Støj fra varelevering til butikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støj fra varelevering til butikker"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Støj fra varelevering til butikker Hans-Henrik Skaaning og Jens K. Nørgaard Carl Bro - Acoustica

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Forord Denne rapport har til formål fagligt at støtte såvel kommunale myndigheder som detailhandelen i forbindelse med sager om støj fra butikker. Projektets baggrund er et stigende antal sager om støjen fra levering af varer til butikker, herunder særligt dagligvarebutikker. Støjmæssigt afviger dagligvarebutikker fra andre traditionelle virksomheder ved at butikkerne ofte indrettes i beboelsesejendomme eller tæt ved boligområder og ofte modtager varer om natten og i de tidlige morgentimer. Rapporten beskriver, hvordan man kan lave simple overslagsberegninger, som kan anvendes til at skaffe overblik før etablering af nye butikker eller i forbindelse med foreløbige vurderinger af støjbelastningen i klagesager. Desuden er der udarbejdet en database med støjdata for de mest relevante kilder og aktiviteter, som forekommer ved varelevering til butikker. Disse støjdata kan anvendes ved mere detaljerede beregninger, eksempelvis Miljømåling ekstern støj, som udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Det er som regel nødvendigt at anvende denne model i tilfælde, hvor der indgår betydende afskærmning, f.eks. fra bygninger, og når der skal gennemføres dimensionering af egentlige støjafskærmninger. Det tekniske grundlag for databasen og for udarbejdelsen af beregningsmodellen til simple overslagsberegninger er tilvejebragt, dels ved overvågning, dels ved måling på en række vareleveringer. Det er vurderet, hvilke typer af vareleveringer, der ud fra en støjteknisk synsvinkel kan betragtes som typiske og dermed relevante, idet der er lagt mest vægt på de leveringer, som foregår om natten og i de tidlige morgentimer. 3

4 Indhold Forord 1 GRUNDLAG FOR ADMINISTRATION NYE DAGLIGVAREBUTIKKER EKSISTERENDE BUTIKKER BUTIKSOMRÅDET BEGREBER VEJLEDENDE GRÆNSEVÆRDIER Grænseværdier for støjbelastning Grænser for maksimalværdi Ubestemthed 9 2 STØJ FRA VARELEVERING STØJMÆSSIG BESKRIVELSE AF VARELEVERING TILLÆG FOR TYDELIGE IMPULSER 11 3 SIMPEL BEREGNINGSMODEL BEREGNINGSMODELLENS ANVENDELSE BEREGNINGSMODELLENS OPBYGNING FREMGANGSMÅDE Beregning af støjbelastning Beregning af maksimalværdi EKSEMPLER Eksempel Eksempel FORUDSÆTNINGER FOR DEN SIMPLE BEREGNINGSMODEL 20 5 KATALOGVÆRDIER 21 6 BESTEMMELSE AF KILDESTYRKER 24 Bilag A: Beregningsskema 4

5 1 Grundlag for administration I forbindelse med behandling af sager om støj fra virksomheder anvendes normalt Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. Denne vejledning finder som udgangspunkt også anvendelse i forbindelse med behandling af sager om støj fra butikker. Støjen fra dagligvarebutikker hidrører primært fra trafikken på butiksområdet, fra læsseaktiviteter i forbindelse med vareleveringer og fra butikkernes faste tekniske installationer som f.eks. køleanlæg og ventilation. Problemer omkring støj fra de tekniske installationer kan normalt forebygges/afhjælpes efter samme principper, som anvendes på andre virksomheder. Kundernes kørsel til og fra butikkerne foregår næsten udelukkende i små biler (personvogne) og i dagtimerne, hvor støjfølsomheden i naboområderne er mindst og baggrundsstøjen højest. Dagligvarebutikkernes væsentligste støjproblemer optræder derfor i forbindelse med levering af varer, herunder læsseaktiviteter og kørsel med lastvogne. 1.1 Nye dagligvarebutikker Supermarkeder og butikker er ikke godkendelses- eller anmeldelsespligtige efter miljøbeskyttelsesloven. Kommunen har som miljømyndighed derfor ikke umiddelbar mulighed for at gribe ind før etableringen af en butik, men kan alene gøre opmærksom på og vejlede omkring eventuelle støjproblemer ( 42 stk. 5). I tilfælde, hvor en efterfølgende regulering er sandsynlig, bør kommunen tilkendegive dette. Den simple beregningsmodel, som er beskrevet i rapportens kapitel 3, kan anvendes til overordnet at belyse støjforholdene i forbindelse med vareindlevering på en påtænkt konkret lokalitet. Hvis kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på eventuelle problematiske støjforhold ved etableringen af en ny butik, bør virksomheden spørges om, hvorledes støjproblemerne tænkes afhjulpet. I forlængelse heraf bør virksomheden oplyses om, hvorledes sagen agtes håndteret efterfølgende, såfremt støjproblemerne ikke løses. Ved planlægningen af nye butiksområder er det i første omgang planlægningsmyndighedens opgave at forebygge, at der opstår konflikt mellem bestående boligområder og nye butiksområder. Ligeledes ved planlægning af nye boligområder i nærheden af områder, hvor der er støj fra butikker. Den simple beregningsmodel er således velegnet til en indledende beskrivelse af støjkonsekvensområder i omgivelserne. Ved problematiske støjforhold, bør der dog foretages mere detaljerede beregninger og undersøgelser af mulighederne for at forebygge støjgener såvel fra levering af varer, som fra øvrig trafik til og fra butiksområdet. Beregningerne kan danne grundlag for specifikke bestemmelser i en lokalplan, som fastlægger, hvordan området skal indrettes og/eller en virksomhed kan drives. 1.2 Eksisterende butikker I forbindelse med sager, som omhandler støj fra varelevering til eksisterende butikker, kan den simple beregningsmodel, jf. kapitel 3, anvendes til en overordnet belysning af støjforholdene. Eksempelvis i forbindelse med indledende sonderinger i klagesager, hvor kommunen har behov for en vurdering af klagen. Hvis overslagsberegningerne viser, at butikken kun giver anledning til en uvæsentlig støjbelastning, som er tydeligt lavere end de vejledende støjgrænser, vil kommunen kunne afvise klagen. 5

6 Selvom der efter overslagsberegningerne er tvivl om, hvorvidt støjen er acceptabel, eller beregningerne tyder på, at der forekommer en uacceptabel støj, kan kommunen normalt ikke meddele påbud om at nedbringe støjen alene på dette grundlag. Det er i almindelighed påkrævet, at der som grundlag for den slags afgørelser foreligger en Miljømåling - ekstern støj, som er en mere detaljeret beregning udført af særligt sagkyndige personer (jf. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. nr. 637 af 30. juni 1997). Kommunen kan med henvisning til Miljøbeskyttelseslovens 72 stille krav til virksomheden om at lade foretage sådan en måling eller beregning. Inden man går så vidt, er det i mange situationer formålstjenligt, at myndighederne tager kontakt til sagens parter og foretager en selvstændig vurdering af problemets indhold. I nogle situationer kan der opnås løsninger, som er bedre for sagens parter, gennem dialog og gensidige aftaler, end der kan ved myndighedernes indgreb. Opmærksomheden henledes på, at kommunalbestyrelsens afgørelser om afhjælpning af støj fra supermarkeder, detailhandelsbutikker m.fl. ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 om anden virksomhed end listevirksomhed, 7 nr. 2). Afgørelsen kan på lige fod med andre afgørelser efter loven indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter, at den er meddelt. Dette skal oplyses ved meddelelse af afgørelsen. Meddelelse af påbud/forbud sker i øvrigt efter de almindelige administrative bestemmelser i miljøbeskyttelseslovens Kapitel 10. Som udgangspunkt anvendes retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder også ved behandling af sager vedrørende støj fra butikker. De vejledende grænseværdier, som fremgår heraf, er gengivet i afsnit 1.5 i nærværende rapport. Det skal understreges, at grænseværdierne er vejledende. De forudsættes anvendt som udgangspunkt for vurderingen af støjgener i den konkrete sag, samt for kommunalbestyrelsens eventuelle beslutning om meddelelse af påbud/forbud, herunder fastsættelse af specifikke støjgrænser. Støjgrænserne fastsættes efter en konkret vurdering i den enkelte sag, hvor både omfanget af støjforureningen og de tekniske og økonomiske muligheder for at nedbringe støjen i almindelighed bliver inddraget (proportionalitetsprincippet). Det fremgår af vejledningen, at der undertiden i konkrete afgørelser kan fastsættes et afvigende overgangstidspunkt mellem nat- og dagperioden, for eksempel hvis en virksomheds arbejde kræver, at der begyndes særlig tidligt om morgenen. Dagperioden kan tidligst begynde kl. 06. Sådanne overvejelser kan også inddrages i forbindelse med varelevering til dagligvarebutikker. 1.3 Butiksområdet I forbindelse med behandling af sager om støjgener fra trafik til og fra butikker skal miljømyndigheden være opmærksom på, at støjgener, der hidrører fra kørsel og læsseaktiviteter på offentligt vejareal, ikke er omfattet af konkrete indgrebsmuligheder efter miljøbeskyttelseslovens 42. Det er således alene de støjgener, der hidrører fra aktiviteter og kørsel på butiksområdet, der kan gribes ind overfor. Færdsel og læsseaktiviteter på offentlig vej m.v. reguleres af politiet og henhører under færdselsloven og bestemmelser udstedt af Justitsministeriet i øvrigt. Gener fra kørsel til og fra butikker på offentlig vej må derfor eventuelt søges reguleret gennem vej- og færdselslovgivningens regler. I forbindelse med planlægning af nye butiksområder er det imidlertid vigtigt, at planlægningsmyndigheden er opmærksom på eventuelle gener som følge af ændret benyttelse af vejnettet, og at man udover at undersøge støjen fra selve butiksområdet også undersøger de støjmæssige konsekvenser af til- og frakørsel til butiksområdet. 6

7 1.4 Begreber Ekstern støj fra virksomheder beskrives under anvendelse af en række begreber og akustiske enheder. De væsentligste i forbindelse med støj fra varelevering kan defineres som følger: L Aeq,T : L r : Det energiækvivalente A-vægtede lydtrykniveau med enheden db, re. 20 µpa. Den energimæssige middelværdi over perioden T af den tidsmæssigt varierende støj, som forekommer f.eks. under aflæsning af varer. Støjbelastningen er det energiækvivalente A-vægtede lydtrykniveau efter eventuel korrektion med +5 db. Korrektion gives, såfremt støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller tydeligt hørbare impulser. Enhed db, re. 20 µpa. L pamaks,f : Støjens A-vægtede maksimalværdi i db, re. 20 µpa målt med tidsvægtning FAST. Den højeste værdi, som støjniveauet antager inden for et tidsrum. L wa : Det A-vægtede immissionsrelevante lydeffektniveau i db, re. 1pW. Karakteriserer den udstrålede lydenergi fra en kilde eller en aktivitet. Kaldes også kildestyrken. 1.5 Vejledende grænseværdier Der er vejledende grænseværdier såvel for det område, hvori butikken ligger, som for omliggende områder. Grænseværdierne retter sig efter områdets karakter og anvendelse. Der er ingen grænseværdier for støjpåvirkningen på egen grund eller på offentlige vejarealer og lignende. I de tilfælde, hvor butikker er beliggende i samme bygning som naboer, f.eks. i etageejendomme gælder særlige bestemmelser for den indendørs støj, som primært transmitteres til naboerne via bygningskonstruktioner. Disse forhold er ikke omfattet af denne rapport, som udelukkende behandler de udendørs støjforhold. 7

8 1.5.1 Grænseværdier for støjbelastning Tabel 1.1 Vejledende grænseværdier for støjbelastning fra virksomheder målt udendørs, jf. tabel 1 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984. Tidsrum Mandag fredag kl lørdag kl Mandag fredag kl lørdag kl søn- og helligdage Alle dage kl Områdetype 1. Erhvervs- og industriområder Erhvervs- og industriområder med forbud generende virksomhe- der 3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerom- råder (bykerner) 4. Etagebolig-områder Boligområder for åben og lav boligbebyggelse Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder Særlige na- turområder 7.Kolonihaveområder I bynære områder anvendes som udgangspunkt grænseværdierne for områdetype 4 eller 5 8. Det åbne land Som udgangspunkt anvendes grænseværdierne for områdetype 3 ved den mest støjbelastede bolig Mere detaljeret beskrivelse fremgår af afsnit 2 i vejledning nr. 5/1984. Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over en længere periode, som betegnes referencetidsrummet. Referencetidsrummet er forskelligt på de forskellige tider af døgnet, jf. tabel 1.2. Princippet er, at referencetidsrummet skal lægges, således, at støjbelastningen bliver størst mulig, når man skal vurdere om en virksomhed overholder støjgrænserne. For natperioden gælder støjgrænsen således for den halve time, hvor der er mest støj. Tabel 1.2 Referencetidsrum Ugedag og tidsperiode Referencetidsrummets længde Mandag-fredag timer Lørdag timer Lørdag timer Søn-og helligdage timer Alle dage time Alle dage ,5 time 8

9 1.5.2 Grænser for maksimalværdi Ud over grænseværdierne for støjbelastning er der også vejledende grænser for støjens maksimalværdi. Grænseværdierne for maksimalværdi findes udelukkende for natperioden (tidsrummet kl ) og kun for de områdetyper, hvor der er boliger. For områdetyperne 3 og 4 er grænseværdien 55 db For områdetyperne 5 og 6 er grænseværdien 50 db For områdetyperne 7 og 8 fastsættes grænseværdierne efter samme retningslinier, som er gældende for støjbelastning Ubestemthed Når støjen fra en virksomhed måles eller beregnes, er resultatet behæftet med en ubestemthed. Hvis målingen blev udført en anden dag, eller hvis forholdene var anderledes, så ville den sandsynligvis give et lidt andet resultat. Ubestemtheden indikerer, hvor sikkert støjniveauet er fastlagt, og i nogle situationer er ubestemtheden lige så vigtig for brugen som selve resultatet. Derfor skal der i forbindelse med støjmåling eller -beregning altid gives en vurdering af, hvad ubestemtheden er. Når et måle- eller beregningsresultat skal benyttes til at afgøre, om støjgrænsen i et konkret vilkår (i et påbud) er overskredet, er det myndighedernes praksis, at der først gribes ind, når der er konstateret en overskridelse, som er større end ubestemtheden. Først da er der tilstrækkelig sikkerhed for, at der er sket en overskridelse af påbudet. Derfor er der også krav om, at støjmålinger eller -beregninger til kontrolformål udføres som Miljømåling - ekstern støj, og myndighederne kan desuden stille krav om, at ubestemtheden skal være passende lille. Orienterende støjmålinger og beregninger med den simple beregningsmetode, jf. kapitel 3, er derfor som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt grundlag til, at myndighederne kan gribe ind. Nogle gange kan sagen dog godt behandles, selv om støjniveauet kun kendes med en stor ubestemthed. Det er tilfældet, når det målte eller beregnede støjniveau er så lavt, at de vejledende grænseværdier med stor sikkerhed ikke er overskredet. Myndighederne kan også - på baggrund af orienterende målinger eller beregninger, som indikerer en væsentlig overskridelse af de vejledende grænseværdier - indlede en drøftelse med sagens parter for at få løst problemerne. Når de støjmæssige konsekvenser skal vurderes på forhånd, fx i forbindelse med planlægning, spiller ubestemtheden ikke umiddelbart nogen rolle. I sådanne situationer er det beregningsresultatet, som direkte sammenlignes med de vejledende støjgrænser uden tillæg eller fradrag for ubestemthed. 9

10 2 Støj fra varelevering Der er gennemført overvågninger af forskellige vareleveringer til en række butikker. I denne forbindelse er der foretaget en vurdering/sortering ud fra støjtekniske kriterier. Der er ved denne vurdering lagt mest vægt på den støjmæssigt kritiske natperiode (kl ). I natperioden er der typisk tale om levering af: Kød Grønt Brød Kolonialvarer Terminalvarer, herunder kød og mejeriprodukter excl. friskmælk Kombinationer af ovenstående og andre varegrupper Friskmælk Levering af de samme varegrupper kan selvsagt også finde sted i dagtimerne, men er da støjmæssigt mindre kritisk. Øl og vand leveres typisk i dagtimerne, og aflæsning foregår ofte ved hjælp af gaffeltrucks, hvilket kan være forholdsvis støjende. Sådanne leverancer vurderes dog alligevel at være mindre kritiske end leverancer, som også forekommer i natperioden. Årsagen hertil er de generelt mere lempelige grænseværdier og længere referencetidsrum i dagperioden. Ved overvågningerne konstateredes, at aflevering af kolonialvarer, terminalvarer, kombinerede læs og friskmælk støjmæssigt er forholdsvis ens og samtidig de mest kritiske, dvs. har højest støjemission. Den samlede varighed for sådanne afleveringer er typisk minutter. Levering af de øvrige varegrupper kød, frugt og brød giver anledning til en noget lavere støjemission og er typisk af kortere varighed, nemlig minutter. 2.1 Støjmæssig beskrivelse af varelevering Det typiske hændelsesforløb i forbindelse med sådanne leverancer af kolonialvarer, terminalvarer, kombinerede læs og friskmælk er følgende: 1. Bilen ankommer og kører (bakker) til aflæsningsposition, hvor den bringes til standsning og motoren slukkes. 2. Chaufføren stiger ud, lukker døren til førerhuset, åbner lastrumsdørene, og klargør læssebagsmæk/lift ved at køre denne i stilling i niveau med dørken i lastrummet. Derefter åbnes port eller dør til butikkens lagerrum. 3. Flytning af varer fra bilens lastrum til butikkens lagerrum og flytning af returemballage den modsatte vej. Se yderligere beskrivelse nedenfor. 4. Sammenpakning af lift, lukning af lastrumsdøre og port eller dør til butikkens lagerrum. Chaufføren stiger ind i førerhuset og lukker døren. 5. Motorstart og bortkørsel. Delhændelse 3 Flytning af varer er på grund af høj støjemission og lang varighed den støjmæssigt dominerende aktivitet. Den omfatter en række delaktiviteter, som det i støjmæssig sammenhæng er væsentligt at beskrive nøjere. 10

11 Varer og returemballage er typisk pakket i trådbure monteret med hjul eller på paller, som flyttes ved hjælp af palleløftere med hjul. Det er hjulenes rulning over underlaget, der forårsager støjen, herunder passage af ujævnheder og overgange, f.eks. mellem vognbund og læssebagsmæk eller mellem læssebagsmæk og terræn/rampe. Disse passager af ujævnheder og overgange bidrager selvsagt væsentligt til det energiækvivalente (gennemsnitlige) støjniveau, men kan også give anledning til markante støjspidser. Ligeledes genereres støjspidser, når trådbure og paller støder ind i hinanden, specielt under håndteringen i bilens lastrum. Såvel vognbund som læssebagsmæk er typisk af sikkerhedsmæssige hensyn givet en skridsikker og dermed ru eller riflet overflade, hvilket selvsagt medfører forøget støj ved kørsel med palleløftere og trådbure. Det må antages, at beskaffenheden af hjulene på palleløftere og trådbure har indflydelse på støjniveauet. I dag anvendes imidlertid næsten altid plasthjul eller stålhjul med massive, relativ hårde gummiringe. Der blev ikke i forbindelse med observationer og målinger konstateret nogen betydende støjmæssig forskel på håndteringen af trådbure og paller. Aflæsningsforholdene ved de enkelte butikker er vidt forskellige, men kan ud fra en rent støjmæssig vurdering opdeles i to hovedtyper: 1. Aflæsning til terræn, lavtliggende ramper eller direkte til dør/port. Her anvendes hæve- og sænkefunktionen på bilernes læssebagsmæk, hvilket giver støj, når bagsmækken løftes, men ikke når den sænkes. 2. Aflæsning til faste læsseramper eller perroner i samme højde, som bilernes vognbund. Dette indebærer, at bilernes læssebagsmæk udelukkende bruges som bro mellem vognbund og rampe/perron, og at læssebagsmækkens hæve- og sænkefunktion ikke anvendes. Type 1 giver generelt anledning til lidt mere støj end type 2 på grund af støjbidraget fra løft af læssebagsmækken. Den samlede varighed for aflæsningen er selvsagt også mindre ved type 2. De to typer indebærer derimod ikke nogen væsentlig forskel i støjen fra håndteringen/flytningen af paller og trådbure, idet støjen fra hjulenes rulning, passage af ujævnheder og overgange og sammenstød m.v. er stort set ens for de to typer aflæsningsforhold. Enkelte lastbiler er forsynet med horn, som giver et akustisk advarselssignal, når bilen bakker. Anvendelse af bakhorn er ikke et lovkrav, og er i den støjmæssigt kritiske natperiode uden sikkerhedsmæssig betydning. Det er derfor forudsat, at der ikke anvendes bakhorn, og der blev heller ikke på noget tidspunkt under observationer og målinger konstateret brug af bakhorn. 2.2 Tillæg for tydelige impulser Når støjbelastningen bestemmes, skal det også vurderes, om der er tydeligt hørbare toner og/eller impulser i støjen. Hvis dette er tilfældet, er støjen af særligt generende karakter, og derfor korrigeres støjniveauet med + 5 db(a), når støjbelastningen L r beregnes. Korrektionen betegnes tit tonetillæg eller impulstillæg. Støj fra varelevering indeholder sædvanligvis ikke tydeligt hørbare toner, men støjspidser eller impulser forekommer i et vist omfang. I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 afsnit anføres følgende om impulser: Tillæg på grund af tydeligt hørbare impulser gives i dag alene på grundlag af en subjektiv vurdering, idet der ikke foreligger en almindeligt anerkendt objektiv målemetode, der kan danne basis for afgørelse af om tillæg skal gives. Der findes heller ikke almindeligt anerkendte retningslinier for, hvor hyppigt impulserne skal optræde, for at der skal gives tillæg. 11

12 Tillæg for tydeligt hørbare impulser i støjen gives således på grundlag af en subjektiv vurdering i hvert enkelt tilfælde. Grundlæggende er der tale om en vurdering af, om støjen er særligt generende eller ej. Ved vurderingen af, om der skal gives impulstillæg, tager man udgangspunkt i, hvor kraftige impulserne er, og hvor høj baggrundsstøjen er. Det kan forekomme, at der er en jævn baggrundsstøj som er så kraftig, at den overdøver impulserne, så de ikke kan høres. I vurderingen kan også indgå, hvor hyppigt impulserne forekommer. På grundlag af de observationer, som er gjort i forbindelse med nærværende projekt, kan følgende vejledende retningslinier gives: Om natten er baggrundsstøjen normalt meget lav, og impulserne vil i de fleste tilfælde være tydeligt hørbare. Der er derfor i almindelighed grundlag for at give impulstillæg. I de tidlige morgentimer kan trafikken på hovedfærdselsårer dog være så tæt, at impulser fra varelevering indenfor det samme tidsrum vil blive overdøvet. Der kan ikke gives generelle retningslinier, men man må ved vurderingen gå ud fra den konkrete situation, både med hensyn til beliggenhed af butik og omliggende boliger, og med hensyn til trafikmønsteret det pågældende sted. For vareleveringer, som foregår på tidspunkter og steder med et højt baggrundsstøjniveau (f.eks i byområder i dagtimerne) er genevirkningen af impulserne minimal, og der er ikke nødvendigvis grundlag for at give impulstillæg. I en række andre situationer som f.eks. ved varelevering om dagen i småbyer eller i relativt stille boligområder er det ikke muligt at give vejledende retningslinier. 12

13 3 Simpel beregningsmodel Støjen fra varelevering kan overslagsmæssigt bestemmes ved hjælp af følgende simple beregningsmodel. 3.1 Beregningsmodellens anvendelse Beregningsmodellen kan anvendes i forbindelse med planlægning af nye butikker og i forbindelse med indledende sonderinger i klagesager, hvor der er behov for en vurdering af støjbelastningen. Modellen kan som udgangspunkt ikke anvendes som eneste grundlag for påbud i forbindelse med eksisterende butikker, idet der i forbindelse med indgreb over for virksomheder som regel skal suppleres med en miljømåling. 3.2 Beregningsmodellens opbygning Der indgår følgende to støjkilder i beregningerne: Kørsel med lastvogne Læsseaktiviteter For hver af disse støjkilder er der ved målinger fastlagt data dels for beregning af det energiækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau, dels for beregning af støjens maksimalværdi. Modellen tager udgangspunkt i en situation omfattende én levering, som ligger i natperioden, hvor referencetidsrummet som tidligere anført er ½ time. Der gives anvisninger på korrektion af beregningsresultaterne, så disse kommer til at gælde andre referencetidsrum og mere end én hændelse indenfor referencetidsrummet. Leveringen er forudsat at bestå af følgende aktiviteter, som har en samlet varighed på 30 minutter: Tilkørsel fra offentligt vejareal til aflæsningsposition Læsseaktivitet aflæsning af varer og pålæsning af returemballage Frakørsel fra aflæsningsposition til offentligt vejareal Redegørelse for modellens beregningstekniske forudsætninger, herunder de støjdata, som indgår i grundlaget, findes i afsnit 5. Ubestemtheden på beregninger udført efter den simple model og under enkle omstændigheder kan som minimum ansættes til 5 db. 3.3 Fremgangsmåde I det følgende beskrives trin for trin fremgangsmåden ved bestemmelse dels af støjbelastningen, dels af maksimalværdien. I afsnit 3.4 findes to gennemregnede eksempler. I simple tilfælde kan opmåling af afstande mellem beregningspunkterne og køreveje henholdsvis aflæsningpositioner foretages på stedet. Ellers anvendes en situationsplan i et passende målforhold. 13

14 3.3.1 Beregning af støjbelastning Støjbelastningen beregnes ved hjælp af diagrammet på figur 3.1 og korrektionsværdierne i tabel 3.1. Til slut korrigeres eventuelt for støjens indhold af tydeligt hørbare impulser. Trin for trin er fremgangsmåden følgende: Trin 1: Køreveje for til- og frakørsel optegnes skematisk eller fastlægges på stedet. Kun den del af kørevejene, som ligger på butikkens grund medtages, og beliggenheden skal svare til placeringen af lastvognens midterlinie. Trin 2: Beregningspunkter fastlægges. Trin 3: Afstand mellem beregningspunkterne og læsserampe eller port/dør til lagerrum opmåles. Der bør tilstræbes en nøjagtighed på 1-2 m. Trin 4: Afstand fra beregningspunkt til kørevej opmåles. Som det fremgår af eksemplerne på figur 3.3 og 3.4, er det afstanden til det punkt på kørevejen, som ligger nærmest beregningspunktet. Trin 5: Udgangsværdien for støjbelastningen aflæses i figur 3.1, hvor indgangsparametrene er de to afstande fra trin 3 og trin 4. Der kan aflæses udgangsværdier, som ligger mellem graferne, jf. eksemplerne i tabel 3.2 og 3.3. Trin 6: Udgangsværdien for støjbelastning korrigeres til det aktuelle referencetidsrum og det aktuelle antal hændelser ved hjælp af tabel 3.1. Trin 7: Til sidst gives impulstillæg på 5 db, i de tilfælde, hvor det vurderes, at støjens indhold af impulser berettiger hertil. Figur 3.1 Udgangsværdi for beregning af støjbelastning som funktion af afstand til kørevej og læsserampe eller dør/port til lagerrum. Afstand til læsserampe / meter Afstand til kørevej / meter Støjbelastning i db(a) Tabel 3.1 Korrektion for aktuelt referencetidsrum og aktuelt antal hændelser. Tidsrum Antal aflæsninger i tidsrummet timer Dagperiode, hverdage Lørdag formiddag Lørdag eftermiddag Søn- og helligdage Aftenperiode Natperiode ½

15 3.3.2 Beregning af maksimalværdi Støjens maksimalværdi beregnes ved hjælp af figur 3.2. Beregning af maksimalværdi udføres kun, når der er tale om aktiviteter i natperioden. Trin 1: Køreveje for til- og frakørsel optegnes skematisk eller fastlægges på stedet. Kun den del af kørevejene, som ligger på butikkens grund medtages, og beliggenheden skal svare til placeringen af lastvognens midterlinie. Trin 2: Beregningspunkter fastlægges. Trin 3: Afstand mellem beregningspunkterne og læsserampe eller port/dør til lagerrum opmåles. Der bør tilstræbes en nøjagtighed på 1-2 m. Trin 4: Afstand fra beregningspunkt til kørevej opmåles. Som det fremgår af eksemplerne på figur 3.3 og 3.4, er det afstanden til det punkt på kørevejen, som ligger nærmest beregningspunktet. Trin 5: Støjens maksimalværdi aflæses i figur 3.2, hvor indgangsparametrene er de to afstande fra trin 3 og trin 4. Der kan aflæses værdier, som ligger mellem graferne, jf. eksemplerne i tabel 3.2 og 3.3. Der bruges ikke impulstillæg i forbindelse med maksimalværdien. Figur 3.2 Maksimalværdi som funktion af afstand til kørevej og læsserampe eller dør/port til lagerrum. Afstand til læsserampe / meter Maksimalværdi i db(a) Afstand til kørevej / meter 15

16 3.4 Eksempler Bestemmelsen af støjbelastning og maksimalværdi kan foretages i et skema som vist i tabel 3.2. Bag i rapporten findes blanke beregningsskemaer til kopiering Eksempel 1 Den på figur 2.3 viste butik modtager i løbet af et hverdagsdøgn 5 varetransporter. Disse ankommer til butikken ca. kl , kl , kl , kl og kl Figur 3.3 Situationsplan for eksempel 1 60 m 15 m Mål 1:

17 Tabel 3.2 Udfyldt beregningsskema for eksempel 1. Afstande i m Beregning af støjbelastning Resultater Beregnings position Til læsserampe eller lagerrum Til kørevej Udgangsværdi (figur 3.1) Periode Referencetidsrum Antal leverancer Korrektion (tabe 3.1) Impulstillæg Støjbelastning i db Maksimalværdi db (figur 3.2) Dag Aften Nat ½ Dag Aften Nat ½ Dag Aften Nat ½ Dag Aften Nat ½ Vedrørende impulstillæg henvises til bemærkningerne i afsnit 2. 17

18 3.4.2 Eksempel 2 Et supermarked ønsker at etablere sig i det på figur 3.4 viste område. Det forventes, at supermarkedet skal modtage varer som følger: Op til 10 biler på hverdage inden for tidsrummet kl Op til 2 biler lørdag eftermiddag inden for tidsrummet kl Op til 4 biler på hverdage inden for tidsrummet kl Af disse 4 biler kan to ankomme inden for den samme ½ time. Figur 3.4 Situationsplan for eksempel m 330 m Mål 1:

19 Tabel 3.3 Udfyldt beregningsskema for typetilfælde 2. Afstande i m Beregning af støjbelastning Resultater Beregnings position Til læsserampe eller lagerrum Til kørevej Udgangsværdi (figur 3.1) Periode Referencetidsrum Antal leverancer Korrektion (tabe 3.1) Impulstillæg Støjbelastning i db Maksimalværdi db (figur 3.2) Dag Lørd Nat ½ Dag Lørd Nat ½ Dag Lørd Nat ½ Dag Lørd Nat ½ Vedrørende impulstillæg henvises til bemærkningerne i afsnit 2. 19

20 4 Forudsætninger for den simple beregningsmodel Den simple beregningsmodel bygger grundlæggende på de principper, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder". Det har dog været nødvendigt i nogen grad at simplificere forudsætninger og at udelade nogle af de parametre, som normalt indgår i beregningsmodellen. Vedrørende bestemmelsen af udgangsdata (kildestyrker) for de to støjkilder, som indgår i den simple model, nemlig læsseaktiviteter og kørsel med lastvogne, henvises til afsnit 6, hvor der redegøres nærmere for de udførte målinger. Diagrammerne i figur 3.1 og 3.2 er gældende under følgende generaliserede forudsætninger, som dog vurderes at være i fornuftig overensstemmelse med de faktiske forhold ved hovedparten af vareleveringer til butikker: Den samlede tid for en varelevering er sat til 30 minutter, hvoraf ca. 1 minut går med kørsel og ca. 29 minutter med af- og pålæsning. Ved relativt små leverancer af kan det samlede tidsforbrug være væsentligt mindre f.eks. ved daglige leveringer af friskmælk. Det kan i sådanne tilfælde overvejes at korrigere udgangsværdien for beregning af støjbelastningen (figur 3.1) svarende hertil. Ved et samlet tidsforbrug på f.eks.15 minutter vil en sådan korrektion udgøre ca. 3 db. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at de fleste butikker får større leverancer mindst én gang ugentligt og at det så er disse større leverancer, der bør indgå i beregningsgrundlaget frem for mindre daglige leverancer. Kørsel med lastvognene er sat til at foregå med en gennemsnitlig hastighed på 2,5 km/t, hvilket omfatter såvel bakning som kørsel fremad. Der er indregnet en ækvivalent kildestyrke på L wa =101,5 db for kørsel og en maksimal kildestyrke på L wa =105,0 db. Der er regnet med, at bilerne kører i alt ca. 40 m på butikkens ejendom, fordelt med 20 m under tilkørsel og 20 m under frakørsel. Der er gennemført testberegninger, som viser, at selv større afvigelser fra denne forudsætning har minimal betydning for det samlede beregningsresultat, fordi støjen især kommer fra den nærmeste del af kørevejen. Der er ikke indregnet støjbidrag fra bakhorn. For de 29 minutter under læsseoperationen er der indregnet en ækvivalent kildestyrke på L wa =91,0 db og en maksimal kildestyrke på L wa =112,0 db. Disse værdier er identiske med de ved målingerne registrerede gennemsnitsdata for en samlet læsseoperation. Det er forudsat, at af- og pålæsning foregår så tæt på facaden til butik/lager, at der er tale om et betydende bidrag fra støj, som reflekteres i facaden. Derfor er der indregnet et refleksionsbidrag på 3 db i støjen fra aflæsningen, mens støjen fra kørslen ikke indeholder refleksionsbidrag. Der er generelt regnet med akustisk hårdt (lydreflekterende) terræn. Dog er det i tilfælde, hvor afstanden mellem støjkilder og beregningspunkter er større end ca. 100 m forudsat, at det midterste område er akustisk porøst (bevokset). Den simple beregningsmodel forudsætter, at der er direkte sigt fra støjkilder til beregningspunkter. Såfremt der er betydende afskærmende elementer på transmissionsvejen så som bygninger, plankeværker o.lign., vil den simple beregningsmodel overestimere støjbelastningen. 20

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR - VED VARELEVERING TIL BUTIKKER Jens Duch, JDU@ramboll.dk, tlf. 5161 5365 HVAD ER PROBLEMET? Generende støj Impulsstøj Ofte tæt på boligområder Især støj om natten er knyttet

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 26. juni 2014 JN/ACG/eksternstøj 26_06_2014 Sag nr. 13.974 Til Sag Emne : Schmidt Hammer Lassen Architects KPC Byg A/S : Administrationscenter Skanderborg : Beregning af ekstern støj. Antal sider:

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

(sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk)

(sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk) AffaldPlus, Forlev Miljøanlæg Vejlagervej 4A 4241 Vemmelev (sendt elektronisk til:affaldplus@affaldplus.dk) Att.: Morten Larsen (mla@affaldplus) og Bente Munk (bem@affaldplus.dk) Sendt pr post til nærmeste

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C Telefon +45 3555 7017 Telefax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Miljømåling ekstern støj Projekt: Københavns

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen?

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Civilingeniør Kurt Meiner Hansen og arkitekt Erik Abitz, Vejle Amt Damhaven 12, 7100 Vejle. Tlf. 75 83 53 33, e-mail:

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO Til Fredericia Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2015 Miljømåling ekstern støj Kortlægning af støj fra Bridgewalking BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO MILJØMÅLING EKSTERN STØJ Miljømåling

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 24. juni 2009 J. nr. 2008-KKK-01/02 ref.: OD Supplement 3 til Beregning af ekstern støjbelastning fra Vestsjællands

Læs mere

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Virksomheder Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Hermans Tivoli Friheden A/S Skovbrynet 5 8000 Aarhus C Att.: Henrik Ragborg Olesen Side 1 af 5 Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans TEKNIK

Læs mere

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 7 a, stk. 1, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Lydmåling i klubberne

Lydmåling i klubberne Lydmåling i klubberne Metoder til egenkontrol LYDMÅLING I KLUBBERNE 1 Egenkontrolmålinger Introduktion Støj (Lyd) er den væsentligste miljøpåvirkning fra motorsportsbaner. Egenkontrollen skal give sikkerhed

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk.

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 om afvisning af klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse

Læs mere

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 28-03-2014 12/28314 KS: aann EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 Sønderborg Kommune meddeler påbud til EUC Syd, CVR-nr. 35891013, som driver virksomhed

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Tårnby Kommune Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer 1. Formål 1.2 Formålet

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold Petersen & Sørensen Motorværksted A/S Vurdering af støjforhold, dokning og reparation af skibe på Frederiksø Teknisk notat COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11

Læs mere

Støjsvag varelevering til butikker

Støjsvag varelevering til butikker Støjsvag varelevering til butikker Metoder og beregningsmodellen RUMLE Miljøprojekt nr. 1596, 2014 Titel: Støjsvag varelevering til butikker Redaktion: Allan Jensen Jens Duch Rambøll Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Restaurationsforskriften

Restaurationsforskriften Restaurationsforskriften Juni 2010 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Side 1 af 7 BEK nr 1284 af 15/12/2011 Gældende (Vindmøllebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 22-12-2011 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Anvendelse af kildedata til bygge- og anlægsstøj Orientering nr. 48 OWN/JEL/CB/ilk 7. november 2013 Byggepladsstøj reguleres af kommunerne Katalogdata er et alternativ til

Læs mere

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3 REITAN EJENDOMSUDVIKLING DANMARK A/S SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Bilag A1: OML-beregning

Bilag A1: OML-beregning Bilag A1: OML-beregning Bilag A2: Støjrapport PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Nørager Mejeri Side 1 af 21

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Indregulering af musikanlæg Orientering nr. 42 JEL/CB/OWN/ilk 30. juni 2010 Hvordan sikrer man, at naboen til etablissementet ikke udsættes for støj over grænseværdien?

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Ekstern støj fra Max Mols i Ebeltoft

Ekstern støj fra Max Mols i Ebeltoft Miljømåling Ekstern Støj oktober 2012 Rapportnr. 12.3468 vers. 3 Projektnr.: 11.450491 Kunde Mols-Linien Færgevejen 60 8400 Ebeltoft Att.: Thomas Bisgaard Jensen Revision Version Dato Kommentarer A 4.

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg 17-03- 2011 TILSYNET Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven A har ved mail af 26. oktober 2010 rettet

Læs mere

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev 21.

Læs mere

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind.

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind. Notat N6.005.15 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study 06. februar

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR BEFÆSTIGELSE OG AFLEDNING AF REGNVAND DOK. NR. : 29153-11 AF 16. FEBRUAR 2011 SAGS NR.: 11/5483 SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR til Lokalplan 3.1-4 og Kommuneplantillæg nr. 3 Møllebakken, Tommerup

Læs mere

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage med Elitetræning og sommerskoletræning

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage med Elitetræning og sommerskoletræning Motorcykel Clubben Svendborg (MCS) Bygmestervej 1 5854 Gislev Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, med udvidelse af træningsdage

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Hugo Lyse Nielsen, Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K REGULERING AF STØJ FRA FLYVEPLADSER

Hugo Lyse Nielsen, Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K REGULERING AF STØJ FRA FLYVEPLADSER TRAFIKDAGE PÅ AUC'95 Hugo Lyse Nielsen, Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K REGULERING AF STØJ FRA FLYVEPLADSER RESUMÉ En ny vejledning (nr.5/1994) om støj fra flyvepladser [1] er udsendt fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat COWI A/S Beregning af støj fra havneaktiviteter Fåborg havn Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Teknisk notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Planforhold

Læs mere

Støj fra forlystelsesparker

Støj fra forlystelsesparker Støj fra forlystelsesparker Vej l ed n i n g f r a Mi l jøstyre lsen Nr. 7 2006 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 2 FORLYSTELSESPARKER I DANMARK 8 2.1 DEFINITION AF EN FORLYSTELSESPARK 8 2.2 DE DANSKE FORLYSTELSESPARKER

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER 2011/10/03

BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER 2011/10/03 BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER FORMÅL Hvordan reguleres støj fra byggepladser Særligt støjende aktiviteter Eksempler på kendte metoder til støjdæmpning Udviklingsmuligheder til yderligere støjdæmpning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Energistyrelsen Støj fra varmepumper

Energistyrelsen Støj fra varmepumper Energistyrelsen Støj fra varmepumper Nyborg, 3. oktober 2011 1 Baggrund Energistyrelsen forventer, at varmepumper vil blive introduceret som energibesparelse i mange private hjem (+ 100.000). Luft vand

Læs mere