOSEN

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Foreningen Far til støtte for børn og forældre. December 2013 nr. 2 - årgang 36. Forældreansvar

Foreningen Far til støtte for børn og forældre. December 2013 nr. 2 - årgang 36. Forældreansvar Foreningen Far til støtte for børn og forældre December 2013 nr. 2 - årgang 36 Forældreansvar SÆRNUMMER Forældreundersøgelse 2013 Forord Foreningen Far inviterede i foråret forældre af begge køn til, at

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn?

Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? Tre spørgsmål om udsatte børn 1. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? 2. Hvordan sikrer samfundet at børn vokser op og får et godt liv? 3. Hvem har ansvaret, når børn ikke vokser

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE 1 INDHOLD Hvorfor denne håndbog? 3 Kort om stofbrugsbehandlingen i Danmark 4 Typiske pårørende temaer 6 Skyld og skam 6 Adskillels e a f stof og menneske 9 Hvordan

Læs mere