Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl ca på H.C. Andersen Hotel, Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense"

Transkript

1 Miljøovervågningssekretariatet J.nr. CFK Ref. sowin/krpol Den 12. september 2007 Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl ca på H.C. Andersen Hotel, Odense Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Status fra styringsgrupperne 4. Evaluering af dataindberetning Status for gennemførte overvågningsaktiviteter i perioden 1. januar juli Undersøgelsesovervågningsprogrammet 7. Justering af overvågningsprogrammet Yderligere analyser i forhold til overvågningsprogrammet 9. Håndtering af årsagen til manglende opfyldelse af kravspecifikationen for enkelte parametre i det marine modelkompleks 10. Bestemmelsesniveau for makroinvertebrater i vandløb 11. Ændring af teknisk anvisning for primærproduktion 12. Liste over udpegede laboratorier 13. Tværgående indsatser og F&U-projekter Næste møde 15. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles at: Dagsordenen godkendes. 2. Meddelelser 2.1 Paradigma for rapportering Fagdatacentrene skal udarbejde paradigma for rapporteringen, som præsenteres på december-mødet. I denne forbindelse erindres om, at paradigmet for rapportering i 2008 som noget nyt også skal omfatte DEVANO. 2.2 Referat fra Koordinationsudvalgets møde MOS lægger op til at referatet fra Koordinationsudvalgsmødet vil have karakter af et beslutningsreferat, men på et niveau hvor konteksten stadig Center for Koncernforvaltning Rentemestervej København NV Tlf CVR EAN

2 fremgår. Hvis der er synspunkter, man gerne vil have ført til referat, kan man specifikt udtrykke dette. 2.3 Udsendelse af kommenteret dagsorden Der stiles mod at den kommenterede dagsorden så vidt muligt sendes ud en uge inden afholdelse af mødet. 2.4 Status for overvågningsbekendtgørelsen Orientering ved MST 2.5 Status på fagsystemer Bilag 2.2 koor4 status på fagsystemer (eftersendes) Orientering fra Miljøportalssekretariatet 2.6 Gendannelse af undergruppen for tværgående data Der er behov for at gruppen for tværgående data gendannes for at undersøge behovet for fælles indkøb af klimadata, orthofoto, satellitfoto mv. MC melder repræsentanter ind til MOS senest den 26. september. 2.7 Status for aftaler vedr. NOVANA og DEVANO 2007 Aftaler vedr. NOVANA og DEVANO 2007 mellem miljøcentrene og DMU blev indgået i juni/juli måned. Aftalerne omfatter det program, som blev vedtaget i revisionsgruppen med den aktivitetsreduktion svarende til godt 7 mio. kr. pga. forhøjede analysepriser, som blev vedtaget i koordinationsudvalget i maj Programmet ville dermed være i overensstemmelse med den orientering, der blev givet Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og ministeren om overvågningsprogrammet. Miljøcentrene har i følgebrevene til de underskrevne aftaler taget visse forbehold for programmets gennemførelse, fx såfremt der ikke kan ske genbesættelse af stillinger som følge af ansættelsesstop. 2.8 Vand & Naturdage 2007 Bilag 2.1 koor4 Program for VogN-dage 2007 En næsten færdig version af programmet vedlægges til orientering. 2.9 Orientering om fordeling af merpris for kemiske analyser Miljøovervågningssekretariatet har den 11. september 2007 rundsendt et brev til MC-direktørerne med fordeling af merpris for analyser. Fordelingen er foretaget med udgangspunkt i DMU's beregninger. 3. Status fra styringsgrupperne Bilag3.1 koor4_status_fra_styringsgrupperne 2

3 3.1 Styringsgruppen for Atmosfæren Der er intet at bemærke til statusrapporten fra styringsgruppen for Atmosfæren, idet der ikke har været afholdt møde. Mødet i styringsgruppen er udskudt til ultimo oktober, grundet at den årlige rapportering af overvågningsresultaterne er blevet udskudt. 3.2 Styringsgruppen for Landovervågning I styringsgruppen for Landovervågning har Henrik Narud, MC Ribe overtaget formandsposten og Ruth Grant, DMU har overtaget sekretærposten. For at øge kvalitetssikringen af de tekniske installationer under LOOP programmet besluttede styringsgruppen, at der skal foretages en grundig gennemgang af alle grundvandsboringer og pejlerør i lighed med den gennemgang der er blevet foretaget for GRUMO boringer. Til næste møde i styringsgruppen udarbejdes en plan for arbejdet, som vil blive gennemført i foråret I Landovervågningen udløber tingslysning af stationer i , hvorfor det er på tide at starte processen med fornyelse af tinglysningen. Arbejdet med tingslysning blev oprindelig udført af GEUS. Styringsgruppen for Landovervågning indstiller til Koordinationsudvalget, at opgaven med fornyelse af tingslysningen overgår til de respektive Miljøcentre. Det indstilles, at tinglysningen denne gang gøres tidsubegrænset. Der kan fremkomme udgifter i forbindelse med tinglysningen. For det tidligere Landovervågningsopland, Barslund Bæk (under Ringkøbing / Viborg amter) foretages ingen fornyelse af tinglysning. Styringsgruppen for Landovervågning forudsætter at eventuel sløjfning af stationer foretages af Miljøcenter Ringkøbing. 3.3 Styringsgruppen for Terrestrisk natur Om kvartalsoversigten over aktiviteter i 2007 kan Styringsgruppen for Terrestrisk Natur oplyse, at MC Roskilde kun vil udføre 50 % af overvågningen. Flere miljøcentre meddelte, at overvågningen af en del habitatnaturtyper er udført senere end fastsat i de tekniske anvisninger, da bevillingerne først blev udløst sent i perioden. Det betyder, at det vil blive vanskeligt at sammenligne data med tidligere år i og med at arterne ikke nødvendigvis er de samme senere på året, vegetationshøjden vil afvige markant etc. Roskilde Miljøcenter har kun gennemført ca. 50 % af overvågningen på de tørre naturtyper. Skovovervågningen kommer slet ikke i gang. Artsovervågningen og DEVANO vil blive gennemført. Der henvises til punkt 6 på dagsordenen. 3.4 Styringsgruppen for Ferskvand Styringsgruppen for Ferskvand har påbegyndt udmøntningen af screeningen i for miljøfremmede stoffer i søer og vandløb. Styringsgruppen har behandlet et ændret bestemmelsesniveau for makroinvertebrater i vandløb og er nået til en enig indstilling, jf. punkt 10 på dagsordenen. 3.5 Styringsgruppen for Grundvand I styringsgruppen for grundvand er sket følgende ændringer i gruppens sammensætning. Steffen Dahl Kristensen afløser Signe Grønhøj som re- 3

4 præsentant for MC Århus. Claus Vangsgård afløser Jens Bastrup begge fra DANVA, som repræsentant for KL. Carsten Christiansen fra KL har henvendt sig til Styringsgruppen med en anmodning om repræsentation for KL. Styringsgruppen anbefaler dette, da kommunerne er en væsentlig dataleverandør til overvågningsprogrammet. I forlængelse heraf fandt styringsgruppen det hensigtsmæssigt at vandværkerne fremover får en fælles repræsentation i styringsgruppen, da Vandværkerne ligeledes er væsentlige dataleverandører til overvågningsprogrammet. Claus Vangsgård lovede at undersøge, om han kunne få mandat til at repræsentere såvel DANVA som FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark). Det nationale pejleprogram, som er vigtigt for vandplanerne, er under implementering i samtlige Miljøcentre, men mandskabsproblemer gør sig gældende i Ringkøbing MC. Det aftalte program for DEVANO er generelt langt fremme i samtlige Miljøcentre. 3.6 Styringsgruppen for Marine områder Følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) under styringsgruppen for marine områder har afholdt møde. Hovedpunkter på mødet var evaluering af den marine modellering med Havmodellen på basis af rapporterne fra og udarbejdelse af en redegørelse til Koordinationsudvalget om manglende opfyldelse af kravspecifikationen for enkelte parametre i det marine modelkompleks, jf. punkt 9 på dagsordenen. M-FDC præsenterede dokumentation for opbevaringstidens effekt på analyseresultaterne af primærproduktionsmålingerne. Konklusionen er, at forlænget opbevaringstid øger forskellen mellem resultaterne i forhold til, hvis målingerne foretages kort efter indsamlingen. Ændringerne er ikke systematiske, og der kan derfor ikke automatisk kompenseres for opbevaringstiden. Styringsgruppen var enige om, at primærproduktionsmålinger er dyre og det er nødvendigt, at resultaterne er pålidelige, sammenlignelige og anvendelige. Styringsgruppen mener, at der må holdes fast i de faglige argumenter for en kort opbevaringstid. Hvis det viser sig at være et problem at overholde på nogle stationer, må man ved en kommende revision overveje, om det logistisk kan løses og, om man skal bibeholde denne parameter i det pågældende område. Styringsgruppen besluttede, at de tekniske anvisninger for primærproduktionsmålinger bør ændres, så opbevaringstiden sættes til maksimalt fire timer svarende til DS 293, jf. punkt 11 på dagsordenen. MC'erne orienterede om at prøvetagningen overordnet forløb som planlagt. I enkelte MC'er havde vejrlig dog forhindret nogle prøvetagninger. I Roskilde har mangel på skippere til centrets skibe forhindret nogle bundvegetationsundersøgelser ved Sjællands nordkyst. I Århus har en uafklaret sag om evt. konkurrenceforvridning betydet, at makrofytundersøgelserne udskydes til næste år. 4

5 Styringsgruppen diskuterede iltsvindsmålingerne i DEVANO-programmet. Der var enighed om, at under vejrforhold, hvor der med sikkerhed ikke forekommer iltsvind, vil det ikke være nødvendigt at slavisk overholde en overvågning hver eller hver anden uge. I så fald vil det være mere hensigtsmæssigt at intensivere kortlægningen i de perioder, hvor der er iltsvind eller iltsvind under udvikling samt i perioderne op til iltsvindsrapporteringen. I de aftalte perioder inden iltsvindsrapporteringen er det nødvendigt at sejle uafhængigt af vejret. Det indstilles, at Koordinationsudvalget: beder formanden for styringsgruppen for Landovervågning redegøre for størrelsesorden af udgifter i forbindelse med tinglysning af landovervågningsstationerne. vedtager at opgaven med fornyelse af tingslysning af stationer i Landovervågningen overgår til de respektive Miljøcentre samt at tinglysningen gøres tidsubegrænset. drøfter styringsgruppen for Grundvands anbefaling om at KL repræsenteres i styringsgruppen. I øvrigt tager statusrapporterne til efterretning. 4. Evaluering af dataindberetning 2006 Bilag3.1 koor4_status_fra_styringsgrupperne Bilag4.1.1 koor4 Marin_Dataoverførsler fra 2006 maj 2007 til CFK Landovervågning Miljøcentrenes indberetning af data er afsluttet for interviewdata og jordvandskemi, men der pågår stadig kvalitetstjek af data. Med hensyn til LOOP grundvand er der registreret for få data i Jupiter. Det er uvist hvor problemet ligger. GEUS følger op på problemet. Data for Grønt Regnskab forventes indberettet 15. september Miljøcentrene har givet udtryk for at de har vanskeligt ved at overskue hvor data ligger og på hvilket format, samt hvorledes data-flowet vil være fremover. Der er behov for en generel information herom. I styregruppen for punktkilder var der enighed om, at DMP bør prioritere miljøcentrenes problemer med winspv højere, da det bremser centrenes videre arbejde med både indberetningerne til Miljøstyrelsen samt belastningsopgørelserne til DMU. MST har gjort opmærksom på dette. Der henvises til punkt 2.5. Miljøstyrelsen vil med udgangen af august lukke for indberetningen af data fra både miljøcentre og kommuner, da belastningsopgørelse skal sendes til DMU. Udarbejdelsen af belastningsopgørelser i 2007 indeholder en aftale om, at Miljøcentrene udarbejder opgørelser om de diffuse belastninger via STOQ og sender dem videre til DMU. På styringsgruppemødet blev det aftalt, at Miljøstyrelsen sender data fra punktkilderne til miljøcentrene. Hvor det er muligt sender Miljøstyrelsen data på punktkildeniveau (renseanlæg, industrier, dambrug, havbrug). Miljøcentrene lægger herefter data i STOQ og 5

6 udarbejder belastningsopgørelserne til DMU. Herudover sender Miljøstyrelsen som normalt punktkildedata fordelt på hydrologiske referencer til DMU. Styringsgruppen for Terrestrisk Natur kan meddele at dataindberetningen i arts- og naturtypeprogrammet er forløbet planmæssigt. Styringsgruppen for Ferskvand er i gang med at lægge data ind i fagdatacentrets databaser og gennemføre kvalitetskontrollen. Hvad angår belastning og kildeopsplitning, forventer gruppen ikke processen afsluttet før lidt ind i oktober. Styringsgruppen er derfor ikke i stand til at evaluere dataindberetningen før oktober. Ifølge styringsgruppen for Grundvand er antallet af grumo-prøver påfaldende lavt for Vestsjællands Amt, Bornholms Amtskommune og Fyns Amt. Det kan ikke afgøres om det lave antal skyldes manglende prøvetagning eller manglende dataindberetning. Dog er det klarlagt, at der er sket en teknisk fejl for så vidt angår Fyns Amt og at de manglende data er tilstede i amtets databasedump, hvorfra de forsøges overført til Jupiter. Antallet af LOOP-prøver er påfaldende lavt for Storstrøms Amt, Fyns Amt, Vejle Amt samt Nordjyllands Amt f.s.a. pesticider. Det kan ikke afgøres med sikkerhed om det lave antal skyldes manglende prøvetagning eller manglende dataindberetning. Dog må det anses for sandsynligt at en del af analyseresultaterne fra sidste prøvetagningsrunde ikke har været inkluderet i amternes indberetning i nov. - dec og således stadig ikke er indberettet fra analyselaboratorierne. Med hensyn til boringskontroldata, som indberettes i henhold til Bek om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, er der iøjnefaldende mangler for så vidt angår Roskilde Amt, Bornholms Regionskommune, Fyns Amt, Sønderjyllands Amt, Viborg Amt og Nordjyllands Amt. Generelt må det antages at et betydeligt antal analyseresultater fra boringskontrollen stadig ikke er overført til JUPITER fra analyselaboratorierne. Der er i JUPITER ikke modtaget STANDAT-filer med grundvandskemiske data fra 2006 i løbet af 2007 fra analyselaboratorierne. Styringsgruppen vurderer at der fortsat er et stort behov for opfølgende datavask og indberetning af data fra laboratorierne til JUPITER af såvel boringskontroldata som GRUMO/LOOP data og andre vandanalyser udtaget og betalt af de nu nedlagte amter. Disse data er af stor betydning for den årlige nationale rapportering af grundvandsovervågningen. Styringsgruppen mener, at der bør tages initiativer til at afhjælpe de skitserede tiltag med de betydelige mangler i data men mangler imidlertid klarhed over hvem, der skal rettes henvendelse til desangående. Det er et problem, at der ikke er en tidsfrist for, hvornår laboratorierne skal indberette data, samt at der ikke er klarhed over hvem, der skal tage initiativ til at følge op på afvigelser. Styringsgruppen for Marin meddeler, at indrapporteringsfristen 1. april blev overholdt af nogle miljøcentre for nogle parametre, men en meget betydelig del af data kom først væsentligt senere. Siden da er de manglende data 6

7 overført, men der har vist sig problemer med en del bundvegetationsdata, der endnu ikke er løst. Desuden har det - sandsynligvis som følge af ændret fagsystem - vist sig at størstedelen af bundfaunadata fra 2006 er så fejlbehæftede, at de på nuværende tidspunkt er uanvendelige. Miljøcentrene er klar over problemet, og der arbejdes på at rette op på det. Det indstilles, at Koordinationsudvalget: drøfter hvorledes styringsgruppen for Landovervågnings omtalte informationsbehov omkring data kan tilvejebringes. beder formanden for styringsgruppen for Grundvand redegøre for, hvilke initiativer styringsgruppen mener der bør tages for at afhjælpe problemerne med mangler i data. drøfter om der er yderligere tiltage der kan gøres for at forbedre dataindberetningen. 5. Status for gennemførte overvågningsaktiviteter i perioden 1. januar - 1. juli 2007 Bilag 5.1 koor4 Aktivitetsoversigt pr I aftalerne mellem DMU og miljøcentrene om NOVANA og DEVANO er det anført, at der skal laves en kvartalsvis opgørelse af de gennemførte aktiviteter. Styringsgrupperne blev anmodet om at lave en oversigt over aktiviteter i NOVANA og DEVANO, som ikke var blevet gennemført frem til 1. august Oversigten fremgår af bilag 5.1. Det overordnede billede er, at programmet i perioden har været gennemført som planlagt. De usædvanlige vejrforhold i 2007 har tilsyneladende betydet en del aflyste eller udsatte prøvetagninger. Derudover har svigtende udstyr og lignende givet mangler i dataopsamlingen. Denne type mangler i dataopsamlingen må betegnes som hændelige og forekom også tidligere. Den væsentligste afvigelse fra et delprogram er i miljøcenter Roskilde, hvor man forventer at gennemføre noget under halvdelen af analyserne på de lysåbne naturtyper og overvågningen af 21 intensive skovstationer gennemføres ikke. Der henvises til punkt 6 på dagsordenen, hvor der redegøres for anvendelsen af de resterende midler i undersøgelsesovervågningsprogrammet. Det indstilles til Koordinationsudvalget, at opgørelsen drøftes. redegørelsen tages til efterretning. 6. Undersøgelsesovervågningsprogrammet Bilag 6.1 koor4 undersøgelsesovervågningsprogram (eftersendes) Miljøcenterkredsen besluttede på mødet den 28. marts 2007, at tilbageholde en pulje på 1,9 mio. kr. til undersøgelsesovervågning, som der skulle tages stilling til i 2. halvår I forlængelse heraf har Miljøovervågnings- 7

8 sekretariat indkaldt forslag til udmøntning af de resterende 1,9 mio.kr. Tilbagemeldingen fra Miljøcentrene omfatter også status på igangværende undersøgelsesprojekter samt udeståender i NOVANA/DEVANO. Miljøovervågningssekretariatet har på baggrund af tilbagemeldingerne udarbejdet en model for allokering af de 1,9 mio. kr. Modellen bygger på en faglig vurdering af projektforslagene samt konsekvenserne af udeståender i NOVA- NA/DEVANO. Endelig er den tidligere fordeling af driftsmidler til undersøgelsesovervågning taget i betragtning. Det indstilles til Koordinationsudvalget, at: godkender fordelingen af de 1,9 mio. kr. 7. Justering af overvågningsprogrammet 2008 Bilag 7.1 koor4 (eftersendes) MOS redegør for processen for justering af overvågningsprogrammet. 8. Yderligere analyser i forhold til overvågningsprogrammet Bilag 8.1 koor4 Projektoplæg_modeller_i_overvågningen Bilag8.1.1 koor4 Projektforslag fra DHI Bilag 8.2 koor4 Projektbeskrivelse af offentlig udbud af kemiske laboratorieanalyser Bilag koor4 Milepælsplan 8.1 Anvendelse af modeller i overvågningen Projektet er etableret for at efterleve Ministerens intentioner om en dynamisk, omkostningseffektiv og videnbaseret overvågning. Projektet skal afdække mulighederne for yderligere anvendelse af modeller og beregningsmetoder i overvågningen som erstatning for konventionel prøvetagning. Projektet skal belyse: Identifikation og beskrivelse af den nuværende anvendelse af modeller i de eksisterende overvågningsprogrammer samt perspektiverne, idet visse modelaktiviteter skal evalueres i Identifikation af områder i overvågningsprogrammerne, hvor der er mulighed for og/eller behov for udvikling af modeller og beregningsmetoder. Identifikation af om der er særlige problemstillinger i overvågningsprogrammerne, der er behov for at få belyst (fx uforklarlige tendenser i måleparametre). De internationale erfaringer med modelanvendelse i overvågningen. Der skal belyses konkrete muligheder for alternative beregningsmetoder og modeller, som kan erstatte aktiviteter i det nuværende overvågningsprogram, og der skal redegøres for, hvordan de alternative overvågningsmetoder kan indgå i et aktuelt delprogram. Såvel de økonomiske som de faglige og kvalitetsmæssige konsekvenser i forhold til den eksisterende overvågning, skal belyses. Tidshorisonten for anvendelse af alternative overvågningsmetoder skal vurderes. Projektet er planlagt med en ambitiøs tidsplan, som derfor bør følges nøje. Følgende møder er planlagt: 8

9 1. møde i projektgruppen tirsdag den 30. oktober workshop med deltagelse af eksterne parter onsdag den 7. november 2. møde i projektgruppen tirsdag den 13. november Der nedsættes en projektgruppe bestående af repræsentanter fra MOS, MST, SNS, GEUS, DMU og MC (2 repræsentanter). Koordinationsudvalget fungerer som styregruppe for projektgruppen, hvor MOS varetager projektledelsen og sekretariatsfunktionen. Deltagerne i projektgruppen skal påregne et ressourceforbrug i størrelsesorden 10 arbejdsdage. Det samlede beløb på ,- finansieres af midler fra overvågningsprogrammernes tværgående indsatser og F&U-projekter. Det indstilles til Koordinationsudvalget, at: finansiering af projekt om modeller i overvågningen via midler fra overvågningsprogrammernes tværgående indsatser og F&Uprojekter godkendes. Projektoplægget om modeller i overvågningen godkendes MOS beder MST, SNS, GEUS og DMU om at udpege 1 repræsentant og MC om at udpege 2 repræsentanter til projektgruppen for modeller i overvågningen senest den 21. september 8.2 Analyse af pris på kemiske laboratorieanalyser Ministeren lover i notat af 24. maj 2007 til Folketinget om natur- og miljøovervågning 2007 at igangsætte en analyse af aktiviteterne i det eksisterende overvågningsprogram til brug for den videre udvikling og optimering af programmet. Et element i denne analyse er, at gennemføre et fornyet udbud på kemiske laboratorieanalyser. Det gennemførte udbud af kemiske laboratorieanalyser i 2007 resulterede i, at laboratorieleverancen for miljøovervågningsprogrammet blev 7 mio. kr. dyrere end tidligere. Som følge heraf besluttede Miljøcenterkredsen på sit 5. møde den 23. maj 2007, at Miljøovervågningssekretariatet i samarbejde med DMU indleder arbejdet med et nyt udbud med henblik på at opnå lavere priser enten ved brug af udenlandske leverandører eller ved lavere priser hos de nuværende leverandører, idet Miljøcenterkredsen peger på en række forhold, der bør overvejes i den forbindelse. Det fornyede udbud på kemiske laboratorieanalyser skal ske på basis af de behovsjusterede overvågningsprogrammer, herunder eventuelle ændringer i overvågningsforpligtelser i henhold til vandrammedirektivet, samt overvågningsbehov som følge af de fremtidige vand- og naturplaner. Projektet er planlagt til at forløbe i to hovedfaser: 1. Hovedfase: september 2007 februar 2008 Baggrundsanalyse, herunder stillingtagen til projektets tidsplan under hensyntagen til inddragelse af justeret overvågningsbehov som følge af vand- 9

10 og naturplaner, dvs. hvorvidt det vurderes mest hensigtsmæssigt at indgå en fornyet kontrakt pr. 1. januar 2009 eller pr. 1. januar Hovedfase: marts 2008 november 2008 [november 2009] Udbudsforretning, herunder udarbejdelse af kravspecifikation baseret på resultater og konklusioner fra baggrundsanalysen. Projektets styregruppe forventes sammensat af to repræsentanter fra miljøcentrene, en repræsentant fra GEUS, samt to repræsentanter fra BLS (natur og vand). Sekretariatsleder Bent Sørensen er formand for styregruppen. Styregrupperepræsentanter forventes at være på chefniveau eller med tilsvarende kompetence. Projektgruppen forventes sammensat af to-tre repræsentanter fra miljøcentrene, tre repræsentanter fra BLS (Miljøovervågningssekretariatet, natur og vand). Sophie Winther er projektleder. Det forventes en relativ stor arbejdsindsats for projektgruppen, særligt i analysefasen men også ved udarbejdelse af kravspecifikation. Det indstilles til Koordinationsudvalget, at: Projektbeskrivelsen om offentligt udbud af kemiske laboratorieanalyser godkendes. MOS beder MC og styrelserne om at udpege repræsentanter til styregruppe og projektgruppe senest den 26. september. 9. Håndtering af årsagen til manglende opfyldelse af kravspecifikationen for enkelte parametre i det marine modelkompleks Bilag 9.1 koor4 Redegørelse fra MMK-følgegruppen Følgegruppen for Det marine Modelkompleks (MMK) har drøftet evaluering af den marine modellering med Havmodellen på basis af rapporterne fra og udarbejdelse af en redegørelse til Koordinationsudvalget om manglende opfyldelse af kravspecifikationen for enkelte parametre i det marine modelkompleks. DMI gennemgik evalueringen af modellering i 2006 og udviklingen, der er afspejlet i de årlige evalueringsrapporter fra DHI præsenterede de tiltag, der er foretaget for at imødekomme de problemer, der har været påpeget i evalueringsrapporterne. MMK-følgegruppens redegørelse fremgår af bilag 9.1. Modellen har kunnet leve op til målsætningen for det marine modelkompleks. Der har imidlertid været problemer med opfyldelse af kravspecifikationerne i dele af de modellerede områder. Disse problemer har affødt korrektioner af modellen, så modellen løbende er blevet forbedret i relation til kravspecifikationerne. 10

11 Der er for modellen defineret krav til vandstand, temperatur og salinitet. Endvidere har der i evalueringerne af modellen indgået analyser af "hændelser" (store stigninger i saltkoncentration) samt lagdeling og strøm. For vandstand imødekommes kravene ikke på en række stationer, især hvor tidevandsvariationen er betydelig. MMK-følgegruppen erkender, at kravspecifikationen har været for ambitiøs, og foreslår kravet ændret og gjort mere operationelt. Kravene til temperatur og salinitet blev justeret sidste år. Kravopfyldelsen er blevet bedre i perioden fra 2004 til Temperaturmæssigt har der været problemer i modellen med for lave vintertemperaturer. Modellen er blevet justeret for at imødekomme dette. I 2006 var der problemer med at ramme temperaturerne i den meget varme sommer. DHI arbejder nu på at korrigere dette. Det indstilles, at Koordinationsudvalget: tager redegørelsen til efterretning. anmoder styringsgruppen om en ny redegørelse om ca. 1 år, når den næste evaluering foreligger. beder MMK-følgegruppen om at gøre kravet for vandstand mere operationelt og at følgegruppen orienterer Koordinationsudvalget, når kravet foreligger. 10. Bestemmelsesniveau for makroinvertebrater i vandløb Bilag10.1 koor4 Bestemmelsesniveau for invertebrater.doc Koordinationsudvalget har anmodet Fagdatacentret og styringsgruppe om at lave en faglig udredning vedrørende bestemmelsesniveauet i NOVANA og DEVANO, især hvad angår visse vanskelige taxa og i særdeleshed chironomider. Fagdatacentret og en til formålet nedsat arbejdsgruppe har analyseret problemstillingen. På baggrund af udredningen anbefaler Styringsgruppen i enighed at identifikationsniveauet for dansemyg fra og med 2007 som udgangspunkt ændres fra art/slægt til underfamilie (dog identificeres Chironomus uændret mindst til slægt) for prøver under NOVANA og DEVANO, MEN at det hidtidige identifikationsniveau for gruppen bibeholdes i perioden for de stationer under NOVANA, hvor der ikke er taget makroinvertebratprøver i perioden (i alt 216 stationer) at fortsætte med det hidtidige identifikationsniveau for Chironomidae i perioden frem til og med 2009 for de 50 intensive stationer. Den faglige baggrund for anbefalingerne og konsekvenserne for den geografiske dækning af aktiviteten fremgår af bilag Med ændringen i bestemmelsesniveau forventes det, at miljøcentrene selv kan oparbejde faunaprøverne. Fagdatacentret for Ferskvand afholder i efteråret en kursus- 11

12 række, som skal uddanne medarbejdere i miljøcentrene til at kunne udføre opgaven på god og ensartet vis. Arbejdsgruppen argumenterede desuden for en mindre justering af den tekniske anvisning for Indsamling af data til beregning af det fysiske indeks, når vanddybden overstiger 1 m (vadedybde). Den faglige baggrund herfor fremgår ligeledes af bilag Ressourceforbruget til aktiviteten vurderes i forbindelse med de øvrige aktiviteter ikke at være nævneværdigt. På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen ligeledes med styringsgruppens enige tilslutning: at der åbnes mulighed for at angive skøn over vandløbsparametre og "substratparametre uden at der vades, og at den tekniske anvisning justeres i overensstemmelse hermed. Styringsgruppen besluttede desuden at opfordre Koordinationsudvalget til at iværksætte et arbejde, som skal føre til en revideret vejledning i biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet til erstatning for Miljøstyrelsens vejledning fra 1998 til brug for den fremtidige overvågning. Det ligger imidlertid uden for Koordinationsudvalgets kompetence at træffe beslutning herom, da det er de administrative styrelsers ressort at udarbejde vejledninger. På den baggrund indstilles det, at Koordinationsudvalget anbefaler den rette administrative styrelse, at revidere gældende vejledning i biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet. Det indstilles, at Koordinationsudvalget godkender at bestemmelsesniveauet for dansemyg fra og med 2007 som udgangspunkt ændres i overensstemmelse med styringsgruppens anbefaling. beslutter at bibeholde det hidtidige identifikationsniveau for gruppen i perioden for de stationer under NOVANA, hvor der ikke er taget makroinvertebratprøver i perioden beslutter at fortsætte med det hidtidige identifikationsniveau for Chironomidae i perioden frem til og med 2009 for de 50 intensive stationer. godkender at data til beregning af det fysiske indeks, når vanddybden overstiger 1 m (vadedybde) indsamles ved at angive skøn over vandløbsparametre og "substratparametre, uden at der vades og anmoder styringsgruppen om at revidere den tekniske anvisning i forhold til dette. beder SNS/BLS om at redegøre for mulighederne for at revidere vejledningen i biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet. 11. Ændring af teknisk anvisning for primærproduktion Bilag 11.1 koor4 TA04_2_4_primaerprod_sept_07 Styringsgruppen for marine områder behandlede på møde den 14. august 2007 et forslag fra M-FDC om at ændre de tekniske anvisninger for primærproduktionsmålinger, jf. statusrapporten fra den marine styringsgruppe. Forslaget omfatter en nedsættelse at opbevaringstiden fra indsamling af en prøve til analyse fra otte til maksimalt fire timer svarende til DS

13 Styringsgruppen tilsluttede sig forslaget fra M-FDC. Vedhæftet er de tekniske anvisninger, hvor den omtalte rettelse findes i afsnit 2.4.3, linie 9. Det indstilles at Koordinationsudvalget: godkender forslaget til revision af den tekniske anvisning for primærproduktionsmålinger. 12. Liste over udpegede laboratorier Bilag 12.1 koor4 Laboratorier september 2007 Miljøstyrelsen har opdateret Listen over udpegede laboratorier. Det fremgår af listen, at der er enkelte stoffer, der endnu ikke er udpeget laboratorier for. Det forventes at de manglende udpegninger vil være på plads inden årets udgang. DMU vil på mødet give en mundtlig orientering om status. Listen er lagt på NOVANA-hjemmesiden. Det indstilles at Koordinationsudvalget: tager opdateringen af listen over udpegede laboratorier til efterretning. 13. Tværgående indsatser og F&U-projekter 13.1 Forslag til screeningsundersøgelser i 2008 Arbejdsgruppen vedr. miljøfremmede stoffer og tungmetaller i NOVANA har udarbejdet et forslag til hvilke stoffer, det anbefales at inddrage i I budgettet for tværgående indsatser i 2008 er der disponeret ca. 1 mio. kr. til screeningsundersøgelse af nye miljøfremmede stoffer. Følgende stoffer anbefales i prioriteret rækkefølge til screeningsundersøgelse: Methylkviksølv og hexachlorbutadien i biota Svampemidler (azol-fungicider) Sucralose Miljøstyrelsen har udsivning fra forurenede grunde til overfladevand som højest prioritet, Miljøstyrelsen tilslutter sig derefter den øvrige arbejdsgruppes prioritering af ovennævnte stoffer. GEUS støtter, at udsivning fra forurenede grunde til overfladevand skal have høj prioritet. Begrundelsen for de foreslåede stoffer/undersøgelser er følgende: Udsivning fra forurenede grunde: Miljøstyrelsen har anført at: Der er ikke tidligere udført lignende undersøgelser, og en overordnet vurdering indikerer, at der potentielt kan være tale om stofudsivninger til overfladevand fra mange, også mindre, jordforurenin- 13

14 ger. Viden om udsivning til overfladevand fra jordforureninger er nødvendig af hensyn til vandrammedirektivets miljømål om god tilstand og af hensyn til habitatdirektivets krav om, at der skal være sikkerhed for, at der ikke sker nogen påvirkning af et internationalt beskyttelsesområde. Ifølge overvågningsbestemmelserne i vandrammedirektivet er der desuden forpligtelse til at have et overvågningsprogram, som kan beskrive den aktuelle tilstand af overfladevand. Dette forudsætter viden om eventuelle forureningsbidrag fra jordforureninger. Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at forslaget ligger inden for formålet med screeningsundersøgelser, idet det handler om at undersøge, om specifikke stoffer bør medtages i flere matricer. De aktuelle stoffer er i øvrigt kun i yderst begrænset omfang moniteret i andre matricer end spildevand under NOVANA. Det er et akut problem, at der generelt ikke foreligger viden om udsivning fra jordforureninger til overfladevand. Det er ifølge MST ikke dækkende alene at få denne viden i forhold til nye stoffer via kommende generelle screeninger Formålet med screeningsundersøgelser af nye miljøfremmede stoffer er at belyse deres forekomst med henblik på at danne grundlag for en vurdering af, om det er relevant at inddrage stofferne i overvågningen. Der var derfor ikke enighed i arbejdsgruppen om at tilslutte sig Miljøstyrelsens prioritering af dette projektforslag, idet det blev vurderet, at der er tale om et jordforureningsprojekt omhandlende transportmekanismer af primært gamle stoffer. Som alternativ er det foreslået at inddrage udsivning fra jordforureninger i screeningsundersøgelse af nye stoffer i det omfang, det er relevant på lige fod med andre matricer. Miljøstyrelsen tilslutter sig forslaget om at inddrage udsivning fra jordforureninger som matrice i relevante screeningsundersøgelser. Methylkviksølv og hexachlorbutadien: Der foreligger projektforslag til screeningsundersøgelse af methylkviksølv og hexachlorbutadien i biota fra sidste års prioriteringsrunde. Stofferne blev ikke prioriteret til igangsættelse i 2007, da andre forslag havde højere prioritet. Forslaget til vandrammedirektivets datterdirektiv for prioriterede stoffer indeholder forslag til EQS for methylkviksølv og hexachlorbudtadien i biota. Der foreligger ikke data, som belyser indholdet af de to stoffer i biota i Danmark. Svampemidler (azol-fungicider) Triazolfungiciderne tebuconazol, propiconazol og epoxiconazol har i en ny undersøgelse vist sig at have hormonforstyrrende effekt 1. De tre stoffer er de mest anvendte triazol-forbindelser i Danmark. Propiconazol var med i overvågningen af grundvand og ferskvand i NOVA Ved overvågning i fem store vandløb blev stoffet fundet i 8 % af prøverne. I grundvand blev stoffet fundet i 0,4 % af de undersøgte indtag (4 ud af 997). 1 Effects of azole fungizides on the function of sex and thyroid hormones. Danish EPA, Pesticide Research No

15 Der foreligger ingen direktiv- eller konventionsforpligtelse specifikt for de pågældende pesticider. En screeningsundersøgelse vil kunne afklare om stofferne skal henregnes under vandrammedirektivets forpligtelse til at monitere andre forurenende stoffer, der udledes i signifikant mængde, og de vurderes relevante på grund af deres hormonforstyrrende effekt. Sucralose: Sucralose er fundet i høje koncentrationer i andre nordiske lande. Der er ikke dokumentet økotoksikologisk effekt af sucralose, men der er tale om et forholdsvis nyt stof, der anvendes i store mængder i fødevareindustrien, og som er langsomt nedbrydeligt. Der er fokus på, om stoffets sødevirkning kan påvirke økosystemer. Hvis det viser sig at være tilfældet, kan dette i kombination med stoffets langsomme nedbrydning vise sig at have en væsentlig økotoksikologisk betydning. Det er derfor endnu uklart, om stoffet tilføjes vandmiljøet i signifikant mængde og dermed skal håndteres som andre forurenende stoffer, jf. Vandrammedirektivet. Det indstilles at Koordinationsudvalget: beder MST redegøre for synspunkter jf. screeningsundersøgelser. drøfter forslagene til screeningsundersøgelse. foretager en prioritering blandt de foreslåede stoffer/projekter. anmoder arbejdsgruppen vedr. miljøfremmede stoffer og tungmetaller i NOVANA om at iværksætte, at der udarbejdes projektforslag til screeningsundersøgelse af de af koordinationsudvalget prioriterede forslag med henblik på at forslagene kan forelægges koordinationsudvalget på mødet i december Indikatorer for globale klimaforandringer i overvågningen Bilag koor4 Projektbeskrivelse IGLOO - endelig Projektgruppen bag forslaget om Indikatorer til globale klimaforandringer i overvågningen har udarbejdet en endelig projektbeskrivelse for klimaprojektet. Projektet består af følgende hovedelementer: - indledende workshop, - regional dataanalyse udvælgelse af indikatorer, - national dataanalyse udvælgelse af indikatorer, - kritisk gennemgang af nuværende overvågnings perspektiveret i forhold til klimaforandringer, - afsluttende workshop, - rapportering/anbefalinger. Projektet har et samlet budget på kr. og forventes at løbe over et år med afslutning medio Første workshop i IGLOO-projektet afholdes mandag 1. oktober Det indstilles at Koordinationsudvalget: tager projektbeskrivelsen til efterretning. 15

16 13.3 Nye tværgående indsatser Bilag koor4 Oversigt over tværgående indsatser og projekter.doc MOS foreslår at projektet om anvendelse og udvikling af pigment/klorofyl a ratioer til en kvalitativ og kvantitativ vurdering af algesammensætningen i ferskvand ikke sættes i værk med henblik på at opnå en større økonomisk reserve. Der tages stilling til ikke-disponerede midler under tværgående indsatser på et senere møde. Det indstilles at Koordinationsudvalget: godkender forslag om at projektet om anvendelse og udvikling af pigment/klorofyl a ratioer til en kvalitativ og kvantitativ vurdering af algesammensætningen i ferskvand ikke sættes i værk Afsluttede tværgående indsatser og F&U-projekter Der er ingen afsluttede projekter. 14. Næste møde 5. december 2007 Status fra styringsgrupperne Tværgående indsatser og F&U-projekter Vand- og Naturdage Paradigmer 2008 Evaluering af rapportering 2007 Evaluering af iltsvindsrapportering 2007 Status fra STANDAT-sekretariatet Anden opfølgning fra mødet i september 2007 Status for justering af overvågningsprogrammet 5. marts 2008 Status fra styringsgrupperne Tværgående indsatser og F&U-projekter Anden opfølgning fra mødet i december 11. juni 2008 Status fra styringsgrupperne Tværgående indsatser og F&U-projekter 17. september 2008 Status fra styringsgrupperne Tværgående indsatser og F&U-projekter 3. december 2008 Status fra styringsgrupperne Tværgående indsatser og F&U-projekter 15. Eventuelt 16

Beslutningsreferat fra Koordinationsudvalgets 4. møde den 19. september på H. C. Andersen Hotel, Odense

Beslutningsreferat fra Koordinationsudvalgets 4. møde den 19. september på H. C. Andersen Hotel, Odense Referat Miljøovervågningssekretariatet J.nr. CFK-014-00648 Ref. sowin/krpol Den 9. oktober 2007 Beslutningsreferat fra Koordinationsudvalgets 4. møde den 19. september på H. C. Andersen Hotel, Odense Deltagere:

Læs mere

Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 13. marts 2006 Rev. 22.03.2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Læs mere

Referat af Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense

Referat af Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 18. april 2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Referat af Aftaleudvalgets 65. møde den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Deltagere: Poul Nordemann, Århus Amt (PNO) Jan

Læs mere

Referat af Aftaleudvalgets 66. møde. den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense

Referat af Aftaleudvalgets 66. møde. den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 29. juni 2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Referat af Aftaleudvalgets 66. møde den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Deltagere: Poul Nordemann, Århus Amt (PNO) Jan Rasmussen,

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK)

Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) Deltagere: Afbud: Ian Sehested Hansen (ISH) Benny Bruhn (BEB) Christina Ellegaard (ACE) Svend Aage Bendtsen (SAAB) Vibeke

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen 2011-2015

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen 2011-2015 NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen 2011-2015 Programbeskrivelse 2. del i samarbejde med DMU og GEUS Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Navn Firma Initialer Status Lars Jøker TI LJ Til stede Arne Grønkjær TI AG Til stede - gæst Lars

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Overblik over søgemulighederne i Danmarks Naturdata På søgefanebladene kan du kombinere søgekriterier for geografisk område, tidsperiode, arter,

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Richard Thomsen GEUS, Afd. for Grundvandskortlægning Margrethe Kristensen (Afd. for Grundvandskortlægning)

Richard Thomsen GEUS, Afd. for Grundvandskortlægning Margrethe Kristensen (Afd. for Grundvandskortlægning) Projektbeskrivelse Projektnavn: Vejledning til geologisk modelopstilling. Projektperiode: 01.04.2007 31.12.2007 Projektejer + institutions ejer: Projektleder: Richard Thomsen, Afd. for Grundvandskortlægning

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere