Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl ca på H.C. Andersen Hotel, Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense"

Transkript

1 Miljøovervågningssekretariatet J.nr. CFK Ref. sowin/krpol Den 12. september 2007 Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl ca på H.C. Andersen Hotel, Odense Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Status fra styringsgrupperne 4. Evaluering af dataindberetning Status for gennemførte overvågningsaktiviteter i perioden 1. januar juli Undersøgelsesovervågningsprogrammet 7. Justering af overvågningsprogrammet Yderligere analyser i forhold til overvågningsprogrammet 9. Håndtering af årsagen til manglende opfyldelse af kravspecifikationen for enkelte parametre i det marine modelkompleks 10. Bestemmelsesniveau for makroinvertebrater i vandløb 11. Ændring af teknisk anvisning for primærproduktion 12. Liste over udpegede laboratorier 13. Tværgående indsatser og F&U-projekter Næste møde 15. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles at: Dagsordenen godkendes. 2. Meddelelser 2.1 Paradigma for rapportering Fagdatacentrene skal udarbejde paradigma for rapporteringen, som præsenteres på december-mødet. I denne forbindelse erindres om, at paradigmet for rapportering i 2008 som noget nyt også skal omfatte DEVANO. 2.2 Referat fra Koordinationsudvalgets møde MOS lægger op til at referatet fra Koordinationsudvalgsmødet vil have karakter af et beslutningsreferat, men på et niveau hvor konteksten stadig Center for Koncernforvaltning Rentemestervej København NV Tlf CVR EAN

2 fremgår. Hvis der er synspunkter, man gerne vil have ført til referat, kan man specifikt udtrykke dette. 2.3 Udsendelse af kommenteret dagsorden Der stiles mod at den kommenterede dagsorden så vidt muligt sendes ud en uge inden afholdelse af mødet. 2.4 Status for overvågningsbekendtgørelsen Orientering ved MST 2.5 Status på fagsystemer Bilag 2.2 koor4 status på fagsystemer (eftersendes) Orientering fra Miljøportalssekretariatet 2.6 Gendannelse af undergruppen for tværgående data Der er behov for at gruppen for tværgående data gendannes for at undersøge behovet for fælles indkøb af klimadata, orthofoto, satellitfoto mv. MC melder repræsentanter ind til MOS senest den 26. september. 2.7 Status for aftaler vedr. NOVANA og DEVANO 2007 Aftaler vedr. NOVANA og DEVANO 2007 mellem miljøcentrene og DMU blev indgået i juni/juli måned. Aftalerne omfatter det program, som blev vedtaget i revisionsgruppen med den aktivitetsreduktion svarende til godt 7 mio. kr. pga. forhøjede analysepriser, som blev vedtaget i koordinationsudvalget i maj Programmet ville dermed være i overensstemmelse med den orientering, der blev givet Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og ministeren om overvågningsprogrammet. Miljøcentrene har i følgebrevene til de underskrevne aftaler taget visse forbehold for programmets gennemførelse, fx såfremt der ikke kan ske genbesættelse af stillinger som følge af ansættelsesstop. 2.8 Vand & Naturdage 2007 Bilag 2.1 koor4 Program for VogN-dage 2007 En næsten færdig version af programmet vedlægges til orientering. 2.9 Orientering om fordeling af merpris for kemiske analyser Miljøovervågningssekretariatet har den 11. september 2007 rundsendt et brev til MC-direktørerne med fordeling af merpris for analyser. Fordelingen er foretaget med udgangspunkt i DMU's beregninger. 3. Status fra styringsgrupperne Bilag3.1 koor4_status_fra_styringsgrupperne 2

3 3.1 Styringsgruppen for Atmosfæren Der er intet at bemærke til statusrapporten fra styringsgruppen for Atmosfæren, idet der ikke har været afholdt møde. Mødet i styringsgruppen er udskudt til ultimo oktober, grundet at den årlige rapportering af overvågningsresultaterne er blevet udskudt. 3.2 Styringsgruppen for Landovervågning I styringsgruppen for Landovervågning har Henrik Narud, MC Ribe overtaget formandsposten og Ruth Grant, DMU har overtaget sekretærposten. For at øge kvalitetssikringen af de tekniske installationer under LOOP programmet besluttede styringsgruppen, at der skal foretages en grundig gennemgang af alle grundvandsboringer og pejlerør i lighed med den gennemgang der er blevet foretaget for GRUMO boringer. Til næste møde i styringsgruppen udarbejdes en plan for arbejdet, som vil blive gennemført i foråret I Landovervågningen udløber tingslysning af stationer i , hvorfor det er på tide at starte processen med fornyelse af tinglysningen. Arbejdet med tingslysning blev oprindelig udført af GEUS. Styringsgruppen for Landovervågning indstiller til Koordinationsudvalget, at opgaven med fornyelse af tingslysningen overgår til de respektive Miljøcentre. Det indstilles, at tinglysningen denne gang gøres tidsubegrænset. Der kan fremkomme udgifter i forbindelse med tinglysningen. For det tidligere Landovervågningsopland, Barslund Bæk (under Ringkøbing / Viborg amter) foretages ingen fornyelse af tinglysning. Styringsgruppen for Landovervågning forudsætter at eventuel sløjfning af stationer foretages af Miljøcenter Ringkøbing. 3.3 Styringsgruppen for Terrestrisk natur Om kvartalsoversigten over aktiviteter i 2007 kan Styringsgruppen for Terrestrisk Natur oplyse, at MC Roskilde kun vil udføre 50 % af overvågningen. Flere miljøcentre meddelte, at overvågningen af en del habitatnaturtyper er udført senere end fastsat i de tekniske anvisninger, da bevillingerne først blev udløst sent i perioden. Det betyder, at det vil blive vanskeligt at sammenligne data med tidligere år i og med at arterne ikke nødvendigvis er de samme senere på året, vegetationshøjden vil afvige markant etc. Roskilde Miljøcenter har kun gennemført ca. 50 % af overvågningen på de tørre naturtyper. Skovovervågningen kommer slet ikke i gang. Artsovervågningen og DEVANO vil blive gennemført. Der henvises til punkt 6 på dagsordenen. 3.4 Styringsgruppen for Ferskvand Styringsgruppen for Ferskvand har påbegyndt udmøntningen af screeningen i for miljøfremmede stoffer i søer og vandløb. Styringsgruppen har behandlet et ændret bestemmelsesniveau for makroinvertebrater i vandløb og er nået til en enig indstilling, jf. punkt 10 på dagsordenen. 3.5 Styringsgruppen for Grundvand I styringsgruppen for grundvand er sket følgende ændringer i gruppens sammensætning. Steffen Dahl Kristensen afløser Signe Grønhøj som re- 3

4 præsentant for MC Århus. Claus Vangsgård afløser Jens Bastrup begge fra DANVA, som repræsentant for KL. Carsten Christiansen fra KL har henvendt sig til Styringsgruppen med en anmodning om repræsentation for KL. Styringsgruppen anbefaler dette, da kommunerne er en væsentlig dataleverandør til overvågningsprogrammet. I forlængelse heraf fandt styringsgruppen det hensigtsmæssigt at vandværkerne fremover får en fælles repræsentation i styringsgruppen, da Vandværkerne ligeledes er væsentlige dataleverandører til overvågningsprogrammet. Claus Vangsgård lovede at undersøge, om han kunne få mandat til at repræsentere såvel DANVA som FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark). Det nationale pejleprogram, som er vigtigt for vandplanerne, er under implementering i samtlige Miljøcentre, men mandskabsproblemer gør sig gældende i Ringkøbing MC. Det aftalte program for DEVANO er generelt langt fremme i samtlige Miljøcentre. 3.6 Styringsgruppen for Marine områder Følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) under styringsgruppen for marine områder har afholdt møde. Hovedpunkter på mødet var evaluering af den marine modellering med Havmodellen på basis af rapporterne fra og udarbejdelse af en redegørelse til Koordinationsudvalget om manglende opfyldelse af kravspecifikationen for enkelte parametre i det marine modelkompleks, jf. punkt 9 på dagsordenen. M-FDC præsenterede dokumentation for opbevaringstidens effekt på analyseresultaterne af primærproduktionsmålingerne. Konklusionen er, at forlænget opbevaringstid øger forskellen mellem resultaterne i forhold til, hvis målingerne foretages kort efter indsamlingen. Ændringerne er ikke systematiske, og der kan derfor ikke automatisk kompenseres for opbevaringstiden. Styringsgruppen var enige om, at primærproduktionsmålinger er dyre og det er nødvendigt, at resultaterne er pålidelige, sammenlignelige og anvendelige. Styringsgruppen mener, at der må holdes fast i de faglige argumenter for en kort opbevaringstid. Hvis det viser sig at være et problem at overholde på nogle stationer, må man ved en kommende revision overveje, om det logistisk kan løses og, om man skal bibeholde denne parameter i det pågældende område. Styringsgruppen besluttede, at de tekniske anvisninger for primærproduktionsmålinger bør ændres, så opbevaringstiden sættes til maksimalt fire timer svarende til DS 293, jf. punkt 11 på dagsordenen. MC'erne orienterede om at prøvetagningen overordnet forløb som planlagt. I enkelte MC'er havde vejrlig dog forhindret nogle prøvetagninger. I Roskilde har mangel på skippere til centrets skibe forhindret nogle bundvegetationsundersøgelser ved Sjællands nordkyst. I Århus har en uafklaret sag om evt. konkurrenceforvridning betydet, at makrofytundersøgelserne udskydes til næste år. 4

5 Styringsgruppen diskuterede iltsvindsmålingerne i DEVANO-programmet. Der var enighed om, at under vejrforhold, hvor der med sikkerhed ikke forekommer iltsvind, vil det ikke være nødvendigt at slavisk overholde en overvågning hver eller hver anden uge. I så fald vil det være mere hensigtsmæssigt at intensivere kortlægningen i de perioder, hvor der er iltsvind eller iltsvind under udvikling samt i perioderne op til iltsvindsrapporteringen. I de aftalte perioder inden iltsvindsrapporteringen er det nødvendigt at sejle uafhængigt af vejret. Det indstilles, at Koordinationsudvalget: beder formanden for styringsgruppen for Landovervågning redegøre for størrelsesorden af udgifter i forbindelse med tinglysning af landovervågningsstationerne. vedtager at opgaven med fornyelse af tingslysning af stationer i Landovervågningen overgår til de respektive Miljøcentre samt at tinglysningen gøres tidsubegrænset. drøfter styringsgruppen for Grundvands anbefaling om at KL repræsenteres i styringsgruppen. I øvrigt tager statusrapporterne til efterretning. 4. Evaluering af dataindberetning 2006 Bilag3.1 koor4_status_fra_styringsgrupperne Bilag4.1.1 koor4 Marin_Dataoverførsler fra 2006 maj 2007 til CFK Landovervågning Miljøcentrenes indberetning af data er afsluttet for interviewdata og jordvandskemi, men der pågår stadig kvalitetstjek af data. Med hensyn til LOOP grundvand er der registreret for få data i Jupiter. Det er uvist hvor problemet ligger. GEUS følger op på problemet. Data for Grønt Regnskab forventes indberettet 15. september Miljøcentrene har givet udtryk for at de har vanskeligt ved at overskue hvor data ligger og på hvilket format, samt hvorledes data-flowet vil være fremover. Der er behov for en generel information herom. I styregruppen for punktkilder var der enighed om, at DMP bør prioritere miljøcentrenes problemer med winspv højere, da det bremser centrenes videre arbejde med både indberetningerne til Miljøstyrelsen samt belastningsopgørelserne til DMU. MST har gjort opmærksom på dette. Der henvises til punkt 2.5. Miljøstyrelsen vil med udgangen af august lukke for indberetningen af data fra både miljøcentre og kommuner, da belastningsopgørelse skal sendes til DMU. Udarbejdelsen af belastningsopgørelser i 2007 indeholder en aftale om, at Miljøcentrene udarbejder opgørelser om de diffuse belastninger via STOQ og sender dem videre til DMU. På styringsgruppemødet blev det aftalt, at Miljøstyrelsen sender data fra punktkilderne til miljøcentrene. Hvor det er muligt sender Miljøstyrelsen data på punktkildeniveau (renseanlæg, industrier, dambrug, havbrug). Miljøcentrene lægger herefter data i STOQ og 5

6 udarbejder belastningsopgørelserne til DMU. Herudover sender Miljøstyrelsen som normalt punktkildedata fordelt på hydrologiske referencer til DMU. Styringsgruppen for Terrestrisk Natur kan meddele at dataindberetningen i arts- og naturtypeprogrammet er forløbet planmæssigt. Styringsgruppen for Ferskvand er i gang med at lægge data ind i fagdatacentrets databaser og gennemføre kvalitetskontrollen. Hvad angår belastning og kildeopsplitning, forventer gruppen ikke processen afsluttet før lidt ind i oktober. Styringsgruppen er derfor ikke i stand til at evaluere dataindberetningen før oktober. Ifølge styringsgruppen for Grundvand er antallet af grumo-prøver påfaldende lavt for Vestsjællands Amt, Bornholms Amtskommune og Fyns Amt. Det kan ikke afgøres om det lave antal skyldes manglende prøvetagning eller manglende dataindberetning. Dog er det klarlagt, at der er sket en teknisk fejl for så vidt angår Fyns Amt og at de manglende data er tilstede i amtets databasedump, hvorfra de forsøges overført til Jupiter. Antallet af LOOP-prøver er påfaldende lavt for Storstrøms Amt, Fyns Amt, Vejle Amt samt Nordjyllands Amt f.s.a. pesticider. Det kan ikke afgøres med sikkerhed om det lave antal skyldes manglende prøvetagning eller manglende dataindberetning. Dog må det anses for sandsynligt at en del af analyseresultaterne fra sidste prøvetagningsrunde ikke har været inkluderet i amternes indberetning i nov. - dec og således stadig ikke er indberettet fra analyselaboratorierne. Med hensyn til boringskontroldata, som indberettes i henhold til Bek om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, er der iøjnefaldende mangler for så vidt angår Roskilde Amt, Bornholms Regionskommune, Fyns Amt, Sønderjyllands Amt, Viborg Amt og Nordjyllands Amt. Generelt må det antages at et betydeligt antal analyseresultater fra boringskontrollen stadig ikke er overført til JUPITER fra analyselaboratorierne. Der er i JUPITER ikke modtaget STANDAT-filer med grundvandskemiske data fra 2006 i løbet af 2007 fra analyselaboratorierne. Styringsgruppen vurderer at der fortsat er et stort behov for opfølgende datavask og indberetning af data fra laboratorierne til JUPITER af såvel boringskontroldata som GRUMO/LOOP data og andre vandanalyser udtaget og betalt af de nu nedlagte amter. Disse data er af stor betydning for den årlige nationale rapportering af grundvandsovervågningen. Styringsgruppen mener, at der bør tages initiativer til at afhjælpe de skitserede tiltag med de betydelige mangler i data men mangler imidlertid klarhed over hvem, der skal rettes henvendelse til desangående. Det er et problem, at der ikke er en tidsfrist for, hvornår laboratorierne skal indberette data, samt at der ikke er klarhed over hvem, der skal tage initiativ til at følge op på afvigelser. Styringsgruppen for Marin meddeler, at indrapporteringsfristen 1. april blev overholdt af nogle miljøcentre for nogle parametre, men en meget betydelig del af data kom først væsentligt senere. Siden da er de manglende data 6

7 overført, men der har vist sig problemer med en del bundvegetationsdata, der endnu ikke er løst. Desuden har det - sandsynligvis som følge af ændret fagsystem - vist sig at størstedelen af bundfaunadata fra 2006 er så fejlbehæftede, at de på nuværende tidspunkt er uanvendelige. Miljøcentrene er klar over problemet, og der arbejdes på at rette op på det. Det indstilles, at Koordinationsudvalget: drøfter hvorledes styringsgruppen for Landovervågnings omtalte informationsbehov omkring data kan tilvejebringes. beder formanden for styringsgruppen for Grundvand redegøre for, hvilke initiativer styringsgruppen mener der bør tages for at afhjælpe problemerne med mangler i data. drøfter om der er yderligere tiltage der kan gøres for at forbedre dataindberetningen. 5. Status for gennemførte overvågningsaktiviteter i perioden 1. januar - 1. juli 2007 Bilag 5.1 koor4 Aktivitetsoversigt pr I aftalerne mellem DMU og miljøcentrene om NOVANA og DEVANO er det anført, at der skal laves en kvartalsvis opgørelse af de gennemførte aktiviteter. Styringsgrupperne blev anmodet om at lave en oversigt over aktiviteter i NOVANA og DEVANO, som ikke var blevet gennemført frem til 1. august Oversigten fremgår af bilag 5.1. Det overordnede billede er, at programmet i perioden har været gennemført som planlagt. De usædvanlige vejrforhold i 2007 har tilsyneladende betydet en del aflyste eller udsatte prøvetagninger. Derudover har svigtende udstyr og lignende givet mangler i dataopsamlingen. Denne type mangler i dataopsamlingen må betegnes som hændelige og forekom også tidligere. Den væsentligste afvigelse fra et delprogram er i miljøcenter Roskilde, hvor man forventer at gennemføre noget under halvdelen af analyserne på de lysåbne naturtyper og overvågningen af 21 intensive skovstationer gennemføres ikke. Der henvises til punkt 6 på dagsordenen, hvor der redegøres for anvendelsen af de resterende midler i undersøgelsesovervågningsprogrammet. Det indstilles til Koordinationsudvalget, at opgørelsen drøftes. redegørelsen tages til efterretning. 6. Undersøgelsesovervågningsprogrammet Bilag 6.1 koor4 undersøgelsesovervågningsprogram (eftersendes) Miljøcenterkredsen besluttede på mødet den 28. marts 2007, at tilbageholde en pulje på 1,9 mio. kr. til undersøgelsesovervågning, som der skulle tages stilling til i 2. halvår I forlængelse heraf har Miljøovervågnings- 7

8 sekretariat indkaldt forslag til udmøntning af de resterende 1,9 mio.kr. Tilbagemeldingen fra Miljøcentrene omfatter også status på igangværende undersøgelsesprojekter samt udeståender i NOVANA/DEVANO. Miljøovervågningssekretariatet har på baggrund af tilbagemeldingerne udarbejdet en model for allokering af de 1,9 mio. kr. Modellen bygger på en faglig vurdering af projektforslagene samt konsekvenserne af udeståender i NOVA- NA/DEVANO. Endelig er den tidligere fordeling af driftsmidler til undersøgelsesovervågning taget i betragtning. Det indstilles til Koordinationsudvalget, at: godkender fordelingen af de 1,9 mio. kr. 7. Justering af overvågningsprogrammet 2008 Bilag 7.1 koor4 (eftersendes) MOS redegør for processen for justering af overvågningsprogrammet. 8. Yderligere analyser i forhold til overvågningsprogrammet Bilag 8.1 koor4 Projektoplæg_modeller_i_overvågningen Bilag8.1.1 koor4 Projektforslag fra DHI Bilag 8.2 koor4 Projektbeskrivelse af offentlig udbud af kemiske laboratorieanalyser Bilag koor4 Milepælsplan 8.1 Anvendelse af modeller i overvågningen Projektet er etableret for at efterleve Ministerens intentioner om en dynamisk, omkostningseffektiv og videnbaseret overvågning. Projektet skal afdække mulighederne for yderligere anvendelse af modeller og beregningsmetoder i overvågningen som erstatning for konventionel prøvetagning. Projektet skal belyse: Identifikation og beskrivelse af den nuværende anvendelse af modeller i de eksisterende overvågningsprogrammer samt perspektiverne, idet visse modelaktiviteter skal evalueres i Identifikation af områder i overvågningsprogrammerne, hvor der er mulighed for og/eller behov for udvikling af modeller og beregningsmetoder. Identifikation af om der er særlige problemstillinger i overvågningsprogrammerne, der er behov for at få belyst (fx uforklarlige tendenser i måleparametre). De internationale erfaringer med modelanvendelse i overvågningen. Der skal belyses konkrete muligheder for alternative beregningsmetoder og modeller, som kan erstatte aktiviteter i det nuværende overvågningsprogram, og der skal redegøres for, hvordan de alternative overvågningsmetoder kan indgå i et aktuelt delprogram. Såvel de økonomiske som de faglige og kvalitetsmæssige konsekvenser i forhold til den eksisterende overvågning, skal belyses. Tidshorisonten for anvendelse af alternative overvågningsmetoder skal vurderes. Projektet er planlagt med en ambitiøs tidsplan, som derfor bør følges nøje. Følgende møder er planlagt: 8

9 1. møde i projektgruppen tirsdag den 30. oktober workshop med deltagelse af eksterne parter onsdag den 7. november 2. møde i projektgruppen tirsdag den 13. november Der nedsættes en projektgruppe bestående af repræsentanter fra MOS, MST, SNS, GEUS, DMU og MC (2 repræsentanter). Koordinationsudvalget fungerer som styregruppe for projektgruppen, hvor MOS varetager projektledelsen og sekretariatsfunktionen. Deltagerne i projektgruppen skal påregne et ressourceforbrug i størrelsesorden 10 arbejdsdage. Det samlede beløb på ,- finansieres af midler fra overvågningsprogrammernes tværgående indsatser og F&U-projekter. Det indstilles til Koordinationsudvalget, at: finansiering af projekt om modeller i overvågningen via midler fra overvågningsprogrammernes tværgående indsatser og F&Uprojekter godkendes. Projektoplægget om modeller i overvågningen godkendes MOS beder MST, SNS, GEUS og DMU om at udpege 1 repræsentant og MC om at udpege 2 repræsentanter til projektgruppen for modeller i overvågningen senest den 21. september 8.2 Analyse af pris på kemiske laboratorieanalyser Ministeren lover i notat af 24. maj 2007 til Folketinget om natur- og miljøovervågning 2007 at igangsætte en analyse af aktiviteterne i det eksisterende overvågningsprogram til brug for den videre udvikling og optimering af programmet. Et element i denne analyse er, at gennemføre et fornyet udbud på kemiske laboratorieanalyser. Det gennemførte udbud af kemiske laboratorieanalyser i 2007 resulterede i, at laboratorieleverancen for miljøovervågningsprogrammet blev 7 mio. kr. dyrere end tidligere. Som følge heraf besluttede Miljøcenterkredsen på sit 5. møde den 23. maj 2007, at Miljøovervågningssekretariatet i samarbejde med DMU indleder arbejdet med et nyt udbud med henblik på at opnå lavere priser enten ved brug af udenlandske leverandører eller ved lavere priser hos de nuværende leverandører, idet Miljøcenterkredsen peger på en række forhold, der bør overvejes i den forbindelse. Det fornyede udbud på kemiske laboratorieanalyser skal ske på basis af de behovsjusterede overvågningsprogrammer, herunder eventuelle ændringer i overvågningsforpligtelser i henhold til vandrammedirektivet, samt overvågningsbehov som følge af de fremtidige vand- og naturplaner. Projektet er planlagt til at forløbe i to hovedfaser: 1. Hovedfase: september 2007 februar 2008 Baggrundsanalyse, herunder stillingtagen til projektets tidsplan under hensyntagen til inddragelse af justeret overvågningsbehov som følge af vand- 9

10 og naturplaner, dvs. hvorvidt det vurderes mest hensigtsmæssigt at indgå en fornyet kontrakt pr. 1. januar 2009 eller pr. 1. januar Hovedfase: marts 2008 november 2008 [november 2009] Udbudsforretning, herunder udarbejdelse af kravspecifikation baseret på resultater og konklusioner fra baggrundsanalysen. Projektets styregruppe forventes sammensat af to repræsentanter fra miljøcentrene, en repræsentant fra GEUS, samt to repræsentanter fra BLS (natur og vand). Sekretariatsleder Bent Sørensen er formand for styregruppen. Styregrupperepræsentanter forventes at være på chefniveau eller med tilsvarende kompetence. Projektgruppen forventes sammensat af to-tre repræsentanter fra miljøcentrene, tre repræsentanter fra BLS (Miljøovervågningssekretariatet, natur og vand). Sophie Winther er projektleder. Det forventes en relativ stor arbejdsindsats for projektgruppen, særligt i analysefasen men også ved udarbejdelse af kravspecifikation. Det indstilles til Koordinationsudvalget, at: Projektbeskrivelsen om offentligt udbud af kemiske laboratorieanalyser godkendes. MOS beder MC og styrelserne om at udpege repræsentanter til styregruppe og projektgruppe senest den 26. september. 9. Håndtering af årsagen til manglende opfyldelse af kravspecifikationen for enkelte parametre i det marine modelkompleks Bilag 9.1 koor4 Redegørelse fra MMK-følgegruppen Følgegruppen for Det marine Modelkompleks (MMK) har drøftet evaluering af den marine modellering med Havmodellen på basis af rapporterne fra og udarbejdelse af en redegørelse til Koordinationsudvalget om manglende opfyldelse af kravspecifikationen for enkelte parametre i det marine modelkompleks. DMI gennemgik evalueringen af modellering i 2006 og udviklingen, der er afspejlet i de årlige evalueringsrapporter fra DHI præsenterede de tiltag, der er foretaget for at imødekomme de problemer, der har været påpeget i evalueringsrapporterne. MMK-følgegruppens redegørelse fremgår af bilag 9.1. Modellen har kunnet leve op til målsætningen for det marine modelkompleks. Der har imidlertid været problemer med opfyldelse af kravspecifikationerne i dele af de modellerede områder. Disse problemer har affødt korrektioner af modellen, så modellen løbende er blevet forbedret i relation til kravspecifikationerne. 10

11 Der er for modellen defineret krav til vandstand, temperatur og salinitet. Endvidere har der i evalueringerne af modellen indgået analyser af "hændelser" (store stigninger i saltkoncentration) samt lagdeling og strøm. For vandstand imødekommes kravene ikke på en række stationer, især hvor tidevandsvariationen er betydelig. MMK-følgegruppen erkender, at kravspecifikationen har været for ambitiøs, og foreslår kravet ændret og gjort mere operationelt. Kravene til temperatur og salinitet blev justeret sidste år. Kravopfyldelsen er blevet bedre i perioden fra 2004 til Temperaturmæssigt har der været problemer i modellen med for lave vintertemperaturer. Modellen er blevet justeret for at imødekomme dette. I 2006 var der problemer med at ramme temperaturerne i den meget varme sommer. DHI arbejder nu på at korrigere dette. Det indstilles, at Koordinationsudvalget: tager redegørelsen til efterretning. anmoder styringsgruppen om en ny redegørelse om ca. 1 år, når den næste evaluering foreligger. beder MMK-følgegruppen om at gøre kravet for vandstand mere operationelt og at følgegruppen orienterer Koordinationsudvalget, når kravet foreligger. 10. Bestemmelsesniveau for makroinvertebrater i vandløb Bilag10.1 koor4 Bestemmelsesniveau for invertebrater.doc Koordinationsudvalget har anmodet Fagdatacentret og styringsgruppe om at lave en faglig udredning vedrørende bestemmelsesniveauet i NOVANA og DEVANO, især hvad angår visse vanskelige taxa og i særdeleshed chironomider. Fagdatacentret og en til formålet nedsat arbejdsgruppe har analyseret problemstillingen. På baggrund af udredningen anbefaler Styringsgruppen i enighed at identifikationsniveauet for dansemyg fra og med 2007 som udgangspunkt ændres fra art/slægt til underfamilie (dog identificeres Chironomus uændret mindst til slægt) for prøver under NOVANA og DEVANO, MEN at det hidtidige identifikationsniveau for gruppen bibeholdes i perioden for de stationer under NOVANA, hvor der ikke er taget makroinvertebratprøver i perioden (i alt 216 stationer) at fortsætte med det hidtidige identifikationsniveau for Chironomidae i perioden frem til og med 2009 for de 50 intensive stationer. Den faglige baggrund for anbefalingerne og konsekvenserne for den geografiske dækning af aktiviteten fremgår af bilag Med ændringen i bestemmelsesniveau forventes det, at miljøcentrene selv kan oparbejde faunaprøverne. Fagdatacentret for Ferskvand afholder i efteråret en kursus- 11

12 række, som skal uddanne medarbejdere i miljøcentrene til at kunne udføre opgaven på god og ensartet vis. Arbejdsgruppen argumenterede desuden for en mindre justering af den tekniske anvisning for Indsamling af data til beregning af det fysiske indeks, når vanddybden overstiger 1 m (vadedybde). Den faglige baggrund herfor fremgår ligeledes af bilag Ressourceforbruget til aktiviteten vurderes i forbindelse med de øvrige aktiviteter ikke at være nævneværdigt. På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen ligeledes med styringsgruppens enige tilslutning: at der åbnes mulighed for at angive skøn over vandløbsparametre og "substratparametre uden at der vades, og at den tekniske anvisning justeres i overensstemmelse hermed. Styringsgruppen besluttede desuden at opfordre Koordinationsudvalget til at iværksætte et arbejde, som skal føre til en revideret vejledning i biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet til erstatning for Miljøstyrelsens vejledning fra 1998 til brug for den fremtidige overvågning. Det ligger imidlertid uden for Koordinationsudvalgets kompetence at træffe beslutning herom, da det er de administrative styrelsers ressort at udarbejde vejledninger. På den baggrund indstilles det, at Koordinationsudvalget anbefaler den rette administrative styrelse, at revidere gældende vejledning i biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet. Det indstilles, at Koordinationsudvalget godkender at bestemmelsesniveauet for dansemyg fra og med 2007 som udgangspunkt ændres i overensstemmelse med styringsgruppens anbefaling. beslutter at bibeholde det hidtidige identifikationsniveau for gruppen i perioden for de stationer under NOVANA, hvor der ikke er taget makroinvertebratprøver i perioden beslutter at fortsætte med det hidtidige identifikationsniveau for Chironomidae i perioden frem til og med 2009 for de 50 intensive stationer. godkender at data til beregning af det fysiske indeks, når vanddybden overstiger 1 m (vadedybde) indsamles ved at angive skøn over vandløbsparametre og "substratparametre, uden at der vades og anmoder styringsgruppen om at revidere den tekniske anvisning i forhold til dette. beder SNS/BLS om at redegøre for mulighederne for at revidere vejledningen i biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet. 11. Ændring af teknisk anvisning for primærproduktion Bilag 11.1 koor4 TA04_2_4_primaerprod_sept_07 Styringsgruppen for marine områder behandlede på møde den 14. august 2007 et forslag fra M-FDC om at ændre de tekniske anvisninger for primærproduktionsmålinger, jf. statusrapporten fra den marine styringsgruppe. Forslaget omfatter en nedsættelse at opbevaringstiden fra indsamling af en prøve til analyse fra otte til maksimalt fire timer svarende til DS

13 Styringsgruppen tilsluttede sig forslaget fra M-FDC. Vedhæftet er de tekniske anvisninger, hvor den omtalte rettelse findes i afsnit 2.4.3, linie 9. Det indstilles at Koordinationsudvalget: godkender forslaget til revision af den tekniske anvisning for primærproduktionsmålinger. 12. Liste over udpegede laboratorier Bilag 12.1 koor4 Laboratorier september 2007 Miljøstyrelsen har opdateret Listen over udpegede laboratorier. Det fremgår af listen, at der er enkelte stoffer, der endnu ikke er udpeget laboratorier for. Det forventes at de manglende udpegninger vil være på plads inden årets udgang. DMU vil på mødet give en mundtlig orientering om status. Listen er lagt på NOVANA-hjemmesiden. Det indstilles at Koordinationsudvalget: tager opdateringen af listen over udpegede laboratorier til efterretning. 13. Tværgående indsatser og F&U-projekter 13.1 Forslag til screeningsundersøgelser i 2008 Arbejdsgruppen vedr. miljøfremmede stoffer og tungmetaller i NOVANA har udarbejdet et forslag til hvilke stoffer, det anbefales at inddrage i I budgettet for tværgående indsatser i 2008 er der disponeret ca. 1 mio. kr. til screeningsundersøgelse af nye miljøfremmede stoffer. Følgende stoffer anbefales i prioriteret rækkefølge til screeningsundersøgelse: Methylkviksølv og hexachlorbutadien i biota Svampemidler (azol-fungicider) Sucralose Miljøstyrelsen har udsivning fra forurenede grunde til overfladevand som højest prioritet, Miljøstyrelsen tilslutter sig derefter den øvrige arbejdsgruppes prioritering af ovennævnte stoffer. GEUS støtter, at udsivning fra forurenede grunde til overfladevand skal have høj prioritet. Begrundelsen for de foreslåede stoffer/undersøgelser er følgende: Udsivning fra forurenede grunde: Miljøstyrelsen har anført at: Der er ikke tidligere udført lignende undersøgelser, og en overordnet vurdering indikerer, at der potentielt kan være tale om stofudsivninger til overfladevand fra mange, også mindre, jordforurenin- 13

14 ger. Viden om udsivning til overfladevand fra jordforureninger er nødvendig af hensyn til vandrammedirektivets miljømål om god tilstand og af hensyn til habitatdirektivets krav om, at der skal være sikkerhed for, at der ikke sker nogen påvirkning af et internationalt beskyttelsesområde. Ifølge overvågningsbestemmelserne i vandrammedirektivet er der desuden forpligtelse til at have et overvågningsprogram, som kan beskrive den aktuelle tilstand af overfladevand. Dette forudsætter viden om eventuelle forureningsbidrag fra jordforureninger. Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at forslaget ligger inden for formålet med screeningsundersøgelser, idet det handler om at undersøge, om specifikke stoffer bør medtages i flere matricer. De aktuelle stoffer er i øvrigt kun i yderst begrænset omfang moniteret i andre matricer end spildevand under NOVANA. Det er et akut problem, at der generelt ikke foreligger viden om udsivning fra jordforureninger til overfladevand. Det er ifølge MST ikke dækkende alene at få denne viden i forhold til nye stoffer via kommende generelle screeninger Formålet med screeningsundersøgelser af nye miljøfremmede stoffer er at belyse deres forekomst med henblik på at danne grundlag for en vurdering af, om det er relevant at inddrage stofferne i overvågningen. Der var derfor ikke enighed i arbejdsgruppen om at tilslutte sig Miljøstyrelsens prioritering af dette projektforslag, idet det blev vurderet, at der er tale om et jordforureningsprojekt omhandlende transportmekanismer af primært gamle stoffer. Som alternativ er det foreslået at inddrage udsivning fra jordforureninger i screeningsundersøgelse af nye stoffer i det omfang, det er relevant på lige fod med andre matricer. Miljøstyrelsen tilslutter sig forslaget om at inddrage udsivning fra jordforureninger som matrice i relevante screeningsundersøgelser. Methylkviksølv og hexachlorbutadien: Der foreligger projektforslag til screeningsundersøgelse af methylkviksølv og hexachlorbutadien i biota fra sidste års prioriteringsrunde. Stofferne blev ikke prioriteret til igangsættelse i 2007, da andre forslag havde højere prioritet. Forslaget til vandrammedirektivets datterdirektiv for prioriterede stoffer indeholder forslag til EQS for methylkviksølv og hexachlorbudtadien i biota. Der foreligger ikke data, som belyser indholdet af de to stoffer i biota i Danmark. Svampemidler (azol-fungicider) Triazolfungiciderne tebuconazol, propiconazol og epoxiconazol har i en ny undersøgelse vist sig at have hormonforstyrrende effekt 1. De tre stoffer er de mest anvendte triazol-forbindelser i Danmark. Propiconazol var med i overvågningen af grundvand og ferskvand i NOVA Ved overvågning i fem store vandløb blev stoffet fundet i 8 % af prøverne. I grundvand blev stoffet fundet i 0,4 % af de undersøgte indtag (4 ud af 997). 1 Effects of azole fungizides on the function of sex and thyroid hormones. Danish EPA, Pesticide Research No

15 Der foreligger ingen direktiv- eller konventionsforpligtelse specifikt for de pågældende pesticider. En screeningsundersøgelse vil kunne afklare om stofferne skal henregnes under vandrammedirektivets forpligtelse til at monitere andre forurenende stoffer, der udledes i signifikant mængde, og de vurderes relevante på grund af deres hormonforstyrrende effekt. Sucralose: Sucralose er fundet i høje koncentrationer i andre nordiske lande. Der er ikke dokumentet økotoksikologisk effekt af sucralose, men der er tale om et forholdsvis nyt stof, der anvendes i store mængder i fødevareindustrien, og som er langsomt nedbrydeligt. Der er fokus på, om stoffets sødevirkning kan påvirke økosystemer. Hvis det viser sig at være tilfældet, kan dette i kombination med stoffets langsomme nedbrydning vise sig at have en væsentlig økotoksikologisk betydning. Det er derfor endnu uklart, om stoffet tilføjes vandmiljøet i signifikant mængde og dermed skal håndteres som andre forurenende stoffer, jf. Vandrammedirektivet. Det indstilles at Koordinationsudvalget: beder MST redegøre for synspunkter jf. screeningsundersøgelser. drøfter forslagene til screeningsundersøgelse. foretager en prioritering blandt de foreslåede stoffer/projekter. anmoder arbejdsgruppen vedr. miljøfremmede stoffer og tungmetaller i NOVANA om at iværksætte, at der udarbejdes projektforslag til screeningsundersøgelse af de af koordinationsudvalget prioriterede forslag med henblik på at forslagene kan forelægges koordinationsudvalget på mødet i december Indikatorer for globale klimaforandringer i overvågningen Bilag koor4 Projektbeskrivelse IGLOO - endelig Projektgruppen bag forslaget om Indikatorer til globale klimaforandringer i overvågningen har udarbejdet en endelig projektbeskrivelse for klimaprojektet. Projektet består af følgende hovedelementer: - indledende workshop, - regional dataanalyse udvælgelse af indikatorer, - national dataanalyse udvælgelse af indikatorer, - kritisk gennemgang af nuværende overvågnings perspektiveret i forhold til klimaforandringer, - afsluttende workshop, - rapportering/anbefalinger. Projektet har et samlet budget på kr. og forventes at løbe over et år med afslutning medio Første workshop i IGLOO-projektet afholdes mandag 1. oktober Det indstilles at Koordinationsudvalget: tager projektbeskrivelsen til efterretning. 15

16 13.3 Nye tværgående indsatser Bilag koor4 Oversigt over tværgående indsatser og projekter.doc MOS foreslår at projektet om anvendelse og udvikling af pigment/klorofyl a ratioer til en kvalitativ og kvantitativ vurdering af algesammensætningen i ferskvand ikke sættes i værk med henblik på at opnå en større økonomisk reserve. Der tages stilling til ikke-disponerede midler under tværgående indsatser på et senere møde. Det indstilles at Koordinationsudvalget: godkender forslag om at projektet om anvendelse og udvikling af pigment/klorofyl a ratioer til en kvalitativ og kvantitativ vurdering af algesammensætningen i ferskvand ikke sættes i værk Afsluttede tværgående indsatser og F&U-projekter Der er ingen afsluttede projekter. 14. Næste møde 5. december 2007 Status fra styringsgrupperne Tværgående indsatser og F&U-projekter Vand- og Naturdage Paradigmer 2008 Evaluering af rapportering 2007 Evaluering af iltsvindsrapportering 2007 Status fra STANDAT-sekretariatet Anden opfølgning fra mødet i september 2007 Status for justering af overvågningsprogrammet 5. marts 2008 Status fra styringsgrupperne Tværgående indsatser og F&U-projekter Anden opfølgning fra mødet i december 11. juni 2008 Status fra styringsgrupperne Tværgående indsatser og F&U-projekter 17. september 2008 Status fra styringsgrupperne Tværgående indsatser og F&U-projekter 3. december 2008 Status fra styringsgrupperne Tværgående indsatser og F&U-projekter 15. Eventuelt 16

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00067 Ref. sahhe/hvb Den 26. januar 2015 Høringsnotat vedrørende lovforslag om grundvandskortlægning

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

VANDLØB 2012 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 75 2013

VANDLØB 2012 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 75 2013 VANDLØB 212 NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 75 213 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] VANDLØB 212 NOVANA Videnskabelig

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003

Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003 Rapport over revision af Fødevaredirektoratets kontrol med fødevarer i 2003 Udarbejdet af Revisionsenheden: Kåre Degn Johansson Tina Sørensen Emilie Sloth Nanna Jansson Cebina Hansen Betina Bengtsen Rapport

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater

Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater Arbejdspapir Deloitte Business Consulting A/S 2014 Indhold 1. Introduktion 2. Den reguleringsmæssige

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere