PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet"

Transkript

1 PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K til små byfornyelsessager Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet Abildhauge A/S B. Nygaard Sørensen A/S December 2006 CeG A/S Kuben Byfornyelse Danmark

2 0 Indhold 0. Indledning 2 1. Projektideen og demonstrationsejendommen Projektideen 4 - Ide 4 - Formål 4 - Projektets parter Demonstrationsejendommen 5 2. Processen Samarbejde mellem rådgivere og entreprenører 7 - Test af udbudsmateriale Minimering af udbudsmateriale 9 - VERSION 1 Hvad gjorde vi før 9 - VERSION 2 Hvad gjorde vi undervejs 10 - VERSION 3 Hvordan endte vi 11 - Forslag til fotodokumentation af eksisterende forhold Rådgiverens og entreprenørens aktiviteter 13 - Rådgiverens aktiviteter 13 - Entreprenørens aktiviteter Omkostninger og forslag til forenkling Rådgiveromkostninger 17 - Udvikling af ny forenklet metode til beskrivelse af 20 udbudsmateriale i renovering 3.2 Entreprenøromkostninger 20 - Anvendt fremgangsmåde i interviewene af entreprenørerne 20 - Aktiviteter og opgaver for entreprenøren ved 21 udarbejdelse af tilbud - Timeforbrug og udlæg til udarbejdelse af tilbud 22 - Udbudsmateriale indhold og form 23 - Virksomhedens værktøjer til støtte for udarbejdelse 24 af tilbud 3.3 Bygherreomkostninger Overvejelser om udbudsform Anbefalinger og forslag 27 - Forslag som har betydning for udbudets og tilbudets kvalitet 27 og omkostningsniveau - Forslag til det minimerede udbuds indhold og form 28 - Videre brug af udbudsmaterialet i byggeprocessen 29 - Dialog med myndigheder om udfaldskrav 29 - Relation til andre initiativer Relation til andre projekter 30 Et eksempel på at bevare kvalitet og minimere omkostninger 2

3 Indledning Dette projekt præsenterer et eksempel på et forenklet udbudsmateriale til mindre omfattende byfornyelsessager. Mindre byfornyelsessager defineres som sager på op til 5 mio. kr. i samlede omkostninger (ca. 3 mio. kr. i håndværkerudgifter). Abildhauge A/S har i samarbejde med entreprenørerne CeG A/S og B. Nygaard Sørensen A/S udarbejdet et forenklet udbudsmateriale og giver bud på, hvordan det minimerede udbud berører rådgiver, entreprenør og bygherreomkostninger herunder overvejelser om, hvordan dette påvirker udbudsformen. Projektet viser, at det er muligt at skære væsentligt i papirmængden ved udbud af mindre sager og samtidig bevare kvaliteten i udbudsmaterialet. Langt sværere er det dog at påvise ressourcebesparelser i forhold til rådgiverens og entreprenørens aktiviteter ved traditionelt udbud. Der er foretaget en grundig gennemgang af rådgiverens og entreprenørens aktiviteter, som påviser at rådgiveren kun har få muligheder for at ændre i sine aktiviteter. Samlet set for sagen skønnes en mulig reduktion i ressourceforbruget på kun 0,3%. Entreprenøren ser mulighed for ressourcebesparelse i håndteringen af et minimeret udbudsmateriale i form af overskuelighed i materialet, færre tilbudsgivere samt tidlig deltagelse fra entreprenørens side med henblik på fastlæggelse af metode og tid. Den største reduktion i omkostningsniveauet foreslås opnået ved at undlade at sende sagen i udbud eller ved omvendt licitation. Det optimale er en fælles gennemgang på ejendommen med rådgiver og entreprenør, hvor rådgiveren oplyser mængderne på de enkelte arbejder. En af de deltagende entreprenører skønner at et tilbud, med dette udgangspunkt vil kunne beregnes på 2-3 uger for ca kr. Dette skal sættes i relation til, at omkostningsniveauet for entreprenørerne på det aktuelle demonstrationsprojekt har været mellem 60 og kr. pr entreprenør. Bygherren og myndighederne skal være aktiv medspillere for at få omkostningsniveauet ned. Udbudssituationen og antal bydende skal nøje overvejes og tidsplanen kan ligeledes have indflydelse på entreprenørens pris. Endelig spiller fremtidens digitale udvikling ind i forhold til forenkling, standardisering og overskuelighed ikke mindst i dialogen mellem rådgiver og entreprenør om mængdebeskrivelse. Der er ingen tvivl om at mængdebeskrivelsen har stor betydning for entreprenørens arbejde med tilbudet. Der mangler dog stadig nationale standarder for opmålingsmetode. Derfor er det stadig kritisk for rådgiveren at tage ansvaret. Om udbudsmaterialet og den vindene entreprenørs tilbud har været af tilstrækkelig god kvalitet kan først måles, når byggesagen skal gennemføres. Desværre bliver demonstrationsbyggeriet ikke gennemført p.g.a. salg af ejendommen. Projektet giver dog anbefaling om at arbejde videre med afprøvning af og forædling af det minimerede udbud også i relation til de parter, som er målgruppen for udbuddet: Entreprenør, underentreprenør, bygherre, myndigheder og Byggeskadefonden. Projektdokumentationen består af et eksempel på et minimeret udbudsmateriale (udbudsmappen) med Fælles- og særlige betingelser samt denne projektdokumentation. Et eksempel på at bevare kvalitet og minimere omkostninger 3

4 1 Beskrivelse af projektet 1.1 Projektideen Ide Projektet blev igangsat ud fra en ide om, at byfornyelsen meget ofte er repræsenteret ved en mindre bygherre, som skal have udført en afgrænset ombygningssag, der måske kun omfatter facade- og tagrenovering. Det kan være meget svært for en mindre bygherre at forstå, hvorfor omkostningsniveauet er så højt i den offentligt støttede byfornyelse og formkravene så omfattende. I de senere år er der tillige i den offentligt støttede byfornyelse stillet større krav til egenfinansiering. Det får bygherren til i højere grad at fokusere på omkostningsniveauet. I projektet er der arbejdet med den indledende fase, som er omkostningstung for såvel bygherre som projekterende og udførende parter. F.eks. står det omfang, udbudsmaterialet hidtil har antaget, ved mindre byfornyelsesprojekter meget ofte ikke i forhold til det, der er tale om i sager med en begrænset økonomi. Det skal kunne betale sig for den mindre bygherre at kunne rådføre sig med den professionelle rådgiver, selvom renoveringen har et begrænset omfang, dog således at vi fastholder kvaliteten i fornyelsen af ejendommen og kvaliteten i forhold til de omgivelser, som skal se på ejendommen. Omkostningsniveauet skal ligeledes reduceres for rådgiveren og entreprenøren, for at det er interessant at byde på en mindre byfornyelsesopgave. Det er nødvendigt med en vis form for standardisering af arbejdsrutiner, procedurer og udfaldskrav i forbindelse med renovering af mindre ejendomme. Formål Projektets overordnede formål er at skabe mere værdi for bygherren. Projektet kortlægger og vurderer, hvad der er nødvendigt for at gennemføre en opgave og skærer de aktiviteter fra, som ikke skaber værdi for kunden eller for de involverede parter. Konkret har dette projekt til formål at minimere omkostningerne og papirmængden i forbindelse med udbud af renoveringsprojekter, således at vi kan flytte værdi fra papir til mursten. Projektets parter Projektet er gennemført af projektgruppen: Helle Frey Jensen og Ole Præst Larsen, Abildhauge A/S Lars Nielsen, B. Nygaard Sørensen A/S Thomas Gregersen, CeG A/S Tenna Tychsen, Kuben Byfornyelse Danmark Tilknyttet konsulent vedr. effektmåling: Niels Haldor Bertelsen, sbi Følgegruppen havde følgende medlemmer: Lisbeth Pepke, Allan Pedersen og Tine Faarup, Socialministeriet Pelle Guldberg og Vibeke Worm, Frederiksberg Kommune Sune Skovgaard, Københavns kommune Anita Agger, BvB Anders Kirk Christoffersen, NIRAS (gæstedeltager i følgegruppen) Et eksempel på at bevare kvalitet og minimere omkostninger 4

5 1.2 Demonstrationsejendommen Bentzonsvej 11, Frederiksberg Der er i projektet arbejdet med en konkret demonstrationsejendom. Ejendommen er beliggende på Frederiksberg, Bentzonsvej 11, matr. nr. 10 ed af Frederiksberg. Ejendommen er beliggende i den del af Frederiksberg, som benævnes Svømmehalskvarteret. Ejendommen er opført år Ejendommen er en andelsforening på 10 lejligheder fordelt på 5 etager fra stueetagen til og med 4. sal. Der er fælles loftsetage med pulterrum og tørreloft. Der er kælder under hele ejendommen. Ejendommen er forsynet med fjernvarme. Bygherren er en andelsforening, som løbende har vedligeholdt ejendommen. I 2004 blev der etableret badeværelser i ejendommens 10 lejligheder uden offentligt tilskud. Foreningen har et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på ejendommens tag, facader/fundamenter og kloak, hvorfor foreningen i efteråret 2005 søgte om økonomisk tilskud til udbedring af dette. I februar 2006 modtog foreningen et positivt svar fra Frederiksberg Kommune, indeholdende et mindre tilskud til de ansøgte arbejder. Renoveringen omfatter alene tag og facade, medens den indvendige renovering ikke er omfattet. Taget er et 45 graders skifertag med tre kviste, hvor der skal foretages en fornyelse af tagbeklædning, lægter og nogle enkelte spær, men ellers skal taget renoveres som det eksisterende. Tagrenoveringen skal også omfatte tagrender og nedløb. Facaderne er pudsede, og de skal renoveres både på vej- og gårdfacaden. Der er 53 vindues- og dørhuller i hver af de to facader, og facaderne skal renoveres som den oprindelige med fremspring og udsmykninger. Der gennemføres udenfor projektet også renovering af gård og kloak. Omkostningerne på renoveringssagen fordeler sig som angivet i tabel 1.1 nedenfor, og nøgletal for renoveringen ses af tabel 1.2. Et eksempel på at bevare kvalitet og minimere omkostninger 5

6 Tabel 1.1. Fordeling af de samlede omkostninger på Bentzonsvej 11, 2000 Frederiksberg Total inkl. moms 1,79 1,65 3,44 Tabel 1.2. Nøgletal for renovering af tag og facader Arealet for taget regnes som det overdækkede areal, som hele tagkonstruktionen inkl. udhæng dækker Arealet for de to facader dækker det samlede flade ses vinkelret på væggen ekskl. sidefladerne på false og pynt, men inkl. vindues- og dørhuller, som udgør i alt 108 m 2. For at afgrænse omfanget af de bygningsdele som forsøget Bedre byggeetik skal indeholde, er det besluttet, at projektet kun omhandler arbejder på tag og facade/sokkel. Arbejder på ejendommens kloaker samt byggeplads har derfor ikke været igennem bearbejdning under projekt bedre byggeetik. Følgende arbejder er beskrevet på ejendommen under projektet Bedre byggeetik : 01 Tag Udskiftning af tagbelægning inkl. etablering af undertag 03 Facade Reparationer af udsmykninger m.m. på gadefacaden Fugereparationer på ejendommens gårdfacade Reparationer af defekte sålbænke på gadefacaden Reparationer på sokkel Desværre bliver det ikke muligt at følge op på brugen af udbudsmaterialet videre i projektet. Andelsforeningen har efter licitationen valgt at sælge ejendommen og gennemførelse af projektet er hermed aflyst. Et eksempel på at bevare kvalitet og minimere omkostninger 6

7 2 Processen 2.1 Samarbejde mellem rådgiver og entreprenører Som udgangspunkt stillede vi os det spørgsmål: Hvor omfattende behøver et udbudsmateriale reelt at være - for at entreprenøren ser sig i stand til at byde? Kan rådgivernes, entreprenørernes og myndighedernes krav til det nødvendige materiale forenes og kan vi samtidig overholde kommunens og Byggeskadefondens krav til udbudsmaterialet og konkurrencekravet? For at kunne besvare disse spørgsmål har vi valgt at udarbejde en model i tæt samarbejde mellem projekterende og entreprenører. Desuden har vi valgt at knytte myndigheder til projektet i en følgegruppe, hvor vi har afholdt 2 møder. Det konkrete eksempel på udbudsmateriale er udarbejdet i samarbejde med entreprenørerne for at opnå enighed mellem rådgiver og udførende om, hvordan et tilstrækkeligt udbudsmateriale kan se ud. Dvs. at entreprenørerne deltog i registrering af ejendommen og kommenterede på rådgiverens forskellige udkast til beskrivelse af omfang og udførelsesprincipper. I alt blev der gennemarbejdet 3 generationer af udbudsmaterialet. Eksempel på minimering af beskrivelsen af skiferarbejde i de 3 generationer beskrives i afsnit 2.2. Det minimerede udbudsmateriale er ligeledes gennemgået af følgegruppen med deltagelse af Socialministeriet, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Byggeskadefonden. Test af udbudsmateriale Udbudsmaterialet blev testet ved licitationen, hvor forsøgets to deltagende entreprenører deltog og selv testede materialet og to eksterne blev indbudt og tilbudt en gennemgang af ejendommen inden licitationen. B. Nygaard Sørensen A/S fortalte ikke til sin beregner, at udbudsmaterialet ville være anderledes end ellers, men bad efterfølgende beregneren om at vurdere materialet som beregningsgrundlag. Beregneren bemærkede positivt, at dokumentet var et samlet dokument og vurderede, at materialet var let at gå til. Endvidere blev det fremhævet, at der var sket en grundig udlusning af gentagelser. CeG A/S var som udgangspunkt positiv over for det minimerede udbudsmateriale og påpegede, at det var et plus at få en digital tilbudsliste til udregning af det samlede tilbud. CeG A/S ønskede, at der blev lavet en sideopdeling af fag, så man kan kopiere til underleverandører. En yderligere angivelse af mængder var ligeledes ønskelig. En af de eksterne entreprenører kunne godt se, at materialet var anderledes, men var også positiv overfor formen. Han bemærkede især tilbudslisten med omfang som positivt. Et eksempel på at bevare kvalitet og minimere omkostninger 7

8 Der blev i relation til udbudet ikke stillet nogen spørgsmål i udbudsfasen og priserne lå relativt tæt på hinanden, som det fremgår af nedenstående oversigt. Licitationsresultatet: Samlet tilbudssum ekskl. moms Samlet tilbudssum inkl. 25% moms B. Nygaard Sørensen A/S kr ,00 kr ,00 Jens G. Andersen A/S kr ,00 kr ,50 CeG A/S kr ,00 kr ,00 JM Entreprise ApS kr ,00 kr ,50 Et eksempel på at bevare kvalitet og minimere omkostninger 8

9 2.2 Minimering af udbudsmateriale - Eksempel på 3 generationer af beskrivelser Til belysning af den løbende bearbejdning af de enkelte beskrivelser er medtaget et eksempel. Som gennemgående eksempel er valgt skiferarbejder på taget. VERSION 1 Hvad gjorde vi før Generelt har Abildhauge A/S altid opdelt et udbudsmateriale i følgende dele: Særlige betingelser bestående af: Omfang af det arbejde der skal udføres (SB) Materialer der skal anvendes til udførelse af omfanget (SB) Beskrivelse af hvorledes arbejdet skal udføres (SB) Ovenstående oplysninger er alle samlet i et dokument En tilbudsliste med prisen for det arbejde der skal udføres. (TBL) Et særskilt dokument Tegningsmateriale af eksisterende/fremtidige forhold samt detaljetegninger SKIFERARBEJDE Version 1 Omfang Skifer - oplægning - Ny naturskifer mod gade- og gårdsiden Levering og oplægning af ny naturskifer i omfang som vist på tegning nr. P-T-02.. Materialer Tagbelægning - naturskifer Tagbelægning skal være som CUPA 12 naturskifer i dim. 600 x 300 x 4-6 mm. Vedrørende kvalitet og kontrol af skifer henvises til Københavns Kommune, Plan & Arkitektur Forskrifter for naturskifer. Til fastgørelse af naturskifer skal anvendes skifersøm 2,65 x 40 mm siliciumbronzesøm iht. Britisk Standard BS 5534: Part 1 : Skruer til fastgørelse af skifersten/plader under ½ pladestørrelse skal være rustfri stålskruer, De-Flex facadeskruer i dim. 33 x 4,8 mm i farve grafitsort. Arbejdets udførelse Naturskifer - oplægning Ny naturskifer skal oplægges i normalt forbandt i dobbelt dækning af rektangulære skiferplader. Forinden oplægning af skifer skal de sorteres efter tykkelse, således at de tykkeste skifre lægges ved tagfod og med ens tykkelser i hver række. Oplægning af skifer skal udføres i vandrette rækker fra gavl til gavl eller anden afgrænsning. Den første række - begynderskiftet - skal udføres af én sten, idet længden skal svare til færdig skiferbredde - lægteafstand + overlæg. Begynderskiftet skal oplægges efter snor, og med passende mellemrum skal der på lægter afsættes styrelinier vinkelret på begynderskiftet. Tilskæring af skifer ved brandkamme skal udføres i samme størrelse. Sømhuller i plader skal lokkes fra bagsiden, og der fastgøres med 2 stk. silicium-bronzesøm pr. plade. Skiferplader under halv størrelse fastgøres med facadeskruer. Skiferoplægningen skal udføres håndværksmæssigt korrekt og i øvrigt ifølge leverandørens forskrifter. Skiferarbejdet skal koordineres med blikkenslagerarbejdet. Tilbudsliste Levering og montering af skifer kr. Et eksempel på at bevare kvalitet og minimere omkostninger 9

10 VERSION 2 Hvad gjorde vi undervejs En af de gennemgående kommentarer til det udleverede materiale til entreprenørerne var, at de enkelte informationer til udførelse af et arbejde var spredt over for mange dokumenter. Det var også et ønske fra entreprenørerne, at materialer til de enkelte bygningsdele for hele byggesagen var samlet i et separat dokument. Version 2 er derfor opsplittet på yderligere et dokument. Desuden er der i samarbejde med entreprenørerne reduceret kraftigt i beskrivelsen og indført henvisninger til relevante produkter og gængse udførelsesmetoder. Det var yderligere et forslag, at der blev udarbejdet særlige produktionskort for hver aktivitet, således at de enkelte håndværkere på pladsen kun var i besiddelse at de relevante oplysninger til en given aktivitet. Afprøvning af dette forslag viste, at omfanget i kvantitet ikke blev mindre, tværtimod ville en sådan opdeling gøre, at den samlede beskrivelse ville blive ca. 5 6 gange større. SKIFERARBEJDE version 2 Arbejdets omfang Nedenstående arbejder udførelse med materialer j.f. materialebeskrivelse Skifer - oplægning - Ny naturskifer mod gade- og gårdsiden Levering og oplægning af ny naturskifer i omfang som vist på tegning nr. P-T Naturskifer - oplægning Skiferoplægningen skal udføres håndværksmæssigt korrekt i henhold til leverandørens forskrifter samt Naturskifre Byfornyelsen i Københavns Kommune forskrifter for materialer, udførelse og kvalitetssikring. 1.1 Materialer Skiferarbejdet skal koordineres med blikkenslagerarbejdet. 1.2 Tagbelægning - naturskifer Tagbelægning skal være som CUPA 12 naturskifer i dim. 600 x 300 x 4-6 mm. Vedrørende og kvalitet og kontrol af skifer henvises til Københavns Kommune, Plan & Arkitektur Forskrifter for naturskifer. Skruer til fastgørelse af skifersten/plader under ½ pladestørrelse skal være rustfri stålskruer, De-Flex facadeskruer i dim. 33 x 4,8 mm i farve grafitsort Tilbudsliste Levering og montering af skifer kr. Et eksempel på at bevare kvalitet og minimere omkostninger 10

11 VERSION 3 Hvordan endte vi med det endelige resultat Den videre bearbejdning af materialet viste, at det alligevel var bedst at materialerne var beskrevet under de enkelte poster og ikke som i version 2 i et separat dokument. Derimod var et forslag at omfanget af arbejdet blev anført i tilbudslisten, således at tilbudslisten samtidig fungerer som huskeliste til det omfang der skal udføres. Som for de øvrige versioner er der ikke ændret i omfanget af tegningsmaterialet fra version 1 til det endelige udbudsmateriale. SKIFERARBEJDER version 3 Arbejdets omfang Omfang jf. tilbudslisten. Materialer Skifer Tagbelægning skal være som CUPA 12 naturskifer i dim. 600 x 300 x 4-6 mm. Skruer til fastgørelse af skifersten/plader under ½ pladestørrelse skal være rustfri stålskruer, De-Flex facadeskruer i dim. 33 x 4,8 mm i farve grafitsort. Arbejdets udførelse Naturskifer - oplægning Udførelse i henhold til leverandørens forskrifter samt Naturskifer Byfornyelsen i Københavns Kommune forskrifter for materialer, udførelse og kvalitetssikring. Skiferarbejdet skal koordineres med blikkenslagerarbejdet. Tilbudsliste Levering og oplægning af ny naturskifer på begge tagflader i omfang som vist på tegning P-T-02 I alt kr. Bygningsdel Bygningsdel Tilbudssum kr. Pos nr Tag Iht. SB pkt. Skiferarbejde Nedtagning af eksisterende skiffer på begge tagflader incl. lægter og inddækninger. Arbejdet udføres i omfang som vist på tegning nr. P T Levering og montering af fast undertag og nye lægter for skiferbelægning på begge tagflader i omfang som vist på tegning nr. P T Levering og montering af ovenlys i omfang som vist på tegning nr. P T Levering og montering af vinduer i kviste i omfang som vist på tegning nr. F excl. moms Udsnit af tilbudsliste Et eksempel på at bevare kvalitet og minimere omkostninger 11

12 Forslag til fotodokumentation af eksisterende forhold Som en yderlig minimering af udbudsmaterialet var det et forslag fra entreprenøren, at den eksisterende tegning af ejendommen var et foto med angivelse af hovedmål, som vist skitsemæssigt på fotoet nedenfor. Eksisterende forhold Eksempel på illustration 15 m 16,5 16,5 1,6 1,8 4,5 m 1,5 1,5 3,4 m Et eksempel på at bevare kvalitet og minimere omkostninger 12

13 2.3 Rådgiveren og entreprenørens aktiviteter - Hvad plejer vi at gøre og hvordan vil vi gøre fremover Rådgiver og entreprenør analyserede aktiviteterne frem til licitationen var gennemført og vurderede de tre step: 1. Hvordan gjorde vi før 2. Hvordan gjorde vi i demonstrationsprojektet 3. Hvordan vil vi gøre fremover Rådgivers og entreprenørers besvarelser er sammenfattet i beskrivelsen af aktiviteterne nedenfor. Rådgivernes aktiviteter: Rådgiverens aktiviteter er beskrevet i 3 hovedfaser: 1. Før- registrering og beskrivelse a. Registrering b. Tegning af eksisterende forhold c. Omfang af renoveringsbehov 2. Tegning og beskrivelse af renovering a. Tegning b. Beskrivelse af udførelse og resultat c. Tilbudslister, generelle krav og tegningslister d. Distribution af udbudsmateriale 3. Tilbud og licitation a. Tilbudsperioden Besigtigelse og udarbejdelse af rettelsesblade b. Licitation, indstilling og ændringer c. Information og dialog med bygherren d. Diverse Fase 1 Førregistrering og beskrivelse Generelt sker der ikke de store forandringer i rådgiverens aktiviteter i fase 1. Rådgiveren ser dog en mulighed for en ressourcebesparelse i visualiseringen af eksisterende forhold. Registrering: Det vil altid være nødvendigt med en visuel besigtigelse og gennemgang af ejendommen samt eventuelt supplerende undersøgelser fra eksterne rådgivere (f.eks. svamperapport og fugtrapport). I demonstrationsprojektet deltog entreprenøren i registreringen. Der var dialog på stedet med henblik på at vurdere omfang og udførelsesprincipper. Begge parter vurderede, at denne sparring ville være en fordel fremtidig. Det vil dog forudsætte, at bydende deltager i registreringen eller alternativt tidligt udbud. Tegning af eksisterende forhold: Der blev ikke i demonstrationsprojektet ændret ved tegningerne (omfang eller udformning). Det blev dog foreslået, at fotodokumentation med fordel kunne erstatte tegninger af eksisterende forhold i fremtiden. Entreprenøren peger på, at et materiale skal have et sådan format, at beregnere, som ikke ser ejendommen, kan håndtere materialet. Et eksempel på at bevare kvalitet og minimere omkostninger 13

14 Omfang af renoveringsbehov: Omfanget og udførelsesprincipperne fastlægges af arkitekt i samarbejde med bygherre og kommune. Dette forhold ændres ikke. Dog ser både arkitekt og entreprenør en fordel i, at der sker en sparring med entreprenør om udførelsesprincipperne, som nævnt ovenfor. Fase 2 Tegning og beskrivelse af renovering Generelt sker der heller ikke i fase 2 væsentlige ændringer i rådgiverens aktiviteter. Dog forudsætter rådgiveren, at der kan ske ressourcebesparelse ved udarbejdelse af beskrivelse, tilbudslister samt fremtidig distribution. Krav til tegningsmaterialet ses ikke at kunne ændres. Tegning: Der udføres tegning af fremtidige forhold og detail/detaljetegninger. Det vurderes, at der ikke bør ske ændringer i udformning og omfang heraf. Beskrivelse af udførelse og resultat: Der udføres omfangs-, materiale- og udførelsesbeskrivelse opdelt på bygningsdele og fag. I demonstrationsprojektet er materiale og udførelsesbeskrivelsen med henvisning til produktbeskrivelser og relevante leverandørers anvisninger, således at kun særlige afvigelser til leverandørens anvisninger er præciseret. Således foreslås det også at blive udformet fremover. Det kræver dog entreprenørens erfaring med de anviste produkter og tekniske løsninger. Tilbudslister, generelle krav og tegningslister: Der udarbejdes tilbudsliste og tegningslister samt generelle betingelser, herunder AB92. Dette sker i samarbejde med byggesagsadministrator. I demonstrationsprojektet udvidede man tilbudslisten til også at omfatte omfang. Mellem rådgiver og entreprenør blev ansvarsproblematikken omkring mængdebeskrivelsen diskuteret indgående. Entreprenørerne ser en væsentlig fordel i at rådgiveren beskriver mængderne præcist og skønner, at rådgivernes usikkerhed i forbindelse med mindre sager ikke vil være omfattende. Rådgiveren skønner dog, at man påføres en ekstra byrde og ansvar. En forudsætning for at arkitekten entydigt kan beskrive mængder, er at der skabes enighed om opmålingsmetoden. I forbindelse med Det digitale byggeri arbejdes der p.t. på at definere et fælles sæt nationale måleregler. Distribution af udbudsmateriale: Denne aktivitet er ikke ændret. Det skønnes dog, at der kan ske en væsentlig ressourcebesparelse ved digitalt udbud. Fase 3: Tilbud og licitation Generelt ændres rådgiverens aktiviteter heller ikke i fase 3. Dog forudsættes, at der kan ske ressourcebesparelser, hvis entreprenøren får et bedre kendskab til projektet, og behovet for projektafklaringer og forhandlinger med entreprenøren minimeres ved bedre, mere entydigt udbudsmateriale og evt. tidlig inddragelse af entreprenøren. Tilbudsperioden, Besigtigelse og rettelsesblade: Udbudet sendes ud. Der afholdes besigtigelse på stedet, som eventuelt udløser rettelsesblade. I demonstrationsprojektet udløste udbudsformen ingen spørgsmål. Rettelsesbladet var en præcisering af omfang. Det vurderes af rådgiver og entreprenører, at hvis entreprenøren har deltaget i registreringen, kan besigtigelsen i udbudsperioden udelades. Dog vil eventuelle uklarheder altid skulle afklares vedr. rettelsesblade. Et eksempel på at bevare kvalitet og minimere omkostninger 14

15 Licitation, indstilling og ændringer: Der bliver afholdt licitation på en given dato. Der sker behandling af licitationsresultatet, herunder eventuelle forhandlinger om besparelser. Der udarbejdes en skriftlig indstilling til bygherre/byggesagsadministrator. Der forventes ikke at ske ændringer i aktiviteten. I demonstrationsprojektet stemte tilbudspris og budget overens. Rådgiver og entreprenør vurderer, at hvis entreprenør fra start får et bedre kendskab til ejendommen og udbud og tilbud bliver mere entydigt, forventes det, at forhandlinger om besparelser reduceres. Information og dialog med bygherren: Der forventes ingen ændringer i aktiviteten. Diverse: Bl.a. dialog med myndigheder. Der forventes ingen ændringer i aktivitet Entreprenørernes aktiviteter: Entreprenørens aktiviteter beskrives i forhold til rådgiverens fase 1 og 2, fordi entreprenøren i demonstrationsprojektet har deltaget i de indledende faser, herunder registrering og sparring om omfang og udførelsesprincipper. Herefter beskrives entreprenørens aktiviteter i fase 3 vedkommende kan opdeles i nedenstående 6 faser. tilbudsfasen, som for entreprenørens Entreprenørens aktiviteter i tilbudsfasen: 1. Salg 2. Forberedelse a. Registrering af udbudsmateriale b. Læse udbudsmateriale c. Trykke materiale d. Kontakte og distribuere materiale til underentreprenører 3. Besigtigelse a. Besigtigelse sammen med eventuelle underentreprenører 4. Opmåling og beregning a. Afklaring af evt. spørgsmål til udbudsmaterialet b. Måle og prissætte mængder 5. Færdiggørelse af tilbud a. Indsamling af entreprenørens og egne priser b. Trimning af tilbud, herunder tid, pris og forbehold c. Udarbejdelse af tilbudsliste og tilbud d. Deltagelse i licitation 6. Fortsættelse/afslutning a. Videregivelse af licitationsresultatet eksternt og internt Entreprenørernes aktiviteter under rådgiverens fase 1 Førregistrering og beskrivelse og fase 2 - Tegning og beskrivelse af renovering: Traditionelt har entreprenøren ikke nogen aktiviteter i denne fase. I demoprojektet deltog entreprenøren i registreringen og dialogen på stedet med henblik på at vurdere omfang og udførelsesprincipper. Som beskrevet ovenfor er både rådgiver og entreprenør enige om, at det har været en fordel for projektet. Entreprenøren vil gerne i fremtiden have mulighed for at deltage i registreringen. Det giver klarhed omkring opgaven og mulighed for at vurdere løsninger og omfangsbestemmelse. Ligeledes vil entreprenøren gerne have mulighed for at diskutere metodevalg og materialevalg. Dog ser entreprenørerne ikke mulighed for at opnå væsentlige Et eksempel på at bevare kvalitet og minimere omkostninger 15

16 omkostningsbesparelser ved at medvirke i denne fase. Tværtimod øges indsatsen i licitationsfasen, som i forvejen skønnes at være på omkring 5% af sagens samlede omkostninger. Entreprenørens aktiviteter i tilbudsfasen Generelt sker der ingen ændring i entreprenørens aktiviteter i tilbudsfasen i demonstrationsprojektet, og det forventes heller ikke, at der kommer til at ske væsentlige ændringer ved normalt udbud. Dog er der mulighed for en ressourcebesparelse i håndteringen af et minimeret udbudsmateriale i form af overskuelighed i materialet, færre tilbudsgivere samt tidlig deltagelse fra entreprenørens side med henblik på at fastlæggelse af metode og tid. Salg: Entreprenøren opsøger opgaven og vurderer interessen. Forberedelse: Entreprenøren registrerer projektet i projektdatabasen. Ansvarlig sættes på sagen med henblik på kortlægning af opgavens ressourcebehov. Der trykkes materiale, som distribueres til underentreprenører. Der forventes ingen ændring i denne aktivitet. Besigtigelse Hovedentreprenøren besigtiger ejendommen sammen med evt. underentreprenører og rådgiver. Der ventes ingen ændring i denne aktivitet. Opmåling og beregning: Hovedentreprenøren deltager i spørgemøde hos rådgiveren med egne og underentreprenørernes spørgsmål. Entreprenøren foretager opmåling og prissætning af mængder, evt. ved brug af ekstern beregner. Der ventes ingen ændring i aktiviteten, men tidsforbruget kan minimeres, hvis rådgiver i større omfang udfører mængdebeskrivelser, hvis omfang af materiale er mindre omfattende og udbudet mere entydigt. Færdiggørelse af tilbud Hovedentreprenøren udarbejder tilbud indeholdende egne og evt. underentreprenørens priser. Priserne indsættes i tilbudslisten. Forbehold for uklarheder i projektet og tidsplan præciseres i tilbudsbrev. Hovedentreprenøren deltager i licitationen. Der forventes ingen ændringer i denne aktivitet. Under forudsætning af at udbudsmaterialet er overskueligt og let tilgængeligt, kan forbehold minimeres. Fortsættelse/afslutning Hovedentreprenøren distribuerer licitationsresultatet internt og til underentreprenører. Der forventes ingen ændring i denne aktivitet. Et eksempel på at bevare kvalitet og minimere omkostninger 16

17 3 Omkostningsvurdering og forslag til forenkling Projektets mål er som tidligere nævnt at påvise muligheden for en 10 % besparelse af bygherrens omkostningsniveau i forbindelse med aktiviteterne i udbudsfasen. Der arbejdes i projektet med en forenkling af papirmængden og udbudsprocessen, så penge kan flyttes fra papir til mursten. Der ønskes herigennem skabt mere værdi for kunden. Niels Haldor Bertelsen fra SBI har gennemført interview med deltagende rådgiver og entreprenører med henblik på at få belyst aktivitets- og omkostningsniveau samt muligheder for omkostningsbesparelser. Nedenfor gengives indhold og konklusioner fra møder med henholdsvis rådgivere og entreprenører. 3.1 Rådgiveromkostninger Niels Haldor Bertelsen, SBI, har gennemført interview med Helle Frey Jensen den 14. august Resultaterne fra mødet er gengivet i fuldt omfang i SBI-notat af 15. august 2006 fra SBI. Beskrevne udsagn, beregninger og vurderinger er foretaget som et skøn på det på møderne foreliggende grundlag. Nedenfor gengives notatets indhold delvist. Rådgiveren har: 1. Opgjort anvendte timesatser og omkostningsfordeling mellem medarbejdere og udlæg vedrørende udbuds- og licitationsfasen 2. Opgjort rådgiverens totale omkostninger fordelt på aktiviteter, både for budget og forbrug, vedrørende udbuds- og licitationsfasen 3. Opgjort rådgiverens omkostninger pr. bygningsdel for henholdsvis tagrenoveringen og facaderenoveringen. 4. Givet forslag til besparelser og papirreduktion i udbuds- og licitationsfasen 5. Angivet besparelser på de samlede omkostninger på Bentzonsvej, som er et demobyggeri i forhold til en tilsvarende renoveringssag. Besparelserne på rådgiverydelserne i udbuds- og licitationsfasen kan hovedsagelig lægges på de tre delaktiviteter i fase 2 Tegning og beskrivelse af renovering. Rådgiver har foreslået, at der findes besparelser på 20% på denne aktivitet, hvilket giver en samlet besparelse på alle aktiviteter i udbuds- og licitationsfasen på 10% eller kr. på det aktuelle demo-byggeri. Eller en besparelse på hele demobyggeriet på 0,3 %. Vi taler ikke om store besparelser i omkostninger for rådgiver hvilket betyder at omkostningsniveauet for bygherren vedr. rådgiverhonorar ikke forventes at kunne minimeres. Rådgivernes timesats og fordeling af honorar mellem tegner og arkitekt samt udlæg ses af tabel 3.1 nedenfor. I tabel 3.2 er vist rådgivernes omkostningsfordeling på de enkelte aktiviteter både for budget og forbrug samt afvigelser mellem disse. Tabel 3.3 viser rådgiverens forslag til besparelser og papirreduktion og endelig viser tabel 3.4 den samlede besparelse på omkostninger på demoprojektet Bentzonsvej 11 i forhold til en til en tilsvarende renoveringssag, som er brugt som reference. Et eksempel på at bevare kvalitet og minimere omkostninger 17

18 Tabel 3.1 Anvendte timesatser og omkostningsfordeling mellem medarbejdere og udlæg vedrørende udbuds- og licitationsfasen Tabel 3.2. Rådgiveres totale omkostninger fordelt på aktiviteter både for budget og forbrug vedrørende udbuds- og licitationsfasen. 1. Før-registrering og beskrivelse -6% 2. Tegning og beskrivelse af renovering +6 % 3. Tilbud og licitation -8 % I alt ekskl. moms -0,9 % Et eksempel på at bevare kvalitet og minimere omkostninger 18

19 Tabel 3.3. Rådgiveres forslag til besparelser og papirreduktion i udbuds- og licitationsfasen. 1. Før-registrering og beskrivelse 0 % 2. Tegning og beskrivelse af renovering -20 % 3. Tilbud og licitation 0 % -10 % Tabel 3.4. Besparelser på de samlede omkostninger på Bentzonsvej 11, 2000 Frederiksberg, som er et demo-byggeri i forhold til en tilsvarende renoveringssag, som er brugt som reference. I alt ekskl. moms -0,3 % Et eksempel på at bevare kvalitet og minimere omkostninger 19

20 Udvikling af ny forenklet metode til beskrivelse af udbudsmateriale i renovering Niels Haldor Bertelsen har givet forslag til, hvorledes rådgiverydelserne kan udvikles med fokus på en forenkling af beskrivelsen af udbudsmaterialet i renoveringen (Forslag til udvikling af rådgiverens aktiviteter i fase 2: Tegning og beskrivelse af renovering i udbuds- og licitationsfasen. Det foreslås, at følgende fremgangsmåde anvendes i udviklingen af udbudsmaterialet: 1. Først beskrives fremgangmåde og resultat af aktivitet 2 for referencen. 2. Dernæst beskrives første forslag til fremgangsmåde og resultat af aktivitet 2 for demo-byggeriet med de forenklede principper, arbejdet og resultat 3. Denne beskrivelse afprøves ved at gennemføre arbejdet på demo-byggeriet, og samtidig dokumenteres forløbet og erfaringerne. 4. Resultatet fremlægges for entreprenørerne, som grundlag for deres tilbud og efterfølgende udførelse af arbejde, samt for rådgiveren, som skal føre tilsyn og gennemføre afleveringen og 1- og 5-års eftersynet. Deres erfaringer og forslag til forbedringer beskrives. 5. Såfremt forslaget har svagheder i gennemførelsen, anvendelsen eller besparelserne gentages punkt to med et revideret forslag til fremgangsmåde og resultat af aktivitet 2. Det anbefales, at denne udvikling gennemføres for de to renoveringsopgaver - Tagrenovering og Facaderenovering - hver for sig, så erfaringerne bliver konkrete og på et bredere grundlag. Som det fremgår af udviklingstrin 4 foreslås, at resultatet afprøves i følgende tre forskellige brugssituationer: Til udregning af tilbud hos entreprenøren Til vejledning for håndværkerne til udførelse af arbejdet Til reference for rådgiveren, som efterfølgende skal føre fagtilsyn, kvalitetssikringen, afleveringen og 1- og 5-års eftersynet. Det foreslås, at disse tre brugssituationer testes hver for sig gennem møder med de enkelte parter. 3.2 Entreprenøromkostninger Niels Haldor Bertelsen fra SBI gennemførte den 31. oktober 2006 to individuelle interviews med entreprenørerne CeG A/S og B. Nygaard Sørensen A/S. Nedenstående afsnit gengiver i fuldt omfang SBI-notatet af 14. november Beskrevne udsagn, beregninger og vurderinger er foretaget som et skøn på det på møderne forelæggende grundlag. Anvendt fremgangsmåde i interviewene af entreprenørerne Interviewene skulle afdække den fremgangsmåde, entreprenørerne havde anvendt i udviklingsprojektet til at give tilbud, samt prøve at klarlægge hvilke omkostninger og tidsforbrug de havde haft ved tilbudsgivningen. Det var desuden formålet med interviewene at få entreprenørernes bud på fordele og ulemper ved demo-projektets forslag til forenklet udbudsmateriale samt deres forslag til fremtidige forbedringer. I interviewene er der sat fokus på følgende fem forhold, som entreprenørerne er blevet bedt om at kommentere ud fra forskellige synsvinkler: 1. Aktiviteter og opgaver for entreprenøren ved udarbejdelse af tilbud 2. Timeforbrug og udlæg til udarbejdelse af et tilbud 3. Udbudsmaterialets indhold og form 4. Virksomhedens værktøjer til støtte for udarbejdelsen af et tilbud 5. Tilbudets indhold og form samt målet med tilbudet. Et eksempel på at bevare kvalitet og minimere omkostninger 20

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4.

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4. Notat Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Ishøj Kommune. Udbud af udvalgte områder. Projektbeskrivelse og honoraroverslag REV. 1 7.

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat. Sag: 11.3158.02 - AB Lindstrand Emne: Byggemøde nr. 1, uge 8 Mandag d. 16. februar 2015, kl. 10.00 Sted: Hjalmar Brantings Plads 6 Referent: LM Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Optimal tilbudsgivning Klar til nye udfordringer

Optimal tilbudsgivning Klar til nye udfordringer Optimal tilbudsgivning Klar til nye udfordringer Jørn Jensen Afdelingschef Kursus&Udvikling Dansk Byggeri Byggeprocessen Tilbudsgivning Tilbudsprocessen består af: Anmodning om tilbud eller prækvalifikation

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 Besigtigelsesdato: 20.02.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Notat. Til Kulturudvalget KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Tillægsbevilling til skateranlæg på Læssøesgades Skole

Notat. Til Kulturudvalget KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Tillægsbevilling til skateranlæg på Læssøesgades Skole Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Tillægsbevilling til skateranlæg på Læssøesgades Skole 1. Konklusion Indstillingen Tillægsbevilling til skateranlæg

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland Offentligt udbud af almen driftsentrepriser Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Den 21/8 2008 1 1. Indledning og konklusion Dette notat indeholder på baggrund af beregninger og bedømmelser, s resultater

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Rådgiversyn på udbud. John Ulrik Bastrup, GEO og Kirsten Rügge, COWI 8. OKTOBER 2014 DET GODE UDBUD

Rådgiversyn på udbud. John Ulrik Bastrup, GEO og Kirsten Rügge, COWI 8. OKTOBER 2014 DET GODE UDBUD Rådgiversyn på udbud John Ulrik Bastrup, GEO og Kirsten Rügge, COWI 1 Lidt facts Jordforureningsområdet er et presset marked for rådgivere og entreprenører ( Red Ocean ). En analyse lavet i 2013 for MST

Læs mere

Guide til hushåndværker

Guide til hushåndværker Guide til hushåndværker 2 Guide til hushåndværker Trin for trin-guide For nogle afdelinger kan det være en rigtig god ide at indgå faste aftaler med en håndværker over længere tid, således at det er det

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3 Notat Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. 24. april 2013 RETTELSESBLAD NR. 3 Reference Nr. Spørgsmål / svar ØV pkt. 4.4 72 Spørgsmål: Følgende vilkår er gældende for entreprenøren.

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen. Lise Haugaard. Formål med vejledningen

Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen. Lise Haugaard. Formål med vejledningen Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen Lise Haugaard Formål med vejledningen Belyse og tydeliggøre overvejelser, der bør tages inden - man fordeler ansvar og risiko mellem bygherre

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade Frederiksberg Frederiksberg Kommune Byggeri og Arkitektur Smallegade 1 2000 Frederiksberg A N D R A G E N D E 26. september 2016 Rev. 20.12.2016 4744br03 gh Ejendommen: Matr. nr.: Ejer: Vedr.: Frydendalsvej 3, 1809

Læs mere

EU-udbud 2016/S : Hovedentreprise - facadeudskiftning etape 4, SVS, Esbjerg

EU-udbud 2016/S : Hovedentreprise - facadeudskiftning etape 4, SVS, Esbjerg Til de prækvalificerede entreprenører Økonomi Bygningsafdelingen Kontaktperson: Martin Hansen Martin.hansen@rsyd.dk Direkte tlf. 29201157 17. november 2016 EU-udbud 2016/S 222-403929: Hovedentreprise -

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner

Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner 1 Indledning Denne guide beskriver og viser hvordan de grundlæggende moduler i Ajour skal forstås, og hvornår de skal benyttes. Ajours

Læs mere

Udbud af det samlede beredskab på Djursland

Udbud af det samlede beredskab på Djursland Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Udbud af det samlede beredskab på Djursland Tilbud Januar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk

Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk Udfordringen, prøvelejlighederne i Ryesgade Fra teori til koncepter til projekter til videre salg. Det mener jeg er den største udfordring i projektet. Der

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 K E N D E L S E Gorm Hansen og Søn A/S (advokat Morten Winsløv, Greve) mod 1. Ejendomsselskabet

Læs mere

25% moms Kr ,00

25% moms Kr ,00 AAB Horsens, afd. 6 Vesterport Renovering og modernisering Entreprise nr.: 23 Dato: 18032016 Entreprise navn: Udvendig tømrerentreprise Rev. Dato: Arbejde: Udvendig tømrerarbejder Version: Sag nr.: 1100017931

Læs mere

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3 Adresse: Søvangen 8 Postnr./ By: 8830 Tjele Dato: 28. oktober 2013 Sagnr.: 1084507 HE-nr.: 2698 Konsulent: Thomas Bach Sørensen OBH Ingeniørservice A/S Videncenter Tlf. 7021 7240 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen UDBUDSBREV Flytning af bohave for Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen Ærøvej 70 80 Ærøvej 94 96 Ærøvej 98 100 Ærøvej 102 104 Ærøvej 106 108 I Slagelse kommune. Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere