Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl ca på H.C. Andersen Hotel, Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense"

Transkript

1 Miljøovervågningssekretariatet J.nr. CFK Ref. sowin/krpol Den 12. september 2007 Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl ca på H.C. Andersen Hotel, Odense Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Status fra styringsgrupperne 4. Evaluering af dataindberetning Status for gennemførte overvågningsaktiviteter i perioden 1. januar juli Undersøgelsesovervågningsprogrammet 7. Justering af overvågningsprogrammet Yderligere analyser i forhold til overvågningsprogrammet 9. Håndtering af årsagen til manglende opfyldelse af kravspecifikationen for enkelte parametre i det marine modelkompleks 10. Bestemmelsesniveau for makroinvertebrater i vandløb 11. Ændring af teknisk anvisning for primærproduktion 12. Liste over udpegede laboratorier 13. Tværgående indsatser og F&U-projekter Næste møde 15. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles at: Dagsordenen godkendes. 2. Meddelelser 2.1 Paradigma for rapportering Fagdatacentrene skal udarbejde paradigma for rapporteringen, som præsenteres på december-mødet. I denne forbindelse erindres om, at paradigmet for rapportering i 2008 som noget nyt også skal omfatte DEVANO. 2.2 Referat fra Koordinationsudvalgets møde MOS lægger op til at referatet fra Koordinationsudvalgsmødet vil have karakter af et beslutningsreferat, men på et niveau hvor konteksten stadig Center for Koncernforvaltning Rentemestervej København NV Tlf CVR EAN

2 fremgår. Hvis der er synspunkter, man gerne vil have ført til referat, kan man specifikt udtrykke dette. 2.3 Udsendelse af kommenteret dagsorden Der stiles mod at den kommenterede dagsorden så vidt muligt sendes ud en uge inden afholdelse af mødet. 2.4 Status for overvågningsbekendtgørelsen Orientering ved MST 2.5 Status på fagsystemer Bilag 2.2 koor4 status på fagsystemer (eftersendes) Orientering fra Miljøportalssekretariatet 2.6 Gendannelse af undergruppen for tværgående data Der er behov for at gruppen for tværgående data gendannes for at undersøge behovet for fælles indkøb af klimadata, orthofoto, satellitfoto mv. MC melder repræsentanter ind til MOS senest den 26. september. 2.7 Status for aftaler vedr. NOVANA og DEVANO 2007 Aftaler vedr. NOVANA og DEVANO 2007 mellem miljøcentrene og DMU blev indgået i juni/juli måned. Aftalerne omfatter det program, som blev vedtaget i revisionsgruppen med den aktivitetsreduktion svarende til godt 7 mio. kr. pga. forhøjede analysepriser, som blev vedtaget i koordinationsudvalget i maj Programmet ville dermed være i overensstemmelse med den orientering, der blev givet Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og ministeren om overvågningsprogrammet. Miljøcentrene har i følgebrevene til de underskrevne aftaler taget visse forbehold for programmets gennemførelse, fx såfremt der ikke kan ske genbesættelse af stillinger som følge af ansættelsesstop. 2.8 Vand & Naturdage 2007 Bilag 2.1 koor4 Program for VogN-dage 2007 En næsten færdig version af programmet vedlægges til orientering. 2.9 Orientering om fordeling af merpris for kemiske analyser Miljøovervågningssekretariatet har den 11. september 2007 rundsendt et brev til MC-direktørerne med fordeling af merpris for analyser. Fordelingen er foretaget med udgangspunkt i DMU's beregninger. 3. Status fra styringsgrupperne Bilag3.1 koor4_status_fra_styringsgrupperne 2

3 3.1 Styringsgruppen for Atmosfæren Der er intet at bemærke til statusrapporten fra styringsgruppen for Atmosfæren, idet der ikke har været afholdt møde. Mødet i styringsgruppen er udskudt til ultimo oktober, grundet at den årlige rapportering af overvågningsresultaterne er blevet udskudt. 3.2 Styringsgruppen for Landovervågning I styringsgruppen for Landovervågning har Henrik Narud, MC Ribe overtaget formandsposten og Ruth Grant, DMU har overtaget sekretærposten. For at øge kvalitetssikringen af de tekniske installationer under LOOP programmet besluttede styringsgruppen, at der skal foretages en grundig gennemgang af alle grundvandsboringer og pejlerør i lighed med den gennemgang der er blevet foretaget for GRUMO boringer. Til næste møde i styringsgruppen udarbejdes en plan for arbejdet, som vil blive gennemført i foråret I Landovervågningen udløber tingslysning af stationer i , hvorfor det er på tide at starte processen med fornyelse af tinglysningen. Arbejdet med tingslysning blev oprindelig udført af GEUS. Styringsgruppen for Landovervågning indstiller til Koordinationsudvalget, at opgaven med fornyelse af tingslysningen overgår til de respektive Miljøcentre. Det indstilles, at tinglysningen denne gang gøres tidsubegrænset. Der kan fremkomme udgifter i forbindelse med tinglysningen. For det tidligere Landovervågningsopland, Barslund Bæk (under Ringkøbing / Viborg amter) foretages ingen fornyelse af tinglysning. Styringsgruppen for Landovervågning forudsætter at eventuel sløjfning af stationer foretages af Miljøcenter Ringkøbing. 3.3 Styringsgruppen for Terrestrisk natur Om kvartalsoversigten over aktiviteter i 2007 kan Styringsgruppen for Terrestrisk Natur oplyse, at MC Roskilde kun vil udføre 50 % af overvågningen. Flere miljøcentre meddelte, at overvågningen af en del habitatnaturtyper er udført senere end fastsat i de tekniske anvisninger, da bevillingerne først blev udløst sent i perioden. Det betyder, at det vil blive vanskeligt at sammenligne data med tidligere år i og med at arterne ikke nødvendigvis er de samme senere på året, vegetationshøjden vil afvige markant etc. Roskilde Miljøcenter har kun gennemført ca. 50 % af overvågningen på de tørre naturtyper. Skovovervågningen kommer slet ikke i gang. Artsovervågningen og DEVANO vil blive gennemført. Der henvises til punkt 6 på dagsordenen. 3.4 Styringsgruppen for Ferskvand Styringsgruppen for Ferskvand har påbegyndt udmøntningen af screeningen i for miljøfremmede stoffer i søer og vandløb. Styringsgruppen har behandlet et ændret bestemmelsesniveau for makroinvertebrater i vandløb og er nået til en enig indstilling, jf. punkt 10 på dagsordenen. 3.5 Styringsgruppen for Grundvand I styringsgruppen for grundvand er sket følgende ændringer i gruppens sammensætning. Steffen Dahl Kristensen afløser Signe Grønhøj som re- 3

4 præsentant for MC Århus. Claus Vangsgård afløser Jens Bastrup begge fra DANVA, som repræsentant for KL. Carsten Christiansen fra KL har henvendt sig til Styringsgruppen med en anmodning om repræsentation for KL. Styringsgruppen anbefaler dette, da kommunerne er en væsentlig dataleverandør til overvågningsprogrammet. I forlængelse heraf fandt styringsgruppen det hensigtsmæssigt at vandværkerne fremover får en fælles repræsentation i styringsgruppen, da Vandværkerne ligeledes er væsentlige dataleverandører til overvågningsprogrammet. Claus Vangsgård lovede at undersøge, om han kunne få mandat til at repræsentere såvel DANVA som FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark). Det nationale pejleprogram, som er vigtigt for vandplanerne, er under implementering i samtlige Miljøcentre, men mandskabsproblemer gør sig gældende i Ringkøbing MC. Det aftalte program for DEVANO er generelt langt fremme i samtlige Miljøcentre. 3.6 Styringsgruppen for Marine områder Følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) under styringsgruppen for marine områder har afholdt møde. Hovedpunkter på mødet var evaluering af den marine modellering med Havmodellen på basis af rapporterne fra og udarbejdelse af en redegørelse til Koordinationsudvalget om manglende opfyldelse af kravspecifikationen for enkelte parametre i det marine modelkompleks, jf. punkt 9 på dagsordenen. M-FDC præsenterede dokumentation for opbevaringstidens effekt på analyseresultaterne af primærproduktionsmålingerne. Konklusionen er, at forlænget opbevaringstid øger forskellen mellem resultaterne i forhold til, hvis målingerne foretages kort efter indsamlingen. Ændringerne er ikke systematiske, og der kan derfor ikke automatisk kompenseres for opbevaringstiden. Styringsgruppen var enige om, at primærproduktionsmålinger er dyre og det er nødvendigt, at resultaterne er pålidelige, sammenlignelige og anvendelige. Styringsgruppen mener, at der må holdes fast i de faglige argumenter for en kort opbevaringstid. Hvis det viser sig at være et problem at overholde på nogle stationer, må man ved en kommende revision overveje, om det logistisk kan løses og, om man skal bibeholde denne parameter i det pågældende område. Styringsgruppen besluttede, at de tekniske anvisninger for primærproduktionsmålinger bør ændres, så opbevaringstiden sættes til maksimalt fire timer svarende til DS 293, jf. punkt 11 på dagsordenen. MC'erne orienterede om at prøvetagningen overordnet forløb som planlagt. I enkelte MC'er havde vejrlig dog forhindret nogle prøvetagninger. I Roskilde har mangel på skippere til centrets skibe forhindret nogle bundvegetationsundersøgelser ved Sjællands nordkyst. I Århus har en uafklaret sag om evt. konkurrenceforvridning betydet, at makrofytundersøgelserne udskydes til næste år. 4

5 Styringsgruppen diskuterede iltsvindsmålingerne i DEVANO-programmet. Der var enighed om, at under vejrforhold, hvor der med sikkerhed ikke forekommer iltsvind, vil det ikke være nødvendigt at slavisk overholde en overvågning hver eller hver anden uge. I så fald vil det være mere hensigtsmæssigt at intensivere kortlægningen i de perioder, hvor der er iltsvind eller iltsvind under udvikling samt i perioderne op til iltsvindsrapporteringen. I de aftalte perioder inden iltsvindsrapporteringen er det nødvendigt at sejle uafhængigt af vejret. Det indstilles, at Koordinationsudvalget: beder formanden for styringsgruppen for Landovervågning redegøre for størrelsesorden af udgifter i forbindelse med tinglysning af landovervågningsstationerne. vedtager at opgaven med fornyelse af tingslysning af stationer i Landovervågningen overgår til de respektive Miljøcentre samt at tinglysningen gøres tidsubegrænset. drøfter styringsgruppen for Grundvands anbefaling om at KL repræsenteres i styringsgruppen. I øvrigt tager statusrapporterne til efterretning. 4. Evaluering af dataindberetning 2006 Bilag3.1 koor4_status_fra_styringsgrupperne Bilag4.1.1 koor4 Marin_Dataoverførsler fra 2006 maj 2007 til CFK Landovervågning Miljøcentrenes indberetning af data er afsluttet for interviewdata og jordvandskemi, men der pågår stadig kvalitetstjek af data. Med hensyn til LOOP grundvand er der registreret for få data i Jupiter. Det er uvist hvor problemet ligger. GEUS følger op på problemet. Data for Grønt Regnskab forventes indberettet 15. september Miljøcentrene har givet udtryk for at de har vanskeligt ved at overskue hvor data ligger og på hvilket format, samt hvorledes data-flowet vil være fremover. Der er behov for en generel information herom. I styregruppen for punktkilder var der enighed om, at DMP bør prioritere miljøcentrenes problemer med winspv højere, da det bremser centrenes videre arbejde med både indberetningerne til Miljøstyrelsen samt belastningsopgørelserne til DMU. MST har gjort opmærksom på dette. Der henvises til punkt 2.5. Miljøstyrelsen vil med udgangen af august lukke for indberetningen af data fra både miljøcentre og kommuner, da belastningsopgørelse skal sendes til DMU. Udarbejdelsen af belastningsopgørelser i 2007 indeholder en aftale om, at Miljøcentrene udarbejder opgørelser om de diffuse belastninger via STOQ og sender dem videre til DMU. På styringsgruppemødet blev det aftalt, at Miljøstyrelsen sender data fra punktkilderne til miljøcentrene. Hvor det er muligt sender Miljøstyrelsen data på punktkildeniveau (renseanlæg, industrier, dambrug, havbrug). Miljøcentrene lægger herefter data i STOQ og 5

6 udarbejder belastningsopgørelserne til DMU. Herudover sender Miljøstyrelsen som normalt punktkildedata fordelt på hydrologiske referencer til DMU. Styringsgruppen for Terrestrisk Natur kan meddele at dataindberetningen i arts- og naturtypeprogrammet er forløbet planmæssigt. Styringsgruppen for Ferskvand er i gang med at lægge data ind i fagdatacentrets databaser og gennemføre kvalitetskontrollen. Hvad angår belastning og kildeopsplitning, forventer gruppen ikke processen afsluttet før lidt ind i oktober. Styringsgruppen er derfor ikke i stand til at evaluere dataindberetningen før oktober. Ifølge styringsgruppen for Grundvand er antallet af grumo-prøver påfaldende lavt for Vestsjællands Amt, Bornholms Amtskommune og Fyns Amt. Det kan ikke afgøres om det lave antal skyldes manglende prøvetagning eller manglende dataindberetning. Dog er det klarlagt, at der er sket en teknisk fejl for så vidt angår Fyns Amt og at de manglende data er tilstede i amtets databasedump, hvorfra de forsøges overført til Jupiter. Antallet af LOOP-prøver er påfaldende lavt for Storstrøms Amt, Fyns Amt, Vejle Amt samt Nordjyllands Amt f.s.a. pesticider. Det kan ikke afgøres med sikkerhed om det lave antal skyldes manglende prøvetagning eller manglende dataindberetning. Dog må det anses for sandsynligt at en del af analyseresultaterne fra sidste prøvetagningsrunde ikke har været inkluderet i amternes indberetning i nov. - dec og således stadig ikke er indberettet fra analyselaboratorierne. Med hensyn til boringskontroldata, som indberettes i henhold til Bek om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, er der iøjnefaldende mangler for så vidt angår Roskilde Amt, Bornholms Regionskommune, Fyns Amt, Sønderjyllands Amt, Viborg Amt og Nordjyllands Amt. Generelt må det antages at et betydeligt antal analyseresultater fra boringskontrollen stadig ikke er overført til JUPITER fra analyselaboratorierne. Der er i JUPITER ikke modtaget STANDAT-filer med grundvandskemiske data fra 2006 i løbet af 2007 fra analyselaboratorierne. Styringsgruppen vurderer at der fortsat er et stort behov for opfølgende datavask og indberetning af data fra laboratorierne til JUPITER af såvel boringskontroldata som GRUMO/LOOP data og andre vandanalyser udtaget og betalt af de nu nedlagte amter. Disse data er af stor betydning for den årlige nationale rapportering af grundvandsovervågningen. Styringsgruppen mener, at der bør tages initiativer til at afhjælpe de skitserede tiltag med de betydelige mangler i data men mangler imidlertid klarhed over hvem, der skal rettes henvendelse til desangående. Det er et problem, at der ikke er en tidsfrist for, hvornår laboratorierne skal indberette data, samt at der ikke er klarhed over hvem, der skal tage initiativ til at følge op på afvigelser. Styringsgruppen for Marin meddeler, at indrapporteringsfristen 1. april blev overholdt af nogle miljøcentre for nogle parametre, men en meget betydelig del af data kom først væsentligt senere. Siden da er de manglende data 6

7 overført, men der har vist sig problemer med en del bundvegetationsdata, der endnu ikke er løst. Desuden har det - sandsynligvis som følge af ændret fagsystem - vist sig at størstedelen af bundfaunadata fra 2006 er så fejlbehæftede, at de på nuværende tidspunkt er uanvendelige. Miljøcentrene er klar over problemet, og der arbejdes på at rette op på det. Det indstilles, at Koordinationsudvalget: drøfter hvorledes styringsgruppen for Landovervågnings omtalte informationsbehov omkring data kan tilvejebringes. beder formanden for styringsgruppen for Grundvand redegøre for, hvilke initiativer styringsgruppen mener der bør tages for at afhjælpe problemerne med mangler i data. drøfter om der er yderligere tiltage der kan gøres for at forbedre dataindberetningen. 5. Status for gennemførte overvågningsaktiviteter i perioden 1. januar - 1. juli 2007 Bilag 5.1 koor4 Aktivitetsoversigt pr I aftalerne mellem DMU og miljøcentrene om NOVANA og DEVANO er det anført, at der skal laves en kvartalsvis opgørelse af de gennemførte aktiviteter. Styringsgrupperne blev anmodet om at lave en oversigt over aktiviteter i NOVANA og DEVANO, som ikke var blevet gennemført frem til 1. august Oversigten fremgår af bilag 5.1. Det overordnede billede er, at programmet i perioden har været gennemført som planlagt. De usædvanlige vejrforhold i 2007 har tilsyneladende betydet en del aflyste eller udsatte prøvetagninger. Derudover har svigtende udstyr og lignende givet mangler i dataopsamlingen. Denne type mangler i dataopsamlingen må betegnes som hændelige og forekom også tidligere. Den væsentligste afvigelse fra et delprogram er i miljøcenter Roskilde, hvor man forventer at gennemføre noget under halvdelen af analyserne på de lysåbne naturtyper og overvågningen af 21 intensive skovstationer gennemføres ikke. Der henvises til punkt 6 på dagsordenen, hvor der redegøres for anvendelsen af de resterende midler i undersøgelsesovervågningsprogrammet. Det indstilles til Koordinationsudvalget, at opgørelsen drøftes. redegørelsen tages til efterretning. 6. Undersøgelsesovervågningsprogrammet Bilag 6.1 koor4 undersøgelsesovervågningsprogram (eftersendes) Miljøcenterkredsen besluttede på mødet den 28. marts 2007, at tilbageholde en pulje på 1,9 mio. kr. til undersøgelsesovervågning, som der skulle tages stilling til i 2. halvår I forlængelse heraf har Miljøovervågnings- 7

8 sekretariat indkaldt forslag til udmøntning af de resterende 1,9 mio.kr. Tilbagemeldingen fra Miljøcentrene omfatter også status på igangværende undersøgelsesprojekter samt udeståender i NOVANA/DEVANO. Miljøovervågningssekretariatet har på baggrund af tilbagemeldingerne udarbejdet en model for allokering af de 1,9 mio. kr. Modellen bygger på en faglig vurdering af projektforslagene samt konsekvenserne af udeståender i NOVA- NA/DEVANO. Endelig er den tidligere fordeling af driftsmidler til undersøgelsesovervågning taget i betragtning. Det indstilles til Koordinationsudvalget, at: godkender fordelingen af de 1,9 mio. kr. 7. Justering af overvågningsprogrammet 2008 Bilag 7.1 koor4 (eftersendes) MOS redegør for processen for justering af overvågningsprogrammet. 8. Yderligere analyser i forhold til overvågningsprogrammet Bilag 8.1 koor4 Projektoplæg_modeller_i_overvågningen Bilag8.1.1 koor4 Projektforslag fra DHI Bilag 8.2 koor4 Projektbeskrivelse af offentlig udbud af kemiske laboratorieanalyser Bilag koor4 Milepælsplan 8.1 Anvendelse af modeller i overvågningen Projektet er etableret for at efterleve Ministerens intentioner om en dynamisk, omkostningseffektiv og videnbaseret overvågning. Projektet skal afdække mulighederne for yderligere anvendelse af modeller og beregningsmetoder i overvågningen som erstatning for konventionel prøvetagning. Projektet skal belyse: Identifikation og beskrivelse af den nuværende anvendelse af modeller i de eksisterende overvågningsprogrammer samt perspektiverne, idet visse modelaktiviteter skal evalueres i Identifikation af områder i overvågningsprogrammerne, hvor der er mulighed for og/eller behov for udvikling af modeller og beregningsmetoder. Identifikation af om der er særlige problemstillinger i overvågningsprogrammerne, der er behov for at få belyst (fx uforklarlige tendenser i måleparametre). De internationale erfaringer med modelanvendelse i overvågningen. Der skal belyses konkrete muligheder for alternative beregningsmetoder og modeller, som kan erstatte aktiviteter i det nuværende overvågningsprogram, og der skal redegøres for, hvordan de alternative overvågningsmetoder kan indgå i et aktuelt delprogram. Såvel de økonomiske som de faglige og kvalitetsmæssige konsekvenser i forhold til den eksisterende overvågning, skal belyses. Tidshorisonten for anvendelse af alternative overvågningsmetoder skal vurderes. Projektet er planlagt med en ambitiøs tidsplan, som derfor bør følges nøje. Følgende møder er planlagt: 8

9 1. møde i projektgruppen tirsdag den 30. oktober workshop med deltagelse af eksterne parter onsdag den 7. november 2. møde i projektgruppen tirsdag den 13. november Der nedsættes en projektgruppe bestående af repræsentanter fra MOS, MST, SNS, GEUS, DMU og MC (2 repræsentanter). Koordinationsudvalget fungerer som styregruppe for projektgruppen, hvor MOS varetager projektledelsen og sekretariatsfunktionen. Deltagerne i projektgruppen skal påregne et ressourceforbrug i størrelsesorden 10 arbejdsdage. Det samlede beløb på ,- finansieres af midler fra overvågningsprogrammernes tværgående indsatser og F&U-projekter. Det indstilles til Koordinationsudvalget, at: finansiering af projekt om modeller i overvågningen via midler fra overvågningsprogrammernes tværgående indsatser og F&Uprojekter godkendes. Projektoplægget om modeller i overvågningen godkendes MOS beder MST, SNS, GEUS og DMU om at udpege 1 repræsentant og MC om at udpege 2 repræsentanter til projektgruppen for modeller i overvågningen senest den 21. september 8.2 Analyse af pris på kemiske laboratorieanalyser Ministeren lover i notat af 24. maj 2007 til Folketinget om natur- og miljøovervågning 2007 at igangsætte en analyse af aktiviteterne i det eksisterende overvågningsprogram til brug for den videre udvikling og optimering af programmet. Et element i denne analyse er, at gennemføre et fornyet udbud på kemiske laboratorieanalyser. Det gennemførte udbud af kemiske laboratorieanalyser i 2007 resulterede i, at laboratorieleverancen for miljøovervågningsprogrammet blev 7 mio. kr. dyrere end tidligere. Som følge heraf besluttede Miljøcenterkredsen på sit 5. møde den 23. maj 2007, at Miljøovervågningssekretariatet i samarbejde med DMU indleder arbejdet med et nyt udbud med henblik på at opnå lavere priser enten ved brug af udenlandske leverandører eller ved lavere priser hos de nuværende leverandører, idet Miljøcenterkredsen peger på en række forhold, der bør overvejes i den forbindelse. Det fornyede udbud på kemiske laboratorieanalyser skal ske på basis af de behovsjusterede overvågningsprogrammer, herunder eventuelle ændringer i overvågningsforpligtelser i henhold til vandrammedirektivet, samt overvågningsbehov som følge af de fremtidige vand- og naturplaner. Projektet er planlagt til at forløbe i to hovedfaser: 1. Hovedfase: september 2007 februar 2008 Baggrundsanalyse, herunder stillingtagen til projektets tidsplan under hensyntagen til inddragelse af justeret overvågningsbehov som følge af vand- 9

10 og naturplaner, dvs. hvorvidt det vurderes mest hensigtsmæssigt at indgå en fornyet kontrakt pr. 1. januar 2009 eller pr. 1. januar Hovedfase: marts 2008 november 2008 [november 2009] Udbudsforretning, herunder udarbejdelse af kravspecifikation baseret på resultater og konklusioner fra baggrundsanalysen. Projektets styregruppe forventes sammensat af to repræsentanter fra miljøcentrene, en repræsentant fra GEUS, samt to repræsentanter fra BLS (natur og vand). Sekretariatsleder Bent Sørensen er formand for styregruppen. Styregrupperepræsentanter forventes at være på chefniveau eller med tilsvarende kompetence. Projektgruppen forventes sammensat af to-tre repræsentanter fra miljøcentrene, tre repræsentanter fra BLS (Miljøovervågningssekretariatet, natur og vand). Sophie Winther er projektleder. Det forventes en relativ stor arbejdsindsats for projektgruppen, særligt i analysefasen men også ved udarbejdelse af kravspecifikation. Det indstilles til Koordinationsudvalget, at: Projektbeskrivelsen om offentligt udbud af kemiske laboratorieanalyser godkendes. MOS beder MC og styrelserne om at udpege repræsentanter til styregruppe og projektgruppe senest den 26. september. 9. Håndtering af årsagen til manglende opfyldelse af kravspecifikationen for enkelte parametre i det marine modelkompleks Bilag 9.1 koor4 Redegørelse fra MMK-følgegruppen Følgegruppen for Det marine Modelkompleks (MMK) har drøftet evaluering af den marine modellering med Havmodellen på basis af rapporterne fra og udarbejdelse af en redegørelse til Koordinationsudvalget om manglende opfyldelse af kravspecifikationen for enkelte parametre i det marine modelkompleks. DMI gennemgik evalueringen af modellering i 2006 og udviklingen, der er afspejlet i de årlige evalueringsrapporter fra DHI præsenterede de tiltag, der er foretaget for at imødekomme de problemer, der har været påpeget i evalueringsrapporterne. MMK-følgegruppens redegørelse fremgår af bilag 9.1. Modellen har kunnet leve op til målsætningen for det marine modelkompleks. Der har imidlertid været problemer med opfyldelse af kravspecifikationerne i dele af de modellerede områder. Disse problemer har affødt korrektioner af modellen, så modellen løbende er blevet forbedret i relation til kravspecifikationerne. 10

11 Der er for modellen defineret krav til vandstand, temperatur og salinitet. Endvidere har der i evalueringerne af modellen indgået analyser af "hændelser" (store stigninger i saltkoncentration) samt lagdeling og strøm. For vandstand imødekommes kravene ikke på en række stationer, især hvor tidevandsvariationen er betydelig. MMK-følgegruppen erkender, at kravspecifikationen har været for ambitiøs, og foreslår kravet ændret og gjort mere operationelt. Kravene til temperatur og salinitet blev justeret sidste år. Kravopfyldelsen er blevet bedre i perioden fra 2004 til Temperaturmæssigt har der været problemer i modellen med for lave vintertemperaturer. Modellen er blevet justeret for at imødekomme dette. I 2006 var der problemer med at ramme temperaturerne i den meget varme sommer. DHI arbejder nu på at korrigere dette. Det indstilles, at Koordinationsudvalget: tager redegørelsen til efterretning. anmoder styringsgruppen om en ny redegørelse om ca. 1 år, når den næste evaluering foreligger. beder MMK-følgegruppen om at gøre kravet for vandstand mere operationelt og at følgegruppen orienterer Koordinationsudvalget, når kravet foreligger. 10. Bestemmelsesniveau for makroinvertebrater i vandløb Bilag10.1 koor4 Bestemmelsesniveau for invertebrater.doc Koordinationsudvalget har anmodet Fagdatacentret og styringsgruppe om at lave en faglig udredning vedrørende bestemmelsesniveauet i NOVANA og DEVANO, især hvad angår visse vanskelige taxa og i særdeleshed chironomider. Fagdatacentret og en til formålet nedsat arbejdsgruppe har analyseret problemstillingen. På baggrund af udredningen anbefaler Styringsgruppen i enighed at identifikationsniveauet for dansemyg fra og med 2007 som udgangspunkt ændres fra art/slægt til underfamilie (dog identificeres Chironomus uændret mindst til slægt) for prøver under NOVANA og DEVANO, MEN at det hidtidige identifikationsniveau for gruppen bibeholdes i perioden for de stationer under NOVANA, hvor der ikke er taget makroinvertebratprøver i perioden (i alt 216 stationer) at fortsætte med det hidtidige identifikationsniveau for Chironomidae i perioden frem til og med 2009 for de 50 intensive stationer. Den faglige baggrund for anbefalingerne og konsekvenserne for den geografiske dækning af aktiviteten fremgår af bilag Med ændringen i bestemmelsesniveau forventes det, at miljøcentrene selv kan oparbejde faunaprøverne. Fagdatacentret for Ferskvand afholder i efteråret en kursus- 11

12 række, som skal uddanne medarbejdere i miljøcentrene til at kunne udføre opgaven på god og ensartet vis. Arbejdsgruppen argumenterede desuden for en mindre justering af den tekniske anvisning for Indsamling af data til beregning af det fysiske indeks, når vanddybden overstiger 1 m (vadedybde). Den faglige baggrund herfor fremgår ligeledes af bilag Ressourceforbruget til aktiviteten vurderes i forbindelse med de øvrige aktiviteter ikke at være nævneværdigt. På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen ligeledes med styringsgruppens enige tilslutning: at der åbnes mulighed for at angive skøn over vandløbsparametre og "substratparametre uden at der vades, og at den tekniske anvisning justeres i overensstemmelse hermed. Styringsgruppen besluttede desuden at opfordre Koordinationsudvalget til at iværksætte et arbejde, som skal føre til en revideret vejledning i biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet til erstatning for Miljøstyrelsens vejledning fra 1998 til brug for den fremtidige overvågning. Det ligger imidlertid uden for Koordinationsudvalgets kompetence at træffe beslutning herom, da det er de administrative styrelsers ressort at udarbejde vejledninger. På den baggrund indstilles det, at Koordinationsudvalget anbefaler den rette administrative styrelse, at revidere gældende vejledning i biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet. Det indstilles, at Koordinationsudvalget godkender at bestemmelsesniveauet for dansemyg fra og med 2007 som udgangspunkt ændres i overensstemmelse med styringsgruppens anbefaling. beslutter at bibeholde det hidtidige identifikationsniveau for gruppen i perioden for de stationer under NOVANA, hvor der ikke er taget makroinvertebratprøver i perioden beslutter at fortsætte med det hidtidige identifikationsniveau for Chironomidae i perioden frem til og med 2009 for de 50 intensive stationer. godkender at data til beregning af det fysiske indeks, når vanddybden overstiger 1 m (vadedybde) indsamles ved at angive skøn over vandløbsparametre og "substratparametre, uden at der vades og anmoder styringsgruppen om at revidere den tekniske anvisning i forhold til dette. beder SNS/BLS om at redegøre for mulighederne for at revidere vejledningen i biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet. 11. Ændring af teknisk anvisning for primærproduktion Bilag 11.1 koor4 TA04_2_4_primaerprod_sept_07 Styringsgruppen for marine områder behandlede på møde den 14. august 2007 et forslag fra M-FDC om at ændre de tekniske anvisninger for primærproduktionsmålinger, jf. statusrapporten fra den marine styringsgruppe. Forslaget omfatter en nedsættelse at opbevaringstiden fra indsamling af en prøve til analyse fra otte til maksimalt fire timer svarende til DS

13 Styringsgruppen tilsluttede sig forslaget fra M-FDC. Vedhæftet er de tekniske anvisninger, hvor den omtalte rettelse findes i afsnit 2.4.3, linie 9. Det indstilles at Koordinationsudvalget: godkender forslaget til revision af den tekniske anvisning for primærproduktionsmålinger. 12. Liste over udpegede laboratorier Bilag 12.1 koor4 Laboratorier september 2007 Miljøstyrelsen har opdateret Listen over udpegede laboratorier. Det fremgår af listen, at der er enkelte stoffer, der endnu ikke er udpeget laboratorier for. Det forventes at de manglende udpegninger vil være på plads inden årets udgang. DMU vil på mødet give en mundtlig orientering om status. Listen er lagt på NOVANA-hjemmesiden. Det indstilles at Koordinationsudvalget: tager opdateringen af listen over udpegede laboratorier til efterretning. 13. Tværgående indsatser og F&U-projekter 13.1 Forslag til screeningsundersøgelser i 2008 Arbejdsgruppen vedr. miljøfremmede stoffer og tungmetaller i NOVANA har udarbejdet et forslag til hvilke stoffer, det anbefales at inddrage i I budgettet for tværgående indsatser i 2008 er der disponeret ca. 1 mio. kr. til screeningsundersøgelse af nye miljøfremmede stoffer. Følgende stoffer anbefales i prioriteret rækkefølge til screeningsundersøgelse: Methylkviksølv og hexachlorbutadien i biota Svampemidler (azol-fungicider) Sucralose Miljøstyrelsen har udsivning fra forurenede grunde til overfladevand som højest prioritet, Miljøstyrelsen tilslutter sig derefter den øvrige arbejdsgruppes prioritering af ovennævnte stoffer. GEUS støtter, at udsivning fra forurenede grunde til overfladevand skal have høj prioritet. Begrundelsen for de foreslåede stoffer/undersøgelser er følgende: Udsivning fra forurenede grunde: Miljøstyrelsen har anført at: Der er ikke tidligere udført lignende undersøgelser, og en overordnet vurdering indikerer, at der potentielt kan være tale om stofudsivninger til overfladevand fra mange, også mindre, jordforurenin- 13

14 ger. Viden om udsivning til overfladevand fra jordforureninger er nødvendig af hensyn til vandrammedirektivets miljømål om god tilstand og af hensyn til habitatdirektivets krav om, at der skal være sikkerhed for, at der ikke sker nogen påvirkning af et internationalt beskyttelsesområde. Ifølge overvågningsbestemmelserne i vandrammedirektivet er der desuden forpligtelse til at have et overvågningsprogram, som kan beskrive den aktuelle tilstand af overfladevand. Dette forudsætter viden om eventuelle forureningsbidrag fra jordforureninger. Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at forslaget ligger inden for formålet med screeningsundersøgelser, idet det handler om at undersøge, om specifikke stoffer bør medtages i flere matricer. De aktuelle stoffer er i øvrigt kun i yderst begrænset omfang moniteret i andre matricer end spildevand under NOVANA. Det er et akut problem, at der generelt ikke foreligger viden om udsivning fra jordforureninger til overfladevand. Det er ifølge MST ikke dækkende alene at få denne viden i forhold til nye stoffer via kommende generelle screeninger Formålet med screeningsundersøgelser af nye miljøfremmede stoffer er at belyse deres forekomst med henblik på at danne grundlag for en vurdering af, om det er relevant at inddrage stofferne i overvågningen. Der var derfor ikke enighed i arbejdsgruppen om at tilslutte sig Miljøstyrelsens prioritering af dette projektforslag, idet det blev vurderet, at der er tale om et jordforureningsprojekt omhandlende transportmekanismer af primært gamle stoffer. Som alternativ er det foreslået at inddrage udsivning fra jordforureninger i screeningsundersøgelse af nye stoffer i det omfang, det er relevant på lige fod med andre matricer. Miljøstyrelsen tilslutter sig forslaget om at inddrage udsivning fra jordforureninger som matrice i relevante screeningsundersøgelser. Methylkviksølv og hexachlorbutadien: Der foreligger projektforslag til screeningsundersøgelse af methylkviksølv og hexachlorbutadien i biota fra sidste års prioriteringsrunde. Stofferne blev ikke prioriteret til igangsættelse i 2007, da andre forslag havde højere prioritet. Forslaget til vandrammedirektivets datterdirektiv for prioriterede stoffer indeholder forslag til EQS for methylkviksølv og hexachlorbudtadien i biota. Der foreligger ikke data, som belyser indholdet af de to stoffer i biota i Danmark. Svampemidler (azol-fungicider) Triazolfungiciderne tebuconazol, propiconazol og epoxiconazol har i en ny undersøgelse vist sig at have hormonforstyrrende effekt 1. De tre stoffer er de mest anvendte triazol-forbindelser i Danmark. Propiconazol var med i overvågningen af grundvand og ferskvand i NOVA Ved overvågning i fem store vandløb blev stoffet fundet i 8 % af prøverne. I grundvand blev stoffet fundet i 0,4 % af de undersøgte indtag (4 ud af 997). 1 Effects of azole fungizides on the function of sex and thyroid hormones. Danish EPA, Pesticide Research No

15 Der foreligger ingen direktiv- eller konventionsforpligtelse specifikt for de pågældende pesticider. En screeningsundersøgelse vil kunne afklare om stofferne skal henregnes under vandrammedirektivets forpligtelse til at monitere andre forurenende stoffer, der udledes i signifikant mængde, og de vurderes relevante på grund af deres hormonforstyrrende effekt. Sucralose: Sucralose er fundet i høje koncentrationer i andre nordiske lande. Der er ikke dokumentet økotoksikologisk effekt af sucralose, men der er tale om et forholdsvis nyt stof, der anvendes i store mængder i fødevareindustrien, og som er langsomt nedbrydeligt. Der er fokus på, om stoffets sødevirkning kan påvirke økosystemer. Hvis det viser sig at være tilfældet, kan dette i kombination med stoffets langsomme nedbrydning vise sig at have en væsentlig økotoksikologisk betydning. Det er derfor endnu uklart, om stoffet tilføjes vandmiljøet i signifikant mængde og dermed skal håndteres som andre forurenende stoffer, jf. Vandrammedirektivet. Det indstilles at Koordinationsudvalget: beder MST redegøre for synspunkter jf. screeningsundersøgelser. drøfter forslagene til screeningsundersøgelse. foretager en prioritering blandt de foreslåede stoffer/projekter. anmoder arbejdsgruppen vedr. miljøfremmede stoffer og tungmetaller i NOVANA om at iværksætte, at der udarbejdes projektforslag til screeningsundersøgelse af de af koordinationsudvalget prioriterede forslag med henblik på at forslagene kan forelægges koordinationsudvalget på mødet i december Indikatorer for globale klimaforandringer i overvågningen Bilag koor4 Projektbeskrivelse IGLOO - endelig Projektgruppen bag forslaget om Indikatorer til globale klimaforandringer i overvågningen har udarbejdet en endelig projektbeskrivelse for klimaprojektet. Projektet består af følgende hovedelementer: - indledende workshop, - regional dataanalyse udvælgelse af indikatorer, - national dataanalyse udvælgelse af indikatorer, - kritisk gennemgang af nuværende overvågnings perspektiveret i forhold til klimaforandringer, - afsluttende workshop, - rapportering/anbefalinger. Projektet har et samlet budget på kr. og forventes at løbe over et år med afslutning medio Første workshop i IGLOO-projektet afholdes mandag 1. oktober Det indstilles at Koordinationsudvalget: tager projektbeskrivelsen til efterretning. 15

16 13.3 Nye tværgående indsatser Bilag koor4 Oversigt over tværgående indsatser og projekter.doc MOS foreslår at projektet om anvendelse og udvikling af pigment/klorofyl a ratioer til en kvalitativ og kvantitativ vurdering af algesammensætningen i ferskvand ikke sættes i værk med henblik på at opnå en større økonomisk reserve. Der tages stilling til ikke-disponerede midler under tværgående indsatser på et senere møde. Det indstilles at Koordinationsudvalget: godkender forslag om at projektet om anvendelse og udvikling af pigment/klorofyl a ratioer til en kvalitativ og kvantitativ vurdering af algesammensætningen i ferskvand ikke sættes i værk Afsluttede tværgående indsatser og F&U-projekter Der er ingen afsluttede projekter. 14. Næste møde 5. december 2007 Status fra styringsgrupperne Tværgående indsatser og F&U-projekter Vand- og Naturdage Paradigmer 2008 Evaluering af rapportering 2007 Evaluering af iltsvindsrapportering 2007 Status fra STANDAT-sekretariatet Anden opfølgning fra mødet i september 2007 Status for justering af overvågningsprogrammet 5. marts 2008 Status fra styringsgrupperne Tværgående indsatser og F&U-projekter Anden opfølgning fra mødet i december 11. juni 2008 Status fra styringsgrupperne Tværgående indsatser og F&U-projekter 17. september 2008 Status fra styringsgrupperne Tværgående indsatser og F&U-projekter 3. december 2008 Status fra styringsgrupperne Tværgående indsatser og F&U-projekter 15. Eventuelt 16

Beslutningsreferat fra Koordinationsudvalgets 4. møde den 19. september på H. C. Andersen Hotel, Odense

Beslutningsreferat fra Koordinationsudvalgets 4. møde den 19. september på H. C. Andersen Hotel, Odense Referat Miljøovervågningssekretariatet J.nr. CFK-014-00648 Ref. sowin/krpol Den 9. oktober 2007 Beslutningsreferat fra Koordinationsudvalgets 4. møde den 19. september på H. C. Andersen Hotel, Odense Deltagere:

Læs mere

Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 13. marts 2006 Rev. 22.03.2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Læs mere

Referat af Koordinationsudvalgets 2. møde. den 25. maj 2007 på Hotel Australia, Vejle

Referat af Koordinationsudvalgets 2. møde. den 25. maj 2007 på Hotel Australia, Vejle Danmarks Miljøundersøgelser 21. juni 2007 FORS J. nr. DMU-73-00003 Referat af Koordinationsudvalgets 2. møde den 25. maj 2007 på Hotel Australia, Vejle Deltagere: Jørgen Jørgensen, MC Ringkøbing (JJ) Per

Læs mere

Referat af Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense

Referat af Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 18. april 2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Referat af Aftaleudvalgets 65. møde den 29. marts 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Deltagere: Poul Nordemann, Århus Amt (PNO) Jan

Læs mere

Referat af Aftaleudvalgets 66. møde. den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense

Referat af Aftaleudvalgets 66. møde. den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 29. juni 2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Referat af Aftaleudvalgets 66. møde den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Deltagere: Poul Nordemann, Århus Amt (PNO) Jan Rasmussen,

Læs mere

Referat af Aftaleudvalgets 48. møde, mandag den 10. december, 2001 afholdt på H.C. Andersen Hotel, Odense.

Referat af Aftaleudvalgets 48. møde, mandag den 10. december, 2001 afholdt på H.C. Andersen Hotel, Odense. Danmarks Miljøundersøgelser 10. januar 2002/LBi Overvågningssektionen J. nr. 152/201-0001 Referat af Aftaleudvalgets 48. møde, mandag den 10. december, 2001 afholdt på H.C. Andersen Hotel, Odense. Mødedeltagere:

Læs mere

DMU Danmarks Miljøundersøgelser

DMU Danmarks Miljøundersøgelser . M I L J Ø M I N I S T E R I E T Kommenteret dagsorden for mødet i NOVANA-styringsgruppen for marine områder den 9. februar 2005 hos Miljøstyrelsen DMU Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Marin Økologi

Læs mere

Statistik på ajourføring for marts - april 2013

Statistik på ajourføring for marts - april 2013 Statistik på ajourføring for marts - april 2013 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Statistik på ajourføring januar - december 2015

Statistik på ajourføring januar - december 2015 Statistik på ajourføring januar - december 2015 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005.

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Indledning Overvågningsprogrammet Den landsdækkende grundvandsovervågning, der er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet,

Læs mere

Statistik på ajourføring november - december 2014

Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

Statistik på ajourføring juli - september 2016

Statistik på ajourføring juli - september 2016 Statistik på ajourføring juli - september 2016 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010

Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 629 Offentligt Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010 Formål Overordnet formål

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 4/2011 om statens sikring af grundvandet mod pesticider Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. Ministeren J.nr. 2011-335 Den 24. februar 2012 Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 4/2011 om statens sikring

Læs mere

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 23. januar 2013 Stine Kjær Ottsen

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Referat af møde i Styregruppen for Gerda-systemet.

Referat af møde i Styregruppen for Gerda-systemet. STYREGRUPPEN Referat af møde i Styregruppen for Gerda-systemet. Tid og sted: Mødet afholdtes d. 3. september 2003 på GEUS. Deltagere: Kurt Sørensen (KIS), Århus Universitet Martin Skriver (MASK), Miljøstyrelsen

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Statistik på ajourføring for juli - august 2013

Statistik på ajourføring for juli - august 2013 Statistik på ajourføring for juli - august 2013 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

REFERATARK. JOURNALPERIODE 2011-2015 Aalborg J.nr. NST-463-01249 Ref. masli Den 22. oktober 2015

REFERATARK. JOURNALPERIODE 2011-2015 Aalborg J.nr. NST-463-01249 Ref. masli Den 22. oktober 2015 REFERATARK JOURNALPERIODE 2011-2015 Aalborg J.nr. NST-463-01249 Ref. masli Den 22. oktober 2015 Referat af teknisk følgegruppemøde for BNBO projektet 9. oktober Referatet findes i de følgende sider. Møde:

Læs mere

Grundvandsrådet. 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF. Deltagere: Gæster: Afbud: Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet

Grundvandsrådet. 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF. Deltagere: Gæster: Afbud: Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF Deltagere: Grundvandsrådet Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet Benny Christensen, Byrådet Arne Hastrup Larsen, Danmarks Naturfredningsforening Hans-Kurt

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Referat af møde i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) den 6. marts 2006 hos DMU, Roskilde

Referat af møde i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) den 6. marts 2006 hos DMU, Roskilde Referat af møde i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) den 6. marts 2006 hos DMU, Roskilde Danmarks Miljøundersøgelser Til stede: Jørgen Bendtsen, DMU (formand) Gunni Ærtebjerg, DMU (referent)

Læs mere

Statistik på ajourføring for maj - juni 2013

Statistik på ajourføring for maj - juni 2013 Statistik på ajourføring for maj - juni 2013 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der indgår

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune Dato: 11. April 2011 Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål: Baggrund og formål 2. Projektbeskrivelse 3. Projektets organisering

Læs mere

Projektbeskrivelse 12. juni 2008

Projektbeskrivelse 12. juni 2008 Projektbeskrivelse 12. juni 2008 Projektnavn: Projektperiode: 1.2.2008-1.8.2009 Projektejer + institutions ejer: Projektleder: Geovejledning i kemisk grundvandskortlægning GEUS og Miljøcentrene Birgitte

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 18.12.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af og opfølgning

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Evaluering af Grønt Råds arbejde.... 2 Vand og Naturplaner.... 4 Retablering af Bisbækken....

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal. 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1

Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal. 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1 Krav til data i en digital miljøforvaltning Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1 Indhold Generelt om miljøportalen Hvilke data finder man i systemerne? Hvilke systemer

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01646 Ref. DIBIV/NIJOL Dato: 23. juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 12517270 Virksomhedstype Kallerup

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

TEKNISK ARBEJDSGRUPPE

TEKNISK ARBEJDSGRUPPE TAG/1.b TEKNISK ARBEJDSGRUPPE 27. juni 2017 J.nr. 2017-46 Ref. PBZ/TKJ Referat af møde i Tekniske Arbejdsgruppe d. 24.5.2017 Til stede: Dansk Energi, Naturgasselskaberne, Dansk Fjernvarme, Energi- og Olieforum

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007 18. december 2007 J.nr.: 2300-10244-00002-07 Sagsbehandler: Marianne Birck FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6614 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Udarbejdet af Flemming Larsen, Lærke Thorling Sørensen og Walter Brüsch (GEUS), 14. januar 2015. Resume Naturstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen 1 1 MENU Indledning Organisering af grundvandskortlægningen Udpegninger

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Til stede: sagsbehandler

Til stede: sagsbehandler Katrine Foss-Pedersen Den 10.03.2011 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Den 2. marts 2011 kl. 15.00 Lokale 2 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød.

Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød. Offentligt referat fra Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Mandag 5. september 2016 Afholdt hos NIRAS, Allerød Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020.

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020. Bilag 2 Jord og Affald Ref. LGR Den 12. juli 2016 Kravspecifikationer for projekt om forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Artikel 17 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. juni 2013 Hanne Bach & Jesper Fredshavn

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Anmodning om igangsætning af VVM-procedure ved gennemførelse af vådområdeprojekt i Alling Ådal mellem Robdrup og Vester Alling.

Anmodning om igangsætning af VVM-procedure ved gennemførelse af vådområdeprojekt i Alling Ådal mellem Robdrup og Vester Alling. Til Randers kommune Favrskov kommune Syddjurs kommune Norddjurs kommune Fussingø Statsskovdistrikt J.nr. SNS-434-00109 Ref. kjelj Den 20. marts 2007 Anmodning om igangsætning af VVM-procedure ved gennemførelse

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER Seniorforsker Carsten Langtofte Larsen Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) ATV MØDE GRUNDVANDSMONITERING - TEORI, METODER

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Indberetning af data til DMU

Indberetning af data til DMU STOQ SQL Server Indberetning af data til DMU Brugervejledning til Indberetningsmodulet Oktober, 2007 Sag nr. 7694229 Version 3.02 Dato 2007-10-04 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Overblik og udfordringer Thomas Hansen Geolog,, ATV-møde 20. november 2008 Forurenede grunde over overfladevand: Udfordringer og samarbejder? Oplæg - Vandrammedirektivet

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

J.nr. 112/101-0065 Ref. PET. Den 10. maj 2005

J.nr. 112/101-0065 Ref. PET. Den 10. maj 2005 «««0,/- 0,1,67(5,(7 5HIHUDWDIP GHWL129$1$VW\ULQJVJUXSSHQ IRUPDULQHRPUnGHU GHQIHEUXDUKRV0LOM VW\UHOVHQ '08 'DQPDUNV 0LOM XQGHUV JHOVHU Afdeling for Marin Økologi M-FDC J.nr. 112/101-0065 Ref. PET Den 10.

Læs mere