TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 19. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Carsten Fuhr, Einer Lyduch, Heidi Ladegaard, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) Arne S. Hansen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Frigivelse af midler til udskiftning af materiel LUKKET SAG Korsvejsmarked Gemmas Alle Omlægning af minirundkørsel til hævet flade - Ambra Alle og Klitrose Alle Forbedringen af busbetjeningen på tværs af Kommunen Slukning af gadebelysningen på alle veje Renovering af vejbelysning Miljøgodkendelse af Metalvarefabrikken Baltic A/S - Kirstinehøj Rundkørslen Kongelundsvej/Oliefabriksvej Eventuelt...20 Bilagsoversigt

3 Teknik- og Miljøudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/7279 Sagsansvarlig: lno.tf Fraværende: Afbud: Arne S. Hansen INDSTILLING Teknisk Forvaltning anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, 1. at dagsordenen godkendes. /BGR BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Dagsordenen godkendtes. 2

4 Teknik- og Miljøudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/890 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Afbud: Arne S. Hansen RESUMÉ A) Indførelse af kvalitetsstyringssystem. TAARNBYFORSYNING Vand A/S har den 12. januar 2015 meddelt, at forsyningsselskabet pr. 31. december 2014 har indført et kvalitetsstyringssystem, der følger Miljøministeriets Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed DDS). Indførelsen af kvalitetsstyringssystemet og meddelelse herom til Kommunalbestyrelsen sker som følge af lovkrav om, at almene vandforsyningsselskaber senest ved udgangen af 2014 skal have indført et kvalitetsstyringssystem, og senest 6 måneder herefter skal have givet meddelelse til Kommunalbestyrelsen om, at indførelsen er gennemført, jf. miljøministeriets bek. nr. 132 af 8. februar 2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg. B) Reviderede Servicemål C) Udarbejdelse af vandhandleplan. D) Earth Hour E) Natur- og Miljøklagenævnet har fremsendt afgørelse i klagesagen om Tårnby Kommunes afgørelse om, at to skilte, der forbyder ridning på markvejen mellem Tømmerupvej og Nyvangsvej over ejendommen, Tømmerupvej 249 og 251, skal fjernes. Kommunen fik medhold. F) Status for energikonsulentens indsats G) Af tidsmæssige årsager har Økonomiudvalget truffet beslutning i sag om økonomi i Kastruplundgadeprojektet. H) Movia og parterne i driften af Linje 5A er enige om at foreslå en forlængelse af 5A s rute til Herlev Hospital ved overgangen til +Way-konceptet i Forlængelsen er tiltrådt af Herlev og Københavns Kommuner samt Region Hovedstaden. Herlev Kommune vil derved indtræde som driftsfinansierende part i +Way-ruten fra

5 Teknik- og Miljøudvalget d Forlængelsen forventes udgiftsneutral for Tårnby Kommune i i forhold til nuværende budget for 5A, og fra 2019 forventes en forbedret økonomi på forlængelsen i forhold til nuværende budget. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, /BGR 1. at meddelelserne tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Servicemål Natur- og miljøområdet 38272/15 2 Åben Servicemål Renovation 38259/15 3 Åben Servicemål Materielgården og veje 38250/15 4 Åben Orientering af TMU og KMB 34647/15 5 Åben Notat til TMU - Earth Hour /15 6 Åben NMK AFGØRELSE i sag om et rideforbud i Tårnby 51748/15 Kommune - Afgørelse.pdf 7 Åben Status for energikonsulentens indsats /15 8 Åben Manglende økonomi i Kastruplundgadeprojektet 53251/15 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 4

6 Teknik- og Miljøudvalget d Frigivelse af midler til udskiftning af materiel LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/4060 Sagsansvarlig: aej.do.tf Fraværende: Afbud: Arne S. Hansen 5

7 Teknik- og Miljøudvalget d Korsvejsmarked Gemmas Alle Åben sag Sagsnr.: 15/3833 Sagsansvarlig: mad.tf Fraværende: Afbud: Arne S. Hansen RESUMÉ FDF Korsvejen, Gemmas Alle 100, ansøger om tilladelse til at afholde Korsvejsmarked lørdag den 6. juni 2015 på området ud for Tårnby Stadion. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Korsvejsmarkedet har siden 2008 været afholdt på det ansøgte kørebaneareal på Gemmas Alle fra Nordstjerne Alle i øst til og med motorvejsoverdækningen ud for stadion i vest på Gemmas Alle. Der henvises til parkering for kræmmere/gæster følgende steder: Løjtegårdsskolens 2 skolegårde, parkeringspladserne ved institutionen Gemmas Alle 36, plejehjemmet Løjtegårdsvej 100, Amagerhallen samt Gemmas Alle vest for bommen til Englandsvej. Øvrige områder er åbne parkeringsarealer. Gemmas Alle er kommunevej, hvorfor Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed. Gemmas Alle er lukket permanent for gennemkørende biler ud for stadion, dog med adgang for cyklister og fodgængere. Løjtegårdsskolen og institutionen på Gemmas Alle 36 er positive for en gentagelse af markedet. Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler en gentagelse. Der gøres opmærksom på, at der finder et sportsarrangement sted på stadion samme dag kl og ca. 3 timer, hvilket vil give yderligere trafikbelastning. Kommunalbestyrelsens Sekretariat er forespurgt om udlån af en del af parken til Legeland mm. Herfra er ingen indvendinger mod en gentagelse i Sund- og Bælt har givet samtykke til brug af motorvejsoverdækningen under forudsætning af, at der kun ageres på overfladen. Forvaltningen anbefaler, at Gemmas Alle på strækningen fra Nordstjerne Alle i øst til og med motorvejsoverdækningen i vest samt cykelstien fra Gemmas Alle til og op til 50 m før Nordstjerne Alle afspærres til Korsvejsmarked 2015 fra kl. 18 til kl. 22. Forvaltningen anbefaler de ansøgte steder til parkering, som er identiske med dem, der var parkeringsarealer til markederne i LOVGRUNDLAG Vejlovens 102 (Lov om offentlige veje). INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 6

8 Teknik- og Miljøudvalget d /BGR 1. at der meddeles tilladelse til Korsvejsmarked 2015 på Gemmas Alle fra krydset Astridsvej/Nordstjerne Alle og til og med motorvejsoverdækningen samt cykelstien fra Gemmas Alle op til 50 m før Astridsvej på de af forvaltningen anførte vilkår i forslag til tilladelse. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om tilladelse til Korsvejsmarked /15 2 Åben Kort over markedsområde, Korsvejsmarked 2015.pdf 23617/15 3 Åben Kort over hele området Korsvejsmarked. Parkering markeret med 35859/15 rødt 4 Åben Forslag til Tilladelse til Korsvejsmarked /15 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 7

9 Teknik- og Miljøudvalget d Omlægning af minirundkørsel til hævet flade - Ambra Alle og Klitrose Alle Åben sag Sagsnr.: 13/31856 Sagsansvarlig: ish.tf Fraværende: Afbud: Arne S. Hansen RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning fra en grundejerforening, som ønsker at erstatte/omlægge en minirundkørsel med en hævet trapezflade. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER En grundejerforening ønsker at etablere en hævet trapezflade i krydset Ambra Alle og Klitrose Alle. De ønsker at erstatte en minirundkørsel med en hævet flade, fordi lastvogne i venstresving ofte må passere den forkerte vej rundt om rundkørslen. Teknisk Forvaltning har besigtiget stedet og finder ikke, at der er noget, der taler imod det ansøgte. HØRING Politiets samtykke er indhentet. LOVGRUNDLAG Privatvejslovens 57. ØKONOMI Projektet gennemføres uden udgift for Tårnby Kommune. Grundejerforeningen dækker udgifterne til etablering af hævet flade samt opsætning af skilte. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at der meddeles tilladelse til etablering af en hævet trapezflade som ansøgt. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben KR.d.II_Ambra-Klitrose.pdf 6761/15 2 Åben Ansøgning om etablering af hæveflade v. krydset Ambra Alle _ 6761/15 Klitrose Alle 3 Åben Anlæggelse af hævet flade.pdf 45925/15 8

10 Teknik- og Miljøudvalget d BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 9

11 Teknik- og Miljøudvalget d Forbedringen af busbetjeningen på tværs af Kommunen Åben sag Sagsnr.: 15/1749 Sagsansvarlig: aba.tf Fraværende: Afbud: Arne S. Hansen RESUMÉ Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 14. august 2014, at mulighederne for busser på tværs af kommunen skal undersøges, således at det kan tages med til busbestillingen i maj Teknisk Forvaltning indstiller, at scenarie D og E er potentielle muligheder for forbedring af busbetjeningen på tværs af kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Efter ønske fra Teknik- og Miljøudvalget har Teknisk Forvaltning bedt Movia om en redegørelse for potentielle muligheder for forbedringen af busbetjeningen på tværs af kommunen. Teknisk Forvaltning og Movia har sammen udarbejdet fem scenarier som en mulig forbedring. (scenarierne A-E ses i den vedhæftet bilag 1). Efter gennemgang af de mulige scenarier vurderer Teknisk Forvaltning, ud fra en reduceret nettoudgift og en mere direkte forbindelse fra Vestamager til lufthavnen, at scenarie D og E opfylder Teknik- og Miljøudvalgets ønske om en mere direkte forbindelse på tværs end i dag. LOVGRUNDLAG Lov om trafikselskaber (LBK nr. 412 af 11/04/2010) ØKONOMI Scenarie D og E: Begge scenarier forventes at reducere nettoudgiften med ca kr. pr. år for Tårnby Kommune. København og Dragør kommuner påvirkes kun marginalt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at det drøftes, hvorvidt scenarie D eller E skal indgå i busbetjeningen for /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Scenarier for buslinje 36 - Scenarier for buslinje 36.pdf 45605/15 10

12 Teknik- og Miljøudvalget d BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Scenarie D skal indgå i busbetjeningen for

13 Teknik- og Miljøudvalget d Slukning af gadebelysningen på alle veje Åben sag Sagsnr.: 13/29248 Sagsansvarlig: asa.tf Fraværende: Afbud: Arne S. Hansen RESUMÉ På begæring af Teknik- og Miljøudvalget fremlægges et konkret forslag til slukning af gadebelysningen på alle veje i 2 af årets lyse måneder, bortset fra nætterne efter fredage og lørdage. Det skal også forsat være tilstrækkeligt lys ved kryds, lyssignaler, rundkørsler samt fodgængerovergange. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har undersøgt muligheden for at slukke gadebelysningen på alle veje under forudsætning af, at der skal være tilstrækkeligt lys ved kryds, lyssignaler, rundkørsler og fodgængerovergange. Forslag 1: Forslaget kræver, at der skal etableres ca. 50 nye tændskabe på de steder, hvor der forsat skal være lys (i kryds osv.). Det koster ca kr. pr. tændskab. I prisen indgår gravearbejde, levering og montering af tændskabe samt tilslutning til DONG. Forslag 2: Alternativt kan man slukke for gadebelysning på de private fællesveje og de mindre trafikerede kommuneveje i 2 af de lyse måneder f. ex. juni og juli. Denne løsning vil koste ca kr. Forslag 3: Som forslag 2, men med slukket gadebelysning i 3 måneder f. ex. juni, juli og august. Det vil medføre en besparelse på kr. pr. år. LOVGRUNDLAG I henhold til vejbelysningsreglerne udstedt iht. Trafikministeriets cirkulære om Vejbelysning gælder der, Fodgængerfelter skal være belyste Signalregulerede kryds skal altid belyses efter mindste belysningsklasse LE5. Øvrige bestemmelser om vejbelysning er kun vejledende. Belysning på private fællesveje er ikke lovpligtig. Grundejerforeningerne vil efterfølgende blive orienteret om evt. beslutning om at slukke vejbelysningen. ØKONOMI Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 Antal master

14 Teknik- og Miljøudvalget d Antal dage Investering kr kr kr. Besparelse kr. pr. år kr. pr. år kr. pr. år Tilbagebetalingstid 10 år 6 år 4 år Bemærkning Gadebelysningen over hele kommunen bortset fra kryds, fodgængerovergange osv. slukkes i 2 måneder Gadebelysningen på de private fællesveje og de mindre trafikerede kommuneveje slukkes i 2 måneder Gadebelysningen på de private fællesveje og de mindre trafikerede Kommuneveje slukkes i 3 måneder INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget 1. at det drøftes, hvilken løsning, der skal udføres til opnåelse af besparelse på vejbelysningsområdet. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Veje som gadebelysning ikke skal slukkes - kort 45560/15 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Gadebelysningen slukkes ikke under henvisning til budgetsituationen. 13

15 Teknik- og Miljøudvalget d Renovering af vejbelysning 2015 Åben sag Sagsnr.: 13/29248 Sagsansvarlig: asa.tf Fraværende: Afbud: Arne S. Hansen RESUMÉ Der er i budget 2015 afsat 1 mio. på driftsbudgettet til renovering af vejbelysning. Teknisk Forvaltning indstiller, at der indkøbes LED armaturer, som opsættes på de veje, der er prioriteret og listet i bilag. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning er påbegyndt arbejdet med renovering af vejbelysning. For 2015 indstiller forvaltningen, at udskiftning af vejarmaturer til LED på de veje, som er listet i bilaget til indstillingspunktet, fortsættes. I henhold til Teknisk Forvaltnings Designmanual, skal der anvendes Københavnerarmatur fra Philips på Kommuneveje. Prisen på Københavnsarmaturet er ca kr./armatur. Dvs. at renovering af Ugandavej vil koste ca kr. Ved anvendelse af LED i Københavnerarmaturer, vil elforbruget være på 48 watt. Dvs. et mindre forbrug på 32 watt. Teknisk Forvaltning har undersøgt markedet og derved blevet opmærksom på et nyt produkt: armaturet Lunia fra Swarco (Databladet er vedhæftet). Lysberegningen viser, at vejreglerne bliver overholdt ved 24 watts LED-enheder. Det betyder et mindre forbrug på 56 watt. Prisen på Lunia er kr./armatur. Dvs. at Ugandavej vil koste kr. Teknisk Forvaltning finder armaturet bedre egnet og billigere til både større og mindre veje. Det skal understreges, at der på private fællesveje og mindre Kommuneveje stadig opsættes armaturet Mini Iridium (som vi kender fra Designmanualen). ØKONOMI På budget 2015 er der afsat 1 mio. kr. (drift) til renovering af vejbelysning. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at renovering af vejbelysning 2015 med LED armaturer sker i henhold til vedlagte liste 2. at valg af armatur drøftes. 14

16 Teknik- og Miljøudvalget d /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben SWARCO_ LUNIA_ v2_ /15 2 Åben Veje hvor der udskiftes til LED i /15 3 Åben Vejnavn - liste 53384/15 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Pkt. 1: Indstillingen tiltrådt. Pkt. 2: Armaturet Lunia valgtes. 15

17 Teknik- og Miljøudvalget d Miljøgodkendelse af Metalvarefabrikken Baltic A/S - Kirstinehøj Åben sag Sagsnr.: 15/4284 Sagsansvarlig: smo.tf Fraværende: Afbud: Arne S. Hansen RESUMÉ Metalvarefabrikken Baltic, Kirstinehøj 4, har ansøgt om miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33. Virksomhedens aktiviteter er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 2 UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Virksomheden Metalvarefabrikken Baltic A/S ønsker at etablere deres virksomhed med produktion af blikspande på Kirstinehøj 4. Virksomheden er miljøgodkendelsespligtig efter punkt A205 i Godkendelsesbekendtgørelsen, hvorefter virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på m 2 eller derover, skal miljøgodkendes. Miljøgodkendelsen er udarbejdet med standardvilkår, som fremgår af bilag 1 afsnit 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen. Udover standardvilkår til virksomheden, kan myndigheden stille vilkår til driften, såfremt det vurderes, at driften kan give anledningen til gener, som ikke reguleres ved standardvilkår. Teknisk Forvaltning har vurderet, at der skal stilles vilkår til støjgrænser i forbindelse med driften af virksomheden. Forvaltningen har krævet at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser skal overholdes (vilkår 7), samt at der, såfremt der kommer klage over støj, vil forvaltningen kunne forlange støjmålinger /beregninger, som dokumentation for at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er overholdt. (Vilkår 8) Der er endvidere fastsat et vilkår om, at arealer med tætte belægninger skal kontrolleres en gang årligt for at sikre en god vedligeholdelsesstand af belægningen (vilkår 12). Øvrige vilkår i godkendelsen er standardvilkår. HØRING Virksomhedens bemærkninger fremgår af Miljøgodkendelsen. LOVGRUNDLAG Miljøbeskyttelsesloven: Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 Godkendelsesbekendtgørelsen: 16

18 Teknik- og Miljøudvalget d Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, /BGR 1. at Metalvarefabrikken Baltic A/S får meddelt miljøgodkendelse med de fastsatte vilkår. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kirstinehøj 4 - Baltic -miljøgodkendelse på udvalg 44224/15 2 Åben Bilag Virksomhedens bemærkninger til udkast til Miljøgodkendelse.pdf 46811/15 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 17

19 Teknik- og Miljøudvalget d Rundkørslen Kongelundsvej/Oliefabriksvej Åben sag Sagsnr.: 14/21947 Sagsansvarlig: aba.tf Fraværende: Afbud: Arne S. Hansen RESUMÉ Efter ønske fra Teknik- og Miljøudvalget har Teknisk Forvaltning anmodet Teknisk Forvaltnings rådgiver om en vurdering af den eksisterende rundkørsel efter samme principper, som er anvendt i rapporten Trafik- og adfærdsanalyse for forslag til nye projekter. Ligeledes forelægges efter udvalgets ønske et forslag med hastighedsbegrænsning på 40 km/t på Kongelundsvej nord og syd for rundkørslen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltnings rådgiver oplyser, at den eksisterende rundkørsel ikke har større effekt end de udarbejdede løsningsforslag i forhold til trafiksikkerheden, hvilket konkret skyldes følgende: Hastighedsgrænsen på Kongelundsvej Rundkørslens asymmetriske design Trafikanternes adfærd Midterøens højde Ujævn trafikstrøm På strækningen mellem Egtvedvej i nord og Angolavej (Shell-tanken) i syd er der udarbejdet to forslag (forslag 1 og 2), hvori der er lagt vægt på at dæmpe hastighedsgrænsen for bilister. Følgende principper indgår i forslagene: Hastigheden for bilister sættes ned til 40 km/t., vejbanen indsnævres til 3 meter for hvert kørespor, suppleret med et rødt midterareal. Det røde midterareal er en kendt metode til at holde hastigheden nede. For at sikre lav hastighed etableres der bump. Desuden etableres venstresvingsforbud for lastbiler fra nord ad Oliefabriksvej. Teknisk Forvaltning vurderer, at forslagene ikke vil løse de problemer, der er i rundkørslen. Trafiksikkerheden og trygheden forbedres kun i ringe grad og der vil ikke være en større effekt på trafikanternes adfærd, som er en stor del af årsagen til de problemer og den utryghed, der opstår i rundkørslen. HØRING Projektet er sendt til godkendelse hos Københavns Politi. LOVGRUNDLAG Lov om Offentlige Veje 10, stk. 2 18

20 Teknik- og Miljøudvalget d ØKONOMI Anlægsoverslaget for de udpegede løsningsforslag bør betragtes som vejledende, da der ikke er lavet en egentlig projektering. Forslag 1: kr. Forslag 2: kr. PÅTEGNING Lov om Offentlige Veje 10, stk. 2 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at de udarbejdede løsningsforslag drøftes. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørslen /15 Kongelundsvej/Oliefabriksvej 2 Åben Forslag 1 - syd 40227/15 3 Åben Forslag 2 - syd 40230/15 4 Åben 1_nord_A.pdf 51611/15 5 Åben 2_nord_A.pdf 51621/15 6 Åben Effektvurderinger med stjerner 47357/15 7 Åben Opsummering - Effektvurderinger med stjerner 47361/15 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Udvalget udbad sig et økonomisk overslag på udførelse af løsning 3. Jan Jakobsen var imod og begærede sagen i Kommunalbestyrelsen. 19

21 Teknik- og Miljøudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 15/7279 Sagsansvarlig: lno.tf Fraværende: Afbud: Arne S. Hansen RESUMÉ Mødet den 16. april 2015 aflyses og afholdes den 22. april 2015, kl Mødet den 20. august 2015 aflyses og afholdes den 27. august 2015, kl UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Mødet den 16. april 2015 aflyses og afholdes den 22. april 2015, kl Mødet den 20. august 2015 aflyses og afholdes den 27. august 2015, kl

22 Teknik- og Miljøudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Servicemål Natur- og miljøområdet (38272/15) 2. Servicemål Renovation (38259/15) 3. Servicemål Materielgården og veje (38250/15) 4. Orientering af TMU og KMB (34647/15) 5. Notat til TMU - Earth Hour 2015 (42276/15) 6. NMK AFGØRELSE i sag om et rideforbud i Tårnby Kommune - Afgørelse.pdf (51748/15) 7. Status for energikonsulentens indsats 2014 (53252/15) 8. Manglende økonomi i Kastruplundgadeprojektet (53251/15) 4. Korsvejsmarked Gemmas Alle 1. Ansøgning om tilladelse til Korsvejsmarked 2015 (31680/15) 2. Kort over markedsområde, Korsvejsmarked 2015.pdf (23617/15) 3. Kort over hele området Korsvejsmarked. Parkering markeret med rødt (35859/15) 4. Forslag til Tilladelse til Korsvejsmarked 2015 (30954/15) 5. Omlægning af minirundkørsel til hævet flade - Ambra Alle og Klitrose Alle 1. KR.d.II_Ambra-Klitrose.pdf (6761/15) 2. Ansøgning om etablering af hæveflade v. krydset Ambra Alle _ Klitrose Alle (6761/15) 3. Anlæggelse af hævet flade.pdf (45925/15) 6. Forbedringen af busbetjeningen på tværs af Kommunen 1. Scenarier for buslinje 36 - Scenarier for buslinje 36.pdf (45605/15) 7. Slukning af gadebelysningen på alle veje 1. Veje som gadebelysning ikke skal slukkes - kort (45560/15) 8. Renovering af vejbelysning SWARCO_ LUNIA_ v2_2015 (16430/15) 2. Veje hvor der udskiftes til LED i 2015 (17889/15) 3. Vejnavn - liste (53384/15) 9. Miljøgodkendelse af Metalvarefabrikken Baltic A/S - Kirstinehøj 1. Kirstinehøj 4 - Baltic -miljøgodkendelse på udvalg (44224/15) 2. Bilag Virksomhedens bemærkninger til udkast til Miljøgodkendelse.pdf (46811/15) 10. Rundkørslen Kongelundsvej/Oliefabriksvej 1. Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørslen - Kongelundsvej/Oliefabriksvej (29580/15) 2. Forslag 1 - syd (40227/15) 3. Forslag 2 - syd (40230/15) 4. 1_nord_A.pdf (51611/15) 5. 2_nord_A.pdf (51621/15) 6. Effektvurderinger med stjerner (47357/15) 7. Opsummering - Effektvurderinger med stjerner (47361/15) 21

23 Bilag: 2.1. Servicemål Natur- og miljøområdet Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38272/15

24 Teknik- og Miljøudvalget Natur- og Miljøområdet Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Sætte fokus på tilslutningstilladelser på virksomheder med proces- spildevand. Alle utidssvarende tilslutningstilladelser er revurderet, og alle væsentlige tilslutnings-tilladelser er revurderet indenfor en 6-årig Redegørelse forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo Jord og grundvand beskyttes mod forurening fra olie og kemikalier. Reducere det gennemsnitlige daglige forbrug af drikkevand pr. forbruger med i alt 10 liter/forbruger. Udarbejde to tilsynskampagner indenfor væsentlige miljøforhold i kommunen. Revidere gamle tilladelser til enkeltindvindingsanlæg for grundvand. Indføre et elektronisk varslingssystem i tilfælde af risiko for dårlig badevandskvalitet i Øresund periode. Olietanke er kortlagt og vurderet i forbindelse med ejendomsoplysningsskemaer. Der etableres et GIS - lag med registrering af olieudskillere og jordvarmeanlæg. Forvaltningen har i samarbejde med TÅRNBY FORSYNING Vand A/S i 2016 gennemført en målrettet kampagne i forhold til forbrugerne. Mindst 25 % af det samlede reduktionsmål på 10 liter/forbruger, skal være nået, så det gennemsnitlige daglige forbrug af drikkevand højst er 99 liter/forbruger/dag ved udgangen af Der er, udover virksomhedernes basistilsyn, gennemført to tilsynskampagner, der har væsentlig betydning for miljøet. For de enkeltindvindingsanlæg hvor tilladelserne er udløbet, er det undersøgt, om der fortsat er behov for indvinding. Hvor dette er tilfældet er der givet fornyet indvindingstilladelse. Interesserede borgere kan abonnere på en SMS eller mailbesked, som de modtager, når der er risiko for dårlig badevandskvalitet ved de to badesteder i kommunen. Redegørelse forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo Forvaltningen foretager i samarbejde med forsyningsselskabet en evaluering af vandforbruget ved udgangen af 2016 og Resultatet offentliggøres på hjemmesiden. Redegørelse forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo Redegørelse forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo Dok.nr.:

25 Bilag: 2.2. Servicemål Renovation Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38259/15

26 Teknik- og Miljøudvalget Renovation Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Der er etableret/udviklet ordninger til indsamling af organisk affald til så mange borgere som muligt. Indsamling af organisk affald, initiativ nummer 1 i Affalds- og Ressourceplanen: Redegørelse forelægges Teknikog Miljøudvalget medio Indsamling af tørre genanvendelige fraktioner, initiativ nummer 2 i Affaldsog Ressourceplanen: Der er etableret/udviklet ordninger til indsamling af tørre genanvendelige affaldsfraktioner til så mange borgere som muligt. Redegørelse forelægges Teknikog Miljøudvalget medio Den gode fortælling, initiativ nummer 4 i Affalds- og Ressourceplanen: Borgerne har et godt kendskab til, hvordan affaldet skal sorteres. Mere digital selvbetjening, initiativ nummer 9 i Affaldsog Ressourceplanen: Borgerne betjener sig selv digitalt. Mere direkte genbrug, initiativ nummer 10 i Affalds- og Ressourceplanen: Teknisk Forvaltning deltager fortsat aktivt i arbejdsgrupper i regi af ARC App en til smartphones og tablets om affald samt kommunens hjemmeside er løbende opdateret med informationer om affaldssortering og øvrige tiltag på renovationsområdet. Antallet af telefonbetjeninger er faldet yderligere. App til smartphones og tablets samt kommunens hjemmeside er en fast del af borgernes hverdag når det drejer sig om håndtering af affald Der er etableret en løsning for direkte genbrug som kan anvendes for Tårnby Kommunes borgere. I borgertilfredshedsundersøgelsen 2017 undersøges det om borgerne benytter app og hjemmeside. Redegørelse forelægges Teknikog Miljøudvalget ultimo Redegørelse forelægges Teknikog Miljøudvalget ultimo Redegørelse forelægges Teknikog Miljøudvalget ultimo Ny gebyrstruktur, initiativ nummer 5 i Affalds- og Ressourceplanen: Gebyrstrukturen ændres for minimum etageboliger Der er opstillet færre beholdere til dagrenovation i etageboliger efter strukturændringen. Metode: Gebyrstrukturen ændres således at boligerne betaler for deres beholdervolumen/antal afhentninger for dagrenovation og øvrigt brændbart affald samt et fast årligt gebyr for genanvendeligt affald uanset beholdervolumen; dermed tilskyndes beboerne til at sortere mere affald til genanvendelse. Redegørelse forelægges Teknikog Miljøudvalget ultimo Dok. Nr.:

27 Dok. Nr.:

28 Bilag: 2.3. Servicemål Materielgården og veje Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38250/15

29 Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Vejtræer har gode og optimale Der er Redegørelse udarbejdes vækstbetingelser implementeret en ultimo 2016 Vejafvandingen er optimeret træstrategi En plan for vejafvandingselementer fra 2015 er idriftsat Afrapportering til Teknikog Miljøudvalget ultimo 2016 Kommunens vejarealer bidrager så lidt som muligt til oversvømmelsesproblematikken i Tårnby Kommune Et LUR/LAR projekt iht. til liste udarbejdet 2015 er igangsat Afrapportering til Teknikog Miljøudvalget ultimo 2016 Vejskilteplacering er optimeret for forbudstavler, advarselstavler og vigepligtstavler Registrering af skilte på hovedfærdselsårerne og igangsætning af enkelte initiativer Afrapportering ultimo 2016 med GIS registrering og plan for hvad der skal ske med uhensigtsmæssigt placerede skilte _v1_Servicemål Materielgården og veje.doc Side 1

30 Bilag: 2.4. Orientering af TMU og KMB Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34647/15

31 Sags nr. 12/10055 Dok. nr Udarbejdelse af vandhandleplan De statslige vandplaner for planperioden blev vedtaget den 30. oktober 2014 efter i første omgang at være blevet ophævet på baggrund af de indkomne klager. Med statens vandplan er der ikke længere indsatskrav i Tårnby Kommune, som gennem vedtagelse af en kommunal vandhandleplan skal sikres gennemført i Tårnby Kommune i planperioden Teknisk Forvaltning har drøftet behovet for at udarbejde en kommunal vandhandleplan i denne situation med Naturstyrelsen, idet det af lovgivningen fremgår, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde og have godkendt en kommunal vandhandleplan senest 6 måneder efter, at den statslige vandplan er vedtaget. Naturstyrelsen har telefonisk oplyst, at en kommune kun skal udarbejde en kommunal vandhandleplan, hvis der er indsatskrav, som kommunen skal sikre gennemført i planperioden. Naturstyrelsen er opmærksom på, at der er flere kommuner, hvor der i første vandplanperiode ikke er indsatskrav og dermed heller ikke grundlag for udarbejdelse af en kommunal vandhandleplan. Imidlertid agter Naturstyrelsen ikke overfor de relevante kommuner skriftligt at præcisere dette. Teknisk Forvaltning vil med reference til ovenstående skriftligt meddele Naturstyrelsen, at der i Tårnby Kommune ikke er indsatskrav i 1. vandplanperiode , og at kommunen derfor ikke udarbejder en kommunal vandhandleplan for planperioden. Samtidig vil forvaltningen bede om Naturstyrelsens skriftlige accept heraf.

32 Bilag: 2.5. Notat til TMU - Earth Hour 2015 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42276/15

33 Teknisk Forvaltning, marts 2015 Earth Hour 2015 I lighed med de seks foregående år, deltager Tårnby Kommune i verdens største klimakampagne Earth Hour. Tårnby Kommune slukker lyset i en time lørdag den 28. marts 2015 fra kl. 20:30 til kl. 21:30. Ved deltagelse i denne event sender Tårnby Kommune et signal om engagement i klimasagen til borgere og virksomheder i kommunen. Kommunens forvaltninger, borgere og virksomheder bliver anmodet/opfordret til at deltage, via kommunens hjemmeside og annoncering i lokalavis. Teknisk Forvaltning fortæller i annonceringen af årets Earth Hour, hvor kommunen foretager tiltag udover den ene time for at hjælpe klimaet. Teknisk Forvaltning slukker al gadebelysningen med de undtagelser, der fremgår af nedenstående. Her slukkes der ikke: - Amager Landevej - Amager Strandvej - Byparken - Englandsvej (inkl. tunnelen) - Kastrupvej - Kongelundsvej - Kystvejen - Lufthavnsboulevarden - Lystbådehavnen (dette da slukning skal foretages på stedet) - Løjtegårdsvej - Saltværksvej - Tårnbyvej - Ugandavej (mellem Englandsvej og Kongelundsvej) - Angolavej - Ny Skelgårdsstræde - Maglebo - Magle Alle - Testrup Alle - Rådhusvænget - Bredagervej - Nordmarksvej - Gamle Skovvej - Kastrupkrogen - Postparken - Tømmerupvej (Mellem Amager Landevej og Englandsvej) - Høgsbrovej - Tømmerupstræde - Gamle Ugandavej - Oliefabriskvej

34 Der slukkes ikke i gangtunneller Slukning og efterfølgende tænding kan foretages centralt over internettet.

35 Bilag: 2.6. NMK AFGØRELSE i sag om et rideforbud i Tårnby Kommune - Afgørelse.pdf Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 51748/15

36 Rentemestervej København NV Telefon: marts 2015 J.nr.: NMK Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om et rideforbud i Tårnby Kommune Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26, stk. 3. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Tårnby Kommunes afgørelse af 23. juni 2014 om at to skilte, der forbyder ridning på markvejen mellem Tømmerupvej og Nyvangsvej over ejendommen Tømm e- rupvej 249 og 251, skal fjernes. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens 88, stk. 1. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet

37 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Tårnby Kommunes afgørelse er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ejeren af de omhandlede ejendomme, der i klagen bl.a. har anført, at også andre skilte opsat i området af politiet og Købe n- havns Lufthavn hindrer ridemulighederne på vejstrækningen. Skiltene er ifølge ejeren lovlige i henhold til mark- og vejfredsloven og er begrundet i både hensynet til privatlivets fred og hensynet til den landbrugsmæssige drift. Det er ryttere fra St. Magleby, der benytter vejen for at komme til Kongelunden. Ejeren har anvist et alternativt vejforløb fra St. Magleby til Kongelunden, hvor rytterne kun skal passere den trafikerede Tømmerupvej en gang. Sagens oplysninger Det fremgår af sagen, at Tårnby Kommune efter henvendelse fra brugere af markvejen mellem Tømmerupvej og Fuglereservatet Lergravene ved tilsyn har konstateret, at der er opsat skilte med forbud mod ridning, der forhindrer ridning mellem Kongelunden og St. Magleby samt til og fra fuglereservatet i retning fra Tårnby. Siden kommunens tilsyn har en del borgere henvendt sig om skiltene, og der er ligeledes igangsat en underskriftsindsamling mod skiltene. Den 16. januar 2014 har foreløbig 376 borgere underskrevet. Kommunen har kontaktet ejeren af de i sagen omhandlede ejendomme, som ikke er interesseret i en dialog om ridning i området. Kommunens Teknik- og Miljøudvalg har besluttet at påbyde skiltene fjernet efter lovens 26, stk. 3. Der er tale om gennemgående privat fællesvej, der har afgørende betydning for færdselsmulighede r- ne, herunder ridemulighederne i området. Kommunen har herefter varslet et lovliggørelsespåbud overfor ejeren. Ejendommens ejer har hertil anført, at uanset at skiltene fjernes, er det ikke muligt at ride på vejstrækningen på grund af de skilte, der er opsat af politiet og Købehavns Lufthavn i 1977 af hensyn til sikkerheden for lufthavnen. Skiltene er lovlige i henhold til mark- og vejfredsloven, og de er begrundet i både hensynet til privatlivets fred og hensynet til den landbrugsmæssige drift. Det er ryttere fra St. Magleby, der benytter vejen for at komme til Kongelunden. Ejer en har anvist en mere hensigtsmæssig alternativ rute fra St. Magleby til Kongelunden, hvor rytterne kun en gang skal passere den trafikerede Tømmerupvej. Kommunen har herefter truffet den påklagede afgørelse og påbudt ejendommens ejer at nedtage forbudsskiltene senest den 1. juli Ejeren har i klagen gentaget det allerede overfor kommunen anførte som svar på kommunens forhåndsvarsling af påbuddet. 2

38 Kommunen har i anledning af klagen bl.a. anført, at man er opmærksom på øvrig skiltning, der forbyder al færdsel omkring Københavns Lufthavn. Kommunen er ved at kortlægge skiltenes plac e- ring og ejerforhold og forventer at kunne udsted påbud om nedtagning af disse inden udgangen af 2014, såfremt de måtte være i strid med gældende lovgivning. Kommunen anfægter ikke, at opsætning af skiltene er lovlig efter mark- og vejfredsloven, men har anført at kommunen med hjemmel i naturbeskyttelseslovens 26, stk. 3, under visse betingelser kan udstede påbud om nedtagning af sådanne skilte. Kommunen har anført, at den af klager foreslåede alternative ride-/færdselsrute forløber over dyrkede marker og derfor ikke er farbar. Den i sagen omhandlede vej er derfor den eneste ridemulighed i området. Det er fortsat kommunens vurdering, at skiltene udgør en væsentlig hindring for ridning i området. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse Ifølge naturbeskyttelseslovens 26, stk. 1, er veje og stier i det åbne land åbne for færdsel til fods og på cykel. Ejeren kan ved skiltning efter bestemmelsen i mark- og vejfredslovens 17 helt eller delvis forbyde færdsel, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af pla n- te- og dyreliv. Adgang sker på eget ansvar. Bestemmelsen indebærer en indskrænkning i ejerens ret til efter mark- og vejfredslovens 17 helt eller delvist at forbyde færdsel på de pågældende veje og stier, fordi færdsel til fods og på cykel som hovedregel kun kan forbydes under de i stk. 1, anførte omstændigheder. Kommunalbestyrelsen kan efter stk. 3, helt eller delvist tilsidesætte et forbud mod gående og cy k- lende færdsel for gennemgående veje og stiers vedkommende og i særlige tilfælde tilsidesætte et forbud mod ridning på gennemgående private fællesveje. Fsv. angår ridning forudsætter 26 generelt, at mark- og vejfredskoven 17 gælder fuldt ud og hel, alene med den begrænsning, der følge af 26, stk. 3. Det betyder, at ridning kun kan finde sted, hvis dette ikke er forbudt af ejeren ved skiltning, og vejen/stien er egnet til ridning. Bestemmelsen i 26, stk. 3, blev indsat i naturbeskyttelsesloven ved en lovændring i Ifølge lovbemærkningerne forudsættes bestemmelsen kun anvendt, hvor en gennemgående vej har v æ- sentlig betydning for ridemulighederne i et område, og det ikke er lykkedes at opnå en rimelig aftale om rideadgangen, herunder at der er tilbudt en rimelig betaling for de ekstraomkostninger, der måtte følge af ridningen. Udgangspunktet er således, at det er lovligt at opsætte skilte, som forbyder ridning på gennemgåe n- de private fællesveje. Kommunalbestyrelsen kan kun i særlige tilfælde tilsidesætte et forbud. Der er tale om gennemgående privat fællevej, hvor ejeren har opsat skilte, der forbyder ridning på vejen mellem Tømmerupvej og Fuglereservatet Lergravene og som dermed forhindrer ridning mellem Kongelunden og St. Magleby. 3

39 Det må efter det oplyste lægges til grund, at der på den af klager foreslåede alternative rute ikke findes en vej i naturbeskyttelseslovens forstand over en længere strækning. Natur- og Miljøklagenævnet finder herefter ligesom kommunen, at den i sagen omhandlede vej over klagernes ejendomme har væsentlig betydning for ridemulighederne i området, idet den er den eneste forbindelse mellem St. Magleby og Kongelunden. Kommunen har efter det oplyste forsøgt at indgå en aftale med klager om rideadgangen. Natur- og Miljøklagenævnet finder herefter, at betingelserne for undtagelsesvist at bringe beste m- melsen i lovens 26, stk. 3, i anvendelse er til stede. Herefter stadfæstes Tårnby Kommunes afgørelse af 23. juni Line Theil Elikofer Ankechef / Lisbeth Toft-Petersen fuldmægtig Afgørelsen er sendt pr. til: Tårnby Kommune, j.nr.: 13/25881, og - Afgørelsen er sendt pr. brev til: Rune Klarskov, Tømmerupvej 251, 2791 Dragør. Landbrugsselskabet Ullerup Mark ApS, Amagerbrogade 196, 2300 København S. 4

40 Bilag: 2.7. Status for energikonsulentens indsats 2014 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53252/15

41 Økonomiudvalget d Status for energikonsulentens indsats 2014 Åben sag Sagsnr.: 15/5848 Sagsansvarlig: cbi.tf Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) RESUMÉ Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2014 at ansætte en energikonsulent i Teknisk Forvaltning i 2014 og 2015, hvor ansættelsen ophører med udgangen af Som en del af opgaven skal der udarbejdes et statusnotat med oplistning af udført arbejde og hvilke resultater, der er opnået. Denne indstilling er således en beskrivelse af energikonsulentens udførte arbejde og resultaterne heraf for år UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Energikonsulentens statusnotat 2014 er vedlagt som bilag 1, hvori beskrives årets udførte opgaver med følgende punkter i tabelform: Kort beskrivelse af opgaven Resultatet af den udførte opgave Vurdering og eventuel opgørelse af energi- og vandbesparelsen ved den udførte opgave Udfordringer i 2016 og frem Afslutningsvis i bilag 1 er der kort i punktform oplistet energikonsulentens opgaver i 2015 og desuden forventede opgaver til udførsel i 2016 og frem. Fra bilag 1 kan det særlig fremhæves, at de udførte energiprojekter i Energipuljen og Energirenoveringspuljen i 2014 med energikonsulenten som tovholder og økonomisk ansvarlig samlet set har givet en besparelse på driften (forbrug af el, vand og varme) på 1,21 mio. kr. svarende til en tilbagebetalingstid på 11,0 år eller en forrentning på 9,1 % pa. For Energipuljen alene gav energiprojekterne i 2014 en tilbagebetalingstid på 6,5 år eller en forrentning på 15,4 % pa. Samtidig er der opnået energisparetilskud som følge af energiprojekterne i 2014 på kr., der er tilført Energipuljen 2014 til en forrentning på 15,4 % pa. Der henvises desuden til Klimakommune Handlingsplan , som beskriver handlinger og tiltag i Tårnby Kommunes arbejder på klimaområdet i perioden En handlingsplan, der er udarbejdet med Energikonsulenten som tovholder, og som bl.a. i høj grad beskriver opgaver med relation til energikonsulentens arbejdsfelt, se bilag 2. Inden ophør af energikonsulentens ansættelse udarbejdes et statusnotat for

42 Økonomiudvalget d INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller Økonomiudvalget, 1. at Energikonsulentens statusnotat for 2015 tages til efterretning. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Klimakommune-handlingsplan pdf 39627/15 2 Åben Energikonsulent - status /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. Oversendes til orientering for Teknisk Udvalg. 2

43 Bilag: 2.8. Manglende økonomi i Kastruplundgadeprojektet Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53251/15

44 Økonomiudvalget d Manglende økonomi i Kastruplundgadeprojektet Åben sag Sagsnr.: 13/17891 Sagsansvarlig: asa.tf Fraværende: Afbud: Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) RESUMÉ Teknisk Forvaltning har sammen med Forvaltningens rådgiver gennemgået budgettet for Kastruplundgade og er kommet frem til, at projektets fulde gennemførelse kan komme til at koste i alt 15,5 mio. kr. Der er således en manglende finansiering på 1 mio. kr. i forhold til det afsatte beløb i 2015 budgettet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kastruplundgade etape 1, som omfatter renovering af fortov og kørebane, forventes at blive færdig i uge 11. Arbejdet på etape 2 som omfatter Bredager Torv og den hævede flade ved Rådhusvænget er netop igangsat og forventes at blive færdig maj Teknisk Forvaltning har sammen med rådgiveren gennemgået budgettet og er kommet frem til at projektet kommer til at koster 15,5 mio. kr. totalt, såfremt det gennemføres i sin helhed. I projektet har der været ekstra udgifter til fjernelse af større mængder og mere forurenet jord (klasse 4) end, der var indregnet i udbuddet. Der har derudover været ekstraudgifter til håndgravning omkring ledninger på grund af ledningsejernes upræcise udpegning af deres ledninger. Det krævede, at entreprenøren skulle fortage håndgravning i stedet for maskingravning, som ellers var planlagt. Nogle af ekstraudgifterne er allerede afholdt over projektets afsatte midler til uforudsete udgifter. Såfremt projektet skal udføres inden for det bevilgede beløb, kan forvaltningen pege på følgende, der kan udføres anderledes eller helt kan undlades: Den hævede hastighedsdæmpende flade ud for Bredager Torv udføres i asfalt i stedet for klinker (klinker er købt og betalt i 2014) Plinterne, som ellers var planlagt at skulle opsættes på Bredager Torv kan undlades Fjernelse af de gamle gitter(belysnings)master kan undlades eller finansieres over en driftskonto. Det endelige slidlagsarbejde kan vente til 2016 eller evt. finansieres af driftsmidler i Teknisk Forvaltning vurderer, at såfremt nogle af de ovennævnte punkter ikke udføres, vil det give et æstetisk udtryk af, at projektet ikke er færdiggjort. Det vil dog stadig kunne fungere som en sivegadeløsning. 1

45 Økonomiudvalget d ØKONOMI I 2014 har Teknisk Forvaltning brugt 11 mio. kr., og i 2015 er der afsat 3,5 mio. kr. dvs. et total sum på 14,5 mio. kr. Projektets budget var oprindelig 13 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i dvs. i alt 16,5 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede i 2014 at lægge 2 mio. kr. tilbage i Kommunekassen, dels som følge af et gunstigt licitationsresultat og dels som følge af TÅRNBYFORSYNING s ønske om at få afkoblet regnvand fra kloaksystemet, der rykkede opstart af projektet, der medførte, at entreprenøren ikke kunne nå at udføre det planlagte arbejde for 13 mio. kr. i Hævede flade udføres i asfalt i stedet for klinker, besparelse på ca ,- kr. Plinterne på Bredager Torv undlades, besparelse på ca ,- kr. Fjernelse af de gamle gittermaster undlades eller finansieres over en driftskonto, besparelse på ,- kr. Det endelige slidlags venter til 2016 eller finansieres af driftsmidler i 2015, besparelse på ,- kr.. Indtægt fra salg af brosten fra Amager Standevej og Kastruplundgade, indtægt på ,- kr. Når indtægtsstørrelsen er fastlagt, vil Teknisk Forvaltning indstille til Økonomiudvalget, at der meddeles en indtægtsbevililng. Der er herefter to muligheder: 1. At meddele en tillægsbevilling på til den hævede flade i klinker og plinte eller 2. At lade den hævede flade udføre i asfalt og undlade etablering af plinte på torvet Ved begge løsninger bliver slidlag og fjernelse af gittermaster finansieret af driftkonti. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, hvorvidt 1. der bevilges og frigives en tillægsbevilling på ,- kr. kr. til anlægskonto renovering af Kastruplundgade i 2015, for at udføre projektet som planlagt eller 2. at den hævede flade skal udføres i asfalt og at der undlades etablering af plinte på torvet. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kastruplundgade oversigtstegning 47898/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Punkt 1 godkendt. 2

46 Økonomiudvalget d

47 Bilag: 4.1. Ansøgning om tilladelse til Korsvejsmarked 2015 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31680/15

48 KORSVEJSMARKED 2015 v/fdf Korsvejen Gemmas Alle 100 Postboks Kastrup Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Teknisk Projektering Amager Landevej Kastrup Kastrup, d. 17. januar 2015 Ansøgning om tilladelse til afholdelse af Korsvejsmarked 2015 på Gemmas Alle. FDF Korsvejen ønsker igen i 2015 at afholde marked, helt nøjagtigt lørdag d. 6. juni 2015 i tidsrummet kl Markedet afvikles igen på Gemmas Alle i umiddelbar nærhed af vores kredshus Grunden i nr. 100, jævnfør vedlagte tegning. Fra kl begynder kræmmerne at pakke sammen, og de støjende aktiviteter (musik og udskænkning) trækker ind på vores egne arealer omkring huset fra kl. 1900, så naboerne ikke generes mere end højst nødvendigt om aftenen. Naboerne, såvel de private som idrætsklubberne samt vandværket og børneinstitutionen vil blive adviseret i god tid, så vi sikrer at ingen bliver ubehageligt overrasket, når der pludselig ligger et marked rundt om hjørnet. I den anledning søges derfor om kommunens tilladelse til: 1. At afspærre Gemmas Alle ud for vandværket fra fredag d. 5/6-15 kl til lørdag d. 6/6-15 kl At benytte Gemmas Alle fra krydset Astridsvej/Nordstjerne Alle i øst til og med overdækningen i vest, samt cykelstien fra Gemmas Alle og op til ca. 50 meter før Astridsvej til opstilling af stadepladser i tidsrummet kl lørdag d. 6/6-15 jf vedlagte tegning. 3. At benytte parkens arealer jf. vedlagte tegning til opstilling af et legeland bestående af et antal hoppepuder m.v. samt til den traditionelle vandkamp med Tårnby Brandvæsen. Selve vandkampen aftales direkte med brandvæsenet. 4. At låne fornødent skiltemateriel til afspærringer og henvisninger jf. vedlagte tegning samt 4 flagstænger. 5. At henvise kræmmere og gæster til at parkere følgende steder (så det sikres at naboerne på de omkringliggende veje ikke bliver generet af ekstraordinært mange parkerede biler): a. Løjtegårdsskolens to skolegårde b. Parkeringspladserne ved institutionen Gemmas Alle 36 c. Gemmas Alle på strækningen fra bommen og til Englandsvej d. Parkeringsarealet (eller en del af) foran plejehjemmet Løjtegårdsvej 100. e. Parkeringsarealet foran Amager Hallen. 6. At opsætte 4 bannere på de anviste steder jf. kommunens nyligt vedtagne bannerregulativ i tiden 22/5-15 til 8/6-15. Bannere vil blive udformet jf. vedlagte bilag. Det kan supplerende oplyses at der indsendes ansøgning til Tårnby Politi om tilladelse til kræmmerboder, udskænkning af øl, samt underholdning og musik. De benyttede arealer vil blive afleveret tilfredsstillende opryddet og reetableret. Side 1 af 2

49 Jeg står naturligvis til rådighed for eventuelle spørgsmål. Med venlig hilsen Korsvejsmarked 2015 v/michael Pedersen Side 2 af 2

50 Bilag: 4.2. Kort over markedsområde, Korsvejsmarked 2015.pdf Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23617/15

51 OBS Området på overdækningen kan ses nedenfor Tårnby Torv, Englandsvej & Tårnby Station wc Pølser Bar Cafe & INFO FDF lejr Mad WC Musik telt Bar Vandkamp Korsvejsmarked 2015 Arrangeres af: FDF Korsvejen Gemmas Alle Kastrup B D A C wc Markedsudvalget: Mogens Knoblauch Tårnby Stadion E 15 Kræmmermutter Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen TORVET wc E Tilmelding til Børne Loppemarked G Bar Pølser F Børne Loppemarked Legeland & mini-biler Scene wc Gemmas Alle Pølser Bar wc Nordstjerne Alle T Amager Landevej D Amager Hallen Astridsvej KORT OVER MARKEDSPLADSEN

52 Bilag: 4.3. Kort over hele området Korsvejsmarked. Parkering markeret med rødt Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 35859/15

53 Korsvejsmarked - kort

54 Bilag: 4.4. Forslag til Tilladelse til Korsvejsmarked 2015 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 30954/15

55 TÅRNBY KOMMUNE Vej, Park og Ejendomme FDF Korsvejen Gemmas Alle Kastrup v/michael Pedersen DATO DERES REF. VORES REF. DIREKTE NR CVR 15/ Mad.tf Tilladelse til Korsvejsmarked 2015 Tak for din ansøgning. Teknisk Forvaltning har forelagt din ansøgning med arealanvendelse og parkeringsforhold for Teknik- og Miljøudvalget, der har besluttet at give tilladelse til afholdelse af Korsvejsmarked 2015 på Gemmas Alle på strækningen fra Astridsvej og til og med motorvejsoverdækningen samt cykelstien fra Gemmas Alle og op til 50 meter før Astridsvej. Tilladelsen er givet i henhold til Lov om Offentlige veje 102. Arealanvendelse Teknisk forvaltning giver tilladelse til at afspærre Gemmas Alle som beskrevet fra 5. juni 2015 kl. 18 til 6. juni 2015 kl. 22 til afholdelse af Korsvejsmarked 2015 samt at benytte parkens areal til legeland. Parkering kan foregå følgende steder: Løjtegårdsskolens 2 skolegårde, parkeringspladserne ved institutionen Gemmas Alle 36, plejehjemmet Løjtegårdsvej 100, Amagerhallen og Gemmas Alle vest for bommen til Englandsvej. Betingelsen for tilladelsen er: - at afspærring overholder gældende regler - at afspærringen hurtigt kan fjernes, hvis det skulle blive nødvendigt at der er indhentet særskilt tilladelse hos Københavns Politi på eller hos - Københavns Politi, OPA tilladelseskontoret, Politigården, 1567 København V. - at angivne tidspunkter overholdes - at Fødevarestyrelsens retningslinjer om fødevarer ved midlertidige og lejlighedsvise arrangementer overholdes, ligesom Fødevarestyrelsen, Fødevareregion Øst skal have anmeldelse om afholdelse af markedsdagen - at der ikke stilles begrænsninger for indtagelse af egne medbragte levnedsmidler - at arealet stilles til rådighed som det er - at arrangørerne skal stå for fuldstændig oprydning og rengøring af arealet efter brug og at arealet efterlades som modtaget og udbedring af skader er afsluttet inden området forlades, ellers foretages det for arrangørens regning - at arrangørerne sørger for at der bliver passet på træerne på og omkring parkeringspladser, så der ikke står ting op af stammerne eller ligger tunge ting på træernes rødder og vækstmedie/jordareal TÅRNBY RÅDHUS Amager Landevej 76, 2770 Kastrup Mail: Man-ons 10-14, tors , fre I øvrigt tidsbestilling efter aftale

56 TÅRNBY KOMMUNE - at udbedring af evt. skader på beplantninger, belægninger, terræn, inventar, dæksler o.l. er afsluttet indenfor 1 uge efter området forlades, ellers foretages dette på arrangørernes regning - at der opryddes inden stedet forlades for affald o.l. Slige materialer må ikke aflæsses i bede eller andre grønne områder - at der ikke parkeres unødigt på/i grønne områder, som anvendes til alment rekreativt formål, og at kørsel og parkering ikke foretages på grønne områder, hvis jorden er vandmættet - at tunge køretøjer ikke kører på grønne områder uden udlægning af trykfordelingsplader - at der på Motorvejsoverdækning kun må ageres på overfladen. Der må ikke graves eller bores ting ned i jorden - at der aftales et "før og efter" syn med Park, Vej og Ejendom, som skal aftales nærmere med Landskabsarkitekt Lisbeth Ranløv tlf. nr at der vises hensyn til naboerne - at affald udsorteres på markedspladsen efter Tårnby Kommunes forskrifter for affald. Regulativ kan ses på under Affald - at opstilling og afhentning af eventuelle containere foretages på asfaltarealet og tæt på adgangsvejen. Containere skal være fjernet indenfor 1 uge efter området forlades. Lån af materiel FDF Korsvejen har mulighed for at låne egnet afspærringsmateriel, skilte, plader og 4 flagstænger hos Tårnby Kommunes Vejvæsen. Kontakt Stig Bo Simonsen på telefon Vejvæsenet har åbent mandag-tirsdag kl samt onsdag-fredag kl Bannere Teknisk Forvaltning har behandlet ansøgningen og vil gerne give tilladelse til, at I hænger 4 bannere op i lysmasterne i Tårnby Kommune på Løjtegårdsvej ved nr. 103, Tårnbyvej ved nr. 20, Kongelundsvej ved nr. 266 og Kastrupvej ved Misteltenvej efter aftale med Materielgården i perioden til (Vejloven 102). Husk at følgende skal overholdes, for at tilladelsen gælder: - at bannerreklamerne bindes fast med underkant mindst 2,3 meter over fortov og overkant mindst 1,5 meter under laveste el-ledning. - at bannerne placeres, så trafiklys, færdselstavler og lysarmaturer ikke dækkes. - at der ikke bliver hængt bannere på master, som i forvejen bærer andre plakater/bannere - at bannerne er udført, så vinden kan passere og trækket i bannerne og lygtepæle bliver mindsket. - at bannerne bliver nedtaget senest at en kopi af tilladelsen forefindes hos dem, der hænger bannerne op Vi henviser i øvrigt til Regulativ for ophængning af bannere i Tårnby Kommune under Veje og Trafik på kommunens hjemmeside. Tilladelsen er givet i henhold til Vejlovens 102. Vigtigt at være opmærksom på Husk, at der er strøm i ledningerne på lysmasterne, og at det derfor er livsfarligt at berøre dem. Ophængningen af bannerne sker for eget ansvar og uden udgifter for Tårnby Kommune og Dong Energy. 2

57 TÅRNBY KOMMUNE Denne tilladelse kan tilbagekaldes, hvis lysmasterne skal anvendes til valgplakater eller lignende i den angivne periode. Såfremt betingelserne i denne tilladelse ikke overholdes, har kommunen ret til, ifølge Lov om Offentlige veje 102, stk. 2, at fjerne bannerne for Deres regning. Denne tilladelse kan i sin helhed eller delvis tilbagekaldes, hvis der kommer presserende forhold i vejen. Kopi af denne tilladelse er fremsendt til Københavns Politi, DONG ENERGY, Tårnby Brandvæsen og Falck, Tårnbygård. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Margit Madsen på tlf Venlig hilsen Betina Grimm Teknisk Chef / Peter Günther Afdelingsleder 3

58 Bilag: 5.1. KR.d.II_Ambra-Klitrose.pdf Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6761/15

59

60 Bilag: 5.2. Ansøgning om etablering af hæveflade v. krydset Ambra Alle _ Klitrose Alle Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6761/15

61 From:TÅRNBY KOMMUNE To:TEKNISK FORVALTNING Subject:VS: ændring af krydset Ambra Alle / Klitrose Alle Fra: Per Christensen Sendt: 12. januar :18 Til: SALEM, ALA; Kommunen Emne: ændring af krydset Ambra Alle / Klitrose Alle att. Ala Salem, "vej, park og ejendomme" hej Ala hermed en skitse over det projekt vi gerne vil lave på minirundkørslen Ambra Alle / Klitrose Alle som vi har talt om drejer det sig om at erstatte en rundkørsel med en hævet trapezflade, fordi lastvogne i venstresving ofte må passere den forkerte vej rundt om rundkørslen. jeg er klar over at du ikke kan give en godkendelse på basis af dette materiale, men gennemgå det venligst med politiet og fortæl om der er noget til hinder for at gennemføre et sådant projekt. med venlig hilsen G/F Kristian d.iis Villaby Per Christensen

62 Gør dig selv en online tjeneste - sig farvel til køer, ventetoner og åbningstider og goddag til digital selvbetjening. På og har du adgang til digital selvbetjening og digital post døgnet rundt - og nøglen er din nye NemID.

63

64 Bilag: 5.3. Anlæggelse af hævet flade.pdf Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 45925/15

65 14i 4e 5aæ 5az 5aø 14g 4x 4d e All a uj Th 5ba 14n 5ay 4ah 4am 7k 12n 7000ay 7g 7s 5ai 7t 7u 12ir 7000av 7v 7000bv 5ag 5c 6x 6ag 11kd 5ac dev 5k 5d 5l 5m 11ke n eva d d Nø 5n 5o 8s 8t 8ab 5p 5v 5u 9o 9r 9s 9t 9k 9ae 9af 9ag 6bt 6bu 6bv 6bx 6bb 6ao 6ba 6ap 6by 6aø 6aq 6m 6bs 6bc 6an 9ad 9u 6cm 6bd 6am 6n 5q 9p 6al 6o 5t 5r g 6p 5s 5ab 6be Alle ej 6q 5x 6ak 6r 6bf Alle 5ki 6s 5y e ros Klit 5i 6ai 6t be s Lie 5e Lan 6br 6bg 5z 5f ger 5g 6cn lle sa a Am 6bq 6bh 6ah o Ott 5bt 5bq 5h 6u 6co r Kjæ er lm Vo 5ae 6cp 6bp 6bi 6bo 5æ 6cq 6bl 6v 5af 6bn 6bm 6ae e All 6af 7x 6cr 6bk 5ap 7p br a Am 6y 5aq 6cs 6gf Her skal hævet flade etableres 5ao 6mp 6du 6ad 6ac 6ab 6aa 6ø 6æ 6z 5ar 5an lle na lle ea v ø dkl Ran 7q 5as reg Blå 5bs 7e 7r 4aq 4ap Alle 12is 5am 6f 4ar 6mo 6mr 6qt 4as 5ak 6gn 4at e ros Klit 12it 5al 6gl 6mq 4au lle na r o s tt Kri 12ae 4ay 4ax 7h 7f 4az 7i 4aæ lle na 4y reg 4dv 4cu 4læ e All n e b Hy 4al 5bd ld Gu 14p 4ag 4ak 4cv 4ai 5km 5bc 4af 4ø 4cs 4ct 4c 4aa 4z 14o 4ac 4ab 4æ 5bb 4c 4ae 4ad 6bz 6bæ 6aæ 6l 6k 6ar 6as 6az 6ay

66 Bilag: 6.1. Scenarier for buslinje 36 - Scenarier for buslinje 36.pdf Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 45605/15

67 Notat Til: Tårnby Kommune Kopi til: TOR Sagsnummer ThecaSag Movit Sagsbehandler TTH Direkte Fax - CVR nr: EAN nr: februar 2015 Scenarier for buslinje 36 Tårnby Kommune har ønsket en kort redegørelse for potentielle muligheder for forbedring af busbetjeningen på tværs af kommunen. Efter drøftelse med Tårnby Kommune er det i den forbindelse besluttet at opstille fem scenarier for linje 36, der i forvejen kører på tværs af kommunen. De fem scenarier, der redegøres for i dette notat, er derfor følgende: A. Forøget frekvens (tre afgange i timen på hverdage, to afgange i timen aften og weekend), samme linjeføring B. Forøget frekvens (tre afgange i timen på hverdage, to afgange i timen aften og weekend), samt kørsel ad Sirgræsvej i stedet for Saltværksvej C. Nuværende frekvens samt kørsel ad Sirgræsvej i stedet for Saltværksvej D. Nuværende frekvens samt kørsel ad Tårnbyvej i stedet for Løjtegårdsvej/Amager Landevej inkl. omlægning ad linje 35 til kørsel på Løjtegårdsvej E. Nuværende frekvens samt kørsel ad Tårnbyvej i stedet for Løjtegårdsvej/Amager Landevej, samt kørsel ad Sirgræsvej i stedet for Saltværksvej. Scenariet inkluderer en omlægning ad linje 35 til kørsel på Løjtegårdsvej. I det følgende redegøres kort for de fem scenariers konsekvenser i forhold til økonomi, passagerer og øvrige forhold af betydning. Scenarie A Linje 36 kører på hverdage i dag 3 gange i timen i myldretiden, to gange i timen i dagtimerne og én gang i timen om aftenen fra kl. ca. 20 til kl. 24. Om lørdagen kører linjen to gange i timen i dagtimerne og én gang i timen om aftenen fra kl. ca. 17 til 24. Om søndagen kører linjen én afgang i timen fra morgen til midnat. Trafikselskabet Movia Rådgivning, Trafik og Plan 1/10

68 Sagsnummer ThecaSag Movit Linjen betjener strækningen mellem Nøragersmindevej og Lufthavnen, via bl.a. Oliefabriksvej, Løjtegårdsvej, Tårnby St., Amager Landevej, Saltværksvej og Kastruplundgade. Linjeføring og nuværende stoppesteder fremgår af figur 1. Linje 36 har i dag ca passagerer pr. år, fordelt på ca på hverdage, ca på lørdage og ca på søndage. Passagertallet på linjen har de sidste par år været ganske stabilt. De mest benyttede stop på linjen inkluderer bl.a. Tårnby St., Skottegårdsskolen, Korsvejens Skole og Ved Diget/Kastruplundgade. Figur 1: Linje 36, nuværende linjeføring og stoppesteder En forøget frekvens på linjen, med tre afgange i timen på hverdage og to afgange i timen aften og weekend, forventes på baggrund af erfaringer med lignende frekvensforøgelser, at øge passagertallet på linjen med ca. 25 procent i de angivne tidsrum (dagtimer, aften og weekend). Det forudsættes at ca. 20 procent af linjens samlede passagerer benytter bussen i disse tidsrum. Det kan derfor forventes, at den øgede frekvens på linjen vil medføre en passagerstigning på ca passagerer pr. år denne forventning indgår i nedenstående økonomioverslag. 2/10

69 Sagsnummer ThecaSag Movit Bustimer og økonomi Forøget frekvens til tre afgange i timen på hverdage og to afgange i timen aften og weekend, samt nuværende linjeføring, forventes at medføre et øget bustimeforbrug på ca timer pr. år. Sammen med ovenstående passagerforventning, vil scenariet medføre en øget nettoudgift på ca. +1,5 mio. kr. pr. år. Scenarie A Nuværende Forventede Nuværende net- Forventet netto- bustimer bustimer toudgift/år udgift/år Forskel Tabel 1: Scenarie A forventede antal bustimer og nettoudgift ift. budget 2015, 1. behandling Scenarie B Scenarie B s forslag til linjeføring (kørsel ad Sirgræsvej i stedet for Saltværksvej) fremgår af figur 2. Ud over en ændret linjeføring, inkluderer scenariet også en højere frekvens på linjen (tre afgange i timen på hverdage og to afgange i timen aften og weekend). Figur 2: Scenarie B øget frekvens, samt kørsel ad Sirgræsvej i stedet for Saltværksvej. 3/10

70 Sagsnummer ThecaSag Movit Via kørsel ad Sirgræsvej undgås dobbelt busbetjening på Saltværksvej med både linje 36 og linje 5A. Ved kørsel med linje 36 på Sirgræsvej vil der blive lettere adgang til bussen for beboerne nær Sirgræsvej, samt lettere betjening af Tårnby Bibliotek, Kastrupgårdsskolen, Kastrup Skøjtehal, Kastrup Svømmehal og idrætsanlæg. Da der i dag ikke kører bus på Sirgræsvej, skal der oprettes stoppesteder på strækningen til betjening af ovenstående. Ved omlægning til Sirgræsvej vil stoppestederne Volmer Kjærs Allé, Cypres Allé og Skottegårdsskolen (markeret på figur 2) ikke længere blive betjent af linjen. Passageromsætningen 1 pr. hverdag på de tre stop er henholdsvis ca. 5, 15 og 105 i retningen mod Nøragersmindevej og ca. 5, 15 og 65 i retningen mod Lufthavnen - dette svarer til en benyttelse på strækningen på ca. 210 passagerer pr. hverdag, eller ca pr. år. I weekenden er den samlede benyttelse på strækningen på ca. 110, svarende til ca pr. år. Det vurderes, at ca passagerer pr. år vil fravælge linje 36 som følge af længere afstand til bussen, mens linjen til gengæld forventes af få ca nye passagerer pr. år på strækningen som følge af lettere betjening af boligområder, Tårnby Bibliotek, Kastrupgårdsskolen, Kastrup Skøjtehal, Kastrup Svømmehal og idrætsanlæg. Som forudsætning for nedestående økonomioverslag, er der derfor i alt regnet med passagerer pr. år som følge af forøget frekvens og omlægning til kørsel ad Sirgræsvej. Bustimer og økonomi Forøget frekvens til tre afgange i timen på hverdage og to afgange i timen aften og weekend, samt kørsel ad Sirgræsvej i stedet for Saltværksvej, forventes at medføre et øget bustimeforbrug på ca timer pr. år. Sammen med ovenstående passagerforventning, vil scenariet medføre en øget nettoudgift på ca. +1,2 mio. kr. pr. år. Scenarie B Nuværende Forventede Nuværende net- Forventet netto- bustimer bustimer toudgift/år udgift/år Forskel Tabel 2: Scenarie B forventede antal bustimer og nettoudgift ift. budget 2015, 1. behandling 1 Passageromsætning (POMS): Summen af på- og afstigere divideret med to. 4/10

71 Sagsnummer ThecaSag Movit Scenarie C Scenarie C indbefatter kørsel med nuværende frekvens, samt kørsel ad Sirgræsvej i stedet for Saltværksvej. Figur 3: Scenarie C nuværende frekvens samt kørsel ad Sirgræsvej i stedet for Saltværksvej Som i scenarie B, undgås, via kørsel ad Sirgræsvej, dobbelt busbetjening på Saltværksvej med både linje 36 og 5A. Linjen vil, ud over lettere adgang til bussen for beboerne nær Sirgræsvej, give lettere betjening af Tårnby Bibliotek, Kastrupgårdsskolen, Kastrup Skøjtehal, Kastrup Svømmehal og idrætsanlæg. Da der i dag ikke kører bus på Sirgræsvej, skal der oprettes stoppesteder på strækningen til betjening af ovenstående. Ved omlægning til Sirgræsvej vil stoppestederne som i scenarie B ikke længere blive betjent af linjen. Som angivet i scenarie B, forventes linjen at få ca nye passagerer pr. år på strækningen som følge af lettere betjening af boligområder, Tårnby Bibliotek, Kastrupgårdsskolen, Kastrup Skøjtehal, Kastrup Svømmehal og idrætsanlæg. Denne forventning indgår i økonomioverslaget. 5/10

72 Sagsnummer ThecaSag Movit Bustimer og økonomi Nuværende frekvens, samt kørsel ad Sirgræsvej i stedet for Saltværksvej, forventes at reducere bustimeforbrug med ca. 600 timer pr. år. Sammen med ovenstående passagerforventning, vil scenariet reducere nettoudgiften med ca kr. pr. år. Scenarie C Nuværende Forventede Nuværende net- Forventet netto- bustimer bustimer toudgift/år udgift/år Forskel Tabel 3: Scenarie C forventede antal bustimer og nettoudgift ift. budget 2015, 1. behandling 6/10

73 Sagsnummer ThecaSag Movit Scenarie D Scenarie D s forslag til linjeføring (kørsel ad Tårnbyvej i stedet for Løjtegårdsvej og Amager Landevej) fremgår af figur 4 og 5. Ud over en ændret linjeføring på linje 36, foreslås linje 35 omlagt til at betjene den østlige del af Løjtegårdsvej. Figur 4: Scenarie D nuværende frekvens, samt kørsel ad Tårnbyvej i stedet for Løjtegårdsvej og Amager Landevej. Scenariet inkluderer en mindre omlægning af linje 35, der skal betjene den østlige del af Løjtegårdsvej Ved en omlægning af linjen ad Tårnbyvej opnås en mere direkte forbindelse på tværs end i dag, især fordi betjeningen til/fra Tårnby St. ad Englandsvej undgås. Tårnby St. betjenes dog stadig, ligesom Tårnbyvej vil blive betjent med linje 36. Linjen har tidligere kørt ad Tårnbyvej, og det forventes at de tidligere stoppesteder Englandsvej, Vandtårnet, Irlandsvej og Vestermarie Allé reetableres på strækningen. Ifølge passagertal fra 2010, benyttede ca passagerer pr. år dengang stoppene på Tårnbyvej. Det forventes, at stoppende vil blive benyttet af nogenlunde samme antal ved en omlægning af linjen til strækningen. Ved en omlægning ad Tårnbyvej vil linje 36 ikke betjene Løjtegårdsvej fra Englandsvej til Amager Landevej, samt Amager Landevej på strækningen Løjtegårdsvej-Saltværksvej. I alt 8 stop, med en samlet passageromsætning på ca pr. år, vil ikke blive betjent af linje 36. For at afbøde dette, foreslås linje 35 omlagt til at betjene den østlige del af Løjtegårdsvej, således at linjen fra Amager Landevej kører ind ad Løjtegårdsvej, vender ved Amagerhallen og kører tilbage og videre ad Amager Landevej. Fordelen ved dette er, at den østlige del af 7/10

74 Sagsnummer ThecaSag Movit Løjtegårdsvej stadig busbetjenes. Denne betjening kan dog ikke opnå forbindelse til/fra Tårnby St., der vurderes at være rejsemålet for halvdelen af passagererne på strækningen. Figur 5: Scenarie D omlægning af linje 35 til kørsel på den østlige del af Løjtegårdsvej Samlet set vurderes linje 36-scenarie D at medføre ca passagerer mindre på linjen end i dag. Dette på trods af, at der regnes med ca nye passagerer som følge af nemmere og hurtigere forbindelse på tværs som helhed - dette kan dog ikke opvejes af en passagertilbagegang på de strækninger der ikke længere kan betjenes. Halvdelen af passagerfrafaldet på linje 36 vurderes at blive overflyttet til linje 35. Linje 35 vurderes derfor at få tilført ca passagerer pr. år. Bustimer og økonomi Nuværende frekvens, samt kørsel ad Tårnbyvej i stedet for Løjtegårdsvej/Amager Landevej, forventes at reducere bustimeforbruget på linje 36 med ca timer pr. år. Som følge af omlægning af linje 35, forventes bustimetallet på linje 35 at øges med ca timer pr. år. Sammen med ovenstående passagerforventninger, vil scenariet samlet reducere nettoudgiften med ca kr. pr. år for Tårnby Kommune. København og Dragør Kommune påvirkes kun marginalt. 8/10

75 Sagsnummer ThecaSag Movit Scenarie E Scenarie E indbefatter kørsel med nuværende frekvens samt kørsel ad Tårnbyvej i stedet for Løjtegårdsvej/Amager Landevej, samt kørsel ad Sirgræsvej i stedet for Saltværksvej. Scenariet inkluderer, som i scenarie D, en omlægning ad linje 35 til kørsel på Løjtegårdsvej. Figur 6: Scenarie E nuværende frekvens, samt kørsel ad Tårnbyvej i stedet for Løjtegårdsvej og Amager Landevej, samt kørsel ad Sirgræsvej i stedet for Saltværksvej. Scenariet inkluderer en mindre omlægning af linje 35, der skal betjene den østlige del af Løjtegårdsvej En omlægning af linjen ad Tårnbyvej forventes at have samme passagermæssige konsekvenser som beskrevet i scenarie D. Omlægningen ad Sirgræsvej forventes ligeledes at have samme passagermæssige konsekvenser som beskrevet i scenarie C. Som i scenarie D, forventes det, at de tidligere stoppesteder Englandsvej, Vandtårnet, Irlandsvej og Vestermarie Allé reetableres på strækningen. Som i scenarie B og C skal der ligeledes etableres stoppesteder på Sirgræsvej. Scenariet inkluderer en omlægning af linje 35, som beskrevet i scenarie D. Bustimer og økonomi Som i scenarie D, forventes scenarie E at reducere bustimeforbruget på linje 36 med ca timer pr. år. Som følge af omlægning af linje 35, forventes bustimetallet på linje 35 at 9/10

76 Sagsnummer ThecaSag Movit øges med ca timer pr. år. Scenarie E s passagerforventninger svarer til forventningerne angivet i scenarie D. Samlet set forventes scenarie E derfor at reducere nettoudgiften med ca kr. pr. år for Tårnby Kommune. København og Dragør Kommune påvirkes kun marginalt. 10/10

77 Bilag: 7.1. Veje som gadebelysning ikke skal slukkes - kort Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 45560/15

78

79 Bilag: 8.1. SWARCO_ LUNIA_ v2_2015 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16430/15

80 SWARCO Danmark A/S LUNIA LED vejbelysning SWARCO I First in Traffic Solutions.

81 LUNIA De vigtigste fordele Tre forskellige lysåbninger (standardreflektorer og reflektorer til våd vej og bred vej) til en bred vifte af applikationer Optimale termiske egenskaber er indbygget i armaturhuset og giver på længere sigt den mindste lysnedgang Farvetempertur: Neutral hvid 4000K som standard og med mulighed for varm hvid eller kold hvid Svigt af en enkelt LED gør ikke, at hele modulet svigter og skaber mørke pletter på vejen Ingen forurening og lavere driftsomkostninger takket være en forseglet LED-enhed Avancerede funktioner som f.eks. telemanagement via digital brugergrænseflade Central dæmpningsfunktion med spændingssænkning og central tændledning Innovativ Multi-Layer-Lighting-teknologi, der forhindrer mørke pletter på vejen Op til 80% energibesparelse sammenlignet med andre belysningsteknologier Kombineret top- og sidemonteringsadapter med justerbar vinkel + / Materialer af høj kvalitet i aluminium, rustfrit stål og sikkerhedsfrontglas LED-driver og LED-enhed udskiftes efter plug-and-play princippet Ideel lysfordeling med et kombineret linse-reflektor-system Konstant lysstrøm kompenserer for LED ens lysnedgang Brug af højeffektslysdioder med mere end 125lm/W. Lokal programerbar midnatsdæmpning i to step Signifikant fald i lysforurening - dark sky friendly Ingen indbrændingsperiode Hurtig og nem at installere Ingen starttidstænding God farvegengivelse + 5 ENERGIBESPARENDE LED TEKNOLOGI - 5 Justering +-5 grader 2

82 LUNIA kan bruges på hovedgader tætbebyggede områder boligveje sidegader stier 3

83 LUNIA. lysoptik Lysoptik R2 Ingen lysstyrke over 90. Opfylder afskærmningsklasse G6. Opfylder blændeindeksklassen D.6. lysoptik R0 Ingen lysstyrke over 90. Opfylder blændeindeksklassen D.6. LUNIA. LUNA dæmpning 100% T1 T2 T3 T4 LUNA (Stand-alone lysstyring) Hvis du ønsker at integrere lysstyring i din eksisterende vejbelysning er en standalone lysstyringsenhed den optimale løsning. Et valg af en standalone løsning kræver ikke en større investering eller forandring af infrastrukturen. Denne type lysstyringssystem fungerer uafhængigt og er integreret i hvert enkelt armatur. Lysstyringsenheden er forprogrammeret til at dæmpe lyset på bestemte tidspunkter og kræver ingen vedligeholdelse. Primer dæmpning 50% Sekundær dæmpning 10% 18:00 22:00 3:00 7:00 20:00 00:00 5:00 Primer dæmpning Sekundær dæmpning T1-T4 T2-T3 4

84 LUNIA. Tekniske specifikationer Armaturhus Farve LED Støbt aluminium aluminum AlSi12-LM6, pulverlakeret, korrosionsklasse C5-I i henhold til DS/EN ISO i mindst 20 år uden forringelse af funktion, kvalitet. Skruer i A4 syrefast rustfri stål. Standard: sølv grå RAL 9006, DB 701 andre farver på forespørgsel High power LUXEON Farvegengivelse / farvetemperatur >75 / (4000K). >85 / (3000K). Driftstemperatur Driftsspænding -40 C til +50 C 230VAC 50 Hz; +10% / -10% ( V) Systemeffekt 1 modul 12 / 14 / 16 / 18 2 modul 23,6 / 27 / 31,5 / 35,5 3 modul 38,2 / 43,8 / 49,8 / 55,7 / 61,6 Powerfactor >0,97 v/100% forbrug Powerfaktor >0,90 v/50% forbrug Dæmpning Central sænkning af spænding Central tændledning Lokal midnatsdæmpning i to step (LUNA dæmpning) Lysstrøm LUXEON M System Lightoutput (lm) 4000K System Lightoutput (lm) 3000K / 1512 / 1696 / / 1299 / 1460 / / 3003 / 3365 / / 2582 / 2893 / / 4480 / 5020 / 5516 / / 3852 / 4316 / 4742 / 5157 Mekanisk resistans Armaturets IP-klasse Strømklasse Installation konstant lysstrøm L80F timer interfase IK 08 EN50102 / EN62262 IP66 EN60598 II Top / sidemontering diameter / Stolpelængde op til 100 mm Justering Stolpetopmontering: +/ h + 0%effekt / >50.000h h + 5%effekt / > h + 5%effekt Digital interfase med SWARCOcom2 protokol mulighed for Powerline (PLC), RF (868Mz), 1-10v, DALI, IP66 5

85 Som en af Skandinaviens største arkitektvirksomheder er det centralt for C.F. Møller ikke blot at tegne og have indflydelse på arkitekturen, men også at bidrage til en stadig udvikling af designet af interiører, inventar, møbler, belysning og produkter til huse og deres omgivelser. Det enkle, det klare og det uprætentiøse er grundtanken bag vores tilgang til design, som først bliver til god form, når viden om menneskelig skala og adfærd og en fornemmelse for rum, materialer og teknik kombineres med en indgående forståelse af, hvad designet skal bruges til. Vi baserer vores arbejde på skandinaviske design traditioner på den måde, at vi tilstræber et enkelt og klart formsprog med fokus på brugere og funktion. Vi går ydmygt og fokuseret til opgaven, og koncentrerer os om at finde ind til det væsentlige i et anvendeligt, holdbart og originalt design. LUNIA. 420 er C.F. Møller Designs bud på moderne vejbelysning med et avanceret optisk system og betydelig energi reduktion i forhold til traditionelle armaturer. LUNIA. materialiserer tekniske og driftsmæssige hensyn i et design af høj kvalitet, der optræder enkelt og diskret, så det tåler repetition og falder ubesværet ind i mange typer af pluralistiske, urbane landskaber. 6

86 LUNIA DIMENSIONER L / B / H1 / H2 / KG LUNIA Top 582 / 425 / 134 / 122 / 9,5 LUNIA Side 532 / 425 / 134 / 134 / 9,

87 SWARCO I FIRST IN TRAFFIC SOLUTIONS. SWARCO er en af Europas førende og hurtigst voksende leverandører af intelligente trafikløsninger (ITS). Vores innovative og velafprøvede løsninger bruges på veje, i den kollektive trafik og i parkeringsanlæg i hele Norden. SIKKERHED PÅ VEJE OG I TUNNELER Vi udvikler sikre løsninger og er valgt som leverandør til en række af de største ITS-projekter. EFFEKTIV TRAFIK Vores intelligente trafikløsninger øger mobiliteten, forbedrer trafiksikkerheden og har positiv effekt på miljøet. INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMER Vi leverer innovative og specialtilpassede løsninger, baseret på vores verdensledende produkter og systemer. NØGLEFERDIGE PARKERINGSLØSNINGER Skræddersyet, forretningsoptimale og nøglefærdige p-løsninger til det nordiske marked. AVANCERET LED-TEKNOLOGI Med 15 års erfaring i LED-baserede signaler har vi udviklet vores egen LED-vejbelysning. SKRÆDDERSYEDE SERVICEAFTALER Vi tilbyder kundetilpassede og skræddersyede serviceløsninger, der sikrer stabil drift og mindre vedligeholdelse. SWARCO DANMARK A/S Tonsbakken DK-2740 Skovlunde Tel: Fax: Web:

88 Bilag: 8.2. Veje hvor der udskiftes til LED i 2015 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17889/15

89

90 Bilag: 8.3. Vejnavn - liste Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53384/15

91 Veje som kan renoveres i 2015 via bruge af Lunia på Ugandavej Veje som kan renoveres i 2015 via bruge af Københavns armatur på Ugandavej Vejnavn Amatur typen Antal armaturer Vejnavn Amatur typen Antal armaturer Albøgevej Mini Iridium 7 Algiervej Mini Iridium 6 Algiervej Mini Iridium 6 Amager landevej Mini Iridium 5 Amager landevej Mini Iridium 5 Angolavej Mini Iridium 13 Angolavej Mini Iridium 13 Bakel Alle Mini Iridium 8 Bakel Alle Mini Iridium 8 Diesen Alle Mini Iridium 5 Ballingvej Mini Iridium 3 Elborg Alle Mini Iridium 14 Bryrupvej Mini Iridium 7 Emmerich Alle Mini Iridium 10 Diesen Alle Mini Iridium 5 Hilversumvej Mini Iridium 12 Egtvedvej Mini Iridium 12 Kessel Alle Mini Iridium 5 Elborg Alle Mini Iridium 14 Malden Alle Mini Iridium 6 Emmerich Alle Mini Iridium 10 Mortel Alle Mini Iridium 6 Gadbjergvej Mini Iridium 6 Suezvej Mini Iridium 12 Gangstedvej Mini Iridium 8 Ugandavej Københavns armatur 130 Hilversumvej Mini Iridium 12 Kairovej Mini Iridium 8 Kessel Alle Mini Iridium 5 Kroningvej Mini Iridium 3 Malden Alle Mini Iridium 6 Mortel Alle Mini Iridium 6 Nilensvej Mini Iridium 12 Nubiensvej Mini Iridium 13 Restrupvej Mini Iridium 7 Rhodesiavej Mini Iridium 12 Skottegården Mini Iridium 10 Skovmarken Mini Iridium 6 Skørpingvej Mini Iridium 2 Stien ved Vestamager hallen Mini Iridium 28 Suezvej Mini Iridium 12 Ugandavej Lunia 130 Viskumvej Mini Iridium 12 Ægyptensvej Mini Iridium 12 I alt 400 I alt 232

92 Bilag: 9.1. Kirstinehøj 4 - Baltic -miljøgodkendelse på udvalg Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 44224/15

93 TÅRNBY KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Miljøgodkendelse af Baltic Packaging A/S Kirstinehøj Kastrup 1

94 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til godkendelse af Baltic Packaging A/S, Kirstinehøj 4, 2770 Kastrup. Ansøgers navn: Milkon v/ Kurt Gjaldbæk Banegårdspladsen 4, 6580 Vamdrup Tlf Virksomhedens navn: Baltic Packaging A/S Kirstinehøj 4, 2770 Kastrup CVR nr.: P-nummer: Bygninger og grund ejes af: Virksomhedens kontaktperson: Matr. nr.: Virksomhedens art - listebetegnelse Baltic Packaging A/S Kirstinehøj 4, 2770 Kastrup Adm. Direktør Claus Reesen Steenstrup Kirstinehøj 4, 2770 Kastrup Telefon: Mobil fu, Tømmerup By A205. Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på m 2 eller derover Godkendt den Betina Grimm / Viviane Mortensen Teknisk Chef Afdelingsleder Annoncering den Klagefristen udløber den Søgsmålsfristen udløber den 2

95 Indholdsfortegnelse Miljøgodkendelsens vilkår Miljøteknisk vurdering Virksomhedens bemærkninger Klagevejledning Bilag Generelt Luftforurening Affald Støj Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Egenkontrol Driftsjournal Lovgrundlag VVM Risikobekendtgørelsen Planforhold Indretning og drift Støj Støj, til og frakørsel Luftforurening Lugt Affald Jord, grundvand og overfladevand Spildevand Ophør af virksomheden Egenkontrol BAT Klage over miljøgodkendelse Skriftlig klage og klagefrist Betingelser, mens en klage behandles Søgsmål Underretning om afgørelsen Ansøgning om miljøgodkendelse 1.01 Kortudsnit 1.02 Situationsplan 1.03 Tegning over placering af afkast og indblæsninger 1.04 Produktionsindretning i eksisterende bygning 1.05 Kloaktegning 1.06 Transportvej 1.08 Afkastskema 1.09 Procesafkast 1.10 Plan over affald, gastank, råvarer og midlertidig generator 1.11OML-beregning 1.12 A-C Sikkerheddatablade 1.12D Blandinger 1.13 Sikkerhedsdatablad 1.14 Supplerende bemærkninger Baltic Packaging A/S

96 Miljøgodkendelsens vilkår Generelt 1. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. (standardvilkår A205) 2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»befæstet areal«menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»tæt belægning«menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (standardvilkår A205) Luftforurening 3. Før nye filtre på afkast tages i brug, skal virksomheden fremskaffe nedenstående oplysninger fra leverandøren: Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om afkasthøjder, som sikrer overholdelse af B-værdierne for: (standardvilkår A205) Afkast nr. Proces Luft Tabel 1. Oversigt over afkast: emission Maksimal Timeemission B-værdi Spredning Afkasthøjde mg/s Mg/m 3 M 3 /s Meter over terræn Afkast nr. 1 Ørelakering 2 sprøjtestationer Afkast nr. 2 Fra tørring af påført tætningsmasse af gummi Afkast nr. 3 Ørelakering 2- indduktionstørring Affald * Propylenglycolmomomethylether (PM) ** Di-iso-decylphthalat (DIDP) PM* 2,2 0,03 0,448 8,5 DIDP** 18,4 0,01 0,768 12,0 PM* 8,4 0,03 0,564 8,5 4. Håndtering af affald skal ske i overensstemmelse med gældende affaldsregulativer. 5. Farligt affald og forurenet absorptionsmateriale skal opbevares i egnede lukkede beholdere, der er tætte og markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. (standardvilkår A205) 6. Filterstøv skal opsamles og opbevares i egnede lukkede beholdere, containere, bigbags eller lignende, som er tætte og mærket med indhold. (standardvilkår A205) 4

97 Støj 7. Virksomhedens støjbelastning må udendørs, målt i skel til områderne, ikke overstige værdierne i tabel 2, som svarer til de vejledende grænseværdier angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af november 1984 Ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne er anført i tabel 2 nedenfor. Område Mandag - fredag kl , lørdag kl Tabel 2. Grænseværdier for støjbelastningen Mandag - fredag kl , Lørdag kl , Søn og helligdag kl Alle dage kl Erhvervs- og industriområder 70 db 70 db 70 db Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 60 db 60 db 60 db 55 db 45 db 40 db 45 db 40 db 35 db Kort over støjgrænser og områder 5

98 Grænseværdierne er angivet som A-vægtede ækvivalente korrigerende støjniveau, støjbelastningen. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8, om aftenen 1 time og om natten ½ time). Hvis støjen indeholder tydeligere hørbare toner eller impulser skal man lægge 5 db til det ækvivalente støjniveau for at bestemme støjbelastningen. 8. Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, dog højst 1 gang årligt, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere overfor tilsynsmyndigheden, at støjgrænserne er overholdt, jf. vilkår 7. Støjmålinger skal dokumentere i form af resultater af beregninger udført af den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 eller ved måling af den støj virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal i så fald udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/ Kildestyrkemålingerne og beregningerne skal foretages af et firma, der er akkrediteret af DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterede organer godkendt af EAL(European Coopearation for Accrediation of Laboratories) til at udføre Måling ekstern støj eller godkendt af Miljøstyrelsen til Miljømålinger ekstern støj Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 10. Produktion på maskiner, hvorfra der kan ske spild af faremærkede stoffer, skal foregå på en tæt belægning med mulighed for opsamling af spild. (standardvilkår A205) 11. Faremærkede stoffer, såvel nyt som brugt, skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Ovenstående gælder ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. (standardvilkår A205) En container, der opfylder ovennævnte krav, kan ligeledes anvendes. Egenkontrol 12. Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes eller udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende. Renluftsiden af partikelfiltre skal efterses visuelt mindst 1 gang om måneden for kontrol af utætheder. (standardvilkår A205) 13. Arealer med tæt belægning skal være i god vedligeholdelsesstand. Kontrol skal foretages mindst 1 gang årligt. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. 6

99 Driftsjournal 14. Der skal føres en driftsjournal med angivelse af: Tidspunkt for henholdsvis vedligeholdelse af filtre, herunder udskiftning af filtermateriale, og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling, jf. vilkår 12. Årlig opgørelse af bortskaffede mængder af spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler og andet farligt affald, f.eks. i form af filterstøv og brugt filtermateriale. Tidspunkt for eftersyn af belægninger og evt. udbedringer, jf. vilkår 13 Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (standardvilkår A205) 7

100 Miljøteknisk vurdering Lovgrundlag VVM Virksomhedens aktiviteter er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 18/06/2014) bilag 1, afsnit 2. Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet af bilag 1 eller bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. (Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6. november 2014). Det betyder, at anlægget ikke er omfattet af reglerne om VVM-screening (Vurdering af Virkning på Miljøet). Risikobekendtgørelsen Planforhold Virksomheden har ikke anlæg eller oplag af farlige stoffer i en mængde som kræver at der udarbejdes en risikovurdering, som det defineres i Risikobekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006). Virksomheden ligger i et erhvervsområde Kirstinehøj II og er omfattet af kommuneplanramme 1. E09, hvor området er udlagt til lettere industri. Tårnby Kommune vurderer, at virksomhedens aktiviteter ligger inden for anvendelsesbestemmelser i Lokalplan 47.1 samt rammebestemmelserne i Kommuneplan Indretning og drift Baltic Packaging A/S fremstiller blikspande til kemisk/teknisk brug. Metalspandene produceres på grundlag af plader af hvidblik. Pladerne er enten blanke eller med tryk (standard eller kundespecifikt design). Pladerne skæres til metalstrimler (stumme) og gennemløber en produktionslinje, hvor stummene bukkes og svejses og efterfølgende får monteret bunde og rand i en mekanisk proces. Til sidst monteres øre og hank, hvorefter den færdige spand stables på paller. Enkelte varianter gennemgår en lakering med epoxylak (maksimalforbrug ved 8 timers drift: 1,43 kg/dag) af ørerne inden produktet stables. Bunde, rande og propper (låg) produceres ligeledes på grundlag af plader af hvidblik, som standses/presses ud. Afhængig af varianten gennemløber disse komponenter en såkaldt gummiovn, hvor der påføres lim og/eller pvc-compound (maksimal forbrug ved 8 timers drift: 166,4 kg/dag) til sikring af en tæt emballage. Virksomhedens driftstid er i tidsrummet kl til kl mandag til fredag. Der kan forekomme drift frem til kl I perioder kan der endvidere i forbindelse med vedligehold eller for enkelte delproduktioners vedkommende forekomme arbejde uden for de normale arbejdstider eksempelvis i weekenden, hvor arbejdstiden vil være placeret fra kl til kl Støj De væsentlige støjkilder på virksomheden forventes at komme fra afkast og ventilation, intern kørsel samt til og frakørsel af varer. Baltic Packaging A/S ligger ikke i umiddelbar nærhed af støjfølsomme områder. Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde, der svarer til en områdetype 1 Erhvervs- og industriområder i Miljøstyrelsens vejledning om støjgrænser. Der er omtrent 280 meter til nærmest beboelse beliggende i landzone udenfor erhvervsområdet Kirstinehøj II. 8

101 Det vurderes, at der ikke vil forekomme aktiviteter hos Baltic Packaging A/S, som er af et omfang, der kræver, at det vil medfører væsentlige støjgener eller overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Der er således ikke stillet krav om en støjredegørelse i forbindelse med udarbejdelse af denne miljøgodkendelse. Der stilles vilkår om, at i forbindelse med eventuelle klager over støj eller ved anden begrundet mistanke over overskridelse af støjgrænsen kan miljømyndigheden forlange støjmålinger/beregninger som dokumentation for overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Støj, til og frakørsel til virksomheden Til og frakørsel foregår via Kirstinehøj. Det drejer sig primært om de ansattes personbiler, som skal benytte den vestlige indkørsel. Pr. dag forventes der 3 til 5 afsættevognstog, som bringer og henter varer, og som benytter den østlige indkørsel. Det vurderes, at støjen fra kørsel til og fra virksomheden ikke giver anledning til væsentlige bidrag til støjbelastningen eller vil være forbundet med trafikale problemer eller gener for omgivelserne. Luftforurening Redegørelse for de 7 procesafkast fremgår af bilag nr og tegning over placering af afkast og indblæsningsluft fremgår af bilag Tabel 3. Oversigt over afkast, proces, OML-beregning, luftemission og afkasthøjde. Afkast nr. 1 Afkast nr. 2 Afkast nr. 3 Afkast nr. 4 nr. 5 Afkast nr. 6 Afkast nr. 7 Ørelakering 2 sprøjtestationer Fra tørring af påført tætningsmasse af gummi Ørelakering 2- indduktionstørring Rumudsugning over linje 1-3 varmt luft Udsugning ved hærdezone linje 4 Røggas Udsugning ved hærdezone linje 1-3 Røggas Afkastnr Proces OMLberegning Luftemission Afkasthøjde Over terræn m Over tag m G mg/s E Luftemission mg/nm 2 B mg/m 3 S m 3 /s JA PM* 8,5 2,3 2,2 5 0,03 73 JA DIDP** 12,0 5,8 18,4 24 0, JA PM* 8,5 6,2 2,3 15 0, NEJ Bagatel NEJ bagatel NEJ bagatel NO x, SO 2 og støv NO x, SO 2 og støv NO x, SO 2 og støv *Propylenglycolmomomethylether fra epoxylak **Di-iso-decylphthalat fra pvc-compund 8,2 2, ,2 2, ,2 2, Afkast 1 og 3: Punktudsugning fra 2 stationer for ørelakering, dvs. spot lakering med epoxylak af de steder, hvor befæstelser for bærehank er svejset på spandene. Denne lakering foregår i ca. 12 % af den mulige driftstid. Indholdet af stoffet 9

102 Propylenglycolmomomethylether (PM) er det dimensionerende stof i lakblanding i forhold til afkastets højde samt rensning. Fra tidligere målinger er fordelingen at ca. 20,9 % af PM ender i afkast 1 og 79,1 % går i afkast 3. Afkast 2: er fra ovnen, hvor der tørres låg og rande til 2,5 liter, 5 liter og 10 liter, som har fået påført tætningsmasse af gummi. Tætningsmassen indeholder PVC, der indeholder DIDP(di-iso-decylphthalat) som blødgører og dette afgives til tørreluften. Afkast 6 og 7: Pulverlakken indeholder ikke opløsningsmidler. Eventuel emission af støv fra pulverlakering vurderes at være særdeles beskeden. Med hensyn til forbrændingsgasserne fra procesbrændernes afbrænding af F-gas vurderes det, at emissionen af både NO X, S0 2 og støv er så minimal, at den ikke har nævneværdig effekt på det omgivende miljø. OML-beregninger: Afkast og stofdata er indsat i en OML-model og der er udført emissions- og skorstensberegninger. Der er udført beregning for Propylenglycolmomomethylether (PM) samt DIDP(di-iso-decylphthalat). OMLberegningerne fremgår af bilag Der fastsættes vilkår om afkasthøjder i godkendelsen, som sikrer overholdelse af B- værdierne for PM og DIDP. Lugt Der vil ikke forekomme lugtgener fra produktionen til omgivelsen, og der er derfor ikke stillet krav til lugtemissioner. Affald Tabel 4. Affaldsfraktioner, EAK-koder, behandling, mængder 2013 samt opbevaring. Affaldsfraktion EAK-kode Behandling Mængde 2013 Opbevaring Forbrændingsegnet - Forbrænding 33 Container/befæstet areal Pap og papir - Genanvendelse 2,7 Container/befæstet areal Træ - Genanvendelse 13,2 Container/befæstet areal Jern og metal - Genanvendelse 368 Container/befæstet areal Spildolie Genanvendelse 119 kg Container/befæstet areal Kølervæske Specialbehandling 10 kg Container/befæstet areal Uorganisk basisk affald Specialbehandling 873 kg Container/befæstet areal Jord og grundvand Visse aktiviteter hos Baltic Packaging A/S udgør en risiko for forurening af jord og grundvand. Dette gælder håndtering og opbevaring af farlige råvarer og affald. Desuden kan der opstå forurening ved spild ved uheld. Belægninger: Baltic Packaging A/S har asfalt belægning på udendørs arealerne og ved udvidelsen af virksomheden SF-stenbelægning. Opbevaring af farlige råvarer og affald: Virksomhedens oplag af faremærkede råvarer og affald bliver opbevaret i en udendørs miljøcontainer, der sikrer oplaget mod regn og smeltevand. Oplaget er opstillet på en spildbakke, så indholdet fra den største beholder, der er opstillet i containeren kan tilbageholdes ved spild eller uheld. 10

103 Det vurderes, at driften af virksomheden sker uden væsentlig risiko for jord og grundvand og der stilles ikke yderligere krav udover, hvad der fremgår af standardvilkårene. Der forefindes ingen tankanlæg på ejendommen og der vil derfor ikke blive stillet standardvilkår til tankanlæg. Spildevand Der forekommer ikke processpildevand på virksomheden. Overfladevand vil blive afledt til offentligt regnvandssystem i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Der bliver derfor ikke stillet yderligere krav til rensning af spilde- og overfladevand i godkendelsen. Ophør af virksomheden Der stilles standardvilkår om at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger ved driftens ophør. Egenkontrol Der fastsættes standardvilkår til egenkontrol. BAT Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik (BAT=Best Available Technology). Standardvilkårerne er i flg. Miljøstyrelsen repræsentative og baseret på den bedste, tilgængelig teknik for branchen. Virksomhedens bemærkninger Baltic Packing A/S har den 24. februar 2015 ikke haft bemærkning til vilkårene til Miljøgodkendelsen. Virksomhedens supplerende oplysninger fremgår af bilag

104 Klagevejledning Klage over miljøgodkendelse Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet af: Ansøgeren Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald Sundhedsstyrelsen Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelsesloven 99 og 100 (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010). Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt at de ønsker underretning om afgørelsen Skriftlig klage og klagefrist Godkendelsen vil blive annonceret på Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvis der ønskes at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur og Miljøklagenævnet. Der klages via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Der logges på eller typisk med NEM-id. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen. Når der klages, skal du betale et gebyr på 500 kr. Der betales gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlig grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Betingelser, mens en klage behandles De vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at De opfylder de vilkår, der er stillet i miljøgodkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsninger for nævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er anført på side 2. Underretning om afgørelsen Godkendelsen annonceres på Tårnby Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato er anført på side 2. 12

105 Følgende er underrettet om afgørelsen: Navn Baltic Packaging A/S Sundhedsstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Danmarks sportsfiskerforbund DOF adresse 13

106 Bilag: 9.2. Bilag Virksomhedens bemærkninger til udkast til Miljøgodkendelse.pdf Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 46811/15

107 Bilag 1.14 Fra: Mikael Klempel Sendt: 24. februar :12 Til: MOGENSEN, SUSANNE Cc: Eigil Mørkholt Hasling; Kurt Gjaldbæk; Emne: SV: Udkast til miljøgodkendelse Prioritet: Høj Kære Susanne, I forlængelse af din tidligere mail skal jeg hermed vende tilbage med svar på dine spørgsmål. Indledningsvist skal jeg bemærke, at fabrikken pr. 1. januar 2015 har skiftet navn til Baltic Packaging A/S, hvilket bedes rettet i gennem godkendelsen. CVR-nr. mv. er uændret. 1) Kort beskrivelse af processen i fremstillingen af metalbøtter. 2) Oplysninger om forbruget af propylenglycolmomomethylether og di-iso-decylphthalat om året? 3) Der findes ikke olieudskillere på ejendommen, men der er etableret vejbrønde og sandfang? 4) Hvordan opbevares farligt affald (spildolie, kølervæske og uorganisk basisk affald)? 5) Hvilken belægning er etableret på den udendørs areal (asfalt/beton/sf-sten)? Ad.1 Metalspandene produceres på grundlag af plader af hvidblik pladerne er enten blanke eller med tryk (standard eller kundespecifikt design). Pladerne skæres til metalstrimler (stumme) og gennemløber en produktionslinje, hvor stummene bukkes og svejses og efterfølgende får monteret bund og rand i en mekanisk proces. Til sidst monteres øre og hank, hvorefter den færdige spand stables på paller. Enkelte varianter gennemgår en lakering af ørerne inden produktet stables. Bunde, rande og propper (låg) produceres ligeledes på grundlag af plader af hvidblik, som standses/presses ud. Afhængig af varianten gennemløber disse komponenter en såkaldt gummiovn, hvor der påføres lim og/eller compound til sikring af en tæt emballage. Ad.2 Fabrikken har ikke et egentligt forbrug af propylenglycolmomomethylether (PM) eller di-iso-decylphthalat (DIDP). Men i forbindelse med ørelakering anvendes en 2-komponent epoxylak, hvorved der genereres afkast der indeholder PM. Tilsvarende anvendes der en tætningsmasse (PVC-compound) i den såkaldte gummiovn, der genererer et afkast der indeholder DIDP. Afkastmængderne fremgår af godkendelsens tabel 2. Ad.3 Korrekt. Ad.4 Der etableres miljøcontainer til håndtering af farligt affald med de nødvendige foranstaltninger. Ad.5

108 De eksisterende arealer er belagt med asfalt. Den påtænkte udvidelse på den nordlige del af grunden vil blive befæstet med SF-sten (eller tilsvarende). **** Jeg beklager den sene tilbagemelding fra vores side. Såfremt du har spørgsmål til ovenstående er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen - Best Regards Mikael Klempel Baltic Packaging A/S Kirstinehøj Kastrup Denmark Phone: Fax: Consafe

109 Bilag: Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørslen - Kongelundsvej/Oliefabriksvej Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29580/15

110 Teknik- og Miljøudvalget d Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørslen - Kongelundsvej/Oliefabriksvej Åben sag Sagsnr.: 14/21947 Sagsansvarlig: aba.tf Fraværende: Afbud: Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) RESUMÉ Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 14. august 2014, at en analyse af trafikanternes adfærd i rundkørslen Kongelundsvej/Oliefabriksvej udføres. Denne opgave er nu afsluttet, og Teknisk Forvaltning fremlægger hermed rapporten/resultaterne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Trafik- og adfærdsanalysen belyser, hvilke konkrete situationer, der opstår i rundkørslen, samt hvordan den generelle adfærd er. Følgende er observeret: Generelt ulovlig kørsel blandt cyklister. De anvender ikke cykelbanen/-stien i rundkørslen, men i stedet kørebanen eller fortovet. Konflikter mellem indkørende lastbil/bil, der kører ud foran cirkulerende bil, som må bremse op. Rundkørslen er asymmetrisk dvs. midterøens centrum er ikke placeret i centerlinjernes skæringspunkter. o Udformningen ses som en medvirkende årsag til, lastbiler fra nord har svært ved at passere rundkørslen mod Oliefabriksvej uden at foretage bakning i cirkulationsarealet. De primære trafikstrømme for biler er mellem Kongelundsvej Nord og Kongelundsvej Syd. Afviklingen af trafikken sker generelt med dynamisk kørsel og for høj hastighed. Disse to faktorer betyder tilsammen, at mange trafikanter på Kongelundsvej i begge retninger ikke er opmærksomme på cirkulerende trafikanter, idet de forventes at køre til og fra Kongelundsvej og ikke Oliefabriksvej. Analysen giver en indikation af, at trafikanternes adfærd er en del af årsagen til de problemer og utryghed, der opleves ved rundkørslen. Der er til undersøgelsen udarbejdet 4- løsningsforslag ud af bl.a. mange til at forbedre forholdene i rundkørslen. Teknisk Forvaltning har i det følgende vurderet disse forslag og beskrevet dem med fordele og ulemper. Løsningsforslag 1: Den trafiksikre rundkørsel Fordele: Øget trafiksikkerhed og opmærksomhed særligt for cyklister. Ved korrekt udformning af rundkørslen forventes en hastighedsdæmpende effekt samt at lastbiler kan komme rundt. 1

111 Teknik- og Miljøudvalget d Indkørende trafikanter vil skærpe fokus på cirkulerende trafik. Ulemper: Generelt opfattes rundkørsler ikke som trygge at færdes i for lette trafikanter. Ved fjernelse af alle faciliteter for cyklister vil det opfattes endnu mere utrygt. Der vil stadig være risiko for uheld. Løsningsforslag 2: Den tilpassede rundkørsel Fordele: Ulemper: Hastighedsdæmpende effekt. Lastbiler kan komme rundt uden at bakke. Indkørende trafikanter vil skærpe fokus på cirkulerende trafik. Dette vil forbedre trafiksikkerheden. Generelt opfattes rundkørsler ikke som trygge at færdes i for lette trafikanter. Der skal erhvervsareal fra Bryrupvej 85 og Oliefabriksvej 247. Der vil stadig være risiko for uheld. Løsningsforslag 3: Den trygge løsning Fordele: Ulemper: Hastighedsdæmpende effekt. Signalreguleret kryds giver de lette trafikanter en oplevelse af tryghed. Antallet af uheld og personskader forventes mindre ved signalregulerede kryds. Signalreguleret kryds giver de lette trafikanter en oplevelse af tryghed, som blot er en falsk tryghed. Grundet dette vil trafiksikkerheden forringes. Der vil stadig være risiko for uheld. Alvorlighedsgraden af uheld forventes at være større. Løsningsforslag 4: Den simplificerede løsning Fordele: Ulemper: Hastighedsdæmpende effekt. Større tryghed. Materielskadeuheld kan forventes at falde. Der forventes flere personskader. Det kan konkluderes at så længe trafikanterne ikke kører efter færdselsreglerne og har en adfærd, der skaber uhensigtsmæssige og farlige situationer, så vil der altid være en risiko for uheld. Det er uden betydning, om man vælger et af de overnævnte løsningsforslag eller andre. LOVGRUNDLAG Lov om Offentlige Veje 10, stk. 2. ØKONOMI Anlægsoverslaget for de udpegede løsningsforslag bør betragtes som vejledende, da der ikke er lavet en egentlig projektering. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 2

112 Teknik- og Miljøudvalget d at trafik og adfærdsanalysen drøftes. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Trafik- og adfærdsanalyse- Rapport.pdf 4021/15 2 Åben Løsningsforslag 1 - Den trafiksikre rundkørsel.pdf 4024/15 3 Åben Løsningsforslag 2 - Den tilpassede rundkørsel.pdf 4023/15 4 Åben Løsningsforslag 3 - Den trygge løsning.pdf 4027/15 5 Åben Løsningsforslag 4 - Den simplificerede løsning.pdf 4029/15 6 Åben Opsummering af løsningsforslag.pdf 4032/15 7 Åben Indstilling om rundkørslen, som tidligere har været forelagt T&M 8984/15 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Sagen blev drøftet. Til næste møde fremlægger forvaltningen et konkret forslag, hvori der indgår hastighedsnedsættelse. Rådgiveren inviteres til mødet. 3

113 Bilag: Forslag 1 - syd Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40227/15

114 3 C61 UC60.1 UC60.1 C C61 UC C61 UC60.1 C61 UC60.1 D15, NOTE: Forslag 1 syd Nubiensvej N 92 Eksisterende forhold er nedtonede. Eksisterende færdselstavler er ikke vist B C C C C55 Busstop C C55 C C55 C Oliefabriksvej Projekt: TÅRNBY KOMMUNE TRAFIK- OG ADFÆRDSANALYSE I RUNDKØRSEL Angolavej Tekst: Tegningsnr.: Rev.: Kongelundsvej syd for Oliefabriksvej Hastighedsdæmpning med bump Forslag 1 syd Projektnr.: Udført: LGJ Kontrol: LEH Godkendt: LEH Mål: 1:500 Dato: MOE A/S 20 Buddingevej 272 DK Søborg T: CVR nr.: Fil: J:\3400-\3519\ \06 Design\06-03 MIC\ Anlæg\02_Kongelundsvej\1_syd.dgn 10

115 Bilag: Forslag 2 - syd Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 40230/15

116 3 C61 UC60.1 UC60.1 C D15,3 D15,3 C61 UC60.1 D15,3 D15,3 D15,3 D15,3 1 D15,3 6 C61 UC60.1 C61 UC NOTE: Forslag 2 Syd Nubiensvej N 92 Eksisterende forhold er nedtonede. Eksisterende færdselstavler er ikke vist B C C C C55 Busstop C C55 C C Oliefabriksvej Projekt: TÅRNBY KOMMUNE TRAFIK- OG ADFÆRDSANALYSE I RUNDKØRSEL Angolavej Tekst: Tegningsnr.: Rev.: Kongelundsvej syd for Oliefabriksvej Hastighedsdæmpning med pudebump Forslag 2 Syd Projektnr.: Udført: LGJ Kontrol: LEH Godkendt: LEH Mål: 1:500 Dato: MOE A/S 20 Buddingevej 272 DK Søborg T: CVR nr.: Fil: J:\3400-\3519\ \06 Design\06-03 MIC\ Anlæg\02_Kongelundsvej\2_syd.dgn 10

117 Bilag: Effektvurderinger med stjerner Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: 19. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47357/15

118 Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 19. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 6. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 9. november 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 13. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 19. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2013 J.nr.: NMK-512-00081 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 13. november 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 12. juni 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 5. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 3. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012 Svogerslev Lokalråd Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 66043 Brevid. 1430885 Ref. AUM Dir. tlf. 46 31 37 25 anitaum@roskilde.dk NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 8. december 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. august 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

! " # $%&%" "" ' (!" " " # $%&% )! $%&% " $%&% "" * " + # "" +"( , "" - + (. ""! " + ( + "!. ( " +$%&% + " + + $,% ' " # $$%%

! # $%&% ' (!  # $%&% )! $%&% $%&% * + # +( , - + (. ! + ( + !. ( +$%&% + + + $,% ' # $$%% 34135198!" # $$%% &''%$(! " # $%&%" "" ' (!" " " # $%&%" )! $%&% " $%&% "" * " + # "" +"( $%&%, "" - + (. ""! " + ( + "!. ( " +$%&% + " + + $,% ' " 8 9*)! : '*;) - 6 "3/%!"!! #$%& ' ( ' )& *#%%& )* ' *

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater.

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. September 2017 side 1 Retningslinjer for ophængning af plakater. Valgplakater Hvad er en valgplakat? Loven definerer en valgplakat

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24.

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2011 J.nr.: NMK-512-00004 (tidl. NKN-133-00127) Ref.: ltp Afgørelse i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Bjarne Kogsbøll (C), Ekrem Günbulut (A), Hugo Hammel (A), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Regulativ for støjende kultur og musik aktiviteter i Næstved - Udkast Pkt. 1. Indledning Miljøministerens bekendtgørelse

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 21. september 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove).

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-512-00091 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-512-00101 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 18. april 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 8. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 3. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager

Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager. Landzonetilladelse til at opsætte belysning på DcH- Broagers klubhus, matr.nr. 438 Broager Ejerlav, Broager, der ligger på

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 27. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 13. oktober 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord Dato 18. maj 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00741-5 Side 1/6 Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner 24. maj 2016 Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner Indledning Forskriftens formål er at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af støjende kultur-

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 4. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/09927-13 Side 1/5 Oversigtsforhold ved Koldkærvej mv. I e-mail af 26. juli 2016 har du klaget over

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere