Indhold. Arkitekterne Bjørk & Maigård Lærkevej 1 Ekstern støj fra LIDL. 1 Indledning 2. 2 Formål 2. 3 Beskrivelse af byggeriet 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Arkitekterne Bjørk & Maigård Lærkevej 1 Ekstern støj fra LIDL. 1 Indledning 2. 2 Formål 2. 3 Beskrivelse af byggeriet 2"

Transkript

1 4. december 2018 Notat Arkitekterne Bjørk & Maigård Lærkevej 1 Ekstern støj fra LIDL Projekt nr.: Dokument nr.: Version 1 Revision 0 Udarbejdet af SIBJ Kontrolleret af MAM Godkendt af SIBJ Indhold 1 Indledning 2 2 Formål 2 3 Beskrivelse af byggeriet 2 4 Beregningsforudsætninger 3 5 Beskrivelse af LIDL 4 6 Støjkilder Vareindlevering Kundeparkering Øvrige støjkilder Impulser og toner i støjen 5 7 Beregningsmetode 6 8 Resultater 6 9 Udvidet usikkerhed 6 10 Konklusion 6 Bilag 1: Situationsplan 7 Bilag 2: Kildestyrker 8 Bilag 3: Terrænparametre 8 NIRAS A/S Ceres Allé Aarhus C T: D: E: CVR-nr Tilsluttet FRI 1

2 1 Indledning I forbindelse med udarbejdelse af et nyt boligområde ved Lærkevej 1, i Frederikssund, med opførsel af hhv. 4 og 6 etagers boligbebyggelse, er NIRAS rekvireret af Arkitekterne Bjørk & Maigård, til at beregne ekstern støj fra den nærliggende LIDL dagligvarebutik. 2 Formål Formålet med dette notat er, at dokumentere ekstern støjbelastning fra LIDL, mod nybyggeriet på Lærkevej 1, og holde dette op mod Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj. 3 Beskrivelse af byggeriet Det planlagte boligbyggeri ligger midt i Frederikssund by. Området kan ses på Figur 3.1, hvor den røde markering angiver lokalplanområdet. Placering af LIDL er også vist i figuren. Lærkevej 1 LIDL Figur 3.1: Luftfoto af området omkring Lærkevej, hvor området markeret i rød, er projektområdet. Det planlagte byggeri på Lærkevej 1 fremgår af Figur 3.2 og Figur 3.3, med parkeringsareal, to byggerier, parkeringsareal og et legeområde. Bygningerne opføres i hhv. 4 og 6 etager. Og langs det sydøstlige skel opføres depotrum som virker skærmende mod LIDLs vareaflæsningsområde. 2

3 Figur 3.2: Situationsplan for området ved Lærkevej 1, hvor bygning 1 og 2 er nybyggeri. Figur 3.3: Illustration af det planlagte byggeri. 4 Beregningsforudsætninger De vejledende støjgrænser jvf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 er vist i Tabel

4 Områdetype 1. Erhvervs- og industriområder 2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder 3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) Mandag - fredag kl , lørdag kl Mandag - fredag kl , lørdag kl , søn- og helligdag kl Alle dage kl db 70 db 70 db 60 db 60 db 60 db 55 db 45 db 40 db 4. Etageboligområder 50 db 45 db 40 db 5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder 45 db 40 db 35 db 40 db 35 db 35 db Tabel 4.1: Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier iht. MST-vejledning 5/1984. Området for lokalplanen er udlagt til områdetype 3, blandet bolig og erhverv. Det er således grænseværdierne 55/45/40 db der gælder hhv. dag, aften og nat. 5 Beskrivelse af LIDL LIDL er en dagligvarebutik. Butikken modtager, oplagrer og videresælger dagligvarer. Butikken har adressen A C Hansensvej 2, 3600 Frederikssund, se bilag 1. Terrænet på butikkens område er fladt og akustisk hårdt. Veje er ligeledes primært akustisk hårde (flisebelægning, asfalt o.l.). Det øvrige terræn udgøres af grønne arealer og haver og er dermed akustisk porøst. Butikken kan være åben indenfor dag- og aftenperioden (defineret som perioderne kl og hhv.), men vil altid være lukket i natperioden (perioden kl. 22-7). Butikken kan ligeledes være åben på lørdage samt søn- og helligdage. Kørsel for vareleveringer foregår via butikkens parkeringsplads med indkørsel i det sydøstlige hjørne af grunden, til varegården umiddelbart vest for butikken, se bilag 1. I fremtiden vil indkørsel med varebiler foregå via Lærkevej, som er offentlig. Det har ikke været muligt at få oplyst de faktiske leveranceantal og tidsrum, men det er i beregningerne antaget at der forekommer op til 4 vareleverancer i dagperioden mellem 7 18 på hverdage, samt op til 4 vareleverancer i dagperioden mellem 7-14 på lørdage, indenfor referencetidsrummet. Dette med udgangspunkt i erfaringer fra andre LIDL butikker, samt at der umiddelbart syd for LIDLs vareaflæsning ligger eksisterende boliger, hvortil det må forventes at LIDLs vareleverancer forårsager overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi hvis der forekommer vareleverancer i natperioden. Såfremt ovenstående antagelser omkring vareleverancer ikke er retvisende, kan det være nødvendigt at revidere beregningerne. Referencetidsrummet for de forskellige dage er som følger: Hverdage og søn- og helligdage, kl. 7-18: 8 timer Lørdage, kl timer 4

5 Ud fra de oplyste vareleverancer, foretages beregning af ekstern støj den nærmeste facade på alle etager i etagebyggeriet. Placering af referencepunktet er vist i bilag 1. 6 Støjkilder Til beregning af støjen fra varelevering er standarddata for støjkilder hentet fra Miljøprojekt nr. 596, 2001 Støj fra varelevering til butikker. De benyttede kildedata fremgår af bilag Vareindlevering Med hensyn til støjberegninger deles støjen fra varelevering op i følgende støjkilder: Kilde 1. Klargøring og sammenpakning Kilde 2. Håndtering af paller og trådbure i vogn Kilde 3. Kørsel med lastbiler (vareleverancer) Kilde 4. Håndtering af paller og trådbure på terræn Hævning og sænkning af læssebagsmæk er støjmæssigt og tidsmæssigt væsentligt mindre betydende end de øvrige støjbidrag, og er derfor ikke medtaget. Beregningerne er udført under forudsætning af, at hver varetransport har en samlet varighed på 30 minutter. Idet butikken har en lukket portsluse til lastbilvareleveringer, vil klargøring og sammenpakning, håndtering af paller og trådbure i vogn, samt håndtering af paller og trådbure på terræn foregå indenfor og vil således ikke bidrage til butikkens samlede støjbidrag. Lastbilkørsel vil foregå via Lærkevej, hvorfra der bakkes ind til portslusen. Kildens placering kan ses i bilag Kundeparkering Kundeparkering foregår på den offentlige parkeringsplads syd og øst for butikken, og skal således ikke medregnes i LIDLs ekstern støjbidrag. 6.3 Øvrige støjkilder Det er forudsat at støjen for de stationære støjkilder ikke har indflydelse på det samlede støjniveau, og indgår derfor ikke i beregningerne. 6.4 Impulser og toner i støjen Vareleverancer til LIDL foregår via aflæsningsarealet nordvest for butikken, via en jævn betonrampe i god stand. Vareleverancer sker af LIDLs egne varetransporter med instruktion om minimering af impulsive hændelser. Impulser vil stadig kunne forekomme ved en vareleverance, men hvorvidt dette skal udløse et +5 db genetillæg, er svært at afgøre. Støjkilder af den anvendte type giver normalt ikke anledning til genetillæg på grund af tydeligt hørbare toner i støjen. Om der skal gives genetillæg for impulser afgøres rent subjektivt og hænger meget sammen med baggrundsstøjniveauet i området omkring virksomheden. Her tænkes specielt på trafikstøjniveauet. Da varelevering kun foregår i dagperioden, hvor der er tæt trafik på A C Hansensvej, gives der ikke tillæg for tydeligt hørbare impulser i denne rapport. 5

6 7 Beregningsmetode Alle beregninger er udført i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Til beregningerne er anvendt programmet SoundPLAN ver. 8.0 ( ), hvor kort med målestoksforhold, bygninger, reflekterende genstande, terrænhøjde og -hårdhed, referencepunkter og kildedata indlægges, hvorefter Sound- PLAN beregner støjen i de udvalgte punkter. Beregningerne er foretaget ved fastlæggelse af det ækvivalente støjbidrag indenfor relevante referencetidsrum. Disse er: Hverdage og søn- og helligdage, kl. 7-18: 8 timer Lørdage, kl timer 8 Resultater I nedenstående tabel angives de beregnede ekstern støjbidrag fra vareleverancer til LIDL i dagsperioden på hverdage og lørdage. Uddybende resultatark forefindes i bilag 2. Referencepunkt Resulterende støjbidrag (Vejledende grænseværdi), Lr [db(a)] Hverdage Lørdage BP Stuen 37 db (55 db) 38 db (55 db) BP 1. sal 46 db (55 db) 47 db (55 db) BP 2. sal 46 db (55 db) 46 db (55 db) BP 3. sal 44 db (55 db) 45 db (55 db) BP 4. sal 43 db (55 db) 44 db (55 db) BP 5. sal 42 db (55 db) 43 db (55 db) I bilag 3 findes terrænparametrene hvoraf hver enkelt støjkildes bidrag til det samlede støjniveau fremgår for hver af de valgte referencepunkter. 9 Udvidet usikkerhed Referencelaboratoriets orientering nr. 36 anfører en standard usikkerhed på ± 3 db, når der anvendes veldefinerede støjdata baseret på et stort materiale. Den samlede usikkerhed er beregnet ud fra Referencelaboratoriets orientering nr. 36. I nærværende tilfælde er usikkerheden ikke medtaget i konklusionen, da det er normal praksis i planlægningssituationer ikke at anvende usikkerheden i forbindelse med vurdering af resultater. 10 Konklusion Det kan konkluderes, at ved 4 vareleverancer i dagperioden på hverdage og lørdage, vil Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier være overholdt på nærmeste facader af det ny etageboligbyggeri. 6

7 Bilag 1: Situationsplan 7

8 Bilag 2: Kildestyrker Bilag 3: Terrænparametre 8

9 Notat Arkitekterne Bjørk & Maigård Lærkevej 1, Frederikssund Beregning af vejtrafikstøj Projekt nr.: Dokument nr.: Version 1 Udarbejdet af MADR Kontrolleret af MAM Godkendt af MAM Indhold 1 Indledning 2 2 Rapportens formål 2 3 Beskrivelse af området 2 4 Planlagt byggeri på Lærkevej 2 5 Grænseværdier for trafikstøjniveauer 4 6 Trafikstøjsberegninger Grundlag for trafikstøjsberegninger Refleksioner, vejrklasser og terræn Trafiktal Støjdæmpende asfalt 5 7 Beregnede trafikstøjsniveauer 5 8 Konklusion 6 Bilag 1: Situationsplan 7 Bilag 2: Trafiktal 8 Bilag 3: Støjkort 1,5 m over terræn 9 Bilag 4: Facadestøjkort, nordvest 10 Bilag 5: Facadestøjkort, øst 11 NIRAS A/S Sortemosevej Allerød Danmark T: D: E: CVR-nr Tilsluttet FRI 1

10 1 Indledning I forbindelse med udarbejdelse af et nyt boligområde ved Lærkevej 1, i Frederikssund, med opførsel af hhv. 4 og 6 etagers boligbebyggelse, er NIRAS rekvireret af Arkitekterne Bjørk & Maigård, til at beregne vejtrafikstøjen fra de omkringliggende veje mod byggeriet. 2 Rapportens formål Formålet med denne rapport er at dokumentere vejtrafikstøjniveauerne på området ved Lærkevej 1 og holde disse op mod gældende grænseværdier. Rapporten forholder sig ikke til overholdelse af støjkrav indendørs. Overholdelse af disse skal indgå i projekteringen af selve byggeriet. 3 Beskrivelse af området Det planlagte boligbyggeri ligger midt i Frederikssund by. Området kan ses på Figur 3.1, hvor den røde markering angiver lokalplanområdet. Lærkevej 1 Figur 3.1: Luftfoto af området omkring Lærkevej, hvor området markeret i rød, er projektområdet. 4 Planlagt byggeri på Lærkevej Det planlagte byggeri på Lærkevej 1 fremgår af Figur 4.1 og Figur 4.2, med parkeringsareal, to byggerier, parkeringsareal og et legeområde. Bygningerne opføres i hhv. 4 og 6 etager. Den nordligste bygning 1 virker afskærmende for trafikstøj fra de nære veje. 2

11 Figur 4.1: Situationsplan for området ved Lærkevej 1, hvor bygning 1 og 2 er nybyggeri. Figur 4.2: Illustration af det planlagte byggeri. 3

12 5 Grænseværdier for trafikstøjniveauer Følgende grænseværdier er af Miljøstyrelsen angivet som vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj (i vejledning 4 fra 2007): Område Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o.l. Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker. Hoteller, kontorer mv. Grænseværdi Lden 53 db 58 db 63 db Da der er tale om boliger, er det støjgrænsen Lden 58 db, der skal overholdes på facader og udendørs opholdsarealer. 6 Trafikstøjsberegninger Til vurdering af trafikstøjsniveauet er en tredimensionel terrænmodel opbygget i programmet SoundPLAN (version ). Ved hjælp af denne model er støjniveauer beregnet i henhold til beregningsmetoden Nord Grundlag for trafikstøjsberegninger Til opbygning af terrænmodellen er der indhentet data fra Kortforsyningen, som er en del af Geodatastyrelsen under Miljøministeriet. Disse data omfatter højdekurver for eksisterende situation, bygningsgeometri, vejmidte og matrikelgrænser som er anvendt til opbygningen af modellen i SoundPLAN. Situationsplanen ses i Figur 3.1, samt i Bilag Refleksioner, vejrklasser og terræn I Miljøstyrelsens vejledning Nr. 4/2007 foreskriver at der regnes frit felt, men uden refleksioner i egen facade. Dette er dog ikke muligt i praksis hvorfor beregninger af støj på udendørs opholdsarealer er foretaget uden refleksioner fra facaderne af de nye bygninger. Herved kan der forekomme en lettere underestimering af støjniveauerne nær facaderne af nybyggeriet. Der er regnet med tre refleksioner og ni vejrklasser for facadestøjsberegning, og tre refleksioner og ni vejrklasser på udendørsopholdsareal. Vejene inkluderet i modellen bliver automatisk sat til akustisk hårdt terræn, mens alt andet omgivende terræn antages akustisk blødt. 4

13 6.3 Trafiktal Følgende trafiktal er anvendt i beregningsmodellen: Vejnavn Vejtype 2015 (ÅDT) Trafikintensitet Trafikintensitet 2028 (ÅDT) Hastighed (km/t) A C Hansensvej Lokalvej i by Nygade Lokalvej i by Bruhnsvej Lokalvej i by Kalvøvej Lokalvej i by Trafiktallene er hentet fra MASTRA, efter anvisning af Frederikssund Kommune. Vedhæftet i Bilag 2 ses trafiktallene. Trafiktallene er fremskrevet med 1% per år frem til Hastigheden er sat efter de målte hastigheder hvis opgivet, ellers er den gældende hastighedsbegrænsning brugt. Vejtypen er valgt ud fra vejtyperne i Håndbog NORD2000, og trafik- og døgnfordeling for køretøjer er derfor sat i forhold til Tabel 6 og Tabel 8 i denne. Det er vurderet, at alle andre veje i området har for lille trafikintensitet til at give et betydende bidrag til støjniveauet på lokalplanområdet. 6.4 Støjdæmpende asfalt I beregningsmodellen er der regnet med almindelig asfalt (belægningen SMA 11 er anvendt). Der er altså ikke regnet med støjdæmpende asfalt, på nogen af vejene. 7 Beregnede trafikstøjsniveauer Støjudbredelsen fra de betydende veje er beregnet som støjkort 1,5 m over terræn og kan ses i Bilag 3. Disse kan bruges til at vurdere støjen på udendørs opholdsarealer og svarer også til beregningshøjden for stueetagen i en bolig. Støjen er regnet i et net med 2 m mellem punkterne. Støjniveauet er angivet i 5 db intervaller, hvor rød, lilla og blå angiver en overskridelse af den vejledende grænseværdi på 58 db, mens orange, gul og grøn angiver støjniveauer under den vejledende grænseværdi. Støjkort 1,5 meter over terræn er vist i Bilag 3, hvor beregningerne viser, at udendørsopholdsarealet overholdes. Dette gælder både for altanerne for hhv. bygning 1 og 2, samt også legeområdet ved siden af bygning 2. Facadestøjkort er vist i Bilag 4 og 5, hvor beregningerne viser, at der er overskridelser af den vejledende grænseværdi på den nordlige, nordvestlige, nordøstlige og østlige facade af den nordligste bygning 1. De resterende facader overholder grænseværdien. 5

14 8 Konklusion Det kan konkluderes, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overskrides på bygning 1, tættest på vejen. Den nordlige, nordvestlige og nordøstlige facade er støjbelastet og vil kræve lydruder. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi overholdes på de øvrige facader. Det kan konkluderes, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi overholdes på udendørsopholdsarealerne mellem bygningerne samt på altanerne på bygning 2, og de sydvestvendte altaner på bygning 1. 6

15 Bilag 1: Situationsplan Bilag 1: Situationsplan for Lærkevej. 7

16 Bilag 2: Trafiktal Bilag 2: Trafiktal hentet fra MASTRA. 8

17 Bilag 3: Støjkort 1,5 m over terræn Bilag 3: Støjkort på udendørsopholdsareal 1,5 m o.t. 9

18 Bilag 4: Facadestøjkort, nordvest Bilag 4: Facadestøjkort, set fra nordvest. 10

19 Bilag 5: Facadestøjkort, øst Bilag 4: Facadestøjkort, set fra øst. 11