Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen"

Transkript

1 Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigsog Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden januar 2012 Sagsbeh.: Majken Fuglsang Dir. tlf.: Sagsnr.: 2012/ Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen Frederiksberg Kommunes vision for hjerneskadeområdet Visionen for det fremtidige hjerneskadeområde i Frederiksberg Kommune er at tilbyde en tværfaglig, tværsektoriel og koordineret indsats for kommunens hjerneskaderamte, med fokus på en helhedsorienteret udredning, sammenhængende rehabiliteringsforløb uanset hjerneskadens årsag og karakter, samt et øget fokus på kvalitet i ydelserne til borgere med en erhvervet hjerneskade. Vi ønsker at videreudvikle tiltag inden for begrebet hverdagsrehabilitering, forstået som den kvalificerede indsats i forhold til at sikre udvikling eller vedligeholdelse af borgerens funktionsevne efter en erhvervet hjerneskade, fysisk som kognitivt. Målet med nærværende puljeansøgning er, at Frederiksberg Kommune i højere grad skal kunne tilbyde sammenhængende og kvalificerede forløb, forankret lokalt hos kommunens egne aktører tilsvarende forløbsprogrammernes fase- og ansvarsinddeling. Indsatserne i forløbene indeholder følgende: Der udarbejdes en samlet indsatsplan for borgere med en erhvervet hjerneskade med fælles mål for indsatsen, som alle involverede parter kender til, og som revurderes og justeres efter behov. Sagsbehandler/visitator er opmærksom på, at der løbende bliver fulgt op i komplekse sager, eller sager med en uhensigtsmæssig udvikling, således at forløbene kan monitoreres og styres løbende. Den enkelte hjerneskaderamte og de pårørende har så få kontaktpersoner som muligt, hvilket sikrer klarhed over, hvem de skal henvende sig til for at få hjælp til de enkelte indsatsområder i hverdagen. Kontaktpersonen vil være indgangen til kommunen. Personale der er i kontakt med målgruppen er kompetenceudviklet til at håndtere både de hjerneskadede og deres pårørendes vanskelige situation bedst muligt. Kommunen råder over forskelligartede ambulante tilbud samt døgntilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Disse skal kunne yde en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. For rehabiliteringsarbejdet skal der sættes mål for rehabiliteringen, med henblik på dokumentation, opfølgning og effektmåling også ift. eksterne leverandører, for bedre at kunne målrette og prioritere indsatserne på hjerneskadeområdet. At der fokuseres på et udvidet samarbejde med Center for Hjerneskadede med henblik på samarbejdsaftaler inden for relevante ydelsesområder. At udvide samarbejdet med andre kommuner i forhold til avancerede rehabiliteringstilbud. Arbejdet tager afsæt i det allerede eksisterende regionale netværk i KKR-kredsen. Vi ønsker at sikre borgeren tryghed, udvikling og sikkerhed igennem vores kompetencer, tiltag og handlinger i hverdagen. 1

2 Befolkningsgrundlag Frederiksberg Kommune har ca indbyggere. Der forventes en årlig tilgang på borgere ml. 18 og 65 år med en moderat til svær hjerneskade. 1-2 borgere årligt forventes at have behov for et botilbud eller plejebolig i umiddelbar forlængelse af hospitalsrehabilitering på grund af et svært og varigt nedsat funktionsniveau. De øvrige borgere forventes at vende tilbage til egen bolig eller ældrebolig med behov for varierende grad af socialfaglig støtte. Fælles for dem er, at de udskrives med behov for kommunal afklaring af handicapkompenserende støtte, genoptræning og arbejdsevneafklaring. Hjerneskadesagerne karakteriseres overordnet ved at være fagligt komplekse, personalemæssigt og økonomisk ressourcekrævende samt ved at involvere mange forskellige aktører kommunale som eksterne. Social og Ydelsesafdelingen, Sundheds- og Omsorgafdelingen og Jobcenter er således faste aktører i sagerne. Generelt Frederiksberg Kommune har allerede højt kvalificerede kompetencer inden for hjerneskadeområdet. Blandt andet i form af en hjerneskadekoordinator og tre neuropædagogisk uddannede hjemmevejledere, men vi savner platformen for en helhedsorienteret koordinerende indsats, som i dag ikke fungerer optimalt. Dette for at kunne leve op til visionen om at tilbyde sammenhængende forløb ud fra et fælles fagligt fundament kræves det, at Frederiksberg Kommune indarbejder en formel koordination af projekter og borgerforløb på hjerneskadeområdet samt opstarter generel og specifik kompetenceudvikling. For at optimere indsatsen overfor hjerneskaderamte ønsker vi at søge til følgende: Indsats Samlet Udviklingskonsulent for overordnet hjerneskadekoordination Faglig udvikling Kurser Workshop om organisering Supervision Pårørende grupper Neuropædagogisk uddannelse Implementering af effektmåling I alt Strukturen for nærværende ansøgning Ansøgningens delelement 1: Ansættelse af en udviklingskonsulent for den overordnede hjerneskadekoordination i 3 år med henblik på løft af den kommunale koordinering Ansøgningens delelement 2: Faglig udvikling Ansøgningens delelement 3: Implementering af effektmåling af indsatser på hjerneskadeområdet For at kunne imødegå Frederiksberg Kommunes vision på hjerneskadeområdet tilsvarende beskrivelsen i nærværende ansøgning, vil det være relevant at ansætte en udviklingskonsulent i 3 år. Nedenfor i afsnit 1 følger en beskrivelse af arbejdsområdet for denne udviklingskonsulent. 2

3 Ydermere vil det være ønskværdigt med særligt fokus på og tilhørende midler til udviklingen af kommunens ene boligtilbud til hjerneskaderamte borgere. Dette vil blive beskrevet under ansøgningens delelement 2 og vil ligeledes blive understøttet af den førnævnte udviklingskonsulent. Herefter beskrives en plan for den kompetenceudvikling, der kan sikre det faglige fundament og dermed øge muligheden for at gennemføre relevant udvikling på området. Sidst i ansøgningen beskrives indsatsen i forhold til effektmåling. Procesevalueringen af nærværende projekt hører under den nævnte udviklingskonsulent. Ansøgningens delelement 1: Løft af den kommunale koordinering Frederiksberg Kommune har på nuværende tidspunkt talrige indsatser over for hjerneskadede, herunder en hjerneskadekoordinator, der har specifikt fokus på koordinering af sociale og ydelsesmæssige problemstillinger hos hjerneskadede. Hjerneskadekoordinatorfunktionen er i dag primært rettet mod borgere under 65 år, hvis hjerneskade er så omfattende, at der er behov for yderligere rehabilitering i sundhedsregi, f.eks. via Kurhus samt behov for koordinering af overgangen til kommunalt forankrede indsatser. Hjerneskadekoordinatoren har et grundigt overblik over Frederiksberg Kommunes borgere med hjerneskade bosat i og uden for Frederiksberg. Således skal den nævnte udviklingskonsulent ikke erstatte hjerneskadekoordinatorens område, men supplere, udvikle og sikre helhedsorienterede koordinerede forløb også på tværs af fagområdet. Der er områder, særligt inden for det sundhedsfaglige behandlingsfelt, som hjerneskadekoordinatoren ikke dækker. Dette gælder f.eks. borgere, der modtager træning fra flere faggrupper på flere lokaliteter. Således vil det være relevant, at en kommende udviklingskonsulent skal afdække og udvikle den indsats, der kan udfylde koordinationsbehovet i de sager, hvor der er mange faggrupper og træningsudbydere involveret. Udviklingskonsulenten har således til hovedformål at opnå et samlende overblik over alle de instanser, der i en stor kommune har berøringsflade med hjerneskadede. Herefter skal der udvikles og implementeres en samarbejdsmodel med fokus på helhed og kommunikationsveje på tværs af fagområder. Dette eventuelt i form af et tværgående Samråd eller en mindre enhed for hjerneskadede, der kan sikre en koordinerende funktion, f.eks. placeret i Frederiksberg Sundhedscenter. En sådan koordinering skal sikre, at hjerneskaderamte får et optimeret, sammenhængende forløb indeholdende alle relevante indsatser (f.eks. sociale og træningsrelaterede indsatser) prioriteret op mod et fælles mål, således at borgeren ikke oplever tidsmæssige eller faglige slip. Udviklingskonsulenten kan desuden medvirke til udvikling af avancerede kommunale træningstilbud til de hjerneskadede samt tilbud til de pårørende. Udviklingskonsulenten skal derudover supplere hjerneskadekoordinatoren i arbejdet med at sikre vellykkede rehabiliteringsforløb samt arbejdet med implementering af forløbsprogrammet for hjerneskade. Med afsæt heri skal der endvidere udvikles et fælles visitationskoncept. Samlet set skal udviklingskonsulenten understøtte både det tværsektorielle samarbejde og det tværfaglige samarbejde gældende for alle kommunens borgere med hjerneskade, således også i de tilfælde, hvor der er tale om delte forløb med både specialiserede og almene trænings- og rehabiliteringstilbud. 3

4 For at sikre retningen og effekten af Frederiksberg Kommunes samarbejdsmodel, vil det være nødvendigt at evaluere på koordineringsindsatsen efter det første år i drift. Dette vil øge muligheden for, at Frederiksberg kommune fremover vil kunne tilrette indsatsen til også at have effekt i forskellige organisatoriske kontekster. Udviklingskonsulenten skal gennemføre en procesevaluering af hele projektet både midtvejs og afslutningsvis. En sådan evaluering vil fokusere på alle de initiativer, der er iværksat i forbindelse med projektet, inklusive implementeringen af forløbsprogrammet. Herved bliver det muligt at monitorere projektet og derved tænke det ind i kommende budgetprocesser. Implementeringen af et Samråd eller anden lignende koordinerende instans / model, vil være et succeskriterium, da det i høj grad er heri fremtidssikringen ligger. Afdækningen af de områder, der tilbyder indsatser for hjerneskadede, inkluderer også en analyse af de boligtilbud, der på nuværende tidspunkt har særlige tilbud til hjerneskaderamte i Frederiksberg Kommune. Udviklingskonsulenten skal derudover afdække, hvilke andre områder der skal udvikles og løftes, med henblik på at kunne yde en helhedsorienteret indsats i overensstemmelse med forløbsprogrammet og til opfyldelse af givne mål på området. Allerede på nuværende tidspunkt, vurderes det relevant, at bl.a. følgende områder / kommende indsatser bør afdækkes og tiltag iværksættes: 1. Oprettelse af et specialiseret neuro-team i hjemmeplejen / hjemmesygeplejen 2. Udvikling af det allerede igangværende projekt med hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen til i højere grad at kunne rumme hjerneskadede. 3. Problematikker der vedrører hjerneskadede med en psykiatrisk overbygning og/eller misbrug. Ad 1. Der er på nuværende tidspunkt problemer med at opretholde kontinuitet i hjemmeplejen hos borgere med hjerneskade. Det vurderes, at problematikkerne i hjem med hjerneskadede ofte er så komplekse, at den almindelige hjemmehjælper oplever opgaven som værende for vanskelig, af hvilken grund der ofte er skiftende hjemmehjælpere og vikarer i hjem med hjerneskadede. Det vurderes, at det vil være relevant at oprette et specialteam med interesse for neurofaglige problemstillinger. Disse vil blive kompetenceudviklet og superviseret i deres arbejde, så de kan yde en mere kompetent service. Ad 2. Frederiksberg Kommune arbejder på nuværende tidspunkt med hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen. Dette med henblik på at optræne borgerens funktionsniveau i daglige gøremål, således at borgeren gøres mest mulig selvhjulpen. Der kræves en udvikling af området for at sikre, at potentialet hos de hjerneskadede opdages, så også disse kan hjælpes til at klare flest mulige hverdagsopgaver selv og ad den vej få en højere livskvalitet. Ad 3. Det er inden for de seneste år flere eksempler med forløb med hjerneskadede, der er vanskeliggjort pga. psykiatriske overbygninger og særlige sociale problemer, f.eks. OCD eller misbrug. Det bør afdækkes, om der også på dette punkt skal oprettes et specialteam, der vil kunne supervisere frontpersonalet hos de pågældende borgere. 4

5 Ansøgningens delelement 2: Beskrivelse af tilstedeværende tilbud Frederiksberg Kommune har to boligtilbud med specielt fokus på borgere med hjerneskade. Herudover købes tilbud i andre kommuner, idet Frederiksberg Kommune ikke selv råder over et kommunalt rehabiliteringstilbud til yngre hjerneskadede borgere. Der købes både tilbud iht. SEL 107 (midlertidige tilbud) og 108 (længerevarende botilbud). Det er en del af kommunens flerårige styringsstrategi i højere grad at blive selvforsynende med relevante botilbud, hvorfor vi ønsker at igangsætte en bred kompetenceudvikling, med henblik på at tilbyde flere senhjerneskadede borgere en egnet bolig i kommunen. 1: Østervang, som er plejeboliger, som har haft gode erfaringer med pleje og genoptræning af borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Her kommer hjerneskaderamte til genoptræning med henblik på at blive trænet op til at kunne bo i enten eget hjem eller fortsat ophold i plejebolig. Østervang har kompetencerne til at arbejde med målgruppen på et avanceret niveau. Retningen og mulighederne for institutionens udvikling er kendt og der arbejdes hen imod, at Østervang klassificeres som et specialiseret plejeboligtilbud. 2: Græsplænen, som er en enhed med 29 almene ældreboliger med servicering. Beboergruppen her er i øjeblikket meget blandet og består tillige af yngre borgere, med lette fysiske og psykiske handicap og / eller lette til moderate kognitive skader. Målet for Græsplænen er at blive omdannet til plejeboliger med målgruppe svarende til SEL 108. Dette skal sikre, at de visiterede borgere tilbydes pleje og omsorg på baggrund af fagligt veluddannede medarbejdere, hvis kompetencer er høje og med mulighed for fortsat udvikling. Dette for at sikre en koordineret helhedsorienteret indsats. Frederiksberg tilbyder på nuværende tidspunkt fysio- og ergoterapeutisk genoptræning og rehabilitering (fase III), enten under døgnindlæggelse, på Sundhedscenteret eller i borgerens eget hjem. Disse indsatser ydes ofte i forlængelse af specialiserede tilbud på baggrund af genoptræningsplaner eller efter serviceloven. Frederiksberg råder ikke selv over neuropsykologiske ressourcer og audiologiske tilbud, som derfor købes eksternt. Der er i Frederiksberg Kommune tre hjemmevejledere med speciale i neuropædagogisk indsats til senhjerneskadede borgere. Hjemmevejledernes indsats er sideordnet med eller i forlængelse af genoptræningen og deres opgave er at følge op på træningen hos de trænede ergo- og fysioterapeuter samt at vejlede den hjerneskaderamte i at etablere, strukturere og fastholde en indholdsrig hverdag og et værdigt liv (fase IV). Hjemmevejlederne er og vil således fremover være løftestang for en vellykket overgang fra den regulære genoptræning i fase III til fase IV, rehabilitering. Hjemmevejlederne spiller en væsentlig rolle i overgangen fra at være patient til igen at være borger med et socialt liv. Udfordringen på nuværende tidspunkt er at koordinere denne indsats med de øvrige indsatser. Det optimale vil være, hvis det øvrige personale omkring borgeren har kompetencerne til at brede disse træningsprincipper og den sociale etablering ud over resten af døgnet, således at alle involverede arbejder 5

6 koordineret og efter fælles mål. Et sådan tiltag ville optimere både den samlede indsats og de enkelte elementer i rehabiliteringsforløbet. For at muliggøre dette, er det nødvendigt at kompetenceudvikle et bredt udsnit af personalet i Frederiksberg Kommunes hjemmepleje, hjemmetrænere og øvrige ansatte inden for døgnplejen. Der ønskes dermed en forankring af den specialiserede indsats i den generelle indsats, samt en generel indsats som understøtter specialiserede tiltag i borgenes dagligdag. Faglig udvikling Dette delelement i ansøgningen tager sigte på en yderst bred kompetenceudviklingsprofil. Som tidligere nævnt i denne ansøgning er der i Frederiksberg Kommune allerede ansat en socialfaglig hjerneskadekoordinator, fysio- og ergoterapeuter samt tre hjemmevejledere med høj specialviden inden for hjerneskadeområdet. Den store udfordring består i at få den bredere del af personalet til at videreføre og benytte borgerens træningspotentiale i resten af døgnet, når det terapeutiske genoptræningspersonale ikke er til stede. Den brede kompetenceudviklingsprofil er netop derfor begrundet i udfordringen i at samordne og koordinere de enkelte indsatser med henblik på synergi, fælles mål og dermed bedre og større effekt af indsatserne til alles fordel. Dette bl.a. i form af en bedre overføring af de specialiserede indsatser og kompetencer til det personale som yder den generelle støtte og omsorg for borgerne, når det terapeutiske genoptræningspersonale ikke er til stede. Den brede kompetenceudviklingsprofil tager således både sigte på: At plejepersonalet på døgntilbud bliver bedre rustet til at udføre hverdagsrehabilitering som en naturlig del af plejen og aktiviteterne resten af døgnet. At visitatorerne bliver i stand til at se træningspotentialet og kan visitere til hverdagsrehabilitering i stedet for almindelig hjemmehjælp med henblik på at gøre borgeren mest mulig selvhjulpen. At der i den almindelige hjemmehjælp er et særligt neuro-team, der er i stand til at håndtere ydelserne i hjemmet på den for borgeren mest hensigtsmæssige måde. At terapeutgruppen klædes yderligere på til både at indgå i træningstilbuddene og til supervision af kommunens øvrige neurologisk arbejdende personale. At hjerneskadekoordinator videreuddannes indenfor det neuropædagogiske felt, med henblik på mere effektiv opgavevaretagelse og koordination af den samlede hjerneskadeindsats for borgeren. Frederiksberg Kommune søger derfor om midler til den relevante kompetenceudvikling, der primært købes hos Center for Hjerneskadede, som ekspertise på området. Kompetenceudviklingen vil øge kommunens mulighed for at kunne sammensætte og tilbyde en koordineret, helhedsorienteret, rehabiliterende indsats, der sikrer, at borgeren får alle de relevante dele af rehabilitering som et sammenhængende forløb. Dette gælder både indsatsen i sin helhed og sammenhængen mellem fase 2 til 4. Dette vil kræve kompetenceudvikling både hos det sagsbehandlende / visiterende personale og hos personalet med borgerkontakt; igen for at arbejde mod et fælles mål. Den nødvendige kompetenceudvikling vil have følgende fokusområder: 6

7 Kompetenceløft af visitatorer for at øge disses muligheder for i samarbejde med fysio- og ergoterapeuterne at vurdere, hvorvidt der hos borgeren er potentiale for træning til hverdagen/hverdagsrehabilitering. Kompetenceløft af sagsbehandlere for at øge viden om målgruppen og effekten af helhedsorienterede og sammenhængende forløb. Kompetenceløft af personalegrupper med direkte borgerkontakt både i forhold til hverdagstræning, men også i forhold til den kognitive træning og neurofagligt baserede arbejdsmetoder. Supervision af terapeuter og andet frontpersonale, der til daglig varetager indsatser for de hårdest ramte borgere med hjerneskade. Denne indsats desuden med henblik på at finde ud af, om Frederiksberg Kommune skal have egen supervisor på området. Kompetenceløft i forhold til professionel kontakt med de pårørende. Kompetenceudvikling af terapeutgruppen, der skal varetage stadig sværere tilfælde og varetage de stadig mere avancerede og krævende genoptræningstilbud, der er og bør videreudvikles i kommunen. Det er endvidere Kommunens sigte med denne kompetenceudviklingsplan, at fremtidssikre kommunens behov inden for kompetenceudvikling. De specifikke medarbejdergrupper, der skal deltage i de mere avancerede kurser, er valgt ud fra, at de fremover skal forestå den bredere og mere dækkende kompetenceudvikling blandt det øvrige basispersonale. Bilag 1 viser en fortegnelse over hvilke tiltag, der i forbindelse med ovenfornævnte kompetenceudvikling ønskes købt hos bl.a. Center for Hjerneskade, til hvilket personalegrupper og med hvilken begrundelse. Bilag 2 viser Center for Hjerneskades kursuskatalog til Frederiksberg Kommune. Bilag 3 viser oplæg til neuropædagogisk efteruddannelse til hjerneskadekoordinatoren. Delelement 3: Effektmåling af indsatser på hjerneskadeområdet Frederiksberg Kommune implementerer i 2012 Resultatbaseret Styring som det overordnede styringsredskab på det specialiserede voksenområde. Med afsæt i en flerårig styringsstrategi planlægges effektstyring og måling på såvel borgerniveau som på aggregeret niveau med henblik på bedre udnyttelse af de kommunale ressourcer. Med afsæt i den nyindførte nationalt udviklede sagsbehandlingsmetode på sagsbehandlerniveau; DHUV, sikres et stærkt fagligt fokus på såvel udredning, faglig vurdering, bestilling af ydelser og opfølgning herpå for borgeren. På udførerniveau arbejdes med baggrund i RBS, hvilket medfører udvikling af forandringsteorier for det specialiserede voksenområde, herunder hjerneskadeområdet. Der er dog behov for at de igangværende styringsprojekter koordineres og tænkes sammen med de anvendte faglige værktøjer, som f.eks. AMPS, med henblik på at der effektstyres og måles enstrenget og systematisk. Ønsket er, at effektmåling implementeres som en fast del af rehabiliteringsforløbene på en måde, så der sættes effektiv retning på såvel borgerforløb som koordineringsindsatser. 7

8 Udviklingskonsulenten forventes derfor i samarbejde med igangværende projektmedarbejde på RBSprojektet at samordne målinger og styringsredskaber med henblik på, at medarbejderne på hjerneskadeområdet anvender effektmåling som et fast dokumentationselement på hjerneskadeområdet. 8

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen. 29. august 2011 Sagsbeh.: Majken Fuglsang Dir. tlf.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen. 29. august 2011 Sagsbeh.: Majken Fuglsang Dir. tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indendrigsog Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 29. august 2011 Sagsbeh.:

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Lone Vicki Pedersen Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Social- og Sundhedssekretariat Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Model for et fagligt fyrtårn indenfor hjerneskaderehabilitering

Model for et fagligt fyrtårn indenfor hjerneskaderehabilitering KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Model for et fagligt fyrtårn indenfor hjerneskaderehabilitering BAGGRUND Medlem af Borgerrepræsentationen Henrik

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Lone Vicki Pedersen Mail: Ivp@im.dk Skanderborg Kommune: - Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Udarbejdet af: Projektgruppen Dato: 30. januar 2012 Sagsnummer.: xx Projektansvarlig enhed Fagsekretariat

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Konference om hjerneskaderehabilitering

Konference om hjerneskaderehabilitering 1 Konference om hjerneskaderehabilitering -kvalitet og sammenhæng for borgere med hjerneskade Fredag den 27. november 2015 Susanne Wittenkamp Hjerneskadekoordinator, Social- og Sundhedsafdelingen Køge

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Hjerneskadekoordination Jammerbugt Kommune

Hjerneskadekoordination Jammerbugt Kommune Hjerneskadekoordination Jammerbugt Kommune Disposition 1. Kort præsentation 2. Om Jammerbugt Kommune 3. Tanken bag Hjerneskadekoordination 4. Opbygning af hjerneskadekoordination 5. Koordinering på tværs

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Forløbsprogrammer om hjerneskaderehabilitering Arbejdsgruppens formål: Afdække den nuværende indsats Sammenholde med Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015 Erhvervet hjerneskadeområdet CVO Årsrapport 2015 Indhold Indledning... 3 Synlighed og styrkelse af indsatsen på erhvervet hjerneskadeområdet... 3 Statistik... 7 Indsatsområder i 2016... 8 Center for Velfærd

Læs mere

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau.

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Social- og sundhedsforvaltningen Handicap- og psykiatriafdelingen henrik.otto@herlev.dk Journal nr. -- ** SAG- Den 30. august 2011 sagsid

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Skaden rammer En borger får typisk en hjerneskade ved en blodprop, en hjerneblødning eller et traume. Hospitalsindlæggelse På hospitalet

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Ansøgning om tilskud Projektets navn

Ansøgning om tilskud Projektets navn Ansøgning om tilskud Projektets navn Optimeret rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i Egedal Kommune Tidsperiode Januar 2012 til december 2014 Projektorganisation Projektejer: Kjeld Ebdrup,

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering.

Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering. Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering. Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering Definition Rehabilitering er en målrettet

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Opfølgning på forløbsprogrammerne i Region Midtjylland den 7. oktober 2013 Overlæge Bente Møller Hjerneskaderehabilitering i Danmark Kommunalreformen

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Tyngde Start-Slut, Alle

Tyngde Start-Slut, Alle Evaluering af Korttidscenter I 2013 blev der oprettet et korttidscenter i Center Sundhed, og det blev besluttet at indsatsen skulle evalueres i 2014. Formålet med Korttidscenteret er, at borgeren skal

Læs mere

Projektbeskrivelse. Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011

Projektbeskrivelse. Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011 Projektbeskrivelse Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011 1. Projektets titel Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse for projektet: Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 1. Projektets baggrund Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren 1. Indledning Kommunerne overtog med reformen i 2007

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de Marialise Rømer, MB 6. november 2012 Sagsnr. 2012-156912 Dokumentnr. 2012-881023 Kære Marialise Rømer Tak for din henvendelse af 24. oktober 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2

KVALITETSSTANDARD. Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2 KVALITETSSTANDARD 2016 Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2 Godkendt: Byrådet 26. juni 2014 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2 Hvilket behov dækker Hjælp og støtte udenfor hjemmet

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Ansøgers navn: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 Cvr. Projektejer:

Læs mere

Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket

Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket rehabiliteringsindsats for voksne med erhvervet hjerneskade i Svendborg Kommune ANSØGER: SVENDBORG KOMMUNE SVINGET 14 5700 SVENDBORG JURIDISK ANSVARLIG:

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl.

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl. Vores oplæg 1. Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet 2. Model for rehabiliteringsforløb Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl

Læs mere

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade - Et udviklingsprojekt med fokus på mere tværfaglig og tværsektoriel koordinering i rehabiliteringsforløb i fase 3-4 tilbud

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade MED AFSÆT I EVALUERINGEN AF TI KOMMUNALE PULJEPROJEKTER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Den

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt Hverdagsrehabilitering: 2011 2014 På baggrund af den voksende ældrebefolkning og en forventet stigende efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser,

Læs mere

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Haderslev Kommune September 2015 Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Målgruppen er borgere i alderen 18-65 år, som har erhvervet en hjerneskade som følge af: Blødning eller blodprop i hjernen Hovedtraume Betændelse

Læs mere

Margrethe Vestager, Økonomi- og indenrigsminister Astrid Krag,Minister for sundhed og forebyggelse Karen Hækkerup,Social- og integrationsminister Mette Frederiksen, Beskæftigelsesminister Maglegårdsvej

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Styrk Hverdagen. Implementering af 83a

Styrk Hverdagen. Implementering af 83a Styrk Hverdagen Implementering af 83a 2015 Kort om Gribskov Kommunes udbud og nuværende setup Fakta om Gribskov Gribskov Kommune har en IKU på 41 % - (indikator for konkurrenceudsættelse) det er landets

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Skema 1: Principper for overordnet organisering Høringssvar Ergoterapeutforeningen

Læs mere