Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den Bilag: Referat FMK-møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014"

Transkript

1 Dagsorden til møde i den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Onsdag den 28. januar 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade 44 Tidspunkt: Virtuelt møderum: Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Deltagere Gert Sørensen, Aarhus Universitetshospital Stinne Kvist, Aarhus Universitetshospital Pernille Sarto, Hospitalsenheden Horsens Søren Svenningsen, PLO - Midtjylland Ulrik Hjelme, Hornslet Apotek Anders Kjærulf, Holstebro Kommune Jan P. Larsen, Skive Kommune Steen Vestergaard-Madsen, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland Kristoffer Stegeager, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland Jens Friis Bak, Hospitalsenhed Vest (deltager via video) Heidi Aagård, Kvalitet og Data, Region Midtjylland Erik Lehfeldt, Foreningen af Praktiserende Speciallæger Dorte Medum, Horsens Kommune Niels Henrik Pedersen, Patientjournal Produkter, Region Midtjylland Helle Møller, Patientjournal Produkter, Region Midtjylland Mette Ravnebæk Nielsen, Aarhus Universitetshospital Dato Sagsbehandler Kristoffer Stegeager Tel Sagsnr.: Side 1 Afbud: Klaus Roelsgaard, Regionshospitalet Randers Thomas Stadil Pinstrup, Regionshospitalet Randers Torben Østergård, Hospitalsenheden Midt Sanne Vendelboe Hovgesen, Psykiatri og Social Birgit Bækmann Jeppesen, Aarhus Kommune Inge Pia Christensen, Hospitalsenheden Horsens Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra mødet den Referat FMK-møde Status på anvendelsen af FMK i Region Midtjylland På sidste møde aftalte gruppen, at der fremover skal fremlægges

2 data på implementering og anvendelse af FMK på hospitaler, kommuner og almen praksis. Hospitaler: Der er nu skabt overblik over hospitalernes anvendelsesgrad (FMK er ajourført) på afdelingsniveau. Data for perioden maj 2014 til december 2014 er tilgængelige på Region Midtjyllands BI-portal og er vedlagt til orientering. Det foreslås endvidere at data på afdelingsniveau løbende gøres tilgængeligt for regionens samarbejdspartnere. Almen Praksis: Administrationen har været i kontakt med MedCom vedrørende data på anvendelsen af FMK i almen praksis og MedCom har den 21. januar svaret følgende: Side 2 Den nye statistik er nu tilgængelig. Der er kommet en ny kolonne med FMKkonsultationer ved siden af antal afstemninger. Parametrene for at tælle med er følgende for en FMK-konsultation: "Opret lægemiddelordination" "Pausering af lægemiddelordination" "Ophæv pausering af lægemiddelordination" "Opdater lægemiddelordination" "Seponer lægemiddelordination" "Afseponer lægemiddelordination" "Opret receptordination" Det foreslås endvidere, at der som led i udmøntningen af den lokale implementeringsaftale vedr. FMK foretages en systematisk opfølgning på anvendelsesgraden af FMK i almen praksis. Kommuner: Der er vedlagt oversigter fra MedCOM vedrørende den tekniske og organisatoriske implementering af FMK på kommunalt niveau. FMK udvikling maj 2014 Jan FMK anvendelse dec Teknisk FMK-udbredelse Kommuner Organisatorisk FMK-implementering Kommuner 3. Tiltag for korrekt anvendelse af det Fælles Medicinkort (FMK) Danske Regioner har inviteret centrale parter til at byde ind med de primære udfordringer for korrekt anvendelse af FMK, herunder forslag til løsningsmuligheder. På baggrund af input fra parterne (KL, PLO, FAPS, regionerne, MedCom og NSI) er der udarbejdet følgende

3 kortlægning af de primære udfordringer med korrekt anvendelse af FMK samt forslag til konkrete tiltag. De primære udfordringer vedrører uhensigtsmæssige arbejdsgange og manglende tekniske forudsætninger for korrekt anvendelse. Danske Regioner har efterfølgende indstillet oplægget til godkendelse på mødet i FMK-styregruppen ultimo 2014 med henblik på at indarbejde tiltag i handleplanen for FMK med tidsfrister og ansvarlig part. Tiltag Korrekt anvendelse af FMK Side 3 4. Implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med implementering af FMK i kommunerne I forhandlingsaftalen mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) af 21. december 2010 fremgår det, at de praktiserende læger er forpligtiget til at tage det Fælles Medicin Kort (FMK) i brug i takt med at regionerne tager løsningen i brug. For at gøre det muligt for kommunerne at basere deres medicinadministration på oplysningerne i FMK, er det nødvendigt, at der foretages en oprydning i forbindelse med igangsætning af udvalgte medicinkort på FMK. KL, Danske Regioner og PLO har derfor indgået aftale om et enighedspapir vedrørende en oprydningsopgave i Fælles Medicinkort(FMK). Parterne har udarbejdet et udkast til en implementeringsaftale, der skal tiltrædes lokalt. De centrale parter opfordrer de regionale samarbejdsparter (kommunerne i den enkelte region, regionen og PLO-regionalt) til at tiltræde implementeringsaftalen hurtigst muligt med henblik på ikrafttræden senest 1. februar Proces Region Midtjylland, kommunerne og PLO Midtjylland mødes den 27. januar 2015 med henblik på at tiltræde aftalen og drøfte procedure for løbende opfølgning og slutopfølgning. Præciseringer Til udkastet til aftalekoncept ønsker administrationen præciseret: at det klart bør fremgå af aftalen og meldes ud, at almen praksis via denne aftale en gang foretager afstemning i FMK af alle patienter i kommunal medicinadministration, hvor der er uoverensstemmelser i mellem kommunens medicinkort og oplysningerne i FMK. Hospitaler og praktiserende speciallæger har efterfølgende en forpligtelse til at ajourføre ikke-ajourførte ordinationer ved konkret henvendelse fra kommunen til ordinerende læge.

4 at den særlige honorering kun kan ydes i forbindelse med anmodning fra kommunen og ikke ved patientkontakt. Oprydning kan kun foretages en gang pr. cpr. nummer i aftaleperioden. at de praktiserende læger foretager medicingennemgang i forbindelse med de forudsatte overenskomstmæssige ydelser. I den forbindelse bør indgå, at praksis kan hente bistand fra enheden for medicintjek i Region Midtjylland. At almen praksis altid ajourfører FMK af hensyn til samarbejdet med de øvrige aktører i sundhedsvæsenet. Udkast til lokal implementeringsaftale Enighedspapir Side 4 5. Udkast til vejledning vedrørende brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Administrationen har modtaget Danske Regioners Udkast til vejledning vedrørende brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Udkastet til vejledning tager afsæt i eksisterende centrale aftaler, vejledninger, lovgivning og gældende praksis på området. Herunder aftalen imellem KL, Danske Regioner og PLO vedrørende opgaven med oprydning i FMK i forbindelse med igangsætning på det kommunale område. Med udkastet til vejledning ønsker Danske Regioner, i dialog med de centrale parter, en tværsektoriel vejledning, der fremadrettet kan understøtte korrekt anvendelse af FMK, herunder entydige arbejdsgange samt obligatoriske handlinger i forbindelse med sektorovergange. Formål at sikre konsensus og fælles arbejdsgange ved anvendelsen af FMK i alle sektorer at bidrage til overensstemmelse, kontinuitet og sikkerhed i forbindelse med medicinsk behandling i det samlede patientforløb på tværs af sektorer at sikre, at alle behandlere og patienterne selv får de nødvendige og bedst mulige oplysninger om en patients medicinske behandling at opnå større sammenhæng ved medicinsk behandling på tværs af sektorer Vejledningen omfatter ikke aftaler om medicingennemgang eller andre tilgrænsende dele af den medicinske behandling. Målgruppe

5 Alle ansatte i regioner og kommuner, der har ansvar for lægemiddelordination eller som dispenserer og administrerer medicin, ansatte på hospitalsapoteker, praktiserende læger, praktiserende speciallæger samt apotekspersonale på private apoteker. Der mangler et afsnit omkring kommunal medicinbestilling. Dette afsnit leveres hovedsagligt af kommunerne. Den Regionale Lægemiddelkomite, der har ansvaret for at indsamle kommentarer til vejledningen i Region Midtjylland, har fremsendt høringsudkastet til arbejdsgruppen med henblik på eventuelle kommentarer. Deadline er den 9. februar. Udkast til vejledning vedrørende brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Side 5 6. Konkrete tiltag til at styrke kommunikationen via FMK i Region Midtjylland Tilgængelighed på hospitalerne ved fejl i FMK på en udskreven borger På sidste møde blev det aftalt at såfremt en patient udskrives med åbenlyse fejl i FMK, så kan kommunen og apoteket tage kontakt til vagthavende læge på udskrivende afdeling mhp. ajourføring af FMK. Administrationen vurderer, at der er behov for en regional udmelding til alle relevante samarbejdspartnere evt. med dertilhørende telefonlister, hvilket tidligere har været tilfældet ift. almen praksis. Eksempel på telefonliste fra HEV Ajourføring af FMK i almen praksis Det foreslås, at der som led i udmøntningen af den lokale implementeringsaftale vedr. FMK udsendes en opfordring via Praksis.dk til almen praksis om, at FMK altid ajourføres af hensyn til samarbejdet med de øvrige aktører i sundhedsvæsenet. Anvendelse af FMK på hospitalerne Det foreslås, at der udsendes en opfordring til hospitalerne om, at man ved indlæggelse bevarer FMK uændret i forhold til de oplysninger som almen praksis har indført. Ved indlæggelsen foretages alle ændringer i sortiment og medicinordinationer under indlæggelsen i MEM. Sygeplejerskerne administrerer medicin på baggrund af oplysningerne i MEM. Ved udskrivning overføres alene de ændringer, seponeringer eller tilføjelser, som indlæggelsen har resulteret i. Princippet om suspendering, som oprindeligt var tanken under indlæggelse, opretholdes, uden at FMK de facto

6 suspenderes. Manual for anvendelse af FMK på tværs af sektorer Det foreslås, at der på baggrund af det foreliggende materiale vedrørende anvendelse af FMK (aftaler, vejledninger etc.) udarbejdes et idekatalog vedrørende anvendelse af FMK på tværs af sektorer til støtte for hospitaler, kommuner og praksissektoren. Behov for yderligere kommunikation På baggrund af sidste møde udsendte Region Midtjylland en kommunikation til alle involverede samarbejdspartnere, som slog fast, at regionen anvender FMK og dels redegjorde for de tiltag, som er iværksat ift. at styrke anvendelsen af FMK på tværs af alle sektorer. Til at understøtte budskabet blev der vedlagt data på anvendelsesgraden af FMK på regionens hospitaler. Side 6 Det foreslås, at gruppen tager stilling til, hvorvidt der er behov for yderligere Gruppen bør overveje, hvorvidt der er behov for yderligere kommunikation ift. anvendelsen af FMK på tværs af sektorer i Region Midtjylland. FMK Status på hospitalernes anvendelsesgrad 7. Kvalitetsudvikling ift. anvendelse af FMK på tværs af sektorer i Region Midtjylland På sidste møde aftalte gruppen, at der skal igangsættes et kvalitetsudviklingsprojekt evt. i form af mini-audits i hver klynge. Heidi Aagaard, Kvalitet og Data har gennemgået de utilsigtede hændelser vedr. FMK som er indrapporteret i perioden Det drejer sig om sammenlagt 128 hændelser. Hændelserne fordeler sig i to kategorier, hvor kategorien for arbejdsgange bærer 116 af hændelserne. Nummer Type Antal 1. Manglende overensstemmelse mellem 15 medicinlister efter udskrivelse, FMK ikke afstemt 2. Forkert medicinliste lagt i MEM ved indlæggelse/ 9 overflytning mellem afdelinger 3. Gammel medicinliste i MEM taget i brug ved 11 indlæggelse 4. Medicindosis fejlagtigt ændret i FMK under 5 indlæggelse 5. Rettet med kuglepen i medicinskema ved 2 udskrivelse, FMK ikke afstemt 6. FMK ikke afstemt 5 7. Patienten mangler recept på ny ordination fra ambulatorium, FMK ikke afstemt 23

7 8. Ved udskrivelse FMK ikke afstemt, ikke medgivet 9 recepter 9. Medicinliste i MEM ikke afstemt inden udskrivelse, 12 fører til forkert medicinliste til borger 10. Læge på hospital har ordineret i mg i stedet for 6 stk. eller omvendt 11. Læge på hospital har ordineret forkert styrke eller 3 dosering 12. Suspendering ikke ophævet ved udskrivelse Patienten har ikke fået medicinliste med hjem ved 3 udskrivelse 14. Forkert brug af FMK i almen praksis Dosisdispenseret medicin ikke pauseret under 1 indlæggelse 16. Ved udskrivelse er medicin ordineret 2 gange i FMK 1 Side 7 Dertil kommer 12 tekniske fejl, hvoraf de 6 skyldes en gammel fejl: Nummer Type Antal 1. Gammel ordination fra før maj 2014 med fejl i mgstk. 6 problematik ved udstedelse af ny recept 2. Problemer med at udskrive recept fra FMK 2 3. Funktionalitetsproblemer i XMO 1 5. Præparat forsvundet ved opdatering af FMK 1 6. Nedbrud af FMK 2 UTH erne giver et godt indblik i hvilke arbejdsgangsudfordringer, der er i forhold til FMK. Der vil formentlig ikke dukke mange nye problemstillinger op ved en omfattende og ressourcetung audit. Kvalitet og Data og Nære Sundhedstilbud foreslår derfor, at ressourcerne i stedet rettes mod at udbrede viden fra de afdelinger og praksis, hvor brugen af FMK er velimplementeret. Det nærmere indhold af projektet fremgår af vedlagte bilag. Skitse til en kvalitativ undersøgelse implementering af og brug af FMK på udvalgte hospitalsafdelinger og almen praksis 8. Punkter til drøftelse fra Udviklings- og hospitalsimplementeringsgruppen 9. Eventuelt 10. Dato for næste møde

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 12.00 15.00 klyngestyregruppemøde Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Onsdag den 9. oktober 2013 Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Administrationen Økonomi og

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 5. august 2014 /SUBERG Refer fra møde i åben dagsorden Deltagere: Koncerndirektør Ole Thomsen, Koncerndirektør Anne Jastrup, Vicedirektør Per Grønbech,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. februar 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8 Status Marts 2014 1 Marts 2014 Indeværende er en oversigt over status på fremdrift for de 14 projekter, som er aftalt og del af handleplanen i den fælles it-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem

Læs mere

Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog

Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog Region Midtjylland Praksis.dk håndbog Jens M. Rubak Marts 2015 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med Praksis.dk... 3 2. Organisation for Praksis.dk... 4 3. Hvem kan komme med ønsker til udgivelser... 5

Læs mere

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal Kommunalbestyrelsen Protokol 22-01-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt

Læs mere

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Sundhedsaftalen 2 20018 18 G N I R Ø H 55 1 1 200 Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Det gode forløb er en fælles opgave - værdier og lederskab...4 4.4

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30.

Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30. Regionshuset Viborg Kvalitet og Data Strategisk Kvalitet Godkendt REFERAT Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset

Læs mere

Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj 2014. Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09.

Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj 2014. Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09. REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: Tirsdag den 13. maj 2014 Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09.30 Sted: Deltagere: Regionsgården, mødelokale H4 Kaare Rossel Flemming

Læs mere

Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland

Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland Indledning og formål Region Sjælland har gennemført et kvalitetsudviklingsprojekt,

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende)

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende) Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 1/21 Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune Juni 2015 UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 2/21 Indholdsfortegnelse: 1. Formål

Læs mere

Sundhedsfaglig Sundhedsaftale

Sundhedsfaglig Sundhedsaftale Sundhedsfaglig Sundhedsaftale Region Midtjylland 2011-2014 Generel sundhedsfaglig Sundhedsaftale Godkendt version 1. AFTALE OM INDLÆGGELSESFORLØB... 3 2. AFTALE OM UDSKRIVNINGSFORLØB... 8 3. AFTALE OM

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Læs mere