Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn , 108 og 110

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110"

Transkript

1 Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn , 108 og 110 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej Frederiksberg www. okthea.dk Driftsparagraf: 108 Antal pladser: 35 Dato og tidspunkt for tilsyn: Tilbuddet repræsenteret ved: Den Ledelsen var repræsenteret ved: Forstander Inge Lise Winkel, Stine Elberling og Stine Rohrberg. Tilsynet udført af: CAFA v. konsulenterne Birgitte Schjær Jensen og Anette Hansen.

2 Information om tilsynets gennemførelse Tilsynet er udført af CAFA på vegne af Frederiksberg kommune, og er en opfølgning på det tilsyn, som CAFA gennemførte i Der er tale om et anmeldt tilsyn, som er varslet 14 dage i forvejen. Tilsynets varighed var ca. 2½ time og omfattede følgende aktiviteter: Samtale med ledelse og evt. repræsentanter for personalet En rundvisning på botilbuddet Evt. andre aktiviteter tilrettelagt efter forholdene på den enkelte institution Forinden tilsynet har CAFA haft oplysninger om det enkelte botilbud (f.eks. seneste tilsynsrapport og informationer fra Tilbudsportalen) og generelle informationer om Frederiksberg kommunes politikker og kvalitetsstandarder til rådighed. Tilsynet og rapportering er udført ud fra en manual godkendt af Frederiksberg kommune. Samme manual er anvendt i alle opfølgende tilsyn, som CAFA har gennemført for Frederiksberg kommune i Forstander har haft tilsynsrapporten til udtalelse, inden fremsendelsen til Frederiksberg kommune. CAFA har ikke nogen myndighedskompetence, og har således alene beskrevet og vurderet på egne vegne samt givet indstillinger om evt. behov for bemærkninger, anbefalinger og pålæg til Frederiksberg kommune. (Vi omtaler os derfor i det følgende som CAFA og ikke som Tilsynet ). Definitioner: Indstilling til bemærkninger er alene givet til vejledning eller forslag. Indstilling til anbefalinger er givet om forhold, som der bør arbejdes videre med. Indstilling til påbud er givet om forhold, som der skal handles på, evt. på en nærmere beskrevet måde. CAFA Center for afklarende og forebyggende socialt arbejde - er en non-profit selvejende institution. Information om organisationen kan indhentes på og generelle spørgsmål om CAFAs tilsyn kan rettes til faglig leder Susanne Katz, Samlet vurdering Bostedet Thea er et tilbud til brugere fra 40 år og opefter med varig psykisk funktionsnedsættelse, som skal have bistand til at strukturere deres hverdag. Bostedet Thea ligger i hyggelige og velindrettede lokaler, og indtrykket er, at der er en god stemning og god tryghed for beboerne. Side 2/12

3 I den pædagogiske tilgang lægges der vægt på anerkendelse, individualitet, inddragelse og motivation. Det er CAFAs vurdering, at Bostedet Thea har arbejdet seriøst med de bemærkninger og anbefalinger, der blev givet i tilsynet 2012, og der er foretaget tiltag, der har været nødvendige og relevante. Bostedet Thea har arbejde med nye udviklingstiltag, og vi vil særligt fremhæve, at der er gjort et stort arbejde med at udvikle arbejdet med handleplaner og udviklingsmål for beboerne. Indstillinger til bemærkninger, anbefalinger og påbud Pkt. 5.: Bemærkning: Vi opfordrer Bostedet Thea til løbende, sammen med beboerne, at evaluere den indgåede aftale vedr. bordskik. Information om tilbuddet, udfyldt af botilbuddet Udfyldelsen på botilbuddets vegne Udfyldt af: Forstander Inge Lise Winkel Dato: Den Botilbuddets målgruppe 1 Beskrivelse af målgruppen Borgere med varig psykisk funktionsnedsættelse, som skal have bistand til at strukturere egen hverdag. Aldersgruppen er fra 40 år og opefter. Antal normerede pladser: 35 Antal indskrevne: 35 Side 3/12

4 CAFAs eventuelle tilføjelser: Botilbuddet fysiske rammer 2 Beskrivelse af de fysiske rammer udendørs/indendørs: Bostedet Thea er en selvejende institution under OK-Fonden, der har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Huset er bygget i 1899 og er totalt renoveret i Hele vejen omkring huset findes en dejlig have med havemøbler, parasoller, lysthus og stor gasgrill. Om sommeren bliver mange måltider grillet og spist i haven. Bostedet er indrettet i en 4 etages ejendom. Der er elevator fra terrænet til 1. sal på østsiden af huset. Skal man højere op i huset forefindes elevator fra 1. sal. Hoveddøren er åben fra klokken 7.00 til klokken 16 om vinteren, og fra klokken om sommeren. Hvis man ønsker en nøgle til hoveddøren og sin bolig, fås denne i bogholderiet - mod et depositum på kr Dørklokke findes til venstre for hoveddøren. Når denne aktiveres, ringer det kaldeapparat, som den vagthavende medarbejder bærer i lommen. Derfor kan det tage lidt tid, før døren bliver betjent. I kælderen ligger husets servicearealer, som består af: Oasen (terapi) Hulen (beværtning) køkken krearum garderober - bogholderi forstanderens kontor depoter vaskeri fysioterapi og altmuligmand. Oasen er samlingssted for Bostedets beboere. Her tilbydes daglige aktiviteter for alle. Aktivitetstilbuddene fremgår af Bostedets husavis. Hulen er Bostedets beværtning med egentlig barvirksomhed. På 1., 2., 3. og 4. sal ligger 8 bofællesskaber med henholdsvis 4 og 5 lejligheder. Til hvert bofællesskab hører fælles opholdsstue med tv, video og køkkenalrum. I køkkenet forefindes opvaskemaskine, køle/fryseskab, komfur og kombiovn. På 2. og 3. sal findes gruppelederkontorerne. På 1. sal forefindes gæsteværelse, uden bad og toilet. Dette betyder, at man må benytte badeværelset hos den beboer, man besøger. Der skal erlægges et depositum på kr På 4. sal findes en internetcafe for beboerne. På 4. sal findes også et NADA-rum Bygningernes egnethed til formålet: Fint egnet. CAFAs eventuelle tilføjelser: Personale og organisation 3 Antal fast ansatte medarbejdere og deres uddannelsesbaggrund og kompetencer: 33 medarbejdere. Det faste personale har uddannelsesmæssig baggrund som sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, en fysioterapeut, en kontorudannet, en kok og en teknisk servicemedarbejder. Side 4/12

5 Det oplyses, at man foretrækker en tværfaglig personalegruppe, og man vægter psykiatrisk erfaring, men det er intet krav, da man løbende tilbydes efteruddannelse. Antal løst ansatte/vikarer: 3 CAFAs eventuelle tilføjelser: Pædagogik, sundhed, praktisk og personlig støtte og pleje 4 Beskrivelse af botilbuddets målsætning(er): Institutionens idegrundlag er - ud fra den betragtning, at alle borgere skal behandles ens, og dermed forskelligt for at imødekomme den enkeltes individuelle behov - følgende: Vi ønsker at skabe og opretholde sådanne livsbetingelser for den enkelte beboer, at denne kan imødese en tilværelse hos os, der i videst muligt omfang svarer til de individuelle behov. Vi ønsker at skabe en positiv og medmenneskelig atmosfære. Vi tilstræber det bedst mulige arbejdsmiljø med henblik på at tiltrække, fastholde og udvikle en kvalificeret medarbejderstab til gavn for beboerne. Denne målsætning gælder dels for den pleje og omsorg, der udøves i huset og dels som ansættelsesgrundlag. Findes der beskrivelser af anvendte metoder: Den teoretiske referenceramme er miljøterapi. Miljøterapi er en realitets- og aktivitetsbetonet behandlingsmetode, der er psykologisk, pædagogisk og socialt begrundet. Den anvendes over for forskellige typer af klienter i forskellige typer af behandlingsregier og består i at kvalificerede miljøterapeuter bevidst udnytter de terapeutiske muligheder, der ligger i miljøaktiviteterne. Formålet er, at klienterne opnår en bedre praktisk og/eller social funktionsmåde (efter Birgitte Bechgaard, Miljøterapi). CAFAs eventuelle tilføjelser: De følgende punkter er udfyldt og vurderet af CAFA Modtagelse og evt. andre observationer under tilsynet Modtagelsen: Vi henvendte os i administrationen i kælderen, hvor vi blev budt velkommen af forstander. Til stede var desuden to gruppeledere, som skulle deltage i interviewet. Vi bad om en rundvisning, og forstander viste os rundt på botilbuddet. Evt. andre observationer: Side 5/12

6 Botilbuddet fremtræder som meget pænt, velholdt og rent, hvor der tydeligvis er tænkt over, hvordan der bedst muligt kan skabes en rar ramme om beboerne. Opfølgning fra tilsyn Bemærkninger fra 2012: I tilsynet i 2012 blev der givet følgende bemærkninger. Overskrift og punkt refererer til tilsynsrapportens punkter i Personale og organisation (Pkt. 3): Bemærkning: Vi foreslår Bostedet Thea at være opmærksom på mulighederne for at nedbringe antallet af vikarer - af hensyn til beboerne. Opfølgning fra tilsyn 2011 (Pkt. 6): Bemærkning: CAFA opfordrer til, at spørgsmålene rejst i tilsynsrapporten i 2011 tages op igen - med inddragelse af beboerrådet i dialogen. Pædagogiske planer og helhedssyn (Pkt. 8): Bemærkning: Vi foreslår, at Bostedet Thea går i dialog med Frederiksberg kommune om visitationen således, at problemer i visitationen kan afdækkes i et samarbejde. Opfølgning: Vi har i samtale med ledelse/medarbejdere fulgt op på, hvordan botilbuddet har reflekteret og forholdt sig til bemærkningerne i 2012, samt evt. hvilke konkrete tiltag, man har planlagt og/eller gennemført: Personale og organisation (Pkt. 3): Bemærkning: Forstander fortæller, at de har lavet en fejl til tilsynsrapporten i Her har man skrevet, at der var 24 vikarer, hvilket ikke var korrekt. Der var 3 vikar tilknyttet botilbuddet. Det oplyses, at der fortsat er 3 vikarer. Vikarerne har været tilknyttet bostedet igennem længere tid. De er primært på arbejde i dagtimerne i weekenden og arbejder 16 timer om ugen. På nuværende tidspunkt har Thea 18 fuldtidsstillinger og 15 deltidsstillinger (med 28 timer om ugen). Opfølgning fra tilsyn 2011 (Pkt. 6): Bemærkning: Forstander og gruppeleder giver udtryk for, at der er fulgt op på bemærkning fra 2011 og 2012 vedr. bordskik. Det handlede primært om en bo-gruppe. Bemærkningen har været diskuteret med de beboere, der er tilknyttet bo-gruppen. Der gives udtryk for, at beboerne var forundrede og uforstående overfor, at det skulle være nødvendigt at ændre på noget. På trods af det, er man nu blevet enige om, at alle nu bliver siddende, indtil man er færdige med at spise, uanset hvor lang tid det måtte tage. Gruppeleder giver udtryk for, at det er fint at prøve noget nyt. I forbindelse med diskussionerne om bordskik valgte man at invitere psykiatrikoordi- Side 6/12

7 natoren på besøg. Hun deltog i en spisning, og hendes efterfølgende kommentar var jf. det oplyste, at det stillede store krav til personalet at deltage i spisning og holde gang i samtalen. Pædagogiske planer og helhedssyn (Pkt. 8): Bemærkning: Forstander fortæller, at dialogen med Frederiksberg kommune er blevet bedre. Forstander giver udtryk for, at det er vigtigt, at det er fagligt kompetente personer, der er med til at visitere til bostedet, og at der er dialog mellem bosted og kommune. For Thea er det vigtigste, at de gode ressourcer som personalet besidder, bliver udnyttet optimalt. Aktuelt har Bostedet Thea fuld belægning, og der er venteliste. Bostedet Thea har fået nye beboere siden tilsynet i 2012 pga. dødsfald. Bl.a. har de fået visiteret 2 beboere fra andre botilbud. En beboer er fraflyttet Thea. Vurdering CAFAs vurdering: På baggrund af de oplysninger, der er fremkommet på det opfølgende tilsyn, vurderer CAFA, at antallet af vikarer er rimeligt, ligesom det er positivt, at det er vikarer, der har været tilknyttet gennem en længerevarende periode, således at de er kendte for beboerne. Det er vurderingen, at Bostedet Thea har taget diskussionen vedr. bordskik op med beboer-gruppen, og der er en positiv holdning til at prøve en ny skik. Det ser ud til, at der på nuværende tidspunkt er en fornuftig dialog mellem Bostedet Thea og Frederiksberg kommune, som bl.a. har medvirket til, at alle pladser er besat, og der er venteliste CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Bemærkning: Vi opfordrer Bostedet Thea til løbende, sammen med beboerne, at evaluere den indgåede aftale vedr. bordskik. Opfølgning fra tilsyn Anbefalinger fra 2012: I tilsynet i 2012 blev der givet følgende anbefalinger. Overskrift og punkt refererer til tilsynsrapportens punkter i 2012: Personale og organisation (Pkt. 3): Anbefaling: CAFA anbefaler, at oplysningerne på Tilbudsportalen om antallet af medarbejdere korrigeres. Side 7/12

8 Opfølgning: Vi har i samtale med ledelse/medarbejdere fulgt op på, hvordan botilbuddet har reflekteret og forholdt sig til anbefalingerne i 2012, samt evt. hvilke konkrete tiltag man har planlagt og/eller gennemført: Personale og organisation (Pkt. 3): Anbefaling: Forstander oplyser, at antallet af vikarer er rettet på Tilbudsportalen og nu svarer til det reelle antal. Vurdering CAFAs vurdering: Det tilfredsstillende, at der er overensstemmelse mellem det faktiske antal medarbejder på Thea og oplysningerne Tilbudsportalen. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Ingen. Opfølgning fra tilsyn Påbud fra 2012: Der blev ikke givet nogen påbud i tilsynet Opfølgning: Vurdering CAFAs vurdering: CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Nye udviklingspunkter på botilbuddet 8 Beskrivelse: Personlige handleplaner Bostedet Thea har haft et udviklingsprojekt vedr. personlige handleplaner i gang. Udviklingen går fremad, og det er oplevelsen, at udarbejdelsen af den personlige handleplan efterhånden har fundet en god form. Der har altid været udviklingsmål for den enkelte beboer, og der gives udtryk for, at i de sidste 5 år har man arbejdet med mere systematiske planer for den enkeltes udvikling. Planerne skal være så enkle og overskuelige som muligt. Kontaktpersonerne arbejder sammen med beboerne om at finde frem til den enkeltes beboers udviklingsmål. Nogle beboere kan selv eller med hjælp fra deres kontaktperson komme med udviklings- Side 8/12

9 punkter. Alle udviklingsplaner har kortsigtede og langsigtede mål. Det er vigtigt, at beboeren kan overskue de opstillede mål. Typisk udvikler målene sig gennem dialog i dagligdagen, som så bliver skrevet ned i den personlige handleplan. Udviklingsmål kan f.eks. være at lære at handle ind, tabe sig, lære at gøre rent og lignende. Det er individuelt, hvor ofte målene revurderes. For nogens vedkommende en gang om måneden, for andres vedkommende hver 3 måned. Målene udvikles i takt med, hvad den enkelte kan magte og overskue. Ved udarbejdelsen af de personlige handleplaner lægges vægt på, at handleplanerne er så simple som muligt, og at de respekterer de valg, den enkelte beboer træffer. Samarbejde med pårørende: Bostedet Thea har udvidet hjemmesiden med et afsnit for pårørende, hvilket har været på ledelsens initiativ. Det fremgår bl.a., at man kan leje et gæsteværelse, hvis man kommer langvejs fra. Beboerne har ikke givet udtryk for ønsker om mere fokus på pårørende. Thea har holdt deres årlige fødselsdagsfest. Her oplevede man, at der var en del flere pårørende end tidligere, hvilket formentligt skyldes, at der er kommet en del yngre beboere ind, for hvem der er større naturlighed i at invitere pårørende. Nogle af de ældre beboere er meget syge, og deres kontakt til pårørende bliver mindre og mindre, og mange af dem har brændt broerne bag sig. Man har oplevet eksempler på, at beboere har holdt det skjult for pårørende, at de er psykisk syge. Fokuspunkter i Kost og motion Udgangspunkt for at sætte fokus på kost og motion var en oplevelse af, at mange beboere havde et stort forbrug af søde sager, smør, remulade og andre usunde vaner. Man har konstateret, at det tager tid for beboerne at ændre kostvaner, bl.a. fordi de også har mulighed for at indtage søde sager mv. på deres værelser. Udvikling af nye kostvaner er en fortløbende proces. Siden Bostedet Thea har valgt at sætte fokus på dette område, har de set, at beboernes BMI er faldet, og nogen har tabt sig. Oplevelsen er, at beboerne er blevet mere optagede af at være med til at handle, og nogen glæder sig mere til at sætte sig til bords. Der drikkes ikke længere øl. Når der en gang om ugens serveres gourmet middag, får beboerne typisk et glas vin til maden. Forstander fortæller, at Bostedet Thea har en særdeles aktiv fysioterapeut, som har mange aktiviteter i gang sammen med beboerne både i huset og uden for huset, bl.a. et hold der dyrker stavgang. Det nævnes, at Mariendals Hallen, som ligger overfor bostedet, bruges i det omfang, det er muligt at leje sig ind til bl.a. badminton Resultatorienteret ledelse: Der er opstillet mål i strategiplanen for resultatorienteret ledelse. Alle beboere er blevet evalueret. Beboerne er blevet evalueret på en række indikatorer som f.eks. Personlig hygiejne Rengøring/oprydning Side 9/12

10 Vaske tøj Indkøb Madlavning Administration af medicin Minimere misbrug Sygdomserkendelse Evnen til at skabe sociale relationer Relevant døgnrytme Administrer egen økonomi Deltage i arbejde/udannelse/fritidsaktiviteter. Alle beboere har været en del af evalueringen. Af evalueringen fremgår det, at mange af beboerne har udviklet sig positivt, medens andre ikke har vist et udviklingspotentiale. Medarbejderne kan fremadrettet arbejde videre med resultatet af evalueringen i forhold til den enkelte beboer, og bl.a. bruge det som udviklingsmål i den personlige handleplan. Der er udarbejdet nye fokuspunkter med Frederiksberg Kommune, med nyt udviklingsprogram med effektmåling via voksenudredningsmodellen. Forstander oplyser, der er aftalt et internt kursus for medarbejdere i afvægring. Forstander beskriver metoden som en blødere måde at håndtere konflikter en end en egentlig konflikthåndtering. Som temaer nævnes, hvordan kommer du ind af døren, hvordan beskytter man beboer, og hvordan beskytter man sig selv som medarbejder. Vurdering CAFAs vurdering: Vi vil særligt fremhæve, at vi vurderer, at Bostedet Thea har gennemført et kvalificeret udviklingsarbejde vedr. personlige udviklingsplaner. Der følges relevant op i forhold til den enkelte beboeres udviklingsmål, hvor det er indtrykket at der tages hensyn til den enkeltes udviklings potentiale. CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Ingen. Andre forhold, som har været behandlet i tilsynet Beskrivelse: Der har ikke været drøftet andre forhold end ovennævnte punkter. Vurdering CAFAs vurdering: CAFAs indstilling til bemærkning, anbefaling eller påbud: Side 10/12

11 Interviews og observationer Information om interviews og observationer Det har ikke været et generelt mål at gennemføre interviews beboerne i forbindelse med dette opfølgende tilsyn, men i konkrete situationer har vi evt. ønsket at tale med brugerne eller brugere har rettet henvendelse til os under tilsynet. Vi kan også have gjort en observation, hvis dette har været relevant. Hvis der har været gennemført et interview eller en observation, fremgår der et referat heraf nedenfor. Referatet kan så læses nedenfor i sin helhed, men udsagn fra interviews kan også være inddraget i beskrivelsen i punkterne ovenfor. Der kan være foretaget sløring af køn/alder og lignende i det konkrete referat mhp. at bevare anonymitet. Interview - Beboere 10 Informationer om de beboere, der er interviewet (køn, alder, afdeling mv.): Der har ikke været gennemført egentlige interviews, men vi talte med en beboer under rundvisningen. Beboeren viste os også sit værelse. Omstændigheder i forbindelse med interview: Referat: Beboeren gav udtryk for at være meget glad for at bo på Thea og var af den opfattelse, at hvis man var utilfreds med noget eller ikke havde det godt, så skulle man først og fremmest se på sig selv og se på, hvad man kunne gøre ved det. Observation 11 Hvilke situationer er observeret, antallet af tilstedeværende beboere og personale mv: Der er ikke gennemført nogen observation i dette tilsyn. Omstændigheder i forbindelse med observationen: Observationen: Vurdering CAFAs vurdering: Side 11/12

12 Side 12/12