Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder"

Transkript

1 FORRETNINGSVÆRKTØJER Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Anne-Mette Hjalager, Advance/1 Incuba Science Park Gustav Wiedsvej Aarhus C November 2008 Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 FREMME AF IVÆRKSÆTTERI OG VÆKST... 5 Formålet med undersøgelsen... 6 Målgruppen for undersøgelsen... 7 Kortlægningens afgrænsninger og metoder... 7 KAPITEL 2 DEFINITIONER Medier Typer af værktøjer Typer af metoder Emner for værktøjer og metoder Målgrupper for værktøjer og metoder Brugssituationer KAPITEL 3 VÆKSTHUSENES VÆRKTØJER TYPER OG UDNYTTELSE. 16 Startvaekst-portalens indhold og struktur Brugen af værktøjer på Startvaekst-portalen Ofte anvendte søgeord Hvad kan der læres af denne analyse? KAPITEL 4 DE ENKELTE LANDE OG DERES VÆRKTØJSTILBUD Valget af lande Sverige Finland UK Tyskland Holland USA KAPITEL 5 WEBSTRUKTURER - ADGANGEN TIL VÆRKTØJERNE Indledning Menuer Værktøjssamlinger Søgefunktioner Personlig organisering af materialet Opdateringer KAPITEL 6 VEJLEDNINGER Formatet Emnerne for vejledninger Viderelinking Læsermotiverende tiltag KAPITEL 7 TJEKLISTER Formater Emner for tjeklister Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 2

3 KAPITEL 8 SKABELONER Indledning Forretningsplanen den vigtigste skabelon Målrettede forretningsplaner Økonomiskabeloner Markedsføringsplan-skabeloner Dokumenter Skabeloner til personalearbejde KAPITEL 9 INTERAKTIVE TESTVÆRKTØJER Indledning Strategivurderinger Personlighedstests Andre interaktive værktøjer Adgangen til værktøjerne KAPITEL 10 ØKONOMISKE INTERAKTIVE VÆRKTØJER Kalkulationsgenveje Adgangen til værktøjerne KAPITEL 11 BEST PRACTICE Indledning Den personlige historie Modeliværksætteren Emner for portrætter og best practice Forretningsideer Franchiseideer Trends Adgang til best practice KAPITEL 12 BENCHMARKS Emner for benchmarking Adgangen til benchmarkingen KAPITEL 13 EKSPERTRÅDGIVNING SOM METODE Indledning Ekspertforum Konsultationer Messer og møder KAPITEL 14 RUNDBORDSRÅDGIVNING SOM METODE KAPITEL 15 KURSER SOM RÅDGIVNINGSMETODE Indledning Konfrontationsundervisning og dialog E-læring KAPITEL 16 BRUGERDREVEN RÅDGIVNING SOM METODE Netværk Mentorrådgivning Fora og blogs på Internettet Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 3

4 KAPITEL 17 EN SAMMENFATNING PÅ TVÆRS Indledning Særligt interessante kendetegn på det generelle plan Særligt interessante kendetegn for de enkelte typer af værktøjer og metoder Udviklingstendenser Målgruppen for Startvækst og værktøjerne/metoderne Rådgiverne og selvbetjeningen KAPITEL 18 PERSPEKTIVER OG HANDLEMULIGHEDER Indledning Præmisser og udvælgelseskriterier for projektaktiviteter Fire konkrete projekter Projekt 1: Tjeklistemodul Projekt 2: Hen mod WEB Projekt 3: Networking Projekt 4: Multimedial strategi BILAG: HANDLEMULIGHEDER Indledning Strategi 1: Udvide bredden af værktøjer og metoder Strategi 2: Udvide dybden af værktøjer og metoder Strategi 3: Øge brugervenlighed, logik og enkel adgang til systemerne Strategi 4: Styrke selvbetjeningsmulighederne Strategi 5: Øge trafikken på Startvaekst-portalen Strategi 6: Understøtte aktuelle erhvervspolitiske satsninger KAPITEL 19 REFERENCER De anvendte hjemmesider Andre referencer Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 4

5 KAPITEL 1 FREMME AF IVÆRKSÆTTERI OG VÆKST I UNGE VIRKSOMHEDER - KONTINUERTE ERHVERVSPOLITISKE INDSATSER Gennem flere årtier har iværksættere og nye virksomheder været centrale målgrupper for nationale og regionale erhvervspolitiske indsatser. Antagelsen er, at fornyelsen i erhvervsstrukturen i høj grad kommer fra de nye virksomheder i form af innovative produkter og forretningskoncepter. Selv om mange nye virksomheder forbliver små, så er der også en forventning om, at i det mindste nogle af dem vokser og kommer til at markere sig som frontløbere i dansk erhvervsliv. Mange faktorer afgør, om en iværksætter bliver succesfuld, og om han eller hun formår at skabe en vækst. Danmarks Statistiks (2005) iværksætterportrætter viser, at erfaring, uddannelse og finansielle midler har meget stor betydning. Men også rådgivningen af virksomhederne i opstarts- og vækstfasen kan være med til at hæve overlevelsesgraden og sætte ekstra fart i væksten (Bager et al 2006; Danmarks Statistik 2001; Viborg Amt 2003). Århus Amt var blandt de første danske regioner, som startede en målrettet indsats for iværksættere, blandt andet gennem et bredt udbud af iværksætterkurser og iværksætterrådgivning. Andre amter fulgte hurtigt efter og skabte fra 1980 erne og fremefter deres egen profil på området. Gennem årene er tilbuddet til iværksætterne udviklet kraftigt. Dels er porteføljen af tilbud udvidet til for eksempel at omfatte opfinderservice, mentorordninger, netværksarbejde og rugekasser. Men der er også sket en stærkere målretning i forhold til udvalgte iværksættergruppers særlige behov, hvor man eksempelvist fokuserer på unge, kvinder, indvandrere, vækstvirksomheder, flerstartere, born globals, samt iværksætteri med udspring i uddannelsesinstitutionerne. Man ser også, at indsatsen i stigende grad bliver raffineret og særligt tilpasset efter faser i virksomhedernes livscyklus. Omverdenen forandrer sig. Iværksætternes mål og arbejdsmetoder er ikke stabile over tid. Hertil kommer, at det politiske pres på iværksætterservice betyder, at de regionale erhvervsfremmeaktører løbende må revurdere indsatsens indhold, organisering og leveranceform (Hjalager 2002). Der er brug for et stadigt serviceeftersyn i forhold til relevans, effektivitet og effekt (OECD 2008). Rådgivning over for iværksættere og små virksomheder er i en konkurrencesituation på flere fronter. Bennett og Robson (2003) konkluderer på basis af en meget stor analyse i England, at den samlede efterspørgsel efter rådgivning er stagnerende, og at rådgivningsbehovet bliver mere nicheorienteret i takt med virksomhedernes stigende specialisering. Brugerne af rådgivning er nødsaget til at forsøge at effektivisere deres læringsprocesser mest muligt. Der er nemlig en stor konkurrence om deres tid til at løse brede porteføljer af opgaver i deres virksomhed eller i deres opstartsproces. Rådgivere, som kan tilbyde de mest virkningsfulde metoder, må således antages at blive foretrukket. Klyver (2008) fremhæver også med udgangspunkt i en dansk virkelighed, at omkostninger i forbindelse med rådgivning er en vigtig faktor, og at villigheden til at betale for konsulentydelser og dermed også engagere sig mere i at udnytte eksterne kompetencer og rådgivning stiger hen gennem en virksomheds livscyklus. Der kan være en sammenhæng i forhold til arten af de efterspurgte rådgiv- Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 5

6 ningsydelser; Hjalmersson og Johansson (2003) finder, at hovedparten af rådgivningen leveret af offentlige rådgivningstjenester er af operationel art, mens kun en mindre del er af mere strategisk karakter. I denne rapport behandles de værktøjer, som indgår i rådgivningen af iværksættere og nye virksomheder. På samme måde som andre tilbud har de undergået en udvikling over tid, og der er kommet nye værktøjer til. Alt andet lige kan værktøjerne være med til at gøre rådgivning og vejledning mere målrettet og effektiv. Også iværksætteren kan med brug af værktøjer opleve, at han/hun når hurtigere og mere direkte i mål. Værktøjer kan med andre ord være et væsentligt led i både at yde og modtage en optimal erhvervsrådgivning. Formålet med undersøgelsen Trods en stigende vægt på værktøjer i den praktiske rådgivning for iværksættere og vækstvirksomheder har disse værktøjer ikke været genstand for særlige undersøgelser eller analyser, hverken i Danmark eller i de lande, som vi normalt sammenligner os med. Værktøjerne synes i vidt omfang at være groet frem på en organisk måde, nærmest som et sideprodukt eller som en supplerende ydelse. Men værktøjer er fra denne lidt ydmyge og sekundære position ved at manifestere sig som selvstændige rådgivningsprodukter på lige fod med eller i synergi med andre rådgivningsformer. Mange værktøjer blev og bliver stadig udgivet som håndbøger og pjecer af forskellig art. Men Internettet bliver mere og mere centralt som formidlingsform for værktøjer. I meget beskeden grad ser man en systematisk opfølgning. Der vides meget lidt om, hvad der findes, og endnu mindre viden er opsamlet om, hvordan websider bruges i forbindelse med rådgivning. Vi mangler også viden om, hvordan iværksættere og virksomhedsejere individuelt tager dem til sig (Thomas et al 2004). Shoham et al (2006) finder i deres undersøgelse af israelske iværksættere, at de fleste bruger Internettet ret intensivt som informationskilde, men at anvendelsen af Internettet generelt er usofistikeret. I deres explorative studie fra 2001 savner Evans og Volery (2001) også en anerkendelse af Internet-ressourcer som en del af rådgivningspakken. Men de rådgivere, som forskerne spørger om fremtiden for disse services, lægger vægt på at kombinere internetviden med en personlig opfølgning og rådgivning. De finder, at værktøjerne ikke kan stå alene. Siden 2001 er værktøjerne dog udviklet meget, og de er blevet mere selvforklarende og brugervenlige. Internettets faciliteter har udviklet sig eksplosivt i bredde og dybde. Der kommer hele tiden enkeltstående gør-det-selv tilbud, men også værktøjer som et led i pakker, hvor der tillige indgår en dialog med rådgivere. Det er stor politisk vilje til at se på dette felt. Den danske regering ønsker at styrke iværksætternes rammebetingelser og selvstændighedskulturen. Med aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen fra november 2006 er der sat handling bag ordene. De nye væksthuse skal sikre vækstiværksættere let adgang til rådgivning og kapital. Rådgivningsindsatsen skal have et kvalitets- og kompetenceløft. Denne proces er nu sat i gang. Brugervenlige værktøjer indgår som et eksplicit led i udviklingsstrategien, dog uden nærmere angivelse af omfang, form m.v. Den danske indsats på værktøjsområdet er måske en pionerindsats. EU s Small Business Act (2008) gør meget ud af at understrege, at viden er den væsentligste løftestang for små og mellemstore virksomheder og iværksættere, og at de lokale og regionale aktører har en essentiel formidlerrolle. EU giver bolden videre i forhold til at Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 6

7 knytte kontakter og skabe netværk, så adgangen til rådgivningsydelser hele tiden bliver bedre og enklere. OECD er en vigtig international spiller i formuleringen af generelle erhvervs- og iværksætterpolitikker. Også OECD er trods udgivelser af mange policyanbefalinger ret tavs omkring online-baserede værktøjer (OECD 2008a og 2008b). Væksthus Midtjylland og samarbejdspartnerne i regionen tager opfordringen op. De ønsker at kortlægge de bedste og mest anvendelige værktøjer i forhold til et fremtidigt behov. Formålet er at få et overblik over, hvilke relevante værktøjer for iværksættere og mindre virksomheder generelt. Mere specifikt skal der være fokus på værktøjer, der sigter mod at styrke vækst og udvikling for iværksættere og unge virksomheder. Overblikket skal bruges som et afsæt mod udvikling af nye og forbedring af eksisterende værktøjer. Der sigtes mod områder, hvor der er mangel på eller et begrænset udbud af tilgængelige, anvendelige værktøjer for målgruppen iværksættere/unge virksomheder. Kortlægningen er således det første, afgrænsede skridt i et udviklingsarbejde, som videreføres i Målgruppen for undersøgelsen Udviklingsarbejdet gennemføres internt i erhvervsfremmeorganisationerne med afsæt i Væksthus Midt. Målgruppen for denne rapport er derfor først og fremmest beslutningstagere og konsulenter, hvis opgaver ligger inden for rådgivningen af iværksættere og nye virksomheder. Målgruppen er endvidere formidlere af viden om start og drift af egen virksomhed, samt eventuelt aktører inden for forskningsområdet. Rapporten er et fundament og beslutningsgrundlag for erhvervsfremmesystemet, og den retter sig således ikke mod de enkelte iværksættere og virksomhedsejere. Kortlægningens afgrænsninger og metoder Målgruppen for værktøjer og metoder er overvejende nyetablerede og unge virksomheder: Iværksættere, det vil sige virksomheder, som er i planlægningsfasen indtil virksomheds-start og i etableringsfasen. Unge virksomheder, det vil sige virksomheder i drift med min. 1 fuldtidsårsværk samt et vist vækst- og udviklingspotentiale. Der er dog ikke her lagt en alt for rigid definition af målgruppen. Man kan sagtens udvikle nye værktøjer rettet mod mere traditionelle iværksætterbrancher og iværksættertyper. Vækst- og udviklingspotentialet bestemmes i vidt omfang af den enkelte ejerleder eller ledelsesteam. Desuden opfattes disse to primære gruppers nærmeste rådgivernetværk som en mere sekundær målgruppe. Sådanne rådgivere beskæftiges i erhvervsfremmeorganisationer som regionale væksthuse og kommunale erhvervskontorer, men også i den private sektor i form af banker, konsulenter, revisorer osv. Derved lægger analysen Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 7

8 sig også op ad vigtige konklusioner om forholdet mellem rådgiver og bruger. Værktøjer kan være et middel i kommunikationen. Det er en kendt sag, at rådgiverne kan have et rationelt og analytisk verdensbillede, som nogle gange står i kontrast til den mere uformelle, tillidsafhængige, intuitive og holistiske tilgang hos mange iværksættere (Dyer og Ross 2007). Læringstests, tjeklister og vejledninger kan være mødestedet eller omdrejningspunktet, hvor forholdet mellem rådgiver og virksomhed kan indledes og udvikles, og hvor man opbygger et fælles sprog. Brugere af rådgivning er meget opmærksomme på, om en rådgiver har en tilstrækkelig kulturel fleksibilitet. Samtidig lægger brugerne ofte stor vægt på rådgiverens praktiske viden. Rådgivning er således en co-proces (Christensen og Klyver 2006), og det er vigtigt at se værktøjerne i det perspektiv. Kortlægningen af værktøjerne i denne rapport er desuden udført ud fra et relevanskriterium. Oversigten fokuserer på værktøjer og metoder, der kulturelt og værdimæssigt ligger tæt på danske forhold. Hovedopmærksomheden er rettet mod Norden (Sverige og Finland specifikt) samt England, Holland og Tyskland. Disse landes iværksættere og rådgivere har oftest identiske eller rimeligt sammenfaldende motiver, værdier samt holdninger til iværksætteri som danskerne. Gode eksisterende og velfungerende værktøjer samt inspiration fra andre geografiske områder er dog også inddraget, herunder ikke mindst USA, hvor meget af indsatsen for erhvervspionerer har udspring, og hvor man i almindelighed går meget op i iværksætternes bedrifter og succeser. Værktøjerne kan godt være målrettet særlige behov eller undermålgrupper. Men generelt er der i denne undersøgelse mest vægt på typer af værktøjer, som mange iværksættere og unge virksomheder kan få glæde af. I oversigten er der også et hovedfokus på værktøjer. Metoder er et lidt andet begreb. Metoder vil være mere orienteret mod processen og beskrivelsen heraf. Undersøgelsen udpeger de nye veje, som metoderne udvikler sig ad. Kortlægningen har fundet sted i følgende trin: Trin 1: Oversigtlig bakspejls analyse af eksisterende værktøjsbrug hos Væksthus Midtjylland. Startvækst s udmærkede fundament fremstår som en slags benchmark nul. Sammen med udvalgte konsulenter er der som en start skabt et overblik over erfaringerne med brugen af de værktøjer, man i forvejen råder over. En lille workshop var retningsgivende for, hvor videre- og nyudviklinger ville være mest formålstjenlige, og mødet bidrog til en afgrænsning efter relevanskriteriet. Trin 2: En analytisk typologi udvikledes som en ramme omkring kortlægningen. Der var her tale om at få etableret en orden på et stort materiale. Det var af betydning for både videre strategiske overvejelser og formidling til partnerne i projektet. Det var også med til, at kortlægningen undervejs ikke fortabte sig blindt ind i den mængde af materialer, som findes på området. Trin 3: Identifikation af gode værktøjer. Der udvalgtes et større antal værktøjer, som ud fra de beskrevne kriterier og målgruppebehov vurderes at være interessante i en dansk sammenhæng. Følgende elementer indgik i undersøgelsen: Formålet med værktøjet Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 8

9 Indhold i værktøjet bredde og kompleksitet Adgang og brugervenlighed Dialogmuligheder med rådgiver Vurdering. Trin 4: Anbefalinger omkring udvikling af nye værktøjer. I denne del af analysen blev udarbejdet en liste over værktøjer eller videreudviklinger heraf, som det især kunne være formålstjenligt at introducere i en dansk sammenhæng samt andre anbefalinger omkring profil og præsentation. Trin 5: Der sker i øjeblikket en rivende udvikling i forhold til nye generationer af web-brug Web 2.0 og Web 3.0, som er kendetegnet ved en større grad af brugergenereret indhold og målrettet og automatisk sortering af information efter brugernes behov. I et eller andet perspektiv er det sandsynligt, at disse mediemæssige fornyelser rykker på forståelsen af værktøjer, deres brug og deres udvikling. Undersøgelsen har taget hul på denne dimension i forbindelse med anbefalingerne. Afleveringen består af denne rapport og af et sæt af Powerpoints med skærmdumps fra de undersøgte udenlandske websites. Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 9

10 KAPITEL 2 DEFINITIONER Denne undersøgelse opererer med hovedbegrebet værktøjer og et sidebegreb metoder. Indledningsvis skal disse begreber defineres mere præcist. Videre i dette afsnit uddybes definitionerne i en typologi. Et værktøj er i denne sammenhæng følgende: En metode forstås her som: Et værktøj er noget som bruges til at gennemføre, lette eller effektivisere en arbejdsoperation. Værktøjet akkumulerer den samlede viden og erfaring fra andre, som har stået i samme situation, og ved at bruge værktøjet vil man kunne opnå bedre resultater og/eller spare tid. Et værktøj kan både være generelt og anvendeligt til mange forskellige arbejdsoperationer, eller det kan være målrettet til en helt bestemt opgave. Et værktøj kan manifestere en alment bestemt standard, således at man ved at bruge værktøjet til at gennemføre en arbejdsoperation samtidig opnår en bredere accept af resultatet fra omgivelsernes side. En systematisk proces eller procedure, som en bestemt arbejdsopgave gennemføres i henhold til. En metode kan godt være noget unikt for den person eller den gruppe af personer, som anvender den. Her refereres til metoder, som har en formaliseringsgrad og er alment anerkendte som de for tiden bedste i forbindelse med arbejdsopgaven. Medier Hvilken måde kan iværksætteren eller virksomhedsejeren og/eller rådgiveren få adgang til værktøjer og metoder? Følgende former forekommer: Trykte materialer Internetsider Videoer og podcasts. Der er i stigende grad et overlap mellem de tre former, hvor især Internettet bliver omdrejningspunkt for formidling af værktøjer og metoder. Erhvervsfremmeorganisationer og -aktører gør deres publikationer tilgængelige på Internettet. Nogle gange fungerer nettet som salgssted for trykte materialer, som eftersendes eller downloades. Denne undersøgelse baserer sig på Internetmaterialer. Der indgår således ikke trykte håndbøger m.v., som udelukkende er boghandlervarer, eller som udleveres gratis. Metoder formidles i kontakten mellem rådgiverorganisation og bruger, men nogle af de ovenstående medieformer kan eventuelt understøtte denne formidlingsproces. Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 10

11 Typer af værktøjer Der er identificeret følgende typer af værktøjer: Vejledninger. Der er her tale om lærebogsprægede tekster, som gennemgår et emne. Det kan for eksempel være instruktioner i, hvordan man registrerer sin virksomhed hos de offentlige myndigheder, eller en vejledning kan bestå i en systematisk gennemgang af forskellige ejerformer. Der kan også være guidelines i forhold til salg og markedsføring, herunder for eksempel hvordan man udarbejder en markedsundersøgelse eller vælger distributionskanal. De internetbaserede vejledninger er ofte både emne- og niveaudelte. Man kan således via en menu eller søgeord straks bevæge sig ind i det emne, som man har brug for at vide noget om. En oversigtlig tekst kan indeholde tilbud om videre fordybning og detaljeret vejledning ved videreklik. Tjeklister. Tjeklister opregner alle de ting, som man skal gøre sig overvejelser over eller gennemføre. Tjeklisterne er ofte opdelt på emner. Hvis man for eksempel skal ansætte en medarbejder, er der en lang række opgaver og fokuspunkter for arbejdsgiveren. Også tjeklisterne kan indeholde links videre til andet materiale, enten til vejledninger eller til myndigheder eller andre aktører af relevans for det pågældende emne. Skabeloner. Skabeloner er foreløbige dokumenter, som man selv kan skrive ind i og rette til efter eget behov. Den mest almindelige skabelon, som findes på næsten alle erhvervsfremmeaktørers hjemmesider, er en skabelon til en forretningsplan. Skabelonen fremstår oftest som et worddokument til teksten og et excelark til budgetterne; begge dele kan man arbejde videre med offline eller i cyberspace. Nogle af excelarkene indeholder sammenhængende beregningsmoduler, som gør det nemmere for en iværksætter at afprøve konsekvenserne af beslutninger og økonomiske valg. Der er også skabeloner til mange andre formål, eksempelvis til partnerkontrakter, ansættelsesbreve og andre dokumenter, som har en retslig karakter. Interaktive tests. Her udnyttes internettets muligheder i særlig grad. Personlighedstest kan eksempelvist give et fingerpeg, om hvorvidt man egner sig til at starte egen virksomhed. Andre tests undersøger parathed til vækst, innovationskapacitet, miljøaktiviteter og meget andet. Det fleste af de interaktive værktøjer ender med at udregne en score eller en profil, og en instruktiv tekst giver iværksætteren videre anvisninger. Interaktive kalkulationsværktøjer. I disse værktøjer lægger man egne tal ind, og med værktøjet gennemføres en hurtig konsekvensberegning. Ved at bruge værktøjerne søger man at sikre, at man regner rigtigt og får alle poster med. Det er almindeligt, at der linkes til andre dele af hjemmesiden, hvor man finder vejledninger og tjeklister omhandlende de emner, hvor man som iværksætter har brug for at arbejde videre og styrke sin viden eller forberedelse. Best practice cases. Disse værktøjer bruges til potentielle iværksættere, som søger inspiration til deres forretningskoncept. Måske kan eksisterende virksomheder, der ønsker at justere på deres måde at drive virksomhed på, også finde nyttige oplysninger i best practice. Disse værktøjer er beskrivelser af virksomhedstyper, ofte med uddybninger om etableringsvilkår og fremtidsforventninger til branchen. Der er man- Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 11

12 ge historier om kreative og/eller succesfulde iværksættere. Nogle cases er illustreret med filmstumper. Benchmarks. Hvis der har været mange forudgående besvarelser på et sæt af internet-baserede spørgsmål, kan man som bruger i nogle tilfælde udnytte muligheden for at benchmarke sig mod andre virksomheder. Det forekommer for eksempel i forbindelse med tests af miljøaktiviteter eller innovationskompetencer. Benchmarks konkluderes med anvisninger på, hvor man med fordel kan gøre en yderligere indsats for at komme på højde med eller udkonkurrere kollegerne i branchen. Typer af metoder Som nævnt ovenfor er metoder kendetegnet ved at være veldefinerede processer, hvormed der finder en vidensoverførsel og/eller vidensbearbejdning sted. Aktørerne i sådanne processer er på den ene side en ekspert/vidensperson og på den anden side iværksættere eller de unge virksomheder. Men rollefordelingen kan også være mere uklar. Alle kan indtage forskellige roller, og denne rolletildeling er essentiel for at forstå en portefølje af metoder. Figuren viser et udfaldsrum for anvendelsen af metoder. Den lodrette akse repræsenterer spændet mellem for neden en-til-en rådgivingsmetode til for oven en-til-mange situation. Den vandrette akse illustrerer situationen til venstre, hvor eksperterne/rådgiverne har et særligt vidensforspring eller vidensmonopol. Til højre finder der en vidensdeling sted mellem ligesindede. Inde i figuren ses fire grundlæggende forskellige rådgivningstilgange, som i det følgende uddybes nærmere. Ekspertrådgivning. Her finder vi som udgangspunkt en dialogorienteret en-til-en rådgivning af én iværksætter. Metoderne omfatter også rådgivningsseancer, hvor forskellige eksperter er samlet, og iværksættere kan cirkulere og drøfte deres problemer med udvalgte eksperter, fx revisor og advokat. Men også ekspertforum hører herunder. Nogle gange stilles svarene i en anonymiseret og redigeret udgave til rå- Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 12

13 dighed for andre iværksættere, fx i FAQ-afsnit (Frequently Asked Questions) på rådgivningsorganisationens hjemmeside. Rundbordsrådgivning. Enhver virksomhed er en kompleks størrelse. Nogle metoder søger at involvere flere eksperter på én gang. Ideen er at udnytte vidensdynamikker mellem eksperterne og derved afbalancere og øge værdien af rådene til iværksætteren. Denne type rådgivning ses blandt andet i forhold til virksomheder i krise. I mange tilfælde kan bestyrelsesarbejde også siges at være et udtryk for en rundbordsrådgivning, og bestræbelserne på at sammensætte velfungerende bestyrelser er et eksempel på en metode under denne overskrift. Kursusrådgivning. Iværksætter- og andre kurser sigter mod på en effektiv måde at sprede viden og kompetencer om start og drift af virksomhed eller om udvalgte specialemner. Men når iværksættere samles, finder der også dynamikker sted i det læringsmiljø, som etableres. Iværksætternes egen viden aktiveres og kommer andre brugere til gode i dialoger på klassen og i gruppearbejder afhængig af, hvordan undervisningssituationen organiseres. Brugerdreven rådgivning. At iværksættere og virksomheder hjælper hinanden, er ikke noget nyt, og det kendes tilbage fra de tidligste lav og erhvervsforeninger. Erfagrupper og netværksdannelse henhører under denne metode. Det kan være styrede forløb eller forløb, hvor brugerne selv helt bestemmer dagsordenen. Metoder som mentorordninger og sparring med erfaring kan være udtryk for en brugerdreven rådgivning, men måske på grænsen til en ekspertrådgivning. I forbindelse med den brugerdrevne rådgivning er det i højere grad brugerens eget ansvar at få noget ud af det, men samtidig er der en forpligtigelse til også at bidrage til andres vidensbehov, hvis man kan. Med en eksplosiv udvikling i Web 2.0 og social networking på Internettet ser man i stigende omfang blogs og fora, hvor iværksættere stiller spørgsmål og får svar om hvad som helst. Emner for værktøjer og metoder Værktøjerne adresserer forskellige emner og problemer, og tilsyneladende udvides arsenalet af værktøjer og metoder til at omfatte stadig flere sider af virksomhedsdrift: Juridiske forhold. Her behandles for eksempel selskabsmodeller, skat og moms, kontrakter af forskellig art, regulering af enkeltbrancher og forretningsaktiviteter osv. Økonomi. Virksomhedens investerings-, drifts- og likviditetsbudgetter. Man ser også kalkulationsværktøjer og andre redskaber til at planlægge og kulegrave særlige sider af virksomhedens økonomi. Finansiering. Omhandler offentlige og private finansieringskilder og støttemuligheder, samarbejdet med banken og investorer osv. Kreativitet og innovation. Man ser værktøjer, som støtter iværksætteren i udviklingen af produktet eller serviceydelsen, herunder vurdering af, om ideer er bæredygtige. Der er redskaber til at hjælpe i brainstorming og kreativ tænkning. Inspiration fra succesfulde andre virksomheder og best-practice ligger også her. Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 13

14 Forretningsudvikling. Her findes der redskaber til at trimme og udvikle virksomheden og arbejde med at sikre vækst. For eksempel forskellige ekspansionsmuligheder eller tilpasning af omkostningsprofiler. Salg og markedsføring. Her er der værktøjer til at undersøge markedet, planlægge markedsføringsindsatser, metoder at kommunikere med kunderne på osv. Herunder indgår også emner omkring e-handel. Ledelse og lederskab. Emnekredsen omfatter blandt andet værktøjer i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, teamarbejde i virksomheden og selvledelse. Globalisering. Globaliseringtemaet rækker hen over eksportmarkedsføring, internationale licenser og varemærker, etablering af filialer, outsourcing m.v. Personlig udvikling. Man ser personlighedstests af forskellig art, som skal fungere som et led i beslutninger om start eller udvikling af virksomheden. I denne kategori kan også ses værktøjer omkring stresshåndtering, personlig planlægning og balancer mellem arbejdsliv og fritid. Målgrupper for værktøjer og metoder Værktøjerne som omtalt ovenfor er problem- eller emneorienterede. Det vil sige, at de i princippet kan bruges af alle, og man kan plukke efter lyst og behov. Man ser imidlertid også værktøjer, som er tonet efter særlige målgruppers forudsætninger. Branche-værktøjer. Der er her tale om vejledninger, tjeklister og i nogle tilfælde også skabeloner til forretningsplaner til udvalgte brancher. Ofte er det brancher, hvor iværksætterhyppigheden er høj, for eksempel inden for detailhandel, restaurant, transport eller konsulentområdet. Livscyklus-organiserede værktøjer. Man observerer, at nogle erhvervsfremmeaktører organiserer deres værktøjer efter en typisk livscyklus. Eksempelvis: Forberedelse og planlægning af virksomheden. Etableringsfasen. Vækst- og udviklingsfasen. Afvikling eller salg af virksomheden. Demografiske eller sociologiske kendetegn. Det er mange erhvervsfremmeaktører magtpåliggende at signalere, at start af egen virksomhed ikke er en eksklusiv aktivitet, men at det kan være en beskæftigelsesmulighed eller indtægtskilde for brede befolkningsgrupper. Man ser derfor specialiserede værktøjer og hjemmesider for grupper af iværksættere med en særlig profil, for eksempel: Kvinder Indvandrere Personer, som ønsker at drive deres virksomhed ved siden af et lønmodtagerjob Solo-iværksættere og freelancere Iværksættere, som starter virksomhed, mens de er under uddannelse Iværksættere, som starter virksomhed efter, at de er gået på pension. Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder Side 14

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Danske udviklingsparker

Danske udviklingsparker Danske udviklingsparker Evaluering af danske udviklingsparkers eksisterende ydelser og deres effekter for iværksættere og mindre virksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet Projektets navn HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram EU medfinansiering (kr.) 8.585.013,20 Break Break 1. Vigtig information før du ansøger Jeg har gjort mig bekendt med indholdet i denne menu 2. Valg

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Spin off - start din egen virksomhed

Spin off - start din egen virksomhed FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - start din egen virksomhed Guide til iværksætteren, der etablerer virksomhed med afsæt i sin gamle arbejdsplads Spin off - iværksætter Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER Denne guide

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder

Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Inspiration til forretningsudvikling af socialøkonomiske virksomheder Baseret på de foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-2014 Arbejdspapir, august 2014 Indhold Introduktion 03 Del 1:

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Erfaringsrapport Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Indhold Forord 03 Sammenfatning 05 Introduktion til Det Sociale Vækstprogram 08 Rekruttering og udvælgelse 11 Deltagervirksomhederne

Læs mere