Sundheds-it-strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds-it-strategi"

Transkript

1 Region Hovedstaden Koncern IT Sundheds-it-strategi Koncern IT Region Hovedstaden

2 Indholdsfortegnelse 1 Resume Afgrænsning af it-strategien Visioner og rammer Forretningsmæssige visioner og mål Hovedprincipper for it strategien Sikker og effektiv drift En funktion et system Genbrug og standardsystemer ved tilvejebringelsen af systemer Gode rammer for informationssikkerhed National arkitektur og standardisering samtidig med ejerskab til egne data Kvalitetssikring og standardisering af it-systemernes terminologi og klassifikationer Flerleverandørstrategi Sundheds it-strategi Indsatsområder Konsolidering af de store it-systemer og af it-driftsmiljøet Konkrete aktiviteter i de kommende år Fælles elektronisk patientjournal baseret på eksisterende standardsystemer Konkrete aktiviteter i de kommende år Fælles portal som samordner adgangen til informationer fra de store itsystemer Konkrete aktiviteter i de kommende år Fælles systemer for kvalitetsdata Konkrete aktiviteter i de kommende år Fælles samordnet rapporteringssystemer Konkrete aktiviteter i de kommende år Udbygning af kommunikationen med borgeren og på tværs af sektorer Borger-patient Præhospital/akut Kommunikation på tværs af sektorer Konkrete aktiviteter i de kommende år Øget anvendelse af telemedicin og bedre mobilitet for it-brugeren Konkrete aktiviteter i de kommende år It-arkitektur og serviceorientering Konkrete aktiviteter i de kommende år Handlingsplan Aktiviteter for indsatsområderne Konsolidering af de store it-systemer og af it-driftsmiljøet Fælles elektronisk patientjournal funktionalitet Fælles portal Fælles systemer for kvalitetsdata Fælles samordnet rapporteringssystem Udbygning af kommunikationen med borgeren og på tværs af sektorer Øget anvendelse af telemedicin og bedre mobilitet for brugeren Samlet økonomi for 2008 handlingsplanen

3 Resume Forretningsmæssige visioner og mål Region Hovedstadens sundheds-it-strategi tager udgangspunkt i de forretningsmæssige visioner, mål og strategier, der er formuleret i Regionsrådet og i regionens direktion og virksomheder. Sundheds-itstrategien beskriver, i hvilket omfang og hvordan it kan understøtte virkeliggørelsen og opnåelsen af en række af disse visioner og mål. Sundheds-it-strategien for Region Hovedstaden er udarbejdet i en situation, hvor der fra Indenrigsog Sundhedsministeriet og Danske Regioners side er igangsat et nationalt arbejde, der skal fremme udviklingen af bedre sammenhængende it-systemer inden for sundhedsvæsenet i Danmark. Strategien er således udtryk for de nødvendige strategiovervejelser i en fusionsperiode og i en brydningstid med nye nationale initiativer, og må dermed forventes alene at kunne danne grundlag for de helt nødvendige beslutninger, der skal træffes for den næste to-årige periode. Det betyder også, at der allerede i slutningen af 2008 bør ske en videreudvikling af strategien. Sundheds-it-strategien er centreret omkring it-understøttelse indenfor fire hovedområder: Kvalitet i behandlingen Effektive og rationelle arbejdsgange Sammenhængende patientforløb Dialog mellem sundhedspersonale og patient Sundheds-it-strategien beskæftiger sig således med it-løsninger til at understøtte primært kliniske arbejdsgange på hospitaler, samt at gøre data i regionens systemer anvendelige for andre parter som borger, praksissektor, kommuner og andre hospitaler. Den kommende nationale it-strategi for sundhedsvæsenet forventes vedtaget i efteråret 2007, og vil sætte nogle rammer for, og give nye muligheder på sidstnævnte område. Region Hovedstaden vil gennemføre et særligt strategiarbejde med fokus på it-understøttelse af det tværsektorielle samarbejde så snart den nationale it-strategi er vedtaget. Dette strategiarbejde vil også omfatte strategisk brug af regionens internetsider og Sundhed.dk som kommunikationsplatforme. Ud over Hovedstadsregionens visioner og mål bygger sundheds-it-strategien også på en række hovedprincipper for brugen af it i regionen. Sundheds-it-strategien er struktureret i følgende syv indsatsområder: Konsolidering af de store it-systemer og af it-driftsmiljøet Et af hovedprincipperne for it-anvendelsen i regionen fremover er at samle forskellige it-systemers ens funktionalitet i et system. Dette sker for at sikre øget nytteværdi af it for brugerne, større driftsstabilitet og økonomiske gevinster, samt for at begrænse risiko for fejl. Strategien angiver, hvilke større it-systemer det er besluttet at konsolidere inden for de kommende år. Hvilke it-systemer, der konsolideres, er baseret på en nøje afvejning af mulige gevinster målt op imod den nødvendige ressourcemæssige indsats. Herudover fastslås behovet for at samle it-driften på færre enheder. Fælles elektronisk patientjournal baseret på eksisterende standardsystemer 3

4 Den største opgave i de kommende år inden for dette indsatsområde bliver at indføre it-systemer, der sikrer klinikerne elektronisk adgang til journalnotater og parakliniske svar på tværs af regionens hospitalsafdelinger, praksissektor og kommuner. Hertil kommer indførelse af digital diktering til at lette registrering af journalnotater. Denne prioritering afspejler et basalt behov i den kliniske hverdag for at gøre journaldata samtidigt tilgængelig for flere klinikere fra forskellige faggrupper, specialer og fysiske placeringer. Fælles portal som samordner adgangen til informationer fra de store it-systemer Der er i dag et stort og påtrængende behov i klinikken for at give brugerne en hurtigere og mere effektiv adgang til patientdata. Ud fra en prioritering af informationsbehovene vil portalen i første omgang stille parakliniske svar til rådighed for herefter at indarbejde de mest anvendte kliniske systemer. Såvel de parakliniske svar som de kliniske systemers patientvalg vil foregå i en kontekst, hvor det altid er den samme patients data, der vises på tværs af it-systemerne. Fælles systemer for kvalitetsdata Der er et stadigt stigende fokus på at styrke patientsikkerheden og højne kvaliteten i behandlingen to områder som it bredt kan understøtte. Det er dog i dag ressourcekrævende at indsamle og indtaste de kvalitetsdata, der ligger til grund for at monitorere og udvikle øget patientsikkerhed og behandlingskvalitet. Strategien angiver, hvor indsatsen bør koncentreres i de kommende år, nemlig ved primært at anvende it til at reducere mængden af dobbeltregistrering af kvalitetsdata. Fælles samordnet rapporteringssystemer En hensigtsmæssig anvendelse af it-systemer beror i høj grad på den enkelte brugers oplevelse af, at de udførte registreringer kan anvendes fornuftigt og med en klar nytteværdi i dagligdagen. Inden for dette indsatsområde angiver strategien derfor, at muligheder for at udtrække og sammenstille data til forskellige formål skal styrkes. Udbygning af kommunikationen med borgeren og på tværs af sektorer I de kommende år vil der komme øget fokus på den aktive patient i form af mere udbredt anvendelse af selvmonitorering i eget hjem, øgede forventninger om adgang til information og aktiv medvirken i patientforløbene, samt indsamling af data hertil. Strategien peger på områder, hvor it kan understøtte dette fokus, bl.a. i form af øget brug af internettet i kommunikationen med borgeren. For at styrke og udvide den tværsektorielle kommunikation vil regionen i de kommende år satse endnu mere på at anvende af Medcom-meddelelser og sundhed.dk. Øget anvendelse af telemedicin og bedre mobilitet for brugeren Med gennemførelsen af den nye hospitalsplan i regionen, den fortsatte medicinske specialisering og de kommende års vanskelige personalerekrutteringssituation vil der blive et betydeligt behov for at udbygge telemedicinske løsninger. Der er allerede flere tiltag i gang på området, og strategien understreger behovet for at opsamle resultaterne af disse tiltag og generelt øge anvendelsen af telemedicin i mange sammenhænge. 4

5 Handlingsplan 2008 Strategien munder ud i en handlingsplan for 2008, hvor de prioriterede aktiviteter resummeres og der tilknyttes økonomiske estimater til grupperne af aktiviteter. Til handlingsplanens gennemførelse i 2008 afsættes der samlet 191 mio. kr. Hertil kommer et ressourcetræk på regionens virksomheder, der er skønnet i handlingsplanen. 5

6 Afgrænsning af it-strategien Sundheds-it-strategien er et af flere elementer i en samlet it-strategi for Region Hovedstaden. Sundheds-it-strategien beskæftiger sig således med it-systemer til at understøtte primært kliniske arbejdsgange på hospitaler, samt at gøre data i regionens systemer anvendelige for andre parter som borgere, kommuner og andre hospitaler. Sundheds-it dækker dermed over seks hovedområder, nemlig Elektronisk Patientjournal (EPJ), Kliniske støttesystemer, Klinisk kvalitet og forskning, Nationale registre mv samt tværsektoriel kommunikation, herunder med primærsektoren. Sundheds-it defineres i denne sammenhæng som al patientorienteret it. Det betyder, at følgende områder fx ikke er omfattet: HR-området, lønsystemer, vagtplanlægning, dokumentstyring, diverse officesystemer etc. Disse områder hører under området Administration. Omvendt omfatter sundhedsit fx systemer til booking, afregning, bestilling/svar etc. EPJ står centralt i sundheds-it, men omfattter også andre funktionalitetsområder, fx ledelsesinformation, dele af patientadministration, parakliniske områder og afregning. Det medikotekniske område medtages i det omfang, der er store og vigtige berøringsflader til sundhedsit-området. 6

7 Sundheds-it-strategien omfatter organisatorisk Region Hovedstadens: Hospitaler Psykiatriske centre Kommunikation mellem borgere, hospitaler, praksissektor, kommuner og apoteker Kommunikation til andre regioner i Danmark Kommunikation til nationale løsninger i form af indberetningsregistre, portaler etc. Sundheds-it--strategien lægger op til et stort implementeringsprogram, som skal koordineres med de enkelte virksomheder, og som også skal koordineres i forhold til øvrige større initiativer som f.eks. hospitalsplanen og psykiatriplanen. 7

8 Visioner og rammer Forretningsmæssige visioner og mål Sundheds-it-strategien for Region Hovedstaden er udarbejdet i en situation, hvor der fra Indenrigsog Sundhedsministeriet og Danske Regioners side er igangsat et nationalt arbejde, der skal fremme udviklingen af bedre sammenhængende it-systemer inden for sundhedsvæsenet i Danmark. Strategien er således udtryk for de nødvendige strategiovervejelser i en fusionsperiode og i en brydningstid med nye nationale initiativer, og må dermed forventes alene at kunne danne grundlag for de helt nødvendige beslutninger, der skal træffes for den næste to-årige periode. Det betyder også, at der allerede i slutningen af 2008 bør ske en videreudvikling af strategien. Region Hovedstaden har udarbejdet flere forretningsmæssige strategier som fx, hospitals- og psykiatriplanerne, kvalitetsstrategien og erhvervsudviklingsstrategien. Hospitalsplanen for Region Hovedstaden fastslår nedenstående politiske hensigtserklæringer: Region Hovedstaden er med godt 1,6 mio. indbyggere landets største. Region Hovedstaden skal have landets bedste sundhedsvæsen med et stærkt, offentligt sygehusvæsen, der sammen med praksissektoren bl.a. arbejder på at fremme sundhed for alle i regionen og arbejder på at mindske den sociale ulighed i sundheden. Borgerne skal tilbydes fri, lige og gratis adgang til forebyggelse, udredning, behandling og pleje på et højt fagligt kvalitets- og serviceniveau. Sundhedsvæsenet skal samtidig være præget af en effektiv resurseudnyttelse. Ønsket er at skabe et sammenhængende, velfungerende sundhedssystem, der virker for alle borgere, og som kan måle sig med det bedste i verden. Patienter og pårørende skal opleve, at de bliver velinformeret og medinddraget i alle beslutninger, der vedrører behandlingen, og der skal laves en brugerpolitik, der fastlægger retningslinier for kommunikation og medindflydelse 1. I Erhvervsudviklingsstrategien for Region Hovedstaden 2 beskrives visionen: Region Hovedstaden skal i 2015 være Nordeuropas mest attraktive metropol at bo, uddanne sig, arbejde, drive virksomhed i og besøge. For at opnå at blive Nordeuropas mest attraktive metropol og tilbyde Danmarks bedste sundhedsvæsen, der kan måle sig med de bedste udenlandske, kan man udkrystallisere nogle mere konkrete mål, der kan inddeles i fire grupper, nemlig - kvalitet i behandlingen, - effektive og rationelle arbejdsgange, - sammenhængende patientforløb og dialog - og samarbejde mellem sundhedspersonale og borger. Sundheds-it-strategien tager udgangspunkt i de forretningsmæssige mål og opstiller på den baggrund de it-relaterede målsætninger, hvis realisering kan støtte regionen i at nå de forretningsmæssige mål. På den måde beskriver it-strategien, hvordan it kan hjælpe med at realisere regionens mål. 1 Hospitalsplanen for Region Hovedstaden, Hensigtserklæringerne, s. 1 2 Partnerskaber for viden, vækst og velfærd erhvervsudviklingsstrategi. Vækstforum for Region Hovedstaden, januar

9 De it-relaterede målsætninger skal betragtes som pejlemærker for i hvilken retning, regionen ønsker sin it-anvendelse skal udvikle sig. Hermed vil den fulde realisering af målsætningerne ikke nødvendigvis finde sted inden for de kommende år. Der er derfor lagt vægt på under hvert enkelt indsatsområde at beskrive, hvilke konkrete aktiviteter der forventes realiseret inden for få år, hvilke der er fravalgt, og hvilke der må forventes realiseret over en længere periode. 9

10 Kvalitet i behandlingen I Region Hovedstadens Kvalitetsstrategi hedder det: Det er målet, at Regionens virksomheder er blandt de bedste og kan måle sig internationalt. Kvalitetsarbejdet skal understøtte dette ud fra fælles kvalitetsmål, som går på tværs af det somatiske og psykiatriske område. Kvalitetsarbejdet skal understøtte, at patient- og brugerforløbet bliver sammenhængende og af høj faglig kvalitet. Brugerne skal opleve en professionel indsats, og borgerne skal have tillid til sundhedsvæsenet 3. Den danske kvalitetsmodel, der skal implementeres over de næste par år, indeholder 150 kvalitetsstandarder med 4-7 indikatorer, der skal måles på inden for et år. Det er kvalitetsindikatorer, der skal dokumenteres og indberettes. Hertil kommer, at de enkelte specialer kan have yderligere ønsker om opsamling af information, fx skal dokumentation af patientundervisning i forbindelse med forebyggelse og i relation til operation kunne dokumenteres. Region Hovedstaden deltager aktivt i arbejdet med det nationale indikatorprojekt og har forpligtet sig til at indberette de data, der besluttes at skulle indberettes på nationalt plan. Data til kvalitetsstyring er relevante i forhold til: - Patientsikkerhed - Den patient/brugeroplevede kvalitet - Den kliniske/faglige kvalitet i forhold til de enkelte sygdomme - Den organisatoriske kvalitet, fx ventetider og personalets kompetencer - Understøttelse af den strukturelle omlægning af specialer på hospitalerne Der er generelt en stor interesse for, at den kvalitet, der forsøges opnået, er evidensbaseret. Det er derfor vigtigt, at der er mulighed for at it-understøtte patientforløbene bl.a. i forbindelse med planlægning og dokumentation, så data kan nyttiggøres og genbruges i forbindelse med kvalitet, forskning og overvågning samt monitorering af servicemål. I og med at flere it-systemer, herunder særligt parakliniske it-systemer, tages i anvendelse, vil man kunne forvente, at mængden af kvalitetsrelaterede data øges. Effektive og rationelle kliniske og administrative arbejdsgange I de Sundhedspolitiske hensigtserklæringer i Region Hovedstaden hedder det, at hospitalerne i Region Hovedstaden også (skal) være attraktive arbejdspladser og dermed medarbejdernes foretrukne valg. Hospitalerne i regionen skal derfor sikre uddannelse, udvikling og forskning af høj kvalitet. For at Region Hovedstaden kan tilbyde sine ansatte attraktive arbejdspladser skal det sundhedsfaglige og det administrative personale opleve, at deres arbejdsgange er effektive og rationelle. Hvad angår it, skal personalet endvidere opleve, at it understøtter og forbedrer sådanne arbejdsgange og ikke, at it dikterer uhensigtsmæssige arbejdsgange. En af de vigtigste faktorer til at effektivisere arbejdsgangene er hurtig adgang til relevante patientdata og administrative data. Det kan være data opsamlet på det sted, patienten aktuelt er i behandling eller data, der er opsamlet andetsteds, men som stadig er relevante for at give patienten en sikker og velkvalificeret behandling. Det kræver en bedre og hurtigere kommunikation mellem regionens behandlingssteder. 3 Kvalitetsstrategi i Region Hovedstaden , s.4 10

11 Sammenhængende patientforløb Den enkelte patient og det sundhedsfaglige personale skal opleve, at hele sygdomsforløbet hænger sammen, såvel inden for det enkelte hospital som på tværs af hospitaler og sektorer. Hospitalsplanen for Region Hovedstaden lægger op til et tæt samarbejde mellem hospitalsafdelinger på tværs af den geografiske placering af disse, idet områdehospitalerne og nærhospitalerne i deres planlægningsområde og på tværs af planlægningsområderne - skal kunne arbejde sammen om patienterne. Når patienterne behandles for samme sygdom flere fysiske steder skal det yderligere sikres, at der er fokus på patientsikkerhed. Patienterne må ikke opleve en dårlig sikkerhed som følge af, at behandlingen foregår på flere fysiske enheder, fx ved at vigtig information forsvinder ved skiftene mellem behandlingssteder Med dannelsen af de nye regioner er der flyttet opgaver fra hospitaler til kommuner. Dette har øget behovet for samarbejde på tværs af hospitaler, kommuner og praksis. Mange taler for udarbejdelse af fælles, tværsektorielle forløbsbeskrivelser med fælles behandlingsmål, kompetenceudvikling og klar arbejdsdeling. Man ved af erfaring, at kvalitetsbrist ofte sker i sektorovergange, hvor vigtig information går tabt eller hvor der opstår uacceptable ventetider eller utilsigtede hændelser. Visionen om det optimale tværsektorielle patientforløb er koncentreret omkring bl.a indlæggelses- og udskrivningsforløbet for psykiatriske, svage og ældre patienter og genoptræningsområdet, der skal itunderstøttes, så den nødvendige information kan tilgås elektronisk på tværs af hospitals-, praksis- og kommunegrænser. Dialog og samarbejde mellem sundhedspersonale og borger Et af målene i Region Hovedstaden er, at borgeren eller patienten vil få større medindflydelse på egen forebyggelse og behandling af sygdom. Patienter ønsker generelt at få et større ansvar og tage aktiv del i egen behandling. Øget medindflydelse kræver også øget viden om behandlingsmuligheder, medicinske som fysiske. Der skal derfor etableres bedre adgang til information for patienter og pårørende i forskellige fora, fx via hjemmesider, patientnetværk og chatrooms. Hertil kommer der stadig flere telemedicinske redskaber til selvmonitorering og diagnosticering, så patienter i større omfang kan overvåge og behandle sig selv fx i eget hjem. 11

12 Hovedprincipper for it strategien Der er syv hovedprincipper for brug af it i Region Hovedstaden. Sikker og effektiv drift En funktion et system Genbrug og standardsystemer ved tilvejebringelse af systemer Gode rammer for informationssikkerhed National arkitektur og standardisering samtidig med ejerskab til egne data Kvalitetssikring og standardisering af it-systemernes terminologi og klassifikationer Flerleverandørstrategi Sikker og effektiv drift Sikker og effektiv drift er en grundforudsætning og må være et væsentligt kriterium i prioriteringssituationer. Samordningen i en mere centralt styret drift skal realisere stordriftsfordele gennem konsolidering og samtidig skal der ske en kvalitetsmæssig forbedring af de driftsmæssige forhold. Der skal således tilvejebringes en konsolideret drift og infrastruktur, som sikrer, at drift af kliniske og administrative systemer sker på et grundlag, som løbende tilfredsstiller krav om høje oppetider, acceptable svartider, sikkerhed og struktureret drift og support på et økonomisk effektivt grundlag og med aftalte rammer for nødberedskab. En funktion et system Region Hovedstaden har et stort antal it-systemer, der løser samme opgave. Dette medfører unødvendigt høje udgifter til videreudvikling, support og uddannelse, og det gør det markant vanskeligere at skabe sammenhæng mellem systemerne. For at understøtte den organisering, der finder sted som følge af hospitalsplanen, er der et behov for at kunne understøtte specifik klinisk funktionalitet med fra et og samme system. Derfor skal der være vedholdende fokus på størst mulig konsolidering af it-systemerne i regionen. Opbygningen af den fremtidige systemledelsesorganisation skal medvirke hertil. Genbrug og standardsystemer ved tilvejebringelsen af systemer Genbrug før systemanskaffelse, systemanskaffelse før systemudvikling, systemudvikling af genbrugelig løsning. Til at sikre konsolidering af systemer i regionen, prioriteres genbrug af systemer før systemanskaffelse. Derefter ønskes mulighed for køb af et standardsystem frem for en (egen) nyudvikling af klinisk funktionalitet. Er det nødvendigt med en nyudvikling, skal det ske med genbrug for øje og med brug af serviceorienteret arkitektur og åbne standarder som rammebetingelser for udviklingen. Gode rammer for informationssikkerhed 12

13 Med øget digitalisering og it-understøttelse af arbejdsgange på tværs af enheder er der behov for at understøtte klinikerens arbejde via tilstrækkelige adgange til systemer og patientdata på en sikker og smidig måde. Systemer og tilgængelighed skal udformes, så de understøtter en god arbejdssituation for den enkelte medarbejder, og så fejl minimeres. Hermed øges tilsvarende kravene til informationssikkerheden mht. fortrolighed og høj tilgængelighed. National arkitektur og standardisering samtidig med ejerskab til egne data For at sikre størst mulig genbrug af data, bl.a. for at minimere dobbeltregistreringer, vil Region Hovedstaden søge at have fuldt ejerskab til data, hvilket kan være vanskeligt ved at anvende standardsystemer. Region Hovedstaden vil i det omfang, det er muligt, basere sine it-systemer på anerkendte og åbne standarder. Det vil i dette arbejde også være væsentligt for regionen at anvende og medvirke til at tilvejebringe standarder, herunder det værdifulde nationale standardiseringsarbejde som Medcom, Sundhed.dk, OIO og Sundhedsstyrelsen har udført. Tilsvarende vil regionen arbejde inden for de nationale arkitekturrammer, vi forventer, kommer som et led i det nationale EPJ-arbejde, eller i forbindelse med andre nationale initiativer Kvalitetssikring og standardisering af it-systemernes terminologi og klassifika-tioner Kvalitetssikring af sproganvendelse (terminologi) i brugergrænseflader og vejledninger, instrukser og politikker betyder bl.a. lavere brugertid og færre utilsigtede hændelser, og det er samtidig en forudsætning for at konsolidere systemer i brug. I anskaffelses- og udviklingsprojekter sikrer sproglig standardisering færre rettelser, lettere implementering og færre frustrationer hos brugerne. Der skal både regionalt og nationalt ske en indsats inden for terminologi og klassifikation. Regionalt skal der arbejdes for kvalitetssikring af klassifikation og terminologi i it-systemer, både i konsolidering af eksisterende systemer og ved implementering af nye. Regionen skal desuden øve indflydelse på og indgå i det nationale klassifikations- og terminologiarbejde. Flerleverandørstrategi Erfaringer med hospitalssystemer, hvor der har været ringe konkurrence på markedet blandt de større aktører, har vist, at disse systemer har været dyre at anskaffe og dyre at vedligeholde, og at udviklingsmulighederne har været begrænsede og tidsmæssigt krævende. Ved kun at benytte en enkelt leverandør har man begrænset adgang til nye innovative og teknologiske løsninger, der kan give forretningsmæssige og kliniske fordele. Der skal derfor tilstræbe at benytte flere leverandører af it-systemer, frem for at benytte en enkelt, der leverer størsteparten af it-funktionaliteten. 13

14 Sundhedsit-strategi Indsatsområder Omdrejningspunktet for de kommende års arbejde med it på sundhedsområdet vil være følgende indsatsområder: Konsolidering af de store it-systemer og af it-driftsmiljøet Fælles elektronisk patientjournal baseret på eksisterende standardsystemer Fælles portal som samordner adgangen til informationer fra de store it-systemer Fælles systemer for kvalitetsdata Fælles samordnet rapporteringssystemer Udbygning af kommunikationen med borgeren og på tværs af sektorer Øget anvendelse af telemedicin og bedre mobilitet for brugeren I beskrivelsen af hvert enkelt indsatsområde er der blevet lagt vægt på at vise, hvilke forretningsmæssige mål indsatsområderne hver især relaterer sig til. Konsolidering af de store it-systemer og af it-driftsmiljøet Forretningsmæssige mål: Øget patientsikkerhed i form af konsolideret datagrundlag Lettere adgang til tværgående data Lettere adgang til data via et antal reducerede og standardiserede grænseflader En reduktion i antallet af forskellige løsninger med samme funktionalitet En reduktion af udviklingsomkostningerne Øget it-driftsstabilitet samt styring af it-omkostningerne Der skal på kort sigt tilvejebringes et fælles konsolideringsgrundlag for såvel it-systemer som på det tekniske og organisatoriske område. Et princip for konsolidering de næste 2-3 år er at få nedbragt antallet af systemer og regionens mange it-driftssteder for at opnå, at effektiviteten er stigende i perioden. Effektivitet kan udtrykkes som: Bedre nytteværdi af it for brugeren Hensyn til hospitalsplanens gennemførelse Bedre fælles it-understøttelse Bedre økonomi, og mulighed for at styre udviklingen af it-omkostningerne Bedre driftsstabilitet Hurtigere driftsimplementeringer Der er registreret over 900 it-systemer og 10 it-driftscentre i regionens sundhedsvæsen, og det er derfor en meget omfattende opgave at konsolidere dem. Dermed er det også afgørende at få 14

15 prioriteret, hvor der opnås de største gevinster i forhold til ressourceanvendelsen og dermed i hvilken takt konsolideringen skal foregå. Der vil således ske en konsolidering ud fra en klar prioritering af, hvor man kan høste de største gevinster. Til støtte herfor vil der blive udarbejdet principper og strategi for, hvilke systemer der bør tages i betragtning, hvordan disse systemer skal konsolideres, og hvilke systemer der skal eksistere parallelt. Hermed skal der også skabes et grundlag for, at små detailsystemer, hvor der ikke kan høstes en effektivitetsforbedring ved konsolidering, kan køre videre og ikke prioriteres ind i en konsolidering. Ved konsolidering af systemer bliver mange brugere afhængige af det konsoliderede system. Det er derfor kritisk, at konsolideringerne planlægges godt og testes grundigt inden gennemførelse. Konkrete aktiviteter i de kommende år På kort sigt skal følgende it-systemer konsolideres: Patientadministrative systemer (PAS) Elektronisk Patientmedicinering (EPM) Laboratoriesystemer det klinisk kemiske område Røntgen (RIS og PACS) Patologi Derudover skal der ske en nedbringelse af antallet af it-driftssteder. På lidt længere sigt bliver systemerne på mikrobiologi-, anæstesi- og intensivområdet konsolideret. Konsolideringsprincippet - at der skal vælges ét system, som der aktivt konsolideres imod skal være ledende således, at der ikke er parallel klinisk funktionalitet i drift. Det vil være den nye systemledelsesorganisation 4, som skal bidrage med input til de konkrete anbefalinger, af hvilke systemløsninger der bør være de foretrukne. Det vil være Koncern IT, der har ansvaret for at gennemføre konsolideringen af it-driftsmiljøerne i den takt, det kan lade sig gøre rationelt. Den teknisk set allerstørste konsolideringsopgave ligger i at skabe en fælles patientadministrativ platform. I dag anvender regionen systemer fra samme leverandør, men i 3 forskellige versioner og i 6 adskilte systemer. Dette betyder, at selv basale patientdata ikke kan anvendes på tværs af regionen uden dobbeltregistrering. Der skal således ske en konsolidering af regionens tre PAS-versioner som en forudsætning for, at der kan gennemføres en udrulning af den fælles og integrerede anvendelse af Opus Arbejdsplads med tilhørende simpel notatfunktionalitet mv. 4 Se venligst bilag 1, afsnit

16 Fælles elektronisk patientjournal baseret på eksisterende standardsystemer Den overordnede målsætning på området for elektronisk patientjournal (EPJ) er: En fælles og flerfaglig journal Procesunderstøttelse af de kliniske arbejdsgange Gradvis anvendelse af strukturerede data, hvor det viser sig hensigtsmæssigt i praksis Anvendelse af standardplaner med sundhedsfagligt indhold Indførelse af EPJ-løsninger 5 spiller en central rolle for at opnå de it-strategiske målsætninger i Region Hovedstaden. Dette skyldes bl.a., at sundhedssektoren er karakteriseret ved at være meget videnstung og præget af deling af informationer om patienter. Planer for udredning, behandling og pleje mv. dannes og benyttes af et stort antal personer med forskellig faglig viden og ekspertise, der alle er på forskellige lokaliteter. Der sker hyppigt ændringer eller tilføjelser i informationerne, og adgang til valid og dækkende information om en given patient er afgørende for, at der kan træffes sikre og rationelle beslutninger vedr. patientens videre forløb. Strategetien må på sigt være at tilvejebringe en samlet, generisk EPJ-løsning med brug af fælles sundhedsfaglige standardplaner, og som kan tilpasses organisatoriske enheder, lægelige specialer og flere faggrupper. Dette skal indfri de forretningsmæssige målsætninger om patientsikkerhed og kvalitet i behandlingen, effektive og rationelle arbejdsgange på hospitalerne samt sammenhængende patientforløb. Det er således målsætningen, at regionens hospitaler betjener sig af en og samme EPJ-løsning med adgang til samtlige journaldata inden for regionen. De overordnede forretningsmæssige målsætninger understøttes gennem: Tilgængelighed af journaloplysninger nødvendig information om en patient skal være tilgængelig på rette tid og rette sted. Effektiv og rationel drift journaliseringsarbejdsgange skal effektiviseres bl.a. gennem gode planlægningsværktøjer. Personalets mobilitet skal øges inden for regionen gennem en samlet regional EPJ-løsning skal det gøres lettere for personalet at arbejde på flere geografiske lokationer eller at skifte lokation. På kort sigt vil Region Hovedstaden nærme sig de overordnede mål ved at udbrede it-systemer til understøttelse af notatfunktionalitet (Opus-notat) på regionens hospitaler suppleret med overførsel af data til den landsdækkende e-journal og generel adgang til sundhed.dk. En hurtig overgang til en simpel løsning med at føre journaldata fra papir til elektronisk form øger umiddelbart tilgængeligheden af data og vil medføre forbedrede muligheder for sammenhængende patientforløb mellem forskellige lokaliteter, øget patientsikkerhed og sundhedsfaglig kvalitet samt rationalisering af arbejdsgange. Ved at indføre sådanne løsninger på samtlige hospitaler øges personalets mobilitet på tværs af organisatoriske og fysiske enheder og medvirker til at igangsætte de it-mæssige muligheder for at ændre arbejdsgange. Behovet for mobilitet på tværs af geografiske enheder vil blive øget i de kommende år i takt med hospitalsplanens gennemførelse. En lang række faggrupper arbejder allerede i dag i det daglige på tværs af organisatoriske og fysiske enheder, fx terapeuter og tilsyngående læger, og det er af afgørende vigtighed at understøtte og forbedre mulighederne for det. Dette kræver først og fremmest: Fælles adgang til journaldata Ensartet brugergrænseflade og funktionalitet på tværs af organisatoriske enheder 5 Ved EPJ-løsning forstås i bred forstand et eller flere it-systemer, der understøtter journaliseringsarbejdsgange 16

17 Strategien om en EPJ-løsning på tværs af lægefaglige specialer udfordrer særligt de såkaldt specialespecifikke journalsystemer, som er i drift visse steder på regionens hospitaler. Indtil en mere langsigtet EPJ-løsning er tilvejebragt, skal de specialespecifikke journalsystemer understøttes, men nyanskaffelser er som udgangspunkt ikke en del af strategien. Der kan imidlertid være tilfælde fx grundet tætte koblinger mellem EPJ-system og medikoteknisk udstyr hvor det i de kommende år vil være nødvendigt og rationelt at anskaffe dem, og der må i konkrete tilfælde foretages en vurdering baseret på en udarbejdet business case. Region Hovedstaden skal på sigt have en flerfaglig EPJ-løsning, som giver mulighed for dels monoog flerfaglig inddatering og dels mono- og flerfaglig præsentation af journaldata efter behov, så både det flerfaglige samarbejde omkring patienten og den monofaglige kvalitet og arbejdsgang understøttes bedst muligt. Dette kræver mulighed for forskellige syn på journalen, fx kronologisk, kildeorienteret eller problemorienteret. De centrale funktionsområder i en EPJ-løsning beskrives normalt som: Notat (dokumentation, planlægning, journallæsning og datapræsentation i øvrigt) SFI-afvikling (resultatskabeloner, procesunderstøttelse, beslutningsstøtte mv) Medicinering Rekvisition Booking Resultater fra eksterne systemer (fx parakliniske) Patientadministration (PAS) Nogle af ovenstående elementer er nærmere beskrevet i bilag 2, mens andre beskrives efterfølgende i andre afsnit. Konkrete aktiviteter i de kommende år Regionen er i gang med at udbrede simpel notatfunktionalitet kombineret med digital diktering til alle regionens hospitaler. Denne løsning vil understøtte nogle akutte behov, bl.a. automatisk og tidstro elektronisk forsendelse af ambulante notater og adviser. Suppleret med adgang til de nationale systemer sundhed.dk og e-journal vil denne journalløsning først og fremmest øge tilgængeligheden til journal- og parakliniske data, men løsningen vil også generelt være en god organisatorisk start på den omfattende overgang fra papir til elektronisk form. Derved tager vi de første skridt til en fælles, flerfaglig journal. Det er hensigten at anvende dele af SFI-materialet i notatløsningen til fx afkrydsningsskemaer mv, og det vil således være muligt gradvist at øge anvendelsen af struktureret datafangst i notatløsningen, hvor klinikerne anser dette for en fordel. Det vil, hvis det er teknisk muligt, blive forsøgt at anvende dele af den danske sundhedsterminologi i notatløsningen på lidt længere sigt. 17

18 Set i sammenhæng med indførelsen af portalløsningen (omtales senere) vil dele af den ønskede procesunderstøttelse kunne tilvejebringes på lidt længere sigt. Det er dog samtidig klart, at regionen ikke inden for de kommende år kan opnå fuld procesunderstøttelse i form af avanceret beslutnings-, planlægnings- og dokumentationsstøtte. Dertil kræves en mere avanceret it-løsning end den, det vil være realistisk at udbrede inden for de næste 2-3 år. På medicinområdet skal regionens nuværende to versioner af elektronisk patientmedicineringssystemer i de kommende år konsolideres til en version. Denne version vil indeholde forbedret funktionalitet på en række områder i forhold til den første version. Regionen er endvidere i gang med at overføre medicineringsdata til PEM og deltager i pilotprojektet om dannelse af et fælles medicingrundlag. Endelig skal der etableres en løsning, hvor medicineringsdata automatisk overføres til de epikriser, der sendes fra hospitalerne til praksis- og primærsektor. På bookingområdet er regionen i gang med at udrulle operationsbooking og planlægning (Orbit) til samtlige operationsafdelinger på regionens hospitaler. Borgernes og praksissektorens behov for dataadgang vil i stort omfang kunne løses gennem adgang til de nationale systemer e-journal og Landspatientregistret (LPR) under forudsætning af at der sker en øget informationsoverførsel fra udbyggede systemer i regionen. Det er ikke realistisk, at der kan opnås en journalløsning inden for de næste 2-3 år, der kan opfylde ønskerne om adskillelse af datafangst og datapræsentation, hvorved data kan registreres i en struktur, men præsenteres i andre, forskellige strukturer. Derfor vil avanceret søgning og filtrering af data ikke være realistisk. Derudover vurderes, at den tekniske og praktiske modenhed ved talegenkendelse, automatisk indeksering og avanceret mobil datafangst er så lav, at disse løsninger ikke kan tages i bredere anvendelse inden for de kommende år. Det er klart, at regionen må deltage i forskellige afprøvninger om bl.a. automatisk indeksering og om, hvilke journaldata det er hensigtsmæssigt at registrere i struktureret form, samt hvilket detaljeringsniveau det bør foretages på. Sådanne afprøvninger bør omfatte såvel strukturerede modeller af data (fx arketyper) som klassifikation (Sundterm). Regionen vil også deltage i den forventede nationale indarbejdelse af medicinerings-aktiviteter i SFIstandardplaner. 18

19 Fælles portal som samordner adgangen til informationer fra de store it-systemer Forretningsmæssige mål: Hurtigere overblik over patientens sygdomsforløb ved at præsentere data samlet uanset datakilde. Herunder en samlet præsentation af svar fra samtlige tværgående afdelinger. Tidsbesparelser i forbindelse med opfølgning på rekvisitioner og ordinationer ved at klinikeren fx adviseres, når et svar er kommet. Tidsbesparelser ved et log-in til flere it-systemer. Det kliniske arbejde er præget af et stort behov for information og it-funktionalitet til at støtte behandling og pleje. Adgangen til information og it-funktionalitet er i dag spredt ud på en lang række informationskilder og systemer med forskellige adgangskoder. En adgang til informationer og itfunktionalitet i en samlet ramme vil give mulighed for at effektivisere arbejdsgange og begrænse risiko for fejl. Konkrete aktiviteter i de kommende år I EPJ-handlingsplan 2007 er planlagt en tilvejebringelse af portal funktionalitet. I første omgang integreres et antal kliniske svar (bl.a. patologi, mikrobiologi og røntgenbilleder med beskrivelse) i to portaler. Den ene portal er Opus-portal, der er tæt knyttet til GS!Åben. Den anden portal, Region Hovedstadens kliniske it-portal (Portalen), er den strategiske ramme for et samlet sted, hvor alle brugere i regionen efterhånden kan logge sig ind, og få adgang til en over tid trinvis stigende itunderstøttelse af det kliniske arbejde. Opus-portal forventes at blive afløst af Portalen. Portalen vil blive taget i brug i løbet af 2007, og vil herefter løbende få tilført funktionalitet. Portalen er afhængig af en række it-infrastrukturer, der vil gøre det muligt at give klinikere enkel adgang via et login/adgangskode. Hermed vil de få adgang til de svar og systemer, der lægges ind i Portalen, uden at der skal logges ind flere gange. Portalen tilbyder kontekststyring. Det betyder, at Portalen holder fast i hvilken patient der er valgt, uanset hvilket paraklinisk svar man ser på, eller hvilket system man benytter i Portalen. Kontekststyringen skal også gøre det muligt at vise, hvilke patienter den enkelte kliniker sidst har haft fremme i Portalen. Portalen har også potentiale til at være ramme for sammenhængende procesunderstøttelse i form af it-understøttelse af standardplaner, planlægning af forløb m.m. Dette fokusområde er dog helt afhængigt af planerne for indførelse af et EPJ-system, der evt. selv vil have sådan funktionalitet. Indførelsen af et sådant system vil som tidligere sagt ikke ske inden for de kommende år. I første omgang er der fokus på at integrere parakliniske svar i Portalen. Ud over patologi, mikrobiologi og røntgenbilleder/-beskrivelser vil der komme adgang til EKG-data, Blodinfo, Vævstype mm. Der vil også blive arbejdet med visning af information om status på bestilling af ydelser. 19

20 En lang række eksisterende og kommende it-systemer er kandidater til at blive indlejret i Portalen. De første kandidater er EPM og Labka II (regionens laboratoriesystem). Rækkefølgen af systemer, der bliver indlejret i Portalen på lidt længere sigt, er bl.a. afhængig af konsolideringsgrad af de pågældende systemer. På længere sigt vil Portalen kunne anvendes til egentlig procesunderstøttelse, medmindre dette tilvejebringes gennem en EPJ-løsning. Ved samling af informationer og funktionalitet i Portalen vil der opstå snitflader til regionens intranet løsning, hvor f.eks. fælles systemer til kvalitetsdata, der også er kandidater til at indgå i Portalen, i dag tilgås. Snitflader mellem Portalen og intranet løsningen skal afklares, så information og funktionalitet stilles til rådighed i forhold til en for brugerne hensigtsmæssig måde. 20

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden

Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Status for pejlemærkerne for sundheds-it i Region Hovedstaden Niels Reichstein Larsen Chef for projektafdelingen og Enhed for Klinisk Kvalitet Koncern IT Region Hovedstaden en af Danmarks største koncerner

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger. Version 5. juni 2013

RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger. Version 5. juni 2013 RKKP IT- og Datastrategi - Vision og målsætninger Version 5. juni 2013 Der er en stigende efterspørgsel efter kvalitet og online kvalitetsdata i det danske sundhedsvæsen. Efterspørgslen kommer fra klinikere

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

Hvorfor bekymrer læger sig om it?

Hvorfor bekymrer læger sig om it? Hvorfor bekymrer læger sig om it? DI-ITEK, 18. november 2010 Agenda Hvad mener om Sundheds-it? Hvad mener vi om de eksisterende løsninger? Hvad mener vi om det fremadrettede arbejde? Hvad kan lægerne bidrage

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Morten Bruun-Rasmussen mbr@mediq.dk 8. januar 2008 Nationale it-strategier (sundhed) Formål At etablere en fælles ramme for digitalisering af

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om it-understøttelsen af sygehusenes

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om review af EPJ-aktiviteter i Danmark. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om review af EPJ-aktiviteter i Danmark. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om review af EPJ-aktiviteter i Danmark Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 20 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Postboks 21

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Sekundær brug af EPJ-data Databehov v. akkreditering efter DDKM. Hanne Østerby, afdelingsleder

Sekundær brug af EPJ-data Databehov v. akkreditering efter DDKM. Hanne Østerby, afdelingsleder Sekundær brug af EPJ-data Databehov v. akkreditering efter DDKM Hanne Østerby, afdelingsleder Agenda Formål: Vise at data til DDKM er mere end EPJ-data Agenda: 1. Status på udvikling af standarder 2. Data

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data?

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Personlig Medicin og Datainfrastruktur en lige, sikker og transparent adgang! Lars Onsberg Henriksen Koncerndirektør Region Sjælland Formand

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015 Cosmic IT-strategisk råd - OUH 26. juni 2015 Status Roadmap 2015 Status på COSMIC efter R3.1 R3.1 (LPR3) driftsstart den 14. juni Det er overordnet set gået rigtig godt. Få fejl Mange tuningsaktiviter

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

DNKK 29. AUGUST 2013 POUL ERIK HANSEN

DNKK 29. AUGUST 2013 POUL ERIK HANSEN DNKK 29. AUGUST 2013 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK DAGSORDEN 1. Centralt initiativ 2. Forbedring af patientbehandlingen 3. Sundhedskvalitet.dk 4. Bekendtgørelsen om de kliniske kvalitetsdatabaser 5. Klar

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet LÆGEFORENINGEN Styrk arbejdet med den faglige kvalitet - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet Politikpapir - Lægeforeningen 2014 den faglige kvalitet skal professionaliseres,

Læs mere

Juni 2010. På RSI s vegne. Jens Andersen

Juni 2010. På RSI s vegne. Jens Andersen Pejlemærker for sundheds-it 2010 1 Juni 2010 Regionerne etablerede i februar måned 2010 Regionernes Sundheds-It Organisation (RSI) med en styregruppe i spidsen sammensat af direktionerne og IT-cheferne

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Databaseret kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

Databaseret kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet Databaseret kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet DSKS årsmøde 15. januar 2010 Jesper Fisker, direktør Sundhedsstyrelsen 1 Jesper Fisker DSKS årsmøde 2010 1 Monitorering af kvalitet som ledelsesinformaton

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Region Syddanmark. It-strategi for Socialområdet. April 20089

Region Syddanmark. It-strategi for Socialområdet. April 20089 Region Syddanmark It-strategi for Socialområdet April 20089 Region Syddanmark It-strategi for Socialområdet April 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Det strategiske udgangspunkt 1 3. It-anvendelsen

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

N O T A T. EPJ-historien...

N O T A T. EPJ-historien... N O T A T EPJ-historien... Med Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) i 1996 støttede Sundhedsministeriet med en pulje pilotprojekter på enkeltafdelinger/sygehuse i de daværende amter. Pilotprojekterne

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010.

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 25. januar 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til?

Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til? Klinisk ledelsesinformation og EPJ - Hvad kan klinisk ledelsesinformation bruges til? Leif Panduro Jensen Ledende overlæge Gentofte Amtssygehus Klinisk ledelse i dag Klinisk ledelse er mindst lige så vigtig

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Forord til Region Sjællands kvalitetspolitik 2015-2018 Region Sjælland leverer en bred vifte af ydelser inden for sundhedsvæsenet, socialområdet og regional udvikling.

Læs mere

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for.

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for. N O T A T Bilag 1 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten.

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten. Side 1 Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten Delrapportering til Regionsrådet. Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

[Godkendt af Danske Regioners bestyrelse 1. februar 2013] Sammenhængende og ensartede digitale muligheder

[Godkendt af Danske Regioners bestyrelse 1. februar 2013] Sammenhængende og ensartede digitale muligheder [] Sammenhængende og ensartede digitale muligheder Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2019 Ledelsesresumé... 2 Afsæt og Baggrund for strategien... 3 Det sundhedspolitiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

Regionernes Sundheds-it organisation RSI

Regionernes Sundheds-it organisation RSI Regionernes Sundheds-it organisation RSI Lisbeth Nielsen Kontorchef Danske Regioner Pol. 28/10-05 Agenda 1. Baggrund 2. Organisering 3. RSIs aktuelle aktiviteter: Projekter EPJ-review Fælles pejlmærker

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Et sammenhængende sundhedsvæsen Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling. Et sammenhængende sundhedsvæsen Civilsamfund Sygehuse Arbejdsmarked Privatklinik Borger/ patient Kommuner Praksissektoren Sundhedshuse De store udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedsaftale 2011-2014

Sundhedsaftale 2011-2014 Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden 28. februar 2011 Sundhedsaftalens formål Sundhedsaftalen

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor. Sikkerhed og Revision 8. September 2017

Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor. Sikkerhed og Revision 8. September 2017 Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor Sikkerhed og Revision 8. September 2017 Pia Jespersen Chefkonsulent, CISM, ESL Præsentation Sundhedsdatastyrelsen Pia Jespersen Intern driftsfunktion i Sundheds-

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer fra Baltic ehealth projektet med henblik på rationel udnyttelse af sparsomme specialistressourcer

Notat vedrørende erfaringer fra Baltic ehealth projektet med henblik på rationel udnyttelse af sparsomme specialistressourcer August 2007 / Claus Duedal Pedersen Bilag 9-6-2 Notat vedrørende erfaringer fra Baltic ehealth projektet med henblik på rationel udnyttelse af sparsomme specialistressourcer Indledning MedCom s internationale

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Kliniske databaser i et EPJ perspektiv Klinisk kvalitetsudvikling ved hjælp af indikatorer i H:S

Kliniske databaser i et EPJ perspektiv Klinisk kvalitetsudvikling ved hjælp af indikatorer i H:S Kliniske databaser i et EPJ perspektiv Klinisk kvalitetsudvikling ved hjælp af indikatorer i H:S Johan Kjærgaard Ledende overlæge, dr.med. Enhed for Klinisk Kvalitet Hovedstadens Sygehusfællesskab jk02@bbh.hosp.dk

Læs mere