Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012"

Transkript

1 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej Frederiksberg www. okthea.dk Driftsparagraf: 108 Antal pladser: 35 Dato og tidspunkt for tilsyn: Tilbuddet repræsenteret ved: Ledelsen var repræsenteret ved: Forstander Inge Lise Winkel samt gruppelederne Stine Elberling og Elsuba Holm Medarbejderne var repræsenteret ved: Fysioterapeut Helen Andersen og pædagogerne Nanna Hvas og Sumera Akram. Beboerne var repræsenteret ved: Vi talte med 4 beboere. Pårørende var repræsenteret ved: Ingen Tilsynet udført af: CAFA v. konsulenterne Stinna Christensen og Birgitte Schjær Jensen

2 Information om tilsynets gennemførelse Tilsynet er udført af CAFA på vegne af Frederiksberg kommune. Der er tale om et anmeldt tilsyn, som er varslet 14 dage i forvejen. Tilsynets varighed var ca. 4 timer og omfattede følgende aktiviteter: Samtale med ledelse og repræsentanter for personalet Interview med beboere Interview med pårørende En observation på Botilbuddet, såfremt interview med beboerne ikke kunne gennemføres En rundvisning på Botilbuddet Forinden tilsynet har CAFA haft oplysninger om det enkelte Botilbud (seneste tilsynsrapport og informationer fra Tilbudsportalen) og generelle informationer om Frederiksberg kommunes politikker og kvalitetsstandarder til rådighed. Tilsynet og rapportering er udført ud fra en manual godkendt af Frederiksberg kommune, og interviews er gennemført ud fra en interviewguide med fokusområder, også godkendt af Frederiksberg kommune. Samme manual og interviewguides er anvendt i alle tilsyn, som CAFA har gennemført for Frederiksberg kommune i Forstander har haft tilsynsrapporten til udtalelse, inden fremsendelsen til Frederiksberg kommune. CAFA har ikke nogen myndighedskompetence, og har således alene beskrevet og vurderet på egne vegne samt givet indstillinger om evt. behov for bemærkninger, anbefalinger og pålæg til Frederiksberg kommune. (Vi omtaler os derfor i det følgende som CAFA og ikke som Tilsynet ). Definitioner: Indstilling til bemærkninger er alene givet til vejledning eller forslag. Indstilling til anbefalinger er givet om forhold, som der bør arbejdes videre med. Indstilling til påbud er givet om forhold, som der skal handles på, evt. på en nærmere beskrevet måde. CAFA Center for afklarende og forebyggende socialt arbejde - er en non-profit selvejende institution. Information om organisationen kan indhentes på og generelle spørgsmål om CAFAs tilsyn kan rettes til faglig leder Susanne Katz, Samlet vurdering Bostedet Thea er et varigt botilbud for voksne med permanent psykisk funktionsnedsættelse. Thea er et hyggeligt indrettet, velholdt botilbud. Der er fokus på at skabe nogle indbydende og flotte fysiske rammer, hvilket giver en god stemning og tryghed for beboerne. Det er CAFAs vurdering, at botilbuddet har et personale med relevant, tværfaglig ud- Side 2/22

3 dannelsesbaggrund i forhold til de opgaver, de skal udføre i for målgruppen. Personalet formår at skabe et konstruktivt og relevant pædagogisk miljø for beboerne, hvor der lægges vægt på anerkendelse, individualitet, inddragelse og motivation. CAFA vurderer, at der reflekteres over pædagogisk udvikling og løsninger og sættes relevante tiltag i værk i forhold til de problemstillinger, der opstår i relation til beboerne, f.eks. udadreagerende adfærd og misbrug (stof/alkohol) mv. Der gives løbende supervision til personalet, og der afholdes hyppige personalemøder, ligesom der er fokus på efteruddannelse af personalet. Der er igangsat et nyt initiativ i efteråret 2012, som skal fortsætte i med at udvikle arbejdet med personlige handleplaner. CAFA vurderer, at der på botilbuddet er hensigtsmæssige holdninger til, hvordan magtanvendelse undgås, og magtanvendelser er da også sjældent forekommende. Bostedet Thea har en sammensætning af beboere med blandede problemstillinger, og dette giver nogle udfordringer i forhold at kunne sikre tryghed og relevant støtte til alle. Der har også eksisteret problemstillinger i forbindelse med visitationen, som bør afdækkes nærmere. Det skal fremhæves, at de beboere vi talte med i tilsynet, gav udtryk for stor tilfredshed med at bo på Bostedet Thea, idet de gav udtryk for, at de har stor frihed og medindflydelse. Der er bl.a. et beboerråd på botilbuddet. Indstillinger til bemærkninger, anbefalinger og påbud Pkt. 3: Bemærkning: Vi foreslår Bostedet Thea at være opmærksom på mulighederne for at nedbringe antallet af vikarer - af hensyn til beboerne. Pkt. 3: Anbefaling: CAFA anbefaler, at oplysningerne på Tilbudsportalen om antallet af medarbejdere korrigeres. Pkt. 6: Bemærkning: CAFA opfordrer til, at spørgsmålene rejst i tilsynsrapporten i 2011 tages op igen - med inddragelse af beboerrådet i dialogen. Pkt. 8: Bemærkning: Vi foreslår, at Bostedet Thea går i dialog med Frederiksberg kommune om visitationen således, at problemer i visitationen kan afdækkes i et samarbejde. De første nedenstående 5 punkter er udfyldt af botilbuddet, og vurderinger er gjort af CAFA Udfyldelsen på botilbuddets vegne Side 3/22

4 Udfyldt af: Forstander Inge Lise Winkel Dato: Botilbuddets målgruppe 1 Beskrivelse af målgruppen: Borgere med varig psykisk funktionsnedsættelse, som skal have bistand til at strukturere egen hverdag. Aldersgruppen er fra 40 år og opefter. Antal normerede pladser: 35 Antal indskrevne: 34 Evt. særlige forhold omkring målgruppen: Beboernes gennemsnitsalder er 59,94 år. Gennemsnitsalderen for de unge er 53,57 år og for de gamle 69,0 år. Denne aldersspredning gør, at der må gennemføres arrangementer for flere aldersgrupper. Beboerne som bebor Bostedet har alle mange år i det psykiatriske system som baggrund. CAFAs eventuelle tilføjelser: Det oplyses, at botilbuddet i et ½ år har haft en ledig plads, hvilket de har gjort kommunen opmærksom på. Ingen kommentarer Ingen. Side 4/22

5 Botilbuddets fysiske rammer 2 Beskrivelse af de fysiske rammer udendørs/indendørs: Bostedet Thea er en selvejende institution under OK-Fonden, der har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Huset er bygget i 1899 og er totalt renoveret i Hele vejen omkring huset findes en dejlig have med havemøbler, parasoller, lysthus og stor gasgrill. Om sommeren bliver mange måltider grillet og spist i haven. Bostedet er indrettet i en 4 etages ejendom. Der er elevator fra terrænet til 1. sal på østsiden af huset. Skal man højere op i huset forefindes elevator fra 1. sal. Hoveddøren er åben fra klokken 7.00 til klokken 16 om vinteren, og fra klokken om sommeren. Hvis man ønsker en nøgle til hoveddøren og sin bolig, fås denne i bogholderiet - mod et depositum på kr Dørklokke findes til venstre for hoveddøren. Når denne aktiveres, ringer det kaldeapparat, som den vagthavende medarbejder bærer i lommen. Derfor kan det tage lidt tid, før døren bliver betjent. I kælderen ligger husets servicearealer, som består af: Oasen (terapi) Hulen (beværtning) køkken krearum garderober - bogholderi forstanderens kontor depoter vaskeri fysioterapi og altmuligmand. Oasen er samlingssted for Bostedets beboere. Her tilbydes daglige aktiviteter for alle. Aktivitetstilbuddene fremgår af Bostedets husavis. Hulen er Bostedets beværtning med egentlig barvirksomhed. På 1., 2., 3. og 4. sal ligger 8 bofællesskaber med henholdsvis 4 og 5 lejligheder. Til hvert bofællesskab hører fælles opholdsstue med tv, video og køkkenalrum. I køkkenet forefindes opvaskemaskine, køle/fryseskab, komfur og kombiovn. På 2. og 3. sal findes gruppelederkontorerne. På 1. sal forefindes gæsteværelse, uden bad og toilet. Dette betyder, at man må benytte badeværelset hos den beboer, man besøger. Der skal erlægges et depositum på kr På 4. sal findes en internetcafe for beboerne. På 4. sal findes også et NADA-rum Brandsikring og brandtilsyn: Ja, og ingen bemærkninger ved brandtilsynet. Beredskabsplaner: Ja - Frederiksberg Brandvæsen Bygningernes egnethed til formålet: Fint egnet. Planer om renovation og istandsættelser: Nej. Rengøring - organisering og udførelse: Side 5/22

6 Rengøringen varetages af ISS. CAFAs eventuelle tilføjelser: Bostedet Thea fremstår velindrettet i egnede lokaliteter og fysisk imødekommende med lyse farver, rent og med farverige malerier på væggene og kunst stående rundt omkring. Det blev oplyst, at rygeloven overholdes af både beboerne og personalet. Botilbuddet fremstår imødekommende, rent og indrettet med blik for hyggelig atmosfære. Der er fokus på at skabe lyse, flotte og venlige fællesarealer. Beboerne indretter værelser og indgang til værelserne med et individuelt præg. Se også observationen i pkt. 15. Ingen. Personale og organisation 3 Antal fast ansatte medarbejdere: 31 Antal løst ansatte/vikarer: 24 APV gennemført: Siden lovens gennemførelse 99, 01, 04, 06, 09 og 12 Tilkendegivelser fra Arbejdstilsynet: Sidste tilsyn december 2011 ingen bemærkninger. CAFAs eventuelle tilføjelser: Det fremgår af tilbudsportalen, at der er 37 fuldtidsansatte. Forstander oplyser, at der er 31 fuldtidsansatte. Tallene er forskellige, da hun har omregnet deltidsansatte til fuldtidsstillinger og ender med tallet 31 fuldtidsstillinger, som svarer til 37 ansatte (perso- Side 6/22

7 ner). Forstander oplyser, at alle dagvagter er på fuldtid, alle nattevagter er på deltid. På tilsynet spurgte vi til antallet af løst ansatte i forhold til antallet af fastansatte, da vi finder antallet af løst ansatte højt. Det blev oplyst, at vikarerne uddannelsesmæssigt f.eks. er læge-, psykolog-, pædagog- eller kunststuderende hvilket repræsenterer de faggrupper, der i øvrigt er fastansat på stedet. De arbejder enten hver 3. eller hver 4. weekend eller som tilkaldevikarer. Vikarer deltager ikke i kurser mv. De får en god introduktion og går føl de første par gange og sættes grundigt ind i kompetenceplaner og procedurer gennem et introduktionsprogram. Man får efter to arbejdsdage mulighed for - som løst ansat - at tage stilling til, om man vil være tilknyttet arbejdspladsen. De er altid i introduktion, når det faste personale er på arbejde i dagtimerne. De løst ansatte vikarer har ikke den daglige kontakt med beboerne heller ikke i weekenderne, da de primært indgår som praktisk støtte. De fleste vikarer har været tilknyttet Bostedet Thea i mere end 4 år. De faste medarbejdere er kontaktpersoner for beboerne. Det fast ansatte personale arbejder hver 4. weekend. Det oplyses, at en stor del af medarbejdergruppen har været ansat i længere tid. Der oplyses, at der er lavt sygefravær blandt personalet dvs. 3,5 sygedag i gennemsnit pr. år. Det er CAFAs vurdering, at botilbuddet anvender mange vikarer i forhold til antallet af fastansatte. Vi finder det uhensigtsmæssigt - af hensyn til trygheden for beboerne, uanset at vikarerne i første række anvendes i forbindelse med praktisk støtte. Bemærkning: Vi foreslår Bostedet Thea at være opmærksom på mulighederne for at nedbringe antallet af vikarer - af hensyn til beboerne. Anbefaling: CAFA anbefaler, at oplysninger på Tilbudsportalen om antallet af medarbejdere korrigeres. Pædagogik, sundhed, praktisk og personlig støtte og pleje 4 Beskrivelse af botilbuddets målsætning(er): Institutionens idegrundlag er - ud fra den betragtning - at alle borgere skal behandles ens, og dermed forskelligt for at imødekomme den enkeltes individuelle behov, følgende: Vi ønsker at skabe og opretholde sådanne livsbetingelser for den enkelte beboer, at denne kan imødese en tilværelse hos os, der i videst muligt omfang svarer til de individuelle behov. Vi ønsker at skabe en positiv og medmenneskelig atmosfære. Side 7/22

8 Vi tilstræber det bedst mulige arbejdsmiljø med henblik på at tiltrække, fastholde og udvikle en kvalificeret medarbejderstab til gavn for beboerne. Denne målsætning gælder dels for den pleje og omsorg, der udøves i huset og dels som ansættelsesgrundlag. Findes der beskrivelser af anvendte metoder: Den teoretiske referenceramme er miljøterapi. Miljøterapi er en realitets- og aktivitetsbetonet behandlingsmetode, der er psykologisk, pædagogisk og socialt begrundet. Den anvendes over for forskellige typer af klienter i forskellige typer af behandlingsregier og består i, at kvalificerede miljøterapeuter bevidst udnytter de terapeutiske muligheder, der ligger i miljøaktiviteterne. Formålet er, at klienterne opnår en bedre praktisk og/eller social funktionsmåde (efter Birgitte Bechgaard, Miljøterapi). CAFAs eventuelle tilføjelser: Det oplyses, at der er sat et udviklingsarbejde i gang i efteråret 2012 om udarbejdelse af personlige handleplaner. Der etableres rutiner og planer, der tager udgangspunkt i beboernes individuelle behov. Se også herom i pkt. 9. Ingen kommentarer. Ingen. Medicinhåndtering 5 Findes der en skriftlig medicinvejledning: Ja, i personalehåndbogen. Hvordan opbevares medicin: I beboernes medicinskab i boligen. Registreres medicinering og utilsigtede hændelser: Ja. Vi har i år deltaget i 2 kerneårssagsanalyser. CAFAs eventuelle tilføjelser: Det oplyses, at den enkelte beboer bliver visiteret af personalet til at varetage medi- Side 8/22

9 cinhåndteringen selv, såfremt beboeren ønsker det. Antallet af beboere der hjælpes med medicinhåndtering er pt. 24. Medicinen indtages som regel om morgenen og gives ud fra et afkrydsningsskema af personalet. Det understreges, at medicinhåndteringen kun foretages af personale med relevant sundhedsfaglig kompetence. Under rundvisningen så vi et aflåst medicinskab hos en af de beboere, hvis værelse vi fik forevist. Beboerne omtalte ovenfor beskrevne medicinhåndteringsprocedure. Forstander oplyser, at der ikke opleves problemer med medicinhåndteringen. Vi fik indtryk af, at der er god opmærksomhed på forsvarlig medicinhåndtering. Ingen. De følgende punkter er udfyldt og vurderet af CAFA Modtagelse og evt. andre observationer under tilsynet Modtagelsen: Vi blev modtaget åbent og venligt af personale, ledelse og beboere. Alle virkede forberedt på tilsynet. Der var stor interesse for at fortælle om botilbuddet og det pædagogiske arbejde. Tilsynet var fra forstanders side ikke planlagt i detaljen, da vi ankom. Tilsynet startede med, at vi i samarbejde med forstander og personale tilrettelagde den konkrete tidsplan for tilsynet. Evt. andre observationer: Der var en rolig morgenstemning på Bostedet Thea, da vi ankom. Det var tidligt på dagen for beboernes vedkommende, og der blev nikket og hilst godmorgen til alle på en anerkendende og rar måde. Alle døre var låst - også til toiletterne. Efter det oplyste pga. tyveri beboerne imellem og fra udefra kommende. Forstander berettede under rundvisningen om en beboer, som var fraflyttet Bostedet Thea for nylig. Beboeren havde boet på Thea i 12 år, og endte med at udøve hælerog pushervirksomhed på botilbuddet. Det havde betydet en meget mere rolig stemning på Bostedet Thea efter, at denne beboer var fraflyttet. Ifølge forstander kunne hverken politiet eller kommunen hjælpe med at løse problemstillingen. Dette var også baggrunden for de låste døre. Opfølgning fra tilsyn Bemærkninger fra 2011: Side 9/22

10 Det fremgik af tilsynsrapporten fra 2011, at botilbuddet har regler om bordskik i 20 minutter, og at det ved spisning i bogrupperne ikke er velset, at beboerne taler om medicin og sygdom. Det fremgik endvidere, at en beboer har påtalt, at man må vaske i hånden, når man har svært ved at huske sin vasketid. Der fremhæves i rapporten, at der er et sparsomt samarbejde mellem personalet og pårørende samt at der ikke er et beboerråd på botilbuddet. Opfølgning: Personalet giver udtryk for, at de blev meget oprørte og vrede over, at tilsynet havde påpeget et manglende/sparsomt samarbejde med pårørende. Sådan opfattede personalet det ikke, idet udgangspunktet for samarbejdet med pårørende er, hvad beboerne ønsker, der skal være af samarbejde. Personalet beskriver samarbejdet med de fleste pårørende - hvis der er nogen - som en dialog. I forhold til bemærkningen om et beboerråd, har der i indeværende år været et sådant, og beboerrepræsentanterne har valgt at fortsætte i det nye år. Tilsynets bemærkning om bordskik har været med til at starte en diskussion i personalegruppen om madro, og hvordan f.eks. afholdelse af frokosten skal fungere i de 4 bogrupper. Ifølge forstander har bemærkningen ikke ændret på botilbuddets regler, for det har ikke været nødvendigt. Udgangspunktet for reglerne omkring spisning er, at roen omkring bordet er central. Nogle beboere kan have det svært med at sidde ved et bord og vente på de andre. Fik de lov til at forlade bordet og ikke holde bordskik, er det ikke muligt at gennemføre spisning med beboerne på en fornuftig måde. Der er mange hensyn at tage - og dette er et kompromis, som kan fungere i hverdagen. Nogle beboere har det vanskeligt med sådanne regler, men det er en del af behandlingsarbejdet at lære at indgå i sådanne sammenhænge - uden at det bliver rigidt for vedkommende. Vedr. vasketiden og beboeres glemsomhed ser man ifølge forstander sådant på det, at det er et af de vilkår, som beboerne må leve med - ligesom alle andre, der bor i et lejlighedskompleks med vaskekælder. Forstander anser det ikke for et stort problem og har ikke ændret reglerne for vaskeriet for beboerne. Opfølgning på andre myndigheders tilsyn i 2011: Der foreligger en tilsynsrapport fra Embedslægen fra 2011, dateret , hvoraf fremgår, at der er fundet meget få fejl og mangler. Der er dog bemærkninger om, at det ikke fremgår af beboernes journaler på bostedet, hvilke aftaler, der er indgået med de behandlende læger om kontrol og behandling af beboernes kroniske sygdomme. CAFA har ikke kompetence til at vurdere, om regler på det sundhedsfaglige område er opfyldt, men vi har spurgt til, om der er fulgt op på embedslægens tilsyn. Forstander oplyser, at der er fulgt op på embedslægens tilsyn ved at påføre dokumentation for opfølgning på de somatiske og kroniske sygdomme hos de beboere, der måtte have behov. Side 10/22

11 Fødevaretilsynet kommer løbende på botilbuddet har fået en Smiley De spørgsmål om procedurer omkring spisning, vaskeri og samarbejdet med pårørende, som blev fremhævet i tilsynsrapporten 2011, har medført diskussion og revurdering hos personalet. Vi kan dog konstatere, at det ikke synes at have medført nogen ændringer i procedurer og samarbejde. Vi har fået en opfattelse af, at refleksionerne har været præget af nogen vrede og et syn på tilsynets tilbagemeldinger som mere kontrol end støtte til udvikling. CAFA er enige i overvejelserne fra tilsynet i 2011, hvad angår tilbagemeldingerne om bordskik og spørgsmålet om beboernes mulighed for at vaske. Vi finder det ikke rimeligt med meget fastlagte regler for bordskik og lignende, hvis de ikke også kan afpasses individuelt. Vi finder det heller ikke rimeligt at sidestille botilbuddets beboerne med beboere i almindelige lejligheder med vaskeri. Hvad angår samarbejdet med pårørende, som også var et fokuspunkt fra tilsynet i 2011, så er det vanskeligt at udtale sig nærmere - ud fra dette tilsynsbesøg. Der synes ikke at være noget særligt samarbejde med pårørende, men beboerne, vi talte med, gav for fleres vedkommende udtryk for, at de ikke ønsker, at deres pårørende skal komme på Bostedet Thea. Vi talte ikke med nogen pårørende i tilsynet. Som nævnt kan CAFA ikke vurdere, om de sundhedsfaglige regler overholdes. Det er dog vores vurdering, at der fra botilbuddets side er handlet på Embedslægens anbefalinger. Bemærkning: CAFA opfordrer til, at spørgsmålene rejst i tilsynsrapporten i 2011 tages op igen - med inddragelse af Beboerrådet i dialogen. Personale og organisation 7 Beskrivelse: Det er oplyst, at det faste personale har uddannelsesmæssig baggrund som sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, en fysioterapeut, en kontorudannet, en kok og en teknisk servicemedarbejder. Det oplyses, at man foretrækker en tværfaglig personalegruppe, og man vægter psykiatrisk erfaring, men det er intet krav, da man løbende tilbydes efteruddannelse. Personalet har under tilsynet oplyst, at Bostedet Thea er en god arbejdsplads, hvor man prioriterer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Personalet finder det positivt med de forskellige faggrupper, og de finder, at der er en god og åben dialog blandt personalet. De faste temamøder en gang om ugen er en konstruktiv og brugbar form til at få taget diskussioner op i det daglige arbejde. Det er en stabil medarbejdergrup- Side 11/22

12 pe, og mange studerende vender tilbage efter færdiggørelse af uddannelsen - for at søge fast arbejde på Bostedet Thea. Det oplyses, at efteruddannelse er højt prioriteret. Der tilbydes løbende kurser f.eks. i psykiatri, og personalet er hvert år på 2 dages internat, hvor temaet f.eks. sidste år var kommunikation. Personalet opfordres af forstander til løbende at efteruddanne sig, men der lægges også op til, at man som personale selv tager initiativ hertil. Personalet har løbende obligatorisk supervision af selvvalgt psykiater en gang pr. måned. Det er CAFAs vurdering, at botilbuddets personale har relevant uddannelsesmæssig baggrund i forhold til arbejdet med målgruppen. Vi finder det positivt, at bostedet vægter efteruddannelse. Ingen Pædagogiske planer og helhedssyn 8 Beskrivelse: Det er oplyst, at Bostedet Thea ikke er med i visitationen af kommende beboere, men får beboerne visiteret direkte fra kommunen. Forstander oplyser, at det har givet visse problemer med at få sammensat en passende gruppe beboere. Det oplyses, at botilbuddet for nogle år siden fik visiteret en beboer, som havde et kendt, stort misbrug. Dette fortsatte på Thea og skabte mange problemstillinger og utryghed - både for beboere og personale, men beboeren er nu flyttet. Forstander nævnte andre eksempler på problemer i visitationen og oplyste, at der anvendes mange ressourcer i personalegruppen på at kompensere for en uhensigtsmæssig visitationsprocedure. På Bostedet Thea kaldes den pædagogiske handleplan for en personlig handleplan. Alle faggrupper inddrages i udarbejdelse af de personlige handleplaner. Der er sat et udviklingsarbejde i gang i personalegruppen - i forhold til at få den personlige handleplan til at fungere som et fagligt pædagogisk redskab. Personalegruppen har ikke haft særlig fokus på handleplansarbejdet tidligere, og derfor er der meget forskellige erfaringer med dette pædagogiske arbejde. Der er nedsat en arbejdsgruppe med to medarbejdere og en gruppeleder, som arbejder med udviklingen på området. Arbejdsgruppen gennemgik alle beboeres pædagogiske handleplaner og fandt, at disse var mangelfulde og ikke tilstrækkeligt dækkende i forhold til det pædagogiske arbejde. Der er nu udarbejdet et nyt koncept - beskrevet i botilbuddets nye virksomhedsplan Konceptet går ud på, at hver beboer - sammen med deres kontaktperson - udarbejder Side 12/22

13 en personlig handleplan, hvor beboerens ønsker, drømme og handlemuligheder - set i forhold til beboerens problemstillinger - bliver nedskrevet. Der er i konceptet lagt vægt på at støtte den enkelte beboer i at reflektere over eget liv, og hvordan vedkommende kan nå sine ønsker og drømme - ergo, hvordan når den enkelte hans/hendes mål for eget liv. Den udarbejdede personlige handleplan bruges konkret til at koordinere og videregive den viden om beboernes mål på personalets ugentlige teammøder. Hver enkelt beboers personlige handleplan bliver også lagt ud elektronisk således, at den er tilgængelig døgnet rundt - også for aften- og nattevagterne. På den måde ønsker botilbuddet at sikre, at alle medarbejdere er informeret om den enkelte beboers handleplan og målene i den. Den personlige handleplan foreligger også i papirform i hver enkelt beboers journalmappe. Målet er at følge op på de personlige handleplaner efter beboernes behov eller mindst en gang årligt. CAFA vurderer, at det er uhensigtsmæssigt, hvis der er utilfredshed/eller uenighed om visitationsproceduren mellem Bostedet Thea og Frederiksberg kommune. Det kan føre til en uhensigtsmæssig sammensætning af beboere og dårlig brug af personaleressourcer. Vi har ikke mulighed for at vurdere, hvad der ligger til grund for den aktuelle visitationsprocedure og ej heller, om det er selve proceduren, samarbejdet omkring den eller andre forhold, der er det grundlæggende eller et medvirkende problem. Vi foreslår, at Bostedet Thea går i dialog med Frederiksberg kommune om visitationen således, at problemet kan afdækkes i et samarbejde. CAFA vurderer, at der arbejdes seriøst og systematisk med udarbejdelse og opfølgning med de personlige handleplaner. Det er positivt, at der er nedsat en arbejdsgruppe - blandt personalet - til udvikling af det pædagogiske arbejde. Det er ligeledes positivt, at der er fokus på inddragelse og anerkendelse af den enkelte beboers behov i udarbejdelse og opfølgning af planerne. Det er videre positivt, at botilbuddet systematisk sikrer, at alle medarbejdere er informeret om de personlige handleplaner. Bemærkning: Vi foreslår, at Bostedet Thea går i dialog med Frederiksberg kommune om visitationen således, at problemer i visitationen kan afdækkes i et samarbejde. Pædagogik 9 Beskrivelse: Botilbuddet har ikke yderligere skriftlig beskrivelse af den pædagogiske tilgang end anført i punkt 4 samt det, der fremgår på botilbuddets hjemmeside. Side 13/22

14 Det oplyses, at der arbejdes individuelt med den enkelte beboer, og at man prioriterer inddragelse af beboeren så meget som muligt i hverdagen. Der arbejdes ud fra et mål om at selvstændiggøre beboeren - i et hjemligt miljø - i så høj grad som muligt. Der arbejdes videre på at forebygge indlæggelser på psykiatrisk sygehus. Den største generelle udfordring i arbejdet med beboerne: Sygdomserkendelse og det sociale aspekt. Det sociale aspekt betyder, at der arbejdes med netværk og måder at indgå i sociale sammenhænge - både i og udenfor botilbuddet. Man arbejder ud fra at støtte og motivere beboeren samt vise beboeren omsorg og forståelse. I forhold til inklusion i det omgivne samfund arbejdes der pædagogisk med at støtte hver enkelt beboer i eksempelvis at gå til frisør, købe tøj, gå på cafè, tage i biografen, køre med bus, få byttet ting i butikker og gå ture i lokalområdet. Så mange hverdagsgøremål bliver foretaget udenfor institutionen så meget som muligt. Det er primært beboerens kontaktpædagog, som udfører dette pædagogiske arbejde. Kontaktpersonen tager med beboerne i byen og støtter vedkommende i at træffe egne valg - med det mål, at beboeren selv kan foretage disse aktiviteter på egen hånd. Retten til selvbestemmelse og støtte hertil er det primære mål med det pædagogiske arbejde. Personalet beskriver, at man har en meget sårbar målgruppe, hvor mange beboere har lange og ofte vanskelige sygdomsforløb og indlæggelser bag sig. Arbejdet med de personlige handleplaner kan på denne baggrund være en udfordring, da planen - for nogle beboers vedkommende - minder dem om negative erfaringer fra indlæggelser på psykiatriske sygehuse. Der er meget samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, såsom distriktspsykiatrien, det lokale apotek, Regionshospitaler samt almen lægepraksis. Det er vores vurdering, at man på Thea har et relevant og konstruktivt pædagogisk fokus på selvbestemmelse, sygdomserkendelse, sociale kompetencer, inklusion i det omgivne samfund og anerkendelse af den enkelte beboer. Der synes også at være et tæt samarbejde med andre fagfolk, der indgår i støtten til beboerne. Vi tror, at arbejdet vil blive yderligere styrket af det systematiske arbejde med personlige handleplaner, som er igangsat. På længere sigt kunne det pædagogiske arbejde også styrkes ved en højere grad af skriftlige beskrivelser af metoder. Ingen. Praktisk støtte 10 Beskrivelse: Det oplyses, at beboerne støttes i det omfang, der er behov for støtte til praktiske ting, Side 14/22

15 f.eks. oprydning på værelset, rengøring, personlig pleje og lignende. Udgangspunktet for den praktiske støtte er størst mulig uafhængighed for beboeren - lige som i andre forhold - ud den enkelte beboers behov og muligheder. Målet er at selvstændiggøre beboerne så meget som muligt. Man anvender ikke magt i den praktiske støtte, da man prioriterer dialogen med beboerne højt. I de 4 bogrupper får man et ugentlig beløb til indkøb af mad, frugt og grønt. Beboerne skiftes - sammen med personalet - til at købe ind, lave mad, dække bord og rydde op efterfølgende. To gange om ugen laver de yngre beboere mad sammen med personalet, og der spises sammen. Her står beboerne for planlægning af menu, indkøb, madlavning og oprydning. En gang om ugen spiser de ældre beboere sammen, hvor det er personalet, der står for indkøb og madlavning. Her må beboerne gerne deltage i madlavningsprocessen, hvis de har lyst. Formålet er at servere god mad samt hyggeligt samvær for de ældre beboere. Beboerne er med til at bestemme, hvad der skal spises fra gang til gang denne aften. Om mad/sundhed se punkt 11. Ingen kommentarer Ingen. Personlig pleje og sundhed 11 Beskrivelse: Det oplyses, at der er meget fokus på beboernes sundhed - både fysisk og psykisk. Beboerne tilbydes fysioterapeutisk træning, NADA behandling og støttes i at bevæge sig fysisk - så vidt muligt enten på botilbuddet eller i det omgivende miljø. Der er fokus på sunde kostvaner, håndvask og god hygiejne. På Thea køres efter politikken Sund Kost, som betyder, at der ikke er sukker i drikkevarer, som serveres samt ikke fedt i maden. Baggrunden er, at mange af beboernes medicin giver vægtproblemstillinger som bivirkning. Alle hverdage afholdes fælles morgenmadsbuffet, og om fredagen brunch. Personalet står for det praktiske i forhold til at få morgenmaden lavet, og beboerne får tilbudt varieret og sund morgenmad. Morgenmadsbuffeten afholdes i det fælles køkken/spiserum Oasen. Om fredagen er beboerne med til at lave brunch og skiftes til at hente morgenbrød ved den lokale bager. Side 15/22

16 Under tilsynsbesøget så vi en spand med klorvand stående lige udenfor det fælles spiserum/køkken, som var til brug for håndvask, inden man sætter sig til et måltid. Baggrunden for denne løsning var erfaringer med, at håndsprit ikke kan tage en bestemt bakterie, og her er klor effektivt. Fysioterapeuten tager sig bl.a. af motionstilbud til beboerne, såsom svømning i Frederiksberg svømmehal, kapgang hver morgen i huset, badminton i Mariensdalshallen, gangtræning samt styrke- og konditionstræning. Næsten alle beboere deltager i et eller flere af disse tilbud, da de er meget glade for fysioterapeutens arbejde og tilgang. Derudover har man om torsdagen indført elevatorfridag - hvilket betyder, at alle skal gå på trapper for at få motion. Botilbuddet deltager endvidere hvert år i Sankt Hans løbet og andre motionsløb ved f.eks. kulturdage. Beboerne støttes i lægebesøg - såvel somatisk som psykiatrisk - alt efter behov. Tandlægebesøg finder sted efter behov. Vi har fået den opfattelse, at man på Thea har fokus på beboernes helbred, såvel fysisk som psykisk. Det er positivt, at der er fokus på sund kostpolitik set i forhold til målgruppens problemstillinger med medicinbivirkninger mv. Endvidere ser vi det som positivt, at der er fokus på motion og alsidige motionstilbud. Vi finder det positivt, at der er inddraget fysioterapeutisk kompetence i motionens tilrettelæggelse. Der er fokus på sunde madvaner, socialt samvær ved spisning og personlige hygiejne, herunder håndhygiejne. I forbindelse med tilsynets interview med beboere bemærkede vi, at der blev serveret øl og sodavand. Personalets intension med at servere øl var tydeligvis positiv i forhold til at befordre samtalen. Forstander har i forbindelse med sin udtalelse til rapporten oplyst, at der ikke serveres øl til andre møder eller samtaler. Vi finder det heller ikke relevant eller hensigtsmæssigt at servere øl i forbindelse med tilsynsbesøg. Ingen. Magtanvendelse og konflikthåndtering 12 Beskrivelse: Magtanvendelse Ifølge oplysninger fra Frederiksberg kommune har der ikke været indberetninger om magtanvendelse i 2011 og Ifølge forstander sker magtanvendelse yderst sjældent. Side 16/22

17 Der er meget fokus på at løse konflikterne ad hoc og altid gennem dialog. Der er stor bevidsthed blandt personalet om, at en konflikt har to parter, og man skal primært se konflikten fra beboerens synsvinkler. Man har på botilbuddet den holdning, at man ikke bruger magtanvendelse. Det er en holdning, der kan være besværlig, fordi der så altid må findes en pædagogisk vej. Erfaringerne er, at når den holdning fastholdes, så er der ikke behov for magtanvendelse. Det oplyses, at magtanvendelser altid indberettes efter forskrifterne. Procedurerne er nedskrevet og alle medarbejdere bekendt således, at de har kendskab til, hvordan de skal handle og forholde sig i forbindelse med evt. magtanvendelser. Vold mod personale Forstander fortæller, at voldelige hændelser mod personalet forekommer, men ikke tit. De registreres i et internt registreringsskema. Er der behov, tilbydes personalet psykologhjælp. I 2012 har to medarbejdere taget imod et sådant tilbud. Medarbejderne har stor opmærksomhed på hinanden, taler og drøfter mange ting sammen i løbet af dagen og på de ugentlige møder. Der bæres overfaldsalarm, som bliver afprøvet, mens tilsynet pågår. Vi har spurgt til anmeldelse af vold og trusler som arbejdsskader, og det er oplyst, at der i 2012 er anmeldt 2. Vold mellem beboere Vold mellem beboere og andre utilsigtede hændelser drøftes løbende, f.eks. på de ugentlige eller månedlige personalemøder og til supervision med ekstern supervision. Dagen før tilsynet havde der været en voldsom episode mellem to beboere, som ville medføre en politianmeldelse. CAFA finder det meget positivt, at magtanvendelser er sjældent forekommende, og at der er stor opmærksomhed og konsekvens i forhold til forebyggelse af behov for magtanvendelse. Ingen. Beboernes selvstændighed og inddragelse 13 Beskrivelse: Der eksisterer et beboerråd, der afholder møde en gang pr. måned. Her drøftes, hvad der rører sig her og nu på botilbuddet samt ønsker fra beboerne for fremtidige tiltag. Side 17/22

18 Både personale og forstander giver udtryk for, at beboerne forsøges inddraget i alle aspekter i eget liv og i hverdagen på Thea. Man er meget bevidst om at vise respekt for den enkelte beboer, og anerkendende kommunikation er tilgangen i dialogen med beboerne. De fleste beboere håndterer selv deres økonomi, i så vidt et omfang, det er muligt for dem. Nogle har en værge. Udgangspunktet er, at økonomihåndteringen bliver så naturlig som mulig for den enkelte. Botilbuddet beder - inden indskrivning - psykiatrisk afdeling om at have udfyldt aftaler om økonomihåndteringen med den nye beboer. Der er forskellige muligheder for økonomihåndtering - alt efter, om det er værgen, som fuldt og helt tager sig af beboerens økonomi. Nogle beboere har værgen til at sætte kr.100 ind på en konto således, at beboeren har en oplevelse af, at han/hun har råderet over egen økonomi. Forstander oplyser, at reglen for håndtering af økonomi for personalets vedkommende er, at de ikke må røre eller være i nærheden af beboerens hævekort eller bankbog - udover ved nedenstående aftaler: Der tilbydes følgende ordninger: Støtte af kontaktpersonen til at gå ned i banken, hvor beboeren selv skal hæve penge - enten udenfor eller indenfor i banken. Beboeren får hjælp til at føre regnskab af kontaktpersonen, og dette regnskab forelægges kontorpersonalet/bogholder Bogholder/forstander står for økonomihåndteringen fuldt og helt og har adgang til beboernes dankort. De forefindes i botilbuddets aflåste pengeskab, dvs. at det kun er de to personer, der hæver på beboerens dankort efter behov, og der føres regnskab, som skal forelægges til revision. Det er CAFAs vurdering, at Botilbuddet Thea har en god opmærksomhed på inddragelse og selvbestemmelse. Vi finder det særdeles positivt, at der eksisterer et beboerråd på botilbuddet. Under interview med beboere fik vi oplyst (se pkt. 14), at der eksisterer en beboeravis, hvilket vi også vil udtrykke vores anerkendelse for. Ingen. Interviews og observationer Information om interviews og observationer Side 18/22

19 I forbindelse med tilsynet har det været et mål at inddrage beboerne og de pårørende via et interview. Der, hvor det ikke har kunnet lade sig gøre, er interviews erstattet af en kort observation. Alle interviews og observationer er gennemført af CAFA. CAFA har, hvor det har været muligt, anvendt en interviewguide med de fokusområder, der fremgår i beskrivelsen nedenfor. Forstander på det enkelte botilbud har udvalgt beboere og pårørende til interviews og har tilrettelagt disse. Et referat af interviews kan læses nedenfor i sin helhed, men udsagn fra interviewene kan også være inddraget i beskrivelsen i punkterne ovenfor. Der kan være foretaget sløring af køn/alder og lignende i det konkrete referat mhp. at bevare anonymitet. Det skal fremhæves, at der kun er talt med enkelte beboere og pårørende, hvorfor udsagn fra interviews ikke kan tages som udtryk for beboeres og pårørendes generelle holdning til forholdene på det enkelte botilbud. Interview - Beboere 14 Informationer om de beboere, der er interviewet (køn, alder, afdeling mv.): Beboerne var repræsenteret med to kvinder og to mænd mellem år. Alle beboere har boet på Bostedet i længere tid, ca. 8,5 år i gennemsnit. Der var repræsentation fra Beboerrådet. Der skulle have deltaget en 5. beboer ved interviewet, men personalet vurderede, at denne ikke skulle deltage ved tilsynets interview, da vedkommende dagen før havde været udsat for en voldsom episode fra en anden beboers side. Omstændigheder i forbindelse med interview: Interviewet foregik i samme lokale som interviewet med personalet. Der blev serveret sodavand og øl. Alle beboere virkede interesserede og åbne overfor at tale om deres ophold på Bostedet Thea. Referat: At bo på botilbuddet Alle beboere oplyste, at Bostedet Thea er et rart sted at bo. Der er en god stemning beboerne imellem på Bostedet. En beboer oplyste, at det er et meget frit sted, hvor man har mulighed for at selv at gøre noget, der er få pligter som f.eks., at de skiftes til at hente morgenbrød til morgenmaden i bogrupperne, og personalet er flinke og rare at tale med. Desuden tilbydes der mange gode sociale aktiviteter, som f.eks. NADA behandling, fysioterapi, computeraktiviteter, maleværksted og madlavning. To beboere fremhævede også beboeravisen, som en rigtig god aktivitet. Side 19/22

20 En beboer fremhævede, at Thea er et billigt sted at bo, og det er rart, at der bliver gjort rent på toiletterne hver dag og støvsuges en gang om ugen. En beboer påpeger, at det er mindre godt at spise sammen i bogrupperne, fordi vedkommende oplever, at de sidder meget tæt sammen. Beboerne oplyste, at der bliver taget hensyn til hinanden, f.eks. i forhold til rygning, hvor der kun må ryges på værelserne. Selvstændighed og individuel behandling Beboerne oplyste, at Thea er et meget frit sted at bo. Man kan leve sit liv, som man selv ønsker det. Personalet eller andre beboere blander sig ikke i, om man f.eks. kommer beruset eller sent hjem om aftenen, blot man overholder at opholde sig på sit værelse mellem kl til kl Man kan blive støttet i de aktiviteter, man ønsker at deltage i, og der er stor åbenhed fra personalet side i forhold til at tage hensyn til beboernes specielle behov. Pædagogisk plan, støtte, respekt Beboerne fortalte, at de alle har en handleplan. Det er rart at få skrevet ønsker og mål for sit liv ned på skrift. Det giver en bedre succesrate i forhold til at nå sine mål. Handleplanen beskrives som et redskab, en reminder for én selv. Inddragelse Beboerne oplyste, at de oplever sig generelt inddraget i eget liv og på botilbuddet. Man kan på et fast ugentligt møde (de såkaldte tirsdagsmøder), hvor personalet og forstander også deltager, være med til at lave ting om eller være med til at udvikle nye tilbud/aktiviteter på botilbuddet. En beboer fortalte også, at man kan få lidt ekstra indflydelse ved at sidde i Beboerrådet - da man her får flere informationer fra personalet om fremtidige tiltag på Bostedet Thea. Inklusion og kontakt med familie, netværk mv. Nogle af beboerne tager til aktiviteter udenfor Thea, f.eks. en fritidsaktivitet eller er sammen med familien. Ofte er det sådan, at man ikke får besøg af pårørende på Thea. Man vælger selv, hvordan kontakten med pårørende skal være. En beboer fortæller om besøg en gang om ugen hos ægtefælle og datter, hvilket er at foretrække i forhold til, at de skal besøge vedkommende på Bostedet. En anden beboer oplyser, at mange har vanskelige familiemæssige forhold, hvilket er årsagen til, at man ikke har lyst til at have kontakt med dem eller ønsker deres besøg på Thea. Andet Beboerne giver udtryk for, at de er meget glade for, at Bostedet har skiftet navn til Bostedet Thea således, at det ikke længere associerer med et plejehjem i det omgivne samfund. En beboer har oplevet at blive diskrimineret og generet i en taxa og offentlig transport flere gange, fordi hun skulle vise sit sundhedskort frem, hvor adressen fremgik med det tidligere navn. Interview - Pårørende 15 Side 20/22

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www.

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn , 108 og 110

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn , 108 og 110 Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 Tilbuddets navn og adresse: Betty Prins Constantinsvej 3, 2000 Frederiksberg - 38 21 39 80 minibo@frederiksberg.dk www.frederiksberg.lev.dk/bo-ogvaeresteder/minibo.aspx

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 Tilbuddets navn og adresse: Soltoppen Søndre Fasanvej 42 2000 Frederiksberg - 38 21 50 85/86 thra01@frederiksberg.dk www.bostedetsoltoppen.dk

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn , 108 og 110

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn , 108 og 110 Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 Huset på Dronningensvej Dronningensvej 26 2000 Frederiksberg - 38 33 33 67 jada01@frederiksberg.dk Tilbuddets navn og adresse:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovsbovej 111. Formålet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune Tirsdag den 8. december 2009 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hørhuset. Formålet med tilsynet

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Diakonissestiftelsens bofællesskaber Dronningensvej 18 og 20 2000 Frederiksberg - 38384797 jyfl@diakonissen.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 12. maj 2011 Acadre nr.: 11/10674 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Tilbuddets navn Bofællesskabet Bybjerggård Bybjerggård

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk- og Socialfagligt team Dato: 13. marts 2012 Acadre: 12-3958 TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Tilbuddets navn Seniorhuset Gurrevej 92 3000 Helsingør

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 Tilbuddets navn og adresse: KKUC Bofællesskaber Mariendalsvej 22 (og Godthåbsvej 79B) 2000 Frederiksberg - 38 88 02 60 hhd@kkuc.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn , 108 og 110

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn , 108 og 110 Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 Tilbuddets navn og adresse: Kollegiet på Svanholmsvej Svanholmsvej 15 1905 Frederiksberg C - 38 21 38 88 deen01@frederiksberg.dk

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune. Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune. Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade. Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade. Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Tilsynet gennemføres som et uanmeldt besøg.

Tilsynet gennemføres som et uanmeldt besøg. Tilsyn på ældrecentret: Omsorgscentret Hvissinge Dato for tilsynsbesøg: 6. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl. 9.00 og slut kl. 13 Deltagere i tilsynet: Ledende økonoma Susanne Nielsen,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted (navn/adresse) Bülowsvej - for børn og familier Bülowsvej 22 1870 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Fredag d. 8. marts

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune. Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune. Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Campo (tidligere Bofællesskaberne Syd) Københavns Kommune Ove Billesvej 12 og Leifsgade 24-26 Onsdag den 24. juli 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene. Formålet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Elleslettegård dagtilbud 1. juli 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Elleslettegård Gøngehusvej 162 2950 Vedbæk Leder: Arne Ptak

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Egely Den åbne afdeling Pugholmgård. J.nr. 08/7221. Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl til 13.

Uanmeldt tilsyn Egely Den åbne afdeling Pugholmgård. J.nr. 08/7221. Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl til 13. J.nr. 08/7221 23. april 2008 Uanmeldt tilsyn 2008 Egely Den åbne afdeling Pugholmgård Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl. 11.00 til 13.00 Tilsynsførende: Jette V. Pedersen og Anja Stokholm

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støttecentret

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune Torsdag den 7. juli 2016 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fjordparken. Generelt er formålet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012. Hareskovbo Skovalleen 8 2880 Bagsværd Fredag 23. marts 2012

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012. Hareskovbo Skovalleen 8 2880 Bagsværd Fredag 23. marts 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012 Den selvejende

Læs mere