Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart"

Transkript

1 SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf: Poul Pedersen, Aarhus Landsbyen Åby formentlig mellem 1900 og Billedet er taget ved Gåsemadegrøften, der dannede skel mellem Åby og Åbyhøj.

2 Sammenslutningen af Lokalarkiver Andkærvej 19 Vejle Tlf Indholdsfortegnelse Indkaldelse og dagsorden for generalforsamling Sammenslutningen af Lokalarkiver 4 Forretningsorden for generalforsamlingen 5 Styrelsens beretning ledelsespåtegning, Sammenslutningen af Lokalarkiver driftsregnskab, Sammenslutningen af Lokalarkiver status, Sammenslutningen af Lokalarkiver specifikation, SLA Forlaget attester, kritiske revisorer ½-årsregnskab, Sammenslutningen af Lokalarkiver driftsregnskab, Arkibas ApS status, Arkibas ApS strategi- & arbejdsplan 37 Vedtægter for Sammenslutningen af Lokalarkiver 42 Bilag 1 til vedtægter for SLA 49 Bilag 2 til vedtægter for SLA 50 ~ 3 ~

3 SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver 2011 generalforsamling, Sammenslutningen af Lokalarkiver Der indkaldes hermed til den 62. ordinære generalforsamling i Sammenslutningen af Lokalarkiver lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 med registrering fra kl. 14:30. Generalforsamlingen finder sted på Quality Hotel Park Middelfart, Viaduktvej 28, Middelfart. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingens afholdelse 3) Forelæggelse og godkendelse af beretning 4) Forelæggelse og godkendelse af regnskab 5) Indkomne forslag 6) Budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent 7) Valg. På valg er: o Til styrelsen: Jørgen Thomsen, Odense Bent Vedsted Rønne, Haderslev Lis Vestergaard, Nøvling o Som suppleanter: Geert A. Nielsen, Langebæk, 1. suppleant Kurt Risskov Sørensen, Kerteminde, 2. suppleant o Ekstern revision: K2 Revision, Vejle o Som kritisk revisor: Inger Sørensen, Vamdrup o Som revisorsuppleant: Erik Korr Johansen, Galten 8) Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være SLA Sekretariatet i hænde senest fredag den 9. september ~ 4 ~

4 Forretningsorden for SLA generalforsamling 1) Dirigenten skal lede mødet upartisk og nøje overvåge, at almindelige regler for mødedeltagelse og afstemning overholdes. Dirigenten afgør, i hvilken rækkefølge forslag sættes til afstemning. 2) Dirigenten skal konstatere generalforsamlingens lovlige indvarsling. 3) Dirigenten skal foranstalte udpegning af protokolfører og stemmetællere. 4) Ændringsforslag til allerede fremsatte forslag skal afleveres skriftligt til dirigenten. 5) En kandidat, der ikke deltager i generalforsamlingen, kan kun vælges, såfremt der foreligger skriftlig accept fra den pågældende. 6) Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet er foreskrevet i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal foretages, når det forlanges af dirigenten. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, foregår valget altid som skriftlig afstemning. 7) Der skal føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Denne skal godkendes af dirigenten og formanden ved disses underskrifter. ~ 5 ~

5 Styrelsens beretning 1) Styrelsen På generalforsamlingen oktober 2010 blev Else Gade Gyldenkærne, Vordingborg, valgt ind i styrelsen som afløser for Hans Kruse, Kjellerup, der ikke ønskede genvalg. Svend-Erik Christiansen, Brabrand-Årslev, og Niels Løgager Nielsen, Åby-Åbyhøj, modtog genvalg. Som 1. suppleant til styrelsen genvalgtes Geert A. Nielsen, Langebæk, og Kurt Risskov Sørensen, Kerteminde, som 2. suppleant. Som kritisk revisor genvalgtes Karin Suhr Rasmussen, Stubbekøbing, og som revisorsuppleant Erik Korr Johansen, Galten. Som revisor valgtes K2 Revision i Vejle ved registreret revisor Erik Krab Koed. Styrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jørgen Thomsen, Odense, som formand, Bent Vedsted Rønne, Haderslev, som næstformand, og Jytte Raun, Dalum-Hjallese, som kasserer. De pågældende har samtidig udgjort SLA s forretningsudvalg. I skrivende stund (juli 2011) har styrelsen afholdt fire møder og forretningsudvalget tre møder, hvilket praktisk talt vil sige et månedligt møde uden for ferieperioderne. Hastesager afklares ved hjælp af den elektroniske kommunikation. 2) Økonomi Som anført i sidste års beretning har SLA i 2010 yderligere udvidet den allerede betragtelige kursusvirksomhed, og der har været arbejdet ihærdigt på at etablere en ny hjemmeside og få Den Gule Håndbog ajourført og udvidet, ~ 6 ~

6 således at den fremover vil være tilgængelig på den nye hjemmeside, som vil være i luften inden årsmødet. Til trods for disse omkostningstunge tiltag er der tilvejebragt et overskud på SLA s årsregnskab for 2010 på kr ,-, således at foreningens egenkapital herefter udgør kr ,-. Der henvises i øvrigt til artiklen Hvad bruger SLA sine penge til? i Om- SLAget nr , hvor der redegøres for, hvilke holdninger der ligger til grund for forbruget af SLA s indtægter i 2010, og hvilke konkrete aktiviteter og nødvendige omkostninger, der er brugt penge på. I 2010 har SLA haft Kirsten Dalsgaard ansat som kontormedhjælp med tilskud fra Vejle Kommune. Dette ansættelsesforhold udløb ved udgangen af februar måned 2011 og er afløst af en fast, men tidsbegrænset ansættelse i resten af året for nogle måneders vedkommende på deltid. I 2011 vil der også blive anvendt flere midler til kursusvirksomhed, idet der vil komme nye tilbud til medlemmerne bl.a. billedscanningskurser. Desuden vil et ønske fra flere arkiver øst for Storebælt blive imødekommet, da der er planlagt et ekstra Arkivuddannelseskursus (modul 4) i Ringsted til november. Arbejdet med den nye hjemmeside og integreringen af Den Gule Håndbog er endnu ikke færdiggjort, hvorfor der fortsat er afsat midler til det. Det samme gælder for Indsamlingsprojektet, som fortsætter (se særskilt afsnit nedenfor). Desuden er der afsat penge til et nyt projekt, som skal arbejde med Ophavsret. Styrelsen havde som tidligere år planlagt at hensætte en del af 2010 overskuddet til bl.a. disse tiltag i 2011, men revisionen har meddelt, at det ikke er korrekt at hensætte midler til aktiviteter i kommende år. Det har styrelsen taget til efterretning. Der vil imidlertid ikke blive skåret ned på de planlagte aktiviteter i 2011, men der kan forventes et mindre underskud i regnskabsåret ~ 7 ~

7 2011. En del af foreningens egenkapital på kr ,- vil kunne dække det forventede underskud. Tilskuddet fra Kulturministeriet er fortsat på kr ,-, og styrelsen har besluttet, at der ikke i år vil blive søgt om yderligere tilskud fra Rigsarkivet, idet der om kort tid vil blive søgt om en særskilt bevilling til udvikling af Arkibas 5 og Arkibas.dk. 3) Arkivpolitisk arbejde I 2008 vedtog SLA en strategi- og arbejdsplan, som senere er justeret af styrelsen. Den er senest offentliggjort i den aktuelle udgave i OmSLAget 2011:2 og rummer således en lang række målsætninger dels på længere sigt og dels for, hvad der i 2011 særligt skal arbejdes med. Alene arbejdsplanen indeholder 30 punkter, så det er også inden for denne dels rammer nødvendigt løbende at prioritere, hvilke arbejdsopgaver der særligt skal arbejdes med i de nærmeste måneder, men den samlede oplistning er et udmærket arbejdsredskab, også for styrelsens lejlighedsvise beslutninger om ændringer i plangrundlaget (se side 36-40). Når man ser bort fra udviklingen af Arkibas, som er behandlet i et særskilt afsnit nedenfor, har styrelsen i år primært lagt vægt på at arbejde med følgende punkter: a) fornyelse af SLA s hjemmeside også til erstatning af den tidligere trykte håndbog b) uddannelsesaktiviteter i organisationen herunder størst mulig udbredelse af arkivuddannelsen og sikring af overholdelse af vedtægtskravet om, at arkivledere, ansat efter , inden for en nærmere afgrænset periode skal have bestået arkivuddannelsen c) fortsættelse af arbejdet omkring muligheden for en styrket indsamlingsprofil for det enkelte arkiv gennem seminarvirksomhed m.m. ~ 8 ~

8 d) udarbejdelse af materiale, der kan lette arkivernes arbejde med ophavsretsmæssige spørgsmål, primært i forbindelse med deres billedsamlinger. Der er inden for det samlede budgets rammer afsat særlige midler til disse formål, og arbejdet organiseres enten gennem de nedsatte udvalg eller via arbejdsgrupper, der har en mere midlertidig karakter. Der er nedenfor redegjort for arbejdet set fra udvalgenes og gruppernes side, men for SLA s styrelse er det afgørende, at vi dels styrker arkivfolks muligheder for videreuddannelse og dels giver tidssvarende informationsmateriale at arbejde med. Det er i den sammenhæng glædeligt, at de udbudte kurser og seminarer har samlet overordentlig mange deltagere. SLA er også på baggrund af statstilskuddet med til at finansiere de forskellige moduler inden for arkivuddannelsen, hvad enten de arrangeres af SLA eller af kredse eller arkivsamvirker, ligesom der reelt fra SLA s kasse ydes et tilskud til (eller løbes en økonomisk risiko i forbindelse med) Arkibas- og anden specialuddannelse. Vi mener, at vi på denne måde virkelig lever op til, hvad vi har stillet de bevilgende myndigheder i udsigt i forbindelse med, at vi har opnået bevillingen. Der er således i det seneste foreningsår afviklet kurser under arkivuddannelsen med tilskud fra SLA i et omfang, der svarer til 753 kursusdeltagerdage (eller rundt regnet svarende til, at 250 arkivfolk hver har været tre dage på kursus). Herudover er der afviklet et scanningskursus med 26 kursusdeltagerdage, ligesom der er afviklet centrale og decentrale Arkibas-kurser i helt eller delvis SLA/Arkibas-regi med 336 kursusdeltagerdage. Hertil kommer f.eks., at der i det gamle Ribe Amt, i det gamle Storstrøms Amt og i det gamle Fyns Amt også har været afviklet lokale Arkibas-kurser i Fyns Amt f.eks. med 116 kursusdeltagerdage. Summen af alt dette er, at uddannelsesaktiviteterne inden for vores organisation blomstrer som vist nok aldrig før og godt for det! I de kommende år er det styrelsens hensigt fortsat at have fokus på området og fortsætte bestræbelserne for at sikre et ensartet højt niveau på de forskellige uddannelsestilbud og en ligebehandling af kursustilbud af denne karakter, hvad enten de udbydes centralt eller lokalt. ~ 9 ~

9 I det kommende foreningsår vil arbejdet med udvikling af Arkibas naturligt blive den allervigtigste arbejdsopgave for både styrelsen og Arkibasselskabet. Når det i slutningen af september 2011 skulle være afklaret, hvem vi vil betro opgaven, forestår der et stort og afgørende arbejde med at sikre det økonomiske fundament for udviklingsarbejdet, og vi både håber og tror, at Kulturministeriet og Folketingets kulturordførere vil kunne se fornuften i med en ny engangsbevilling at understøtte dette arbejde, som vil åbne arkivernes samlinger i en hidtil ukendt grad, og som samtidig vil give adgang til, hvad vi populært kan kalde Danmarkshistoriens største fotoalbum. I skrivende stund ved vi endnu ikke, hvem der som kulturminister eller som kulturordførere vil skulle kontaktes i forbindelse med indsendelsen og behandlingen af ansøgningen, men det er klart, at det i en periode vil være nødvendigt at bruge mange ressourcer på denne del af arbejdet (som i øvrigt har været nedprioriteret i indeværende foreningsår). I den forbindelse vil styrelsen også gerne betone vigtigheden af, at arkiverne står til rådighed med statistiske oplysninger om virksomheden, således at vi fra organisationens side kan efterkomme Kulturministeriets ønsker om en rimelig kulturstatistik også på lokalarkivernes område. Det må være en fornuftig kvittering for statstilskuddet, at man kan se et mindstemål af, hvad der i hvert fald vokser frem på denne baggrund. Samarbejdet med Statens Arkiver er i øvrigt som hidtil udfoldet gennem Privatarkivudvalget, hvor SLA er repræsenteret af arkivleder Birgitte Herreborg Thomsen fra arkivet i Tønder og Jørgen Thomsen, Odense. Et af de vigtigste resultater af dette arbejde er DANPA (DAnmarks Nationale Privat- Arkivdatabase), og en eventuel videreudvikling af denne database vil givetvis komme på dagsordenen inden længe. Her vil det formentlig være målet, at DANPA i højere grad end nu kan komme til at basere sig på online-udtræk af data fra de bidragende databaser (som f.eks. Arkibas4). SLA-repræsentanter fra kommunearkiver deltog i september 2010 på linje med repræsentanter fra ODA-arkiver i et møde med rigsarkivaren. Fra Sta- ~ 10 ~

10 tens Arkivers side blev der lagt op til forskellige former for samarbejde, og det er nu op til kommunearkiverne at tage handsken op. I det forløbne år har SLA kun i beskedent omfang fået henvendelser fra arkiver, der var udsat for pludselige sparekrav fra deres kommuner det kan der selvfølgelig være flere grunde til men fra styrelsens side vil vi gerne understrege, at vi i sådanne situationer gerne bistår arkiverne, så godt vi formår, også selv om vi er helt bevidste om, at det primært vil være den lokale forankring, der om noget kan redde arkiverne. De enkelte arkiver, arkivsamvirkerne, kredsene, sekretariatet og styrelsen skulle i den sammenhæng gerne kunne trække på samme hammel, og der vil som tidligere understreget ofte være behov for alle gode kræfter. Og når der er tale om mere glædelige udviklingstendenser som ved oprettelsen af nye stads- eller lokalarkiver, orienterer vi naturligvis med stor glæde herom i vort medlemsblad, OmSLAget. 4) Arkibas ApS Som i det foregående beretningsår har bestyrelsen for Arkibas ApS prioriteret arbejdet med udviklingen af Arkibas5 og af internetplatformen Arkibas.dk og herunder også at give flest mulige adgang til at komme med input til arbejdet. Det konkrete arbejde er foregået under ledelse af direktøren for Arkibas Morten Nielsen, som desuden har fået bistand fra to interne sparringspartnere, nemlig arkivleder Jens Erik Starup fra Grindsted og cand.mag. Kasper Hovgaard, Odense sidstnævnte udtrådte dog af projektgruppen pr. 1. juli 2011, da han fik arbejde hos det svenske firma Axiell, der også arbejder med registreringssystemer til kulturinstitutioner. Siden sidste årsmøde har projektgruppen og bestyrelsen arbejdet videre med kravspecifikationerne til Arkibas5 og Arkibas.dk, og da en prækvalifikationsrunde sidste år havde fundet fire firmaer egnede til at løse opgaven for os, blev kravspecifikationerne efter afsluttende behandling i bestyrelsen for selskabet i maj 2011 sendt til de fire interesserede tilbudsgivere. De pågældende ~ 11 ~

11 firmaer har også haft mulighed for at stille spørgsmål til materialet, og de er blevet bedt om at indsende deres tilbud inden udgangen af august. Skulle de have yderligere spørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af deres tilbud, har de hver fået tilbudt bistand af en registreringskyndig arkivar. De fire firmaers tilbud vil i september blive gennemgået af projektgruppen og bestyrelsen, og der vil derefter blive gennemført en runde, hvor firmaerne får mulighed for at præsentere deres tilbud og løsningsforslag. Dermed skulle der være skabt mulighed for, at vi ved udgangen af september kender det økonomiske omfang af opgaven og har besluttet os for, hvem vi mener skal have opgaven og at vi tillige inden SLA s årsmøde vil have færdiggjort ansøgningen til Kulturministeriet om støtte til udviklingen af Arkibas5 og Arkibas.dk. Udviklingsarbejdet har ikke helt overraskende vist sig at være en ordentlig mundfuld for selskabet, og da bestyrelsen anser det for afgørende vigtigt meget snart at kunne præsentere en samlet internetportal med arkivregistreringer og billeder, er det klart, at vi håber meget på en hurtig og positiv behandling af ansøgningen i Kulturministeriet, således at vi ikke skal løbe fra Herodes til Pilatus for at skaffe de fornødne midler til arbejdet. I forbindelse med sidste årsmøde kunne vi oplyse, at ca. 450 arkiver benyttede Arkibas4. Dette tal er nu steget til over 500 idet arkivet i Skødstrup i Aarhus Kommune var nr. 500 og det er tydeligt, at tilgangen nu af naturlige grunde sker med noget langsommere hastighed end året forinden. Nu er de fleste arkiver simpelt hen kommet med, og der er derfor langt færre potentielt nye kunder til Arkibas4 (og de planlagte fornyelser). Efter alt at dømme er der dog stadig mellem 20 og 40 arkiver, der bruger Arkibas3 eller tidligere udgaver af Arkibas, og vi har derfor fundet det vigtigt at orientere alle brugere af de gamle udgaver om, at vi kun kan garantere, at de kan få deres gamle Arkibas3-data konverteret til Arkibas4 ind til den 1. juni 2012 og at vi derefter ikke påregner at have noget konverteringsværk- ~ 12 ~

12 tøj i drift. Der har nu været mulighed for at få konverteret data i mere end fem år, og med den givne, nye frist mener vi at have imødekommet alle rimelige krav om tid til arbejdet med at klargøre data til konvertering på det enkelte arkiv. Vi har med andre ord ikke fundet det rimeligt at bruge penge på at udvikle et konverteringsværktøj fra Arkibas3 til Arkibas5 for de få arkiver, der måtte være tilbage. Såfremt de fortsat er interesseret i at anvende Arkibas i en aktuel udgave, må de altså forudse, at de skal indtaste alle registreringer på ny, såfremt de ikke sørger for at få konverteret deres data inden den nævnte frist. I øvrigt har det vist sig, at i takt med at antallet af konverteringer fra Arkibas3 til Arkibas4 er faldet, er der sket en markant stigning i henvendelserne om specialkonverteringer fra andre (lokalt udviklede) registreringsprogrammer (som GV-arkiv og BASIS). I denne sammenhæng gælder det også, at det vil være det letteste og billigste for alle at få overstået konverteringen, mens den kan foregå til Arkibas4, og der gælder således samme tidsfrist i denne sammenhæng som for almindelige Arkibas3-arkiver. Årets største nyhed omkring Arkibas har ellers været, at mini-arkibas er gået i luften, og i skrivende stund viser Arkibas4-forsiden, at 30 arkiver har valgt denne måde til præsentation af deres egne Arkibas-data på egen hjemmeside. Herudover har ca. 60 arkiver vist forhåndsinteresse for mini-arkibas, og Frederikshavn Stadsarkiv blev det første arkiv, der havde mini-arkibas i drift på sin hjemmeside i foråret I forbindelse med lanceringen af mini-arkibas sørgede en klargøringsgruppe under ledelse af Henning Sørensen, Dragør, for at udarbejde et materiale, der gav vejledning til arkiverne om, hvordan klargøringen til præsentation af egne data på egen hjemmeside kunne finde sted og herunder også om de ophavsretsmæssige faldgruber, man bør undgå at falde i. Arbejdet på ophavsretsområdet forsøges nu videreført i samarbejde med Landsforeningen til bevaring af Fotografier og Film (LFF) og Organisationen Danske Arkiver (ODA), så der kan være et passende vejledningsmateriale klar, inden Arkibas.dk skal i luften men da der er tale om komplicerede juridiske problemstillinger, og da CopyDan har interesseret sig ~ 13 ~

13 for at få området reguleret på fotografers vegne, er det svært endnu at sige, hvordan denne sag ender. 66 af landets 98 kommuner er nu tilsluttet til brugen af Arkibas4 under den såkaldte kommunelicensordning, og flere er på vej, og det Danmarkskort, der løbende vedligeholdes med grøn farve for kommunelicenskommuner, er således nu domineret af den grønne farve. Selv om vi både håber og tror, at Arkibas-udviklingen vil tage nogle store skridt fremad inden for den nærmeste fremtid, er det bestemt ikke det samme, som at vi tror, at det så er noget, der vil kunne holde uden videreudvikling i f.eks. ti år frem. Vi er helt bevidste om, at det allerede planlagte udviklingsarbejde vil skulle ske i etaper, og vi er ikke mindst på det kommunale arkivområde klar over, at der må videreudvikling til inden for en overskuelig fremtid ud over det nu planlagte. Vi håber snarest at få gang i et samarbejdsprojekt på dette område, så best-practices fra nogle af de arkiver, der allerede bruger systemet til registrering af kommunale arkivalier, kan danne baggrund for en videreudvikling på området. I årets løb er forholdet til udviklerne af Arkibas4, H.P. Illum og Henrik Steen Hansen, også blevet yderligere afklaret, således at den sidste del af den oprindeligt forudsatte betaling til udviklerne ikke bringes til udbetaling. Udviklerne har ikke ønsket at anvende tid på at tilvejebringe en fuldt omfattende dokumentation for Arkibas4 (hvilket var forudsat, for at beløbet kunne komme til udbetaling), og selskabet har ikke skønnet, at en sådan dokumentation ville være strengt nødvendig for det nye udviklingsarbejde. Den tidligere trufne beslutning om, at der ikke skal foretages flere fejlrettelser i Arkibas4, er således opretholdt, og driftsstatus for Arkibas4 har i det forløbne år i det store og hele været tilfredsstillende. Endelig kan det oplyses, at SLA har indkøbt fem scannere, som vil muliggøre udbud af scanningskurser efter gennemførelsen af et pilot-kursus i ~ 14 ~

14 Vi håber naturligvis, at der vil vise sig at være stor interesse for at få scanningsarbejdet på arkiverne solidt funderet. 5) Publikationsvirksomhed og medlemsinformation Den seneste trykte vejviser udkom i 2007, og styrelsen har i det forløbne år besluttet, at denne udgave ikke skal følges op af flere trykte vejvisere. I stedet fokuserer styrelsen på at styrke indsatsen for, at oplysningerne om kontaktmulighederne til de enkelte arkiver ajourføres bedst muligt via nettet. I 2010 blev der derfor indhentet nye oplysninger fra arkiverne, og der har derefter på sekretariatet været udført et stort arbejde med indtastning af disse ajourførte oplysninger. Arbejdet har betydet, at mange arkiver har været kontaktet i processen, og inden årsmødet skulle arkivvejviseren således foreligge i en fuldt opdateret udgave på nettet med adgang via SLA s hjemmeside. Det er tanken, at ansvaret for vedligeholdelse af de basale oplysninger om de enkelte arkiver herefter skal påhvile arkiverne, og det enkelte arkiv vil derfor få mulighed for løbende at rette i dets kontaktoplysninger. I denne forbindelse er det vigtigt for styrelsen at understrege, at man dels ønsker et vist fællespræg over optagelserne, men også ønsker, at der gives rum for arkivernes forskelligartede oplysninger om, hvem der kan kontaktes og hvornår. I de trykte arkivvejvisere har der således f.eks. været mulighed for at anføre et navn på en kontaktperson, der ikke nødvendigvis var arkivlederen, og den mulighed for fleksibilitet har vi fra styrelsens side ønske om at bevare. Når den tekniske løsning af egenvedligeholdelsesprocedurerne er klar, vil der blive udsendt nærmere underretning til arkiverne herom. Nyhedsbreve publiceres via med vekslende mellemrum, da det erfaringsmæssigt er sådan, at den kvartårlige udsendelse af OmSLAget ikke fuldt ud kan dække behovet for løbende medlemsinformation og nyhedsbrevene ~ 15 ~

15 kan i øvrigt både anvendes til information fra SLA og til udbredelse af information fra et eller flere medlemsarkiver til de øvrige. Det er styrelsens ønske, at så mange arkiver som muligt har oplyst (korrekte!) adresser til sekretariatet, og i skrivende stund ligger tallet på knap 475 medlemsarkiver. De relativt få arkiver, der ikke har oplyst en mailadresse, vil så enten få nyhedsbrevet tilsendt som almindelig post eller må afvente den følgende orientering i forbindelse med udsendelsen af OmSLAget. I forbindelse med arkivuddannelsen og andre kurser udsendes kursusprogrammer og tilmeldingsblanketter traditionelt to gange årligt lige inden påbegyndelsen af et nyt uddannelseshalvår. Endvidere publiceres kurserne på bagsiden af OmSLAget og på SLA s hjemmeside, så snart de er kendte. OmSLAget se nedenfor under punkt 8) redaktionsudvalget. 6) Journalen Udgivelsen af tidsskriftet Journalen der fik nyt udseende for nogle år siden er til styrelsens ubetingede tilfredshed fortsat i samarbejde med Dansk Lokalhistorisk Forening. Arkiverne får hermed et lokal- og kulturhistorisk tidsskrift, der kan tjene som værdifuld inspiration, og de får samtidig adgang til at få deres udgivelser anmeldt i det årlige anmeldernummer. Der er i det seneste foreningsår som i de foregående år udkommet tre numre af tidsskriftet to almindelige numre med 36 sider pr. nummer samt et lidt større anmeldernummer. Arkivar Johnny Wøllekær fra Odense Stadsarkiv er fortsat tidsskriftets redaktør, og han støttes i sit arbejde af en bredt sammensat arbejdsgruppe. En ny samarbejdsaftale med DLF om udgivelsen er endnu ikke indgået, men forventes indgået snarest. Det største problem, der har foreligget i denne forbindelse, er nok de voldsomme portostigninger, der også på dette område har været tale om. Heldigvis er Journalens oplag så stort da det både ud- ~ 16 ~

16 sendes til bestyrelsesmedlemmerne i alle DLF s medlemsforeninger og til alle SLA-arkiverne at det ikke ligger lige for at overveje at overgå til publicering som nettidsskrift. I forbindelse med drøftelserne med DLF har styrelsen besluttet, at arkiver, der ikke er medlemmer af SLA, også skal have et særskilt tilbud om at abonnere på Journalen blandt andet for at optimere bladets anmeldelsesdækning og for at lade artikler og anmeldelser nå ud til en så bred kreds som muligt. 7) Kredsmøde SLA s kredsmøde fandt ligesom de sidste år sted i det store fælleslokale i Andkærhus, og der var i år 43 deltagere. Som de foregående år var der gratis adgang for repræsentanter for alle SLA s medlemsarkiver, og denne ordning må vist siges at være både nødvendig og ønskelig, efter at ikke mindst strukturreformen for nogle år siden betød, at mange arkiver ikke længere er omfattet af en kredsorganisation, mens mange arkiver i stedet samarbejder inden for rammerne af et arkivsamvirke. Et af hovedpunkterne på kredsmødet var spørgsmålet om arkivuddannelsen, hvor repræsentanter fra uddannelsesudvalget orienterede om arbejdet. Der har været en glædelig fremgang at spore i de seneste år, og et af de spørgsmål, der herunder var i fokus, gjaldt meget naturligt det vedtægtsmæssige krav om, at arkivledere, der er tiltrådt efter , i løbet af en fireårig periode skal have gennemført arkivuddannelsen. Der blev derudover også orienteret om Arkibas-udviklingen og om udviklingen af SLA s hjemmeside, ligesom nogle medlemsarkiver orienterede om udviklingen i deres lokale arkivarbejde. Kredsmødet bragte på den måde også inspiration til andre arkiver, og dagen sluttede med et historisk foredrag af lektor Ulrik Langen fra Syddansk Universitet, der på en stærkt underholdende måde fortalte med udgangspunkt i den bog, han har skrevet sammen med museumsdirektør Peter Henningsen. Titlen på bogen er Hundemordet i ~ 17 ~

17 Vimmelskaftet og andre fortællinger fra 1700-tallets København, og mange af deltagerne fik givetvis lyst til at stifte nærmere bekendtskab med bogen, der vandt Dansk Historisk Fællesråds pris som Årets historiske bog tidligere på året. 8) Udvalgene Medlemsoptagelse 11 arkiver er blevet medlem af SLA siden sidste årsmøde og et bibliotek ekstraordinært medlem, således at foreningen i skrivende stund tæller 485 medlemmer og 45 ekstraordinære medlemmer. Af de 11 nye medlemmer er fire arkiver optaget på betingelser, således at forstå, at arkiverne anmodes om ved den efterfølgende generalforsamling at tilføje præciserede punkter i deres vedtægter. Samtidig kan vi også konstatere, at SLA Sekretariatet nu i højere grad bruges bruges som konsulent over for ansøgerne, således at dokumentationen er i orden på ansøgningstidspunktet. Resultatet er, at optagelser på betingelse er faldet væsentligt i forhold til Otte arkiver og to museer har rettet henvendelse om evt. medlemskab og overvejer i øjeblikket deres situation. I takt med, at stort set alle arkiver har godkendte vedtægter, er der kommet mere fokus på en forholdsvis ny opgave, nemlig at få sat gang i og yde rådgivning i forbindelse med en revision af mange arkivers vedtægter. Vi har i den sammenhæng kunnet konstatere, at en del vedtægter er forældede og ikke fuldt lever op til SLA's krav til arkiver for at være medlemmer af sammenslutningen, ikke mindst på to punkter: I visse tilfælde er der således overlapning mellem indsamlings-/dækningsområder, og i andre tilfælde er det ikke klart præciseret i vedtægterne, at arkivet har én arkivleder. Desuden har vi bemærket, at nogle stednavne ikke er tilpasset den nye kommunestruk- ~ 18 ~

18 tur, men i sidste ende er det selvfølgelig op til arkiverne at beslutte, hvad de vil hedde. Ifølge SLA s vedtægter sker optagelse i samråd med relevante parter (kredse og samvirker). Praksis er dog, at optagelse sker i et direkte samarbejde mellem SLA og det relevante arkiv, og at kredsen/samvirket underrettes efterfølgende. Udvalget for medlemsoptagelse, der består af Bent Vedsted Rønne, Haderslev, og Hanne Hauge, SLA Sekretariatet, foretager og godkender medlemsoptagelser og reviderede vedtægter, underretter efterfølgende styrelsen og/eller bringer specielle sager op til drøftelse inden den endelige afgørelse. Redaktionsudvalget SLA s medlemsblad, OmSLAget, udkommer p.t. med fire numre årligt, og hvert nummer er typisk på 20 eller 24 sider alt afhængig af stofmængden. Tendensen for sidetallet har i de seneste år været opadgående, og da styrelsen foreløbig har besluttet at holde sig til de fire numre pr. årgang og måske hellere ofre lidt flere kræfter på layout end på flere numre, vil presset på sidetallet i de kommende numre formentlig fortsætte. Som vanligt er der også gjort en stor indsats for at finde illustrationer/billeder, som kan understøtte artiklernes indhold og bryde teksten og dermed også gøre de enkelte artikler og bladet som sådan mere læservenligt. Med den stigende udbredelse af den digitale fotografering er det ikke noget problem at skaffe nyt billedmateriale, og medlemmerne er heldigvis gode til at sende egne optagelser sammen med deres bidrag til bladet. I den senere tid har redaktionsudvalget med styrelsens opbakning haft et vist fokus på at sørge for flere historiske billeder i OmSLAget, så man også på billedsiden får et klart indtryk af, at der er tale om et medlemsblad for en sammenslutning, der beskæftiger sig med lokalhistorie. Det er jo trods alle muligheder i nutidsbilleder fra arkivsammenkomster interessen for lokalhi- ~ 19 ~

19 storien, der samler os, og nok så mange fotos fra møder af nutidens arkivfolk vil aldrig kunne matche spændende, historiske billeder (snapsene i vore samlinger!). Tre bestyrelsesmedlemmer udgør sammen med sekretariatsfuldmægtigen det formelle redaktionsudvalg, der normalt klarer redaktionsarbejdet pr. mail. Layoutarbejdet påhviler sekretariatet med bistand udefra. Redaktionen forsøger at sammensætte et spændende og varieret blad med en nogenlunde klar afgrænsning over mod Journalen men det er klart, at jo mere input, redaktionen får fra medlemsarkiverne, jo bedre og jo mere varieret kan bladet blive. I budgettet for OmSLAget er der også afsat midler til at indkøbe enkelte artikler, og det bliver der blandt andet gjort brug af i forbindelse med det arkivportræt, vi tilstræber at bringe i hvert nummer. Disse arkivportrætter, der hidtil har været lavet i samarbejde med det relevante arkiv af cand.mag. Kasper Hovgaard, tænkes fortsat også efter, at Kasper har søgt andre græsgange. Via OmSLAget har SLA s medlemsarkiver efter styrelsens opfattelse - en rigtig god mulighed for at udbrede kendskabet til, hvad der foregår i arkivverdenen og dermed at give ny inspiration til det lokale arbejde, og vi kan fra styrelsens side kun opfordre medlemmerne til at udnytte OmSLAgets muligheder i størst muligt omfang. Sammen med udsendelsen af OmSLAget har SLA s medlemmer og andre stadig mulighed for at få udsendt informationsmateriale, reklamer for bogudgivelser m.m. Det vil normalt være gratis for medlemmer af SLA, når det kan ske inden for det aktuelle portotrin, men hvis der er tale om egentligt salgsmateriale, vil der normalt blive opkrævet en beskeden betaling herfor. Betalingen vil typisk være mindre for medlemmer end for ikke-medlemmer, og i sidste ende forbeholder styrelsen sig retten til at afgøre, hvad vi mener, vi kan forsvare at formidle til medlemmerne på denne måde. ~ 20 ~

20 Uddannelsesudvalget Årsmødekurser Uddannelsesudvalget planlægger og tilrettelægger to kursusrækker til årsmødet, et arkivfagligt kursus og et historiefagligt kursus. På årsmødet vil det nye tiltag fra 2010 fortsætte, hvor arkiverne har mulighed for at præsentere korte indlæg (max. 10 minutter) om projekter eller gode ideer, som andre kan have glæde af at høre om. Arkivuddannelsen Uddannelsesudvalget planlægger og tilrettelægger desuden arkivuddannelsen, som er en alsidig uddannelse af arkivmedarbejdere og arkivledere. Uddannelsen består af fem moduler à to hele undervisningsdage, hvor alle aspekter af arkivarbejdet bliver berørt. Modul 1-4 er for alle arkivmedarbejdere, mens modul 5 især henvender sig til arkivledere. SLA har i 2010 udbudt to modulkurser i foråret (modul 1, arkivadministration, i Skørping og modul 2, modtagelse og registreringsarbejde med de skrevne arkivalier i Ringsted) og to i efteråret (modul 3, modtagelse, håndtering og registrering af billeder i Herning og modul 5, arkivledelse, i Ringsted). Desuden har der været afholdt en række arkivuddannelseskurser med tilskud fra SLA i kredsene. Disse kurser har som aftalt været åbne for andre end kredsenes egne arkiver. Der er p.t. aftaler om kursussamarbejde med følgende kredse: Lokalarkiver i Østjylland, LASS (Sønderjylland), RAL (Ribe Amt), SLA Fyn, LASA (Storstrøms Amt) og LANA (Nordjyllands Amt). Der praktiseres herudover samarbejde med de arkivsamvirker, der ønsker at arrangere kurser i eget område (primært i områder, hvor kredsorganisationerne ikke arrangerer kurser eller er nedlagt), og det foregår i så fald på de samme vilkår som for kredsenes vedkommende med et tilskud fra SLA. ~ 21 ~

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Årsberetning 2011/12

Årsberetning 2011/12 SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning 2011/12 Sammenslutningen af Lokalarkiver 63. ordinære generalforsamling Lørdag den 6. oktober 2012 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Udlånt af Fredericia

Læs mere

Årsberetning 2014/15

Årsberetning 2014/15 SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning 2014/15 Sammenslutningen af Lokalarkiver 66. ordinære generalforsamling Lørdag den 3. oktober 2015 kl. 15.30 Hotel Park i Middelfart Det tidligere Middelfart

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Styrelsens beretning Uddrag af årsberetning 2012/13

Styrelsens beretning Uddrag af årsberetning 2012/13 SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Styrelsens beretning Uddrag af årsberetning 2012/13 Sammenslutningen af Lokalarkiver 64. ordinære generalforsamling Lørdag den 5. oktober 2013 kl. 15:30 Hotel Park

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter Ejendomsmæglernes Landsorganisation Vedtægter Kapitel 1. Navn - Hjemsted Formål 1. Navn og hjemsted Organisationens navn er EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION, EL. Organisationens hjemsted er sekretariatets

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere