Flemming Ibsen Jens Finn Christensen. Løn som fortjent? Nye lønformer i den offentlige sektor. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flemming Ibsen Jens Finn Christensen. Løn som fortjent? Nye lønformer i den offentlige sektor. Jurist- og Økonomforbundets Forlag"

Transkript

1 Flemming Ibsen Jens Finn Christensen Løn som fortjent? Nye lønformer i den offentlige sektor Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Løn som fortjent? Aftalen mellem arbejdsmarkedets parter om en reform af hele det offentlige lønsystem førte i 1997 til en veritabel lønrevolution, som trådte i kraft i 1998 og som nu for alvor er begyndt at sætte sine spor i den offentlige løndannelse. Bogen Løn som fortjent? Nye lønformer i den offentlige sektor sætter»ny Løn-reformen«fra 1997 til diskussion og debat. Hvilket teoretisk fundament hviler lønreformen på? Hvad er hovedelementerne i reformen? Hvad er nyt i»ny Løn«? Hvad er der sket på lønfronten i udlandet sammenlignet med Danmark? Hvilke erfaringer har man gjort i staten, amterne og kommunerne? Afslutningsvis forsøger forfatterne at give svaret på, hvordan spillet om»ny Løn«kan blive et vinderspil. Kan»Ny Løn«også blive Løn som fortjent? Kan ledere og medarbejdere komme til at opleve»ny Løn«som både retfærdigt, effektivitets- og kvalitetsfremmende? ISBN

3 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2001

4 Løn som fortjent? Nye lønformer i den offentlige sektor 2001 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er uden forlagets skriftlige samtykke ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Omslaget er tilrettelagt af Morten Højmark Tryk: Gentofte Tryk Indbinding: Damm s Bogbinderi, Randers Printed in Denmark 2001 ISBN E-bog Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade 133 Postboks København K Telefon: Telefax: Homepage:

5 Forord DEL 1: ARBEJDE, MOTIVATION OG LØNSYSTEM KAPITEL 1: Nye lønformer, en teoretisk ramme Indledning Det danske Industrial Relations System, decentralisering og nye lønformer i den offentlige sektor De offentlige arbejdsgiveres skift i retning af decentraliering af løndannelsen og nye lønformer Ændringer i det offentlige IRS' omgivelser, de offentlige arbejdsgivere under pres Borgerlig ideologi på fremmarch Nye markedsvilkår, liberalisering og globalisering, EU og ØMU'en Teknologifaktoren, en ny videnintensiv produktionsmåde Human Resource Management og en udviklende løn- og personalepolitik i den offentlige sektor HRM og IRS i den offentlige sektor, substitution eller komplementaritet? De faglige organisationers accept af de nye lønformer Motivation, løn og lønsystem Arbejde, motivation og løn Arbejde, motivation og lønsystem Organisationstype i den offentlige sektor og de nye lønformer Webers maskinbureaukrati og de nye lønformer Den professionsorienterede organisation og de nye lønformer Ad hoc organisationen og de nye lønformer

6 Sammenfatning om organisationsformer i den offentlige sektor og lønsystemer Sammenfatning om den teoretiske ramme for studiet af nye lønformer KAPITEL 2: Arbejdspladskultur og lønsystem Indledning Karakteristik af arbejdpladskulturen Faktorer, der påvirker arbejdspladskulturen Den teknologiske udvikling Globaliseringen af økonomierne Kortere produktlivscycler Mere kritiske og kvalitetsbevidste kunder og borgere Større krav til de ansattes kvalifikationer og kompetence Ændrede værdier hos de ansatte Ændrede ideologier Arbejdspladskultur og lønsystem Den funktionelle kultur og lønsystemer Proceskulturen og lønsystemer Den tidsbasered arbejdspladskultur og lønsystemer Netværkskulturen og lønsystemer Oversigt over arbejdspladskulturer og aflønningsformer Sammenfatning, arbejdspladskultur, organisationsformer og lønsystemer i den offentlige sektor KAPITEL 3: Ledelse, løn- og personalepolitik Indledning Udviklingen i ledersynet på arbejdskraften og ledelsesformer Taylor og Scientific Management Human Relations modellen Human Resources modellen Menneskesyn og ledelsesformer, en oversigt Human Resource Management, personalepolitik som strategisk ledelsesredskab New public Management og ledelse Fleksibilitet, et nøglebegreb i HRM- og NPM-modellerne Belønningsledelse Den psykologiske kontrakt De nye psykologiske kontrakt Den psykologiske kontrakt og belønningsledelse Sammenfatning

7 KAPITEL 4: Arbejde og motivation Indledning Motivation og menneskelig adfærd, en begrebsafklaring Teorier om motivation Hedonistisk tilgang Motivationsteorier, der bygger på faktorer i selve individet, teorier om behovstilfredsstillelse Maslows behovshierarki Alderfers Eksistens-Samhørigheds-Vækst teori Herzbergs Motivations-Vedligeholdelses-teori Procesorienterede teorier om arbejdsmotivation Vrooms forventningsteori Porter-Lawler-modellen Sammenfattende vurdering af teorier om arbejdsmotivation KAPITEL 5: Motivation, løn og lønsystem Indledning Former for belønning Belønningssystemernes funktion Økonomisk teori og motivation-løn-problemet Traditionel noeklassisk arbejdsmarkedsteori Nyere institutionel økonomisk teori Arbejdsudbudsteorien og motivationsproblemet Human Capital teorien og motivationsproblemet Efficiency-Wage teorien og motivationsproblemet Equity-teorien Principal-agent teorien og motivations- og aflønningsproblemet Moral hazard problemet Incitamentkontrakter og lønsystemer Problemer med udformningen af det optimale lønsystem med resultatlønsordninger Sammenfatning om Principal-agent teorien og motivation, krav til resultat-lønsordninger Kritik af Principal-agent teorien Decis teori om samspil mellem indre og ydre belønning Freys kritik af Principal-agent teorien Sammenfatning om motivation, løn og lønsystem

8 KAPITEL 6: Lønsystemer og løndannelse Indledning Lønsystemerne og deres udvikling Tidløn og præstationsløn Minimalløn, mindsteløn og normalløn Lønmodeller i den private og offentlige sektor Lønformer og løntillæg Ny Løn-modellen i den offentlige sektor, en karakteristik Sammenfatning DEL 2: LØNREVOLUTION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR KAPITEL 7: Lønrevolutionen i den offentlige sektor Indledning Forhistorien Lønreformen i Sammenfatning Ny Løn eller gammel løn? KAPITEL 8: Nye lønmodeller i stat, amter og kommuner Indledning Nyt lønsystem for overenskomstansatte akademikere Nyt lønsystem i amter og kommuner Intervallønsmodellen Basislønmodellen Hvad bestemmes centralt og decentralt De forskellige basislønmodeller Grundlønsmodellen Udvidet grundlønsmodel Garantilønmodellen Flertrinsmodellen Sammenligning af lønmodellerne Personaleorganisationernes valg af lønmodel og tillæg Valg af lønmodel Valg af tillæg Sammenligning af de forskellige valgte lønmodeller Nyt lønsystem i staten Basis- og intervallønsmodellen Aftaler om nye lønsystemer i staten

9 8.8. Resultatløn Typer af resultatløn Krav til en resultatlønsordning Sammenfatning KAPITEL 9: Løndannelsen og lønformer i den offentlige sektor i Danmark og udlandet Indledning Den offentlige løndannelse i udlandet Baggrunden for ændringer i den offentlige løndannelse i udlandet Decentraliseringen af løndannelsen i udlandet Arbejdsmarkedsforhold i udlandet Elementer i løndannelsen i udlandet Sammenfatning DEL 3: ERFARINGER MED NYE LØNFORMER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR KAPITEL 10: Økonomien i Ny Løn hvor kommer pengene fra? Indledning Løndannelsen i den offentlige sektor Løndannelsen i det gamle lønsystem Løndannelsen i det nye lønsystem Den økonomiske ramme for Ny Løn Forventningerne til lønudviklingen under Ny Løn Det økonomiske råderum Lønstyring Lønsumsstyring eller normeringsstyring Placering af det økonomiske råderum Central placering af råderummet Decentral placering af råderummet Valg af lønstyringsmodel Sammenfatning KAPITEL 11: Implementering af nye lønformer i den offentlige sektor Indledning Løn- og personalepolitik Medarbejderudviklings- og lønsamtale Forhåndsaftaler

10 11.4. Lønforhandlinger Lønindplacering Implementering af Sammenfatning KAPITEL 12: Erfaringer med nye lønformer i staten Indledning Løntillæg på det statslig område Forhandlings- og aftalekompetencen Økonomi og økonomistyring Lønpolitik Medarbejderudviklingssamtale (MUS) og lønsamtale Effekterne af de nye lønsystemer Sammenfatning KAPITEL 13: Erfaringer med nye lønformer i (amts)kommunerne Indledning Løntillæg Hvilke løntillæg gives der? Kriterier og holdninger til funktionsløn Kriterier og holdninger til kvalifikationsløn Resultatløn Holdninger til kriterier for løntillæg Lokale lønforhandlinger og lønindplacering Økonomi og økonomistyring Lønpolitik Medarbejderudviklingssamtale (MUS) og lønsamtale Andet Sammenfatning Bilagstabeller KAPITEL 14: Lønstrukturen i den offentlige sektor, Indledning Lønstrukturen i den offentlige og private sektor Tjenestemandsreformen fra Lønudviklingen siden Indledning Kilder og lønbegreber m.v Problemer med løndata

11 Lønudviklingen i (amts)kommunerne siden Udviklingen i start- og slutløn for de enkelte grupper Udviklingen i den faktiske lønudvikling (gennemsnitslønnen) for de enkelte grupper Udviklingen i start-, slutløn og gennemsnitslønnen mellem de enkelte grupper Lønforskelle mellem kvinder og mænd Sammenfatning Bilagstabeller KAPITEL 15: Lønudviklingen efter Ny Løn, »Hvem løb med tillæggene?« Indledning Lønstigningerne i staten, (amts)kommunerne og den private sektor Lønudviklingen i den offentlige sektor efter indførelse af det nye lønsystem Lønudviklingen i staten siden Lønudviklingen i (amts)kommunerne siden Ny Løn og ligeløn Sammenfatning Sammenligningsskemaer KAPITEL 16: Ledelse og Ny Løn Indledning Hvad er ledelse? Lederroller og Ny Løn Ny Løn som et ledelsesværktøj Sammenfatning KAPITEL 17: Ny Løn og motivation Indledning Ny Løn tillæg og motivation til at yde en ekstra indsats Medarbejderne, funktions- og kvalifikationstillæg og motivation til ekstra indsats Lederne, funktions- og kvalifikationsløn og motivation til ekstra indsats

12 17.3. Funktions- og kvalifikationstillæggenes størrelse og motivation til en ekstra arbejdsindsats Medarbejderne, tillæggenes størrelse og motivation til en ekstra indsats Lederne, tillæggenes størrelse og motivation til en ekstra arbejdsindsats Motivationsfaktorer for ledere og medarbejdere Sammenfatning KAPITEL 18: Erfaringer med nye lønformer i Sverige og England Indledning Forventede effekter på lønstrukturen ved indførelsen af nye lønformer Erfaringer med nye lønformer i Sverige Indledning Nye lønformer i Sverige Svenske erfaringer med nye lønformer Lønforhandlingerne Lønudvikling og lønspredning Andre erfaringer Erfaringer med nye lønformer i England Indledning Nye lønformer i England Engelske erfaringer med nye lønformer Lønforhandlingerne Lønudvikling og lønspredning Andre erfaringer Erfaringer med resultatorienterede lønsystemer Sammenfatning DEL 4: SAMMENFATNING, KONKLUSION OG PERSPEKTIVER KAPITEL 19: Løn som fortjent? Sammenfatning, konklusion og perspektiver Indledning Parternes interesse i de nye lønformer Løn og motivation

13 19.4. Erfaringer med Ny Løn De ny lønmodeller livrem og seler De ansattes holdninger til Ny Løn, lønspredning og lønforhandlinger The point of no return? Hvem løb med tillæggene i perioden med Ny Løn? Ny Løn i fremtiden, løn som fortjent? Litteraturliste

Ny Løn i den offentlige sektor

Ny Løn i den offentlige sektor Ny Løn i den offentlige sektor - udvikling eller afvikling? Et komparativt studie af Ny Løn i staten og (amts)kommunerne Bachelorprojekt af: Anne Fischer Olsen Jonas Juul Møller Søren Gisselmann Thomas

Læs mere

Handelshøjskolen Aarhus Universitet. Erhvervsjuridisk Institut. Kandidatafhandling på cand.merc.jur. Mindsteløn. - i teori og praksis

Handelshøjskolen Aarhus Universitet. Erhvervsjuridisk Institut. Kandidatafhandling på cand.merc.jur. Mindsteløn. - i teori og praksis Handelshøjskolen Aarhus Universitet Erhvervsjuridisk Institut Kandidatafhandling på cand.merc.jur Mindsteløn - i teori og praksis Opgaveløser: Tina Knutsson Vejleder: Ole Hasselbalch September 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Per Vejrup-Hansen DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Jobomsætning, mobilitet og ledighed Jurist- og Økonomforbundets Forlag A rbejdsmarkedet anses ofte for ufleksibelt og præget af træghed, vaner og barrierer.

Læs mere

Skolelederen i et nyt krydspres?

Skolelederen i et nyt krydspres? DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Skolelederen i et nyt krydspres? - skolelederens ledelsessituation som følge af overgangen til Ny Løn og lønsumsstyring Anders Brøndum Nr. 99/2004

Læs mere

Individualisering af offentligt ansattes løn en undersøgelse af den lokale anvendelse af Ny Løn

Individualisering af offentligt ansattes løn en undersøgelse af den lokale anvendelse af Ny Løn Individualisering af offentligt ansattes løn en undersøgelse af den lokale anvendelse af Ny Løn Claus Møller Laustsen 20042122 Institut for Statskundskab, Århus Universitet Afleveret 29. september 2010

Læs mere

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

Forhandlingssystemet Konflikt eller forlig

Forhandlingssystemet Konflikt eller forlig Jørgen Steen Madsen Forhandlingssystemet Konflikt eller forlig Ny Løn mellem individualisering og kollektiv aftaleret Forskningsprojekt om Ny Løndannelse i amter og kommuner Delprojekt 2 Forhandlingssystemet

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

En rapport om Ny Løn i tre danske kommuner

En rapport om Ny Løn i tre danske kommuner Ligeløn og lønforhandling er den danske del af det svensk anførte projekt European Project on Equal Pay under EU s 5. handlingsprogram (2001 2005), som handler om at skabe økonomisk ligestilling mellem

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET

FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET Erik Werlauff FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET Europaretlige krav til dansk retspleje 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET Dansk retspleje er ikke længere rent dansk, men også

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

Opnår man resultater med resultatløn?

Opnår man resultater med resultatløn? Opnår man resultater med resultatløn? - To syn på menneskelig motivation inden for vidensarbejde Seminaropgave af Anne Waagstein, Rationelle teorier og organisation og forvaltning, vinteren 2003/2004 Underviser:

Læs mere

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Annette Franck er specialist i forandringskommunikation. Efter femten års erfaring

Læs mere

Decentralisering af den danske løndannelse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Decentralisering af den danske løndannelse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse CARMA Center for Arbejdsmarkedsforskning Decentralisering af den danske løndannelse resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Jørgen Stamhus CARMA-forskningsrapport CARMA Research paper 2007:7 Centre for

Læs mere

fra magtkamp til konsensus

fra magtkamp til konsensus Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arbejdsmarkedspensionerne og den danske model fra magtkamp til konsensus Jesper Due & Jørgen Steen Madsen Etableringen af de nye arbejdsmarkedspensioner i årene omkring

Læs mere

for få midler til lokal løndannelse, hvilket fører til for få og for små tillæg

for få midler til lokal løndannelse, hvilket fører til for få og for små tillæg )UD1\O QWLOORNDOO QGDQQHOVH" $QDO\VHDIHUIDULQJHUPHG1\O QLGHQRIIHQWOLJHVHNWRURJ1\O QVVN EQHXQGHUGH LJDQJY UHQGHRYHUHQVNRPVWIRUKDQGOLQJHUSnGHWRIIHQWOLJHDUEHMGVPDUNHG $IOHNWRU)OHPPLQJ,EVHQ&$50$$DOERUJ8QLYHUVLWHWIRU8JHEUHYHW$

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune

Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Lønhandlingsplan for Vejle Kommune Gældende fra 1.4.2013 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organisering af opgaven... 3 Generelt om overenskomst 2013-2015... 4 De centrale aftaler om Lokal Løndannelse...

Læs mere

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

Gruppeorganiseret arbejde

Gruppeorganiseret arbejde Gruppeorganiseret arbejde Hans Hvenegaard, Helge Jessen & Peter Hasle Gruppeorganiseret arbejde På vej mod bedre arbejdsmiljø og konkurrenceevne? Frydenlund Gruppeorganiserret arbejde På vej mod bedre

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport ROCKWOOLFONDEN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN Familieøkonomien samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Familieøkonomien Cohabitation: The taboo of the day before yesterday

Læs mere