Anbefalede arbejdsgange

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalede arbejdsgange"

Transkript

1 Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale med Devoteam A/S.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Arbejdssituationer med FMK Læge visiterer ny borger til medicinhåndtering Borger indlægges på hospital Borger udskrives fra hospital Læge ændrer på en borgers medicinering Klargøring af medicinkort i forbindelse med ibrugtagning af FMK Der identificeres fejl eller mangler på en borgers medicinkort Dispensering af borgers præparater Administration af borgers præparater Medicingenbestilling og anmodning om receptfornyelse Anmode en læge om at ændre på en borgers medicin Borger overflyttes fra en kommune til en anden Begrebsforklaringer Version Dato Hvem Hvad MTH Oprettet MTH Tilrettet efter input fra workshop i Aalborg MTH Tilrettet efter input fra MBH og Alice MTH Tilrettet efter input fra PRK MTH Tilrettet efter input fra Hedensted og Assens kom MTH Tilrettet efter input fra KKR-FMK grp v 1 2

3 1. Indledning I forbindelse med ibrugtagning af Fælles Medicinkort (FMK) er der identificeret en række arbejdssituationer, hvor medarbejdere i kommuner, via deres Elektronisk Omsorgs- og Journalsystem (EOJ-system), skal have adgang til borgeres medicinoplysninger fra Fælles Medicinkort (FMK). Formålet med dette dokument er at give anbefalinger til, hvordan medarbejderne i disse arbejdssituationer skal anvende deres adgang til FMK. Arbejdssituationerne er beskrevet på et niveau, hvor de er uafhængige af, hvilke IT systemer man anvender hvilke aftaler, man lokalt har indgået med samarbejdspartnere Fx anvendes læge kontaktes eller rette henvendelse til læge i beskrivelser af arbejdssituationer, på det her niveau tages ikke stilling til, hvordan lægen kontaktes, og det er op til den lokale tilpasning af arbejdssituationen i den enkelte kommune, at beskrive hvordan man kontakter lægen. En forudsætning for at en medarbejder i en kommune kan tilgå FMK via EOJ-systemet, er at medarbejderen har en digital medarbejdersignatur og en sundhedsfaglig autorisation (er oprettet i autorisations-registeret). Hvis en medarbejder i en kommune har behov for at tilgå FMK via EOJ-systemet, uden en sundhedsfaglig autorisation, kan adgangen ske, ved at medarbejderen bliver oprettet som medhjælper til en medarbejder, der har en sundhedsfaglig autorisation. Dette dokument beskæftiger sig med arbejdsgangene, som de bliver for medarbejdere i de traditionelle ældre og omsorgsområder i kommunerne. Dokumentet beskæftiger sig ikke med, hvordan arbejdsgangene bliver på socialområderne i kommunerne. [Forslag til yderligere emne: Afsnit om hvordan dosisdispenseret medicin håndteres Ansvar for læger og sygeplejersker] # v 1 2

4 2. Arbejdssituationer med FMK I de følgende afsnit gennemgås i detaljer forskellige arbejdssituationer hvor medarbejdere er involveret i medicinhåndtering i kommunen. Som udgangspunkt involverer arbejdssituationerne de medarbejdere, der har kompetencerne til at forholde sig til borgerenes medicinering. Disse medarbejdere vil typisk være uddannet sygeplejerske eller SOSU assistenter og have en sundhedsfaglig autorisation. ADVARSEL: En generel forudsætning er at alle de praktiserende læger, som en kommune samarbejder med, anvender FMK. Man skal derfor være yderst opmærksom på læger, der ikke anvender FMK, og derfor vil forsætte med at anvende de gamle arbejdsgange. # v 1 3

5 2.1. Læge visiterer ny borger til medicinhåndtering En læge henviser en borger til medicinhåndtering i en kommune. Det kan typisk være efter en hospitalsindlæggelse eller efter at en borger har været på besøg hos en praktiserende læge 1) Kommunen har ikke tidligere hjulpet borgeren med medicinadministration og der er ikke nogen eller der er mangelfulde optegnelser i EOJ-systemet om borgerens medicinering 2) Borger har fornyligt været tilset af den læge, som henviser borgeren til medicinhåndtering Læge visiterer ny borger til medicinhåndtering Udenfor kommunen 1 Læge sender en anmodning til kommunen om at hjælpe en borger med medicinadministration (fx vha. en MedCom korrespondance besked) 2 Lægens henvisning modtages af en medarbejder i kommunen og borgeren får tildelt medicin-indsatser. Hvis borgeren ikke før har modtaget ydelser fra kommunen, oprettes borgeren i EOJ-systemet. 3 Medarbejder åbner borgerens medicinkort i EOJ-systemet, hvorved EOJsystemet henter nyeste version fra FMK. Medarbejder kontrollerer, at medicinkortet indeholder aktuelle lægemiddelordinationer er blevet afstemt af en læge i forbindelse med henvisningen er suspenderet 4 Hvis borgerens medicinkort indeholder nye ordinationer, skal medarbejderen kontrollere om, der er udstedt recepter og om der er udleveret medicin fra apoteket på disse (fx i forbindelse med at en borger er blevet udskrevet fra hospital). Hvis der ikke er udleveret medicin på en nylig udstedt recept, skal medarbejderen få dette arrangeret (fx få apoteket til at levere), inden dispenserings-besøg hos borger. 5 Hvis kortet ikke indeholder aktuelle lægemiddelordinationer, er suspenderet eller ikke er afstemt i forbindelse med henvisningen, kontaktes henvisende læge og anmodes om at ajourføre borgerens medicinkort. 6 En medarbejder besøger borgeren og kontrollerer, at borgeren er enig i at skulle tage de aktuelle lægemiddelordinationer og kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem de præparater, borgeren er i besiddelse af, og # v 1 4

6 de aktuelle lægemiddelordinationer, som fremgår af EOJ-systemet, efter oplysninger er hentet ned fra FMK. Hvis der er overensstemmelse påføres givningstidspunkter på de enkelte ordinationer. Fra FMK vil man typisk modtage lægers anbefaling til, i hvilket tidsrum [morgen, middag, aften eller til natten] et præparat skal tages. Anbefalingerne skal følges og medarbejderen angiver de specifikke tidspunkter indenfor det anbefalede tidsrum. Herefter dispenseres borgerens medicin for en given tidsperiode. Medarbejderen kontrollere om, der er medicin nok til at der kan dispenseres for yderligere en periode. Hvis der mangler medicin, skal dette bestilles. 7 Hvis borgeren ikke er enig i at skulle tage de angivne aktuelle lægemiddelordinationer, rettes henvendelse til ordinerende læge, anmoder lægen om at tage stilling til ordinationen, og de konkrete præparater dispenseres ikke. I EOJ-systemet inaktiverer medarbejderen lægemiddelordinationer på de præparater, som ikke dispenseres. 8 Tilfælde hvor der ikke er overensstemmelse: A) Borgeren tager præparater, som ikke fremgår af FMK: i. Ved receptpligtige lægemidler, sender medarbejderen en forespørgsel til borgerens egen læge, om borgeren stadig skal tage lægemidlet og i bekræftende fald anmodes lægen om at ajourføre borgerens medicinkort. ii. Ved ikke receptpligtig medicin (fx D-vitamin), sender medarbejderen en forespørgsel til borgerens egen læge, og spørger om præparatet må gives til borgeren. I bekræftende fald anmodes lægen om at ajourføre borgerens medicinkort med det pågældende præparat ( tilknyttede behandlinger og stærke vitaminer). Hvis lægen ikke kan tilføje præparaterne på medicinkortet, skal de oprettes lokalt i EOJ-systemet B) Borgeren er ikke i besiddelse af præparater, som borgeren skulle tage ifølge de aktuelle lægemiddelordinationer i EOJ-systemet. Hvis der er en gældende recept med flere udleveringer, bestilles nyt medicin ellers sendes en anmodning om receptfornyelse til ordinerende læge. Medarbejderen skal være opmærksom på nyligt udstedte recepter. Her kan det forekomme, at levering fra apotek endnu ikke er nået frem til borgeren. # v 1 5

7 2.2. Borger indlægges på hospital En borger, som får hjælp til medicinadministration fra kommunen, indlægges på et hospital. Borgerens medicinkort i EOJ-systemet angiver aktuelle lægemiddelordinationer Borger indlægges på hospital Uden for kommunen 1 Læge suspenderer en borgers medicinkort i forbindelse med en indlæggelse og der sendes en FMKadvisering til EOJsystemet 2 Medarbejder i kommunen modtager en FMK-advisering om, at borgerens medicinkort er blevet suspenderet. Typisk vil man i kommunen have fået en MedCom indlæggelses-advis, som fortæller, at en borger er blevet indlagt. Hvis en borger i EOJ-systemet allerede er sat som indlagt, skal medarbejderen ikke foretage sig yderligere. Hvis borgeren ikke i EOJ-systemet er registreret som indlagt, bør medarbejderen følge op på dette (fx informere visitationen). Hvis det viser sig, at borgeren ikke er indlagt, sendes en besked til hospital om at af-suspendere borgerens medicinkort på FMK. 3 Medarbejder i kommunen skal være opmærksom på, om der er oprettet lokale præparater (fx naturmedicin eller vitaminer), der ikke fremgår af FMK. I de tilfælde skal medarbejderen sende den lokale medicinliste til den relevante sygehusafdeling. # v 1 6

8 2.3. Borger udskrives fra hospital En borger, som inden indlæggelse fik hjælp til medicinadministration fra kommunen, udskrives fra et hospital. Inden indlæggelsen angav borgerens medicinkort i EOJ-systemet aktuelle lægemiddelordinationer Hospitalet har af-suspenderet borgerens medicinkort og angivet aktuelle lægemiddelordinationer ved udskrivelsen Borger udskrives fra hospital 1 Medarbejder i kommunen modtager enten en FMK-advisering om at en borgers medicinkort er af-suspenderet på FMK eller bliver på anden måde gjort opmærksom på, at borger er udskrevet fra hospital (typisk via en MedCom kommunikation) 2 Medarbejder i kommunen kontrollerer om borgers medicinkort er afsuspenderet og kontrollerer om, der er sket ændringer på borgerens aktuelle lægemiddelordinationer. Hvis A. medicinkort er af-suspenderet og der ikke er sket ændringer af aktuelle lægemiddelordinationer, igangsættes medicin-indsatser igen og det kontrolleres til hvor mange dage, der er medicin tilbage i doseringsæske B. medicinkort ikke er af-suspenderet, anmodes udskrivningshospital om at afstemme og af-suspendere borgerens medicinkort på FMK. C. der er nye ordinationer, kontrolleres om der er udstedt recept og om der er udleveret medicin, der kan dispenseres. Hvis der mangler medicin, foretages en genbestilling, receptfornyelse eller receptbestilling. Hvis der er medicin, dispenseres den nye medicin sammen med den medicin, som var dispenseret inden hospitalsindlæggelsen D. ordinationer er seponerede eller der er ændret i dosering på en eller flere aktuelle lægemiddelordinationer, kasseres den eksisterende dispenserede medicin og der foretages en ny dispensering Uden for kommunen # v 1 7

9 2.4. Læge ændrer på en borgers medicinering En borger, som får medicin-indsatser i en kommune får ændret på sit medicinkort af en læge. Det kunne fx være ved et besøg hos borgerens praktiserende læge, på et ambulatorium eller hos en speciallæge. Arbejdssituationen dækker ikke en situation, hvor borgeren i forbindelse med en hospitalsindlæggelse får ændret sin medicinering og senere udskrives (er dækket af forrige arbejdssituation) Inden lægens ændringer angav borgerens medicinkort i EOJ-systemet aktuelle lægemiddelordinationer Læge ændrer på en borgers medicinering Uden for kommunen 1 Læge ændrer på en borgers medicinering 2 Medarbejder i kommunen modtager en FMK-advisering om, at der er sket ændringer på en borgers medicinkort. Typisk vil ændringer kunne håndteres inden for 24 timer, hvis lægen mener, at ændringerne på borgerens medicinering skal effektueres hurtigere, skal lægen rette henvendelse direkte til kommunen. 3 Medarbejder i kommunen kontrollerer hvilke ændringer, der er foretaget på borgerens medicinkort. Hvis der er nye ordinationer, kontrolleres om der er medicin, der kan dispenseres. Hvis der mangler medicin, foretages en medicinbestilling, receptfornyelse eller receptbestilling. Hvis der er ny medicin, dispenseres den sammen med den allerede dispenserede medicin seponerede ordinationer eller ændret i dosering på en eller flere aktuelle lægemiddelordinationer, kasseres den eksisterende dispenserede medicin og der foretages en ny dispensering # v 1 8

10 2.5. Klargøring af medicinkort i forbindelse med ibrugtagning af FMK Når en kommune skal have koblet sit EOJ-system på FMK, ligger der en opgave i at kontrollere medicinkort, der hentes fra FMK og sammenligne dem med de eksisterende medicinkort i EOJ-systemet. I kommunens EOJ-system er oprettet lokale medicinkort på borgere, undtagen hvis kommunen har CSC s EOJ-system, hvor medicinkort er baseret på PEM-oplysninger Der er indgået aftale med lægerne om, at de skal afstemme borgernes medicinkort på FMK, inden kommunen tager FMK i brug. Borgernes medicinkort på FMK angiver aktuelle lægemiddelordinationer og er fornylig (i henhold til aftalen) blevet afstemt Klargøring af medicinkort Uden for kommunen 1 Medarbejder sammenholder aktuelle lægemiddelordinationer ifølge borgerens medicinkort på FMK med de eksisterende ordinationer i EOJ-systemets medicinkort. Medarbejderen kontrollerer, om der er registreret løse recepter på borgerens medicinkort siden sidste medicin-afstemning. Hvis der er fuld overensstemmelse mellem de to kort og ingen løse recepter efter sidste medicin-afstemning, accepteres at borgerens medicinkort baseres på oplysninger fra FMK. 2 Hvis der ikke er overensstemmelse mellem de to medicinkort og medarbejderen er i tvivl om, hvorvidt indholdet i medicinkortet, baseret på FMK oplysninger, er fyldestgørende, skal medarbejderen henvende sig til borgerens egen læge og anmode lægen om at tage stilling til afvigelser. Hvis der er registreret nye løse recepter på borgerens medicinkort siden sidste medicin-afstemning, sendes en anmodning til borgerens egen eller ordinerende læge om at afstemme borgerens medicinkort. 3 Borgerens egen læge vurderer afvigelserne og opdaterer evt. borgerens medicinkort på FMK. Herefter afslutter lægen med at markere borgerens medicinkort for afstemt og sender evt. en besked til kommunen, hvis lægen vil knytte # v 1 9

11 4 Medarbejder modtager en FMK-advisering om, at borgerens medicinkort er blevet afstemt. 5 Medarbejder sammenholder borgerens medicinkort på FMK med det eksisterende medicinkort i EOJ-systemet. Hvis der 1) er fuld overensstemmelse mellem de to kort, eller 2) stadig ikke er fuld overensstemmelse mellem de to kort, men en besked fra borgerens egen læge har forklaret afvigelser, og 3) ikke er nogen løse recepter efter sidste medicin-afstemning accepteres at borgerens medicinkort baseres på oplysninger fra FMK. kommentarer til afstemningen. # v 1 10

12 2.6. Der identificeres fejl eller mangler på en borgers medicinkort En medarbejder kan opdage/have mistanke om, at der er fejl på en borgers medicinkort, baseret på FMK oplysninger. Borgeren har et medicinkort i EOJ-systemet, som er baseret på oplysninger fra FMK Der identificeres fejl eller mangler på en borgers medicinkort Uden for kommunen 1 En medarbejder har mistanke om, at der er en fejl på en borgers medicinkort, hvor oplysningerne er baseret på FMK. 2 Hvis det drejer sig om fejl på en bestemt ordination og fejlen vurderes alvorlig, skal medarbejderen inaktivere den bestemte ordination lokalt i EOJsystemet og rette en henvendelse til borgerens egen læge eller ordinerende læge. Hvis det er udenfor normal arbejdstid, rettes henvendelse til vagtlæge. 3 Læge forholder sig til henvendelsen fra kommunen, foretager evt. en opdatering af borgernes medicinkort på FMK og sender evt. en besked til kommunen, hvis der skal tilknyttes kommentarer. Lægen angiver at borgerens medicinkort er afstemt 4 Medarbejder modtager en FMK-advisering om at borgerens medicinkort er blevet afstemt. 5 Medarbejderen kontrollerer, at lægen har forholdt sig til den eventuelle fejl og evt. sendt en forklarende besked. Hvis medarbejderen godkender borgerens medicinkort, som det fremgår af oplysningerne fra FMK, accepteres borgerens medicinkort. 6 I tilfælde af præparater, som ikke er ordineret af en læge, men godkendt af en læge (fx kosttilskud), skal lægen som udgangspunkt oprette dem på FMK. Hvis lægen ikke kan oprette en ordination på et præparat på FMK, skal en medarbejder i kommunen oprette den lokalt i EOJ-systemet. # v 1 11

13 2.7. Dispensering af borgers præparater En medarbejder dispenserer (pakker) præparater i pilleform i doseringsæske til flere dage (typisk hver anden uge). En medarbejder har ajourført borgerens medicinkort i EOJ-systemet Dispensering af borgers præparater 1 Medarbejder åbner en borgers medicinkort og kontrollerer, om der er ændringer eller indkommet løse recepter efter sidste medicinafstemning. Hvis der er ændringer eller indkommet løse recepter, gælder arbejdssituationen Læge ændrer på en borgers medicin. Hvis det ikke er tilfældet, åbner medarbejderen borgerens dispenseringsoversigt. 2 Hvis der er overensstemmelse mellem dispenseringsoversigten og de præparater, der er tilgængelige for borgeren, dispenseres borgerens præparater for en bestemt tidsperiode. 3 Medarbejderen kontrollerer at antallet af piller i hvert rum i doseringsæske, svarer til et summeret kontroltal. 4 Hvis medarbejderen observerer, der ikke er overensstemmelse mellem dispenseringsoversigten og de præparater, der er tilgængelige for borgeren, håndteres dette på samme måde som beskrevet under arbejdssituationen Læge ændrer på en borgers medicinering. 5 Hvis medarbejderen observerer, at et præparat er tæt på at være opbrugt, skal medarbejderen foretage en medicinbestilling. Udenfor kommunen # v 1 12

14 2.8. Administration af borgers præparater En medarbejder tager piller fra doseringsæske eller piller, der er dosisdispenseret fra apotek (er pakket i små plasticposer af apotek), samt præparater der ikke er dosisdispenseret og giver dem til borgeren. En medarbejder har ajourført borgerens medicinkort i EOJ-systemet Administration af borgers præparater 1 Medarbejder kontrollerer om antallet af de piller, som skal hældes op til en borger, svarer til det antal som fremgår af borgerens administrationsoversigt (medicinliste). Hvis der er overensstemmelse, gives præparaterne til borgeren. 2 Hvis der ikke er overensstemmelse, giver medarbejderen ikke præparaterne til borgeren. Medarbejderen giver besked til den medicinansvarlige. Uden for kommunen # v 1 13

15 2.9. Medicingenbestilling og anmodning om receptfornyelse En medarbejder observerer, at en medicinbeholdning er ved at være lav eller mangler og benytter EOJsystemet til at foretage en medicingenbestilling. Hvis der ikke er flere udleveringer tilbage på en recept, skal en læge anmodes om en receptfornyelse. Borgeren har et medicinkort i EOJ-systemet, som er baseret på oplysninger fra FMK og som indeholder aktuelle lægemiddelordinationer Medicinbestilling og anmodning om receptfornyelse Udenfor kommunen 1 Medarbejder anvender EOJ-systemet til at bestille medicin til en borger og angiver borgers egen læge (evt. ordinerende læge) og udleveringsapotek (evt. afhentning på ambulatorium) 2 Hvis der er flere udleveringer tilbage på recept, sendes bestillingen til apotek 3 Hvis der ikke er flere udleveringer tilbage på recept, sendes en anmodning til ordinerende eller borgers egen læge om at forny recept. 4 Når apotek har udleveret [dette er ikke sikkert] eller læge har udstedt recept sendes en FMK-advisering til EOJ-systemet 5 Der modtages en FMK-advisering om, at der er ændringer på borgers medicinkort, og medarbejder kontrollerer dels borgers medicinkort og dels at medicin-bestillingen er i proces Tip til EOJ-leverandører [fjernes i den endelige udgave]: Hvis en medarbejder har bestilt medicin og der indenfor 5 arbejdsdage ikke er: udleveret medicin fra apotek eller receptfornyet hos læge kunne det være en god service, at medarbejderen modtog en advisering om dette. # v 1 14

16 2.10. Anmode en læge om at ændre på en borgers medicin Medarbejder vurderer, at der er behov for at ændre på en borgers medicinering, fx ændre på dosering (mere medicin eller mindre medicin) eller behov for at skifte til et andet lægemiddel (med samme generiske indholdsstof). Borgeren har et medicinkort i EOJ-systemet, som er baseret på oplysninger fra FMK og som indeholder aktuelle lægemiddelordinationer Anmode en læge om at ændre på en borgers medicin Uden for kommunen 1 En medarbejder sender en anmodning til en læge om at ændre på en borgers ordination og begrunder ændringen. 2 Læge ser på anmodningen og foretager en ændring af borgerens medicin, samt markerer at kortet er afstemt. 3 Hvis lægen ikke ændrer noget, sendes en besked til kommunen om dette. 4 Hvis der er sket ændringer på borgerens medicinkort, modtages en FMKadvisering i EOJ-systemet. 5 Medarbejder i kommunen kontrollerer hvilke ændringer, der er foretaget på borgerens medicinkort: Ved nye ordinationer, kontrolleres om der er medicin, der kan dispenseres. Hvis der mangler medicin, foretages en medicinbestilling, receptfornyelse eller receptbestilling. Hvis der er medicin, dispenseres den nye medicin sammen med den allerede dispenserede medicin Ved ændret dosering på en eller flere aktuelle lægemiddelordinationer eller hvis ordinationer er seponeret, kasseres den eksisterende dispenserede medicin og der foretages en ny dispensering # v 1 15

17 2.11. Borger overflyttes fra en kommune til en anden En borger med medicinadministration i en kommune overflyttes til medicinadministration i en anden kommune, fx i forbindelse med sommerferie eller permanent tilflytning (fx til plejecenter) Borgeren har et medicinkort i den oprindelige kommunes EOJ-system, som er baseret på oplysninger fra FMK og som indeholder aktuelle lægemiddelordinationer Borger overflyttes fra en kommune til en anden Udenfor kommunen 1 Afsender kommune informerer modtager Kommune. Hvis de har lokale tilføjelser sendes en kopi af borgers medicinkort til modtagerkommune. 2 Kommunen modtager en anmodning fra en anden kommune om at overtage medicinadministration på en borger. Hvis der ikke er lokale tilføjelser til borgerens medicinkort hos afsender kommune, kan indsatser på medicin igangsættes. 3 Hvis der er lokale tilføjelser til borgerens medicinkort hos afsender kommune, skal modtager kommune sende den fulde medicinliste til borgerens læge, og der gælder arbejdssituationen Læge visiterer ny borger til medicinhåndtering # v 1 16

18 3. Begrebsforklaringer Administration En medarbejder administrerer en borgers medicin, ved at medarbejderen tager præparater fra doseringsæske eller fra dosisdispenseret plasticpose og giver det til borgeren. Afstemt medicinkort Læger har mulighed for at angive, at en borgers medicinkort er afstemt. Dette betyder, at lægen har set borgerens medicinkort og har vurderet, at det indeholder de lægemiddelordinationer, som borgeren aktuelt er i behandling med. Dispensering Dispensering er en handling hvor den enkelte borgers lægemidler pakkes til hvert enkelt doseringstidspunkt. I kommunerne dispenserer man typisk præparater i doseringsæsker for en periode på 14 dage. Dosisdispenseret på apotek Apoteker pakker borgeres medicin i små sammenhængende plasticposer, hvor hver portion svarer til de præparater en borger skal have på et bestemt administrationstidspunkt. Apotek dosisdispensere typisk til en periode på 14 dage. FMK-advisering Hvis en borger er tilknyttet medicinhåndtering i en kommune og EOJ-systemet er opgraderet til FMKversionen, vil kommunen få en elektronisk besked fra FMK ( FMK-advisering ), når der sker noget på borgerens medicinkort på FMK. Hvis fx en læge registrerer en ny ordination på en borger, vil FMK sende en elektronisk besked om, at der er sket en ændring på borgerens medicinkort. Efterfølgende kan en medarbejder logge ind i EOJ-systemet og se hvad ændringen omhandler. Generisk navn Et generisk navn er navnet på et lægemiddelstof. Hvor lægemiddelstof er et virksomt stof, der indgår i et lægemiddel (et lægemiddel kan indeholde flere lægemiddelstoffer). Et lægemiddelstof omtales også aktivt stof, virksomt lægemiddelstof eller aktivt indholdsstof. Det frarådes at anvende termen indholdsstof, da den også kan bruges om ikke-aktive farve- og hjælpestoffer. Handelsnavn Registreret navn på et lægemiddel. Det er et krav fra embedslægerne at handelsnavnene på de lægemidler en borger er i behandling med, fremgår af den medicinliste, som kommunen håndterer borgerens medicin efter. Lægemiddelordination En lægemiddelordination er resultatet af en lægemiddelordinering og giver en anvisning af, hvilket lægemiddel der skal anvendes, hvor meget der skal gives (dosering), i hvilken periode (startdato og slutdato), hvordan den skal gives (administrationsvej) og en årsag (indikation). På FMK opretter lægerne lægemiddelordinationer, hvorfra de løbende kan udstede recepter. # v 1 17

19 Løs recept Ikke alle læger vil fra starten være på FMK. Når læger, som ikke er på FMK, ordinerer medicin og udsteder en recept (fx på papir), vil dette i første omgang ikke blive registreret på FMK. Derimod vil det senere blive elektronisk registreret at borgeren er på apoteket for at hente medicinen. Denne registrering på apoteket, sendes automatisk til FMK og optræder på FMK som en løs recept. Indtil udgangen af 2013 vil apotekerne indsende yderligere løse recepter til FMK; Hver gang apoteker udleverer en borgers dosispakkede medicin, vil der blive indsendt en løs recept for hver lægemiddelordination (fx for en borger, der får dosispakket 5 forskellige lægemidler, vil der blive indsendt 5 løse recepter). Pauseret En lægemiddelordination kan være pauseret, hvilket betyder, at borgeren ikke skal tage præparatet i en bestemt periode. Læger kan på FMK angive at en lægemiddelordination er pauseret. Startdato for dosering Startdato for en dosering er den dato, hvor en bestemt dosering er gældende fra. Fx kan en borger på FMK have en gældende lægemiddelordination, som over en periode på 3 uger skal optrappes og hver uge øges doseringen med en ekstra pille. I dette eksempel vil der til den samme lægemiddelordination være knytte 3 startdatoer for doseringen (en for hver uge hvor doseringen ændre sig). Startdato for lægemiddelordination Startdato for lægemiddelordination er den dato, hvor lægen har ordineret et bestemt lægemiddel. På FMK vil startdatoen for en lægemiddelordination typisk være lig den dato, hvor lægen har oprettet ordinationen. Substitution Hvis en læge har skrevet en recept på et bestemt lægemiddel, kan der ske en udlevering af et andet lægemiddel på apoteket. Apoteket har substitueret det lægemiddel lægen udskrev med et alternativt lægemiddel. Apoteket må kun substituere til lægemidler med samme generiske indholdsstof (generika). Apotekerne er forpligtiget til at udlevere det billigste synonympræparat, med mindre lægen har påtegnet "ej S" på recepten. Sundhedsfaglig autorisation Sygeplejersker og SOSU assistenter kan få en sundhedsfaglig autorisation hos Sundhedsstyrelsen og blive oprettet i Autorisationsregisteret. FMK kontrollerer om medarbejdere, der skal have adgang til FMK oplysninger er oprettet i Autorisationsregisteret. Hvis en medarbejder ikke er oprettet i Autorisationsregisteret, vil medarbejderen ikke kunne få oplysninger fra FMK. Tidspunkt for afstemt medicinkort Når en medarbejder i en kommune vurderer en borgers medicinkort, er det vigtigt at holde øje med, om der er tilkommet nye løse recepter efter medicinkortet sidst er blevet afstemt. Dette kan være tegn på, at medicinkortet ikke angiver aktuel medicinering. Udlevering # v 1 18

20 Når en læge har udsted en recept, vil et lægemiddel typisk blive udleveret fra et apotek. Borgere kan også få udleveret medicin på sygehuse, fx i forbindelse med en udskrivelse eller et besøg på et ambulatorium. Udleveringer fra apoteker fremgår af FMK. # v 1 19

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system

Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system MedCom Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system Anbefalinger til hvordan medarbejdere på fx sociale bosteder, institutioner og misbrugsområdet kan anvende medicinoplysninger baseret på

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens,

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Hedensted og Aalborg kommuner Den 2. juli 2014 Sags ID: SAG-2014-01577 Dok.ID: 1881457 MOT@kl.dk Direkte Mobil 4112 9293 Weidekampsgade 10 Postboks 3370

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere

Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK)

Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK) Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK) 2019 Udgiver Team for fælles medicinkort, Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Version 1 Versionsdato 30. august

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård Bilag 2 Medicininstruks for Elleslettegård Formålet: Formålet med denne medicininstruks er at sikre en sikker medicinhåndtering og dermed at forebygge utilsigtede hændelser. Eleven skal have den rigtige

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom Hvordan bliver hverdagen Konsulent Marianne Nielsen, MedCom SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS Data deles VAGTLÆGE HJEMMESYGEPLEJE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK Lægemiddelordination indeholder

Læs mere

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere

FMK Overgang fra projekt til drift. Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016

FMK Overgang fra projekt til drift. Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016 FMK Overgang fra projekt til drift Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016 1 Overgang fra projekt til drift Målsætning øget tillid til medicinoplysninger og FMK fuld anvendelse af FMK korrekt anvendelse

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

Medicin i Nexus. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Medicin i Nexus. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FMK-Tilknytning... 2 MEDICININFORMATION... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater allerede eksisterende:... 5 REGISTRER AT

Læs mere

Indhold. Valg af effektuering...4. Ændring af effektuering midt i en dispenseringsperiode...5. Ved seponering...5

Indhold. Valg af effektuering...4. Ændring af effektuering midt i en dispenseringsperiode...5. Ved seponering...5 Indhold Oprette og opdatere FMK...2 Tilretning af medarbejder fejl ved FMK-opdatering...2 Lokal ordination...3 Dispensering...3 Flytning af ordinationer mellem Anden medicin og Medicin dispenseret til

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Dato: 22.10.15 Vor ref.: IBS Dato: Onsdag den 23. september 2015 Sted: Deltagere: MedCom Janni Kjærgaard, Aalborg Kommune Liselotte Johansen, Assens Kommune Mette Fredensborg,

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

Krav og ønsker til det centrale FMK-system

Krav og ønsker til det centrale FMK-system Krav og ønsker til det centrale FMK-system Hjemmesygeplejens adgang til det Fælles Medicinkort Januar 2012 Version 5 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr.+45 6178 1877 E-Mail: ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 09.05.16 Vor ref. IBS Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde Tidspunkt: Onsdag den

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016 FMK ERFA-gruppemøde Onsdag den 2. marts 2016 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden Velkomst og kort status

Læs mere

Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen

Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen I denne version har der været fokus på at få alle detaljer omkring implementering og anvendelse af FMK med i en samlet beskrivelse. På baggrund af input

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Indgåelse af aftale om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Indgåelse af aftale om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 031-14 (genfremsendes tidligere ved fejl udsendt som 033-14)

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland Mandag den 18. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.45 Det videre arbejde

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland Mandag den 11. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.30 Det videre arbejde

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Netværksmøde FMK i kommunerne

Netværksmøde FMK i kommunerne Netværksmøde FMK i kommunerne 10. marts 2016 Andrea Welzel Status fra sygehusene v. Andrea Welzel, Region Nordjylland Status Udfordringer samt gode råd i samarbejdet mellem kommunerne & sygehusene Status

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer

Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Dato: 10.06.2013 Projektnavn: Fælles Medicinkort Ansvarlig: Helle Balle og Thomas Sonne Olesen Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Baggrund Under implementeringen af FMK i regionerne,

Læs mere

2. Supportforummøde Alice Kristensen MedCom

2. Supportforummøde Alice Kristensen MedCom 2. Supportforummøde 07.03.2017 Alice Kristensen MedCom alk@medcom.dk 2 Dagsorden Velkomst og beskeder v. Alice Datosæt i FMK v. Marianne Behandling start og slut Dosering start og slut LPS-vejledninger

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Medicinafstemning inden 24 timer efter udskrivelse fra sygehuset. Udviklingskonsulent Tina Helene Jensen Sønderborg Kommune

Medicinafstemning inden 24 timer efter udskrivelse fra sygehuset. Udviklingskonsulent Tina Helene Jensen Sønderborg Kommune Medicinafstemning inden 24 timer efter udskrivelse fra sygehuset Udviklingskonsulent Tina Helene Jensen Sønderborg Kommune Medicinpakken I sikre hænder De fire delpakker er: Tjekliste for sikker medicindispensering

Læs mere

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Fælles medicinkort v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Medicinoplysninger opstår hos flere forskellige parter og anvendes mange forskellige steder SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark Onsdag den 27. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Kl. 10.10-10.30 Kl. 10.30-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-12.45 Kl.

Læs mere

Patientsikkert sygehus

Patientsikkert sygehus Patientsikkert sygehus Hvordan kan man opnå og fastholde et højt complianceniveau Ved Karen Kaae Dodt Regionshospitalet Horsens I forbindelse med operation Life deltog vi bla. i medicin afstemningspakken

Læs mere

Godkendt: September 2018

Godkendt: September 2018 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2018 Revideres: September 2019

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 4 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 29-6-2016 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Midtjylland

FMK netværksmøde i Region Midtjylland FMK netværksmøde i Region Midtjylland Tirsdag den 15. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden

Læs mere

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Validering af felter... 3 Vis effektueringer og recepter... 4 Sidste recept kolonnen... 4 Klausuleret tilskud... 5 Ændring af behandlingsstart

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

3.86.103. MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 25 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.86.103. MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 25 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.86.03 EG A/S Albert Ginges Vej 0 9800 Hjørring Dusager 5 800 Aarhus N Lautrupvang 750 Ballerup Telefon: 70 3 Telefon Service Desk: 7 60 6 0 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

Netværksmøde Region Nordjylland FMK

Netværksmøde Region Nordjylland FMK Netværksmøde Region Nordjylland FMK Torsdag d. 23. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere